FRANCHEMONT Briljant toneelspel van O.O.G. é-pOXt bij „Tot Bloei der Toonkunst" DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 19 MAART 1956 Vlijmen Geertruiden berg in heel Waalwijk gevoerd zal wor den. Hij kon nog niet verklappen wat, maar het zou een zeer bijzon dere actie zijn. Tot slot werden nog enkele afge vaardigden aangewezen voor de vergadering van de landelijke be drijfsgroepencentrale. Het was al met al een geani meerde vergadering, waarop voor de leden vele bijzondere zaken wer den uiteengezet. WISSELCONCERT. De Harmonie St Crispijn zal za terdag 24 maart a.s. in samenwer king met 't Kon. Muziekgezelschap Euphonia uit Kaatsheuvel aan haar donateurs een wisselconcert aanbie den in zaal Thalia. Aanvang 8 uur. Het programma zal in ons nummer van vrijdag a.s. worden gepubli ceerd. PASTOOR LAM OVER EEN NIEUWE KERK. Pastoor Lam van de St Antonius- parochie heeft in de H.H. Missen van 1.1. zondag enige mededelingen gedaan over de plannen voor de nieuwe kerk, die dringend nodig is, gezien de gestage en snelle uitbrei ding der parochie. De nieuwe kerk zal, volgens de huidige plannen, 1200 zitplaatsen krijgen en een bedrag van 800.000 vorderen; de inventaris wordt ge schat op een bedrag van 57.000, waarvoor een beroep wordt gedaan op de parochianen, die door weke lijkse bijdrage hun steun kunnen verlenen. Met deze steun-actie zal reeds in de a.s. week worden be gonnen. AANKOOP TERREIN. Naar wij vernemen heeft de ge meente een terrein aangekocht van de heer Cor Witlox, grenzende aan de eigen bloemkwekerijen der ge meente, en dat zal dienen tot uit breiding daarvan. Met het toene men van plantsoenen en parken blijkt dit noodzakelijk. CONCERT „OEFENING EN VERMAAK" met „WAALWIJKS ORKEST". Dank zij de bekende goede onder linge samenwerking tussen beide verenigingen, wacht ons a.s. don derdag wederom een avond, waar op zowel voor liefhebbers van mu ziek als zang, een zeer aantrekke lijk program wordt geboden. Het Orkest voert o.a. uit: de Ou verture „Alceske" van W. v. Gluck en de Symphonie „La Reine" van J. Haydn. Het Gemengd Koor brengt met begeleiding van het Orkest een ge heel nieuw program met werken van Schubert, Purcell, Mozart en twee madrigalen van H. Andriessen. terwijl verder solistische medewer king wordt verleend door Nel Du pont en Willy Schreurs. Wij kunnen niet anders dan deze herhaalde samenwerking tussen bei de Waalwijkse steeds groeiende ver enigingen, waaruit op de duur grootse evenementen op muzikaal gebied geboden kunnen worden, toejuichen, als evenzovele bijdragen in de bevordering van het culturele peil in onze gemeente. Voor bijzonderheden verwijzen wij naar de in dit blad ingevouwen publicatie. 35-JARIG JUBILEUM BIJ TIMTUR. Op 17 maart herdacht de heer L. Ammersdörffer de dag waarop hij voor 35 jaar in dienst trad bij Tim- tur. Na met zijn echtgenote en dochter, eveneens bij Timtur werkzaam, aan zijn woning te zijn afgehaald, werd de heer Ammersdörffer in de can- tine gehuldigd door zijn collega's, waar hem door de heer P. Maas lig stoelkussens werden aangeboden. Na deze huldiging, waar het van zelfsprekend gezellig toeging, werd de familie ontvangen door de Di rectie en staf op het directie-kan toor. Hier werd de jubilaris toegespro ken door de directeur, de heer Jos. J. Klijberg, die in hartelijke be woordingen de jubilaris huldigde en zijn goede hoedanigheden roemde, daarbij de hoop uitsprekend dat de jubilaris nog vele jaren in het be drijf werkzaam zal mogen zijn. Hij bood de jubilaris hierbij het bij dit jubileum gebruikelijke, gou den horloge met inscriptie aan, als mede een cadeau onder couvert. Aan mevrouw Ammersdörffer wer den bloemen aangeboden. Onder het genot van een glaasje was men daarna nog enige tijd bij een, waarna de heer Ammersdörffer de directie dankte voor de spontane huldiging en aangeboden cadeaux. Het verdere feest werd in huise lijke kring gevierd. HEROPENING. Donderdag a.s. heropent de heer de Jongh in de St Antoniusstraat zijn nieuwe winkel in verf. behang en schoonmaakartikelen en is Waal wijk, en speciaal de St Antonius- parochie, een mooie winkel rijker. Wie nog terugdenkt aan 't groenten- winkeltje van „Hannes de Toko", moest de vroegere verbouwing al een verbetering vinden, maar zal zeker verbaasd zijn bij het betreden van het huidige ruime interieur. Een bewijs dat de eigenaar wat in zijn mars heeft weerspiegelt zich niet alleen in de groei van het nog jonge bedrijf, maar ook in de keu rige winkelinrichting, die geheel naar eigen smaak en inzicht werd uitgevoerd. De heer de Jongh spe cialiseert zich in verf, behang, schil ders- en -schoonmaakartikelen en de sortering is dan ook zodanig, dat ieder er wel iets van zijn gading zal vinden. K.A.V. AFDELING BAARDWIJK. Op 12 maart j.l. hield de K.A.V. afdeling Baardwijk haar jaarverga dering. De voorzitster opende deze vergadering met gebed en heette de adviseur, mej. Stokwielder, en le den van harte welkom. De voorzit ster, mej. Remie, had een minder prettige mededeling, daar zij we gens haar drukke werkzaamheden het voorzitsterschap er bij neer 1 moest leggen, hetgeen haar zeer spijtte. Zij dankte het bestuur en le den voor het vertrouwen dat zij tij dens haar voorzitsterschap heeft mogen ondervinden en zal trachten toch een goed lid van de K.A.V. te blijven en de belangen te beharti gen. Hierna werd het jaarverslag voor gelezen door de secretaresse, het geen door de leden werd goedge keurd. De penningmeesteresse las hierna het financieel verslag voor, hetgeen keurig was verzorgd. De kas-contröle-commissie had de boe ken met bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden. Toen nam mej. Stokwielder het woord en dankte de voorzitster mej. Remie voor de 6 jaren als voorzit ster van de K.A.V. gewerkt te heb ben en dat het moeilijk zijn zou haar plaats te zullen vervangen. Hierna begon spreekster over de a.s. verkiezing van de K.V.P. en dat vooral ook de vrouwen voor de K.V.P. moeten strijden, want dat de vrouw wel degelijk met de politiek te maken heeft. Toen gaf de voorzitster het woord aan de Eerw. Adviseur, die enkele woorden sorak over de Goede Week-viering en spoorde de moe ders aan om zoveel mogelijk alle plechtigheden bij te wonen. Hierna volgde de bestuursverkie zing. Daar er geen candidaten wa ren binnengekomen, werd mejuffr. Boom in het bestuur gekozen als secretaresse. Daarna werd er ge stemd voor een nieuwe voorzitster. Mej. Buys werd met meerderheid van stemmen als voorzitster geko zen. Zij hoopte mej. Remie te kun nen vervangen, en hoopte eveneens op een prettige samenwerking zo wel tussen bestuur en leden, om zo de K.A.V. afdeling Baardwijk steeds groter en sterker te maken. Vervol gens werd er nog een verloting ge houden. Na de verloting dankte de voor zitster mej. Stokwielder, de Eerw. Adviseur en leden voor de trouwe opkomst en gingen allen zeer vol daan huiswaarts. VEDEHOVA. De Vereniging der Middelbare Vakschoolstudenten voor Leder- en Schoenindustrie houdt vrijdagavond 23 maart a.s. des avonds om 8 uur in hotel Verwiel een bijeenkomst. Hierbij zal ir J. J. van den Burg, direkteur van het Nederlands Insti- tuur voor Bedrijfspaedagogie, spre ken over het onderwerp: Modern Personeelsbeleid. „PROBLEMEN ROND DE PRESTATIEBELONING". bovenstaand onderwerp, dat mo menteel in de industrie, en met name vooral in de schoenindustrie, zeer aktueel is, werd vrijdagavond voor de leden van de Contactgroep voor Handel en Industrie te Waal wijk in Hotel „De Twee Kolommen" behandeld door ir K. H. v. Ginne- ken uit Tilburg. Spreker ging bij zijn zeer deskun dige uiteenzetting uit van de stel ling, dat het begrip „arbeid" onze huidige maatschappelijke status be paalt. Onze tijd onderscheidt zich hierin van oudere tijden, want de arbeid is een persoonlijke behoefte geworden, hetgeen o.m. bewezen wordt door het feit, dat een werk loze zich ongelukkig voelt, omdat hij z'n maatschappelijke status mist. Deze arbeidsneurose bepaalt tevens onze gemeenschappelijke welvaart. Wat de beloning van de arbeid betreft, constateerde ir v. Ginneken dat er direct na de oorlog een stre ven bestond naar gelijkmatige be loning, afwijkend dus van de prac- tijd uit de tijd voor de oorlog en ook van thans, waarbij gestreefd wordt naar beloning voor prestatie. Spre ker ging dan nader in op de loon politiek van de laatste jaren, waar bij vastgesteld moet worden dat deze steeds meer een staatsaange- legenheid is geworden. Mat voldoe ning merkte hij hierbij op, dat mid dels het overleg in de Stichting van de Arbeid in de na-oorlogse jaren er een permanente arbeidsvrede heerste. In grote trekken ging hij na, welke invloed deze loonpolitiek gehad heeft op de arbeidsprestaties. Door de controle van overheidswege werd de methodiek van tarivering steeds meer bevorderd, terwijl zo wel werkgevers als werknemers 't belang van een juist toegepast ta riefstelsel erkenden. Hierbij merkte hij echter op dat tariefsystemen niet alleen nuttig zijn voor productivi teitsverhoging. Uitgaand van de stelling dat arbeid geen koopwaar is, kan toch gezegd warden dat de wet van vraag en aaftbod zich op de arbeids-,,markt" zich wel terde ge doet gelden. Bij de huidige span ning op de arbeidsmarkt bestaat het gevaar, dat de arbeidsbereidheid gaat verslappen, indien er geen vol ledig doorgewerkte prestatiebelo ning tegenover staat. Als middelen om de productiviteit te verhogen, gaf ir v. Ginneken o.m. aan de opvoering der mechanisatie, de loonprikkel verhogen, invoering van medezeggingschap en winstde ling, alsmede betere opleiding van de werknemers. Naast deze midde len zijn er nog andere stimulansen om tot verhoging van de productie te komen. Vervolgens sprak ir v. Ginneken over het prestatieloon zelf en on derscheidde daarin het grondloon en het variabele loongedeelte, het geen afhankelijk gesteld wordt van prestaties naar kwantiteit en kwa liteit. Hij gaf zijn gehoor ook een inzicht in de betekenis van de ge meten en geschatte tarief-normen. Voorop moet steeds staan, dat aan een goede functionering van een tariefsysteem, het bedrijf allereerst moet zijn ingericht. Tot slot behandelde spreker nog de moderne Amerikaanse methode van collectieve beloning voor afde lingsprestaties, een methode die naar zijn mening op de duur ook in onze industrie ingang zal vinden, doch die momenteel nog weinig kans van slagen heeft in verband met 't loonbeleid van de Nederl. re gering. Mogelijkerwijs zal de loon politiek in de naaste toekomst ech ter gewijzigd worden, zodat er dan nieuwe methoden kunnen worden toegepast. Naar aanleiding van diverse vra gen en opmerkingen uit zijn aan dachtig gehoor, ontspon zich een geanimeerd debat, waarin diverse zienswijzen naar voren kwamen. De voorzitter van de Contact groep, de heer H. Bergmans, dank te aan het slot van de avond ir v. Ginneken voor diens interessante uiteenzetting, waardoor de kennis der leden in deze materie zeker werd verrijkt. NEDERLANDSE CHRISTEN VROUWEN BOND afdeling Waalwijk en omstreken. Op donderdag 15 maart vergader de de afdeling Waalwijk van de Ne derlandse Christen Vrouwen Bond. Een groot aantal dames was opge komen om te luisteren naar de spre ker van deze avond, ds. Schellevis, die sprak over Het Huwelijk, naar aanleiding van 't Herderlijk Schrij ven over het Huwelijk van de Ned. Hervormde Kerk. Naast de vragen, die een tijdelijk karakter hebben, zag spreker ook duurzame veranderingen in het ge zin van onze tijd, dat een ander ka rakter heeft dan vroeger. Het gezin is niet meer het besloten eilandje apart, maar is open komen te lig gen. Door allerlei omstandigheden vat men het huwelijk thans lichter op dan vroeger; door film, reclame en andere factoren wordt de fantasie van de jongeren in ongunstige zin beïnvloed. Bijzonder belang hechtte spreker aan een goede voorberei ding voor het huwelijk, zowel in godsdienstig als in seksueel opzicht. Verscheidene problemen inzake de voorbereiding tot het huwelijk, alsmede van de verhouding tussen man en vrouw en de gezinsvorming, werden besproken. Een zeer leerzame en interessante discussie besloot deze avond, waar na allen, dank zij de buitengewoon prettige wijze van behandeling van dit zo moeilijke onderwerp door ds. Schellevis, verrijkt huiswaarts keer den. De volgende vergadering zal ge houden worden op donderdag 26 april, waar dhr Koekkoek te Gorin- chem zal spreken over: Opvoeding en ontmoeting. HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP MIDDEN-LANGSTRAAT E.O. Op vrijdag 23 maart a.s. om 8 uur, zal de heer H. Voogd in de kleine zaal van Hotel te Waalwijk een lezing hou den. Het onderwerp van deze causerie zal zijn „Resultaat van het onderzoek naar Romeinse woongronden en wegen in het land van Heusden en Altena." Het seizoen breekt a.an, om eens om ons heen te zien of niet hier en daar sporen te vinden zijn van romeinse be- wonng e.d., om het onderzoek tussen de grote rivieren dat hier behandeld wordt naar het zuiden uit te breden. Inderdaad s er in onze omgevng con tact met de romeinse periode te verkrij gen, want er is één lijn te trekken tus sen de Betuwe 'en Zuidelijk Brabant. Hier ligt dus een taak voor ons dit hiaat te vnden of aan te tonen. Onze drecte omgeving han ons hierin licht brengen. Introductie is zoals gewoonlijk veer toegestaan! Het bestuur verwacht alle leden. Tot a.s. Vrijdag! POSTDUIVEN SPORT DE „POSTDUIF". Volgens besluit van de voorjaars vergadering zal de Postduivenver eniging de „Postduif" haar oefen- vluchten houden op zondag 25 maart Rijen, 2de Paasdag 2 april Chaam en zondag 8 april Wernhout. Het inkorven zal geschieden op de zelfde data's van 9 tot 10 uur des morgens. ONGEVALLEN. De heer H. IJ. te Waalwijk kwam vrijdag jl. op de Noorder-Parallel weg zo ongelukkig te vallen, dat hij met een schedelbasisfractuur en 'n gebroken rib in het St Nicolaaszie- kenhuis moest worden opgenomen. Het 7-jarig dochtertje van de familie J. uit de Crispijnstraat stak zaterdagmiddag bij het spelen on verwacht de Antoniusstraat over. Zij werd daarbij gegrepen door een personenauto, bestuurd door dhr v. B., en tegen het wegdek geslin gerd. Ze liep daarbij een hersen schudding op. Dr Lenglet, die spoe dig ter plaatse was, oordeelde over brenging naar het St. Nicolaaszie- kenhuis noodzakelijk. De bestuur der van de auto treft geen schuld. Hedenmorgen had een ongeval plaats in de Grotestraat, dat geluk kig zonder persoonlijke ongelukken is afgelopen. De heer v. D. stopte met zijn auto aan de rechterkant van de weg. Bij het openen van het linkerportier lette hij echter niet goed op, zodat de wielrijder G. te gen het geopende portier aanbotste. Het rijwiel werd ernstig beschadigd. GEVONDEN EN VERLOREN. Gevonden: diverse handschoenen en wanten; paar gymnasiekschoe- nen; wieldop van auto; bril in etui; zwart hondje; armbandje; motor- bril; portemonnaie met inhoud; bei ge portemonnaie met bandje,; paar zwarte damesglacé's; kinderarm- bandje; rode damesportemonnaie; huissleutel; zilveren armbandje; geel kinderpetje. Verloren: muntbiljet van ƒ2.50; beige capuchon van regenjas; don kerbruine portemonnaie met inh.; twee muntbiljetten (van 1.en ƒ2.50); leren handschoen; gereed schappentas met sleutels; schroe vendraaiers e.d.; groene step; reser vewiel met band; roodgeruite kin- der jas met ritssluiting. AGENDA. Woensdag 8 uur: repetitie dames en heren van „Oefening en Ver maak" met „Waalwijks Orkest" in De Gecroonde Leersse. Donderdag 8 uur: gezamenlijk concert der Liedertafel met Waal wijks Orkest in Musis Sacrum. Zondag 12 uur: repetitie mannen koor „Oefening en Vermaak" met dameskoor „St Caecilia" uit Tilburg in De Twee Kolommen. Voor de tweede maal in veer tien dagen heeft het Baard wijkse Gemeenschapshuis een groot aantal belangstellenden ge trokken, ditmaal met de opvoe ring van de operette „Franche- mont" door het Gemengd Koor „Tot Bloei der Toonkunst". Deze uitvoering heeft twee dingen dui- relijk aangetoond. Op dé eerste plaats dat het verenigingsleven een niet genoeg te waarderen vorm van vrije tijdsbesteding is, die niet alleen persoonlijk grote voldoening oplevert maar boven dien tot resultaten leidt die door de gemeenschap in zeer brede kring op hoge prijs worden ge- seld. Men kan dan ook niet anders dan bewondering heb ben voor de toewijding en de ernst waarmede zo 'velen hun vrije tijd ten dienste van het verenigingsleven stellen. Het is zonder meer duidelijk dat dit grote persoonlijke opofferingen vereist, en het vormt het bewijs van de hoge opvatting van hun taak in het gemeenschapsleven van de velen die bereid zijn deze otters te brengen. Anderzijds is het duidelijk dat het geen gemakkelijke taak is in een kleine gemeenschap voldoen de solistische krachten voor der gelijk werk aan te trekken. Over de operette zelf mogen w.ij zeggen dat de handeling wei nig boeiend en op meerdere plaat sen traag is. Dit euvel consta teert men des te scherper, om dat de muziek, die niet onmelo dieus is, toch eigenlijk nergens tot verrassende inventies komt. Van de solisten noemen wij op de eerste plaats Cis v. d. Griendt, die de rol van Constance Dumont opvallend goed vertolkte. Haar spel was zeer bekoorlijk en haar stem trof de zuivere toonvor- ming, een rond en krachtig volu me en een voortreffelijk gescan deerde voordracht. Dat men hier met een al tamelijk geschoolde stem te maken heeft, is duidelijk merkbaar. Jeanne v. d. Hoven als Marie, Constance's zuster, heeft een mildere en hoger liggende so praan, zuiver, maar in de hogere tonen nog te klein van volume. Wij kregen de indruk dat zij vaak niet voluit durft zingen, waar door een beklemd geluid en te kort aangehouden noten ont staan. Haar spel was lief en rijp. Als derde soliste trad op Nelly van Lier als Margot Toupet. Zij stond wel wat bij de beide andere dames ten achter,, waaraan de zenuwen wellicht voor een be langrijk deel debet zijn. Haar stem heeft ongetwijfeld geen on prettige klank en biedt daarom dan ook aantrekkelijke mogelijk heden, maar deed de zuiverheid in de fabel van de ezel en de hooischelf wel eens geweld aan. Over het algemeen konden de mannelijke solisten ons iets min der bekoren dan hun vrouwelijke collega's. Als beste vonden wij Johan van de Griendt, die dé kleine rol van Antoine ver tolkte. Hij heeft een krachtig vo lume en een goede toonvorming, doch graag hadden wij zün stem wat opener gezien. In nog sterker mate geldt dit laatste voor B. v. d. Ven, die ons als Jean Dumont matig bekoorde. Vader Michot werd door L. v. Cromvoirt zeer goed getypeerd. Dat hij ondanks zijn niet gedis poneerd zijn toch heeft gespeeld en gezongen en daarmee de uit voeringen ten dienste stond, is alleszins prijzenswaardig. Franchemont zelf, uitgebeeld door J. v. d. Ven, gaf als mars kramer verdienstelijk spel te zien, maar wij misten daarin toch wel erg de sprankelende vi taliteit die wij een marskramer zo graag aanmeten. iMej. Corry Dekkers gaf in de rol van vrouw Dupuis blijk van goed acteertalent. Het gemengd koor was goed al hadden wij het mannelijk ele ment graag wat omvangrijker gezien. Het slotkoor, een heel aardige melodie, werd gebisseerd en hier mee werd deze voor 't publiek zeer succesvolle, zij het dan van zelfsprekend niet geheel feilloze uitvoering, besloten. De muzikale leiding en bege leiding waren bij directeur Fr. Hilmont in zeer goede handen. De goede discipline van het ge- zelschap bewees wel dat er aan de instudering alle aandacht is besteed. De heer L. v. Cromvoirt heeft een sobere en verantwoorde re gie gevoerd. De decors van J. Mol waren sfeervol en deden derhal ve prettig aan. Voor de aanvang van deze uit voering, die werd bijgewoond door burgemeester Teijssen, hield de voorzitter, de heer Jac. van Mierlo, een korte toespraak, waarin hp de jongeren aanspoor de om in groter getale en op in tensiever wijze deel te nemen aan het verenigingsleven. Voor de opvoering van Zon dagavond was de zaal reeds lang tevoren geheel uitverkocht. Nog vlotter en met nog meer enthousiasme werd er door koor en solisten gezongen en gespeeld. De solisten kregen herhaaldelijk een open doekje. Aan het slot bracht het dank bare publiek het gezelschap een minutenlange ovatie en werd het slotkoor als toegift herhaald. Daarna vond een hartelijke huldiging plaats van directeur solisten, koor en verdere mede werkenden De dames-solisten Lis v. d Griendt, Jeanne v. d Hoven, Corry Dekkers en Nelly «V, er ?n de directeur, de heer Wilmont, werden daarbij bloe men aangeboden. De voorzitter van „Tot Bloei der Toonkunst" was hierbij de woordvoerder maar dat hij mede uit naam van' aHe aanwezigen sprak, bleek wel uit het daverende applaus, waar mede zijn woorden telkens wer den onderstreept. Heden, maandagavond, wordt de operette voor de laatste maal opgevoerd. Wij kunnen iedereen aanbevelen van deze laatste gele genheid gebruik te maken. Men Kan verzekerd zijn van een genot vol e avond in een fraaie, gezel- hg-intieme zaal. te hopen dat OOG nog een uit voering zal inlassen om zoveel mogelijk belangstellenden gele genheid te geven van dit briljan te toneelspel te genieten. Een volle zaal genoot van spran kelende „Paradijsvogels". Jn onze voorbeschouwing heb ben wij reeds gezegd dat on ze verwachtingen ten aanzien van de opvoering van „Paradijs vogels" door OOG hoog gespan nen waren. Nu, een half uur na de voorstelling, kunnen wij zeg gen, dat onze verwachtingen niet alleen in vervulling zijn gegaan, maar zelfs nog zijn overtroffen, waarmee OOG dan voor de zo veelste maal haar voortreffelijke reputatie heeft gehandhaafd. OOG heeft zich op zeer knap pe wijze van een bijzonder moei lijke taak gekweten. Moeilijk om twee redenen. Op de eerste plaats de realisering van de Vlaamse geest, waaruit dit stuk geboren is en waarin het moet gebracht worden om levend te kunnen blij ven. Dit is heel iets anders dan het Vlaamse dialect. Het Vlaam se dialect kunt ge in de mond nemen, maar de Vlaamse geest moet ge proeven. De Vlaamse geest dat is de kolderieke en vaak navrante diepzinnige menselijk heid van een Pallieter, van een Tijl Uilenspiegel en een Lamme Goedzak. Ge kunt er in springen met gans uw liif en toch nog niet vatten, want de geest wil ge proefd worden met het uiterste van hart en verstand. Dit hebben de regisseurs van OOG zeer fijn aangevoeld en weten te verwe zenlijken, dank zij een voortref felijke spelersgroep. Op de tweede plaats hield „Pa radijsvogels" alle gevaar in voor een overdrijving van zaken, die niet alleen de humor, maar ook de diepe zin van dit stuk ernstig zouden hebben geschaad. Maar ook hier heeft de regie haar taak zeer goed verstaan, zodat deze gehele opvoering als briljant te kwalificeren valt. Het is niet doenlijk om de uit voerige „cast" van dit stuk tot in details te bespreken, we moeten ons beperken tot de hoofdrollen en een algemeen overzicht, waar mee echter en hierop willen we sterk de nadruk leggen niets ten ongunste van enige me dewerkenden zij gezegd. Dit stuk valt of staat met de vertolking van twee rollen, na melijk die van Bolle Verbuyck de materiemens, en Rietje Rans! dichter-idealist-pruuver. Jan van Delft en Huub Brokken hebben het stuk laten staan, stevig en glorieus. Dit was toneelspel van een heel hoge plank, vanuit een waarlijk innerlijke beleving en een bewogenheid die bij amateur gezelschappen zeer zeldzaam zijn. Gedragen door dit prachtige spel .zijn ook de andere medewer kenden tot zeer bijzonder presta ties gekomen tot in de kleinste rollen toe. Wii noemen hier me vr. Steenbéek-Herman als Flarie de vrouw van Bolle, mej. T. Tim mermans als Goeleke zijn doch ter, mevr. Reijers-van Gelder als Manse Lappers, de vriendin van Rietje Rans, H. v. d. Muijsenberg als Alva en als Mentie de tim merman, mevr. Trommelen-van Etten als Tilde, de vrouw van Rietje Rans en als de Belleman en C. Rombouts als Wies de bar bier. De regie, die werd gevoerd door M. v. d. Heijden en C. Dek kers hetgeen bescheidenheids- halve niet op het programma stond vermeld heeft haar taak op buitengewoon knappe wijze vervuld. Alles was tot in de pun tjes verzorgd: de costuums (See ker Den Haag), de grime (Ch. v. d. Heuvel, Dongen), gordijn decors (Beijne, Amsterdam) en aaJI Egbert v. d. Hammen). OOG heeft ons een avond van uitzonderlijk genot geschonken. En dit heeft ons eens te meer ge sterkt in de overuiging dat Waal wijk voor goed ep hoogstaand amusement waarlijk geen krach ten van buiten behoeft aan te trekken. In eigen stad zijn deze krachten aanwezig, zij wachten alleen op de waardering en de steun van ons allen om tot volle ontplooiing te kunnen komen. Zondag 25 maart wordt de op voering herhaald. Het is echter SOLOSTEN-CONCOURS door Bc'nd van Harmonieën en Eanfare- gezelschappen De Laiagstraat. Zondag 18 maart had in caté van den Hout bovengenoemd solistenconcours plaats, dat om 2 uur door de voorzitter de heer P. Croes uit Vlijmen met een hartelijke toespraak werd geopend. Jurylid was de Weledelgestr. heer Gijs- bert Nieuwland, Kapitein-Directeur van de Marinierskapel der Kon. Marine. Accompagnateur de heer Joh. Ver hoeven te Waalwijk. Uitslag Derde afd. 1ste prijs J. Ore mans, Piston, 48 pt.; 1ste prijs P. Ver meulen, Bariton, Drunen, 48 pt. 1ste pr. A. Dekkers, clarinet 48 pt; P. v. Hui ten, Clarinet Drunen 48 pt.; 2e prijs H. van Son, Bugle, Elshout 44 pt. 2e prijs; J v. d. Veer, C. Pulles, Clarinet 44 pt. 3e prijs; M. v. d. Wiel, Bugle, Elshout 43 pt. 2e prijs; J. Lommers, Clarinet, Nieuwkuijk 42 pt. 2e prijs E. de Gouw. Bugle, Drunen, 42 pt. 2e prijs; C. Pulles Clarinet Drunen 42 pt. 2e prijs; L. Boom A Mommersteeg Clarinet Vlijmen 42 pt. Tweede afd. 1ste prijs A. Klerks en H. Klerks Drunen Piston 56 pt. F. Rechters Drunen Trombone 49 pt. Ie prijs; J. Merks Drunen, Clarinet 48 pt. Ie prijs; A. v. d. Wiel, Drunen, cornet 48 pt. A. v. d. Aa Elshout Tuba 48 pt. 2e prijs; J. de Munnik Drunen Clarinet 46 pt. 2e prijs; H. Klerks Drunen Piston 45 pt. 2e prijs; J. v. d. Veen Drunen Clarinet 44 pt. 2e prijs; A. Klerks Drunen pis ton 44 pt. 2e prijs, J. Oremans en J. J. Oremans Vlijmen Bariton Piston 42 pt. Eerstte afdeling, le prijs J. Boom Nzn. Vlijmen, Bar.-bas 51 pt. le prijs; J. Heijmans Nieuwkuijk als-sax. 51 pt. le prijs; J. Boom Vlijmen Bar.-sax. 50 pt. le prijs, G. van Huiten Elshout Bas-sib. 48 pt. 2e prijs; H. v. Dommelen-Els- hout Trombone 45 pt., v - j* Afd. Uitmuntendheid le dijs G. IJpe- laar Drunen Clarinet 50 pt; le prijs J. de Bie 51 pt. Fr. Heijmans Nieuwkuijk Trombone 48 pt.; le prijs H. Boom en J. v. d. Hout Vlijmten Clarinet 48 pt.; 2e prijs A. Stevens Drunen Bas-sib. 45 pt.; M. Kiviet Engelen Bombardon 45 pt. Ere-afd.: J. Oremans Vlijmen, Bariton 49 pt. Superieure afd. 1ste prijs met lof A. Merks Drunen 54 pt„ le prijs M. v. Stiphout Tuba 52 pt. De jury dankte na afloop voor de goede regeling van het bestuur en de heer v. d. Hout voor de goede ontvangst; men was zeer tevreden over de goede solis ten, er was grote vooruitgang, vooral bij de jeugdige deelnemers. De belang stelling was groot. - - t .1 .'.1535 BINDINGSAVOND B.B. Woensdag 21 maart a.s. des avonds om half acht zal in de zaal van de heer van den Heijkant, Zuidwal 19, een bin dingsavond Bescherming Bevolking wor den gehouden. Op deze avond zullen verschillende oorlogsfilms worden vertoond, t.w. 1. Zelfbescherming bij atoomaanval- leu. 2. De uitwerking van een atoom explosie. 3. Atoom medische gebeurtenis Japan wereldoorlog II). 4. Eerste hulp aan het front. 5. Het veldhospitaal (hulp achter het front). Door gebrek aan plaatsruimte moeten verschillende verslagen enz. tot het volgend nummer blijven lig gen.Red. BaardwijkTaxandria 36. In deze prima gespeelde wed strijd is het de geelzwarten niet gelukt de punten in Waalwijk te houden. Hoewel de uitslag doet vermoeden dat het een eenzijdige wedstrijd is geweest, was dit niet het geval. Integendeel, Baardwijk speelde, en zeker voor de rust, beter dan de gasten en het zou heel normaal zijn geweest als de stand bij de rust 31 in 't voor deel van Baardwijk was geweest. De einduitslag is daarom zeker geflatteerd en een geliik spel had den de geelzwarten zeker ver diend. Over de wedstrijd het vol gende: Baardwijk trapt af tegen wind in en is meteen in de aanval, maar de achterhoede van Taxan dria is in prima vorm en weet iedere aanval van Baardwijk af te slaan. De ene na de andere aanval golft op het doel der gas ten, maar het wil maar niet luk ken, en zoals het zo vaak gaat, bij een ongevaarlijke aanval van Taxandria volgt een als voorzet bedoeld schot van de rechtsbui ten, dat door v. Os verkeerd be oordeeld wordt en het is 01. Maar Baardwijk geeft de moed niet op en eindelijk na 35 minu ten heeft Klerx geluk, als hij met een prachtig schot de stand op 11 brengt. Na rust weer een aanvallend Baardwijk, maar weer heeft Taxandria de leiding als hun snelle middenvoor de ver opge drongen Baardwijk defensie pas seert, 12. Baardwijk, door deze tegenslag gedeprimeerd, raakt de kluts even kwijt waarvan Taxan- drioa profiteert om de voor sprong op te voeren tot 14. Maar Baardwijk komt terug en Leijtens verkleint de stand tot 24. Het uithoudingsvermogen gaat nu een woordje meespreken en de gasten doelpunten nog 2 maal, 26. Maar 5 minuten voor het einde verkleint Klerx uit 'n strafschop de achterstand tot 3-6, waarmede het einde kwam van deze prima gespeelde wedstriid. Jongens, als jullie zo blijft spelen en zeker zoals voor de rust, dan kan het niet anders of er worden nog verschillende wedstrijden gewonnen en blijft

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 2