Ön£paiututgjpG\l& 3-e tftaiCng. Van voetbalveld tot wereldvermaard recreatie-oord ,2 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 16 APRIL 1956 2 Gewestelijke arbeidsmarkt. In rayon Waalwijk AANBOD ZEER LAAG VRAAG ZEER HOOG ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE ARBEIDSMARKT. He t is nog niet zo lang geleden dat het hart van Noord-Bra bant voor de toerist een nog nagenoeg onbekend en onont sloten gebied was. In die dagen richtte de Nederlandse va kantieganger zijn blik in andere richtingen en de toen nog schaarse buitenlandse gasten zochten andere wegen om de schoonheid van ons land te zoeken. De Veluwe en het Gooi waren toen al gerenommeerde vakantiecentra, waar half Ne derland in het seizoen rust, vertier en ontspanning zocht. Maar in het hart van Brabant bleef het stil, en sléchts een sporadische trekker vond de weg naar dit hart en liet zijn eigen hart er te gast gaan. De uitgestrekte bossen en dui nen bleven het domein van de stilte en het paradijs van het wild en de vogels. Een onafzienbare uitgestrektheid van rui ge natuur, waar alleen de mensen uit dé streek de weg wis ten en de kobolden, elfen, feeën en kabouters, door niémand bespied, in maanlichte nachten hun sprookjesfeesten vierden. Van Kaatsheuvel hoorde men in die dagen slechts in de schoe nenwereld. En zij die er mee op de hoogte waren, dankten hun kennis ook nog in de meeste gevallen aan het feit dat er een Missiehuis gevestigd was. Tilburg Heuvelstraat 45 ^Ccitce-yien ótreepdeóóinA. WILDE VAART Aan het rapport van het Geweste lijk Arbeidsbureau Waalwijk over de ontwikkeling van de arbeids markt in het le kwartaal 1956, ont lenen wij het volgende: Mannen. Ten overstaan van de voorafgaan- de verslagperiode, vertoont het direct beschikbaar aanbod een da ling en wel met 167 personen, n.l. van 299 per eind december 1955 tot 132 per 31 maart 1956, Deze daling, welke in hoofdzaak dient te worden toegeschreven aan de seizoeninvloeden, deed zich voornamelijk voor in de bouw- en landbouwsector. Hiernaast viel ook in andere sectoren een afname te constateren. Aan de ene kant werd dit in de hand gewerkt door de ruime bemiddelingsmogelijkheden, doch van de andere kant door de statistische hergroepering van min der geschikte en minder valide ar beidskrachten. Bij het einde van dezelfde ver slagperiode van het voorafgaande jaar, lag het cijfer betreffende het direct beschikbaar aanbod met 156 personen hoger dan bij het einde van dit verslagkwartaal. Hieruit blijkt, dat de aanhoudende periode van hoogconjunctuur een steeds toenemende personeelsbezetting in de diverse bedrijfstakken mogelijk maakte. Van het direct beschikbare aan bod zijn thans 20 personen tewerk gesteld op A.W.-objecten, tegen over het vorige kwartaal 9. Dit is een gevolg van het openstellen van een nieuw object. In het afgelopen kwartaal nam de vraag naar ar beidskrachten toe: 138. Deze toe name manifesteerde zich hoofdza kelijk in de sector bouwnijverheid en landbouw. - .L .-«-is-i.. xi - *r.U. Vrouwen. Uet aanbodcijfer van vrouwelijke arbeidskrachten vertoonde zo wel t.o.v. het vorige jaar als van 't voorafgaande kwartaal een lichte daling. Het tekort aan meisjes is zowel in het rayon Waalwijk als Dongen zeer groot te noemen. De aanvra gen geven momenteel een tekort van 547 weer. Deze aanvragen heb ben in hoofdzaak betrekking op de schoen- en lederindustrie. DE ONTWIKKELING IN ENIGE BELANGRIJKE BEDRIJFSKLASSEN. Leder, wasdoek, rubber. Maniien. Het uitzonderlijk lage aanbod van 5 ingeschrevenen blijft het beeld bieden van een volkomen uitgeputte arbeidsmarkt. De terug val van de cijfers t.o.v. de vorige verslagmaand en die van een jaar geleden, houdt alleen verband met de gewijzigde statistische indeling als gevolg waarvan de minder ge- schikten en minder validen in een greep (29) zijn ondergebracht. In feite is er dus een vergelijking met de genoemde verslagperioden geen betekenende wijziging opgetreden. in maart 1955 13. Deze daling is een gevolg van de gunstige conjunctu rele en structurele ontwikkeling van de werkgelegenheid in deze tak van bedrijf. De aanvragen staan thans geno teerd op 711, hetgeen een vermin dering is met 19 t.o.v. de vorige verslagperiode en met 89 t.o.v. een jaar terug. De verklaring hiervan is te vinden in het volgende. Ruim een jaar geleden werd zo nauwkeu rig mogelijk nagegaan wat de wer kelijke tekorten waren in de schoen-, leder- en lederwarenindus- trie. Op dat ogenblik was de hausse in de conjunctuur iets meer geac- tueerd dan thans. Bovendien had toen de Voorjaarsproductie een be ter verloop dan dit jaar. Op dit ogenblik, nu de behoefte aan per soneel weer op dezelfde voet is on derzocht, is duidelijk merkbaar, dat het tempo waarin zich de nog steeds stijgende conjunctuur be weegt, aan het verminderen is. Bo vendien is de voorjaarsproductie kennelijk ongunstig beïnvloed door de slechte weersomstandigheden van jan./febr. van dit jaar. Tenslotte is in de loop van het laatste jaar de behoefte met name in het rayon Waalwijk wel enigs zins gedaald, doordat men er hier is toe overgegaan iedere beschik bare man tewerk te stellen, o.m. een groot aantal Ambonezen uit 't woonoord in Vught, enige gerepa- trieerden uit Indonesië, een vijf tiental arbeiders uit het overschot- gebied Drente (januari 1956) en 't geven van opdrachten van een nieuwe hier gevestigde beschutten de werkplaats (minder geschikten en minder validen). Al bij al zijn de spanningen niet zeer belangrijk verminderd en ver wacht moet dan ook worden dat ze in de komende maanden eerder zullen toenemen dan afnemen (o.m. komen dan de bouwnijverheid en de landbouw weer op volle toeren). De huidige tekorten kunnen als volgt worden onderverdeeld: vakkrachten: 175 jeugdigen: 214 overigen: 322. Uiteraard neemt de schoenindus trie van deze tekorten het leeuwen deel. Vrouwen. Wat hiervoor over aanbod en vraag van mannen is ge steld, geldt ipso facto ook voor de vrouwen, met dit verschil, dat het tekort t.o.v. vorige verslagmaand, zowel als t.o.v. een jaar terug, na genoeg ongewijzigd is gebleven (resp. 468, 457 en 459). De cijfers bedoelen alleen weer te geven de directe behoefte aan fabriekspersoneel en geven niet weer de aantallen meisjes die ex tra nodig zouden zijn om de huis arbeid van meer dan duizend vrou wen op te heffen. Als gevolg van de geringer mo biliteit van vrouwen en meisjes, zijn uiteraard de migratiemogelijk heden van veel minder betekenis dan bij mannelijk personeel. Een reële mogelijkheid op dit terrein is vrijwel alleen gelegen in de ves tiging van gezinnen met huisves ting. Metaal. Bij het einde van het verslagkwartaal kwam in deze sec tor geen aanbod meer voor. In de cember 1955 bedroeg dit nog 9 en Het aanbod dat zich in de verslag periode sporadisch voordeed, kon uiteraard als gevolg van de enorme vraag onmiddellijk worden tewerk gesteld. Landbouw, 't Aanbodcijfer daal de in de loop van dit kwartaal van 82 tot 27, dus een daling van 55. In de maand maart van het vo rige jaar bedroeg het aanbod 66. Het verschil t.o.v. het voorafgaande jaar dient te worden toegeschreven aan de plaatsing van landarbeiders in een ander beroep buiten het ge west; terwijl t.o.v. het voorafgaan de kwartaal deze daling tevens in de hand werd gewerkt door de aan vang der voorjaarswerkzaamheden. De vraag naar landarbeiders nam gedurende deze verslagperiode toe van 0 75. Vraag en aanbod. In het rayon Waalwijk is 't aan bod zeer laag en de vraag zeer groot. Ook het vorig jaar lagen de aanbodcijfers al vrij 1 aag, maar sindsdien heeft de werkgelegenheid zich nog steeds uitgebreid. In Waalwijk bedroeg het aanbod cijfer per 31-3-'56 27, terwijl er 710 openstaande aanvragen werden ge noteerd. Het aanbod in promilles van de mannelijke beroepsbevolking daal de van 4 op 31-3-'55 tot 2 per 31-3- 1956. Ten aanzien van vrouwelijke ar beidskrachten bedroeg het aanbod per 31.-.1956 in het rayon Waalwijk 11, tegenover 352 openstaande aan vragen. Een toename van het aan bodcijfer is zeker niet te verwach ten, zodat aan de grote vraag zelfs niet gedeeltelijk kan worden tege moet gekomen. Dat was 't hart van Noord-Br abant in die dagenstil, onbekend en daardoor onbemind, maar onmetelijk groot en schoon. tSpociaal voor rokken. FANTASTISCHE UITGROEI IN 7 JAREN. Dat men dit hart nu ver bui ten onze grenzen wel kent en ook weet te vinden, is eigenlijk een ontwikkeling die men in de verste verte niet heeft voorzien. Dat men door de toenemende be hoefte aan recreatieoorden ook tot het hart van Brabant door zou dringen, was le verwachten, maar dat het in een tijdsbestek van 7 jaar zou uitgroeien tot re creatieoord van wereldvermaard heid, mag zonder meer verba zingwekkend genoemd worden. Het waren de kapelaans de Kliin en Rictra, die in Kaatsheu vel een kleine strook grond be nutten voor een betere gelegen heid tot sportbeoefening. Het duurde niet lang of dit schuch tere begin groeide uit tot een pa rochieel sport- en wandelpark met een kinderspeeltuin. En hier zou het wellicht bij gebleven zijn als niet een vooruitstrevend bur gemeester, gemeentebestuur en stichting hun financiële en orga nisatorische medewerking had den verleend en dit 17 ha. grote park in exploitatie namen ten dienste van 't vreemdelingenver keer in eigen plaats en streek. En de eigenlijke grote opbloei en uitgroei dateert van 1949, toen in Kaatsheuvel de groots opge zette tentoonstelling De Schoen 1949 werd georganiseerd. Rond om het uitgestrekte tentoonstel lingsterrein met zijn fraai aan gelegde Engelse tuin en grote theehuis dat in de oorlog door de Duitsers is verwoest groeide het park De Efteling. De 17 ha. werden er 65 en thans in 1956 zijn het er 150. De Efteling is niet alleen het meest bezochte maar ook meest unieke recreatie oord van Nederland. Maar niet alleen Nederlanders kan men er in het hoogseizoen ontmoeten, men kan er in die tijd elke taal beluisteren. Uit Chicago en Ma- lakka, uit Montevideo en de Straits of Settlement, uit Narvik en Palermo, uit Aberdeen en Port Elisabeth, vanuit alle wind streken komen de mensen naar De Efteling, en allen verlaten voldaan dit ontspanningspark dat zijn weerga niet heeft. PARADIJS VOOR KINDEREN. Wie het hart van het kind steelt, steelt het hart van de ouders. Deze gulden regel moet men bij de aanleg en uitbouw van De Efteling wel steeds voor ogen gehouden hebben, want dit wel ook aan dit beest niet onop gemerkt voorbijgegaan, want hoewel het een ezel is, heeft het toch de waarde van het geld le ren kennen, met het gevolg dat het in De Efteling slechts één gouden dukaat van onder zijn staart te voorschijn laat komen. Het dier heeft dus ook zijn tech niek gewijzigd, want als wij ons niet vergissen, kwam er vroeger van onder zijn staart alleen maar narigheid en spuwde het goud stukken. Verder hebt ge de kip, die alle andere kippen met Pasen vrese lijk te kijk heeft gezet door maar liefst 2000 paaseieren te produ ceren, om over het jaar 1955 nog maag niet te spreken, toen er 134.000 eieren zonder pijn gelegd zijn. En dan achter de speeltuin de attractie waarvoor de kinderen zich bij honderden staan te ver dringen: de spoorwegbaan. Van uit een echt station, in een echt tweepersoons treintje, dat de kinderen zelf besturen, over echte rails, voorbij een overweg waarvan de bomen automatisch open en dicht gaan en door een echte tunnel kunnen de kinderen hier gratis een flinke rit maken. park is werkelijk een paradijs voor kinderen. Meer nog dan in welk ander ontspanningsoord ook zal het kind de verrukkelij ke voldoening vinden die hier gelegen is in spel en sprookje. En dit alles in een sfeer die een kinderhart enige slagen sneller moet doen kloppen. Een speel tuin die aan de hoogste eisen voldoet, gelegen onder hoge bo men; een siyookjesbos waarin de prachtigste scheDpingen van Anton Pieck zo kostelijk werke lijkheid zijn geworden dat een kind zich er slechts met moeite van zal kunnen losmaken. De nieuwste aanwinst is „Ezel tje-strek-je". We kennen alle maal dit sympathieke beest uit onze stukgelezen jeugdboeken. De voortgang van de tijd is even- Het is allemaal kostelijk uitge voerd en geloof maar dat menig volwassen man zich geweld aan moet doen om er niet in te sprin gen en de hele middag heerlijk weer jongen te zijn. Twintig treintjes zijn er in gebruik, die per jaar zo'n 10.000 km. afleggen. In het verrukkelijke sprookjes bos zal uw kind stil worden en met dromende ogen aan al dat wonderbaarlijke voorbijgaan, 't Kasteel met de klaterende water val en de van slaap knikkebol lende schildwacht; de trap op en dan kunt ge door een venster Doornroosje zien liggen slapen, haar boezem gaat rustig op en neer en in haar hand houdt zij het bebloede zakdoekje. Door 'n ander venster ziet ge'in de keu ken, waar de kok juist zijn knechtje een oplawaai wilde ge ven, maar midden in de slag' is ook hij in slaap gevallen.En daar staat hij dan te snurken, het knechtje zit op de grond, ook slapend, en boven het spit hangt het biggetje. Het is net of alles ieder ogenblik weer in bedrijf kan komen, het wachten is alleen nog op de prins die Doornroosje wakker zal kussen. Wij warén die nrins niet en ergens heeft ons dat diep teleurgesteld. En ge gaat verder langs het huisje van peperkoek en marse pein van de boze heks, die als ge dat wilt, vraagt wie er aan haar huisje knabbelt, terwijl Hans in het hok vet zit te worden en Grietje er voor zit te treuren; langs de papegaai, die u in alle talen napraat en waardoor voor al de buitenlanders met stom heid geslagen worden; langs het sprookje van de Rode Schoentjes langs de man met de lange nek, angs de put van Vrouw Holle, lanes de reeds wereldberoemde „kleine-boodschap-dwerg", langs het sprookje van de Chinese kéi- zer en de nachtegaal en 't sprook je van de prinses en de kikker koning; en dan staat ge voor het schilderachtige middeleeuwse poortje, waar herauten elk kwar- Blijf niet doorlopen roet die Rheumatische Pjjnen. Roei ze uit met wortel en tak. Neem Kruschen Salts. De zes mineralen zouten, die Kru schen bevat, wekken, lever, nieren en ingewanden weer tot nieuwe energie. Het bloed wordt weer gezuiverd èn zuiver gehouden en zo is er dan geen oorzaak meer voor stramheid, scheu ten, steken en pijn Koop vandaag Kruschen bij Uw apo theker of drogist en begin morgen ochtend die heilzame kuur. tier hun trompetten laten schal len en de „Magische Klok" in be weging zetten. En als ge mèt uw kind al deze sprookjes levend voor u gezien hebt, dan kunt ge uw kind nog laten genieten van de ponymanege en het poppen theater. RUST EN WATERSPORT. En bent ge moe gewondeld in het 65 ha. grote ontspan ningsgedeelte, dan kunt ge een weldadige rust vinden in de 85 ha. waar de natuur nog in onge repte staat is gebleven. Ver van het geroezemoes van vertier zoe kende mensen kunt ge daar ge nieten van de stilte, van de geu ren van het bos en de zon. Of ge kunt verkoeling zoeken op het water. De Efteling be schikt over een hvpermodern zwembad en over een kano- en roeivijver, die tezamen bijna 5 ha. beslaan. Of als ge alleen maar wilt zitten, dan kunt ge plaats nemen op 't ruime oever terras voor het imposante res taurant, vanwaar ge een riant uitzicht hebt op de grote siervij- ver met talloze watervogels. En als ge uitgerust 'bent, sla dan de weg eens in naar de vier prachige tennisbanen en beproef uw jeugdigheid met bal en rac ket. GROOTSTE RESTAURANT VAN NOORD-BRABANT. Ook de inwendige mens vindt in De Efteling een vorstelijk onthaal. Vooraan in het park be vindt zich het theehuis, gelegen in de schaduw der dennen en plaats biedend aan 700 personen. Het machtige restaurant, dat ontworpen is door architect Per- quin en een voorbeeld mag ge noemd worden van moderne, smaakvolle en aan licht en lucht openstaande bedrijfsinrichting, is het grootste restaurant van Noord-Brabant. De benedenzaal kan 500'personen, bevatten, ter wijl zich op de bovenverdieping de grote balzaal bevindt die even- FEUILLETON van '*N „DE ECHO VAN HET ZUIDEN" Door ALLAN PENNING. 2). Toen was de opvoeding begon nen, langzaam maar streng. Het zou Bill's dood zijn geweest, in dien Peter Wins hem direct zijn whisky zou hebben afgenomen, maar hij doseerde hem als een huisarts, 's Morgens een glas, 's middags een glas, 's avonds nog --een paar porties en langzaam aan werden de kwanta kleiner gemaakt, niettegenstaande de heftige protesten van de patiënt. Bill kreunde van verlangen tus sen de slokuren, maar Peter zette hem aan het werk en liet hem geen tijd tot denken. Bill ont popte zich als een machinist, zo als er maar weinige zijn en Peter voelde 'al spoedig, dat hij een niet-alledaagse bof had gehad, toen hij dit dronken wrak opvis te. Maar telkens weer ging het mis, wist Bill in de afwezigheid van de kapitein bij de fles te ko men en vond Peter Wins 'n lijkje In zijn kast. Dreigementen had den geen uitwerking, totdat Pe ter er tenslotte genoeg van had. „Ik geef je een kans Bill" had hij gezegd, „zoals niemand an ders je zal geven, maar ik begin er zo langzamerhand mijn buik vol van te krijgen. Als ik je nu nog één keer betrap dat je aan de fles zit, dan zal ik je behandelen als een snotjongen. Ik verzeker je, dat ik je midden op dek je broek zal afstropen en je 'n pak op je blote keskedie zal geven in bijzijn van de Lascaren en de djeremoediNou moet je de rest zelf maar weten." Bill veegde zijn mond af met de achterkant van zijn hand, keek even met iets van eerbied in zijn lodderoogjes naar de ar men van zijn baas,, die een paar eikenstammetjes leken en schoof achteruit de hut uit. Maar een paar weken later was het weer mis en Peter Wins, die nooit een belofte brak, bleef ook nu aan zijn principe trouw. Zonder een woord te zeggen daalde hij van zijn domein op de commandobrug omlaag. Bij luik 4 kwam hij Bill tegen. Zwijgend hield hij hem de lege fles voor, die hij daarna over boord keilde. „Je hebt er om gevraagd, Bill, en nou krijg je het ook", zei hij ernstig. De roerganger en een paar Lascaren voelden intuïtief dat er iets groots ging gebeuren en ble ven staan. Het werd een titanenstrijd. Bill verdedigde zich met de moed der wanhoop, maar de ijzeren greep van Peter Wins hield hem omkneld en zelfs de venijnige trappen, waarmede de machinjsl zich trachtte te bevrijden, had1 den geen uitwerking. Geen woor^l klonk op, slechts het harde steunen van hun adem tochten als het stomen van een locomotief onder de kap. Maar na een minuut of tien scheurde de broek van Bill's zitvlak en priemde de tropenzon op het blank van zijn huid, terwijl de kletsende slagen hard opklonken tussen het gegichel van de geïn teresseerde inlanders. Bill kreeg een pak voor de broek, dat hem zijn leven lang zou bijblijven en hij zwoer een dure eed dat hij zich zou wreken. MaarBill was genezen, eens en voor altijd. Dat was jaren geleden gebeurd. Bill en Peter Wins waren zonder de afstand te vergeten die hun posities meebrachten, dikke en gezworen kameraden geworden en het incident was vergeten, al thans naar Peter meende. Maar Bill vergat nimmer en wachtte geduldig tot zijn kans zou ko men. En zijn kans zou komen... HOOFDSTUK 2. Waaruit zal bljjken, dat men al doende leert en dat zelfs 'n over moedig jong kapitein-reder wel eens blunders kan maken. De „Ping Ho" lag in de bla kende zonneschijn op de rede van Soerabaja. Als een blanke zwaan lag de smetteloos witte romp van Peter's trots tussen de kleurloze massa van de andere schepen in. Zij leek inderdaad op het particuliere jacht van een of andere multi-millionnair en zou op de rede van Monaco of Cowes lang geen slecht figuur geslagen hebben. jMaar waar de million- nair moest huizen, huisde een mooie partij copra, bestemd om in Sabang te worden overgeladen naar Hamburg. Het was de laatste dag dat de „Ping Ho" op de rede van Soe rabaja zou liggen, rijdend op haar anker als een ongedurig paard, 's Avonds zou het anker gelicht worden en Peter kortte zich de tijd door bij Hellendoorn een koud splitje te drinken. Hij was een kerel, die gemakkelijk vrienden maakte en er was dan ook geen haven tussen Rangoon en Shanghai, waar hij in de loop der tijden niet een grote kring van kennissen en vrienden had gemaakt. Peter wist zijn vrien den te kiezen. De meesten had den wel eens een aardig partijtje lading weg te geven en dat is voor een vrachtzoeker, die tegen de geregelde lijnen moet opbok sen, lang niet te versmaden. Als een renteniertje rookte hij zijn sigaretje en nipte van zijn wisky-soda, waarin het kubusje ijs lokkend pinkelde. „Hallo, Peter", klonk 't plotse ling achter hem en toen hij zich omdraaide, ontwaarde hij Tony Duvenaire, bekend soosman uit Soerabaja en een kerel, die pro ductenzaken van formaat dreef. Maar Tony was een gokker, een aartsgokker, zoals een Indisch productenman nu eenmaal be hoort te zijn. Afscheep verfoeide hij, dat was volgens zijn opvat ting de laatste noodsprong die 'n rechtgeaard productenman nam. Je kocht op termijn, je verkocht op termijn, je stak je winst, niet op termiin maar contant, in je zak en daarna volgde vers twee. Al die nonsens van verscheping bracht maar rompslomp en kos ten van pakhuizen en personeel met zich en als regel was je winst ook niet de moeite waard om er je jdik over te maken. Neen, zei Tony Duvenaire, een goed pro ductenman heeft een telefoon, 'n gammel bureautje met een paar Thonetstoelen, die je op de vei ling op de kop hebt getikt en een grote dosis lefIe gokt op papier en als je er genoeg van hebt, „liquideer" je de zaak Dat wil zeggen, dat je je bank saldo naar Europa laat overma ken, dat je telefoonmensen op belt om je telefoon weg te halen en je de gammele meubeltjes weer terug stuurt naar de veiling waar je ze hebt opgepikt en waar ze tenslotte thuis horen. Dan stap je op de boot en ben je voor de eerste keer van je leven veilig, wanneer je je tenminste genoeg geweld aan kunt doen om nim mer meer, zij het ook maar één stukje Koninklijke op de gok te kopen. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 2