Waalwijkse en Langstraatse Courani WAALWIJK tie Langstraat BRILLEN! Drunen Elshout Vlijmen Sprang ALGEMENE VERGADERING VER. HET GROENE KRUIS. Gapelle Waspik Briiienspecialist VAN MA AREN BERTHA VAN DEN HOVEN VOOR DE K.R.O. BAL VOOR DE POOLSE VERENIGING. DINSDAG 3 APRIL 1956 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukker]) Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 z per week. DE ECHO WHET ZUIDEN 79e JAARGANG No 26 Abonnement 19 cent per week I 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 Dr van BEURDENSTRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. 2002. OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO' JUBILEUM. 1 April j.l. was dte Wachtmeester le klas van de Rijkspolitie alhier G. van Wijngaarden precies 12J/2 jaar in Dru- r.en. Wachtmeester van Wijngaarden is een verdienstelijk en zeer gezien politie man. Hij is o.a. waarnemend postcom- mandant, instructeur der reserve rijks politie en hoofd van de vreemdelingen dienst der rijkspolitie. ZILVEREN SCHOEN-TOURNOOI. De prijzen van het tafeltennistournooi om de zilveren schoen, welke in april in Drunen zal wordien gehouden, zijn van af heden te bezichtigen in de etalage van de fa. N. Merkx, modemagazijn al hier. PENSION GEGUND. Naar wij vernemen is de bouw van een Herenpension in de Stationstraat te genover de Brandweerkazerne gegund aan de fa. Nelessen's Bouwbedrijf te Venraij. Dit pension wordt gebouwd voor rekening van de fa. N.V. Lips. K.A.V. DRUNEN. De K.A.V. afd. Drurien hield in café Elshout haar algemene jaarvergadering, welke zeer druk bezocht was. Uit het jaarverslag bleek dat deze bloeiende ver eniging tal van activiteiten heeft ont plooid. Er werden excursies gehouden en iezingen gegeven, die alle de belangstel ling der leden hadden. Dit jaar zal een ieis gemaakt worden naar de Keukenhof, terwijl ijverig gespaard wordt om een afgevaardigde mee te kunnen sturen met de KAV-Lourdes-bedevaart 1958. De periodiek aftredende bestuursleden mevr. Pulles-Smits en mevr. v. d. Poel- Bruurmijn werden beiden herkozen. Het tweede gedeelte van de avond werd e'en film vertoond over de motten- bestrijding. Na deze leerzame film kreeg ra en als toegift nog een bijzonder fraaie kleurenfilm over Zwitserland. GESLAAGD. Voor het practijk-diploma typiste van de Ned. Bond van Groote-schrijvers St. Genesius, slaagden te Tilburg de da mes Riek Smits, Nelly van Drunen en Jet van Halder uit Drunen Betsy van Huiten uit Elshout en Francien v. Weert uit Vlijmen. Ze werden opgeleid door de eerw. zusters alhier. BENOEMD. De heer P. Duffhuis, hoofdcommies ter secretarie alhier, is per 1 juni be noemd tot hoofdcommies ter secretarie te Den Bosch, afdeling Eigendomm'en en Volkshuisvesting. DRUNENS TONEEL. In het dorpshuis geeft Drunens Toneel a.s. zondagavond een toneeluitvoering. Onder regie van H. van Geenen zal worden opgevoerd het blijspel: Een bruid kwam op bezoek. Bekend is dat het Dru nens Toneel altijd zeer goed voor de dag komt. Verwacht mag worden dat dit ook ditmaal het geval zal zijn. Aanvang 8 uur en slechts een éénmalige opvoering. LEZING VOOR DE JEUGD BOVEN DE 17 JAAR. A.s. woensdag 4 april zal in het Dorpshuis 's avonds om 8 uur de vierde 'en laatste lezing worden gegeven door de heer v. d. Zanden, voor de jeugd boven de 17 jaar. Deze laatste lezing zal handelen over het huwelijk. Deze le zingen worden gehouden onder auspiciën van de Katholieke Jeugdraad alhier. TONEELAVOND. Zondag, Beloken Pasen, zal door de priesterstudentenclub Don Bosco, om vattende de plaatsen Drunen, Elshout, Nieuwkuijk en Haarsteeg, een toneel avond worden gegeven in de zaal van het parochiehuis. Vóór de pauze zal ge speeld worden het toneelspel: De vierde Koning, van Jan Muller. Na de pauze cal gedeclameerd worden de XIV ston den, van G. Gezelle. De opbrengst komt ten goede aain de actie „Mimuz" waarvan de bedoeling is de missionarissen in de rimboe te voor zien van de nodige muziek, zoals gra- mofoonplaten enz. Aanvang 8 uur. Entree 50 cent. GESLAAGD. Mej. B. van Huiten behaalde te Den Bosch het diploma machineschrijven. STIERENKEURING. Bij de voorjaarsstierenkeuring werden de volgende dieren ingeschreven: 2 van Wed. Muskens-v. Sluisveld; 1 Van W. Klijn Jzn.; 1 van W. Klijn Azn., 1 van G. Pulles, die tevens voorlopig werd opgenomen. KERMIS. Voor de a.s. kermis, welke gehouden zal worden van zaterdag 21 t.m. dinsdag 24 opril, bestaat van de zijde der exploi tanten veel belangstelling. Van verschil lende attracties zal m'en kunnen genie ten. Ook voor de dansliefhebbers bestaat volop gelegenheid. BIBLIOTHEEK. De parochiële uitleenbibliotheek is weer van 200 nieuwe banden voorzien. Boeken afhalen ieder zondag van half 12 tot 12 uur. TAFELTENNIS. Het damesteam van De Smashers wist van Carrington te 's-Bosch te winnen met 100. VLIJMEN. GESLAAGD. Op het te Vught gehouden examen voor het diploma fruit, groenten en bloe menteelt slaagde onze dorpsgenoot Kees van de Sande. WIELERCLUB DE ZWALUW. Maandag 2e Paasdag werden te Vlij men de clubkampioenschappen verreden van De Zwaluw. Voor deze wedstrijd was flinke belangstelling toen het start schot werd gelost. De aspiranten zetten het eerst de strijd in, en toen het einde naderde gingen drie retyiers op de streep af, welke hand aan hand over de eind streep gingen, met als gevolg geen kam pioen. Daarna gingen de nieuwelingen van start. Hierin zat direct volop spanning, want in het begin bleven de renners goed bijeen. Aan het einde van de strijd kwa men de vier sterkste naar vorten en toen de laatste ronde werd ingezet kwam de beslissing. De jeugdige Waalwijkse ren ner A. de Vries kwam als eerste over de streep en was kampioen bij de Nieuwe lingen; 2e v. Weert uit Vlijmen, 3e de Groot uit Den Bosch, 4e Fitters Vlijmen, op 2 min. 5e Vermeulen, 6e van Engelen Vlijmen, 7e de Kroon Vlijmen. Bij de amateurs was er in het begin vo'op spanning. Om beurten lagen ver schillende renners op kop, maar tegten het einde viel de beslissing. J. van Dal en v. Gerwen gingen alleen aan den haal en namen een flinke voorsprong. De sprint moest de beslissing brengen, met als van Dal uit Vlijmen winnaar en kampioen amateurs; 2e v. Gerwten Den Bosch. Te gelijk kwamen binnen v. d. Ven, Pardoel, L v. Baardwijk, T. van Son, Hagelaars, welke door pech achterop raakten. Na afloop werden de kampioenen in café Gevers gehuldigd door de voorzitter Je heer P. Libregts, die voor de kam pioenen een extra woord sprak en roem de de jeudige de Vries uit Waalwijk, die zich in zeer korte tijd tot kampioen van de wielerclub de Zwaluw wist op te wer ken. Eveneens had hij lof voor van Dal, die dit jaar bij de amateurs voor het eerst startte en reeds als kampioen op gewerkt had. Gezamenlijk bleven de renners nog enige tijd gezellig bijeen. NED. HERV. MEISJESVERENIGING „PERSIS". Ter gelegenheid van het zilveren be- sraansfeest van de Ned. Herv. Meisjes vereniging Persis, hoopt Ds. J. Fokkema, vroeger predikant alhier, op donderdag 5 april a.s., des avonds half 8, in de Ned. Herv. Kerk alhier een gedachenis- rede uit te spreken. Na afloop zal een samenkomst plaats vinden in de zaal van de Chr. Volks bond met oud-leden van de vereniging en verdere belangstellenden. NED. BIJBELGENOOTSCHAP. Woensdag 4 en donderdag 5 April a.s. zal het „Rijdende Bijbelhuis" van het Ned. Bijbelgenootschap een bezoek aan onze gemeente brengen. Des avonds van 710 uur zal dit Rijdende Bijbelhuis op het plein voor de Chr. School gestatio neerd worden en voor iedereen te be zichtigen zijn. A. R. KIESVERENIGING. Op donderdag 12 april hoopt voor de A.R. Kiesvereniging alhier als spreker op te tred'en Prof. J. de Jong uit Utrecht. Voorts zal naar wij vernemen op maandag 2 Juni voor de Kamerkieskring 's Hertogenbosch van A. R. Kiesvereni gingen alhier als spreker optreden de heeir J. Schouten, oud-voorzitter yam de A. R. Partij. NIEUWE ZAAK. Wij vernemen dat door de heer JaC. van Zelst-Gruter het pand is aangekocht van de heer J. H. Kuijsten, Kerkstraat alhier. 'Het ligt in de bedoeling dit pand geheel te moderniseren en daarin zijn winkel in kruidenierswaren en drogisterij artikelen te vestigen. AUTOBOTSING. Vrijdagmiddag omstreeks half vier had in de bocht bij de Jan de Rooijstraat op de Provinciale weg alhier e'en botsing plaats tussen een tweetal luxe wagens. Door een verkeerde manouevre van een der chauffeurs botsten de wagens met een flinke snelheid tegen elkaar op en werden beide auto's zwaar beschadigd, zodat zij met een kraanwagen moesten worden weggehaald. Van de inzittenden liepen enkele personen lichte verwon dingen op, terwijl een inwendige kneu zingen bekwam. De verkeerspolitie was spoedig ter plaatse en maakte proces verbaal op. J.l. donderdagavond had in de zaal Van de Chr. Volksbond alhier de jaarlijkse algemene vergadering plaats van de Ver eniging Het Groene Kruis voor Sprang- Capelle. De bijeenkomst die vrij goed bezocht was, stond onder leiding van de voorzitter der vereniging de edelachtbare heer Burgemeester A. Smit, die in zijn openingswoord de aanwezigen welkom heette en o.m. herinnerde aan de goed geslaagde bazar ten bate van een nieuw wijkgebouw. De heer J. Waverijn, secretaris der vereniging, bracht op de hem eigen uit zonderlijke wijze een tot in de finesses verzorgd verslag uit over het afgelopen jaar. Hieruit bleek o.m. dat de vereni ging per 1 jan. j.l. 1260 leden telde; dat 3454 personen op t.b.c. werden onder zocht en 25 t.b.c. gezinnen onder con trole stonden; het zuigelingenbureau werd door zuigelingen 1116 maal 'be zocht, terwijl 120 kleuters-consulten plaats vonden. De zusters legden 5036 vijkbezoeken af, plus 35 bezoeken voor zuigelingen, 135 voor kleuters en 137 bij rheumapatiënten. Voor zuster van Thiel was een goede opvolgster gevon den in zuster Knook. De verstandhou ding tussen het bestuur en de wijkzusters was prima en er werd druk gebruik ge maakt van het uitleënmateriaal. De voorzitter richtte een woord van dank tot de secretaris voor zijn werk. De penningmeester de heer W. J. v. Nieuwenhuizen bracht verslag uit om trent de financiën: de inkomsten hadden bedragen f 17701,33 en de uitgaven f 17822,71, zodat er een nadelig slot was van f 121,38, dat echter na afreke ning der gemeentelijke subsidie in een voordelig saldo zal worden omgezet. De commissie tot het nazien van de bescheiden van de penningmeester 'bracht bij monde van de heer J. van Dommelen verslag uit; een een ander was keurig in orde bevonden, zodat de penning meester onder dank voor zijn werk kon worden gedecharcheerd. Tot commissie van controle voor 1956 werden benoemd de heren A. Kerst en J. Rijken. De 'gemeente-secretaris, de heer van Frooijen, droeg als voorzitter van het bazar-comité, namens dit comité, de ba ten van de gehoud'en bazar over aan het bestuur der vereniging. Daarvoor traden een zevental jonge dames naar voren, die het mooie bedrag in grote cijfers aan de aanwezigen toonden. Thans kan het bazarcomité reeds een bedrag van f 7559,08 overdragen, doch het comité wil proberen dit bedrag nog tot f 8000 te verhogen, door het organiseren van e'en voetbalwedstrijd tussen de beste spe lers uit de gemeente tegen lino Animo op 19 mei a.s.; een verloting op deze vergadering bracht nog f 82 op. Burgemeester Smit dankte het bazar comité namens Het Groene Kruis zeer hartelijk voor het vele werk dat het co mité heeft verzet en voor het mooie resultaat dat werd verkregen. De ver gadering onderstreepte dit dankwoord met een hartelijk applaus. De aftredende bestuursleden de heren K. Kerst, W. J. van Nieuwenhuizen 'en J. Waverijn werden herkozen, terwijl in de bestaande vacatures werden gekozen de heren A. v. Campen en J. W. Genuit. Als laatste punt voor de sluiting ver meldde de agenda de vertoning vanwege het Zuid-Hollands Fonds voor Moeder en Kind van Cia van Boort's poppen spel: „Zó of Zó". 1 De voorzitter stelde Mej. van Boort aan de vergadering voor, waarna deze een korte toelichting gaf van wat zij de aanwezigen wilde laten zien. Hetgeen mej. van Boort daarna met haar pop penspel ten tonele bracht, moge dan voor de dames meer aantrekkelijkheid bezitten dan voor de heren, het was zo interes sant en vooral voor een vergadering van Het Groene Kruis geschikt, dat het dank woord van de voorzitter aan het slot de aanwezigen uit het hart gegrepen was. COöP. BOERENLEENBANK. Zoals uit de in dit nummer voorko mende 'advertentie blijkt zal de Coöp. Boerenleenbank „Sprang" op donderdag 19 april, des avonds half 8, in het Café van v. Zwietering alhier haar jaarlijkse algemene ledenvergadering houden. CLUBTENT IN BRAND. Donderdag omstreeks het middaguur brak brand uit in de clubtent van Wit- Zwart aan de Willem van Gentsvaart. De brandweer was spoedig ter plaatse en kon in ruim een half uur het vuur b.'uss'en. De tent is zwaar beschadigd van binnen en biedt een trieste aanblik. De biand ontstond doordat kinderen bezig waren met vuur te spelen. UITVOERING VAN „DE NACHTEGAALTJES". Het ligt in de bedoeling van het Kin derkoor „De Nachtegaaltjes" op zater dag 7 april a.s. een nieuwe operette voor het voetlicht te brengen, nl. „De pruik van de Koning''. 1 Gezien het succes dat de vorige jaren werd geboekt, zi'en we ook nu weer vol vertrouwen deze uitvoering tegemoet. In deze operette wordt van de jonge spelertjes veel gevraagd, doch het en thousiasme de jeugd eigen, zal aan deze operette de nodige vaart en charme ver lenen. De repetitie die wij mochten mee maken, wettigt de hoop dat de presta ties van de jeugdige zangertjes en spe lertjes op een verantwoord peil zullen siaan. Laat ieder daarom deze 'avond' reser veren voor een gang naar Hotel van Ier- sel. om de jeugd deze operette te zien uitvoeéen. 1 De begeleiding wordt verzorgd door mevr. A. Boezer-Ruijtenberg; het geheel staat onder leiding van mej. A. Blom. In ons volgend nummer iets over de irhoud van deze operette. DE TIEN KLEINE NEGERTJES. De toneeluitvoering die het ensemble „Steeds Beter" uit Eindhoven Tweede Paasdag in de zaal van Hotel H. van Iersel gegeven heeft, is een groot succes gewordenDe aanwezigen hebben kun nen genieten van een goed stukje toneel speelkunst. Gespeeld werd het toneel stuk „De Tien Kleine Negertjes" van Agatha 'Christie. De geestelijk adviseur van de Eind- hovense toneelgroep, de weleerwaarde heer kapelaan Brands oud-kapelaan van Waspik sprak een inleidend woord. Het was jammer dat zo weinig toeschouwers getuige waren van deze goede toneelavond. De kwaliteit van het spel en het meer dan spannende stuk waren het waard, dat de zaal 'afgeladen zou zijn geweest. Neem dadelijk Kruschen bij de eerste aanwijzing van Rheumatische Fijn. Waarom eerst een lange lijdensweg - 'n lijdensweg bergaf? Roep die slui pende pijnen vandaag nog een „Halt" toe. Neem Kruschen. Kruschenis een volkomen natuurlijk middel; de zes minerale zouten die het bevat, sporen de bloedzuiverende organen aan tot krachtiger werking. Die voeren dan weer de onzuiverheden af, die nu het bloed verontreinigen en oorzaakzijn van Uw lijden en pijn. Daarom wacht niet langer, begin er vandaag mee. FOREIGN STUDENT SERVICE VREEMDE STUDERENDEN IN NEDERLAND. Voor de buitenlandse studeren den in Nederland is dit jaar een Paastocht georganiseerd door Noord-Brabant van 28 april, waarin ook een bezoek aan onze gemeente, Kaatsheuvel en Dru nen is opgenomen. Het program ma luidt o.m.: Maandag 2 april bezoek aan Hilvarenbeek, dinsdag 3 april aan St. Oedenrode. Woensdag 4 april 9.30 uur ex cursie naar de Timtur-schoenfa- brieken te Waalwijk. 11.30 uur vertrek naar de Ef- teling te Kaatsheuvel, waar om 12.30 uur in het paviljoen een koffietafel wordt aangeboden door de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging. 13.45 vertrek naar Drunen met om 14 uur een excursie naar de Lips fabrieken, waar een thee zal worden aangeboden. 19.30 uur ontvangst in de Sta tenzaal te 's-Bosch, waarna re ceptie ten huize van de commis saris der Koningin. Vrijdag bezoek aan Tilburg. Voorts worden nog bezocht Bergenopzoom, Aarle-Rixtel en Boxtel. (Aanvankelijk lag het in de bedoeling ook 't Oudheidkundig Museum voor de Schoen- en Le derindustrie te Waalwijk te be zoeken, maar blijkbaar door tijd nood heeft de organisator dit van het programma geschrapt. Wij vinden dit erg jammer, waar het hier gaat om een unicum op dit gebied in de provincie niet alleen maar ook in geheel .Nederland en België). DATA EINDEXAMENS 1956. R.K. Middelbare Meisjesschool Dr. Mollercollege: 10 en 11 juli. Gecommitteerden: Mgr. M. A P. J. Oomens, Den Bosch; Mr. M. C. de Graaff, Nijmegen; Dr. L. van Raalte, Leiden R.K. HBS afd. A Dr. Moller college: 25, 26 en 27 juni. Gecommitteerden: Dr. J. C. P. Kats, Maastricht; Prof dr. C. F. Scheffer, Den Bosch; Mevr. E. L. A. M. Arens-Nijst, Nijmegen. Afd. B.: 29 en 30 juni en 2 en 3 juli. Gecommitteerden: Mevr E. C. M. G. Huydts-Palmen, Heerlen; J. D. G. L. Wijffels, Den Bosch; Th. H. M. van den Donk, Eind hoven Christelijke HBS afd. A Wil lem van Oranjecollege: 27 en 28 juni. Gecommitteerden: Dr. H. van Velthoven, Den Bosch; H. A. G. Moonen, Tilburg; Mevr. J. A de Groot-Brantjes, Wassenaar. Afd. B.: 10, 11 en 12 juli. Gecommitteerden: Ir. S. L. A Olie, Vught; Prof. dr. C. J. van Nieuwenburg, Delft; J. J. Mak, Leiden LUNAPARK (VOORJAARS- KERMIS) TE WAALWIJK. Zoals bekend zal op zaterdag, zondag en maandag 7, 8 en 9 april a.s. Waalwijk zich mogen verheugen in een bijzondere at tractie, n.l. een Luna-park op 't Vredesplein, georganiseerd ten bate van het uniformenfonds der harmonie St. Crispijn. Deze bijzondere attractie mag zich verheugen in grote belang stelling van de zijde der exploi tanten en wij twijfelen er niet aan of ook van de zijde van het publiek uit Waalwijk en omge ving zal men dit feest van drie dagen zeer op prijs stellen. Er zullen op 't Vredesplein de volgende attracties verschijnen Bumper van Janvier; brom- baan van C. v. d. Tuin; fietssa lon van Hey; balco van A. J. v. Wanningen; gebakkraam van Brinksma; fietsmolen van v. d. Veen; vliegbom A. P. Tromme len; koekkraam van A. v. Toe- sel; patates frites van A. J. Trommelen; speelgoedkraam van A. Horn; nougatkraam van C. Versulst; panorama-show van A. Dillen; vispalingkraam van W. Kootkar; schiettent van G. C. v. d. Marei; wijzerspel van G. Arends; steilwand van Brouwer- Goeman; goochelshow van S. Kooistra; voorts nog een lucht- schommel en kijktent. Men ziet dus, gelegenheid te over om zich te amuseren en z'n offertje te brengen voor 't goede doel. WETHOUDER VAN HEESWIJK BIJ AANRIJDING GEWOND. Vrijdagmiddag reed wethouder v. Heeswijk met een bestelwagen op de Sprangseweg in de rich ting Tilburg. Toen hij de drie sprong bij de Jan de Rooijstraat naderde, kwam uit de richting Tilburg over de Sprangseweg een personenauto, die plotseling de Jan de Rooijstraat indraaide via de daar bestaande haarspeld bocht. De heer v. Heeswijk was met zijn wagen al zo dicht bij, dat een aanrijding onmogelijk te voorkomen was. Met be trekkelijk grote snelheid reed hij op de personenauto in en het mag een wonder heten, dat deze aanrijding geen grotere gevolgen had. Wethouder van Heeswijk evenwel liep een gebroken rib op en een blessure aan zijn knie; zijn zoontje, dat met hem in de wagen zat kwamen met de schrik vrij, evenals de inzittenden van de personenauto, man, vrouw en vijf kinderen. Deze personenauto werd bestuurd door de vrouw. Na door Dr. Winkelman behan deld te zijn, kon wethouder van Heeswijk naar huis worden ver voerd. Wij wensen hem een spoe dig algeheel herstel. DE HEER J. OPHORST JUBILEERDE. Op zaterdag 31 maart herdacht de heer J. Ophorst, modeleur bij de N.V. Timtur, de dag waarop hij voor 35 jaar in dienst trad van deze fir ma. Na aan hun woning te zijn afge haald, werden de heer Ophorst en zijn echtgenote ontvangen door de directie, staf, chefs bovenwerk-af- deling, alsmede personeel van de patronenmakerij Hier werd de jubilaris toegespro ken door de heer Jos. J. Klijberg, directeur, die hem in hartelijke woorden feliciteerde en huldigde met dit jubilé. Hij sprak zijn grote waardering uit voor het werk van de heer Ophorst, waardoor hij als het ware met de firma is samenge groeid. Hij bracht dank voor de goe de diensten aan het bedrijf besteed, en hoopte van harte dat de jubilaris nog vele jaren in het bedrijf arbeid zaam zou mogen zijn. Hij bood de jubilaris het gebrui kelijke gouden horloge aan, alsmede een cadeau onder couvert en betrok mevrouw Ophorst in de hulde door aanbieding van een bouquet bloe men. Vervolgens nam de heer Burman- je het woord, die de jubilaris in de korte tijd van samenwerking had leren kennen en waarderen. Hij dankte de heer Ophorst voor de prettige samenwerking en deed zijn felicitatie vergezeld gaan van een rokertje, alsmede bonbons voor me vrouw. De heer E. Hoevenaars sprak hier na namens collega's, chefs en per soneel van patronenmakerij, felici teerde de jubilaris met dit jubilé en dankte hem voor de prettige samen- Neem voor Uw kostbare ogen géén risicoNeem een BRIL van dan bent U goedkoper uit! Vughterstraat 25 Den Bosch - Markt 32 Tilburg - Nwe Ginnekea.tr. 23 Breda Alle kortingen worden bij ons DIRECT afgetrokken. R.K. WERKMEESTERSBOND. De R.K. Werkmeestersbond kring Waalwijk houdt op maan dag 16 april a.s. in de Gecroonde Leersse zijn algemene jaarverga dering. Aanvang 8 uur. De agen da omvat: 1. Installatie Eerw. Adviseur en nieuwe leden. 2. Notulen. 3. Jaarverslag secretaris. 4. Jaarverslag penningmeester. 5. Verslag controle-commissie. 6. Verkiezing nieuw lid contro le-commissie. 7. Bestuursverkiezing wegens periodiek aftreden van de he ren H. Schilders en Fr. Smol ders. De heer Smolders stelt zich niet meer herkiesbaar. Candidatenlijsten kunnen in gediend worden tot aan de vergadering. 8. Ingekomen stukken. 9. Verkiezing afgevaardigden v. d. bondsvergadering. 10. Rondvraag. 11. Sluiting. Onze 18-jarige plaatsgenote, de sopraan Bertha van den Hoven, heeft zaterdagmiddag ongetwij feld veel Waalwijkers op de KRO af doen stemmen, want zoals wij in een van onze vorige nummers hadden medegedeeld, zou ze zin gen in het programma Musice rende Dilettanten. De KRO-om- roepster kondigde Bertha van den Hoven aan als leerlinge van de altzangeres Antoinette' Blom en ze vertelde er hij, dat Bertha al verschillende malen medewer king had verleend aan operettes en plaatselijke concerten. Bertha van den Hoven begon haar op treden met de aria „Voi che sa- pete" uit Mozart's opera „Figa ro's Hochzeit". Ze zong déze schone aria erg gaaf. Het lied „Haidnroslein" van Schubert werd daarna ook zeer mooi ge zongen. Het optreden van Bertha van den Hoven voor een zo om vangrijk gehoor is zeker een suc ces geweest. BAARDWIJKS TONEEL. Binnenkort gaat Baardwijks Toneel het zeer mooie toneel werk instuderen „Kapitein Ve nijn". Dit is een bewerking naar een Spaanse novelle door Jan Naaykens. Het stuk speelt zich af omstreeks 1848 in de eerste Spaanse burgeroorlog en is der halve een costuumstuk. Opvoe ringen waarschijnlijk in septem ber. Bij gelegenheid van een wed strijd voor het schrijven van een spel voor het amateurtoneel is dit stuk bekroond met de eerste prijs. Op 7 April organiseert Baard wijks Toneel in de zaal v Crom- voirt een bal; de muziek wordt verzorgd door het ABC-orkest onder leidng van Piet Mulders. Zaterdag voor kermis geeft Baard wij ks Toneel een cabaret avond in het Gemeenschapshuis, te verzorgen door eigen leden. „NACHT EN MORGEN". Wij vestigen er nog de aan dacht op dat de Raamsdonksveer- se toneelvereniging „Door Een dracht Sterk" op zondag 8 aprii a.s. in het Gemeenschapshuis te Baardwijk een opvoering zal ge ven van het bekende toneelstuk „Nacht en Morgen" van Joh. Blaaser en Henk Fedder. OPRICHTING R.K. HANDBALVERENIGING. De R.K. Handbalbond, Bisdom 's-Bosch, wil trachten om ook in Waalwijk te komen tot oprichting van een Handbalvereniging. Het bestuur roept daartoe alle dames- en herenliefhebbers op om a.s. donderdag 5 april 's avonds om 8 uur te komen in de zaal van de beer Jac. Passier, Antoniusstraat, om tot oprichting van een R.K. Ver eniging over te gaan. werking. Hij bood namens chefs en patronenmakers een couvert aan voor de aanschaffing van een klok je. De heer Ophorst dankte hierna op de eerste plaats de heer Klijberg voor de hartelijke woorden tot hem gesproken en de aangeboden ca deaus, de heer Burmanje voor de sympathieke woorden en aangebo den attentie en tot slot de heer Hoe venaars, collega's en patronenma kers voor de felicitatie en 't cadeau onder couvert, hetgeen hem in staat stelt iets te kopen, waarnaar zijn verlangen ten zeerste uitging, n.l. een bijzonder fraai uurwerkje. Onder het genot van een glaasje bleef het gezelschap nog enige tijd bijeen, waarna het feest verder 'in huiselijke kring werd gevierd. AANRIJDING. Op de T-kruising Canadese- straatN. Parallelweg had zater dagmiddag een aanrijding plaats tussen een bromfiets en een per sonenauto. De bestuurder van de bromfiets, L. W„ die uit Oos telijke richting over het rijwiel pad naderde, wilde de Poolsestr. in rijden. Op het kruispunt werd hij gegrepen door de personen auto, die in Oostelijke richting reed. Zowel de auto als de brom fiets liepen behoorlijke schade op. Persoonlijke ongelukken de den zich gelukkig niet voor. Zaterdagavond zal in zaal Thalia een bal gehouden worden, georga niseerd door de kort geleden in on ze gemeente opgerichte Poolse Ver eniging. Het orkest van de heer P. van den Hoven zal de muziek ver zorgen. Iedereen is van harte wel kom.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1