Waalwijkse en Lanasiraaise Courant BINNEN- EN BUITENLAND UIT DE PROVINCIE Over schillen en dozen en nog wat Pater i. Donders C. C. S. Sp. uit Kaatsheuvel HET MANIFEST DER ZEVEN 79e JAARGANG No. 30 ONSCHULD VAN JUNGSCHLEGER BEWEZEN. HERSTEL EN VERNIEUWING IN HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA. vertelt zijn reis en aankomst in z\jn Missiegebied in Midden.Afrika. MAANDAG 16 APRIL 1956 Uitgever Waalwij lest Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Oit blad verschijnt 2 x per week. DE EQra HEI ZUIDEN Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.ti. Contract-advertenties speciaal tariel Bureaux GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2602. Dr tui BEURDENSTRAAT 8, OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO" n vele opzichten is de Lang- straat een streék, waar het goed leven is. En de goede kant van dit leven wordt in niet onbelangrijke mate bepaald door de prachtige re creatie-oorden van onze streek, die wel de mooiste van ons land ge noemd kunnen worden. De natuur is hier wel met heel gulle hand te werk gegaan. In het noorden uitge strekte polders en de brede glan zende rivier, waar de watersport liefhebbers hun hart kunnen opha len. In het zuiden de ongerepte dui nen, bossen en rustieke vennen, waar men de stilte kan wegen, de volmaakste rust kan deelachtig worden en de zuiverste geuren kan genieten,waarbij vergeleken het duurste parfum maar een armzalig surrogaat is. Als de machines en de gereed schappen stil liggen, is het goed om daar te gaan en van alle spannin gen, muizenissen en zorgen bevrijd te worden. Wat voor anderen eerst na lange tochten, bepakt en bezakt in" propvolle treinen of bussen, openstaat, ligt voor ons naast de deur. Wij kunnen elke avond de bossen en de hei intrekken om ons te goed te doen aan een rust en een ontspanning die geen stad ons bie den kan. En de dagen van de „grote trek" zijn weer aangebroken. Tallozen uit onze streek trekken weer elk week end de hei, de duinen en de bossen in, omdat het in het voorjaar en in de zomer nergens beter is dan daar, waar de merel niet moe wordt te zingen en de eekhoorn ons met nieuwsgierige ogen begluurt en het ven zijn eeuwenoude droom her begint. We mogen ons in deze streek dan ook gerust gezegenden noemen, omdat het hart van de natuur pal tegen het onze aanligt. Het is daar om dan ook een zeer eenvoudige en voor de hand liggende zaak dat wij ons dit geluk waard tonen. Er zijn echter altijd mensen die een zeer onprettige onver ant woordelij kheid aan de dag leggen. Vernielzucht is in dit verband misschien een groot woord, maar ook baldadigheid kan ernstige schade teweeg brengen. Men heeft ons dan ook verzocht om alle natuurliefhebbers en wie is dat eigenlijk niet op het hart te drukken om zich in bos en hei te gedragen zoals dat van ieder ver wacht mag worden. Niemand zal 't zich in het hoofd halen om in de kerk de tegels uit de vloer te bre ken, stukken van de pilaren af te slaan of de kleden van de altaren te rukken. Men doet dit niet in het huis van God, want de eerbied voor de Schepper van hemel en aarde geeft het ons anders in. Maar is het bos, de hei, de hele natuur dan geen schepping van God? Geldt daar die eerbied dan niet meer? Het blijkt dat jeugdige personen het in heit voorjaar niet kunnen la ten om nesten uit te halen, om de jonge aanplant te vernielen of het gaas dat deze aanplant beschermt. Waarom, kan men vragen. Ja, WAAROM? Laat de eigenaar voor het aange naam verpozen niet de schillen en de dozen, is een aardige zegswijze die iedereen kent, maar niet, in praktijk brengt, terwijl het toch 'n kleine moeite is om papierrommel e.d. in een tas mee terug te nemen of te deponeren in eventueel aan wezige papiermanden. Als ge in deze dagen met uw hond de hei intrekt, houdt het dier dan een beetje bij u, want het dartele dier heeft een scherper neus dan u. Speuren is nu eenmaal het instinct van Bello en vele langs de kant van de weg broedende fazanten of een leger jonge hazen kunnen daardoor opgeschrikt worden. Hoewel deze streek een minimum aan bordjes „Verboden Toegang" telt, zijn er toch terreinen die voor het publiek niet toegankelijk zijn. Dit is natuurlijk geen plagerij, doch men heeft deze kleine stroken be stemd voor een onbelemmerde groei van de bosfauna. Denk dus niet „wat kan mij dat bordje sche len", maar sla een andere weg in en amuseer u in een uitgestrektheid die ge in een dag niet kunt belo pen. En dan ten slotte: laat uw rook gerei met rust, zolang ge in gebied bent waar brandgevaar groot is. Eén vonk is voldoende om al die pracht in korte tijd te veranderen in een troosteloze, zwartgeblakerde vlakte, waar geen vreugde en ont spanning meer te halen zijn. De boswachters en politieperso neel vertrouwen er op dat de oude ren uit zich zelf de natuur zullen eerbiedigen en zullen meewerken om dit prachtige gebied in al zijn schoonheid te handhaven. Ten aan zien van de jeugd doen zij een be roep op ouders en onderwijzend personeel. Zij kunnen een belang rijke bijdrage leveren tot het ach terwege blijven van ondoordachte daden, die veel schade kunnen ver oorzaken. De controleurs houden het be keuringenboekje ook liever in hun zak, dat begrijpt ge wel. GRACE KELLY IN MONACO. Grace Kelly is in Monaco aange komen. Onder het geloei van sirenes, het getoeter van claxons en het oorver dovend gejuich van de verzamelde Monegasken aan de kade, stoomde het jacht van vorst Rainier door de haveningang van Monte Carlo. Vorst Rainier en Grace Kelly stonden naast elkaar aan de reling van het jacht en wuifden naar de enthousiaste menigte. Om 11 uur meerde het jacht aan de kade en betrad Grace Kelly 't vorstendom, waar haar een boeket lelietjes van dalen werd aangeboden door twee jongste Monegaske burgers, een jongetje van 8 en een meisje van 6 jaar in nationaal kostuum. De vorst had Grace afgehaald van de „Constitution" die speciaal voor deze gelegenheid op de rede van Monaco voor anker ging. De twee verloofden ontmoetten elkaar op de loopplank, die tussen beide schepen was uitgelegd. Direct nadat Grace en haar fami lie aan boord van het jacht waren gegaan, werd er koers gezet naar de haven, vanwaar het gezelschap zich per auto naar het 750 jaar oude rose paleis op de top van de rots van Monaco begaf. Donderdag a.s. zal het huwelijk tussen de vorst en Grace worden ingezegend in de kathedraal van Monaco, waarbij de pauselijke nun tius te Parijs, mgr Paolo Marcella. als pauselijk legaat aanwezig zal zijn. STAKINGSGOLF IN SPANJE In Spanje is een plotselinge sta kingsgolf ontstaan, die vonuit het Baskenland overgeslagen is naar de Catalaanse hoofdstad Barcelona en waarschijnlijk ook uitlopers heeft in andere Spaanse provincies. On der de studenten van de universiteit van Madrid is eveneens beroering ontstaan door het verspreiden van pamfletten, waarin tot een staking werd opgeroepen. Door arrestaties en dreigementen van de overheid is hiervan echter nog niets gekomen. In de Baskische steden Pamplona, San Sebastian en Tolosa ligt het werk geheel stil. In Barcelona sta gen meer dan 1500 arbeiders van entegen is bewezen dat hij er zich niet schuldig aan heeft gemaakt en volmaakt onschuldig is. Voor het overige volhard ik bij al hetgeen ik in mijn pleidooi heb aangevoerd. Aan u, mijnheer de rechter, is thans de beslissing in deze moeilijke zaak". Mevrouw Mieke Bouman, de miedige en strijdlustige verdedig ster van Jungschleger, heeft vrijdag in de 64ste zitting voor de tweede en laatste maal getracht de rechter te overtuigen van de Onschuld van de zich nu reeds ruim twee jaar in Indonesische gevangenschap bevin dende Nederlander, over wiens trieste lot thans in alle windstreken ter wereld wordt geschreven en ge sproken. Aan het slot der zitting deelde rechter Maengkom mee op 27 april vonnis te zullen wijzzen. „WELK MISDRIJF KON IK BE GAAN ALS IK ER NIET WAS?" -.Jijr-iv ':J Sl'!.'NS!lT«|]i isiiS Jungschleger voelde zich vrijdag niet goed. Vermoeid en ineengedo ken zat hij stil te luisteren naar de dupliek van zijn verdedigsted. Hij heeft een te hoge bloeddruk en is zaterdag door een arts onderzocht. Voor deze op een na laatste zitting van een wereldschokkend proces was weinig belangstelling. Buiten het gebouw stonden evenmin veel mensen en zij demonstreerden niet toen mevrouw Bouman en Jung schleger de zittingszzaal verlieten. De politieke adviseur van het hoge commissariaat, R. C. Kwantes, heeft de zitting bijgewoond, evenals de Italiaanse consul in Djakarta, G. Mariani en de directeur van de Koninklij ke Pakketvaartmij 1,-swl i «fcdïEi ROTTERDAM BEGROET NIEUWE BISSCHOP. In de kathedrale kerk aan de Rot terdamse West-Zeedijk hebben de katholieken van Rotterdam donder dagavond hun nieuwe Bisschop, mgr M. A. Jansen, feestelijk be groet. Het comité van ontvangst bood de Bisschop een zetel in de kathedraal aan. Mgr J. H. Niekel, deken van Rot terdam, verwelkomde de nieuwe Bisschop van de kansel af. Hij bracht hulde aan de vorige Bis schop, mgr J. P. Huibers. Mgr Nie kel wees er op dat het nieuwe bis dom nog geheel in de steigers staat. Zelfs de bisschoppelijke wo ning is nog niet in orde. Mgr Jansen zei met grote schroom de last op zich te nemen van de zorg over zovele honderdduizenden ge lovigen. Hij deed een beroep op zijn gelovigen in de geest van eenheid met de Bisschoppen en priesters samen te werken. enkele fabrieken en scheepswer ven. De omvang van de stakings golf is, ondanks de schaarste aan berichten die de censuur ontsnap pen, enigermate af te leiden uit 't bericht, dat het luchtverkeer tus sen Madrid en verscheidene grote steden tot nader order is stilgelegd. In Barcelona zijn de stakingen zo plotseling uitgebroken, dat. de au toriteiten in de grootste verwarring geraakten. Hieraan is het te dan ken dat de buitenwereld iets over de toestand in Barcelona kon op vangen. De burgerlijke overheid stelde namelijk haastig een bekend making op, die over de zender van Barpelona zou moeten worden om geroepen. De tekst lag al op de ta fel van de omroeper, toen de gou verneur van de stad, generaal Fe lipe Acedo, er een afschrift van on der ogen kreeg. Onmiddellijk gaf hij een tegenorder, maar het was reeds te laat. GENERAAL GRUENTHER NEEMT ONTSLAG. De Amerikaanse generaal Alfred M. Gruenther, opperbevelhebber van de NATO-strijdkrachten, zal nog dit jaar op eigen verzoek zijn functie neerleggen. Generaal Lau- ris P. Norstadt, chef van de lucht machtstaf 'bij het NATO-hoofd- kwartier, is door de NATO-raad op voordracht van Eisenhower tot zijn opvolger benoemd. Generaal Nor stadt is 49 jaarf. Militaire deskundigen zien in de ze benoeming een aanwijzing van de nieuwe nadruk, die bij de mo derne strategie moet vallen op het belang van de luchtmacht. Zij wij zen op het voorbeeld van Engeland waar de drie chefs van staven door de chef-staf van de luchtmacht ge presideerd worden. De benoeming van generaal Norstadt heeft aan de luchtmacht in de NATO de hoogste bevelstaak. ,,In de vele afgelopen zittingen is naar mijn mening niet alleen niet bewezen dat beklaagde zich aan het ten laste gelegde zou heb ben schuldig gemaakt, maar daar- Een medewerker van de N.R. Crt. schrijft: In de loop van dit jaar zal het tien jaar zijn geleden, dat in het Land van Heusden en Altena het definitieve herstel van de door de oorlog toegebrachte schade een aanvang nam. Van oktober 1944 tot aan de bevrijding had de Bergse Maas de demarcatielijn gevormd tussen de Duitse en geallieerde le gers en de gevolgen daarvan had den zich duidelijk in de graad van de vernielingen gedemonstreerd. Geen enkele woning in de dorpen langs deze rivier kwam er zonder ernstige beschadiging af en legio was het aantal huizen, dat, volko men vernield, geheel herbouwd diende te worden. Kon dit herstel de eerste twee jaar na de bevrijding maar moeilijk op gang komen door gebrek aan grondstoffen, nadien is het in snel tempo voltrokken en nu, tien jaar later, kan men spreken van volle dig herstel. Slechts enkele kerken zijn nog niet geheel herbouwd, doch aan deze gebouwen wordt nagenoeg de laatste hand gelegd. Herstel van de oude toestand al leen achtte men echter niet vol doende. Men voelde de noodzake lijkheid ook de achterstand in te -halen, welke dit gebied, door zijn geïsoneerde ligging, reeds voor de oorlog in diepe armoede dompelde. De gemeenteraad van het vesting stadje Woudrichem behandelde in dit verband enige weken geleden 't probleem van de talrijke krotwo ningen. De raad besloot zonder meer tot algehele herbouw van het binnen de vesting gelegen gedeelte. Een ander dan deze rigoureuze maatregel was niet mogelijk om dit vraagstuk afdoende op te lossen. Woudrichem zal hierdoor een an der aanzien krijgen. Eveneens dit jaar zijn de werk zaamheden aan de overbrugging van de Boven-Merwede bij Gorin- chem hervat, zodat de vaste oever verbinding met Zuid-Holland waar schijnlijk in 1960 een feit zal zijn. De opritten voor deze brug lagen reeds sinds 1939 gereed. Naar het tot stand komen van de verbinding wordt sinds jaren hunkerend uitge zien. Het zal deze streek verlossen uit het isolement en andere tijden inluiden. Verwacht mag worden, dat deze verbinding industrie zal aantrekken, zodat het overschot aan arbeiders, dat tot heden voorname lijk te Rotterdam bij de haven en in het grondbedrijf aldaar te werk gesteld kan worden, in eigen gebied arbeid kan vinden. De snel groeien- j de bevolking, die niet graag naar elders verhuist en geen arbeid meer vindt in de landbouw, kan ook ge makkelijk werk krijgen in de in dustrieën van de Langstraat en in de bedrijven langs de Merwede. De sterk gemechaniseerde land bouw gaat een belangrijk seizoen tegemoet, waarin de boer zich voor of tegen herverkaveling van de streek zal moeten uitspreken. Waar schijnlijk zal deze uitspraak ten gunste van herverkaveling zijn. Werkendam heeft in het kader van de inpoldering van de Bies- bosch zich een ruime haven gecre- eerd en kan hierdoor in toenemen de mate zijn taak als aan- en af- voerhaven voor het Land van Heus den en Altena waarnemen. Al deze vernieuwingen beperken zich niet alleen tot het materiële, doch zijn ook waarneembaar op kerkelijk, recreatief en opvoedkun dig terrein. JAN BATA COMMISSARIS VAN N.V. BATA. Dezer dagen zal een communiqué van de N.V. Bata verschijnen, waarin wordt meegedeeld dat de heer Jan Bata opgenomen is in de raad van commissarissen van de N.V. Prof. Dr Albreghts neemt na mens de Staat hierin zitting. De opneming van de heer Jan Ba ta, die momenteel in Vught ver blijft, is een gevolg van een ge rechtelijke uitspraak. De heer Jan Bata, halfbroer van de stichter van het concern, Tho mas Bata, betwist de zoon van de stichter, Thomas Bata jr, de uitslui tende eigendomsrechten van het concern. Als gevolg van een gerech telijke uitspraak in ons land, is thans aan Jan Bata een aandelen pakket van de Nederlandse N.V. ter hand gesteld. De processen in de diverse staten in ieder land heeft Bata een eigen zelfstandige onderneming hebben Jan Bata tot nu toe reeds enkele millioenen ill. Hier op de missie zijn nu een honderd catechumenen, die met Pasen Worden gedoopt. Ze werken daarom drie weken hier op de mis sie, voor niets; ze maken de boel schoon, anderen bouwen een keu kenhut, anderen graven een put voor water (13 meter), anderen graven kuilen om schelpen te bran den en kalk te maken, sommigen maken kuiltjes waar we fruitbo men in planten. Het is hier begin nen, alles was nog woest, alles moet gehakt en geschoffeld worden. Da grond is keihard, steen en leem. De vrouwen werken hard en kunnen goed graven; dat doen ze met een hakker. Dan zijn er nog metselaars bezig met de kerk af te werken. De kerk is zowat klaar, nog het zij altaar. Ze is aardig, maar ik vrees gauw te klein, zeker met de feest dagen. We hebben een mooi Sint Jozefbeeld; onze missie is aan St Jozef gewijd. Zoals ik reeds schreef, hebben, we geen banken. We heb ben eigenlijk nog zoveel gebrek. Als alles klaar is, zullen we dat wel zien, maar we zijn blij dat we de volgende week Ons Heer in de kerk kunnen bewaren. Vanmorgen heb ik voor het eerst hier de Hoogmis opgedragen. Allen zongen mee, nog wild en hard, vals en onregelmatig, maar dat komt nog wel goed. Ik ben met de kinderen bezig om ze de H. Mis te leren zingen. Het Kyrie schreeuwen ze, alsof ze aan 't dan sen zijn. Toch was het mooi; 't leek wel alsof ik voor mijn eerste Mis stond. Ik heb de zegen over ons werk afgesmeekt en de Mis opge dragen tot jullie intentie. De kerk was vol, velen gingen te communie; er was een ongelukkig man, een blinde, die al in 1904 gedoopt is, die was gisteren al op de missie om in de Hoogmis te kunnen zijn. Hij kwam mij ook groeten; hij ging er trots op de oudste christen te zijn. Hij kende alle paters die hier ooit gereisd hebben. Een goeie, geluk kige man. Er waren ook enige blanken in de kerk, o.a. de chef hier van het gebied. Hij is 'n voor beeld voor allen, ook voor ons. Hij knielt met z'n mooi wit pakje ge woon op de cementen grond, met de negers. De zwarten zeiden, die De berichten over de in Djakarta aanhangige processen tegen Jungschleger en Schmidt, en de gevangenhouding van andere Nederlanders wekken bij ondergetekenden de indruk dat de fun damentele rechten van de mens, zoals deze zijn aanvaard door de Verenigde Naties, daarbij niet naar behoren worden geëer biedigd. Nu, naar hun is gebleken, deze indruk niet slechts bij henzelf doch ook bij anderen in en buiten Nederland is ontstaan, hechten zij er aan de Nederlandse Regering met de grootste nadruk de vraag voor te leggen, of het, afgezien van wat zij overigens ten deze reeds heeft gedaan, geen plicht is de' desbetreffende kwestie voor een internationaal forum te brengen en hiertoe onverwijld alle voorbereidingen te treffen. Daartoe richte de Regering zich dan tot de bevoegde organen der Verenigde Naties en make zij deze zaken op de daartoe mo gelijke wijze aanhangig bij het Internationaal Gerechtshof, opdat met hoor en wederhoor en onderzoek van alle aangeroerde con troleerbare feiten door een onpartijdige en onbevooroordeelde Rechter worde nagegaan, of inderdaad onze zo zwaar beproefde landgenoten niet volkomen onschuldig zijn. De initiatiefnemers vertrouwen dat het Nederlandse volk in al zijn geledingen uitdrukkelijk van zijn instemming met dit streven zal doen blijken. G. Ch. Aalders, Voorzitter van de Ver. v. Ex.- politieke Gevangenen. R. P. Cleveringa, Hoogleraar te Leiden. F. J. Goedhart, Lid van de Tweede Kamer. Leonhard Huizinga, Auteur. Gezina H. J. v. d. Molen, Hoogleraar aan de Vrije Uni versiteit te Amsterdam. Lid van de Tweede Kamer. Catshuis „Sorghvliet", Adriaan Goekooplaan 10, 's-Gravenhage. K. van Rijckevorsel, A. Goekoop, Deze actie gaat onverminderd door. Iedere meerderjarige Nederlander kan zijn instemming per briefkaart betuigen. Adres: Mr. A. Goekoop, Catshuis Sorghvliet, Adriaan Goekooplaan 10, Den Haag. meneer is ook een priester. Hij komt ook bij ons in de hut voor 'n bakske na de H. Mis en hij nodigt ons uit voor diner enz. Na de Hoogmis had ik een doop- .ie, ook het eerste; Domingue heette het, en schreeuwen dat zwartje. De moeder kwam er zelf mee na vier dagen. Ze had het hoopje mens in een handdoek liggen, een mooi kindje en ook wel een knappe moe der. Nu lopen die moeders hier on geveer twee jaar met dat kind op de heup en geven het de borst; dat doen ze gewoon overal waar 't kind er om vraagt, ook in de kerk. Velen zijn daarom ook gewoon ontkleed en slepen met dat kind overal heen, zelfs houden ze het bij zich onder 't werk. De kinderen zijn toch wel leuk, al zijn ze zwart; dat was mijn eerste doop. En nu hoe ziet er onze streek uit. Mobaye is prachtig gelegen in de bergen aan de rivier, die de grens is van de Belgische Congo, onge veer 4 a 5000 inwoners; er wonen maar enkele blanken. Het is een uithoek en ligt van de grote weg af. Wij hebben als alles bij ons is, 5 hectaren grond. Dat ligt op een hoogte.. Voor ons ligt op 100 meter de rivier met daarachter het berg landschap van de Belgische Congo. Achter ons liggen bergen, niet zo veel, waar onder verschillende hut ten van de zwarten liggen. Wij lig gen tussen de negerhutten in. Dan staat er op onze grond een klein kerkje met een dak van golfplaten. Daar schuin tegenover gaat de broe der beginnen met een huis. Het wordt een ijzeren hangar, waar men omheen de muren bouwt. Zo is ook de kerk gebouwd. Misschien duurt het nog een paar maanden eer ze klaar is. Nu wonen we nogin on ze hut; de deur staat altijd open, er is geen achterhuisje, geen keuken. Altijd twee vertrekken waar de an dere pater en de broeder slaapt. We hebben tot ons groot geluk een fri- gidair, 't is een oude, maar nog goed. We drinken daarom altijd lekker koud water. Ik wist niet dat water zo lekker kon zijn als je het zo heet hebt. Het water komt uit een bron en wordt gefilterd. Ver derop ligt het huis (hut) van de catechist en daar is ook onze keu ken in ondergebracht. Ik ga daar maar niet kijken, want het gaat er naar toe alsof je aan het kamperen bent. Af en toe heb je eten waar de rook is ingeslagen, maar ik mag niet klagen. Mijn overste zorgt eerst voor eten, en al missen we vaak aardappelen, macaronie smaakt ook heel goed en de maniok van de ne gers vult ook. Vlees eten we ge noeg. Het gaat best. Dan de vruch ten, heerlijk; bananen," sinaasappe len, niet te vergeten de ananas, daar ben ik gek op, en dan nog ve le andere lekkere vruchten die jul lie niet kennen. De eerste dagen kwamen de mensen vruchten en eieren brengen voor de nieuwe pa ter. De eieren zijn wat kleiner als in Holland. Dan staat er nog op onze grond een schooltje, d.w.z. muren van een meter hoog en daarboven een aflopend strooien dak. We hebben alleen nog maar jongens en meisjes van de eerste klas, een zestig. Ver der is er nog een rieten hutje, wat onze W.C. is, waar we nu een dou che tegenaan bouwén, die van bo ven gewoon open is; dus als het re gent dan kun je het best daar gaan staan. Nu zijn de catechumenen be zig een nieuwe keuken te bouwen, ook gewoon gevlochten bamboe hut met strooi en riet. Zo ziet er al les nu uit. De 100 dooplingen leggen de wegen aan naar de kerk en hut, maken de boel schoon. Zo is er ont zaglijk veel bedrijvigheid bfj ons. Zeer interessant. Dan loopt 't hier vol geiten, biggen en varkentjes; dat doet gewoon alsof ze van ons zijn. Wij hebben een hond, Gilo; een trouw beest, en die jagen we er dan op af. Ook buffels lopen er in de buurt; anders is er geen wild te zien. Nog- een doopje gedaan gisteren. Laat ik je dat vertellen. Toen ik tegen de moeder zei dat ze 't kleed je wat open moest doen aan 't hals je, deed ze dat kleedje helemaal maar weg, en daar lag Jacky, zo maar bloot in haar handen; niet erg. Ik had de verschillende gebe den en ceremoniën gedaan, toen ik dan moest dopen. Ik hield 't hoofdje vast en meteen spoot dat Jacky met een straal vanuit tussen de beentjes recht op z'n hoofdje. Ik Vond het een knap staaltje en nog zo klein. Ik schoot toch in m'n lach. Hij wilde zeker zichzelf dopen. Ik heb toen 't bolleke wat afgedroogd met watten en heb er toen 't doop water over uitgegoten, waarmee al het duvelse werd verdreven. Na de doop vragen ze meteen een klein kruisje om dat aan het kind te ge ven. We zitten zo aan Pasen. Daarom een wens van een zalig Paasfeest aan allen die belangstel ling voor mij en de missie toonden. Moge het eerste Paasfeest voor mij in Afrika 'n innig geestelijk vreug devol feest zijn, dat mij sterkte en moed geeft om met de beste krach ten te wérken aan de missie. Hel pen jullie mee als een thuisfront. Het Paasfeest zal hier aan hon derd zwarten het H. Doopsel ver schaffen. Mogen zij ook volharden om een kind van God te blijven. Ze zijn zo zwak, maar ze hebben 't met Gods genade gewild; drie jaar lang hebben ze catechismus ge volgd. Moge de genade van de verrezen Christus met ons zijn, opdat wij hen heiliger mogen dienen in deze armoedige omgeving. Ik ben blij zo te kunnen werken, zonder de jacht van de tijd, op een plaats waar ook God wordt gevoeld door mensen, nog zo sterk in het heidens millieu. Pater J. Donders, C.S.Sp.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1