WAALWIJK Vrouwelijke Kantoorbediende. RELIEF-DRUKWERKEN Alcochin-Speciaal 2 BEKWAME CHAUFFEURS. Een waardevol advies Uw nieuwe gulden is meerwaard s s s s s 3 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 16 APRIL 1956 3 mma MÊBNm Tot slot van deze reportage over een Brabantse wereldver maardheid willen wij u antwoor den op de vraag die ongetwijfeld in u opkomt, wanneer ge al die technische wonderen in De Efte ling ziet: Wie is de man die al Drunen EEN FABRIEKSKANTOOR vraagt Brieven onder no. 7576 aan het bureau van dit blad. Bij een flinke onderneming te Waalwijk wordt plaatsing aangeboden voor Prettige werkkring. Goed loon. Prima sociale verzorging. LEVENSPOSITIE. Leeftpd tot 40 jaar. in elke uitvoering en kleur Ned. nieuwste wetenschappelijke haargroeimiddel HET VOLLEDIGE ALCOCHIN-SPECIAAL-KUURPAKKET G G G G G G G G G G G DRINKGLAZEN helder geperst, 6 stuks 1.00 CLOSETPAPIER 8 rol 1.00 KOP OP SCHOTEL porcelein, diverse decors per stuk 1.00 DWEIL EN STOFDOEK samen 1.00 HANDVEGER EN STOFBLIK samen 1.00 BOWLKOPJES Rose of helder glas 4 stuks 1.00 TAFEL PLASTIC doorschijnend of wit per meter 1.00 TOILETZEEP geurig en fris 5 stukken 1.00 HORLOGEBAND zwaar verchroomd, nü 1.00 PLASTIC BEKERS onbreekbaar en soepel 4 stuks 1.00 (S S S S G eens plaats biedt aan 500 person- nen. Op deze verdieping treft men tevens een kleinere zaal aan voor intiemere gelegenheden, waar ongeveer 100 personen een plaats kunnen vinden. De bene denzaal is verdeeld in een restau rant a la carte en een afdeling waar speciaal een Brabantse kof fietafel geserveerd wordt en die op smaakvolle wijze is ingericht. j De prachtige oeverterrassen bie- den plaats aan 700 personen. Het I servies kan in één keer in een bediening van 600 personen voor- j zien. De exploitatie van restaurant en theehuis is in handen van de heer van Ravesteijn, die in de loop der jaren van wel zeer bij zondere capaciteiten heeft blijk gegeven. De bedrijfsleiding van het theehuis is in handen van de heer Bergsma, terwijl de heer Stechweij de verantwoordelijk heid draaet voor de onberispelij ke gang van zaken in het café restaurant. En gezien de vele re acties die vanuit binnen- en bui tenland binnen komen, doet hij dit op voortreffelijke wijze. De magazijnen van liet restaurant kunnen elke wens van de bezoe ker bevredigen, en wij zouden dit niet durven schrijven als wij niet met eigen ogen de enorme en veelsoortige voorraden in ogen schouw hadden genomen. Toen in 1955 een gezelschap van 1140 personen een hezoek aan De Ef- teling bracht en daar een koffie tafel wenste te gebruiken, slaag den de heer Stechweij en zijn personeel er in om dit „bestel- linkje" in twee groepen tussen 12 en half drie af te werken. Een bewijs van een voortreffelijke service en discipline. Sinds de opening op 11 juli 1953 heeft het café-restaurant 1.250.000 bezoekers geteld en zijn er 150.000 diners geserveerd. ■rc.. -r- Café Restaurant in „De Efteling" WAAROM GEEN HOTEL Wanneer ge als verslaggever de droom van het sprookjesbos hebt afgeschud en, gezeten in het imposante en lichte restaurant, uw aantekeningen met de nuch tere gigantische cijfers nog eens doorbladert, dan stuit ge plotse ling op de vi aagwaarom bouwt men hier in dit riante toeristen centrum geen hotel? Waarom stelt men de tienduizenden be zoekers en vooral de buiten landse niet in de gelegenheid om meer dan één dag door te brengen temidden van het rijke natuurschoon van ons land En men stelt zich deze vraag eens temeer, omdat de bezoekers- cijfers de bouw van een hotel niet alleen rendabel, doch zelfs noodzakelijk maken, gezien ook vooral het feit dat de pension ruimte in de gemeente beslist on toereikend geacht moet worden om het steeds groeiende vreem delingenverkeer op te vangen. NAAR DE MILJOEN. Hoezeer De Efteling in de be langstelling staat bij binnCn- en buitenland blijkt wel heel dui delijk uit de frappante stijging van het bezoekcijfer over de laat ste vier jaar 1952 '235.000. 1953 410.000. 1954 560.000. 1956 706.000. Deze cijfers wekken de ver wachting, dat bij een gunstig sei zoen dit jaar een miljoen bezoe kers de poorten van De Efteling zullen binnengaan. En een bij zondere nieuwe attraktie zal hiertoe wellicht in belangrijke mate bijdragen. Men heeft name lijk beslag weten te leggen op de enige stoomcaroussel die Neder land nog rijk is. Deze stoomca roussel, die voor een bedrag van 15.000 van de fa. Janvier is aan gekocht, zal waarschijnlijk op 1 mei a.s. in gebruik worden ge steld. BEGAAFD TECHNICUS. deze sprookjes laat leven Die man is Henk Knuivers. Misschien loopt ge hem wel tien keer voorbij, terwijl ge daar zo rondwandelt. Hij is een stoere jongeman van nauwelijks 30 jaar niet een blonde kuif, een prettig open gezicht en gehuld in een stofjas. In zijn hand bespeurt ge altijd wel zoiets als een schroeve- draaier of een tang. Wij hebben een blik mogen werpen in zijn heiligdom actiter 't middeleeuw se poortje en we zijn er diep on der de indruk weer uitgekomen, hoewel het fijne van de zaak voor ons nog in diepe duisternis ver borgen ligt. We hebben een bat terij tape-recorders zien staan, waarover een aantal geluidsban den in een ononderbroken kring loop circuleren. Via versterkers gaat het geluid het park in naar de diverse sprookjes. Dit is ech ter niet alles, want dit kleine hokje wemelt van aan- en uitflit- sende lampjes en zuchtende ma chinerieën. De luchtpomp die de bloemen, opent als de nachtegaal zingt, 't ingenieuze apparaat dat de schoentjes laat dansen en de verbluffende vinding die de Ma gische Klok in beweging zet. En I dit is nog maar een klein deel van de fabelachtige inventies waar mee deze begaafde technicus zich voor De Efteling onmisbaar ge maakt heeft. Als 'Henk Kuivers u de werking van zijn ingewik kelde apparatuur uitlegt, dan is het allemaal het ei van Colum bus, zoals dat met alle uitvindin gen het geval is. Het vrouwtje dat op de spoor- wegbaan de bomen opent en sluit, is ook een vinding van Henk Knuivers, en de nieuwe ezel ook (weet u dat het beest 'n stofzuiger achter zijn ribbekast bergten de kip, die meer eie ren legt dan welke andere kip, ook. Zo ziet ge dat de koele zake lijke techniek van deze eeuw toch ook een ander gezicht heeft, een gezicht dat duizenden kinderhar ten in verrukking brengt en vele groten nog stiekem doet dromen van „Er was eens En met diep respect hebben wij afscheid genomen van de man dié zijn uitzonderlijke gave in dienst heeft gesteld van iets dat onster- feliik is en een gezegende wee moed levend houdt in elk modern mensenhart HET SPROOKJE. tB. GESLAAGD. Op 11 april slaagden te 's-Her- tigenbosch voor het aldaar ge houden examen „Machineschrij- ven" (praktijkdiploma) de vol gende dames: Paulette Petit, Nelly van Mui- lekom, Corry Smolders, allen uit Waalwijk; Roelina Martinus uit Waspik; Sjaan Wageinakers uit Sprang-CapelleCo Kramer uit Eeten. Gehlaagden genoten hun oplei ding bij de heer L. v. d. Leur, Grotestraat 238 alhier. Dr. H. G. LANGEMEIJE.R Sr. In ons nummer van 16 januari 1.1. hebben wij op uitdrukkelijk verlangen van Dr. H. G. Lange- meijer Sr. zijn patiënten e.a. ver zocht ter gelegenreid van zijn 40- jarig jubileum als arts te Waal wijk op 17 april hem het uitge sproken genoegen te doen, deze dag geheel onopgemerkt te laten voorbijgaan, temeer omdat hij op deze datum zelf met vacantie zou zijn. Zijn talrijke patiënten en an dere belangstellenden zullen dit dringend verzoek zeer zeker eer biedigen, al zullen ze het met ons betreuren, dat zij daardoor de ge legenheid missen, de geachte 'ju bilaris eens openlijk van hun grote waardering en dankbaar heid te doen blijken. Dit mag ons echter niet weer houden, om het bijzondere feit, dat Dr. Langemeijer 40 jaar on afgebroken de geneeskundige practijk in onze gemeente uitoe fent, en op welke wijze, in een paar woorden te memoreren, de geachte jubilaris geluk te wen sen en hem namens zijn zeer ve le patiënten te danken voor al les wat hij voor hen ai die jaren geweest is en gedaan heeft.' Zij weten en waarderen maar al te goed met hoeveel zorg en toewijding hij z'n drukke practijk uitoefende, met hoeveel liefde hij dag en nacht klaar stond om z'n patiënten met z'n grote kennis en rpke ervaring bij te staan, terwijl hij zijn overigens weinig beschikbare tijd gebruikte "om z'n kennis te verrijken en bij de tijd te blijven op medisch terrein. Niet minder groot waren zijn verdiensten al meer dan 25 jaren voor het St. Nicolaas-ziekenhuis als geneesheer-directeur dezer zegenrijke instelling, die voort durend is uitgegroeid tot een vol ledig geoutilleerd ziekenhuis, 'n weldaad voor plaats en streek. Ook hiervoor zij hem vanaf deze plaats alle hulde en dank gebracht, die hij zo dubbel ver dient. En met dit sober woord heb ben wij, voldoende aan de harte- wens van de jubilaris, toch nog even de gevoelens van z'n pa tiënten uit Waalwijk e.a. mogen vertolken, tegenover deze be gaafde medicus met zulk 'n hoge en serieuze opvatting van zijn verantwoordelijke functie en de ze hoogstaande, algemeen geach te medeburger van Waalwijk. NIJVERHEIDSSCHOOL VOOR WAALWIJK EN OMSTREKEN. Bij de aangifte van leerlingen voor de nieuwe cursussen aan deze school, die na de Paas-vakantie zijn begonnen, zijn ingeschreven 25 tim merlieden, 26 schoenmakers en 32 smeden-bankwerkers) terwijl er respectievelijk 21, 14 en 26 leerlin gen wegens gebrek aan plaatsruim te moesten worden afgewezen of tot oktober uitgesteld. Er waren dus in totaal 144 nieuwe aangiften; weer een duidelijk bewijs hoe drin gend nodig de reeds zo iang op sta pel staande uitbreiding nodig is. IMPORTANTE MUZIEKAVOND VAN BRABANTS KAMERORKEST. Uet plezier waarmee wij donder dagavond naar het eerste op treden in Waalwijk van Het Bra bants Kamerorkest hebben geluis terd, laat zich voor een goed deel verklaren uit de onbevangenheid die dit nog jonge ensemble bij zijn musiceren aan de dag legt. Het staat nog los van alle traditie en van enige gevestigde reputatie, en Evert v. Tright vertoont ook ner gens een opvallende neiging zich te oriënteren op uitvoeringen van ge- renommeerder kamerensembles. Dit alles is dan voldoende aanleiding om te komen tot frisse en levendi ge vertolkingen, die o.i. belangrijk genoeg zijn om een groter klank bord te vinden dan alleen de Zuid- Nederlandse concertpodia. Het beste deel van de avond heb ben wij beluisterd in de voortref felijke vertolkingen van de Sym- phonie in G-dur op. 3, no. 3 van Stamitz en in de beide concerti grossi van Locatelli en Geminiani. Jammer dat de continuo-partij van het clavecymbel volkomen buiten het gehoor viel. Een kleinere bezet ting zou hier dan ook ongetwijfeld gunstiger zijn geweest. De jeugdig heid van dit ensemble kan men constateren bij werken die meer vergelijkend materiaal ter beschik king geven, zoals Eine kleine Nachtmusik en de Holberg Suite. Het harmonische samenspel was hier nog niet geheel bevredigend en vooral in deze beide werken viel het ons op dat v. Tright de langza me delen (Romanze en Sarabande) en überhaupt de lyrische toon (ly- risches Andante für Streicher) wat te zwaar en te traag behandelt. Dat hij daarmee de weergave echter 'n zeer persoonlijk en buitengemeen belangwekkend karakter geeft, is alleszins verheugend en zal de toe hoorder de verdere evoluties van dit ensemble ongetwijfeld met be langstelling doen volgen. Het grote sukses, van deze frisse en importante muziekavond mocht blijken uit het enthousiaste applaus van een helaas weinig talrijk pu bliek. WAALWIJKSE KUNSTFLUITER VOOR RADIO LUXEMBURG.. Woensdag 18 april a.s. zal in café „Jeruzalem" te Tilburg een opna me-avond worden georganiseerd door Radio Luxemburg, die t.z.t. zal worden uitgezonden in het ka der van de 14-daagse uitzending „Het artistencafé De Narrenkap". Bij deze opname-avond zal naast vele bekende radio-artisten mede werken de 12-jarige Waalwijkse kunstfluiter Hans Dekkers uit de Putstraat. HOBBYCLUB ST. ANTONIUS KOMT MET RESULTATEN. Uet is altijd prettig te constateren dat een genomen initiatief na verloop van tijd vruchten afwerpt, niet alleen voor de initiatiefnemers, maar ook voor degenen die zich door hen hebben laten leiden. Toen men tegen het einde van 't vorig jaar in de St. Antoniusparo- chie tot de oprichting van een hob byclub overging, deed men daar mee een belangrijke stap tot de op lossing Van het probleem der vrije tijdsbesteding. Het was uiteraard een schuchter begin daar boven in de zaal van de meisjesschool in de St. Crispijnstraat, sober vooral om dat de finantiën een grootser opzet niet toelieten. De belangstelling was wel groot, maar voorlopig kon men niet dan aan meer dan 14 jon gens gelegenheid geven om met hout- en lederbewerking hun vrije tijd nuttig te besteden. Men is nu zo ongeveer vijf maan den aan het werk en onder deskun dige leiding heeft de hobbyclub 'n zeer gunstige ontwikkeling doorge maakt. Binnenkort hoopt men aan nog een aantal jongens gelegenheid te geven zich bij de hobbyclub aan te sluiten, en als de finantiën het toelaten men houdt zich ten zeerste voor geldelijke steun aan bevolen zal men ook andere ma terialen in bewerking nemen. Wat de hobbyclub in deze afge lopen maanden reeds tot stand heeft gebracht, zal men op zaterdag 21 april a.s. van 7 tot 9 uur kunnen bezichtigen in de zaal boven de meisjesschool in de St.. Crispijn straat. Het is van harte te hopen dat deze zeer aantrekkelijke expo sitie niet alleen een ruime belang stelling zal trekken, maar ook de materiële steun tot gevolg mag hebben van allen wie een goede vrijetijdsbesteding van de Waal wijkse jeugd ter harte gaat. BOOTTOCHT RODE KRUIS. Evenals in 1954 en 1955 zal het kringbestuur van het Ned. Rode Kruis in Noord-Brabant ook dit jaar weer een boottocht organise ren voor de chronische patiënten in de week van 30 april tot en met 5 mei 1956. De afvaart van de boot „de Kas te^ §taverden", waarop 71 patiën ten. plaats zullen kunnen vinden, zal plaats hebben op maandag 30 april vanaf de aanlegplaats bij de Rijksloswal te Engelen (N.B.). JAARVERGADERING R.K. MIDDENSTANDSVERENIGING DRUNEN—EL9HORT. Dinsdagavond 17 april a.s. houdt de R.K. Middenstandsvereniging Drunen- Elshout in de zaal van café Elshout haar algemene jaarvergadering. De agenda vermeldt nast de verschillende andere punten: jaar- en financieel verslag over 1955. Nader vernemen wij nog dat de eer der aangekondigde oprichtingsvergade ring voor de K.J.M.V. naar een latere jdatum is versohoven. BOERENGEZINSDAG. Dit jaar zal de N.C.B. afdeling Dru- nen-Elshout op 8 Mei een Boertengezins- dag houden. Onder leiding van de heer A. Kamp is het organiserend comité reeds druk doende met de voorbereidin gen voor deze dag. Deze Boerengezios- dag zal worden gehouden in de veiling^ hallen. De dag zal begonnen worden wet een H. Mis in de beide parocfaieker ken. 's Middags houdt de 'N.C.B. haar jaarvergadering, terwijl in de loop van de dag. ook verschillende sprekers zul len optreden, 's Avonds komen de Jonge Boeren en Boerinnen op de planken met een blijspel: „Over twaalf dagen tegen middernacht". ST. WILLIBRORDUS. De R.K. Bond van Werknemers en Werkneemsters 'St. Willibrordus hield op Woensdag j.l. een algemene leden vergadering, waarop de heer Sohoor- mans, Verbondsbestuurder, 'kwam spre ken over de nieuwe C.A.O. en die loon politiek. Spreker behandelde uitvoerig de bepalingen van de nieuwe C.A.O. die vermoedelijk wel zal worden goedge keurd. Spreker wees er echter wel Op dat de 3 loonsverhoging van de nieu we C.A.O. in geen enkel verband staan met de '3 of 6 loonsverhoging, waarover in de Stichting van de Arbeid overeenstemming is bereikt De belang stelling voor deze avond was vrij groot. DE KATHOLIEKE JEUGDRAAD DRUNEN BOUWT EEN INSTUIFHUIS. De 'Katholieke Jeugdraad alhier pakt flink aan. Na de eerste 'actie welke wij hebben gezien in de vorm van een vier tal voorlichtingsavonden, komt 'het twee de plan op tafel met welke uitvoering reeds eten begin is gemaakt. De Katho lieke Jeugdraad heeft het n.l. op zich ge nomen het Dorpshuis te verbouwen tot een Instuifhuis voor de jeugd van 12 tot 17 jaar en van 17 jaar en ouder. Men hoopt met de verbouwing in September van dit jaar 'gereed te zijn. Men zal na deze verbouwing in het dorpshuis de 'be schikking krijgen over drie lokalen. De huidige toneelzaal blijft in dezelfde om vang, maar wordt geheel gemoderni seerd. Deze toneelzaal, die ook (voor andere doeleinden kan worden gebruikt, komt ter beschikking van de jeugd bo ven de 17 jaar. De twee achterzalen, die beide 7. bij 12 im zullen zijn, zijn ge dacht voor de jeugd tussten de 12 en 17 jaar. De Katholieke jeugdraad wiens sta tuten voor kort Bisschoppelijk werden goedgekeurd en waarvan die stichtings- acte deizer dagen is gepasseerd, is be gonnen het probleem der jeugdzorg in Drunen in moderne stijl aan te pakken. Het woord is straks aan de jeugd Zelf die dit geval tot leven Zullen 'moeten wekken en doen groeien. BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Door Ged. Staten is goedkeuring ver leend aan het raadsbesluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Bouw- en Woningtoezicht met de ge meente Vlijmen. Dit betekent dat per 1 januari 1957 Drunen zal moeten starten met een eigten dienst, welke dan zal wor den ondergebracht in het gebouw open bare werken, waa'rvan verwacht wordt dat dit jaar nog gereed zal komen. Dit gebouw openbare werken wordt ge plaatst in de Stationsstraat hoek Wilhel- minastraat. K.A.B. ST. JOZEFFEEST. De K.A.B. afd. Drunen zal op 'zondag 22 april haar jaarlijks St. Jozeffeest vie ren. De dag begint met een; H. Mis met algemene communie, 's Avonds zal een feestavond worden gehouden, waarop ae toneelclub O.N.A. eten blijspel zal op voeren. Brieven onder no. 7577 aan het bureau van dit blad. leveren wij Prima vepzorgd werk en billijke prijs Vraag ons bij gelegenheid eens prijs WAALWIJKSE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TEELEN - WAALWIJK Een onbeschrijfelijke gewaarwording is het als na JARENLANGE KAALHEID weer haargroei wordt opgewekt door Dit overkwam de heer H. ter Avest, Holgen- dijkje 34, Nijverdal, (zie foto) die leed aan vroegtijdige kaal hoofdigheid (alopecia prematura). Op de foto kunt U zien, dat het haar weer begint te groeien. Een duidelijke foto van voorde kuur is helaas niet aanwezig, echter wel een familiefoto, enkele jaren geleden genomen, waarop de heer ter Avest kaal hoofdig voorkomt. Deze foto is echter ongeschikt voor publikatie. De heer ter Avest geeft ook U het waardevolle advies: Ga naar Uw leverancier en vraag om (f 14.75) en begin direct met de massage. ft DO Cl PT f Nu moet U niet denken, dat ALCOCHIN- UlU CLE I SPECIAAL een wondermiddel is. Het resultaat is niet bij ieder gelijk. De een krijgt van een kaal hoofd weer een volle haardos, terwijl bij de ander het behoud van zijn haardos reeds een schitterend succes is. Veel hangt af van het nauwkeurig opvolgen van de door het ALCOCHIN-LABORATORIUM voorgeschreven behandelingsmethode (aanwezig in elk Alcochin-Speciaal-Kuurpakket). ALCOCHIN-SPECIAAL: Kuurv er pakking f9.75, gr. fl. f4.45, kl. fl. f 7.95; ALCOCHIN-SHAMPOO: f 1.05 en f 7.95, pakjes f 0.25; ALCOCHIN- SUPER-KLITWORTELOLIE fl.40; ALCOCHIN GEVIT. HAARCREMEf 1.65. bij SPEET

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 3