Waalwijkse en LangstCourant WAALWIJK Uit tie Langstraat J. PELDERS I Geanimeerde vergaderingFabrieksarbeïdersbond Drunen ADMINISTRATIES BELASTINGZAKEN DHUHEH X Elshout f Haarsteeg Sprang CapelBe OPGEDRAGEN. Waspik MAANDAG 19 MAART 1956 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antocn Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO W HEI ZUIDEN 79e JAARGANG No. 32 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002. Dr van BEURDENSTRAAT 8, OPGERICHT 187$ TELEGR.-ADRES „ECHO" MOOIE SUCCESSEN op hit solistenconcours van de Lang st raatse Bond v. d. Drunense deelnemers. Aan 't solisten-concours van de Lang- slraatse Bond dat te Vlijmen werd ge houden namen uit Drunen van de har monieën Beatrix en de Volharding 18 solisten deel. Zij behaalden 10 eerste prijzen en 8 tweede prijzen in de ver schillende afdelingen. Van de Beatrix harmonie warten het de volgende Superieure afdeling: A. Merkx, Tuba, Concert voor Tuba, W. A. Mozart, le prijs met lof, '54 pt. Tweede afdelingJ. Merkx, Clarinet, Andante, Bach, le pr. 48 pt.; F. Richters, Trombone, Dans der Teddyberen, F. Jok- nia, le pr. 49 pt.; A. Klerks, H. Klerks, Piston, The Holy City, Adams, le pr. ft 1 pt.; J. de Munnik, Clarinet, Andante Cantabile, L. Blouw, 2e pr. 46 pt.; A. Klerkx, Piston, Herfstbloemen, E. Jok- ma, 2e pr. 44 pt.; 'H. Klerkx, Piston, Deux Melodies Celebres Flotow, 2e pr. 45 pt. Derde afdeling P. Vermeulen, Bari ton, Cavatina, J. Raff, le pr. 48 pt.; P. van Huiten, Clarinet, In the Forest, Gus- lave, le pr. 48 pt. Superieure afdeling: M. vaiiStiphout, tuba, Concert voor Tuba, Vvr. A. Mo zart, le pr. 52 pt. Afd. Uitmuntendheid: G. IJpelaar, Clarinet, Andante opus 166, Schubert, le pr. 50 pt., A. Stevens, Bas, Juliana, A. Delbecq, 2e pr. 45 pt. Tweede afdeling: J. v. d. Veer, Cla rinet, Oberon, Web-er, 2e pr. 44 pt.; A. v. d. Wiel, Cornet, Concertino No. 4, Porrit, le pr. 48 pt. Derde afdelingE. de Gouw, Bugle, Concertino no. 3, J. Porrit, 2e pr. 42 pt., A. Dekkers, Clarinet, Sarabande, Han del, le pr. 48 pt., C. Pulles, Clarinet, Si j' etais roi, Adams, 2e pr. 44 pt.; C. Fulles, J. v. d. Veer, Clarinet, La Go- londrina, Fr. Jokma, 2e pr. 44 pnt. De uitvoering werd beoordeeld door Gijsbert v. Nieuwland. 'De begeleiding werd verzorgd door Job. Verhoeven. KATHOLIEKE JEUGDRAAD. Kortgeleden werd alhier een Katholie ke Jeugdraad gevormd, als een instituut dat zidh voornamelijk bezig 'houdt met het scheppen van goede ontspanning voor de jeugd, zowel voor de schoolgaan de als voor de rijpere jeugd. Verleden week is de Jeugdraad met haar eerste actie gestart, n.l. het geven van eten viertal vormings- en voorlich tingsavonden voor die rijpere jeugd bo ven de 117 jaar. Voor een goed bezette zaal in het Dorpshuis sprak woensdag avond' de heer v. cf. 'Zanden over: Hu welijk en Liefde. A.s. woensdag om 8 uur zal in het Dorpshuis de tweede lezing worden ge houden met als onderwerp: „De grootste: de Liefde". ACCOUNTANTSKANTOOR Tel. K 4163-454 De derde lezing zal handelen over de IPfe: verkering en de vierde en laatste avond zai de heer v. d. Zanden spreken over het Huwelijk in zijn algeme'enheid. Deze lezingen zijn alle los van elkaar slaande causerieën en wie dus de eer ste lezing niet heeft kunnen volgen, kan gerust de volgende gaan bijwonen. De heer v. d. Zanden is een vlot en goed spreker die de vorige maal zijn ge hoor bijzonder wist te boeien. De oprichting van de Katholieke Jeugdraad, waarvan wij thans de eerste actie zien, is een aangelegenheid welke men voor onze gemetenschap met vreug de mag begroeten. De Jeugdraad heeft nog veel meer op haar programma, voor de jeugd in het algemeen en hoogstwaarschijnlijk zullen wij van deze Jeugdraad dit jaar nog wel meer horen. Naar wij vernemen heeft de Jeugdraad plannen om het dorpshuis in te richten als instuifhuis De eerste ac tie van de jeugdraad is bezig er een te worden, die de belangstelling van die gehele rijpere jeugd' en vele andere voor de jeugdraad oproept. Dat het werk van de jeugdraad voor onze gemeenschap van enorme grote waarde zal kunnen zijn, behoeft geen betoog en waar de jeugd raad een beroep op iemand doet zal men haar die niet kunnen onthouden. De raad' is gestart met het nodige enthousi asme en wij wensen haar vee,l succes. TAFELTENNIS. Op de Brabantse kampioenschappen te Best behaalden onze tafeltennissers en kele fraaie successen. H. Willems werd 2e in de 2e klas. J. Jansen wist met zijn partner C. Ceelen-van Hartig beslag te leggen op de le plaats in het H-D 3e klas. Voor de competitie werdien de vol gende wedstrijden gespeeld RTV 2—Smashers I 46 Ruyterslag 1Smashers 2 82 Excelsior 2Smashers 4 55 Animo (Vught)Smashers 5 91 De beddeling is dat a.s. zondag 25 Oc tober de onderlinge kampioenschappen worden verspeeld. LOURDES-REIS R.K.J.B. Voor de leden der R.K.J.B. zal woens dag a.s. op dezelfde voorwaarden als de eerste keer oud ijzer en papier wor den opgehaald t.b.v. de Lourdesreis. Men inoet wel zorgen dat het materiaal klaar s;aat. JAARVERGADERING. In café C. Klerkx hield die K.I.-ver- eniging DrunenElshout en omstreken baar jaarvergadering. Van de zijde der leden was een matige belangstelling. Aanwezig waren Dr. Brand van de Pro vinciale gezondheidsdienst, Dr. Heiwig, dierenarts te Heusden en de dir. der zuivelfabrieken van Drunen, Berlicum, Herpt en Vlijmen, en de assistenten van de landbouwvoorlichtingsdienst in het werkgebied der vereniging. Na de opening en bet welkomstwoord door de voorzitter en 'het voorlezten der notulen, gaf de secretaris het jaarver slag. 'Daaruit valt het volgende te me moreren. Op 31 dec. telde de vereniging 813 leden; 5464 dieren werden in het boekjaar geinsemineerd. De vereniging beschikt over 6 stieren; 3 inseminatoren waren in vaste dienst, terwijl er 3 re serve inseminatoren beschikbaar waren. Uit het financieel verslag bleek dat de vereniging een bezitting had van pl.m. t 37.000. Het financieel jaarverslag over 1955 gaf een nadelig saldo aan. Op voorstel van het bestuur gaf de vergadering haar goedkeuring om de be staande stierenstal aan te kopen, te ver bouwen en in zijn geheel in te richten voor stalling van stieren en een 'kleine kantoorruimte. Dr Buis noemde het een prachtig be- s.uit, dat van grote betekenis voor de vereniging is. Goedgekeurd werd evten- eens het bestuursvoorstel om de dekgel- den te verhogen tot f 6.50 per koe per jaar en voor bet jong vee op f 2.50 per inseminatie. Dit voor ten hoogste drie inseminaties te betalen. De voorzitter deelt mede dat het de bedoeling is 13 Sept. a.s. een interlocale fokveedag te organiseren. Daarna verkrijgt Dr. Buis het woord. Deze komt allereerst nog even terug op de bereikte resultaten van het afgelopen boekjaar. Daarna doet hij enkele inte ressante mededelingen over de export van sperma ten over de diepvriesmetho de welke daarbij wordt toegepast. Tot slot geeft hij een overzicht van de op gang zijnde abortus-hang bestrijding. Vooral waarschuwde hij de aanwezi gen met het aankopen van vee daar er reeds verschillende bedrijven zijn die besmette dieren ter markt brengen. Van de rondvraag werd een druk ge bruik gemaakt; ook dr. Buis kreeg nog vele vragen te beantwoorden. Daarna dankte de voorzitter dr. Buis voor in teressante uiteenzetting en de aanwezi gen voor de getoonde belangstelling ten sloot de vergadering met de Chr. groet. ROME-BEDEVAART. In de afd. van de K.A.J, is men be gonnen met de voorbereiding op de Ro me-bedevaart in 1957. Het is een initia tief dat is toe te juichen. Deze bedevaart vraagt ongetwijfeld veel voorbereiding en inspanning. Daarom wensen wij de deel nemers veel succes en ijver. Degenen die dit aandurven kunnen zich nog bij deze groep aansluiten. SOLISTEN-CONCOURS. Op het solistenconcours uitgeschreven door de Bond van Harmonieën en Fan faregezelschappen 'De Langstraat, behaal-' den van de 'Elshoutse fanfare Eendracht n.akt Macht, in de 3e afdeling H. vaiF Son een 2e prijs met 44 punten, M. v. Wiel in de 3e afd. 2e prijs met 43 M' In de 2e afd. behaalde A. v. d. Aa ifiet 48 punten de 'le prijs. In de le afd. be haalde H. van 'Dommelen met 45 pt. e'en 2e prijs en G. van Huiten met 48 'fit. 'g ii de le prijs. VERGADERING Ti. onderhouden. Met een woord van dank aan alle leden sloot hierna de waarne mend voorzitter de vergadering. JAARVERGADERING VER. HET GROENE KRUIS. De jaarvergadering van de Vereni ging Het Groene Kruis voor Sprang-Ca- pelle wordt gehouden op donderdag 29 maart a.s. des avonds half 8, in de zaal van de Chr. Volksbond te Sprang. OVER DE KOP GESLAGEN. Zaterdagavond omstreeks 11 uur reed een personenauto in volle vaart uit de bocht bij de Dick Flemmingstraat al hier, sloeg over de kop ten 'kwam ten slotte in de tuin bij d. B. terecht. Van de inzittenden liep één persoon verwondingen op en moest ter 'behande ling naar het ziekenhuis worden ver voerd. De andere inzittenden kwamen met de schrik vrij. 40-JARIGE ECHTVERENIGING. Het echtpaar Jac. Op'horst en M. Tim mermans, Kerkstraat alhier, herdacht j.l. vrijdag onder grote belangstelling de dag waarop zij voor 40 jaren in het huwe lijk traden. 'Het echtpaar dat zich als concierge van het gebouw Chr. Volks bond sinds jaren verdienstelijk maakte, mocht zowel van familie ten kennissen als van de verschillende verenigingen felicitaties ontvangen. Ook werden het echtpaar prachtige cadeaux en bloemen aangeboden. Bij de vele felicitaties die het echtpaar op deze voor 'hen onvergetelijke dag mocht ontvangen, voegen wij gaarne de cnze en wensen hun toe dat zij e'enmaal hun gouden feest mogen vieren. UITVOERING HARMONIE MARIJKE. Zoals wij reeds mededeelden geeft de Harmpnie Marijke alhier morgen, dins dag ?0 maart, des avonds half 8, haar jaarlijkse uitvoering voor donateurs, in de zaal van de Chr. Volksbond. Opder leiding van haar directeur de heer; P. C. van Iersel uit Waalwijk zal Maijjke een 5-tal muzieknummers uit voeren. Marijke opent met de mars Naar de Efteling van Bisselink en ver volgt dan met: In de Ardennen, Michiel Adriaanszoon, en Doornroosje, om met de Concordia-mars te besluiten. Voor het verdere van de avond is teen ■vrolijk programma bevattende muziek en ^chets samengesteld. Medewerking zal worden verleend door de accordeonist dhr. Dingemans, terwijl voorts enige rolijke schetsjes zullen worden opge oerd, n.l.: Babysitters, De Voorlezer, Angstig kiespijndrama en Jansen is ja- 1 >ers. 'De Boerenkapel zal bij afwisseling rolijke muziek ten gehore brengten. Al met al een programma dat de do- ateurs van Marijke zeker een aangtena- avond verzekert. A.R. KIESVERENIGING. De A.R. Kiesvereniging alhier heeft voor donderdag 22 maart des avonds half acht een openbare vergadering belegd in dc zaal van de Chr. Volksbond. Als spreker hoopt op te treden de Weled'. gestr. heer 'H. van Eijsden uit Rotter dam, lid der Tweede Kamer, met het onderwerp: iHet behoud van ons bestaan. 'T ROZEKNOPJE HIELD JAARVERGADERING. De gemengde zangvereniging 't Ro- zeknopje hield onder leiding van haar president dr. Gerlach, in Stationskoffie huis Pruijssers haar jaarvergadering, welke oudergewoonte goed bezocht was. In zijn openingswoord begroette de Voorzitter de dames ten heren op harte lijke wijze, herinnerde terloops nog even aan de prachtig geslaagde uitvoering van woensdag 22 en donderdag 23 fe bruari en deelde mede, «lat de secretaris door ziekte niet aanwezig kon zijn. In verband hiermede werdien de notulen der vorige ledenvergadering en bet ver slag van de toestand en werkzaamheden van de vereniging gedurende 1955 aan gehouden. De penningmeester, de heer Heurter, gaf in een uitgebreid verslag een overzicht van de financiële toestand, welke, blijkens dit relaas, geen reden tot zorgen baarde. De rekening, welke sloot met een voordelig saldo, werd met de daarop betrekking hebbende bescheiden nagezien door een commissie, gevormd door mej. Betsie de Visser en de heer M. van Dongen. Onder dankzegging aan de penningmeester werden de rekening en verantwoording 1955 vervolgens vast- aftredende bestuursleden, TRAININGSCLUB JAAP EDEN, De Trainingisclub Jaap Eden had tin café 'Slegers een ledenvergadering. Bij af- I wezigheid van de voorzitter de heer Pi Duikers, leidde secretaris A. van Enge-,,- icn deze vergadering. Deze sprak er zijnj voldoening over uit, dat door het gun-jjj] stige weer 'althans voor de ijssport door de leden flinke activiteit' was ont--j wikkeld en dat de club daarmee haar,, levensvatbaarheid overduidelijk had bcp wezen. Vooral door de toprijders zijn inij en verre omtrek talrijke successen behaald.; [j geste]d. De Daar de training duidelijk nut heeft; ^,ej pie Molegraaf en de heren J. L. J. afgeworpen, zal dit jaar wederom in Ijs van Breemen en L. M. Heurter, werden dezelfde geest worden verder gegaan, tji herkozen en namen onder dankzegging Besloten werd, om in september eerst 1 voor het in hen gestelde vertrouwen hun met de zaaltraining aan te vangen, daar 1 herbenoeming aan. Als bibliothecaresse in de zomer zulks te bezwaarlijk is. De- j» v,.er<i benoemd mevr. A. Sprangers- ze training zal wederom onder leiding staan van de bondstrainer de beer Prins uit Eindhoven. Uit het financieel overzicht van de penningmeester bleek dat het „schip van staat" nog juist drijvende is gehouden kunnen worden, dank zij een flink aan tal geplaatste steunkaarten. Verschillen de aanmeldingen van nieuwe leden zijn weer binnengekomen, ook uit de buiten plaatsen. Hierover kon gunstig worden beslist. Nieuwe leden kunnen zich ook thans nog opgeven bij de tweede secre taris Jan Ketels, daar het nieuwe jaar met 1 april 'a.s. ingaat; ook junioren, waarvan de leeftijd is vastgesteld van '13 tot 17 jaar. Met de ijsclub zal binnen kort een contactavond worden gehouden waaraan de nodige attracties zijn ver bonden. Bij de rondvraag bleek uit eten klacht van het lid' «Ie Wilt, dat de Herpste le den geen aanzegging hadden gekregen bij gelegenheid Van de 'clubka-mpioenschap- ptn. Dit werd betreurd, doch tevens werd vastgesteld, dat bedoelde leden zelf net genoeg contact met de club hadden 1 Westerlaken, die zich deze benoeming eveneens liet welgevallen. Besloten werd t >t besluit van het winterprogramma ek'enals vorig jaar een feestavond te or ganiseren. Een icomité ter voorbereiding vai^,deze gezellige avond, waarin zitting kregen de dames A. Sprangers, Rie Mo legraaf, Jannie Kerst en Coba Rijken, als mede. de heren C. Cooter en H. J. M. Kommers, werd benoemd'. He^ zomerprogramma vormde een punt van'bespreking en o.m. werd in beginsel bestóii^n tot deelname aan, een concours en ott? ook 'deze zomer weer een gezel- scharareis te organiseren, indien moge lijk reeds in de maand Juni. Bij de rondbfkag werden nog enige meer in terne'', aangelegenheden ter tafel gebracht, waarna-, de vergadering Übor de voor zitter diet dank voor de belangstelling en de 'geanimeerde wijze van behande ling dej-^hgendapunten werd1 gesloten. In de^Joop van de avond werd de heer vai^lïreemen, die 25 jaar aan de vereniging als werkend lid verbonden is, met dit ^jlveren jubileum gehuldigd. In hartelijke woorden wenste de voorzitter de jubilaris geluk en dankte hij hem voor het vele, dat deze gedurende de kwart-eeuw voor de vereniging heeft gedaan. 'Spr. liet zijn woorden van dank vergezeld gaan van een cadeau, een aktetas. Het jubilerend werkend lid dank te voor de tot hem gerichte woorden en het aangeboden cadeau. Het bouwen -van 'een dubbele midden standswoning, aan de Hoofdstraat alhier is door burgemeester en wethouders van Sprang-Capelle opgedragen aan de aan nemer H. Wagemakers. BIDSTOND. In de Ned. Herv. Kerk aan de Loonse- dijk wordt maandag 1'3 dezer 's avonds half 8 een bidstond voor 't gewas ge houden. In deze dienst hoopt ds. P. Zandt uit Delft voor te gaan. NUTSAVOND. Dinsdagavond besloot het departement Langstraat van de Mij. tot Nut van t Algemeen zijn programma seizoen '1955- '56 met een ontspanningsavond in hotel Verwiel te Waalwijk, waar de bekende voordrachtkunstenares, mevr. Aaf van Gestel-Visser voor de leden optrad. De belangstelling voor deze slotavond van 't Nut was niet zo groot als gewoon, wat zijn oorzaak waarschijnlijk vond in de dezelfde avond te Waalwijk gehouden avond van de Kunstkring, en een uitvoe ring van de muziekvereniging Eirena te Vrijhoeve-Capelle, eveneens op deze avond. Na een kort openingswoord van de voorzitter van 't Nut, de heer Polder vaart, hield de declamatrice gedurende enige uren de aandacht van de aanwezi gen gespannen en boeide zij hen met een uitgelezten en een met zorg samen gesteld programma van voordrachten en schetsen, ernstige en meer vrolijke. Men uitte zijn waardering met een hartelijk applaus na ieder nummer en op dezelfde wijze werd* het dankwoord, dat de voor zitter aan het slot van de avond tot mevr. van Gestel richtte, onderstreept. Het was een bijzonder leuke en inte ressante avond, welke jammer genoeg niet die belangstelling had, die mevr. v. Gestel met haar kunstzinnig programma zeker ten volle verdient. NED. HERV. MEISJESVER. In het gebouw Elthato houdt de Ned. Herv. Meisjesvereniging Bidt en Werkt a.s. Donderdagavond half 8 onder leiding van ds. L n rouwhorst haar jaarverga dering. In e-rn gevarieerd programma zullen de jonge dames deze avond doel en werkwijze der meisjesverenigingen on der de aandacht van de belangstellenden brengen. OUDERAVOND KONINGIN JULIANASCHOOL. Het eerste gedeelte van het program ma van de Ouderavond, die woensdag 21 maart a.s. des avonds 8 uur in een lokaal van de Koningin Julianaschool wordt gehouden, draagt e'en huishoude lijk karakter en vermeldt naast enkele verslagen de benoeming van: een nieuwe kascontrole-commissie en de verkiezing van leden der oudercommissie. Na de pauze zal gesproken worden c-ver het onderwijs aan de school, meer in het bijzonder over 'het onderwijs in zijn verschillende schakeringen in ver band met nieuwere opvattingen, alsmede over de leerlingen, de ouders en het onderwijztend personeel. Ter afwisseling volgt een relaas onder het motto „Veer tien dagen slenteren door Parijs", toege licht met lantaarnplaatjes en filmpje. Vanaf 7 uur is er gelegenheid de school, die thans geheel gerestaureerd is, te be zichtigen en inzage te nemen van het schriftelijk werk van de leerlingen en de gemaakte handwerken te bekijken. 40-JARIGE ECHTVERENIGING. Het echtpaar F. Minnaard-Lolcerse heeft niet vrijdag 16 maart zijn 40-jarig huwelijksfeest gevierd, zoals abusievelijk in ons vorig nummer werd bericht, maar herdenkt pas deze week, vrijdag 23 maart het feit, dat het 40 jaar geleden in het huwelijksbootje stapte. De familie Mnnaard, die zich goed vijf jaar geleden op de boerderij t Hof De Esdoorn te dezer plaatse vestigde, heeft zich in deze vijf jaar vrij populair we ten te maken, mede door hun belangstel ling en medeleven met het plaatselijk verenigingsleven en dit wel in het bij zonder van de zijde van mevr. Minnaard. Zij is o.m. secretaresse van de 'afdeling Sprang-Capelle van de Ned. Bond van Flttelandsvrouwen, lid van het bestuur vap de Prov. afdeling N.-Brabant van deze Bond en penningmeesteresse van de vorig jaar opgerichte Ned. Herv. Da- meskróns. Ook maakte Zij, een paar jaar deel uit van de Oudercommissie der Ko ningin Julianaschool. Het zal het jubilerend echtpaar en zijn kindeden en kleinkinderen vrijdag dan ook niet aan belangstelling ontbreken, want velen zullen hen op een of an dere wijze van hun medeleven blijk ge ven. Bij de vele felicitaties voegen wij gaarne de onze en we hopen dat deze jubileumdag voor hen een blij en stra lend fee^t mag worden, en een lieve her- 1 innering voor hen zal blijven. Moge het hun geschonken worden in geluk en j voorspoed een volgend jubileum tegemoet te gaan. ALGEM. LEDENVERGADERING. i In een lokaal van de Prinses Wilhel- minaschool aan de Loonsedijk wordt donderdag 22 maart des avonds avonds de jaarlijkse ledenvergadering van de Chr. schoolvereniging aldaar gehouden. Na afhandeling van de huishoudelijke aangelegenheden zal het hoofd van de school de heer van Zalinge, eten lezing houden, terwijl eveneens een bespreking over de te stichten kleuterschool aan de oide komt. TREKKING VERLOTING. 'Op de sluitingsavond, maandagavond 19 dezer, van de 1.1. donderdag geopen de bazar ten behoeve- van de plaatselijke vereniging Het Groene Kruis, welke ba zar zich in een druk bezoek mocht ver heugen, zal de trekking worden gehou den va n de aan deze bazar verbonden grote verloting ten die van enkele klei nere verlotingen. WASPIKSE AFDELING VAN BOERINNENBOND OPGERICHT. Vereniging start met 92 leden en nog veel meer werklust. Op initiatief van de plaatselijke afde ling van de Boertenbond is in Waspik dezer dagen een Boerinnenclub opge richt. Voor de oprichtingsvergadering die in Hotel van Iersel gehouden werd, bestond reeds grote belangstelling, het geen de initiatiefnemers en -neemsters als een goed teken voorkwam. Uit het feit dat op deze bijeenkomst zich reeds 92 leden lieten inschrijven, blijkt over tuigend dat deze vereniging in Waspik in een daadwerkelijke behoefte zal kun nen voorzien. Voor deze eerste bijeenkomst was mej. Hoenselaar door de diocesane bond' van de N.C.B. te Tilburg naar Waspik afgevaardigd. Zij leidde de avond in met een boeiende causerie over doel en func tionering van boerinnenclubs. Ook de stemming Voor d e bestuursverkiezing werd door haar 'geleid en wel op zo'n vlotte manier en met zulk een deskundig heid, dat het ieders respect afdwong. Na de stemming bleek het bestuur als volgt door de leden te zijn samengesteld: voorzitster mevr. M. Kamp-Langerwerf, vice-voorzitster mej. W\ M. Zijlmans, secretaresse en tevens penningmeester esse mej. A. Schoenmakers, terwijl ver der nog aan het bestuur werden toege voegd mevr. L. J. van Hooren-van Don gen, mej. P. Smeur, mej. D. Smits en rmj. A. C. Verschuren. Tot geestelijk adviseur van de ver eniging werd gekozen de zeereerw. 'heer Pastoor L. Roovers, die op deze avond ock nog even het woord voerde. De ver eniging werd onder bescherming gesteld van O.L. Vrouw van Waspik door haar tot Patrones uit te roepen. Op deze avond warien behalve het be stuur van de plaatselijke afdeling van de Boerenbond nog aanwezig de besturen van de Jonge Boerenstand en van de Boerenleenbank. Zich bewust van de moeilijke en ver antwoordelijke taak die haar wacht, is bet bestuur haar werk 'begonnen. Hoe wel uiteraard nog geen vast omlijnde ge detailleerde plannen bestaan, prikkelt de doelstelling reeds tot activiteiten. Deze zullen, zich bewegen op huishoudelijk, cultureel, paedagogisch, sociaal en gods dienstig terrein. Op een spoedig te hou den vergadering hoopt men reeds tot de opstelling van een programma en een nadere concretisering van de activitei- ten der vereniging te komen. De leden van de vereniging moeten zich hierbij j wel bewust zijn van hun taak en niet alles laten aflopen op de initiatievten en werklust van het bestuur. Een vereni- j ging wordt niet alleen door het bestuur j wat ze is; de leden hebben aan de kiaChtsontplcoiing een niet te onderschat ten integrerend deel. Intussen is reeds wel bekend dat men I o.m. ook verschillende ontwdkkelings- i avonden zal organiseren in de vorm van lessen, lezingen en cursussen en te ge- legenertijd' een excursie. Naar alle waar- schijnlijfcheid zal er op aandrang van de jongeren ook wel een sportvereniging uit de bondsafdeling voortkomen. Het is natuurlijk niet verstandig nu reeds al te ver op de zaak vooruit te lo pen, maar gezien het enthousiasme bij bestuur ten leden twijfelen wij niet aan het succes dat hier geboekt zal kunnen worden. En zo zij het VERKEERSONGELUK. Donderdag in de late namiddag kwam i een luxe wagen, rijdende in de richting j Waalwijk, op 't Vaartje in botsing met een jeep, die in dezelfde richting reed er ter hoogte van Vermeulen een van de i polderwegen naar 'Bovenkerk insloeg. De luxe slee reed de jeep achterop, j De bestuurder 'had 'blijkbaar niet gezien dat de jeep links wou afdraaien en was waarschijnlijk op deze moeilijk zichtbare aftakking van de rijweg ook niet bedacht geweest. De luxe wagten kon door z'n grote snelheid niet tijdig meer geremd komen en reed de jeep van voren aan, waarbij de luxe wagen in de rechterflank aanzienlijke schade opliep. Persoonlijke ongelukken 'kwamen niet I voor. De verkeerspolitie heeft de zaak in onderzoek. Groot aantal jubilarissen gehuldigd van 40 en 25 jaar lidmaatschap. Om zoveel mogelijk alle leden in de gelegenheid te stellen de belang rijke jaarvergadering van de R.K. Fabrieksarbeidersbond „St Willi- brordus" bij te wonen, werd deze vergadering vastgesteld op zater dagavond jl. De kleine bovenzaal n „De Gecroonde Leersse" was dan ook nagenoeg volledig bezet toen de voorzitter, de heer v. Seters, de vergadering met een welkoms woord, speciaal voor jubilarissen en nieuwe leden, opende. Vervolgens sprak de voorzitter zijn voldoening uit over het resul taat dat was bereikt met de leden wervingsactie. Het is een bekend feit dat de werving speciaal in Waalwijk zeer moeilijk was. Het be sef is thans groeiende bij de arbei ders. Ze begrijpen dat het niet al leen de regering is die het doet, maar dat vooral de organisaties veel verbetering kunnen brengen voor de gehele arbeidersbevolking. Uitvoerig ging spreker in op de moeilijkheden welke er waren ont staan in de Stichting van de Arbeid. Met de meeste nadruk vraag ik u als voorzitter, eensgezind te blijven in deze ernstige situatie. In de loop van deze week zal een circulaire van het hoofdbestuur der K.A.B. de leden bereiken, waarin nogmaals gewezen wordt op de eenheid, die de kracht zal zijn om te bereiken dat de arbeiders uit de gestegen welvaart zullen profiteren. Spre kende over de gerezen moeilijkhe den in de schoen-, leder- en leder- warenindustrie, zeide de heer Van Seters thans een gunstig geluid te kunnen laten horen. De werkgevers hebben hier toch begrip getoond voor de rechtvaardige verlangens van de bonden. Hij vroeg tenslotte aandacht voor de ondernemingsraden, die in Waar- wijk nog steeds maar niet op gang kunnen komen, de werkklassifica- tie, tijdmeting en efficiency in de bedrijven. Hij besloot zijn rede met de wens uit te spreken dat door samenwer king tussen werkgevers en werk nemers spoedig weer vrede moge zijn, ook over de arbeidsvoorwaar den. De secretaris kon in zijn jaarver slag een gunstig geluid laten horen met betrekking tot de ledenwer- vingsaetie. In 1955 waren er 40 nieu we leden bijgekomen, terwijl in dit jaar reeds een winst van 50 leden is geboekt. De actie draaide nu op volle toeren. Een belangrijk aandeel hierin heeft de Credo Pugno-club op haar rekening genomen, waar voor het bestuur alle waardering heeft. Ook de penningmeester had een gunstig jaar achter de rug. Met een batig saldo kon hij zijn boeken af sluiten. In de controle-commissie werd ge kozen de heer J. Westenburger. Als nieuwe secretaris droeg het bestuur voor, de heer v. Vloet, die met een hartelijk applaus door de vergadering werd begroet. Een 7-tal leden werd daarna aan gewezen door de vergadering, om met het bestuur de viering van het 50-jarig bestaan der afdeling op waardige wijze te vieren. Het zijn de heren G. Gedella, N. van der Griendt, D. de Graaff, J. Verhoeven, J. Westenburger, P. Maas en J. v. Tuijl. Het hoofdbestuurslid en districts leider, de heer Schoormans, kreeg daarna de gelegenheid om zijn gro te waardering en erkentelijkheid uit te spreken aan het adres van niet minder dan 17 leden, die door hun 25-jarig of meer lidmaatschap van. de afdeling, een grote steun zijn geweest. Hij deed dit met enige: schroom, omdat hijzelf nog slechts „kort" zijn aandeel had: mogen le veren in de strijd naar een recht vaardige waardering van de arbeid. Gij bent, zich aldus richtend tot de jubilarissen, de pioniers van de moeilijke dagen toen er nog niets bestond en een begin gemaakt' moest worden, dat uitgegroeid is tot een machtige meetellende bond van arbeiders. Daarna spelde hij de volgende he ren de onderscheiding op: voor 40jarig lidmaatschap: A. C. Demmers, J. A. v. Ham, P. A. v. Veldhoven, G. J. Bruistens, H. Kolstër en L. J. Aiprnersdörffer; voor 25 jaren en meer: H. A. de Graaff, A. Vervoirt, A. J. v. d. Wiel, A. H. v. Kuik, A. C. v. Ham, Joh. v. Bokhoven, J. C. M. Westenburger, N. Bakkers, Ge Ge della, N. v. Hoofd en G. Reusel. Voorzitter v. Seters feliciteerde de jubilarissen, doch wilde voor 'n 3-tal personen nog een kleine uit zondering maken. Dat waren nl. de heren Bruistens, vele jaren be stuurslid en propagandist, H. Kol stër, de actieve en onverbeterlijke bode die gedurende 35 jaar deze taak vervulde en thans als bijzon dere attentie een kistje sigaren in ontvangst mocht nemen, en de heer J. Westenburger, de ijverige secre taris van Herwonnen Levenskracht. In het bijzonder wilde hij hen dank zeggen voor hun bijdrage tot bloei van de afdeling. Districtsbestuurder dhr Sqhoor- mans ging daarna nog even in op de overeengomsten in de C.A.O. voor de schoen-, leder- en lederwaren- industrie. Binnen 14 dagen kan de goedkeuring op deze overeenkom sten van het College van Rijksbe- middelaars afkomen. Een en ander zal voor de schoen- en lederindus trie vanaf 1 maart van kracht wor den, terwijl de lederwarenindustrie 1 februari als overeengekomen da tum zal hebben. Tenslotte schonk ook hij aandacht aan de spanningen in de Stichting van de Arbeid en benadrukte vooral dat de eenheid straks de grote kracht zal beteke nen, wanneer het er om gaat of wij onze noodzakelijke verbeteringen zullen kunnen verwezenlijks krij gen. De gehele K.A.B. staat op het standpunt dat, waar verruimings mogelijkheden mogelijk zijn, deze ook doorgevoerd moeten worden. Desnoods met acties!" Voorzitter v. Seters deelde de vergadering mede, dat op zaterdag 24 maart a.s. een bijzondere actie

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1