BINNEN- EN BUITENLAND WAALWIJK Waalwijkse en LCourant 40 JAAR JAARBEURS. n „Dr. VAN BEURDENSCHOOL" R.K. Middelbare Handelsavondschool te Waalwijk. A A, V, Wrijf Kou en Pijn weg met DAMPO Twee klachten tussen veel vreugde. Angst voor pijnlijk branden van overtollig maagzuur? VERSLAG OVER HET KALENDERJAAR 1955. 's Nachts geen meer WITTE KRUIS BEKENTENIS IN DRAMA TE ARNHEM. OPGEDRAGEN. DE ECHO UW BLAD VRIJDAG 16 MAART 1956. Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO \RI HEI ZÜID 79e JAARGANG No. 12 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL -- TEL. 2002. Dr van BEURDENSTRAAT OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO" De Voorjaarsbeurs, die dinsdag ge opend is, draagt een ietwat luisterrijk ka rakter. Het is de zes en zestigste jaar beurs ten haar bestuurderen mogen met tevredenheid en trots op de ontwikkeling van het nederlandse jaarbeurswezen te rugzien en het succes boeken. „Wie zee houdt, wint de reisdat was het devies van Graadt van Roggen. Welnu, het Jaarbeurs-Instituut heeft zee gehouden. De hardnekkigheid, waarmede zijn voormannen hebben gestreden, is be loond. 1 Natuurlijk stond de dringende nood zakelijkheid; van behoud en vermeerde ring van de nederlandse export in het middelpunt van de aandacht. Export eist voorlichting 'en propaganda. Maar de voorzitter, mr. Fockema Andreae, be klaagde zich erover, dat wij er op het gebied van d'e handelsvoorlichting be paald nog niet zijn en dat Nederland zich op buitenlandse beurzen minder be langrijk voordoet dan het werkelijk is. "Hij verbond aan deze klacht de vraag,, of bij die voorlichting niet meer van het Jaarbeurs-Instituut gebruik kan worden gemaakt. Het heeft een gezag, dat door een staat van dienst van veertig jaren bevestigd wordt. Het kan een bruikbare springplank zijn naar buitenlandse mark ten, omdat het beschikt over vele buiten landse verbindingen. Reservering onmogelijk. De voorzitter uitte eten tweede klacht. Er 'bestaat een verduisterd fiscaal winst begrip. Het opbouwen van stevige con junctuur-reserves, vooral bij onze mid- denstandsbedrijven en onze kleine en middelgrote ondernemingen is onmogelijk tengevolge; van het geldende fiscale be leid. Wanneer in deze tijden van welvaart enorme bedragen naar de fiscus vloeien, terwijl op goederenvoorraden bij handel en industrie fiscaal veel te weinig mag worden afgeschreven, waardoor bij die eerste val in de prijzen en bij stagnering van de afzet de moeilijkheden aianstönds zichtbaar worden, dan kan dit 'een bagiin zijn van een kettingreactie, waar vim de gevolgen niet zijn te overzien. De kleine ondernemer staat dan niet lang meer op ciifsn benen» Niet nodig. Neem één of twee Rennies bij voorbaat... Doe gerust Uw maaltijden alle eer aan, zonder die nare vrees voor zuurbrand achteraf. Met Rennies hèbt U niets te vrezen. Eén of twee Rennies die U on gemerkt water komt er niet aan te pas laat smelten op de tong, blussen direct. Nog vóór de brand kan uitbre ken is ze reeds gedoofd! Want Rennies falen nooit! Tenslotte gaf de voorzitter uiting 'aan zijn teleurstelling over een dirigisme dat de handel kluistert. De vraagstukken, waarbij de werkmogelijkheden en de continuïteit van onze ondernemingen ten nauwste betrokken zijn, worden langs de gekanaliseerde wegen van representatie ve en daardoor bevoegde organen, van het ene compromis naar het andere ge sluisd. Aldus leven zij nauwelijks meer voor de individuele ondernemer. Men wacht min of meer gelaten (of geladen) de komst van de volgende oekase af. Het samenwerken in de jaren '20 en '30, beleefd als een opwekkende nieuwe mogelijkheid, heeft het karakter gekregen van routine. Een hele boel moeilijke d n gen worden thans voor ons gedaan. Instituten zijn in de plaats gekomen van levende organen* In stade van zelfwerk zaamheid komt, bij een ingewikkelde structuur t het apparaat. Vemegenvoudigd 1 Uit de mond! van mr. Fockema An dreae vernamen wij veel behartigings- waardige wenken; dé directeur van de jaarbeurs, mr. H. A. R. Schuit, gaf een duidelijk overzicht van de ontwikkeling van de jaarbeurs in het veertigjarig tijd perk, dat verstreken is. De eerste beurs werd geopend met een oppervlakte van 7.000 m2 met 690 deelnemers. De zes en zestigste beurs, die van nu, g.aat open met een bezetting over een oppervlakte van 63.000 in2. En de 3254 firma's, die deelnemen, vinden het thans de gewoon ste zaak der wereld, dat hun bedrijven gedurende negen dagen een filiaal heb ben, met eten geconcentreerde top-capa- c teit, in de jaarbeursgebouwen of op de terreinen in de groep waar zij. thuis horen. De jaarbeurs is in het korte tijdsbe stek van 40 jaar snel gegroeid. Zij heeft vooral haar accomodatie verrassend verbeterd. Als wij terugdenken aan de primitieve houten kraampjes waarmee zij begon en wij zien thans de moderne ge bouwen met hun prachtige inrichtingen en de technische installaties, die aan alle eisen voldoendan blijkt er ontzaglijk veel veranderd ten behoeve van de ex posant. Ook de techniek van de deelneming heeft zich sterk ontwikkeld. Men stek tegenwoordig hoge eisen aan de belich ting van zijn „stand om de goederen zo voordelig en smakelijk mogelijk naar voren te brengen. Het vermogen der electrische installatie op het Vredenburg is in zes jaar tijds verdubbeld. Het nieu we gebouwencomplex op het Croeselaan- terrein, dat zich heeft uitgebreid door de bouw van de Juliana-'hal is aanstonds uitgerust met een veel belangrijker capa citeit, in overetenstemming met de bedoe ling, daar kapitaalgoederen te vereni gen. Maar ook op dat terrein wordt de belasting der installaties voortdurend zwaarder doordat meer werktuigen en machines worden tentoongesteld met een steeds stijgend vermogen. Een duidelijke aanwijzing hoe nog voortdurend onze industrie zich uitbreidt en vernieuwt. Internationaal contact. Het is van belang te 'herinnerten aan de gevolgen van de internationalisering van dé jaarbeurs, zoals ook mr. Schuit dat in zijn rede deed. Door de interna tionalisering werd aan onze fabrikanten de mogelijkheid geboden, zich in de loop der jaren in eigen land vergelijkenderwijs te oriënteren omtrent de nodige aan schaffingen voor hun bedrijven. 'Maar ook onze nijveren nemen waar, hoe heden ten dage, door de sterke toe neming der industrialisatie, onze steeds voortschrijdtende eigen productie door cit interlandelijk niveau bij haar afzet wordt ondersteund. Het internationaal georiënteerde ontmoetingspunt komt ons eigen bedrijfsleven slechts ten goede. Im mers het contact is groter en de verge lijking is een stimulans voor kwaliteit en prijsbepaling. In hoeverre is een bezoek aan de jaar beurs de belangstelling waard van de bewoners van kleinere plaatsen? De sta tistiek wijst uit, dat tot dusver de men sen uit kleinere plaatsen van de jaar beurs teen veelvuldig gebruik maakten. 55 van de bezoekers kwam uit plaat sen met meer dan 50.000 inwoners, \2 uit steden tussen 20.000 en 50.000 en 33 uit plaatsen met minder dan 20.000 ingezetenen. De laatstgenoemde groep vormt een belangrijk contingent. En te recht, want, zoals een vertegenwoordi ger van de jaarbeurs uitriep „de jaar beurs betékent niets zonder de midden stand". Niemand mag vergeten dat de jaar beurs niet alleen een plaats van aanbie ding is, maar ook een centrum van ori ëntatie en economische voorlichting. Men kiijgt er een beeld van de economische toestand in zijn verschillende aspecten. Men komt er te weten, hoe men expor teren moet; mten krijgt er aanwijzingen en adressen. 1 Een pleidooi voor de jaarbeurs is overbodig. 'Maar opnieuw een kijk te geven op haar betekenis, dat leek ons een opwekkende en nuttige taak. (Nadruk verboden). naamaast ontvangt hij de volle uitke ring krachtens de algemene ouderdoms- verzekering. VOORSTEL VAN „EIGEN WONINGBEZIT" AAN MINISTER. Tiien percent eigen kapitaal genoeg voor woning. De overheid moet de kleine man zo veel mogelijk voorschot geven, dat hij reeds een eigen huis kan bouwen, als hij zelf de beschikking heeft over ten hoogste tien percent van de bouwsom. Dit is in grote lijnen de conclusie, die de werkgroep „Eigen woningbezit" heeft neergelegd in eten rapport, dat zij heeft aangeboden aan ir \Vitte, de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting. De regering zou 1. voor het bouwen van een eigen woning een zodanige garantie moeten geven over de leningen die niet door een hypotheek gedekt kunnen worden, dat de bouwsom voor negentig perctent ge dekt is; 2. de reeds 'bestaande jaarlijkse extra bijdrage voor zelf-bewoning (2x/2 per cent gedurende tien jaar van en boven de gewone bouwpremie) moeten ver- tangen worden door een extra premie ineens, die gaat tot 25 a 35 percent van de normale bouwpremie. HOGE COMMISSARIS NAAR DEN HAAG. De regering heeft haar Hoge Commis saris in Djakarta, graaf van Bylandt, voor het inwinnen van adviezen en in lichtingen naar Den Haag ontboden. Het besluit daartoe is genomen in de minis terraad van maandag. Na afloop daar van heeft de minister zonder portefeuille, mr Luns, de Hoge Commissris telegra fisch verzocht naar Nederland over te komen. TWEE PERSONEN IN TREIN OVERLEDEN. De 28-jarige mevrouw H. J. ten !B. uit 'c Gravenhage is zondagavond in de trein tussen Utrecht en Woerden tengevolge van een hartverlamming overleden. Mevr. B. was met haar man op zie kenbezoek geweest in Zwolle en had zich bij het overstappen in Utrecht nog al gehaast. Tijdens de treinreis van Enschede naar Rotterdam is zondagavond de 54 jarige heer C. Bunk uit Enschede aan hartverlamming overledten. Op het tra ject DeventerApeldoorn werd hij plot seling onwel en stierf kort daarop. In Apeldoorn werden hem nog de laatste sacramenten toegediend. De heer iBunk, die in 'Enschede woonde, maar reeds ge ruime tijd in Rotterdam werkte was op de terugweg naar zijn werk, na het week end thuis te hebben doorgebracht. Hij was gehuwd en vader van drie kinderen. ONGERUSTHEID IN DE TEXTIELINDUSTRIE. rige Amsterdammer H. P. 'Bouman met zijn motorfiets tegen een tramwagen van lijn 11 gebotst. De man sloeg tegen de straat en moest met den schedelbasis- fractuur naar het Westerziekenhuis wor den vervoerd. Later op de dag is het slachtoffer overleden. Maandagnacht omstreeks kwart voor één is een bestelauto met drie personen in het Noordhollands kanaal bij Purme- rend gereden. Hoewel vrij snel hulp ter plaatse was, zag men slechts kans twee der inzittenden uit de wagen te bevrij den. De derde, de 41-jarig'e mevrouw Van der Wal uit Amsterdam-Noord, kon eerst later boven water wordfen ge bracht. Ruim een uur werd kunstmatige ademhaling toegepast, te vergeefs. UITLATINGEN VAN DE HEER DULLES IN INDONESIË. Hij noemde Indonesië een land waar mee de Ver. iStaten in geestelijk opzicht en in feite veel gemeen hebben. Hij zei met voldoening het werk ge zien te hebben dat Indonesië en andere Aziatische landen verricht hebben om stabiele regeringen te vormen, om eigen democratische instellingen tot ontwikke ling te brengen en om eigen onafhanke lijkheid te handhaven! Wat kan die man dat prachtig zeggen, al meent hij er niets van; ondertussen heeft hij president Soekarno uitgenodigd voor een bezoek aan de Ver. Staten en heeft hij ook gezegd dat Amerika neu traal zal blijven in de kwestie Nieuw- Guinea. Naar aanleiding van de loctasverhacjimg. De Nederlandse textielindustrie maakt zich ernstig ongerust over de op handen zijnde zeer belangrijke loonsverhoging en verbetering van andere arbeidsvoorwaar den. Een belangrijk deel van de produktie wordt nu nog tegen juist renderende prij zen afgezet, maar indien de lonen zou den stijgen, zullen de prijzen verliesge vend worden. Dit sombere geluid liet drs. H. J. Geer- kens, voorzitter van de stichting Neder landse textieljaarbeurs, horten tijdens de opening van de tiende textielbeurs te Utrecht. KONIGIN OPENDE NIEUWE JAARBEURSHAL. H.M. Koningin Juliana heeft maandag in aanwezigheid van ruim 2000 genodig den dé nieuwe Jaarbeurshal aan de Graadt van Roggenweg te Utrecht offi cieel geopend. De vorstin heeft aan de nieuwe 'hal haar naam verleend. Met een stokje van nylon tikte Hare Majesteit op een stemvork, die de vorm had van een U en gedekt werd door een Mercuriushoed. In die hoed 'bevonden zich kleine microfoonplaatjes, waardoor de trilling van de stemvork over het ge hele Jaarbeursterrein hoorbaar was. Bij e'en tweede tik van de stemvork weken de gordijnen voor de letters „Ju li anah al'' en bij de derde tik werd door de Koninklijke Militaire kapel de Jaar beursmars ingezet. Daarna traden 24 meisjes naar voren, in de klederdracht van de landen die zij vertegenwoordig den. Zij plaatsten allen een bloem in een vaas bij de Koningin en vormden ver. volgtens een erehaag. BIJ WET OUDERDOMSVOORZIE NING KORTING OP PENSIOEN DER AMBTENAREN. Minister Beel heeft bij de Tweede Ka mer een wetsontwerp ingediend om de pensioenen van 'ambtenaren aan te pas- n aan de kom'ende algemene ouder domsvoorziening. 'Op de mbtelijke pen sioenen zal een korting worden toege past. De regering is er van uitgegaan, dat men voor zijn ouderdomspensioen 50 jaar ban betalen (van het 15e tot het 65ste levensjaar). Daarnaast geldt voor de be rekening het aantal dienstjaren bij de overheid. Iemand, die 'bijvoorbeeld 40 jaar ('het maximum) ambtenaar was, krijgt straks volgtens dit wetsontwerp niet'zijn volle ambtenarenpensioen naast zijn bodempensioen (1338 gulden ge huwden of 804 gulden ongehuw- den). Voor hem wordt straks uitgere kend, hoeveel 40/50 is van het bodém- pensioen. Dat bedrag wordt van zijn ambtenarenpensioten afgetrokken. De rest is zijn nieuwe ambtenarenpensioen en wanneer U Wiite Kfuispoeders inneemt. Ze verdrijven hoofd en kiespijn, zenuw- of rheuma- fjsche pijnen. Ook te tablet- cochet-vorm Het drama op het voetbalveld van de Rijnwijkse Boys te Arnhem, waarbij de 45-jarige losse arbeider A. H. W. K. werd doodgeslagen en vlak bij de kleed kamers werd begraven, is opgehelderd. De 57-jarige losse arbeider C. J. heeft tegenover de politie een bekentenis af gelegd. DRIE DODEN OP DE WEG. Zondagnacht is de 75-jarige Amster dammer W. v. D.toten hij in Zaandam liet station verliet en de drukke Provin ciale Weg' overstak, door een personen auto gegrepen en zo ernstig gewond, dat hij kort na overbrenging in het gemeen- elijk ziekenhuis te Zaandam is overleden. Op de Goudsesingel bij de Katshoek te Rotterdam is zondagmiddag de 29-ja- 11e leraren bleven gedurende het ge hele jaar aan de school verbonden. Daar per 1 sept. het aanjal klassen groter ■werd, moesten echter enkele nieuwe le raren worden benoemd. Voor duitse taal en handelscorrespondentie werd aange steld de heer drs. P. Hamel te s-Bosch; voor engels de heer F, Assmann te 's-Bosch en voor Nederlands de heer G. Smits, alhier. De heer drs. G. v. d. 'Loo moest half november, wegens ziekte, tij delijk vervangen worden door de 'heer G. Veltman en later door de 'heer P. v. Gils te Drunen. Onderwijs. edurtende het gehele jaar werd nor maal onderwijs gegeven in de 3-jarige onderbouw en de 2-jarige bovenbouw (4e en 5e klas) volgens het gewone leerplan. Met ingang van 'het cursusjaar 1955(956 was het aantal leerlingen voor deze klassen zo groot, dat parallel- afdelingen konden worden gevormd voor alle klassen. 'Dit deel van de school om vat nu dus 10 klassen met totaal 170 leerlingen. Weer werd het officiële middenstands- ex amten op school afgenomen als school examen. 'Daar dit echter, volgens een mededeling van de Stichting Midden standsexamens de laatste maal zou zijn, werd in September geen nieuwe on gesubsidieerde middenstandsklas ge vormd. Het wachten is nu op het rap port van de commissie Jansen en de uit werking, die de Minister van O. 'K.W. aan dit rapport zal geven. Misschien wordt het dan mogelijk weer eten aparte gesubsidieerde klas voor uitslui tend middenstandsopleiding te formeren. Of dit echter in het jaar 1956 al moge lijk zal zijn, valt te betwijfelen. De cursus voor M.B.A. wordt door steeds meer leerlingen bezocht en blijkt in een behoefte te voorzien. Vorming van een cursus voor S.P.D. (Staatspractijk- diploma voor handel en administratie) was, wegens gebrek aan voldoende deel name, niet mogelijk. Dit jaar werden de nodige maatrege len genomten om in begin 1956 te kun nen beginnen met cursussen voor ma- chinesdhrijven en stenografie. Ons inziens zal het nodig zijn om te gaan bekijken of de handelsavondschool niet dienstbaar gemaakt moet worden aan een andere categorie van weetgie- rigen nl. oudere personen, die kennis van bedrijfseconomie of vani vreemde talen nodig 'hebb'en voor 'him eigen zaak. Het best zou het dan zijn in 1956 op kleine schaal te beginnen met een cursus in spreekvaardigheid van bv. engels en duits. Hulsvesting. H adden we vorg jaar hoop, dat door de gemeente, als verhuurster van het ge bouw, enige voorzieningen getroffen zou den worden aan de inrichting van de lo kalen, speciaal wat de verlichting, ver- warming en invtentaris betrof, deze hoop kon, helaas, dit jaar, wegens bijzondere omstandighedenniet verwezenlijkt wor den. Daardoor blijft de handelsavond school, die bijna bij al haar lessen ge bruik moet maken van kunstverlichting, nog steeds gehuisvest in, wat deskundi gen noemen: „het slechtst verlichte schoolgebouw van Waalwijk. Ook de toestand van de gasradiatoren is zodanig, dat in dit jaar bepaalde lo kalen enkele malen ontruimd moesten wordfen om gasvergiftiging te voorko men. De toestand van de electrische lei dingen is zodanig, dat aan de technische dienst van de gemeente moest worden medegedeeld, dat het onverantwoorde lijk werd in het gebouw elke avond n kleine 200 jongelui op te bergen, omdat o.i. voortdurend brandgevaar bestond. Enkele voorlopige voorzieningen zijn toen getroffen. De toestand van tafels en stoelen werd zo slecht, dat het nood zakelijk werd 12 nieuwe stoelen ten 6 nieuwe tafeltjes aan te schaffen met be hulp van particuliere middelen. Wij ho pen dat in het ja'ar 1956 de omstandig heden mogen meewerken, zodat de no dige verbeteringen kunnen worden aan gebracht. Vanaf 1 oktober 1955 werden over dag twee lokalen verhuurd aan de Nij verheidsschool voor Waalwijk e.o. voor het geven van theorielessen. De samten- v.erking is zodanig, dat de lessen aan de i ir i handelsavondschool hiervan niet de ge ringste strubbeling ondervinden. Examens. ok dit jaar werd examen afgenomen voor het Rijksdiploma 5-jarige Handels avondschool. In overleg met het Plaatse- lilk Bestuur en na goedkeuring door de Minister van Onderwijs, werden tot ge committeerden benoemd de heren: Th. v. Wijck, industriëel te Waalwijk (voor Nederlands en Duits), A. Tabbers, in dustrieel te Waalwijk (voor Engels) en A 'Slaats, directeur van een lederhandel te Waalwijk (voor Handelswetenschap pen) en de Weleerw. heer J. Wassen- berg te Waalwijk (voor Godsdienst en Maatschappijleer) 16 Leerlingen namen aan deze examens deel, 14 slaagden. Voor het examen van de 3-jarige cur sus slaagden 25 candidaten, terwijl er 4 werden afgewezen. Voor de vakkten Boekhouden, Handelsrekenen, 'Nederlands en Engels, Frans en Duits, werd bij het schriftelijk gedeelte gebruik gemaakt van opgaven verstrekt door een daartoe door het Rijk ingestelde commissie. Als gecommitteerden traden op de heren: A. D. Snels, voorzitter Afd. Kleinbedrijf en voorzitter van de commissie voor de Vestigingswet der Kamer v. Koophan del, burgemeester van Drunen; J. Kleij- 'berg, adjunct-secretaris van de Kamer v. Koophandel en A. de Visser te Waal wijk en Kapelaan J. Wassenberg te W aalwijk. Ook dit jaar werden schoolexamens afgenomen voor het Middenstandsdiplo ma. Als vertegenwoordiger van de Stich ting 'Middenstandsexamens trad hierbij op de heer F. Donders te Tilburg en als gecommitteerden de heren A. Meijs en L'. v. Oss. 8 Leerlingen namten aan het schriftelijk gedeelte van deze examens deel 2 werden hierna afgewezen 6 namen deel aan 'het mondeling en slaagden allen. In totaal slaagden dus 75 tegenover pl.m. 50 bij het of ficiële Middenstandsexamen. In 1955 slaagden voor het practijk- diploma 'Boekhouden (Associatie) 18 leerlingten; voor practijkdiploma Engels 4 leerlingen, voor practijkdiploma Duits 3 leerlingen en voor het diploma Moder ne 'Bedrijfsadministratie (M.B.A.) 3 leer lingen. Van klas I naar II werden bevorderd 33 leerlingen, niet bevorderd 9. Van klas II naar III werden bevorderd 25' leerlingen, niet bevorderd 4. Van klas III naar IV werden bevor derd 25 leerlingen, niet bevorderd 4. Van klas IV naar V werden bevor derd 12 leerlingen, niet bevorderd 1. Leerlingen. antal leerlingen van gesubsidieerde klassen op 31 dec. 1954: 161; op 31 dec. 1953: 154; in de loop van het jaar bijgekomen in 1954 76 in 1953 73, totaal in 1954 237; in 1953 226; vertrokken in 1954 67, in 1953 66; Stand op 31 dec. 1955 170, op 31 dec. 1954 161. 67 Leerlingen verlieten de school: 22 wegens het verkrijgen van een diploma, 5' wegens militaire dienst, 4 wegens het doorlopen van het 3e schooljaar, 14 we gens onvoldoende vlijt en vorderingten, 3 wegens het aanvaarden van een be trekking of huiselijke omstandigheden, 119 om andere of onbekende redenen. Op 31 dec. 1955 bedroeg het aantal leerlingen in klas I 10 meisjes en 24 jon gens; klas II 8 m. en 33 j.; klas III 8 m., 24 j.; klas IV ill m„ 20 j.; klas V II1 tn. en 21 j. 'Over het algemeen kunnen we tevre den zijn over het gedrag en ook over de vlijt van de leerlingen. Het aantal leerlingen over de hele school bedroeg op 1 september 1955: 199, waarvan 170 in de door het Rijk ge- supbsidieerde en 29 in de niet door 'het Rijk gesubsidieerde klassen. Van deze leerlingen waren afkomstig uit: Waalwijk 145, Drunen 23, Sprang- Capelle 15, Loon-op-Zand 8, Raatns- aonk 4, Waspik 2, Vlijmen 1, Geertrui- den'berg 1, totaal 199. 1 PROFESSOR WIJERS SPRAK VOOR HET VROUWENGILDE. oor een zeer aandachtig gehoor hield professor A. F. Wijers van hei Groot-Seminarie te Haaren, de 'bekende radio-spreker van de avondoverdenking, maandagavond een causerie over de Bergrede. Het is een avond geworden van buitengewone schoonheid, die de aanwezigen niet alleen een dieper en tot nu toe ongekend inzicht in de Bergrede, in de compositie der Evangeliën en in bet Farizeïsme heeft bijgebracht, maar ook bij allen ongetwijfeld een intenser en bewuster beleving van het woord van Christus zal teweeg brengen. De winst van deze rijke avond is zelfs niet bij benadering te schatten en men moet het 'bestuur van het Vrouwengilde en professor Wijers dan ook heel dank baar zijn voor de totstandkoming' van een samenzijn dat zoveel vreugde en zo veel sterkte heeft meegegeven in een tijd die gekenmerkt wordt door verwarring en wankelmoedigheid. Daarom is het te betreuren dat deze causerie niet voor een nog veel omvangrijker gehoor mogelijk is geweest. Wij durven als jeden hiervoor bijna niet het gebrek aan belangstelling te veronderstellen, want dat zou dan dui den op een onverschilligheid tegenover dat waarvan St. Augustinus gezegd heeft. „De Bergrede bevat de wijze waarop de christen zijn leven op de volmaaktste manier kan leven. De proef zou o.i. een keer te nemen zijn, omdat dit een terrein is waarop men zich niet aan veronderstellingen mag w$- gen en er zich zeker niet door mag la- tin leiden. De rijkdom die professor Wijers zijn gehoor weet mee te geven, is een rijkdom voor allten die zeer wel mogelijk voor zeer velen van doorslag gevende betekenis kan zijn voor een le ven zoals Christus dat van ons vraagt. Een poging om dit te bereiken is meer dan één mislukking in de vorm van een misschien zeer geringe belangstelling waard! Vóór de aanvang van de causerie van professor Wijers dankte pastoor v. d. Brekel, de geestelijke adviseur, het Vrou wengilde voor de belangstelling en het prachtige cadeau in de vorm van een kostbaar modern kazuifel, ter gelegen heid van zijn koperen pastoraat. Ten slotte wees pastoor v. d. Brekel op het naderende feest van St. Joseph en hij spoorde aan om in deze tijd van luid ruchtigheid en zucht naar populariteit en roem de twee grote deugden van St. Josephbescheidenheid en eenvoud, de zusters van de nederigheid, te beoefenen, KUNSTKRING GAF BOEIENDE FILMAVOND. e Waalwijkse Kring voor Kunst en Wetenschap heeft met de filmavond van dinsdag jl, een bijzonder goede greep ge daan. De goed gevulde zaal heeft geno ten van een tweetal interessante en leer rijke films. Bijzonder prettig was het te constateren dat ook de schooljeugd goed vertegenwoordigd was, zij zal de intia- tiefnemers ongetwijfeld dankbaar zijn voor deze voortreffelijke „lessen" in beel den. „De Geschiedenis van een Ring" gaf ten beeld van de vogeltrek, doch hield zich na een algemeen overzicht wij hadden dit graag wat uitgebreider be handeld gezien in hoofdzaak bezig met de geschiedenis van twee ooievaars, die ten gevolge van een ongeval van het wijfje gedwongen worden te overwin teren op een boerderij in de Oekraine. Het stukje propaganda in deze film heb ben we maar op de koop toe genomen. „De Verovering van de 'Mount Eve rest'' is een documentaire film van bij zondere kwaliteit, suggestief en uiterma te 'boeiend. Men ondergaat bij het zien van deze film de fascinerende beklem ming van de eindeloze en verschrikke lijke ijswoestijnen van de Himalaya's, en men ontkomt niet aan e'en gevoel van bewondering voor deze mensen van de Everest, die in'deze onherbergzame re gionen, waar dé mens nietiger en breek baarder is dan waar ook, hun taak met een welhaast onbegrijpelijk uithoudings- en doorzettingsvermogen hebben vol bracht. CULTURELE RAAD. oNaar wij vernemen zal niet de heer G Duyvelaar als vertegenwoordiger van de gemeenteraad zitting hebben in dé culturele raad, doch de heer L. Mom bers. De heer G. van Imbeeck heeft zijn be noeming als lid van de culturele raad niet aanvaard. Aan de Fa. Wed. Aarts en Zonen is opgedragen de Bouw van werkplaatsen en magazijnen aan de Burg. Verwiel- straat voor de Fa. Jo.s Zeegers en Zo nen. De werkzaamheden staan onder ar chitectuur van de heer A. van Huiten te Waalwijk. 1 1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1