Waalwijkse en Langs Uit de Langstraat RECHTSZAKEN Bij de 80ste verjaardag van „Papa Paceiii". Neus-Verkoudheid Drunen Elshout De nieuwe collectie in JERSEY pakjes -vesten en -blouses is er. Vlijmen Haarsteeg He us tien Sprang - Capelle Capelle Waspik VRIJDAG 2 MAART 1956 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Ttelen Hoofdredacteur JAN HELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO WH HEI 79e JAARGANG No. 17 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 Dr van BEURDENSTRAAT KAATSHEUVEL TEL. 2002. OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO" Zondagartsendïenst. Dr. v. d. Wouw. Kampaercentrum De Klinkaiert. Naar wij vernemen bestaat er van de zijde van het publiek veel belangstelling voor het kampeercentrum De Klinkaert, waarvan de bouw vordert en waar de werkzaamheden bij het invallen van de dooi weer spoedig zullen Kunnen worden hervat. ÜVien verzoekt ons echter er op te wijzen dat het betreden van het kampeercentrum verboden is en dat een al te grote nieuwsgierigheid niet wordt gewenst. Naar wij vernemen bestaan er plannen om het publiek, zodra het kam peercentrum gereed is, nog in de gele genheid te stellen het kamp te bezichti gen. Tewaterlating mijnenveger „Drunen". De mijnenveger „Drunen", welke mo menteel op de scheepswerf der fa. Gusto te Schiedam op stapel staat, zal naar wij vernemen op 9 maart a.s. te water wor den gelaten. Bij deze plechtigheid zal het gemeentebestuur van Drunen tegenwoor dig zijn. Rikconcours. In café Elshout zal op Zaterdag 17 en Zondag 18 maart een rikconcours wor den gehouden, waarvoor prachtige prij zen beschikbaar zijn. Voor dames heeft men zelfs aparte prijzen. jaarvergadering R.K. Boerinnenbönd afd. DrunenElshout. De Boerinnenbond DrunenElshout hield Dinsdag haar algemene jaarverga dering. Uit het voorgelezen jaarverslag, dat werd uitgebracht door de secretares se, bleek weer de grote activiteit, welke ini deze vereniging, die 170 leden telt, heerst. Er lopen momenteel drie cursussen, n.l.een pluimveecursus, een cursus zie kenverzorging en e'en cursus zieken voe ding. In het afgelopen jaar werden twee excursies gehouden, n.l. naar de E 55 en naar de Passiespelen in Tegelen. Er werd ook in october weer een Moederdag ge houden en rond Kerstmis een geslaagde Kerstavond. Deelgenomen werd ook aan de Kringbedevaart. Er kwamen in het afgelopen jaar ook verschillende spreek sters naar Drunen, o.a. Mevrouw v. d. Sloot, die een spreekbeurt vervulde en juffrouw Oomen, die een film met lezing hield over Amerika, terwijl juffrouw So- mers een lezing 'hield over practische en doelmatige kleding. Deken Rooyackers vervulde op de Moederdag en de Kerst avond een spreekbeurt. De Jonge Boerinnen waren weer op alle gebied actief. De sportclub deed z'n best, de zangclub behaalde op de Kring dag de vijfde prijs, men speelde toneel. Met declamatie behaalde men «-'en uit zonderlijk succes. Ria Robben werd op de Kringdag no. 1 met het gedicht „The greatest show you ever san" van M. v. d. Plas en Truus Ploegmakers werd no. 5 met „Ballade" van M. Boddaert. Op de Interkring werd Ria Robben op nieuw no. 1 en behaalde daarmede wel een uitzonderlijk succes. Op deze vergadering werd het woord1 gevoerd door Mevr. v. d. Sloot, die op een zeer vlotte, humoristische en boeien de wijze verschillende onderwerpen, op het directe leven betrekking hebbende, behandelde. Bij de bestuursverkiezing werd Mevr. Ploegmakers-v. Drunen 'en Mevr. v. d. Bosch-v. Helvoirt met grote meerderheid van stemmen herkozen. Besloten werd dit jaar weer een ex cursie te houden en op velerlei terrein dezelfde activiteit aan de dag t lggen. Voor een demonstratie tricot verstel len, die binnenkor zal worden gehouden, len, die binnenkort zal worden gehouden, Natuurlijk ontbrak ook een kleine trac- tatie niet 'en de HoogEerw. Heer Deken Rooyackers, die ook deze avond aanwe zig was, sprak nog een algemeen propa gandistisch woordl Gevonden voorwerpen. Bij de Rijkspolitie te Drunen is kennis gegeven van het vinden van de navol gende voorwerpen: Een bruine damesschoen; een bruine portemonnaie met inhoud; een groten kinderwantje; een zilveren rozenkrans; een huisdeursleutel; een herenhorloge; een das; een geel kinderwantje; een brui ne lederen portemonnaie met inhoud; eten waterpas; een rode das; een kinderfietsje; een medaille; een bruin kinderpetje; een dameshandschoen; een huisdeursleutel; een bruin lederen handschoen; een zwar te hond; een fietspomp; een kinderporte- monnaie; eten damesportemonnaie zonder inhoud; een bruin lederen boodschappen tas; een stafkaart; een étui met vulpen en vulpotlood; een das kleur rood-wit. Inlichtingen omtrent het bovenstaande te bekomen dagelijks van 9 tot 19 uur aan het Postbureau van de Rijkspolitie (Gemeentehuis) te Drunen. p., A. v. d. Wiel 104 p., Mevr. Scha pendonk 99 p., C. van Esch 97 p., H. Hoevenaars 96 p. De damesprijs werd gewonnen door mevr. Schapendonk, de troostprijs door C. Lambrechts. Vergadering „De Toekomst". De fok- ten controlevereniging „De Toekomst" hield onder voorzitterschap van de heer Fr. Ploegmakers in café G. van Ooijen haar jaarvergadering. De voorzitter heette allen welkom, in 't bijzonder de heer M. van Huiten, di recteur der 'Zuivelfabriek te Drunen. Aan het verslag van de secretaris-pen ningmeester ontlenen wij'het volgende: Totale inkomsten f 5647.13, uitgaven f 5597.45. Subsidies f 2830.35. De kas sloot met een batig saldo van f 49.68. Het ledental bedroeg 96, met in totaal 672 controlekoeien. Zes monsternemers waren in ditenst. In het register van jong vee werden 192 kalveren ingeschreven. Deelgenomen werd aan de gecombineer de fokveedag te Utrecht. Het ligt in de bedoeling' in het komen de najaar een interlocale fokveedag te houden. De heer 'M. van Huiten hield een in teressante uiteenzetting over abortusbe- strijding onder het rundvee. Onder dankzegging aan alle leden sloot de voorzitter de vergadering. Afscheid van schoolhoofd. Maandagmiddag werd door de leerlin gen der R.K Jongensschool officieel af scheid genomen van het hoofd de heer D. v. d. Brink. Aanwezig waren daarbij 'Mevr. v. d. Brink, de ZeerEerw. Heer Pastoor, de WelEerw. 'heer kapelaan, de heren Th. van Delft en W. Klijn als leden van het schoolbestuur en het voltallige school- personeel, alsmede enkele Eerw. Zusters. De jongens deden hun best om met ge paste declamaties, liedjes en fraaie ca- deaux hun meester voor het laatst te huldigen. De pastoor sprak zeer waarderende woordten van dankbaarheid voor alles wat de heer v. d. Brink in de 12 jaren dat hij in Elshout was, gedaan heeft voor de school en voor heel de gemeenschap. Namens het personeel sprak de heer P. Janssen en bood een fraaie boekentas aan. 'Moeilijk was het daarna voor dhr. v. d'. Brink om het afscheidswoord te spreken. Duidelijk werd deze middag be waarheid het spreekwoord: „Partir c'est mourir un peu". Met een gulle tractatie was voor de jeugd deze moeilijkheid echter gauw op gelost. i zicht over het afgelopen jaar, dat zich heeft gekenmerkt als een jaar van grote activiteiten. De drang im zich steeds meer en meer te ontwikkelen, is bij de jonge boeren duidelijk merkbaar. Aan deze vergadering was een wed strijd verbonden in het maken van de notulen. Ijverig waren de leden dan ook de hele avond bezig om van alles aan tekening te houden. Tijdens de eerstvol gende vergadering zal de uitslag hiervan bekend worden gemaakt. De notulen van de vorige vergadering werden onveranderd vastgesteld. Uit he t financieel verslag bleek dat er een batig saldo aanwezig was. Ook werden de prijzten uitgereikt van de ge houden graslandwedstrijd en van de wedstrijd „spreken in 't openbaar". Verder werd besloten om op Zondag 15 juli een Kringsportdag te organiseren en deel te nemen aan een sportdag, die in Vinkei in de maand "mei zal worden gehouden. i 1 Nadat de rondvraag aan de orde was geweest en de gebruikelijke hersten gym- j nastiek was toegepast, werd de vergade- I ring gesloten. Nederlaagtournooi. j De biljartvereniging DES, gevestigd in j café W. v. d. Loo, organiseerde in de 1 afgelopen wintermaanden een groot ne- derlaagtournooi, waaraan zowel in club- j verband als individueel kon worden deelgenomen. Zondagavond j.l. had an der grote belangstelling de eindstrijd plaats. Tevens kon men nog zijn geluk beproeven op de barak of vogelpik. De uitslag van het nederlaagtournooi was: 1. EEBC Elshout; 2. HBS Waal wijk; 3. KOT Heusden. Van de twintig verenigingen die aan dit tournooi deel- namten, wist de organiserende vereniging 17 wedstrijden te winnen. Voor de eind strijd van de individuele wedstrijd had den zich vijf deelnemers weten te plaat sen. De heer G. Slaats uit Heusden wist tenslotte te zegevieren; na een herkam- ping was het Fr. v. Helvoirt uit Waal wijk die 2e werd; de 3e prijs ging naar L. Kuipers uit Elshout; de 4e en 5e prijs gingen naar P. Beks uit Vught en J. van Helvoirt uit Waalwijk. De eindstand op de barak was: Th. van Liempde, 118 p., 2. F. v. Liempde 108 p.; 3. J. de Gouw uit Nieuwkuijk 102 pt. De winnaar op de vogelpik was P. v. d. Loo, Haarsteeg met 52 p. Exti% prijs P. van Schijndel, Helvoirt. Na afloop werden door de voorzitter van DES, de heer Jo van der Heijden, de prijzten uitgereikt. Hierbij dankte hij alle deelnemende verenigingen en verder allen die hadden meegewerkt om dit op hoog peil staand biljartfestijö te doen slagen. Komt U eens kijken ST. A/V7~OA//t/SSTfr Uitvoering A Tempo. Zoals te verwachten was, bestond er voor de uitvoering van de mandolinever eniging A Tempo j.l. Zaterdagavond in de zaal van de Ghr. Volksbond alhier, weer zeer grote belangstelling. De zaal was overvol, toen de voorzitter, de heer A. M. Versteeg, een kort openingswoord sprak, waarin hij de aanwezigen welkom heette. Onder leiding van de directeur, de heer P. C. van Iersel uit Waalwijk, werden eten 8-tal zang- en muzieknum- mertjes uitgevoerd,die 'bij: de aanwezigen zeer in dé smaak vielen. Met eigen krachten van A Tempo-le den werd hierna 'n toneelstuk gebracht: „Hannes en Drieke kregen een zuige ling". Ook deze vrolijke schets vond zeer veel bijval. Na de pauze werd opgevoerd de to neelschets: „Bruiloft in Venetië". Deze schets werd door de A Tempo-spelers en speelsters zo bij uitstek perfect gespeeld, dat de talrijke bezoekers van het begin tot het eind hebben genoten. Aan 't slot mochten de acteurs en actrices dan ook een hartelijk en welverdiend applaus in ontvangst nemen. Tot slot werden nog enkele zang- en muzieknummertjes gege ven. Het was al met al weer een echte A Tempo-avond. Voor de tweede uitvoering op a.s. Za terdagavond zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. Chr. Gem. Zangver, „Excelsior". De Chr. Gem. Zangvereniging Excel sior is voornemens met medewerking van het Kinderkoor Klein Excelsior op Za terdag 24 maart a.s. een uitvoering te ge ven, onder leiding van haar directeur, de heer Jac. Groen. Rikconcours. Het rikconcours in café C. Klerks, dat de Volleybalclub organiseerde, was druk bezocht. De uitslag was: Th. Markx 142 p., A. v. Logten 122 p., J. Snoeren 105 Postduivenvereniging De Zwaluw, Zaterdag 3 maart maandvergadering van De Zwaluw in café v. d. Hout (den Braai). In verband met het naderende vliegseizoen is er een zeer belangrijke agenda: Inleveren klokken, ringen uitrei ken, verkoop en verloting bonnen van verschillende kampioenen uit Breda, Til burg, Weert; vaststellen inkorvers, klok- kenstellers, klokkenlichters; bestelling door de leden van benodigdheden voor het nieuwe seizoen, afdragen gelden lo ten, enz. enz. Aanvang bestuur 7.30 uur, leden 8 uur. Maandvergadering Rozen jacht. Zondag 4 maart maandvergadering van het Kruisbooggezelschap Rozenjacht in café Gevers (voorhe'en A. van Vugt) Zeer belangrijke agenda. Actie comité Ouden van Dagen. Om de ouden van dagen alhier in de voor ons liggende zomermaanden weer een genoeglijke dag te bezorgen, wordt nu reeds door het comité, dat zich met de verzorging daarvan belast, alles in 't werk gesteld om de benodigde gelden tijdig bijeen te hebben. Met medewerking van de plaatselijke sportverenigingen werd' twee jaar achtereen een sportdag georganiseerd, thans is men van plan een wielerwedstrijd te organiseren, die dan de „Ronde van Haarsteeg" gaat wor den. Contact werd opgenomen met het bestuur van de wielerclub De Zwaluw te Vlijm'en, die inmiddels haar medewer king heeft toegezegd. Ook de Bossche wielerclub Gerrit Schulte zal haar mede werking verlenen. Deelname staat alleen open voor leden van deze twee vereni gingen. De Zwaluw heeft besloten aan deze wedstrijd het clubkampioenschap te verbinden, waarmede de spanning zeker zal worden verhoogd. Zijn wij goed ingelicht, dan zullen ve le goede renners aan de start verschijnen zoals Tini Wolfs, Fr. Libregts, B. v. d. Ven, L. Pardoel, L. Toebak.Solaro, H. Kooien, Rutten, Goossens, Timmermans en de bekende nieuweling A. de Vries uit Waalwijk. Drie categorieën renners zullen aan deze wedstrijd deelnemen, n.l. aspiranten, nieuwelingen en amateurs. Zaterdagavond houdt het comité te- samen met een aantal medewerkers in 't café Achten e'en vergadering, zodat wij op deze wedstrijd, die op Zondag 11' maart a.s. alhier wordt gehouden, nog nadar terugkamen. R.K.J.B. 1 In café J. Siegers alhier hield de RKJB haar algemene jaarvergadering. Voorzit ter P. v. d. Brandt gaf een kort over- Gunning. De bouw van 25 woningwetwoningen welke voor rekening van de gemeente Heusden in het uitbreidingsplan te Oud. heusden gebouwd zullen worden, is ge gund aan de fa. Kramer te Waalwijk voor de som van f 342.500. Architect H. Baaijens alhier. De Margrietruiters. De Landelijke Rijvereniging De Mar grietruiters zal op dinsdag 6 en woens dag 7 maart a.s. eten Ruiteravond geven in café 't Bruggetje (H. van Veen) te Vrijh.-Capelle. Aanvang half acht. Mooie successen. In het afgelopen schaatsseizoen heeft de 19-jarige boerenzoon Cobi van dér Schans uit Sprang-Capelle mooie suc cessen geboekt. Op de kampioenschap pen van Noord-Brabant, wist hij zich 12e te plaatsen op een veld van 37 rijders. J.l. Zondag werd hij bij wedstrijden in Heusden 4e; Ie werd Antoon Verhoeven uit Dussen, 2e A. Versteeg, 3e H. van Tilburg, 'Dussen. Maandag nam hij deel aan een wed strijd over 35 km. in Nieuwendijk, waar v. d. 'Schans 5e werd en enkele sprint premies wist te winnen. Uitslag: 1. An toon Verhoeven, Dussen; 2. Bestébroer tje; 3. A. Versteeg, Kaatsheuvel; 4. A. Middelkoop, Lage-Zwaluwe; 5. Cobi v. d. Schans, Sprang-Capelle; 6. de Graaf, Sleeuwijk. Er namen ongeveer 30 rijders aan deel, waaronder verschillende die de Elfstedentocht hebben meegereden. Naar wij vernamen nam Cobi van dér Schans ook deel aan de kampiotenschap- pten van Breda, waar hij zidh 4e plaatste. Wij wensen hem in de toekomst nog veel succes. Afdeling Sprang-Capelle van de Chr. Metaalbewerkersbond. Bovengenoemde afdeling houdt een le denvergadering op Vrijdag 2 maart 1956 in het Bondsgebouw te Sprang. Tijdens deze vergadering zal wordén gesproken over: Lonten, vakantie en va kantietoeslag en over allerlei onderwer pen, die de leden aan de orde mogen stellen. Steeds weer blijkt, dat vele leden tal van vragen 'hebben, die zij met elkaar moeten bespreken. En hoe kunnen ze dat beter doen dan in een ledenvergadering, waar ook de districtsbestuurder, vriend J. Lanser, aanwezig zal zijn. Het bestuur is van plan er een gezel lige vergadering van te maken. Wil dat plan echter slagen, dan is de medewer king van de leden nodig. Uandaag 2 Maart 1956 viert de ge- hele katholieke wereld de ver jaardag van Eugenio Pacelli, Paus Pius XII. Duizenden gelukwensen en gedachten vanuit alle delen der wereld zullen vandaag uitgaan naar hem, die door zijn zacht karakter en zijn grote liefde voor de mensen thans een der geliefdste mensen der wereld is. „Papa Pacelli" noemen de Romeinen hem, en dat hij zich in derdaad een Vader voelde, bleek tijdens het bombardement van de San Lorenzo-wijk tijdens de oor logsjaren. Nauwelijks waren de eer ste bommen gevallen, of de Heilige Vader begaf zich terstond naar de getroffen wijk. Zonder angst ging hij rond, terwijl de huizen rondom hem heen instortten. Hij knielde neer bij de stervenden en gaf hun dë absolutie, hij bad voor allen die in doodsangst verkeerden en troost te en zegende allen die op dat ogen blik zijn vaderlijke steun en hulp nodig hadden. Al het geld dat er die dag in het Vaticaan in kas was, deelde hij uit om de eerste nood te lenigen. Met stof en bloed besmeurd keerde hij in het Vaticaan terug, maar de Romeinen zullen deze dag blijven gedenken als de dag waar op Paus Pius XII zich waarlijk hun vader toonde. Toen Eugenio Pacelli op 2 Maart 1939, juist op zijn 63ste verjaardag, tot Paus werd gekozen, ging daar mee niet zijn ideaal in vervulling, want dat was: een nederig, eenvou dig pastoor in een kleine parochie. Toen de uitslag van zijn verkiezing tot Plaatsbekleder van Christus op aarde bekend werd, hoorde men Eu genio Pacelli zacht het Miserere bidden. Een onmenselijk zware taak werd op zijn schouders gelegd, een taak die deze nederige mens wel haast te zwaar moet zijn voorgeko men. Geen Paus heeft een zo zwaar pontificaat gekend als Paus Pius XII want nooit is de wereld zo ver scheurd en verdeeld geweest als thans. Met geheel zijn persoonlijk heid, met heel zijn gröte liefde voor de mensen, heeft hij zich ingezet voor de vervulling van ziin taak. En zijn grote liefde voor de men sen heeft hem de naam gegeven van „pastor angelicus", de engelachtige herder, en heeft hem voor de gehele mensheid gemaakt tot de vredes- paus. Een bijzondere liefde heeft de H. Vader voor de kinderen en ge makkelijker dan aan wie ook, staat hij hun een audiëntie toe. Ondanks zijn hoge leeftijd denkt de H. Vader nog niet aan rust. Da gelijks is hij te vinden in zijn zo welbekende bibliotheek, waar hij alles zelf naslaat. Niets ontgaat aan ziin grote belangstelling, en maar weinigen zullen met zoveel deskun digheid spreken over een zo grote verscheidenheid van onderwerpen. Hij is een mens van zijn tijd, het geen bliikt uit zijn grote belangstel ling voor de moderne techniek. Vandaag zullen de gebeden van de gehele christenheid opstijgen tot voor Gods Troon om Zijn zegen af te smeken over hem die Hij gesteld heeft als herder van Zijn kudde. Gebeden van dankbaarheid voor de sterke en zekere hand die ons leidt door een tijd van duisternis en ver deeldheid. InentiWg en herinenting. Dinsdag 6 Maart a.s. zal, volgens officiële bekendmaking van B. en W. der gemeente Sprang-Capelle, des namiddags van half drie tot 3 uur ten huize van dr. C. H. K. Win- terwerp, aan de Julianalaan, en Van kwart over drie tot kwart voor vier in het gebouw van de Chr. Volks- bond te Sprang, gelegenheid zijn tot kosteloze inenting en herinen ting tegen pokken. Sirena in het goud. Het muziekgezelschap „Sirena" te Vrijhoeve-Capelle herdenkt dit jaar zijn 50-jarig bestaan. Het voorne men bestaat, in verband met dit gouden jubileum, een concours te organiseren, waarvoor als data ge pland zijn de Zaterdagen 5 en 12 Mei en Donderdag 10 Mei (Hemel vaartsdag). Bazar Groene Kruis. Naar we vernemen zal de bazar ten bate van de plaatselijke Groene Kruisvereniging, worden ingericht in een tent, welke te Vrijhoeve-Ca pelle in de omgeving van 't Brug getje zal geplaatst worden. De bazar wordt gehouden van Donderdag 15 Maart a.s. tot en met Zaterdag 17 Maart en vervolgens nog Maandag 19 Maart d.a.v. Gesloten landwegen. Het bestuur van het Waterschap Het Zuider-Afwateringskanaal heeft de volgende wegen in Waspik, gele gen in het gebied van 't waterschap, in verband met de slechte gesteld heid er van wegens dooi, gesloten verklaard: Kadestraat, Veerstraat ten Noorden van de achterste dijk, de polderwegen in Bovenkerk, Bui tendijks en Overdiep. Deze verordening is ingegaan per 28 Februari en geldt tot nader or der. Geslaagd. Dezer dagen slaagde Mej. Tonny Kemmeren te Utrecht, voor 't exa men Lerares Huishoudelijk Werk N VII. Zij genoot haar opleiding aan de R.K. Huishoud- en Industrie school Mariënburg te 's-Hertogen- bosch. C.B.C.-avond. Onder auspiciën van de afdeling Waspik der christelijke bond C.B.C., brengt het Rotterdams Cabaret- en Muziekgezelschap „De Pioniers" op Zaterdag 3 Maart a.s. in de zaal van Hotel H. v. Iersel te Waspik een non-stop-cabaretprogramma, onder de titel „Vrolijkheid en Vermaak". Hieraan verlenen o.m. hun mede werking het accordeon-ensemble „The Music Pioniers", de clowns l Swing en Co, de guitaristen „The Melody Boys" en de conferencier Koos Klaverdijk. Aanvang half 8. Waspikse biljartbond. Uitslag van de j.l. Maandag in café Th. Snels te 's-Gravenmoer ge speelde wedstrijden: F. v. d. Hoof (55)P. Roos (31): 0—2. Jan Kamp (45)W. v. Dijk (116): 1—1. D. Lesage (26)A. Roovers (101): 0—2. P. v. d. Broek (41)J. Oerlemans (80): 0—2. Het cijfer tussen haakjes duidt 't aantal te behalen caramboles aan, berekend op basis van het vroeger gemiddelde der betrokken speler. De stand in deze competitie om 't individuele kampioenschap wordt hiermee als volgt: W. v. Dijk 1 35 17 3-31 116 1 Jan Kamp 1 35 6 1-28 45 1 J. Oerlemans 1 24 11 3-33 80 2 P. v. d. Broek 1 24 8 1-70 41 0 A. Roovers 1 28 17 3-60 101 2 D. Lesage 1 28 5 0-92 26 0 F. v. d. Hoof 1 28 8 1-96 55 0 P. Roos 1 28 4 1-10 31 2 De eerstvolgende kampioenswed strijden worden Maandag 5 Maart gespeeld in café P. Roovers, Haven- dijk. Dan zullen tegen elkaar uit komen: P. RoosP. v. d. Broek; D. LesageF. v. d. Hoof; A. RooversW. van Dijk; J. OerlemansJan Kamp. Onderlinge competitie biljart vereniging Vriendenkring. De stand in de onderlinge compe titie van de biljartvereniging Vrien denkring (café Jan Verschure, Was- pik-Boven) is momenteel als volgt: P. Picocrie 15 10 0 5 20 Jan Buyks 15 9 1 5 19 W. Buyks 15 8 2 5 18 Jac. Meys 13 8 1 4 17 M. Verschure 15 7 2 6 16 P. Buyks 15 6 1 8 13 Fr. Oerlemans 15 6 0 9 12 Joh. Verschure 15 4 2 9 10 P. Meys 16 4 1 11 9 A.s. Maandag worden in café J. Verschure de laatste wedstrijden in deze competitie gespeeld. Tegen elkaar komen dan uit: W. BuyksP. Picocrie; M. VerschureFr. Oerlemans; Joh. VerschureJac. Meys; Jac. MeysJ. Buyks; Jac. MeysP. Buyks. Tijdens de procedure bleek dat vader, dochter en zoon al 27 jaar overhoop lagen met de buren. Op een morgen reed de dochter uit om haar werk als vertegenwoor digster te beginnen, toen de zoon van huurman met zijn fiets naar buiten kwam en wilde opstap pen. Op dat moment zou de da me met haar wagen de jongen van de weg „gepest" hebben.' De jongen moest afstappen en toen hij de zoon met zijn wagen vlak daarop zag naderen, wierp hij de fiets voor die auto, die niet stop te, maar er pardoes overheen reed. De dame hoorde vrijspraak ei sen. Haar broer 50.'of tien dagen hechtenis. Mr. Verhoeven noemde de buurlui van vader, dochter en zoon al te agressief. De jongen had een noodtoestand in 't leven geroepen door de fiets voor de tweede auto te smijten. Pleiter vroeg ontslag van rechtsvervol ging. Uitspraak over 14 dagen. fa ^en beetje in de neus Heerlijk verlichtend BETER VERRE VRIEND DAN KWADE BUUR. Een dame en een heer (broer en zus) uit Waspik verschenen voor de rechter te 's-Bosch. De dame ter zake van opzettelijke beschadiging van een herenfiets, die zij met haar auto van de weg zou hehben gedrongen; de twee de wegens vernieling van dat rij wiel, doordat hij er met zijn au to, die achter de wagen van zus reed, over heen had gereden. Beiden ontkenden de opzet. In Waalwijk waren twee meisjes voogdijkinderen door de kinderbescherming geplaatst, maar dat zinde haar blijkbaar niet. Ze gingen naar hun, 26-ja- rige broer, die haar enige tijd 'bij zijn schoonouders in huis nam'. Hij zocht onderdak voor z'n zus jes en vond die in Krimpen a. d. IJssel. De broer en de onderdak gever hadden zich voor de recht bank te Rotterdam te -verant woorden; tegen de laatste werd een maand, tegen de eerste veer tien dagen gevangenisstraf ge ëist wegens overtreding der kin derwetten. Uitspraak over 14 dagen. EISENHOWER NEEMT NIEUWE CANDIDATUUR AAN. Eisenhower wit president van de Verenigde Staten blijven. Hij heeft zich bereid verklaard candidaat voor de republikeinse partij te zijn bij de presidentsverkiezingen op 6 Novem ber. Hij maakte zijn besluit bekend tijdens een persconferentie op het Witte Huis en voegde er aan toe, dat hij in de avonduren een toelichting zou geven over de radio en de tele visie, omdat- het ging om een vraag die niet zomaar door een „ja" of een „neen" kon worden afgedaan. Er komen nog andere factoren bij, „zoals de toestand van mijn gezond heid" zei Eisenhower. Eisenhower zei zich niet herkiesbaar te hebben willen stellen, als hij niet het ge voel had zijn zware ambt lichame- lijk aan te kunnen. Bovendien had hij van zijn artsen de verzekering gekregen, dat hij zijn functie nog vijf tot tien jaar zou kunnen vol houden. Eisenhower word 14 Octo ber 66 jaar.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 9