UW MENING KAATSHEUVEL L00N-0P-ZAND Verhuurbedrijf van Gelegenheidskleding >1 Stierkalveren een net Meisje t Saxofonist enkele flinke jongens mannelijke kantoorbediende Wed. Jan Kleijberg-Baijens 7 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 12 MAART 1956 7 GEMEENTERAAD LOON-OP-ZAND. A. v. WANROOIJ J OPRICHTING HANDBALVERENIGING. Het bestuur van de R.K. Hand- balbond wil gaarne in Loonop- zand een bijeenkomst houden voor allen, die enige liefhebberij tonen voor de handbalsport. Al le gegadigden worden daartoe vriendelijk uitgenodigd in café P. Coomans, Kloosterstraat op woensdag 14 maart a.s. 's avonds om 8 uur. Hebt u zin in handballen? Kom dan die avond met de be stuursleden praten. Van harte welkom, zowel dames als heren. HENRI DE GREEVE KOMT. JOSÉ. Te koop wegens verbouwing VAN LEENT-VERMEER 2 beste volbloed JOS ROMBOUTS ZEEMLAPPEN O verleder-Stikmachine 1 Patronen schaaf. Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN. Nelly D. E. A. M. van Oyen C. M. VAN DER VELDEN PETER J. VAN OYEN J. VAN OYEN-MOSTERT MAIS ON v. d SANDEN Vrolijk en kleurrijk als de komende Lente zijn onze nieuwe modellen Franse elegance en Italiaanse charme Een collectie zo smaakvol en gevarieerd samen gesteld, dat zij zeker aan alle verwachtingen zal beantwoorden. Wij hebben bij Uw hoed ook een bijpassende SHAWL. - Ook voor oudere dames zijn wij weer ruim gesorteerd. MAIS ON v. d. SANDEN Stationsstraat 26, Waalwijk Speciaal atelier voor het ophalen en vervormen van Uw hoeden. De hoeden op de show van de Fa. Cunen-Kofa worden door ons verzorgd. Wij zoeken een voor een dans-orkestje. Geboortekaart jes Visitekaartjes Verlovingskaart jes Ondertrouwbrieven ESMI Rolschaatsenfabriek Sprang vraagt voor direct VAN OLDENBEEK SMELT N V. Handelskantoor - Waalwyk - Kerkstraat 32 VRAAGT ABONNEMENTEN en ADVERTENTIES KLEERMAKERIJ LAAGEINDE 65 WAALWIJK 1955 publiceerden, waren door het college van Burgemeester en Wet houders uitgenodigd om zitting te nemen in de Culturele Raad: Mevr. L. Verhoeven-v. Gent, Mej. Alda v. Boort, de heren J. Bergmans, M. v. Eijl, M. v. d. Heijden, G. v. Imbeeck en W. Suermondt. De heren G. Duyvelaar en C. v. d. Hoven zijn de vertegenwoordigers van de gemeenteraad. UITSLAG EERSTE VOETBAL POOL W.S.C. Vanmorgen al vroeg was de uit slag van de eerste voetbalpool van W.S.C. bekend. De heer Lambert Knepflé is de winnaar. Van de in het totaal 14 te halen punten, be haalde hij er 13, hetgeen niemand overtrof of evenaarde. We vernemen nog dat de deelna me aan de pool bijzonder groot is geweest. GEVONDEN en VERLOREN. Gevonden: diverse handschoenen 'en wanten; dameshoedje; zilveren rozenkrans in zakje; hondje; das; ring met sleutels; step; bril; dames hoedje; rode dameshandtas met geldbedrag. Verloren: portemonnaie; vuilnis bak; armbandje; diverse handschoe nen en wanten; Duitse herder; bob slee; step; zilveren dasspeld; bank biljet; maand-abonnement B.B.A.; portemonnaie m. inh..; kleine step; ceintuur; plastic kokertje m. blau we rozenkrans; fietspomp; leesbril; hondje; aktetas met schoolboeken; jonge Duitse herder; kinderbril; zil veren oorbel. AGENDA. Maandag 8 uur: repetitie dames en heren van „Oefening en Ver maak" in De Gecroonde Leersse, met Waalwijks Orkest. Woensdag 8 uur: repetitie dames en heren van „Oefening en Vem maak" in De Gecroonde Leersse, met Waalwijks Orkest. Zondag 11.30 uur: repetitie dames en heren „Oefening en Vermaak" met Waalwijks Orkest in zaal Mu sis Sacrum. Waalwijks Orkest: Hedenavond om 7.30 uur in de Gecroonde Leers se repetitie van het gehele orkest. Om 8 uur koor en orkest. Woensdagavond 14 maart: idem. DE BIESBOSCH NIET BEVEILIGD! Maatregelen voor eventuele evacuatie. Nu onder de huidige omstandig heden niet gedacht kan worden aan een definitieve beveiliging van het gebied van de Biesbosch, zijn maat regelen getroffen om bewoners en vee te evacueren, zodra ooit de nood aan de man zou komen. Deze voorbereidingen zijn vooral van belang voor de gezinnen in pol ders, die geen verbinding hebben met het vasteland. De politie te water en militairen van Keizersveer, Dordrecht en Geer- tiuidenberg zullen in een dergelijk geval boten en vletten gereed hou den en ook de verbindingsdienst van de bescherming bevolking in kring 5 van de provincie Noord-Brabant zal worden ingeschakeld. De maatregelen tot evacuatie in geval van watersnood zijn getroffen door de evacuatie-commissie in Noord-Brabant, de heer F. J. J. M. van der Kroon, en de burgemeester van Werkendam, Dussen en Hank en Made en Drimmelen. Het ligt in de bedoeling binnenkort een oefe ning te houden, waaraan niet alleen de militairen en de politie te water zullen deelnemen, maar waaraan ook de burgemeesters medewerking zullen verlenen. De militairen zullen in totaal de beschikking hebben over zes en der tig vletten met aanhangmotor, een bergingsvaartuig, twee motorsloe pen, een motorboot en nog drie an dere vaartuigen. De politie zal voor namelijk voor „gidsen" zorgen en voor elk rayon een boot ter beschik king stellen. Uw beschouwing in Uw blad van 1.1. Vrijdag inzake de gemeente- bouw van twee nieuwe kleuterscho len las ik en, eerlijk gezegd, met ge mengde gevoelens. Dat, zoals U schrijft, voor deze werken alle eer aan de gemeente werken toekomt, kunnen we gevoe gelijk geheel en als eens zijn. Ter wijl ik dit echter verklaar, dringt zich onwederstaanbaar de vraag bij mij op: zijn we hierin nu inderdaad ten behoeve van de algemene zaak wel op de juiste en op de goede weg? Ligt in deze bijzondere scho lenbouw nu werkelijk in eerste in stantie een taak en een roeping van een dienst der gemeentewerken? Uit principiële overwegingen meen ik deze vraag ontkennend te moe ten beantwoorden. De gemeentelij ke overheid neme de bouw en uit voering daarvan dan eerst zelf ter hand, indien geen andere mogelijk heden daarvoor aanwezig zijn. Ter wille van de versterking der geestelijke volkskracht en een ver dere ontwikkeling en ontplooiing van het culturele volksleven, wordt hierin en hiervoor in de allereerste plaats het particulier en persoonlijk initiatief niet alleen de vrije hand gelaten, maar ook voorrang ver leend. In deze tijd van economische hoogconjunctuur zij men er op be dacht dat de geestelijke volkskracht in al haar onderscheidingen niet verwelkt en inzinkt, maar mede op bloeit en versterkt wordt. Ook in de scholenbouwwereld dient 't veel kleurige persoonlijk en particulier initiatief tot uiting te komen en dient daartoe dan ook aangemoedigd en gestimuleerd te worden. Is dat niet meer in voldoende mate aan wezig, dan pas berade de gemeen telijke overheidsdienst zich deze zaak mede ter hand te gaan nemen. De weg die thans daarin uitgestip peld wordt moet m.i. voeren tot verslapping van de geestelijke volkskracht en een verarming van ons culturele volksleven. Het is wel geheel en al overbodig, mijnheér de Redacteur, hieraan toe te voegen dat het in dit stuk niet gaat om personen, ook geen over heidspersonen, waarvoor ik trou wens alle hoogachting heb, maar dat ik U alleen opname van dit stuk in de kolommen van Uw blad vraag, terwille van het „princiep". Met dank, Abonné. De op 1 januari 1956 in werking getreden wet op het Kleuteronder^ wijs legt de competentie voor het bouwen van kleuterscholen geheel in handen der schoolbesturen. Vóór het inwerkingtreden van deze wet echter heeft het gemeentebestuur reeds zelf de plannen tot bouw van kleuterscholen ter hand genomen. Wij mogen hier dus spreken van een zeer gelukkig initiatief en een zeer prijzenswaardige voortvarendheid. Overigens is ons de bedoeling van inzender niet duidelijk. Wil hij la ten uitkomen dat volgens zijn me ning het initiatief moet uitgaan van particulieren en niet van het ge meentebestuur, of dat het ontwer pen enz. enz. moet gebeuren door particulieren en dat het deskundig en gemeentelijk apparaat moet wor den uitgeschakeld? Wij weten 't niet. Red. TWEE NIEUWE BISSCHOPPEN BENOEMD. Z.H. de Paus heeft benoemd tot bisschop van Rotterdam de Zeer- eerwaarde Heer M. A. Jansen, de ken en pastoor te Leiden, en tot bisschop van Groningen de Zeer- eerwaarde Heer P. A. Nierman, deken en pastoor te Groningen. Aanvullende (agenda. Verzoek van het bestuur der vereni ging tot stichting en instandhouding van een school met de Bijbel voor de her vormde geme'ente te Loon op Zand, ge vestigd Loonsedijk te Kaatsheuvel, om medewerking ingevolge artikel 50 der KJeuteronderwijswet voor de stichting van een noodschool voor kleuteronder wijs. 13 Preadvies Het bestuur van bovengenoemde ver. eniging heeft bij schrijven van 23 janu ari 1956 verzocht om medewerking inge volge artikel 50 der Kleuteronderwijswet en voor de bouw en eerste inrichting van een noodschool. Uit het ingediende verzoek blijkt dat de op te richten school door het ver eiste aantal kleuters zal worden bezocht, terwijl ook aan de overige in de kleuter- itmderwijswet gestelde voorwaarden zal worden voldaan. De schoolopzienster van het kleuter. flderwijs heeft bij brief van 1 maart 1956 nr. 424 g medegedeeld dat tegen de ge vraagde medewerking ge'en bezwaar be slaat. Zij adviseert het verzoek in te willigen op voorwaarde dat voorshands wordt volstaan met één gecombineerd lokaal, namelijk een speel- tevens werk lokaal. Gezien de moeilijkheden die bij de bouw van nieuwe scholen worden onder vonden en met name in verband met de lange wachttijd die daarmede gepaard Sant, zal voorlopig worden volstaan met oe bouw van een noodschool. Volgens het bepaalde in artikel 53, laatste lid van de kleuteronderwijswet dient de raad in een geme'ente welke niet of meer openbare kleuterscholen in stand wudt bij gelegenheid van een aanvra- 8' om medewerking voor de stichting van een bijzondere kleuterschool te be slissen omtrent de vraag of tot oprich ting van een openbare kleuterschool zal worden overgegaan. Wij zijn van me ning, daarbij in aanmerking nemende de samenstelling van de bevolking, dat deze vraag ontkennend wordt beantwoord. Overeenkomstig het vorenstaande stel len B. en W. voor te besluiten dat geen openbare school zal worden opgericht en dat aan het bestuur voornoemd de ge vraagde medewerking zal worden ver leend. 'l i Voor alle voorkomende SCHOENREPARATIE'S □aar Ged. Schoenbersteller Leo XlII-straat 27 KAATSHEUVEL. VERENIGING HUISEIGENAREN. De Vereniging van Huiseigenar'en aan gesloten bij de Nederlandse Bond van Grond- en Huiseigenaren hield Donder dag in Euphonia een goed bezochte, zeer geanimeerde vergadering, die een feeste lijke tint droeg, daar, zoals voorzitter Tuerlings in zijn openingswoord zeide, het feit kan herdacht worden, dat voor vijftig jaren de eerste stappen gedaan waren tot oprichting van een vereniging t ter behartiging van de belangen der huis- bezitters. Warén deze belangen toen meer speciaal, die van de inning van de ach terstallige huren, later kwamen daar naast veel grotere interessen, waarvoor een aaneensluiting met de grote Neder landse Bond door de voorzitter zeer op prijs gesteld wordt, daar hij het niet cor- reet vindt te parasiteren op wat bereikt wordt, zonder daarvan ook de lasten te willen dragen. En zo vindt hij het vol komen verantwoord, dat hiervoor een contributie betaald wordt, die anders we 1 enige aanvechtbaarheid zou hebben. Spreker duidt hierbij op wat de bond bereikt heeft bij de huurverhogingen, waarin deze bond steeds door de rege ring gekend wordt. Dan wijdde de voorzitter woorden van hulde aan de nagedachtenis van het overleden bestuurslid de heer J. van Amelsvoort, die met dezelfde nauwge zetheid waarmede hij door het leven ging, ook de belangen van de bond be hartigde. Hij meent de heer v. A. geen betere dank te kunnen brengen dan voor te stellen voor zijne zielerust twee H.H. Missen te laten opdragen. De voorzitter hoopt na het officieel gedeelte van de vergadering de leden nog e'en paar uurtjes gezellig bijeen te kunnen houden, waarbij het bestuur voor enkele verrassingen gezorgd heeft. De heer Beekmans bracht daarna het verslag uit van het afgelopen jaar, waaruit bleek, dat het leden- en huizen tal nagenoeg hetzelfde gebleven is. Hij drong er ten sterkste op aan, volgens de statuten alle huizen te lat'en inschrijven en hij zal een kaartsysteem aanleggen, waarvoor hij moet beschikken over de juiste adressen van alle huurders van de leden. De heren C. Kolsteren en J. de Kort worden aangewezen de boeken én bescheiden te controleren, wat beide he ren staande de vergadering deden en daarover rapporteerden dat alles in orde bevonden was. In de vacature van Amelsvoort wordt als bestuurslid gekozen de heer J. de- Kort. De voorzitter beperkte zijn woordje over de laatste huurverhoging met een korte uiteenzetting van de werkzaam heden van de huurcommissie, naast het werk van de commissie van bouw- 'en woningtoezicht. Uit de vergadering kwamen opmerkingen waarom in de huurcommissie en in de woonruimte-commissie geen enkel be- stuurs- of ander lid van de vereniging zit. De voorzitter merkte op, dat vanuit het hoofdbestuur wel de wenselijkheid geuit was, om te trachten, daarin leden geuit was, om te trachten, daarin leden van de vereniging vertegenwoordigd te krijgen, doch dat de benoeming van deze commissie een recht is, dat behoort tot de competentie van de gemeenteraad, die in deze vrij is te benoemen wie zij wil. Na het officiële gedeelte, volgden en kele tractaties en een barakspel op de biljart, waarvan de grootste attractie van het spel was van hen, die mogelijk nog nooit een biljartkeu in de hand gehad hadden. t JAARVERGADERING KAJOTTERS. Donderdag 8 maart hielden de kajot- ters in de Gildenbond hun jaarvergade ring, waarop ongeveer 60 leden present waren. Ook het bestuur van de K.A.B. gaf hierbij acte de precense. Met gebed en de K.A.J.-groet opende de waarne mende voorzitter de heer C. Laurijsen de vergadering, waarna het Kajotterslied werd gezongen. Na zijn welkomstwoord memoreerde hij de voornaamste feiten uit het afgelopen jaar, zoals het groot land juweel; de Vacantie-inlichtingendienst, de St. Nicolaas- en kerstactie, om dan te vervolgen met de speciale aandacht te vragen voor de activiteiten van 1956: de Rome-bedevaart voor de jonge arbeiders en de actie van de Jeugd in de Bedrij ven, zowel voor de jeugdige jongens als meisjes. Tot slot sprak hij de hoop uit te kunnen rekenen op aller medewerking, om zodo'ende tot groter bloei van de be weging te kunnen geraken. Secretaris Jan Netten bracht een uit voerig jaarverslag uit, waarin hij even eens de belangrijkste gebeurtenissen me moreerde; hij vroeg aan het slot ver trouwen in het werk dat het bestuur ver richt. Zijn correct financieel overzicht droeg de dank voor de voorzitter weg namens de gehele vergadering. De vacatures in het bestuur wegens periodieke aftreding van de heren J. Mo lenschot, L. Laurijsen en C. Netten wer den aangevuld met de verkiezing van de heren J. Dekkers, H. Bergmans en A. v. d. Velden. De door de heer Dré Netten keurig ge leide hersengymnastiek was een aardig intermezzo na het officiële gedeelte. Kapelaan Hoek vertoonde de Rome film, om de jongens, die het geluk heb ben de Rome-reis te mogen meemaken al vast een weinig spoorwijs te maken in wat hen op deze bedevaart te wachten staat. Aalmoezenier v. Oort sloot de vergadering met de beste wensen voor het ingetreden Jaar. Het hoogtepunt van het winterpro- gramma van de heren en dames K.J.M.V. is zeker wel het optreden van de beken de pater Henri de Greeve, die op 19 maart a.s. voor de jonge middenstanders optreedt met het moderne Mariaspel Commissie voor objectief Onderzoek" zoals hij zelf zijn toneel betitelt. En de allergrootste verrassing van deze avond wordt, dat de schrijver dit mooie boeien de spel alleen gaat spelen. De naam Henri de Greeve is een begrip gewor den en we kunnen ons voorstellen, dat iedereen verlangend zal zijn deze sym pathieke figuur in levende lijve op het toneel te zien en te horen. We maken ons bezorgd, of de K.J.M.V. voor deze gelegenheid wel ruimte genoeg zal kun nen bieden. Wij kom'en in ons volgend nummer gaarne op deze avond terug. Agenda. Maandag 8 uur n.m.: repetitie har monie Apollo. Dinsdag 7.30 uur n.mj repetitie R.K. Par. Zangkoor St Jan; om 8.30 uur n.m.: repetitie man nenkoor Semper Vivens. Woensdag 7 uur n.m.: gemeente raadsvergadering om 8 uur n.m.: repetitie harmo nie Kon. Muz. Gez. Euphonia; 8 uur n.m.: Apollo-theater „Na poleon"; toegang 14 jaar. Donderdag 7.45 uur n.m.: repeti tie dameskoor Bel Canto; om 8.30 uur n.m.: repetitie gem. koor Bel Canto. HONDENSPORT. Op de in Roosendaal gehouden club match van de Kynologenclub West-Bra bant" voor alle rassen opengesteld, wist de heer P. Vera uit Loonopzand met zijn Parijse Bull-terrier reu Zondag de le prijs U. te behalen en de heer A. v. Mosselveld met zijn 3-jarige Spelbound- Bracken v. d. Heijspronck onder zeer zware concurrentie met meerdere Engel se inzendingen de 3e pr. U. GESLAAGD. Voor het vijfde examen van de Stich ting Instituut voor Export „Ivex" te Eindhoven slaagde o.m. de heer J. P. v. Wanrooij alhier. APOLLO-SUCCESSEN. Een 10-tal ledën van de harmonie Apollo nam Zaterdag deel aan het in ternationaal solisten-concours te Lommei in België. De Apollisten wisten de vol gende prijzen te behalen: Kwartet v. d. Heijden, Laros, Donders en van Wan rooij in de afd. Uitmuntendheid le pr. met 98 pt.; duo v. DijkBrent in de Sup. afd. le pr. 86 pt.; duo Stubbe Donders in de le afd. le pr. 86 pt.; solo M. Laros in de Ere-afd. 2e pr. 80 pt. en J. de Vries in de sup. afd. 3e pr. 60 pt, Hierbij moeten wij de opmerking maken dat de heer de Vries zonder begeleiding moest blazén, daar geen pianist aanwe zig was, die het Concert van David in de toon van zijn instrument kon transpo neren. LIEFDADIGHEIDS UITVOERING. Voor een goed bezet Apollo Theater trad het Cabaret-ensemble „Klaveren Vijf' zondagavond op in een liefdadig heidsuitvoering door de harmonie Apollo georganiseerd. Het Rosendaals ensemble heeft naam in de verre omgeving en ze ker niet minder in Kaatsheuvel, waar het ontelbare malen reeds voor een uitver kochte tehuis succes oogstte. Dat het grote Apollo theater zondag niet tot in de uiterste hoeken bezet was, moeten wij wijten aan de korte tijd van voorberei ding 'en het feit, dat in elke gelegenheid op deze avond iets te doen was. Het succes is daarom niet minder groot ge weest. „Klaveren Vijf" kwam met een non stop-programma onder de naam „Lachen is Leven" en deze titel was met alle recht gekozen; want Mol en Michielsen, nog steeds de grote krachten, die geen ouderdom schijnen te voelen, hebben met hun partners én partnerinnen het theater laten daveren van de onbedaarlijke lach buien, die zij wisten te ontketenen. Oer- komische schetsen, leuke moppen, mooie zng, vooral van mej. Nel Danen, en het tweetal E. van Hal en R. Schuurman, vlotte accordeoistenspel van Kees Uitde- willigen, wisselden elkaar in vlotte op éénvolging af tot een amusante revue begeesterend voor oog en oor. Een ge slaagde liefdadigheidsuitvoering, vraagt om een vervolg. Waspik 3Desk 4 03. Na de langdurige vorstneriode is Desk 4 weer met een overwinning gestart. Een zeer slecht veld. Desk won de toss en Waspik trapte af. Eerst kwamen er een paar aanval len op het Desk-doel, doch Groenen- daal en Beunis met als laatste in stantie A. v. Laarhoven, die zijn doel uitstekend verdedigde, wel ge holpen door een vleugje geluk, hiel den het doel schoon. Dan volgde 'n aanval op het Waspik-doel en 't was L. v. Boxtel die met een schitterend doelpunt Desk de leiding bezorgde. Zo ging de rust met 10 voor Desk in. Na de hervatting werd- er hard aangepakt en het werd een strijd van man tegen man, maar Desk hield het hoofd koel. Er volgde weer een Desk-doorbraak en Hoevenaars deponeerde de tweede goal in de touwen; 20. Nu voelde Desk zich veiliger en ging een beheerster spel spelen. Een kwartier voor het einde gaf stopper Groenendaal een kogel, die vriend en vijand verraste en Desk kon de derde goal aantekenen. Een mooi succes na de lange rust periode. Agenda K.A.J. Maandag 7.30 uur n.m.: groep. Dinsdag 7.30 uur n.m.: bestuurs vergadering; om 9 uur n.m.; pioniersgroep. Woensdag; danscursus. Donderdag 7.30 uur n.m.: groep. Vrijdag 7.30 uur n.m.: jongere K.A.J. Zondag 11.30 uur v.m.: studie kring. Nederl. R.K. Sportbond. Oprichting Handbalvereniging. Het bestuur van de R.K. Nederl. Handbalbond wil gaarne in Loon op Zand een bijeenkomst houden voor allen, die enige liefhebberij tonen voor de handbalsport. Alle gegadig den worden daartoe uitgenodigd in café P. Coomans op woensdag 14 maart a.s. 's avonds om 8 uur. Wie zin heeft om te handballen, kome die avond met de bestuurs leden praten. Allen zijn van harte welkom, zowel dames als heren. HET OUDERDOMSPENSIOEN. Vier veranderingen in het oorspronkelijke wetsontwerp. Een commissie uit de Tweede Ka mer heeft in een mondeling onder houd met minister Suurhoff de vol gende wijzigingen bereikt in het wetsontwerp voor een algemene ouderdomsvoorziening 1. Het verhoogd uitgesteld ouder domspensioen uitkering bijvoor beeld pas op 70-jarige leeftijd, zon der dat vanaf het 65ste jaar premie wordt betaald wordt uit 't voor stel geschrapt. 2. Wanneer een pensioenfonds aan zijn gepensionneerde een polis afgeeft, zal deze polis „onaantast baar" zijn. Dergelijke pensioenen zullen dus niet „aangepast" ge kort worden. 3. Minister Suurhoff wil overwe gen of het mogelijk is het pensioen van de gehuwde man 1338 gulden nog gedurende vijf maanden na het overlijden van de man uit te betalen aan weduwen van 60 tot 65 jaar. 4. Wanneer er tengevolge van de invoering van de algemene ouder- domsverzekering een „lichte" prijs stijging plaatsvindt, acht de rege ring dit „aanvaardbaar". WAPENDIEFSTAL IN EDE OPGEHELDERD. De politie heeft nu reeds twee mannen kunnen grijpen, die in de nacht van woensdag op donderdag stenguns, karabijnen en pistolen hebben gestolen uit de wapenkamer van de Mauritskazerne te Ede. Het zijn de 22-jarige student, N. J. M. V. en zijn in militaire dienst zijnde 8 jaar oudere broer, J. J. M. V. De politie heeft een der gestolen kara bijnen en drie pistolen in beslag ge nomen. Het tweetal beweert de rest der wapens in een gracht te Leiden te hebben gegooid. Politie en mili tairen hebben zondag uren achter een het hele water tevergeefs afge zocht. Vandaag zal men met het on derzoek verder gaan. De Fam. VAN IERSEL HAMERS en kinderen geven met grote vreugde kennis van de geboorte van hun dochtertje en zusje Waalwijk, 10 maart 1956. Grotestraat 59. Tijdel. St. Nicolaas-ziekenhuis Waalwijk 3 RAMEN met gebrand schilderde bovenlichten, prima VOORDEUR, teak hout en marmeren SCHOORSTEEN. Laageinde 113 - WAALWIJK TE KOOP: van zeer hoge productie af stammend bij Antoniusstraat 7 KAATSHEUVEL WIJ HEBBEN Voor de Schoonmaak Plastic-kastpapier^ 45 ct. en 75 ct. per rol. Alles afwasbaar Drogisterij VAN AMELSVOORT op de Markt, Tel. 2286, Kaatsheuvel. GEVRAAGD: liefst zo spoedig mogelijk in klein gezin voor dag, of dag en nacht. A. v. Amelsvoor'-Pegelsberg Drogisterij Op de Markt Kaatsheuvel. Tel. 2286. WIJ HEBBEN een grote sortering vanaf f 1.25 Drogisterij VAN AMELSVOORT op de Markt, Tel. 2286, Kaatsheuvel. TE KOOP AANGEBODEN: 2 Confectie-Stikmachines 1 links-arm J. A. VAN DRUNEN Stationsstraat 76 DRUNEN. Met diepe droefheid geven wij U kennis, dat na een geduldig gedragen ljjden, voorzien van de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk in de leef tij ~i van 44 jaren is overleden, onze onvergetelijke Echtgenote en zorgzame Moeder, Zuster en Behuwdzuster Echtgenote van Cornells M. van der Velden CURACAO Kaatsheuvel, 10 maart 1956 Hoofdstraat 70 De plechtige H. Mis van Requiem zal worden opgedragen a.s. woensdag 14 maart om half elf in de parochiekerk van St. Cathrien te 's-Hertogenbosch, waarna de begra fenis zal plaats hebben op het R.K. Kerkhof te Orthen. Rozenkransgebed in de St. Cathrienkerk; maandag- en dinsdagavond om half acht. Bijeenkomst aan het Grootziekengasthuis, ingang Gast huisstraat, woensdagmorgen om 10.15 uur. LIEVER GEEN BEZOEK. Brieven onder No. 7536 aan het bureau van dit blad. Wij zijn gespecialiseerd in voor haar montage-afdeling Prettig werk Hoog loon Zich persoonlijk aan te melden: Kerkstraat 69 Sprang Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht ons bijkantoor ta KAATSHEUVEL on onza agentsn In aila plaatsan van da Langstraat naman staads gaarne ADVERTENTIES an ABONNEMENTEN aan VANAF HEDEN GEVESTIGD Uitsluitend voor Heren Beleefd aanbevelend Voor rouwkleding speciale prjjzen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7