Waalwijkse en Langstraaise Courant WAALWIJK PRISMA Hit tie Lang H. STASSAR BRILLEN! Gemeenteraad Raamsdonk. BureauxGROTESTRAAT 265, WAALWIJK TEL. 2621 Dr van BEURDENSTRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. 2682. OPGERICHT 1871 TELEGR.-ADRES „ECHO' Drunen Vlijmen Heus tien Sprang - Capelle Sprang Capelle Waspik KVP-J ONGERENAPPEL OP 29 APRIL IN DE VEEMARKT- HALLEN TE 's-BOSCH. Zondag 29 april houdt de Ka tholieke Volkspartij een jonge- renappèl voor alle katholieke jongeren. Deze dag is dus niet al leen voor hen die lid zijn van de Jongerenorganisatie doch ook en vooral voor de jongeren die daar niet bij betrokken zijn. Is het immers niet zo dat wij, jongeren, ons voor dingen op 't politieke vlak te weinig interes seren, terwijl het toch zo voor naam is hiervan tenminste iets te weten. Van harte juichen wij daarom het initiatief der Katholieke Volkspartij toe, om ook voor ons jongeren, een dag te organiseren. Meisjes en jongens beneden de 30 jaar, geef u bijtijds op bij F. Duinoulin, Grotestraat 383, tel. 2318, Waalwijk; er zal dan voor een (gratis) toegangsbawijs ge zorgd worden, terwijl u tevens nadere inlichtingen zult ontvan gen. Het programma is zo opgesteld dat het een leerzame, nuttige en... gezellige dag belooft te wor den, zodat iedereen tevreden huiswaarts zal keren. Er zal een korte speech te ho ren zijn van prof. Romme, als mede van mej. Dr. Marga Klom- jé, lid der Tweede Kamer, en van de nationale voorzitter der KAJ Gerard van Bakel. Tussen de bedrijven door zal het Radio Show Orkest „De boertjes van buuten" met o.a. Gait Jan Kruutmoes, Lubbert v. Gortel en Bertus Bol knak) zorg dragen voor de vrolijke noot, terwijl na afloop in het grote restaurant gelegenheid zal zijn tot dansen. Al met al dus een zeer interes sant programma; laat deze kans u dus niet ontglippen en doe mee aan de Jongerendag der KVP. KVP-PROPAGANDA PER HELIKOPTER. In aansluiting op een reeds eerder geplaatst bericht delen wij mede dat de KVP-helikopter op zondag 22 april a.s. tussen tulen werden onveranderd vast gesteld. Van de ingekomen stuk ken was bepaald dat van de Ka mer voor de Binnenvisserij het opzienbarendste en meest heftig besproken, aangezien maar een klein deel der leden een peurver- gunning door deze Kamer werd verleend. Het bestuur werd op gedragen via de Algemene Hen gelaarshond er bij de Kamer op aan te dringen het aantal peur- vergunningen (aalvisserij) uit te willen breiden. Besloten werd het jaarlijks on derling concours te houden in 't kanaal Drongelen's Bosch op zaterdag 23 juni a.s. Er werd 500.-toegestaan uit de kas voor prijzen en prijsuitreiking, die feestelijk zal geschieden. De vereniging „Altijd Beet" te Vught heeft in het kanaal 600 stuks karper uitgezet. Het is on ze leden verboden meer dan twee aldaar gevangen karpers te be houden. Het concours voor aspiranten zal in de maand augustus op een nader te bepalen vacantiedag in het kanaal worden gehouden. Het rapport van de kascontro le-commissie vermeldde dat de boeken en gelden van de pen ningmeester zich in volmaakte orde bevinden. Het looprecht langs de Maas zal ook dit jaar weer 1.be dragen, waarin 0.50 voor het pootvisfonds is inbegrepen. Op het adres van Vissclierslust aan Waalwijks Belang werd vol gens een „Echo"-bericht reeds door de Burgemeester maatrege len getroffen tot het plaatsen van schuilhuisjes bij de BBA- halten, voornamelijk in de Wil- helminastraat, terwijl volgens 't bestuur van W. B. een stads dienstbus niet renderend zou zijn omdat Waalwijk daartoe niet groot genoeg is. gaat precies met de tijd mee! Toch meent Visscherslust dat, indien particulier initiatief zou zijn toegestaan, hierin toch een broodwinning aanwezig is en ze ker ook wanneer straks 't zwem bad wederom is geopend en het sportpark zijn bestendiging ge vonden heeft, terwijl een bus dienst van West naar Oost en Zuid, zeker voor moeders met kinderen een uitkomst zou zijn, om maar niet te spreken over ouden van dagen. Natuurlijk zou de rijwielstalling aan het zwem bad minder renderend zijn, doch deze staat toch niet in de gunst van het zwemmend publiek. Van het 10 tafcis bezettende rikconcours werd de secretaris dagprijswinnaar. Dit rikconcours stimuleert blijkbaar tevens het vergaderingbezoek. Besloten werd dat ieder lid dat niet per giro betaalt, minstens een half jaar contributie vooruit moet betalen, dit wegens her haalde bedankjes met medene- men van het contributiegeld der vereniging. Brillenspecialis t VAN M A A R E N 18.30 en 19.30 uur od het Vre- desplein zal landen. De staats secretaris van Economische Za ken Dr. Veldkamp, zal als passa gier meekomen en de verza melde menigte toespreken. Men wordt verzocht tijdig op het lan dingsterrein aanwezig te zijn, mede ook in verband met de aanwijzing van de zes aanwezi gen die een rondvlucht mogen meemaken. VISSCHERSLUST. Voor een ruim bezette zaal kondigde voorzitter Vlom de ope ning der vergadering aan. De no- MAANDAG 16 APRIL 1956 Uitgever Waafwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE Eara HET ZUIDEN 79e JAARGANG No. 30 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. GEMEENTERAAD. Openbare vergadering van de Raad der gemeente Drunen, te houden op woensdag 18 april 1956 te 7.30 uur n.m. ten gemeentehuize. Agenda 1. Vaststelling notulen vergadering van 1 februari 1956. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel van burgemeester !en wet houders tot het verlenen van medewer king ingevolge art. 72 L.O. wet aan het bestuur van de R.K. Meisjesschool te Elshout. i 1 I'll 4. Voorstel tot vaststelling van de huur van een noodlokaal voor de R.K. Jongensschool te Drunen. 5. Voorstel tot het aangaan van een rekening-courant-overeenkomst met de Boerenleenbank te Drunen. 6. Voorstel tot toekenning aan het gemeen tepersoneel ;van een uitkering ge lijk aan de vacantietoelage en een ma- uitkering van 3 over 1955. 7. Voorstel tot wijziging van het Al- geme'en Ambtenarenreglement. 8. Voorstel tot vaststelling van een Arbeidsovereenkomsten verordening. 9. Voorstel tot vaststelling van een crediet voor verbetering van de Burg. v. ,d. Heijdenstraat. 10. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor verbetering van de Schoolstraat en de Jac. v. d. Meijden- straat. 11Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor de aanleg van nieu we straten in het uitbreidingsulan „de Braken". 12. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet voor de bouw van een berging en opslagplaats Voor de ge- me'ente. 13. Voorstel tot verhoging: van het crediet voor de bouw van het Bureau Ge meen tewerken 14. Voorstel om burgemeester en wethouders te machtigen stappen te on dernemen m.b.t. de gasvoorziening en tot het beschikbaarstellen van een eerste crediet ad f 2.000. 15. Voorstel tot onbewoonbaarver klaring van de woningen Wilhelmina- straat 7 en 9. 16. Voorstel tot toekenning van ver goeding bij vrijwillige beschikbaarstel ling van woonruimte. 17. Voorstel tot vaststelling van een Bouwcredietregeling 'bedrijfspanden. 18. Voorstel tot vaststelling van eten verordening ter voorkoming van brand gevaar. 19. Voorstel tot intrekking van de bestaande Verordening op de keuring van waren en vaststelling van een nieu we verordening. 20. Voorstel tot het verlenen van gemeentelijke garantie i.v.m. het aangaan van hypothecaire geldleningen ten be hoeve van particuliere woningbouw. 21. Voorstel tot toekenning van een subsidie i.v.m. Beroepskeuze-voorlichting. 22. Voorstel tot toekenning van een subsidie aan het Interparochieel Sociaal- Caritatief Centrum voor Drunen en ELs- hout. 23. Voorstel tot het verlenen van eer vol ontslag per 1 juni a.s. aan dhr. P. A. L. Duffhues als Ambt. v. d. Burg. Stand zulks wegens benoeming elders. 24. Voorstel tot bet nemen van een besluit, inhoudende, dat de vaststelling van een plan van uitbreiding voor de gemeente in voorbereiding is. 25. Voorstel tot benoeming van een gemeente-arbeider. 26. Voorstel tot verkoop van bouw terrein. I 27. Voorstel tot aankoop van grond nabij de „Klirikaert". 28. Voorstel om de bevoegdheid van de Raad tot verpachting van de gemeen telijke cultuurgronden over te dragen aan burgemeester en wethouders, als mede tot het nemen van dié maatregelen, die in het belang van de gemetente daar bij nodig mochten blijken (w.o. begrepen het instellen van procedures im in spe ciale gevallen tot ontbinding van de pacht te komen). Door de voorzitter zal dit punt ter vergadering mondeling wor den toegelicht. 29. Voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting 1955 en 1956. K. J. M. V. A.s. dinsdag .17 april 's avonds om 8 uur zal in de zaal van café Elshout al hier een oprichtingsvergadering worden gehouden voor de K.J.M.V. Deze bij eenkomst is belegd door de diocesane Kath. Jonge Middenstandsverteniging op initiatief van de R.K. Middenstandsbond DrunenElshout. Algemeen mag wor den verwacht dat de Katholieke Jonge Middenstanders tussen de 16 en 25 jaar haaT tijd 'zal begrijpen en alle zullen aan treden voor de oprichting van een K. J. M. V. afdeling in Drunen 'en Elshout. R.K. MIDDENSTANDSVERENIGING De R.K. Middenstandsvereniging Dru- nen-Elshout zal blijkens de ini ons blad voorkomende advertentie haar jaarver gadering van dinsdag 17 april niet hou den in café Elshout, maar in café P. Klerkx. Aanvang 8 uur. UITVOERING WILLEM TELL. Zaterdag 14 en zondag 15 april gaf het kruisbooggezelschap Willem Teil een uitvoering in café Oremans. Mede werking verleende de Rositias uit Ros malen, die voor de tweede maal een be zoek aan Vlijmen brachten. Ook ditmaal werden de hoge verwachtingen niet be schaamd, want de Rositias gaVen een gevarieerd programma. Beide avonden n as de zaal tjokvol en zaterdag moesten velen worden teleurgesteld diaar de zaal uitverkocht was. V/illem Teil kan op een paar geslaagde avonden terugzien. PO STDUI VEN VER. DE ZWALUW. Zaterdag 21 april is het de dag dat de Postduivenvereniging de Zwaluw haar 40-jarig bestaansfeest zal vieren. Het feestcomité is reeds weiken druk in de weer. Zaterdagmiddag is er receptie van 2 tot 4 uur; daarna om 5 uur ko men de leden met hunne dames bijeten otm bet 'bestaansfeest te vieren. Het ziet er naar uit dat 't de Zwaluw d:e dag niet aan belangstelling zal ont breken. TEWATERLATING. Van de scheepswerf De Haan en Oer- lemans alhier, zal zaterdag 21 april a.s. des namiddags pl.m. 5 uur het vracht schip „Astrea" te water wordten gelaten. De doopplechtigheid; van dit schip dat voor Finse rekening op de Heusdense scheepswerf wordt gebouwd, zal ge schieden door mevr. A. Verolme-Wee- gink, echtgenote van de President-Di recteur van de Verolme Verenigde Scheepswerven. CHR. PADVINDERSGROEP JAN DE ROOIJ. Maandagavond j.l. werden een aantal Verkenners en Voortrekkers van de Jan de Rooij-groep gedropt in de buurt van de Moer, met de opdracht zo spoedig mogelijk naar hun basis in Sprang terug te keren. Alle groepen keerden inderdaad na verloop van tijd behouden terug, hoe wel sommige jongens nogal een eindje hadden gedwaald. Als eersten kwamen precies op de vastgestelde tijd terug Kees de Cloe, Kees Timmermans en Simon Rempt. Deze werden gevolgd door resp. Wim Kappert, Ad Kreugel, Koos Nieu- v/enhuizen, Gerrit Maijers, Gerrie Gou da, Ad van Vuurten en Nico 'Nieuwen- huizen. 1 In de patrouillewedstrijden is de stand der patrouilles thans: 1 Sperwers met 39 punten, 2 Spechten met 37 punten, 3 en 4 Kieviten en Eekhoorns met ieder 33 punten. De individuele stand is voor de kop groep 1 Kees de Cloe 73 punten; 2 Hans de Jong 67; 3 Hans Versteeg 66; 4 en 5 Ab Dercksen en Gijs voor de Poorte 65; 6 Jan de Cloe 61; 7 Kees van Gammeren 58; 8 Sibo Schouten 56; 9 Piet van Nes 53: 10 Peter Duikelaar 52; 11 Hans Ver- duijn 51; 12 Gerrit Maijers 50; 13 Ad v. Vuuren 47; 14 Kees Nieuwenhuizen 46; 15 Gerrie Gouda 45 punten. BIDSTOND. Donderdag 19 aoril des middags 3 uur en des avonds 7.30 uur hoopt D.V. voor de Geref. Gemeente in een bidstond voor te gaan de Weleerw. heer ds. Rijksen uit Vlaardingen. Kerkgebouw Julianalaan 8. COöP. BOERENLEENBANK. De Coöp. Boerenleenbank „Sprang" houdt a.s. donderdag 19 april, des avonds half acht, in Café van Zwietering haar algemene jaarvergadering. De agenda luidt o.m.: Verslag over 1955; Vaststelling van rekening en balans overl955; Verkiezing van 1 bestuurslid; Verkiezing van 2 le den van de raad van toezicht; Benoeming van 2 plaatsvervangende bestuursleden en Benoeming van 2 'leden van de com missie voor onverwachte kasopname. A.R. KIESVERENIGING. Onder leiding van haar voorzitter de heer C. van Caem, kwam de A.R. Kies vereniging j.l. Donderdagavond in het Geref. Kerkgebouw in vergadering bij een. Als spreker trad op Prof. Dr. J. J. de Jong uit Utrecht, met het onderwerp: „Onze politieke strijd". In een zeer dui delijk betoog zette de hooggeleerde spre ker uiteen, waarom het bij de a.s. ver kiezing gaat en wees daarbij op de taak der leden de A.R. beginselen uit te dra gen. Naar aanleiding van enkele gestelde vragen ontspon zich een leerzame ge- dachtenwisseling waarna de voorzitter de tolk der aanwezigen was en prof. de Jong hartelijk dankte voor Zijn interes sante uitetenzettiag. In een lokaal van de Ohr. 'Lamdbouw- huishoudschool 'aan de Nieuwevaart wordt dinsdag 17 dezer des avonds half acht een algemene ledenvergadering ge houden van de afd. Sprang-Capelle van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Het bestuur vertrouwt, dat met het oog op enige belangrijke agendapunten, alle leden, zo enigszins mogelijk, ter verga dering aanwezig zullen zijn. Behalve het jaarverslag en het finan- ci el overzicht komt naast de bespreking van de jaarlijkse excursie in de zomer maanden, de verkiezing van eten tweetal leden van het bestuur aan de orde, we gens periodieke aftreding vam mevr. van der Mast en mevr. van Prooijen. Mevr. van der Mast is niet herkiesbaar. Na de pauze hoopt dr. C. H. K. Winterwerp een lezing te houden oer „Bijenteelt". Leden van de afdeling die de dinsdag 8 mei e.k. te Breda te houden voorjaars vergadering der Prov. afd. van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen willen bij wonen, dien'en zich vóór donderdag 19 april op te geven bij de secretaresse van de plaatselijke afdeling mevr. Minnaard- Lokerse. Bij deze opgave dient men te vens mede te delen, of men gebruik van de koffietafel zal maken. Bij voldoende belangstelling voor de vergadering te Breda, waaraan onder het motto: „Uw thuiszoals het worden kan", een in de P.T.B. veiling ingerichte tentoonstelling is verbonden, welke show georganiseerd wordt door de drie Plat tel andsvrouwtehorganisa ties in Neder land, zal, naar we vernemen, een extra bus worden ingelegd.. GEMEENTERAADS VERGADERING. Donderdag. 19 april a.s. 'komt de ge meenteraad van Waspik des avonds om 8 uur in openbare vergadering' bijeen ten gemeentehuize. Burgemeester Couwenberg, die we gens ziekte verhinderd is de .vergadering te leiden, wordt vervangen door loco- burgemeester L. Kuysters en de heer F. van Beusdten als loco-secretaris. De agenda dezer raadszitting, waar bij wij in onze volgende editie enige toe lichting zullen geven, vermeldt de vol gende punten 1. Notulen. 1 1 2. Ingekomen stukken. 3. Voorsetel tot 8e wijziging ambte narenreglement en 4e wijz. arbeiders- overeenkomsttenverordening. 4. Voorstel tot het aangaan van een leningsovereenkomst met de N.V. Wa terleiding-Mij. „Noord-W est-Brabant". 5: Voorstel tot le wijz. 'algemene sa larisverordening 1955. 6. Voorstel tot voorlopige vaststel ling gemeente-rekening 195. 7. Voorstel tot hernieuwde vaststel ling van de verordening op de keuring van v/aren. 8. Voorstel tot wijz. van de veror dening op de heffing van keurlonen. 9. Voorstel tot verkoop van een per ceeltje bouwgrond in het uitbreidingsplan Waspik-Dorp. 10. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet in herstel brandweerma- teriaal. i 11. Voorstel tot de bouw van 5 wo ningwetwoningen in het uitbreidingsplan Waspik-Dorp. 12. Wijziging begroting 1955 ten 1956 en begroting 'G.I.M.Z. 1955. 13. Rondvraag. BLINDENBOND. Op Vrijdag 27 april wacht de bevol king. van Waspik een schone avond en wel in de zaal van 'Hotel H. van Iersel. Dan zal de Ned. Blindenhand feestelijk gedenken zijn 60-jarig bestaan. In deze lange periode heeft de Ned. Blinden- bond belangrijk mogen bijdragen tot ver betering van he t lot der Ned. blinden en hun maatschappelijke verheffing.^ De blinde propagandist van de N.B.B. de heer Joh. van den Berg, zal op deze jubileumavond een korte herdenkingsrede houden. Verder zullen medewerking ver leren en wel met een prachtig program ma, d e beide plaatselijke zangkoren Po- lymnia en O.K.K. 'Deze bekende Was- pikse koren zullen zeker iets moois ten gehore brengen, o.l.v. mej. Ant. Blom en dc heer C. van Iersel. Dan zal mien kun nen genieten van twee zeer indrukwek kende films: „Een van ons" en „Sport en Spel door blinde kinderen". 'Deze films geven een duidelijk en vaak boei- enn beeld van het leven en streven der blinden. Joh. van den1 Berg! zal ook nog mede werken als declamator en in de pauze zal men kennis kunnen nemen van het we reldbekende Brailleschrift, waaraan en kele leuke verrassingen zijn verbonden. Een zeer mooie verloting zal de uit voering wel zeer feestelijk en aanlokkelijk maken. De entree is zeer laag, namelijk siechts 75 cent. Ds. K. Schipper zal het welkomst woord spreken. Men zal zich wel tijdig moeten voorzien van een programma, te vens bewijs van toegang, om teleurstel ling te voorkomen. De programma's zijn verkrijgbaar bij alle leden van de mede werkende zangverenigingen Polymnia ten O.K.K. LOOS ALARM. Zondagavond werd de 'bevolking Van Waspik door het loeien van de brand- weersirène opgeschrikt. Een voorbijgan- ger had bij bakker A. Broekmans vuur gezien boven de schoorsteen en terstond de brandweer gealarmeerd. De opgekomen brandweer kon geluk kig onverrichter zake huiswaarts keren, want het waargenomen vuur bleek af komstig te zijn van het uitstoken van een vogelnest. VERTREK DER ZUSTERS J.M.J. Donderdag j.l. hebben de eerwaarde zusters J.M.J. hun klooster te Waspik definitief verlaten. De eerwaarde zus ters die als onderwijzeres aan de r.-k. Meisjesschool zijn verbonden, blijven, zo- ais overeengekomen, het hele schooljaar nog uitdienen. Zij zullen vanuit Waal wijk dagelijks naar Waspik reizen. INTERESSANTE FILMOPNAMEN. De plaatselijke conferentie van de St. Vincentiusvereniging heeft door bevrien de relatie de beschikking gekreg'en over een aantal zeer interessante filmopnamen omtrent het dorpsleven, de industrie en het verenigingsleven in Waspik van de jaren rond 1940—1941 en 1950—1951. Een gedeelte hiervan werd indertijd door kapelaan Brands opgenomen. Aangezien bleek dat bij de Waspikse bevolking veel belangstelling voor deze opnamen bestond, heeft m'en deze films j.l. vrijdag- en zaterdagavond nogmaals afgedraaid in de zal van Hotel H. van Iersel alhier. De opbrengst kwam geheel ten bate van de liefdadige doeleinden die de St. Vincentiusvereniging zich stelt. STICHTING COMITÉ „RONDE VAN WASPIK Dezer dagen is bij notariële akte een stichting in het leven geroepen, welke de naam draagt van Comité Ronde van W aspik. De leden van het voormalige comité treden in hun geheel op als bestuur van genoemde stichting, terwijl ook alle be- zitting'en van het comité aan de stichting overgedragen werden. 'In feite komt een en ander hierop neer, dat het bestaande comité „Ronde van Waspik'' rechtsper soonlijkheid heeft verkregen, waardoor de persoonlijke aansprakelijkheid der voormalige comité-leden is komen te vervallen. i BEDRIJFSVOETBAL. In Waspik heeft men het lofwaardige initiatief genomen een voetbalcompetitie te organiseren voor het personeel van de verschillende Waspikse bedrijven. Voor- lcpig nemen hieraan de volgende bedrij ven deel: Meelfabriek A. van Gorp, N.V. Schoenfabriek v.h. J. Schaapsmeerders- van Strien en Co., N.V. Chroomleder- fabriek „De Amer" en de N.V. Scheeps werven v.h. P. en A. Ruytenberg. In een zestal wedstrijden zullen de verschillende elftallen alle tegen elkaar uitgekomen zijn, waarna de kampioenswedstrijden zullen worden gespeeld. Voor het kam- pioensteam is een wisselbeker beschik baar gesteld. 1 A.s. dinsdag zal zeer waarschijnlijk de eerste wedstrijd in deze bedrijfscom- petitie gespeeld worden. Tegen elkaar komen dan uit: Meelfabriek Van Gorp et'. Schoenfabriek Schaapsmeerders. De volgende week zijn de Sceepswerf Ruy- tênberg en de 'Leerfrbriek De Amer aan de beurt. De vroede vaderen der gemeente Raamsdonk kwamen ditmaal op zater dagavond te half 8 in openbare verga dering bijeen. Enkele ingekomen stukken én mededelingen werden voor kennisge ving aangenomen en ook werden ver schillende raadsbesluiten goedgekeurd. Een dankbetuiging van de Kerkeraad der Ned. Herv. gemeente was binnenge komen voor de subsidie van de ge meente verleend voor de restauratie van de kerk. Punt 2 hield in 'de verhoging van de presentiegelden, dit 'bedraagt thans f 10 per dag. Aangezien de levensstandaard ten prij zen allemaal gestegen zijn en de zitdag met 2 uur verlaat wordt, vond het voor stel van B. en W. om dit bedrag te ver hogen tot f 15 direct genade bij de le den. De vacantieegeling voor '56 werd in de uitkering verhoogd van 2 tot 4 pet. De raad besloot verder over te gaan tot een tijdelijke uitkering gelijk aan de vacantie-uitkering, benevens een toe kenning van 3 pet. ineens over 1955 aan het daarvoor in aanmerking komend ge meentepersoneel. De huurverordening voor de gemetente werd zonder meer vastgesteld. Een kleine wijziging, de 5de, werd vastgesteld op de heffing van vermake- iilkhedenbelasting. Deze wijziging hield in om de belasting op wielerwedstrijden te verhogen. Deze was voor volwassenen en kinderen resp. f 1 en 50 cent. Aangezien dit jaar een ronde voor profs georganiseerd wordt, brengt dit vanzelfsprekend meerdere kosten met zich mede. Ook zal er meer bezoek aange bakken worden, zodat met deze prof- koers de entree omhoog moet en wel op f 1.25 en f 0.60. Het comité draagt het geld af aan de gemeente, waarna dit 75 pet. terug krijgt. Z.h.st. aangenomen. 1 Enkele thans leegstaande woningen aan de Kartuizerstraat 53 en Haven 62 verkeren in dusdanige staat, dat de raad besloot deze per 1 dag voor onbewoon baar te verklaren. De bouwcredietregeling bedrijfspan den werd vastgesteld; de winkelpandten komen voortaan ook hieronder te vallen met een garantie van 50 pet. van rijk en gemeente. Ingetrokken werden de raadsbesluiten van 13 mei en 22 juli 1955, aangezien de fa. de Man naar elders gaat. Bij be trokken raadsbesluiten werd een crediet beschikbaar gesteld voor de bouw van ten industriehal en een huurkoopover eenkomst aangegaan voor een daarop te bouwen industriehal. Intussen is de gemeente in correspon dentie getreden aangaande de kosten welke in verband hiermede gemaakt zijn. zOp bovenstaand terrein wensen thans de Gebrs. v. d. Westen een hal te laten bouwten. Deze is gelegen aan de Oost zijde van de Julianalaan nabij de Land bouwschool. De hal zal een oppervlakte hebben van 350 m2. Aangezien er een nieuwe verordening van de minister is afgekomen zal de ge meente de hal niet bouwen. De heer Jan Lodewi-ken zal nu voor zijn schoonzoon de grond kopen en 'de hal met woonhuis bouwen. Het beslaat een oppervlakte van 3370 «i2. De kostprijs bedraagt f 1.60 voor de voorzijde; voor de ach terste helft, groot zijnde 1620 m2 be draagt de prijs 55 ct. per m2. Aan de westzijde van de Julianalaan, juist tegenover bovenstaande, bouwt de heer J. M. van Strien. De gemeente is bereid de grond te verkopen groot 1664 ir2. tegen f 2 per m2. Dit is dezelfde prijs waartegen de gemeente de grond heeft gekocht van de heer Sloof. De heet van Strien wordt door deze koop ver plicht binnen 1 jaar hierop een hal te bouwen van 250 m2, met woonhuis. Het bouwvolume is uitgebreid tot 150 woningen; 42 worden er gebouwd bij het 'Omschoor, de andere 8 komen in de Raadhuisstraat in R'donk. Deze hebben een inhoud van 310 m3. De verordening op het beheer van het grondbedrijf onderging een wijziging. Ook werd e'en verordening vastgesteld regelende de schattingen. Voor het controleren van de rekenin gen van de keuringsdienst van vee en vlees en de gemeentelijke instelling voor maatschappelijk hulpbetoon over 1954 werden aangesteld de heren Rodenburg, Verschuuren en v. Woerden. Met de rondvraag was het de heer Bergé die een lans brak voor de schip pers. Hij zag gaarne eten loswal 'bij het industrieterrein; de voorzitter wilde het nut hiervan niet ontkennen, dit zou met zeer hoge kosten gepaard gaan; wel een loswal aan de haven, dat zou bekeken worden. De Noordkade van de Boterpolder zou afgebroken kunnen worden, iets dat al op enkele tonnen neer komt. In D.A.C. W.-verband de werkzaamheden te laten verrichten is wel in de gedachten. De belangen van de schippers hebben de aandacht. De 'heer van Seters stelde vragen om trent ruimte voor woonwagens. Vraagsteller doelde hiermede speciaal op een woonwagentje dat al geruime tijd standplaats heeft gekozen bij de Ned. Herv. Kerk 'aan de dijk. De voorzitter moest ook beamen dat bet zicht vlak langs de weg wel wat stotend was, vooral daar de wagen in een dusdanige toestand verkeert. Aangezien er pas e'en blijde gebeurte nis heeft plaats gevonden, zal dit even achter de rug moeten zijn, waarna men eens zal gaan praten met de bewoner, welke overigens wel van goede wil is. Hierna was de rondvraag ten einde; alvorens te sluiten verzocht de voorzitter de leden te blijven voor een besloten ver gadering. BEGROTINGSVERGADERING GEMEENTERAAD. De gemeenteraad zal zijn begrotings vergadering houden op maandag 23 april a.s. des avonds te 7.30 uur fen ge meen tehuize. Gedipl. Horlogemaker Stationsstraat 88 - Waalwijk AANRIJDING. In de Stationsstraat stonden Vrijdag 2 auto's geparkeerd achter elkaar. Bij het achteruitrijden van de eerste om op het middengedeelte van de rijweg te ko men, botste de eerste op de tweede, zo dat beide wagens licht beschadigd wer den. NOG TWEE AANRIJDINGEN Op het Laageinde alhier had donder dag 12 april een aanrijding plaats. Een auto stond aan de rechterzijde gepar keerd; een tweede auto uit de richting Drunten wilde deze passeren. Op dit ogenblik echter kwam een tegen ligger uit de richting Waalwijk. Op het moment van passeren slipte de pas serende auto en botste tegen de tegenlig- Neem voor Uw kostbare ogen géén risico Neem een BRIL van dan bent U goedkoper uit! Vughterstraat 25 Den Bosch - Markt 32 Tilburg - Nwe Ginnekenstr. 23 Breda Alle kortingen worden bij ons DIRECT afgetrokken. ger. Doordat de snelheid niet meer zo groot was, bleef het beperkt tot kleine materiële schade. Een soortgelijk ongeval deed zich weer voor ook op het Laageinde alhier. Cok de schade viel hier nogal mee. VERLOREN EN GEVONDEN. Verloren zwarte portemonnaie met inhoud; een Duitse Herder; dames pols horloge; herenpolshorloge; vulpen; pakje witte zijde; portemonnaie; een paar schoentjes; twee autopets; slabbetje waar in een poppetje is geborduurd; regenjas; bankbiljet van f 25. Gevondenschooletui met boeken; herenpolshorloge; één nylon kous; jon-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5