SPORTSPIEGEL I m DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 16 APRIL 1956 Dat doet de Bank voor msj N H H H H H H H a „Mijn band met de bank lllllllllllllllllil is van grote waarde" Nederiandsche Handel-Maatschappij, N.V. en met name vooral door A. v. d. Hoven als smid Elooy Hamers en door C. Upelaar als Peter Berg, de vreemdeling. Deze beide uit stekende krachten hebben hun rol op voortreffelijke wijze aan gevoeld en gerealiseerd. Hun dia logen kenmerken zich door een strakke geladenheid, die dit hele stuk nodiv heeft om ten voeten uit op de planken te komen. Ten aanzien van de andere me dewerkenden, die overigens ook goed hebben voldaan, mogen wij ons wellicht enkele opmerkingen veroorloven, die daar houde men zich van overtuigd alleen maar constructieve bedoelingen hebben. De beide kinderen Rudolf en Martijn, vertolkt door resp. M. IJpelaar en J. v. d. Griendt, de den ons te weinig levend aan. Be weeglijke kinderen waren zij niet en de intonatie in hun dictie was te weinig variabel om te kunnen overtuigen. Si. v. d. Griendt gaf als de moeder ingetogen spel te zien, doch naar onze smaak op enkele plaatsen iets tè bedeesd, tè weinig vurig. De rol van Ag nes werd door Ad v. d. Griendt over het geheel genomen zeer prijzenswaardig vertolkt, doch in de scène, waar zij Peter Berg smeekt haar mee te nemen, toon de zij niet de bewogenheid die men nij een verliefd meisje mag verwachten. Deze bewogenheid constateerden we wel bij G. Dem- mers in de rol van meester Jo- han Bosch, doch hij sprak over het algemeen te vluv waardoor veel van de kracht en van de ver staanbaarheid van zuil woorden verloren ging. Ook zijn rolken- nis was niet overal even voor beeldig. Deze kanttekeningen zijn ech ter geen beletsel om deze opvoe ring, die op zaterdag 14 april gegeven werd de tweede in het bestaan van G.E.O. als zeer geslaagd te kwalificeren en men mag hopen dat deze vereniging, aandacht schenkende aan enkele tekortkomingen, op de ingeslagen weg zal voortgaan. De regisseur J. v. d. Hoven bezit daarvoor al leszins de capaciteiten. De grime was door J. de Goey goed ver zorgd. Als slot van deze bespreking mogen wij veronderstellen dat 't dikwüls hinderlijke «elach van 't publiek op ogenblikken dat er niets te lachen viel en het lawaai uit het aansrengende café voor de uitvoerenden weinig prettige ervaringen ziin geweest. WSCZierikzee 41. Indrukwekkend was de stilte die de beide elftallen en het ge hele publiek in acht namen, om daarmee hun overleden leden, de heer Jac. Moonen en de vader van een van haar beste spelers, de heer Kouwenberg, te geden ken. Daarna begon het spel en door het hoge tempo waarmee Zierik zee van start ging, trok WSC zich meteen op gang. Het is niet moeilijk tê zeggen dat WSC de betere ploeg was en zonder haar bekende halflinie tot prima prestaties kwam. An- dré v. d. Anker en Piet Brok na men het middenveld en gaven hun passes zo talrijk, dat doel punten gemaakt moesten wor den. Een magnifiek doelpunt van Piet Blij levens zag WSC afge keurd wegens buitenspel, maar even daarna peurde aanvoerder Muskens uit een cross-pass de juiste kans. Met de rechtervoet scoorde hij 10 voor WSC. Toen vlak voor rust v. Meeu wen de bal even slechts niet goed onder controle kon krijgen, vocht de Zierikzee middenvoor zich langs de stopper en punterde de gelijkmaker hoog in de touwen. Na de rust zou het nog 20 mi nuten duren eer YYSC haar grote overwicht kon omzetten in cij fers. Niet minder dan 7 corners waren er al genomen, maar zon der resultaat, toen, na een fan tastisch snelle aanvai de bal bij YVim van den Anker üelandde, schoot deze als een schicht langs zijn tegenstanders en lanceerde Muskens, die de kans graag ac cepteerde. De Se corner, een op maat draaiende inswinger van v. d. Anker, liet Muskens van het hoofd in het doel glijden en ver richtte daarmee de hattrick. Een zeer attente Wim v. d. An ker was al gestart toen de mid- half de bal naar zijn keeper te rugspeelde. Hij omspeelde de doelman en scoorde no. 4. De WSC-ers in deze vorm voethallen zich regelrecht naai de top. RWB—De Schutters 5—3. Deze wedstrijd is door de acht doelpunten die er gemaakt zijn, zeer spannend geweest. RYvB trapt met de wind mee af en is direct in de aanval; de achter hoede van De Schutters wordt zodanig in het nauw gebracht dat hard in eigen doel wordt gescho ten, 1De Schutters forceren tegen de verhouding m toch een corner, die onhoudbaar wordt in gekopt, 1-^1. RWB laat het er niet hij zitten, steeds komen zij met goede vanuit de achterhoede uit opgebouwde aanvallen ge- vaarlijK voor het doel van Stam persgat en doelpunten kunnen dan ook niet uitblijven. Het is Molegraaf die met een beheerst schot RWB weer de leiding geeft. RWB beheerst nu volkomen het middenveld; een corner, uitste kend door rechts genomen, wordt door Meulman keihard ingekopt, doch met een uiterst snelle reac tie bokst de keeper de bal weer corner, welke laatste niets ople vert. Toch zou Meulman zijn doelpunt maken; als liij goed doorzet en inkopt, doet Wijtvliet er nog een stootje bij en het is 31. Nog is het niet genoeg, en nu is het Treffers die met een zuiver schot 41 laat noteren, terwijl Wijtvliet er voor de thee nog 51 van maakt. De tweede helft speelt RWB met wind tegen; de rechtsbuiten krijgt een mooie kans, doch kopt voor open doel juist over. De Schutters geven zich nog niet ge wonnen en door een slordigheid je van RWB verkleinen zij de achterstand tot 52. RWB krijgt het nog even hard te verduren; blijkbaar heeft men voor de rust te veel energie gebruikt, doch aanvoerder v. Beek en zijn man nen staan niet meer dan één zoal toe, zodat het einde komt met 'n alleszins fraai verdiende over winning, waarmee men de on verdiende nederlaag in Stampers gat hersteld heeft. Virtus—RKC 4—1. YVeer een nederlaag dus en volkomen verdiend, is het resul taat geweest van het uitstapje naar Zevenbergen. De uitslag is zelfs niet geflatteerd, want de gastheren hebben nog diverse Kansen gemist. Ditzelfde kan trouwens ook gezegd worden van de voorhoede van RKC, die even min de kwistig rondgestrooide presentjes van de Virtus-verde- diging wist te waarderen. De combinaties in het veld waren dikwijls heel aardig van opzet, maar in het strafschopgebied wa ren de lichtgewicht voorwaart- sen van RKC niet in staat de ste vige verdedigers van de thuisclub ernstig te bedreigen. Het begin was al heel onfor tuinlijk. Een voorzet van de Vir tus linksbuiten werd door de spil van RKC naar eigen doel gekopt, waar de doelman juist was uit gelopen, die niets anders meer te doen had dan de bal uit 't net te halen. Toch was er nog geen man over boord, want even iater werkte de midvoor van RKC op volkomen reglementaire wijze 't leder bij de tegenpartij in de tou wen. De scheidsrechter had evenwel een andere indruk en de verdiende gelijkmaker was RKC hiermede dus ontgaan. Jammer genoeg lieten de RKC- ers zich hierdoor uit het veld slaan, wat de Virtusmannen de gelegenheid gaf de teugels ste vig in handen te nemen. De ach terhoede van RKC raakte volko men de kluts kwijt, kon er geen vat meer op krijgen en zo moest RKB bij de rust tegen een 30 achterstand aankijken, hoewel 'n sublieme kopbal van de linksbui ten een beter lot had verdiend. De harde kopstoot kon nog juist door een Virtus-back uit 't doel worden gewerkt. De tweede helft scheen beter schap te beloven, wat tot uit drukking kwam in een uitgespro ken overwicht van RKC. Hierbij kwam echter pas goed de on macht van de voorhoede aan het licht, waardoor een ver schot van de rechtshalf nodig was om de linksbuiten gelegenheid te ge ven een tegenpunt te scoren. RKC kreeg nog enkele kansen, maar het zware veld scheen de conditie van de meeste spelers zo te hebben aangetast, dat ze de moed niet meer op konden bren gen nog verder toe te slaan. Nadat Virtus de voorsprong nog wat verder had opgevoerd, kon de scheidsrechter inrukken blazen. Het 2e elftal won met 4—2 van BW 4, waarmede dus weer een stapje dichterbij gezet is bij de begeerde kampioenstitel. Het 3e elftal verloor van YVSC 4 met 4— .3 RWB 4—WSC 5 Jeugd RKDVC—RWB NHC—RWB 1—1 3—1 0—7 SPRANGCAPELLE. SSC-NIEUWS. Het le elftal had een vrije dag daar de wedstrijd van Zaterdag tegen DEB door de Bond was uitgesteld. Ook 't 2e stond langs de lijn. Alleen het 3e trad aan en wel tegen HNC 2, dat reeds kam pioen is. SSC heeft hier getoond dat ze heus niet de mindere was, want óver het algemeen was SSC zelfs een tikje sterker, maar HNC was wel het gelukkigst, daar het enige doelpunt dat in deze wed- stri'd gescoord werd, door SSC in eigen doel werd gekopt. Zo werd HNC volkomen onverdiend winnaar. 1 SSC is.wel sterk in het scoren in eigen doel, daar het le elftal enkele weken geleden tegen The Gunners zelf twee doelpunten maakte; Zaterdag deed dit het 3e en het 4e elftal, dat tegen HNC 3 een uitwedstrijd speelde, deed niet onder voor zijn grotere broers en begon ook maar met een bal in eigen doel te trappen. De doelman van HNC vond dit wel wat zielig en liet daarom ook maar een bal tussen zijn be nen door glippen, doch helemaal niet moedwillig. Zo kwam hier 't einde met een 11 gelijk spel in een wedstrijd, die door W. Pot rustig en correct werd geleid. CAPELLE. Wit-Zwart 2 besloot competitie met goede wedstrijd tegen PTT (Tilburg). Het is al lang geleden dat we De Nederlandsche Handel-Maatschappij heeft voor mijn zaak veel ce'betekenen. Ik heb er een rekening-courant. Daarom gireer ik ook via die bank. En ik maak gebruik van zovele andere bankdiensten, o.m. bij de financiering van commerciële transacties, het verkrijgen van handels informaties en de inning van vorderingen. ALLE BANKZAKEN OVER DE GEHELE WERELD AGENTSCHAP WAALWIJK Grotestraat 180. Telefoon 2941 en 2942 Zitdag le SpraDg-Capelle Van der iluinstraat 74. Telefoon 2160 Wit Zwart 2 hebben zien spelen. Zaterdag echter zagen we de Cat pellenaren hun laatste competi tiewedstrijd spelen tegen Pi l 1 uit Tilburg. Het was een goede wedstrijd tegen een ploeg die be slist sterk te noemen is. YVit Zw. mag dan over niet zoveel voetbal lers meer beschikken als enkele jaren geleden, de spelers waar mee men voor de dag komt, zijn werkelijk stuk voor stuk kwali teitsspelers, jongens die kunnen voetballen, die inzicht hebben en die weten hoe de bal gespeeld moei worden. PTT begon al direct met een serie gevaarlijke aanvallen, waar bij de achterhoede van Wit-Zw. nog al eens veel geluk had. Het werd echter spoedig 10 voor Capelle door een mooie goal van linksbuiten A. Mouthaan. Maar gesteund door de wind kwamen de Tilburgers steeds gevaarlijker opzetten en A. Rosen.brand en de zijnen konden niet verhinderen dan het 11, 12 en tenslotte 13 werd voor PTT. In de tweede helft had PTT al vrij gauw nr. 4 achter Schapen donk liggen. Doch toen kwam Wit Zwart in het offensief en de Tilburgers werden flink in het nauw gedrongen. Voortdurend zagen we R. van Raamsdonk prachtige passes geven. Trou wens de gehele ploeg combineer de zo vlot en speelde soms zo zuiver dat er goals moesten ko men. En die goals kwamen: eerst een schitterend doelpunt van Gerrit Dekker, toen een treffer van Gerard van Helden en ten slotte een beheerst schot van z'n jongere broer A. v. Helden. De stand was gelijk, 4—4. Had de wedstrijd nog even langer ge duurd, dan zou ook liet vijfde doelpunt een feit zijn geworden, maar de heer Verduyn, die goed leidde, floot voor het einde. Vorige week Zaterdag een 54 zege bij The Gunners 2 in Breda, nu tegen PTT een gelijk spel, het bewijst dat de reservespelers van Wit Zwart het voetballen nog niet verleerd zijn. Wit Zwart 1 verloor zeer onge lukkig van Nieuwkuijk met 51 Ofschoon het eerste elftal van Wit Zwart gisteren legen Nieuw kuijk doorlopend sterker is ge weest, verloren de Capellenaren toch met 51. Met de rust was de stand 10 voor Nieuwkuijk. Voor Canelle een ongelukkige wedstrijd, waarbij twee kostbare punten moesten worden afge staan aan het pittig spelende Nieuwkuijk. YVit Zwart speelde met invallers voor P. v. Raams donk en B. Schapendonk. Dhr. Dalmeijer leidde de ontmoeting on strenge en bekwame wijze. KAATSHEUVEL. DESK 4Uno Animo 3 90. Prachtige prestatie vaon DESK 4. Het begon al in de eerste mi nuut'; v. Broekhoven kreeg het leder toegespeeld, een keurige voorzet en de linksback van Uno kopte de bal in zigen doel, 10. DESK ondernam aanval op aan val op het doel van Uno, maar strandde meestal op de buiten- spelval. Dit was blijkbaar het enige redmiddel, doch het was slechts uitstel van executie, want in de 20ste minuut was het Ber- tus v. Riel die de achterhoede van Uno te vlug af was en het was 20 voor DESK. DESK bleef overal sterker en nog voor de rust maakte Jozef Schoenmakers er 30 van. Met deze stand kwam de rust. Na de thee was DESK weer de held van 't veld. Binnen een kwartter nam Pietje Oerlemans drie doelpunten voor zijn reke ning en voerde daarmee de stand op tot 6-0. Hierna maakte Abe èr 70 van. Uno was een gesla gen ploeg, maar toch bleven de jongens moed houden en dat is l\et vermelden waard. Met nog 2 goede doelpunten van Pietje Oer lemans werd de standi 90 voor DESK. Nog enkele goede schoten van Groenendaal en v. Oostrum troffen geen doel. De achterhoe de van DESK was paraat en Uno moest met lege handen naar huis. Honderden supporters heb ben van deze wedstrijd kunnen genieten. Proficiat, DESK-lui. LOONOPZAND. VelocUno Animo 23. De onderbreking van de voet balcompetitie door de interland wedstrijd van vorige Zondag heeft Uno zeer waarschijnlijk veel goed gedaan, want om Veloc in eigen huis klop te geven, daar zijn nog niet veel clubs in ge slaagd. Met de vaste wil om dé beide punten mee naar huis te nemen, startte Uno in deze zeer aantrekkelijke en uiterst span nende wedstrijd. Direct nam Uno hel hefl in handen en drong de thuisclub direct in de verdedi ging. Het was daarom ook niet ie verwonderen dat Uno na pl.m. 5 minuten spelen de leiding nam. Een der Veloc-spelers was Uno waarschijnlijk goed gezind, want hij zorgde voor de Uno voor sprong door in eigen doel te schieten, 1—0. Uno wilde zelf echter ook doelpunten maken, maar voorlopig bleven deze uit, doordat de goede richting van de schoten der Uno-voorwaartsen ontbrak. Steeds kwam Uno 'op 't doel van Veloc afstormen, maar het duurde toch nog ruim dertig minuten voordat middenvoor v. Noije met een bekeken schot de voorsprong tot 02 kon vergro ten. Met deze stand ging rust in. Na de rust nam Veloc direct 't heft in handen en drong Uno in de verdediging. Het was' dan ook niet te verwonderen dat dit of fensief tot een doelpunt moest leiden, betgeen reeds na 5 minu ten spelen de middenvoor van Veloc gelukte. Uno verzette zich uit alle macht om verdere Veloc- doelpunten te voorkomen en met succes. Door snelle en gevaarlij ke uitvallen bleef Uno steeds de volle aandacht van de Veloc ach terhoede vragen cn vormde op deze manier steeds een gevaar ;voor de keeper van Veloc'. Uno wist nu zelfs haar voorsprong te vergroten. Uit een goed voorge zette corner wist middenvoor v. No^e nogmaals de keeper van Veloc te passeren met 'n mooie kopbal en Uno kreeg nu de vei ligere voorsprong van 13, Yre- loc probeerde nu het spel te for ceren en Uno verdedigde met al le macht haar voorsprong. Veloc was nu steeds in de aanval, maar i,Uno hield dapper stand, totdat pl.m. 5 minuten vóór het einde gen der voorwaartsen van Veloc de Uno-keeper voor de tweede maal wist te passeren. De laat ste 5 minuten probeerde Veloc ook nog tot de gelijkmaker te komen maar Uno gaf geen krimp en veroverde weer twee punten in deze snelle en zeer spannende wedstrijd. Door deze overwinning heeft Uno zich veilig gesteld voor de gradatie en nu kan in de reste rende wedstrijden van deze com petitie nog gezorgd worden voor een zeer goede plaats on de eind- ranglijst. WASPIK. WaspikBaronie 3 32. Zondag speelde Waspik or> het voetbalveld te Raamsdonk haar „thuiswedstrijd" tegen Baronie 3. Deze wedstrijd was voor beide ploegen van groot belang met 't oog op het naderende kampioen schap. Want ook Baronie 3 zit in de top van afdeling 103 van de Brabantse Bond. Al met al reden om uiterst tevreden te zijn met. de uitslag van deze wedstrijd, die Waspik, zij het nog iuist op het nippertje, heeft weten te winnen. Ongetwijfeld had Waspik de scforë' nog hoger kunnen opvoe ren, want in deze wedstrijd ble ven nog verscheidene doelrijpe kansen voor Waspik onbenut. De voorhoede van Waspik was er deze middag niet al te best in, mogen we wel zeggen. Daartegenover st^at dat Baronie met name voor de rust een tech- VOETBALUITSLAGEN. Hoofdklasse A Roda SportFortuna '54 LimburgiaEindhoven DOSExcelsior AmsterdamADO VVVAjax NAC—NOAD Sparta—HVC V itesseRigtersbleek EBOHStormvogels Hoofdklasse B AlkmaarSp. Enschede Willem IIDe Graafschap EmmaFeij enoord De Vole wijekersDFC BW—EDÓ SHSElinkwijk (gestaakt) MVV—GVAV PSV—Rapid JC SittardiaSVV Eerste klas A NEC—RCH AGOVV—Velocitas Enschedese BoysDWS VSV—Heerenveen De ValkGo Ahead VeendamRBC Eerste klas B Be QuickRheden LeeuwardenBaronie HaarlemBlauw-Wit Hermes-DVS—ONA 't GooiHeracles LONGA—Helmond Zwolse BoysWageningen 2—3 3—3 4—3 3—5 1—0 0—1 0—0 2—1 5—1 0—1 1—1 0—6 3—2 2—1 2—3 1—1 4—1 4—3 0—0 1—2 0—4 1—1 1—0 4—1 3—0 4—0 1—0 2—0 3—1 1—3 2—2 Eerste klas C Helmondia '55UVS 21 KFCZwartemeer uitgest. OosterparkersHilversum 21 Fortuna (VI.)—TOP 3—2 DOSKO—Zeist 2—2 Volendam—ZFC 40 DHC—Tubantia 31 OldenzaalWilhelmina 11 AMATEUR-VOETBAL Eerste klas C m.. 1 ;:L; i i i AllianceSC Emma VlissingenSchij ndel WH '16—TSC Tweede klas A ODCBaardwijk OSS '20Gemert De SpechtenBoxtel JVC '31—Sarto VelocUno Animo Tweede klas B Rood-Wit—MOC '17 MiddelburgHulst RoosendaalInternos WVO—DESK AxelGoes Derde klas B St. Mich. Gestel—VOAB GWZwaluw-VFC HieronymusGSBW SCBReusel Sport RKTW—Heusden Derde klas C Virtus—RKC VES '34—HERO Veerse Boys—DHV RWBDe Schutters WSC—Zierikzee 1—3 2—1 2—1 7—3 3—1 0—1 1—1 2—3 1—1 2—1 9—1 1—0 4—3 0—2 1—1 1—0 0—0 4—3 4—1 0—0 6—1 5—3 4—1 Ui,. - - -V-. IS, Vierde klas B Margriet—RKJW 1—0 HVCH—BMC 2—3 Nooit GedachtVlijm. Boys 03 BI. Geel '38Zaltbommel 30 RKSVA—Rhode t 1—2 l! 1.1 I :l I.: 1 .i Si! J, Mii Vierde klas E SVG—TAC 3—3 Wit-ZwartNieuwkuijk 13 HaarsteegHilvaria 13 NeveloOns Vios 30 nisch veel beter spel liet zien. Het was wel goed merkbaar dai deze spelers beter zijn getraind. YVaspik moest het dan ook ha len met hard werken. En zelfs daarmee alleen zou Waspik er nog niet gekomen zijn. In zekere zin heeft de Waspikse grensrech ter, de heer Th. Smits, nog een belangrijk aandeel in de over winning van zijn club gehad. Vlak voor de rust maakte Ba ronie n.l. een doelpunt, dat de scheidsrechter reeds had toege kend. Maar op protest van de te genpartij raadpleegde de scheids rechter grensrechter Smits, die bevestigde buitenspel te hebben geconstateerd. Daarop herriep de scheidsrechter z'n beslissing, zo dat Waspik de tweede helft in ging met de niet al te grote ach terstand van 12. - In het eerste kwartier van de wedstrijd opende Vervoort de score. Het was geen groots doel punt, maar het telde mee. Na on geveer 30 minuten spelen maak te Baronie een verdiend tegen punt uit een goed opgezette aan val. Weer 10 minuten later nam Baronie de leiding. En was de kwaliteit van het spel in deze wedstrijd voor de uitslag bepa lend geweest, dan zouden de mannen uit Breda deze voor sprong niet meer prijs gegeven hebben. Na de rust heeft Was pik echter nog menigmaal voor het doel van Baronie geopereerd. Tien minuten was de tweede helft van de wedstrijd oud, toen een doelpunt van Vervoort de supporters van Waspik weer moed deed scheppen. Ze moesten echter nog geruime tijd op de winnende goal wachten. Zo bleef er de spanning tot enkele minu ten voor het einde in. Toen ver richtte Vervoort met een konbal uit een corner van Cor Schelle- kens de hattrick. De weinige minuten die toen nog volgden legde Waspik het accent bij het 'snel op de verde diging en met succes. Het bevrij dende fluitsignaal van de arbi ter liet niet lang meer op zich wachten. VLIJMEN. Vlijm. Boys 2Uno Animo 15. Zondag speelde Vlijm. Boys 2 een thuiswedstrijd tegen Uno Animo uit Loonopzand. Vanaf de aftrap namen de Boys de bal inee, rechtsbuiten Pelilers kreeg ue nal goed aangespeeld en gai üe Boys meteen de leiding. Uno paKte daarna flink aan en het doel van de Boys kwam onder zware druk te staan. Uno maak te gelijk door haar midvoor, 1-1. Uno Meet sterker en de druk werd le zwaar voor de Boysver- üeüigirig en meta een goed schot zorgae tie Uno midvoor voor een prachtig doelpunt, 12. Oe Boys Kwamen nu en dan opzetten, maar de goede verdediging van Uno en in laatste instantie de doelman wist doelpunten te voor komen. Zelfs kwam uit een aan val van Uno het door de reents- buiten het derde doelpunt 13. De Boys gooiden het elftal door eikaar, maar dat bracht geen verandering. Uit een goede pass van links joeg de midvoor nr. 4 in de touwen, 1---4 en met deze stand Kwam de rust. Na de rust hetzelfde spelbeeld met om beurten beide partijen in de aanval, maar 't technisch be tere Uno Animo benutte de kan sen en maakte 15. YVat de Boys ook deden, er kwam in de stand geen verandering meer. Uno Ani mo toonde zich de eerste plaats waardig. Vlijm. Boys 2-Baardw(jk 4 53. De Baardwijk-veteranen speel den tegen het 3e elftal van de Boys een goede wedstrijd, maar konden het op de duur tegen de jeugd niet volhouden en verloren met 53. N. Gedacht 1Vljjm. Boys 1 03 Zondag speelde Vlijm. Boys 1 een uitwedstrijd tegen Nooit Ge dacht te Geffen. Vanaf de aftrap golfde het spel op en neer en om beurten waren beide partijen in de aanval, maar de verdedigingen waren beide voorhoeden de baas. Zo ging de strijd gelijk op en ér was van de eerste speelhelft bij beide partijen weinig moois té zien. Na de rust zagen wij in het begin dezelfde strijd, maar een kwartier na de rust werden de Boys sterker en hadden succes door v. Esdonk. Hierna probeer de Geffen het met een serie aan vallen, maar het duurde niet lang, want de Boys kwamen te rug en het was v. Esdonk die de stand op 02 bracht. Geffen be schikte niet over voldoende uit- houdins vermogen, waardoor de Boys steeds voor het doel van Geffen waren en tegen het einde had linksbuiten Boek met een goed schot nog succes, 03, met welke stand het einde kwam van deze matige wedstrijd. Nog één uitwedstrijd en het seizoen is voor de Boys afgelo pen. HAARSTEEG. HaarsteegHilvaria 13. Een met kampioensaspiraties spelend Hilvaria is er in dezi ontmoeting in geslaagd om ook llaarsteeg aan haar zegekar te binden. Er werd echter door de beide partijen geen hoogstaand spel te zien "pgeven, vooral de thuisclub bracht er deze middag met haar zwakke voorhoede weer weinig van terecht. Dank zij het ahrde werken van het hele elftal kon de score tot drie doelpunten worden beperkt. Vanaf het ogen blik dat de hal aan het rollen was gebracht, pakten de gasten energiek aan, zij trachtten waar schijnlijk de wedstriid zo spoedig mogelijk in hun voordeel te be slissen. Na vele vergeefse aan vallen had Hilvaria reeds na een kwartier spelen succes; het was haar uitstekend spelende links buiten, die doelman Kuis kans loos wist te passeren. YVel slaag den de zebra's er hierna in oin het spel te verplaatsen, maar tot doelpunten kwam het niet. Hil varia deed het heel wat beter. In de neriode dat Haarsteegs rechts achter wegens een verwonding langs de lijn vertoefde, schoot haar midvoor uit een keurige voorzet van links onhoudbaar in. Een stand waarmee de eerste helft werd afgesloten. Na de hervatting, toen de thuis club het voordeel van de wind had, vlotte hel iets beter; het doel van Hilvaria kwam meer in gevaar, maar de schoten waren meestal te zwak, zodat de doel man er weinig moeite meehad. De groenwitten, zich wel be wust van de overwinning, deden liet maar kalm aan, de halfspe- lers opereerden meestal op eigen relft en toen was er voor de ze bra's helemaal geen doorkomen meer aan; de wedstrijd verloor daardoor veel aan spanning. Het meeste gevaar kwam nog van de Hilvaria iinkerwing; na ver schillende schoten od sublieme wijze te hebben gestopt, moest doelman Kuis tenslotte toch zwichten voor een hard schot van de rechtsbinnen van Hilva- varia. Haarsteeg speelde toen 'n verloren wedstrijd. Enkele minu ten voor het einde werd de ach terstand verkleind; bij een fout in de Hilvaria achterhoede rolde de bal tergend langzaam over de doellijn en werd de stand 13, waarmee ook het einde kwam. ii i i .i.i-i—...i i„ - GEWESTELIJK ARBEIDS BUREAU WAALWIJK Worden gevraagd BOUWNIJVERHEID: Metselaars Timmerlieden Schilders KLEDING-REINIGING r Naaisters Stiksters HOUT. KURK. STRO Machinale Houtbewerkers Meubelmakers L.l. meubelmakers

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7