BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraatse Courant GEMEENTERAAD LOON OP ZAND SLUITINGSUUR OP ZONDAG VAN CAFE'S BLIJFT ONGEWIJZIGD PUROL Bureaux GROTE STRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 Dr van BEURDENSTRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. 2862. OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO" Agenda en prae-adviazen Openbare vergadering van de raad der gemeente op woensdag 14 maart 19o(> de. avonds om 7 uur ten gemeente- huize. yaststenjng openstaande notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel tot wijziging va de kindertoelageregeling voor het ambtelijk personeel in dienst der gemeente Loonopzand. 4.'Voorstel tot vaststelling van een verordening tot hetfing va opcenten op de hoofdsom dei personele belasting voor het be- lastinaiaar 195.o-l«K>»» Door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, is medegedeeld dat de provincie voor het belas ting jaar 1956-1957 wederom 50 opcenten op de hoofdsomdei personele belasting zal hellen. B en W. stellen derhalve vopi om evenals vorige jaren het aan tal gemeentelijke opcenten te be pa5CIVoorstel tot vaststelling van een verordening tot beffing van opcenten op de hoofdsom "l hi'verband met het Koninklijk Besluit van 15 augustus 1955, waarbij de maxima van opcenten op de hoofdsom dei' grondbelas ting zijn verlaagd tot: 60 opeen ten' op de grondbelasting wegens gebouwde eigendommen, 30 op centen op de grondbelasting we gens. opgebouwde eigendommen c. toegangshek d. verwarming 750.- 5.500.- totaal 55.954. B. en W. stellen voor de ge vraagde medewerking te verle nen. 8. Voorstel tot verkoop van een perceel bouwgrond aan J. P. M, van Mosseveld, Kloosterstraat 5 te Loonopzand. J. P. M. van Mosseveld, Kloos terstraat 5 te Loonopzand, ver zoekt aan hem te verkopen hei perceel bouwgrond, gelegen op de hoek van HeeswijkstraatPrin ses Irenestraat te Kaatsheuvel met een brgédte langs de vain Heeswijk straat van ongeveer 23,5 m en een diepte van onge veer 47,5 m. Betrokkene wenst dit perceel ten behoeve van de bouw van een woonhuis annex lunchroom èn hötélacëomodatïe. De prijs voor dit bouwterrein hebben B. en W. vastgesteld op 5.per m2. Wij vertrouwen dat binnen afzienbare tijd een voorlopige verklaring van geep bezwaar tegen deze prijs van het prijzenbureau voor onroerende zaken zal worden ontvangen. B. en W. stellen voor te be sluiten tot verkoop van bedoeld bouwterrein aan J. P. M. v. Mos seveld. 9. Voorstel tot onbewoonbaar verklaring van enkele woningen. Bedoelde panden zijn van die aard dat uit hygiënisch oogpunt f., «fprkiria trad op 1 de- ernstige bedenkingen bestaan te- welke in werking trad op sember 1950, te worden vervan gen door een nieuwe verorde ning Deze verordening, waarin de heffing van opcenten op de verlaagde percentages zal wor den gesteld, zal in werkingtre den met ingang van 1 jan. ïyoo. 6 Voorstel tot vaststelling van het bedrag per leerling.ex artikel 101 der Lager Onderwijswet 192U ten aanzien van het gewoon en voortgezet gewoon lager onder wijs voor 1956 en volgende jaren. Ingevolge het bepaalde in ar tikel 101 5e lid der Lager onder wijswet 1920 dient elk jaar vast- gesteld te worden het bedrag dat per leerling voor de exploitatie van élke soort school afzonder lijk zal worden beschikbaar ge steld. Vanaf 1952 tot en met 1955 waren deze bedragen respectie velijk 30.—. voor het gewoon lager onderwijs en 45. vooi het voortgezet gewoon lager on derwijs. Deze bedragen zijn voor een verantwoorde exploitatie van de scholen onvoldoende, zodat een verhoging noodzakelijk geacht moet worden. B. en W. stellen voor om de expioitatievergoedingen voor 56 te bepalen op respectievelijk f 40voor gewoon lager onder wijs' en f 55.voor voortgezet gewoon lager onderwijs 7. Verzoeken van enkele school besturen alhier om medewerking ex artikel 72 der Lager Onder wijswet 1920. Het bestuur der R.K. Meisjes school St. Herman-Jozef te Kaats heuvel heeft bii schrijven van februari 1956 verzocht om mede werking ingevolge artikel 72 dei- Lager Onderwijswet 1920 voor de' aanschaffing van nieuwe schoolmeubelen, leer en hulp middelen. Deze uitbreiding van meubilair en materiaal is nodig als gevolg van een extra toena me van liet aantal leerlingen. B. en W. stellen voor de ge vraagde medewerking té vei le nen. Bij brief van 10 november 1955 verzoekt het bestuur van de R.K. Ulo-school „Pius X al hier olit medewerking ingevolge artikel 72 der Lager Onderwijs wet 1920 voor de aankoop, plaat sing en de verdere outillage van een viérklassige houten nood school. Tot ojj heden heeft de Ulo school een tijdelijk onderdak ge vonden in enige vertrekken van het patronaat, doch deze huis vesting is in vele opzichten zeer gebrekkig, zodat het niet langer verantwoord is om hier het on derwijs te blijven geven. De nieuwbouw van scholen wordt evenwel zeer bemoeilijkt en vraagt een lange tijd van voorbereiding. Het bestuur heeft daarom haar keuze laten vallen op een houten noodschool, die naast vier klaslokalen ook an dere noodzakelijke ruimten be vat en het grote voordeel biedt van onmiddellijke aflevering en plaatsing. Het bestuur wenst de school op te richten op een terrein, ge legen aan de Mgr. Völkerstraat (tegenover de Julianastraat) dat eigendom is van het Kerkbestuur van St. Jan alhier. a. noodschool, inclusief opstellen 36.125. b. bijkomende werken zoals riolering, elec- triciteit, sanitair, fietsenberging enz. 13.579. gen verdere bewoning, terwijl ze niet meer door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonba re staat zijn te brengen. De hoofdingenieur-directeur voor de wederopbouw en volks- ruisvesting adviseert bedoelde woningen onbewoonbaar te doen verklaren. B en W. stellen derhalve voor de panden Akker straat 14 en Marktstraat 32 onbewoonbaar te verklaren. 10. Voorstel tot uitbreiding van het waterleidingnet in de Bernsehoef. De bewoners van de panden Bernsehoef 2 tot en met 9 ver zochten medewerking te willen verlenen tot uitbreiding van het waterleidingnet. De Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant bericht dat de mogelijkheid van aansluiting aanwezig is, mits de gemeente in deze uitbreiding in het plan der onrendabele gebieden als bijdra ge a fonds perdu een bedrag be taalt van 1.625 en mits de gemeente de gebruikelijke ga ranties verstrekt. 11. Verzoeken van enkele be sturen van Kleuterscholen in de ze gemeente om medewerking ex artikel 50 der Kleuteronderwijs- Het bestuur der R.K. Kleuter school, van Rijckevorselstraat la te Loonopzand, heeft bij schrij ven van 2 februari 1956 verzocht om medewerking ingevolge arti kel 50 der Kleuter onderwijswet voor de aanschaffing van mate rialen en de inrichting van een noodlokaal. Deze uitbreiding is nodig om dat het leerlingenaantal zodanig stijgt, dat een aantal kleuters zonder meer zal moeten worden weggezonden, indien niet op zeer korte termijn voorzieningen ge troffen worden. B. en W. stellen voor de ge vraagde medewerking te verle- nen. 12. Voorstel om de vakantie toelage voor het ambtelijk per soneel in dienst der gemeente te verhogen tot 4% van t salaris. 13. 'Voorstel tot wijziging en aanvulling van de salarisveror dening 1954 der gemeente. 14. Voorstel t ot vaststelling van een premieregeling voor bestuurders van gemeentelijke voertuigen. De Katholieke Bond van Over heidspersoneel heeft bij brief van 30 november 1955 geadvi seerd om een regeling in te voe ren die aan in dienst der gemeen te zijnde chauffeurs een prenuc toekent, wanneer zij een jaar lang schadevrij hebben gereden en voor een goede behandeling van het hun toevertrouwde voer tuig hebben zorg gedragen. Bij verschillende particuliere vervoerbedrijven, alsook bij het staatsbedrijf van de PTT en een aantal gemeenten bestaan zulke regelingen. Deze regelingen beo gen het veroorzaken van schade 'aan de voertuigen zoveel móge lijk te beperken en een goede be handeling er van aan te moedi gen. Het bedrag van de premie zou den B. en W. willen bepalen op 52.per jaar. 15. Voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting voor het dienstjaar 1955. 16. Voorstel tot goedkeuring van de begroting van de Instel ling voor Maatschappelijke Zorg voor 1956 en vaststelling van de gemeentebegroting, de bedrijfs- begrotingen en bijbehorende be- j grotingswijzigingen voor 1956. 17. Rondvraag. Ten aanzien van het voorstel tot verkoop van bouwgrond aan de Berkenstraat en Omschoorj waar de gemeente ook 25 Gemeenteraad Raamsdonk Aanschaffing van uniforme vuilnisemmers De Raamsdonkse kasteleins zullen op zondag voorlopig nog om 11 uur 's avonds de waarschuwing moeten laten horen „Hoogste tiid heren!", want het voorstel van B. en W. om dit sluitingsuur voor café's e.d. op zondagen op 24.00 uur te stellen, werd door de raad met 6 tegen 5 stemmen verworpen. De toestand zoals die door de raad in zijn vergadering van 28 november 1953 was bepaa d, blijft dus ongewijzigd. Het tweede belangrijke besluit in deze overigens rustige vergade ring, behelsde de goedkeuring van de raad van de aankoop van een roltrommelvuilniswagen en de aanschaffing van uniforme vuilnis emmers. De notulen van de vorige verga dering werden ongewijzigd goedgekeurd en de ingekomen stuk ken voor kennisgeving aangenomen. Uit het rapport van de commissie tot wering van schoolverzuim bleek, dat er in het afgelopen jaar 29 ge vallen van schoolverzuim waren ge constateerd, waarvan er slechts 4 als ongeoorloofd konden worden aangemerkt. Een gunstige ontwik keling van zaken dus. Goedgekeurd werden een voor stel tot vaststelling van de „Veror dening tegemoetkoming studiekos ten ambtenaren 1956". De voorzitter deelde in verband hiermee mede, dat vele gemeenten reeds een der gelijke verordenins?' kennen, die tot doel heeft de studielust der ambte naren op het terrein der gemeente- finantiën, bevolkingsboekhouding en dergelijke te stimuleren. Hiermede wordt dus een gemeentebelang ge diend. Tevens werden goedgekeurd een voorstel tot een 3e wijziging van de Salarisverordening 1955 ten aanzien van de beloning van jeugdige werk lieden en een voorstel tot toeken ning aan besturen van de bijzondere lagere scholen van een voorschot over 1956. Het in de aanhef reeds vermelde voorstel betreffende de wijziging van het sluitingsuur van café's e.d. op zondag, was gedaan op verzoek van de Ned. Kath. Bond van Hotel-, Café- en Restauranthouders en Slij ters. Als argument werd in dit ver zoek aangevoerd dat door een hand having van het bestaande sluitings uur het bezoek op zondagen aan ca fé's in de omtrek werd in de hand gewerkt. De heer v. Woerden kon zich op grond van godsdienstige overwegin gen niet met het voorstel verenigen en wenste geacht te worden te heb ben tegengestemd. De heer Roden burg gaf in overweging deze zaak ruim te zien en meende dat men in deze niet kon achterblijven bij de omliggende gemeenten. In dezelfde geest liet wethouder Nollen zich uit. Hij zeide de overwegingen van de heer v. Woerden ten volle te respec teren, maar meende toch dat met een wijziging van het sluitingsuur een algemeen belang gediend was. Wethouder Nollen legde er vooral de nadruk op dat Raamsdonk in de belangstelling van het doorgaand verkeer ligt. Vooral in de zomer is er een druk autoverkeer en vele automobilisten willen in het late avonduur nog wel een verfrissing gebruiken. Handhaving van het be staande sluitingsuur hield z.i. 't ge vaar in dat men de gemeente Raamsdonk al te conservatief zou gaan noemen. De heer Vermeer ten slotte wenste stemming over het voorstel, die het reeds genoemde resultaat opleverde. De subsidie aan de Oranjever enigingen werd vastgesteld op 5 cent per inwoner. Goedgekeurd werden een aan tal voorstellen tot aanvaarding „om niet" van een aantal strook jes grond in de Oude Groen- straat, aan de Haven en aan de Visserstraat/Sandoel. Het betreft hier strookjes grond van enkele vierkante meters, die de gemeen te wil bestemmen voor de verbe tering der straten en riolering. Verreweg het grootste deel der eigenaren is bereid deze strook jes grond „om niet" aan de ge meente af te staan. Met enkele eigenaren is men nog in onder handeling. woningwetwoningen zal neerzet ten, merkte de heer Kieboom op dat de aldaar door particulieren te bouwen woningen ongetwij feld m mindering zouden worden gebracht op het bouwvolume der 'woningwetwoningen hetgeen de voorzitter bevestigde waar door z. i. scherpe kritiek te ver wachten zou zijn van hen die reeds lange tijd op de wachtlijst van woningzoekenden voorko men. Hieroj) antwoordde de voor zitter, dat 't merendeel der men sen die in genoemde omgeving* willen gaan bouwen, ook op de ze wachtlijst voorkomen. Burge- meesetr Prinssen noemde 't ver der een lofwaardig streven dat de bedrijven zich beijveren om aan hun personeel woningen te verschaffen, hetgeen uiteraard toch ook een gemeentelijk belang is, en zag de toenemende belang stelling voor de particuliere wo ningbouw als een zeer verheu gend verschijnsel. Het gemeente bestuur zal er echter op blijven toezien dat er een juist even wicht blijft bestaan tussen par ticuliere woningbouw en woning- wetbouw, en er zal voor dit jaar dan ook geen toestemming meer worden verleend voor particulie re woningbouw, die in mindering zal worden gebracht op het vo lume der woningwetwoningen. Het voorstel werd zonder hoof delijke stemming goedgekeurd en betreft de verkoop van bouw grond aan: a) P. J. Gamers voor de bouw van 2 woningen; b) A. D. v. Wijk voor de bouw van 4 woningen; c) H. Blom voor de bouw van 1 woning; d) P. Blom voor de bouw van 1 woning e) Fa. C. J. Kerstens Zn. voor de bouw van 2, woningen f idem voor de bouw van 1 op slagplaats. Door de bouw van deze wonin gen zullen ongetwijfeld een aan tal andere woningen vrij komen, die dan weer aan anderen zullen worden toegewezen. Bovendien behoudt de gemeente zich ten aanzien van een eventuele ver huur van de te bouwen woningen ook nog enige zeggenschap voor. Goedgekeurd werd ook 'n voor stel tot verkoop van bouwgrond aan de Omschoorweg en Lijster besstraat aan M. Riool te Raams- donksveer en M. J. Fens te Til burg, in verband met de herbouw van resp. 2 woningen en 1 wo ning, welke tengevolge van de watersnood waren verwoest. Be trokkenen zullen bij de herbouw van deze woningen een belang rijke rijksbijdrage ontvangen, 'n z.g. watersnoodpremie, indien de herbouw tenminste vóór 1 jan. 1957 plaats heeft. Ten aanzien van de nieuwe provinciale weg deelde de voor zitter nog mee, dat deze ten zui den van Raamsdonk zal komen. Hij zal de spoorwegovergang tus sen Raamsdonk en Raamsdonks- veer kruisen en dan via de Boter- dijk door de Ganzenwei naar de Donge lopen, waardan een nieu we brug zal moeten worden ge bouwd. Het ophalen van huisvuil ge schiedt momenteel nog altijd met een gewone vrachtauto met verplaatsbare bovenbouw. Deze auto moet echter ook voor an dere doeleinden worden gebruikt zodat er een tekort aan trans portmiddelen bestaat. Bovendien is deze vrachtauto niet meer in staat het huisvuil van de zich steeds uitbreidende gemeente te verwerken. Een moderne rol- trommel-vuilniswagen en uni forme vuilnisemmers zijn dus wel noodzakelijk. De werkzaam heden zullen daardoor ook aan merkelijk vereenvoudigd wor den. Uniforme vuilnisemmers bieden niet alleen een nettere aanblik, maar genieten ook van uit hygiënisch oogpunt de voor keur boven de velerlei soorten van bakjes, emmers en kisten, die men nu langs de straten ziet staan. Met de aankoop van een nieuwe roltrommel-vuilniswagen zal een bedrag van 35.000.— gemoeid zijn, met de aanschaf fing van 1600 uniforme vuilnis emmers een bedrag van 12.000. In verband met deze grote on kosten achtte de voorzitter het gewenst om aan het ophalen van huisvuil een zekere verplichting voor de mensen te verbinden in de vorm van een jaarlijkse bij drage, die hij wilde stellen op 2.50. De heer van Woerden wenste deze verplichting te zien neerge legd in een bindend voorschrift. Hierop antwoordde de voorzitter dat de mensen niet kunnen wor den verplicht om gebruik tema ken van deze nieuwe vuilnisem mers. Wel zal het zo zijn dat an dere soorten vuilnisemmers niet Ruwe Handen? meer zullen worden geledigd, hetgeen in verband met het be staande voorschrift, dat elders geen vuil mag worden gestort, in de Draktijk wel hierop zal neer komen dat men algemeen tot de aanschaffing van de nieuwe vuilnisemmers zal overgaan. De heer Vermeer bracht naar voren dat de nieuwe vuilniswa gen niet de vele smalle stegen zou kunnen binnenrijden en hij vroeg hoe men het ophalen van Vuil hier dacht op te lossen. De voorzitter antwoordde dat 't vuil daar momenteel ook wordt opgehaald. Evenals nu gebeurt, kunnen de bewoners ook dan hun vuilnisemmers aan de in- gang van de steeg neerzetten. Hij zegde echter toe zich nader over de' gang van zaken daar te laten inlichten. De heer Verschuren achtte het billijk dat bij het gebruik van 'n tweede vuilnisemmer in een ge zin eën zekere reductie op de bij drage zou worden gegeven. De voorzitter kon zich hierme de verenigen, zodat daarmee re kening zal worden gehouden. Tenslotte kon de raad zich met het voorstel geheel verenigen. Een wijziging van de gemeen tebegroting 1955 en 1956 hield verband met de nieuwe Ned. Herv. Kerk en bepaalde zich tot een bedrag van 101.350. In de rondvraag stelde de heer v. Woerden over te gaan tot de aanschaffing van een sneeuw ploeg. De voorzitter kon hierop antwoorden dat hiertoe reeds op dracht was. gegeven, Hierna werd de openbare ver gadering gesloten en bleef de raad verder in gesloten zitting bijeen. DE ZAAK DER VERDWENEN JOODSE MEISJES. Het gerechtshof te Amsterdam heeft een begin gemaakt met de behandeling in hoger beroep van de zaak der verdwenen Joodse oorlogspleegkinderen Anneke B. en Betty M. (de laatste werd in maart 1954 in een Belgisch kloos ter opgespoord). De 15-jarige Anneke B. is nu reeds zeven jaar met mejuffrouw E. N. van M., de 57-jarige zuster van haar ex- pleegmoeder, ondergedoken. Het tweetal bevindt zich vermoede lijk in België. „Het is voor het Openbaar Mi nisterie zeker niet een aangena me plicht twee vrouwen te ver volgen, die tijdens de Duitse be zetting de zeer verdienstelijke en moedige daad hebben verricht het Joodse kind Anneke Beek man te redden uit de moordzuch tige klauwen der Duitse bezet ters. Ik sluit mij dan ook volle dig aan bij de woorden van lof, die reeds verschillende malen over de toenmalige houding de zer vrouwen zijn uitgesproken. Maar het is een dure plicht voor het Openbaar Ministerie om de rechtsstaat in Nederland te hand haven, waarvan wij het gemis tijdens de bezetting juist zozeer hebben gevoeld", aldus begon de procureur-generaal bij 't Amster damse gerechtshof, mr. A. A. L. F. van Dullemen zijn betoog. STRAALJAGER BIJ VLIEG VELD TE VOLKEL BRANDEND NEERGESTORT. De piloot om het leven gekomen. Een Thunderjet F-84 van de Koninklijke Nederlandse Lucht macht is donderdagmiddag rond drie uur enige honderden meters buiten Volkel neergestort en ver ongelukt. De piloot, de 22-jarige serge ant-vlieger F. Koopman uit Ber- genopzoom kwam daarbij om het leven. Onmiddellijk na de start trok de piloot zijn toestel weer op, terwijl een steekvlam achter uit de staart kwam. Het toestej vloog recht op een boerderij aan, enige honderden meters in het verlengde van de startbaan liggend. Brandend sloeg het toestel ruim 200 meter verder in de grond. .De vlieger moet daarbij op slag gedood zijn geweest. Door neervallende vonken had de boerderij vlam gevat. De brandweer van Uden en de vliegveldbrandweer wist de brand te blussen. MEVROUW BOUMAN VRIJSPRAAK VOOR JUNGSCHLEGER. Geen enkel bewijs geleverd. jyjevrouw Bouman heeft te Djakarta tijdens de 62ste zitting in de zaak Jungschleger vrijspraak gevraagd voor Jung schleger. In een uitvoerig plei dooi, waarin zij tot de conclusie kwam, dat tegen beklaagde geen enkel bewijs is geleverd en dat de verklaringen van Manoch c.s. „op pure fantasie berusten", heeft zij rechter Maengkom ver zocht, Jungschleger vrij te spre ken van het hem ten laste geleg de. De door de officier van Jus titie geëiste doorstraf noemde mevrouw Bouman niet te recht vaardigen. Mevrouw Bouman betoogde in haar pleidooi, dat van de tenlas telegging door de bew"smidde- len van de verdediging niets was overgebleven. Tegenover de ver klaring van de officier van Jus titie, dat de getuigen a décharge „alleen maar waren gekomen om getuigen te helpen", stelde zij, dat de getuigen a charge hadden vferklaard, de Nederlanders te haten en geld voor hun informa ties hadden ontvangen. Tegen over de veronderstelling van Soe- nario, dat de getuigen a décharge betrokken zouden ziin geweest bij komplotten, stelde zij, dat de getuigen a charge volmondig er kend' hebben aan samenzwerin gen te hebben deelgenomen. „Ik verklaar onschuldig te zijn". Aan het slot van zijn pleidooi verklaarde Jungschleger voor het Landgerecht te Djakarta: „Ik ontken pertinent, dat ik, hoe dan ook, direct of indirect, met illegale acties of gewone cri minele handelingen, in welke vorm ook, te maken heb gehad, hetzij als leider of medewerker, hetzij als dader of mededader. Als het er om gaat een slacht offer te vinden (en het requisi toir wijst in die richting, zowel naar de letter als naar de rest) dan valt er verder weinig te pra ten. Maar ik geloof, dat ondanks dit alles, de waarheid en 't recht zullen zegevieren en dat het on af hankejjjk en onpartijdig rechts besef er toe zal leiden, dat u Edelachtbare, mij zult vrijspre ken van het mij ten laste gelegde. Ik, Leon Nicolaas Hubert Jungschleger, vechtend voor mijn leven en mijn vrijheid, verklaar, met God als getuige, onschuldig te zijn aan alle mij ten laste ge legde feiten. Edelachtbare, ik leg mijn lot in uw handen, zoals ik reeds zei, met vertrouwen in de uitslag. God, die tenslotte over ons al len zal oordelen, moge U, Edel achtbare, bijstaan." JUSTITIE. GELAST ONDER ZOEK NAAR VOETBALPOOLS. De minister van Justitie heeft alle politie-instanties in het land opgedragen, uitvoerige inlichtin gen te verstrekken over de wijze waarop de vele voetbalpools functioneren. Volgens de opvat ting van het departement zou 'n voetbalpool, waaraan iedereen kan deelnemen, in de zin van de wet een loterij zijn, waarvoor toestemming vereist is. Boven dien wordt betwijfeld, of bij een voetbalpool wel ooit van een „besloten kring" sprake is. DRIE OORLOGSMISDADIGERS UIT BREDA IN VRIJHEID. Naar Het Parool meldt, zijn sedert eind november drie van de Duitse oorlogsmisdadigers, die in de strafgevangenis te Breda vertoeven, vrijgelaten. Deze drie, die tot tijdelijke gevangenisstraf fen waren veroordeeld, zijn ont slagen overeenkomstig de regels van voorwaardelijke invrijheid stelling. Het zijn de tot tien jaar ver oordeelde E. B„ die zonder aan leiding een Joodse Nederlander heeft doodgeschotende tot der tien jaar veroordeelde F. M„ die als bewaker van Vught ernstige mishandelingen heeft gepleegd en de tot veertien jaar veroor deelde K. S„ die zeven onschul dige Nederlanders als represaille heeft laten fusilleren. Anders niets? zouden zij durven vragen. S. is vroeger in vrijheid gesteld dan waartoe de bepalingen om trent voorwaardelijke invrijheid stelling aanleiding geven, in ver band met zijn slechte gezond heidstoestand, aldus Het Parool. OPBRENGST KINDERPOST ZEGELS ANDERHALF MILJOEN. De landelijke kinderpostzegel actie heeft in '55 netto 1.400.000 opgebracht, dat is bijna 200.000 meer dan in 1954. Alleen de op brengst aan zegels vertoont ver geleken met 1954 al een stijging 'van 109.943.64. Werden in 1954 18.956.523 stuks verkocht met 'n toeslag van 91.502.88, in 1955 waren het er 1.705.833, waarop 901.446.52 aan toeslag werd ontvangen. Ook de verkoop van prentbriefkaarten is mede te dan ken aan de medewerking van de schooljeugd, die weer het leeu wendeel in fle verkoop had. Van de totale stijging kwam pl.m. 150.000 voor rekening van de scholen. Van de tienduizend scholen in ons land hebben er 5900 meegedaan. MAANDAG 12 MAART 1956 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tlelen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79e JAARGANG No. 11 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. v7orr»rrlpnin£ I aam aai uil uufSjiuni

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1