PRIMA ZWIKKER 1 Hulpmodeleur 1 Aankomende jongen een Agent-Incasseerder PERSONEEL vooralle afdelingen Fa. Jac. van Lier Een bekwame ZWIKMEESTER KAATSHEUVEL bS CVeüer Set C. Hendriks Zn. te Waalwijk Net Winkelmeisje Schoenfabriek „Martino" J.VdMEl avonden beschikbaar aankomend VERKOOPSTER NETTE DIENSTBODE No. 2082 BEKWAME WINKELJUFFROUW nette meisjes en jongens bekwaam kleermaker GEVRAAGD: Schoenfabriek Wed. C. Steenbergen GEVRAAGD SCHOENFABRIEK HUIS De Tennisbaan „Euphonia" ALGEMENE JAARVERGADERING KOOKDEMONSTRATIE woensdag 18 april 1956 „EEN HUIS VOL HERRIE'' MARIA-SPEL DAMESHOEDEN Hoofdstraat 118. 8 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 16 APRIL 1956 WALA-CORSETTERIE GEVRAAGD BAKKERIJ HEIJS telefonisch aangesloten onder SCHOEN- EN LEDER Bedrijfsleider Overleersnijders Bijtuigers Machine-zwikkers Overhalers Doorzetters Aankloppers Zoolleerstanzers Ophalers Hulparbeiders voor de gehele Stikkers onderwerkafdeling Jeugdigen ter opleiding in het lederwarenvak Jeugdige schoenfabrieksarbei ders voor alle afdelingen Schoenstiksters Handschoenstiksters Looierij-sjouwers METAALNIJVERHEID Machine-bankwerkers Stempelmakers Halfwas monteurs L.l. constructie-bankwerker L.l. Automonteur L.l. plaatwerker Metaaldraaiers L.l. loodgieter Electriciëns Lood- en zinkwerker Metaalsmelters Metaalponsers Metaalsjouwers Zandvormers VOEDING- EN GENOTMIDDELEN Verkoopster tevens voor ad ministratieve werkzaamheden. L.l. winkelbediende mnl. Winkeljuffrouw (seizoen) VERKEER Loopjongen Hulp in garderobe.(seizoen) Garderobejuffrouw (seizoen) Werksters (seizoen) VRIJE BEROEPEN Magazijnbediende voor schoenfabriek Mannel. kantoorbedienden Steno-typiste Typiste 16 jaar Vr. kantoorbedienden 16-18 jr. Boekhouder HUISH. DIENSTEN Dagmeisje (halve dagen) Dagmeisjes Dienstbode (dag en nacht). Werksters Werkster voor schoonhouden van kantoorlokalen. Bieden zich aan SCHOEN EN LEDER Ass. Stikmeester Modeleur lederwaren VRIJE BEROEPEN Correspondent vreemde talen GEVRAAGD voor enkele hele of halve dagen per week. Adres te bevragen bureau van dit blad. Aanmelden na 6 uur 's avonds. GEVRAAGD COWA CONFECTIEATELIERS KAATSHEUVEL GEVRAAGD (voor de Snijderij) AanmeldenGrotestraat 286 B, Waalwyk Goed ingevoerde Maatschappij van Levensverzekering vraagt voor KAATSHEUVEL EN OMGEVING Gevraagd wordt een actief persoon, aan wie geboden wordt een prettige werkkring tegen vast salaris en provisie met opname in premievrije pensioenregeling. GEVRAAGD: in Manufacturenzaak annex Kruidenierswinkel HOGE STEENWEG 34 LOON OP ZAND TE KAATSHEUVEL vraagt voor directe indiensttreding TE KOOP aangeboden DE ECHO UW BLAD W. v. Nieuwsled!, Hoofdstraat 46, Kaatsheuvel R. K. Middenstandsvereniging DrunenElshout. Hiermede worden de leden in kennis gesteld dat de op 17 april a.s. 's avonds om 8 uur zal worden ge houden In Café REMISE (P, Klerkx.) In Café ELSHOUT zal een OPRICHTINGS VER GADERING plaats vinden van de K. J. M. V. HET BESTUUR. U kent dmt welwat praten, wat drinken, wat snoepen en wat leren!! U komt took ook „CRESCENDO" HENRI DE GREEVE pr. NYLONS passend en verrassend elegant PLOEGMAKERS - KAATSHEUVEL V Gasthuisstraat 108 y OVERGEPLAATST „MAIS0N SJAAN DE B0NDT" Voor de overstelpende be wijzen van belangstelling bfl onze verloving betuigen wij onze hartelijke dank. JOHAN v. d. GRIENDT CORRY DEKKERS. Waalwijk, april 1056. 1906 1956 D.V. donderdag 26 april a.s, hopen onze geliefde ouders de Heer en Mevrouw D. VAN DONGEN en L. A. VAN DONGEN-FRINGS hun 50-jarige echtvereniging te herdenken. Dat de 'Here hen nog lang voor elkaar en voor ons mag sparen, is de wens van hunne dankbare kinderen 'en kleinkinderen. Sprang, 12 april 1956 Oosteind 61 Gelegenheid tot feliciteren op woensdag 25 april van half 8 tot 9 uur. VRAAGT ter opleiding in het vak, Inlichtingen tussen 19 en21u. voor dag of dag en nacht. HOOG LOON. Marktstr. KAATSHEUVEL Het Agentschap Waalwijk van de Volkskrant en hetCentraal Ziekenfonds is vanaf heden J. J. v. d. WIEL, Putstraat 68 tevens 9 voor onze confectieateliers in Baardwijk en station HOOG LOON PRETTIGE WERKKRING Aanmelden Min. Laeffstraat 57 b WAALWIJK Telefoon 2228 Brieven met opgaaf van leeftijd, tegenwoordige werkkring en referenties te zenden onder No. 7578 bureau van dit blad. Brieven onder nr. 7579 Bureau van dit blad (BesoyensestraatéS, Waalwjj k) bewoond door twee gezinnen, MET SOHUUB, in gebruik als timmermanswerkplaats. Inlichtingen schriftelijk te bevragen bg JAC. BOTH, Alb. Thymstraat 113, Den Haag. TE KOOP: 2 herencostuums, gewone maat, 2 zwarte zomermantels, prijsje; 1 grote passpiegel; 1 patefoon met platen, iets defect, 1 partijtje hooi. Bevragen: WINTERDIJK 1 CAPELLE. TE KAATSHEUVEL heeft nog Gelieve zich te vervoegen by Wij nodigen U uit tot het bijwonen van een die wordt gegeven op in THALIA, Stationsstraat te Waalwijk Aanvangkalf acht 's avonds V.AS5ENDELFTSTR.20 H0EKT01STR. Gratis toegangskaarten kunnen vanaf heden aan de zaak worden afgehaald of telefonisch worden aangevraagd. ST. WILLIBRORDUS. Vrijdagavond hield de afdeling Kaats heuvel van de Ned. Kath. Bond van werknemers in die industriële bgdrijven S;. Williibrordus in de 'Gildenbond zijn jaarvergadering. De afwerking der ge wone huishoudelijke agenda, met ver slagen van secretaris en penningmeester had een zeer vlot verloop. De aftredende bestuursleden de heren N. Pruimboom en W. Damen werden herkozen, terwijl de heer J. 'Balvers benoemd werd in de con trolecommissie. Het hoofdbestuurslid de heer Schoremans hield hierna een be spreking over de loonpolitiek van het moment. Uitvoerig ging spreker in op de énigszins verwarde situatie, die ontstaan is, doordat de overeenkomst tussen de vakorganisaties en de federatie van schoenfabrikanten getroffen, niet de tij dige goedkeuring van de Rijksbemidde ling heeft bekomen. De secretaris van de afdeling Kaats heuvel van St. Willibrordus, de heer L, Broeders, zal in ons volgend nummer hierover een uitvoeriger uiteenzetting ge ven. I EEN HUIS VOL HERRIE. Zoals we in onderstaande advertentie kunnen lezen, komt het toneelgezelschap „Crescendo" zaterdag en zondag a.s. in de zaal van Euphonia opnieuw voor het voetlicht met de klucht: „Een Huis vol Herrie", warvan 2 april j.l. de première werd gegeven en „Crescendo" als steeds een groot succes had. Wie eten avond lachen wil, kan er zeker van zijn, zater dag en zondag in Euphonia niet teleur gesteld te wonden. op ZATERDAG 21 APRIL en ZONDAG 22 APRIL. Aanvang 8 uur n.m. Entree f 1.25 en f 0.75. Lachen, lachen lachen!!! HOGE BEKRONINGEN. Op de Internationale Hondententoon- stelling „De Winner 1956" op zaterdag en zondag j.l. te Amsterdam gehouden behaalde de heer P. Smulders alhier met zijn 23 mnd. oude teef „Felina van Beu kenhorst'1 in de Open klasse le prijs Uitmuntend, kampioen Winster 1956 én Ereprijs voor beste zelfgefokte St. Ber- narda, de grootste prestatie, welke een hondenliefhebber bereiken kan. De heer A. Mosselveld alhier behaalde met zijn 3-jarige teef „Heijspronck's Speldbournd Bracken" in de open klasse le pr. Z.G. K. A. J. NIEUWS. Op donderdag 19 april houdt de K. A. J.-afdeling Kaatsheuvel een buitengewoon belangrijke maandvergadering met als hoofdpunt: „We gaan zonder uitzonde ring allen naar Rome en de Paus". Een deskundige op dit gebied zal ons ver tellen over zijn ervaringen in ten het vele moois dat er in Rome en op de reis daarheen te zien is. Tevens staat op het programma de vacantie-inlichtingsdienst, die binnenkort weer gaat aanvangen. Er bestaan ook plannen om een vacan- tiekamp te beleggen voor de jeugd, waarover deze avond ook zal gesproken wordten. Tot slot zal er door de prijs winnaars van de districts-amateursdag opgetreden worden tot opluistering van deze avond, 'Ook de muzikale omlijsting zal niet ontbreken. De leerlingen Van de Levensschool worden mede op deze maandvergadering genodigd en zijn van harte welkom. BILJARTSPORT KAMPIOENSCHAP NEDERLAND ANKER KADER 38/2 te Amsterdam. In de ondergrondse biljartzaal van ca fé Restaurant Dubois organiseert deze week de biljartclub Rembrandt de finale van bet kampioenschap Nederland hoofd- klsse kléin-biljart Ankel Kader 38/2 '55- 56. Donderdag 19 april vangten deze wedstrijden aan met de deelnemers: J. Broerse Zaandam; J. Franken Tilburg: J. Lamers Beverwijk: B. van Leeuwen Nijmegen: J. van Lochem Amsterdam; W. Soeterboek Kaatsheuvel; J. Ligthart Alkmaar en R. Stalenhoef Soest. Deze eindwedstrijd vangt donderdag om 13,30 uur aan. De eerste ronde is vastgesteld: Biljart I: Lamers Stalenhoef 13,30 u.; Biljart II Soeterboek-v. Leeuwen 13,30. 15.30 u. biljart I: v. Lochem-Broerse; biljart II: Franken-Ligthart. t Is ons moeilijk een voorbeschouwing te geven, doch gezien de prestaties, die op de voorwedstrijd in Café Piet van Dun geleverd zijn, mogen we met grond verwachten, dat behalve de heer v. Lochem, de kampioen van het yorig jaar, de beide favorieten van het Zuiden, de heren J. Franken en Wim Soeterboek, zeker tot de gegadigden voor de titel mogen gerekend worden. Kaatsheuvel ziet zeker met grote belangstelling' de prestaties van „Wim" tegemoet. HET MARIA-SPEL van Henri dé Greeve. Juist een maand geleden zou de beken de spreker van „De Bond zonder Naam'', pater Henry de Greeve op uitnodiging var de K.J.M.V. in het Apollo Theater zijn modern Maria-spel als solo-acteur geven, doch door ernstige ziekte van de pater kon deze avond niet doorgaan. In onderhandeling is het KJMV-bestuur er in kunnen slagen de acteur voor een an dere avond te krijgen en zo gaat dan de voorstelling door op donderdag 19 april a.s., wederom in het Apollo Theater. Waren er voor de eerst vastgestelde avond al meer dan 200 plaatsen bespro ken, zeker mogen we verwachten, dat de belangstelling op donderdg a.s. nog gro ter zal zijn. We schreven in het half maart-nummer van ons blad een uitvoe rig artikel over het modern Mariaspel, dl de titel draagt van „Commissie voor objectief Onderzoek". Wie zich de grote radio-spreker nog herinnert, weet dat zijn woord steeds raak en eerlijk was; dezelfde eigenschappen heeft zijn Maria spel. We kennen daarin de pater in zijn zelfde gestalte, als we hem ons voor stelde, toen we naar hem luisterde, direct weer terug. Het zal zeker velen een genot zijn, dit donderdag a.s. te mogen ondervinden. We wilten degenen die voor de avond van 19 maart een toe gangsbewijs kochten, er aan herinneren, dat deze kaarten voor de voorstelling van donderdag a.s. nog geldig zijn. Onder staande advertentie geeft het beperkt uur van plaatsbespreking aan). in het APOLLO THEATER met zijn modern donderdag 19 april 8 u. n. na. Toegang fl.— Plaatsbespr. dinsdag 17 april uitsluitend v. 7 tot 7.30 u. n.m. KEGELSPORT-KRINGCONCOURS. Vrijdagavond' om >12 uur eindigden de korpswedstrijden van het Kring-concours dat de kegelclub „De Natte Spons" op de Euphonia-banen onder auspiciën van de T.K.B. ter viering van zijn 3e lustrum heeft georganiseer!. Alle bij de T.K.B. aangesloten verenigingen nmën deel aan de korpswedstrijden, terwijl daarnaast ook van de vrije-baan-wedstrijden, die eerst zandagavond om 8 uur eindigden, een zeer druk gebruik gemaakt werd. Vol gens de voorschriften van de K.N.K.B. waren de banen voor dit kringconcours opnieuw gevlakt, waardoor 'de clubs uit „eigen huis" hoegenaamd geen voor sprong hadden op hun kegelbroeders van de kring. Toch zijn de beste pres taties door Kaatsheuvel geleverd, waar bij vooral „Zet 'm Op" van zich heeft laten spreken. De eindstand van de korpswedstrijden was voor de A-klasse der Vijftallen: 1 Zet 'm Op 348; 2 NOP 326; 3 Rode Haan 318; 4 SNA 304; 5 Vereniging 303: 6 Vriendenkring 300: 7 Herinnering 297 en 8 K.I.K. 285, Hoogste korpswerper Th. v. d. Lin den van Zet 'm Op met 80. Vijftallen B-klasse: 1 TVK dames 289; 2 TVK heren 277; 3 Reünie 274; 4 ROL 272; 5 Vrolijke Poedelaars 267: 6 NIOD 262: 7 Alles of Niks 262; 8 REK 262; 9 Alles Om 254. Hoogste korpswerpster Mevr. v. Ceu- len 74, Drietallen; 1 Zet 'm Op I 189; 2 KIK 186; 3 Alles of Niks 179; 4 Vrolijke Poe delaars 173; 5 'NIOD 158; 6 Rode Haan 162; 7 SNA 159; 12 MOP 2 152; 13 Onder Ons 147; 14 Reünie 142; 15 TVK heren 137; 16 REK 126; 17 Vrienden kring 124; ,18 TVK dames 101. Vrije Baan Heten: 1 P. Kemmeren 8 x 45; 2 Jos Schalken 5 x 46; 3 W. Mus ters 2 x 45 - 44; 4 H. Vis 2 x 45; 5 A. Schalken 45 - 44; 6 'Fr. 'Schalken 45-2 x 43; 7 M. Vesters 45; 8 M. Kemmeren 4 x 44; 9 J. Schagen 3 x 44 - 3 x 43; 10 L. Tuerlings 3 x 44; Vrije Baan Dames 1 Mevr. v. Dun 2 x 43; 2 Mevr. Vosters 43; 3 Mevr. Smeulders 2 x 39; 4 mej. Robbe 38; 5 Mevr. Musters 37; 6 Mevr. v. d. Boo gaard 36. Met een groot T.K.B. bal werd dit uitstekend geslaagd kringconcours in Eu phonia besloten. Tijdens dit bal had de prijsuitdeling plaats. De voorzitter van de Natte Spons, de heer jW. Pepping lieette de talrijke aanwezigen, waaronder het T.KB.-bestuur met een hartelijk woord welkom, daarbij zijn dank uit drukkend voor de spontane medewerking van alle clubs genoten. De TKB-voor- zitter de heer Franken, dankte voor de uitstekende organisatie in Kaatsheuvel een traditie en verzocht de heer J. Kem meren de prijzen uit te reiken. Dat deze promotor dat deed, zoals van hem ver wacht mag worden, is vanzelfsprekend. Hij kent de TKB; hij kent daarnaast al le kegelbroeders en hunne prestaties. Zijn felicitaties kregen alzo een intieme, we mogen zeggen, één vakkundige in houd telkens door de winnaars in geijkte termen beantwoord. Dat „Zet 'm Op" en de TVK zowel Eva als Adam een bij zonder kegelbroedersfelicitatie -mochten incasseren, zal niemand verwonderen. De stemming kreeg haar uitdrukking in: bij ons in de Jordaan en in de Ke gelbroeder die nooit chagrin of ver driet heeft. In alle soorten en maten verkrijgbaar bij: K.A.J.-AGENDA. De week-agenda is enigszins gewijzigd: Dinsdag om 7 uur inplaats van 7.30 u. bestuursvergadering. Woensdag om 7.30 uur danscursus. Donderdag om 7.30 uur nam. maand vergadering en dus geen groep. AGENDA. Maandag 8 uur nam. Repetitie har monie Apollo. Maandag 8 uur nam. repetitie harm. St. Jam zaal P. van Dun. Dinsdag 7.30 uur nam. repetitie R.K. Par. Zangkoor St. Jan. 8.30 uur nam. repetitie Mannenkoor Semper Vivens. Woensdag 8 uur naim. repetitie Harm. Kon. Muz./ Gez. Euphonia. I 8 uur nam. Apollo Theater: Haven café. Toegang 18 jaar. Donderdg 7.45 uur nam. repetitie Da meskoor Bel Canto. 8.30 uur nam. repetitie Gem'engd koor Bel Canto. 8 uur nam. Maria-syond KJMV Apol lo Theater. ZUIDELIJK ELFTAL MET NATIONALE KERN. Het elftal van Zuid-Nederland, dat woensdag a.s. 18 april in het stadion „De Vliert" te Den Bosch tegen het Luxemburgse team zal spelen, is als volgt samengesteld: Doel: De Munck (Fortuna '54). Achter: Wiersma (PSV) en Kuys (NAC). Midden: Notermans (Fortuna '54), v. d. Hart (Fortuna '54) en Klaas- sens (WV, aanvoerder). Voor: Appel (Fortuna '54), Van Beurden (BW), Koopal (VVV), Brooymans (Willem II) en Hey- mans (BW). Reserves; Feyt (Willem II), Van Bun (MW), Brusselers (PSV) en Overbeeke (NAC). ATTENTIE. Verscliillende verslagen en be richten moeten tot een volgend nummer overstaan. Vanaf heden is de winkel in van PEPERSTRAAT 30 naar Voor het vervormen en garneren, dus in de toekomst naar Hoofdstraat 118 Kaatsheuvel.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 8