Waalwijkse en Langsiraatse Courant JAC. VAN DUCK, een Waalwijks schilder. BINNEN- EN BUITENLAND ELECTRA grootste keus F» U ROL Huidgenezing SCHEERAPPARATEN STOFZUIGERS Stedelijk Museum te Amsterdam geeft werken in bruikleen aan gemeente Waalwijk. Binnenkort belangrijke expositie door Waalwjjks Belang. DE WERELD ROND Ontloop die pijn van brandend maagzuur. Neem Bennies Puistjes verdrogen door Purol-poeder GEEN VRIJ OP 5 MEI VOOR AMBTENAREN. Mgr. Dr. P. J. M. v. Gils ten grave gedragen. t/i IXI to lil Grotestraat 207 heeft de Waalwyk VRIJDAG 20 APRIL 1956 Uitgever Waai wij kae Stoomdrukkerij Ajjfoon Tieten Hoofdredacteur IAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO mm ZUIDEN 79e JAARGANG No. 31 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. BureauxGROTESTRAAT 285, WAALWIJK TEL. 2821 Dr van BEURDENSTRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. 2882. OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO' J n haar septembernummer van 1955 publiceerde 't maandblad Brabantia Nostra een artikel van de heer J. J. M. Heeren uit Hel mond onder de titel „Een vergeten Brabantse schilder". Het betreft hier de in 1817 in Waalwijk gebo ren schilder Jac. van Dijck. Over hem schrijft de heer Heeren in ge noemd maandblad o.m.: „Historie schildering, die zich de uitbeelding van oudheid, mythologie en bijbel se verhalen tot onderwerp nam, was in de eerste helft van de vorige eeuw een veelbeoefend genre, zo wel in Frankrijk als binnen onze grenzen. Vooral in de dagen van de Romantiek, samenvallend met ons ontwakend nationaal bewustzijn, kwam daarnaast de verheerlijking van ons roemvol verleden in schil derij en prent tot uiting. In de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam werd één van de directeuren be last met het onderwijs in de „his torieklasse" en de ander „inzonder heid van de moderne Historie' Een van de schilders, die daar in die jaren zijn opleiding ontving, was een Brabantse jongeman, van wie zeer weinig bekend is en die toch in zijn beste jaren een veel belovend schilder en etser scheen te worden, maar die na een korte bloeitijd uit de aandacht is verdwe nen. Wij bedoelen Jac. van Dijck, die door de Kunsthistoricus J. Knoef onder meer anderen „jong gestor ven" schilders wordt gerangschikt. Ook andere schrijvers vermelden van hem als laatste bijzonderheid, dat hij van 1847-1853 leerling was van de Amsterdamse Academie en dat hij daar heeft geëtst en geschil derd. Een nader historisch onderzoek naar de levensbijzonderheden van deze schilder-tekenaar leveren het bewijs, dat v. Dijck in 1853 nog niet de helft van zijn levensweg had af gelegd. Jacobus van Dijck werd, blijkens mededeling van de gemeente-archi varis, te Waalwijk geboren 6 sept. 1817- Alle andere gedrukte bron nen geven echter 10 sept. als zijn geboortedatum aan. Hij was de zoon van de timmerman en lijstenmaker Wilhelmus Josephus van Dijck (ge boortig van Besoyen) en van Cor nelia van der Hoeff (geboren van Raamsdonk), die ook wel Verhoe ven wordt genoemd. Over zijn opleiding tijdens zijn jeugd- en jongelingsjaren is ons niets bekend. Omstreeks 1834 werd hij ingeschreven als leerling van de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten te 's-Hertogen- bosch. Tijdens het studiejaar 1837- 1838 behaalde hij er de eerste prijs voor het tekenen naar antieke beel den of beeldafgietsels, een volgend jaar die voor het boetseren naar soortgelijke modellen. Nadat v. Dijck deze school door lopen had, vestigde hij zich als kunstschilder te 's-Hertogenbosch. Gedurende het tijdvak van 1847- 1853 was hij ingeschreven als leer ling aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Amster dam. Ook hier rangschikte hij zich onder meest vooraanstaande leer lingen. In 1847 verwierf hij, met Wijnveld en Zücker, in de grote Academiewedstrijd de 3e prijs voor een historisch stuk en in 1850 de buitengewone dubbele prijs en een gouden medaille voor een bijbelse voorstelling: Petrus en Johannes bij het ledige graf van de Heiland. Op het einde van de cursus ver wierf hij de Prix de Rome. Over zijn oeuvre van de eerste jaren na zijn terugkeer te 's-Her togenbosch zegt het „Gedenkboek" in 1858, dat de schilder „door kun stige en rijke voortbrengselen van zijn penceel een met regt verkre gen roem handhaaft". k.i. Dovenstaand artikel was voor on- ze burgemeester aanleiding eens te gaan neuzen in het Stede lijk Museum te Amsterdam, waar meerdere werken van v. Dijck be waard worden. De directeur van dit museum, Jhr Sandberg, toonde de burgemeester niet alleen de betref fende schilderijen, maar verklaarde zich tevens bereid er een 8-tal in langdurig bruikleen af te staan aan de gemeente Waalwijk, om deze een plaats te geven in het stadhuis. Deze schilderijen zijn dezer dagen aangekomen en worden nu gereed gemaakt om geplaatst te worden. Wij zijn dezer dagen in de gele genheid gesteld om deze prachtige schilderijen te bewonderen en wij konden inderdaad vaststellen dat de Waawlijkse schilder Jacobus v. Dijck een kunstenaar van uitzon derlijke bekwaamheid is geweest. De schilderijen die in het stadhuis een plaats zullen vinden, hebben alle een gebeurtenis uit onze Va derlandse Geschiedenis tot onder werp, te weten: Graaf Floris I door benden van de heer van Kuyk overvallen en ver moord (1061); Het beleg van Utrecht door Wil lem IV (1345); Floris IV op steekspel door Cler mont vermoord (1235); Kroning van Willem II tot Rooms Koning (1248); Radboud weigert de doop (719); De Noorman Godfried door Hein- rich van Saksen vermoord (885); St. Bonifacius te Dokkum ver moord (754); Willem van Nassau sneuvelt te Groenlo (1627). Uet bovenstaand bezoek van bur gemeester Teijssen en de be spreking met Jhr Sandberg heeft verder tot resultaat gehad, dat zo goed als zeker Waalwijks Belang binnenkort in staat zal zijn een ten toonstelling te organiseren van een aantal schilderijen, voor dit doel af gestaan door het Stedelijk Museum te Amsterdam en waarvoor reeds een voorstel aan B. en W. van die stad is gedaan. I Hoewel wij u onder het motto „lachen is veel gezonder dan u denkt" de droeve en schrijnende berichten zoveel mogelijk besparen, moeten wij u toch ook wel eens de andere kant van de medaille laten zien om u de ene kant daardoor des te hoger te kunnen laten waar deren. Voor deze doffe, verweerde en ontluisterde kant nemen wij u mee naar Wheeling in west-Virginia. Daar woont een jongetje dat Tom my Williams heet, een naam die hier gelijk staat met Jantje Jansen. Hij is veertien jaar, hetgeen voor een jongen de mooiste leeftijd is die ge u maar denken kunt. De zon in zijn leven zou op zijn hoogste punf moeten staan en zijn dromen zouden uitbundiger moeten bloeien dan de rozen in de wonderlijke tui nen van Sjiraz. Iedere avond zou hij in bed moeten tuimelen, moege speeld en met de groezeligheid van de slaap in zijn jongensogen, waar in de lampen van een paradijselijke verwondering op hun hoogste vlam branden. Hij zou iedere morgen fluitend (en ook wel eens mok kend) met zijn boekentas onder de arm naar school moeten stappen om de nu eenmaal zo broodnodige geleerdheid op te doen. 's Avonds zou hij onder het licht van de lamp een boek moeten lezen en in de vakanties zou hij met vriendjes of met zijn ouders er op uit moeten trekken om te genieten van alles waarvan elke jongen op die leeftijd geniet. Hij zouja, hij zou al les moeten hebben waarop alle kin deren recht hebben: een gelukkige jeugd in een gelukkig gezin. Alsof de maag uit U lichaam brandt, zo'n pijn veroorzaaktovertollig maag zuur. De remedie is eenvoudig en afdoende: Rennies. Die helpen dade lijk. Gewoon, zonder water of wat ook, op de tong laten smelten, 't Kan niet missen, de brand is gedoofd Eet on bevreesd waar U trek in hebt, maar... steeds Rennies bij de hand! Maar Tommy Willams heeft dit niet gehad. Hij is opgegroeid op het asfalt en hij heeft al vroeg met de ogen van een oud en verbitterd mens de wereld ingekeken. Hoe dat precies allemaal gekomen is, weten wij ook niet, maar er moet in ieder geval iets aan zijn opvoeding geha perd hebben. In het gezin waarin hij is opgegroeid, moeten de liefde en warmte ontbroken hebben die van een kind een goed mens moe ten maken. Hij moet al vroeg het bitterste leed ervaren hebben dat een kind kan overkomen: eenzaam heid en verwaarlozing, want an ders zou hij er nooit toe gekomen zijn om een ander jongetje, de 9- - jarige David Powell te vermoorden om wat geld in handen te krijgen. David verkocht kaartjes voor een liefdadigheidsvoorstelling. Tommy lokte hem in de kelder van de wo ning van zijn ouders om hem daar te beroven. Men kan hierdoor met verbijste ring en afschuw geslagen worden, één ding staat voor ons als een paal boven water: Tommy Williams is geen misdadiger, maar een door en door ziek kind, aan wie een onrecht is bedreven dat met geen maten te meten is. En daarom worden wij met eenzelfde verbijstering en af schuw vervuld nu wij lezen dat dit kind van 14 jaar tot levenslange ge vangenisstraf is veroordeeld. De enige plaats waar dit kind thuis hoort, is een goed gezin, waar de liefde misschien nog iets kan her stellen van de ontzettende ravage die in dit kind is aangericht. De grootste misdaad hebben hiel de rechters begaan 1 I Dit is weer genoeg droefheid om uren over te denken en om ons daarna gelukkiger te voelen dan tevoren, omdat onze jeugdherinne ringen altijd nog met de wat be wasemde glans en de geur van oude vertrouwde dingen naast ons voort stappen. Als we de medaille weer om draaien, dan zien we daar een Zweedse koorddanser zitten. Hij zit niet gewoon op een stoel in een vertrek of de stoep van zijn huisje, maar op een koord, waar koord dansers gewoonlijk verblijven. Hij ziet er niet te best meer uit en het is hem aan te zien dat het zitten in een stoel op een koord hem danig de keel uithangt. Kijk, daar komt hij naar beneden, uitgeput en af geknapt. Tientallen handen strek ken zich naar hem uit. Nu is hij op de begane grond en ja hoor, daar zakt hij prompt in elkaar. Hij wordt opgenomen, in een auto gezet en naar bed gereden. U denkt mis schien, wat moet dit, wat is dit voor idiote boel! Dit was niets meer en niets minder dan de wereldkam pioen koordzitter. Hij heeft vijftig uur en vijf minuten op dat koord in die stoel gezeten. Het vorige record stond op naam van een Duitser die er 44 uur en 35 minuten op door bracht. Deze nieuwe prestatie wil dus wel iets zeggen en ge moet het thuis maar eens proberen op de waslijn, en daarna moogt ge nog eens zeggen dat het een idiote boel is. I Eerlijk gezegd dromen wij wel eens stiekem van een betrek king, waar wij alleen maar de laat ste van de maand behoeven te ver schijnen om ons (flinke) salaris in ontvangst te nemen. Wij dromen dit natuurlijk alleen wanneer de duivel zich heeft uitgestrekt op de matras van onze luiheid. Dat wij het zover nog niet gebracht heb ben, ligt niet aan ons, want wij zijn er lui genoeg voor, maar dan had den wij toch een ander beroep moe ten kiezen. In hogere ambtelijke kringen schijnt het wel eens voor te komen dat een ambtenaar zich aan het einde van elke maand trouw bij de betaalmeester meldt en enige honderden guldens in ontvangst neemt. Verder laat hij zich nimmer zien en niemand weet welke werk zaamheden zijn functie omvat en wat hij van de le tot de laatste doet. Ten slotte blijkt dan wel dat hij nog een residu is van een reeds lang overleden commissie en dat er dus ergens een foutje geslopen moet zijn bij het opruimen van deze commissie, maar men kan op deze manier want de betrokkene houdt heel wijselijk zijn mond toch heel wat jaartjes goede sier maken van met pijn opgebrachte belastinggelden. Een dergelijke be trekking is ons ideaal, maar wij vrezen voor de vervulling er van. Huidzuiverheid Huidgezondheid Er zijn echter mensen wie een dergelijke wijze van werken nog te zwaar valt. Onlangs is er in het Engelse Birmingham een man ver oordeeld omdat hij zijn kinderen verwaarloosde. Deze verwaarlozing lag voor een groot deel in het ont breken van de nodige gelden. Het gerechtelijk onderzoek houdt zich echter niet alleen bezig met 't con stateren van een feit, het graaft in ons leventje als een mol na een veertiendaagse vakantie. En in dit geval kwam dan aan het licht dat de man ons bovengenoemd ideaal reeds is voorbijgestreefd. Hij was namelijk te lui om het geld dat hij verdiende op te halen. Sommige mensen zijn een goed leven inderdaad niet waard. I De laatste kogel is door de kerk, vrienden, en wij zijn be nieuwd hoe lang het gebouw nu nog zal blijven staan. Wat wij bedoelen is dit: de Tweede Kamer heeft met 56 tegen 16 stemmen te kennen ge geven dat de gehuwde vrouw, die in gemeenschap van goederen is ge trouwd, dezelfde rechten moet krij gen als de man. Dat wil zeggen dat de vrouw geen briefje van haar man meer nodig heeft om iets te kopen, te verhuren of een ander handeltje af te sluiten. Daar staat ge natuurlijk wel even van te kij ken, maar voordat ge nu in tranen uitbarst, mogen wij misschien wel even zeggen dat dit voor een goed deel uw eigen schuld is. Ge hebt de vrouw in de laatste decennia zo veel schouderklopjes gegeven, dat ge u zelf een minderwaardigheids complex op de hals hebt gehaald. En nu zit ge met kilo's peren, die in gebakken staat zullen overgaan als ge eerdaags bij het thuiskomen van de arbeid zult bemerken dat 't halve huis verhuurd is aan een commissie voor de verspreiding van koelkasten. Of gij vindt in uw huis kamer een tapir, twee cobra's en drie pelikanen, die zij van een fail liet circusgezelschap heeft opge kocht; of zij heeft het televisie-toe- stel geruild voor een automatische lippenverver en wenkbrauwenepila- tor. En dan kunt ge wel op de vloer stampen en de radio keihard aan zetten, maar ge zit mèt de commis sie, mèt de tapir, mèt de lippenver ver en mèt uw vrouw, en er helpt geen lieve moeder aan. Eén ogenblik van onbedacht zaamheid maakt dat men jaren schreit! Meer kunnen wij u op uw ver dere levensweg niet meegeven. CONFLICT IN DE NED. ANTILLEN. De heer E. Jonckheer, de mi nister-president der Nederlandse Antillen, is maandag op Schip hol aangekomen. Hij weigerde vriendelijk, maar beslist, ook maar enig commentaar te geven op het tussen de Antilliaanse re gering en gouverneur SLruycken gerezen conflict over de beschik king der portefeuilles van het ka binet en over de benoeming van Mr. van der Meer tot minister van justitie, terwijl Mr. van der Meer zijn particuliere advocaten praktijk niet wenst op te geven. In welingelichte Haagse krin gen wordt verwacht dat minister Jonckheer aan de Nederlandse regering zal verzoeken om de gouverneur van de Antillen, mr. A. A. Struycken, terug te roepen. De Antilliaanse regering beeft reeds geruime tijd bezwaren te gen de houding van de gouver neur. Vorige week is een nieuw conflict ontstaan, toen de gou verneur bezwaren maakte tegen een versterking van de positie van minister Mr. van der Meer in het kabinet. Mr. van der Meer zou o.a. «aan optreden als vice- premier. ROUW EN INRICHTING TWEE DE TECHN. HOGESCHOOL. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend aangaan de de financiering van de bouw en inrichting van de technische hogeschool te Eindhoven. In het ontwerp wordt voorge steld de ministers van O. K. en W. en van Financiën te machti gen, in 1956 ten laste van het rijk een bijdrage van ten hoogste 5.500.000 gulden te verstrekken in de kosten van de bouw, de in richting, de salarissen en de ex ploitatie van de nieuwe techni sche hogeschool. Het ligt in de bedoeling, het onderwijs aan deze nieuwe T.H. in september 1957 te doen begin nen en binnen een termijn van anderhalf jaar jaar maximaal na de aanvaarding van dit wetsont werp een definitief gebouw te stichten. De bewindslieden ra men de investering in de bouw en inrichting van de tweede T.H. nodig in de jaren 1957 tot en met 1962, op totaal 30 miljoen. Bo vendien zal nog tweemaal 5 miljoen nodig zijn voor 't stich ten van een representatief hoofd gebouw. De nieuwe T.H. zal een capaciteit hebben voor in totaal duizend studenten. KONINKLIJKE 20 De Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij zal over 1955 een dividend aan haar aan deelhouders uitkeren van 20 in contanten. Vorig jaar werd 16 percent betaald. In januari 1956 werd reeds een tussentijdse uit kering (interimdividend) gedaan van 6 percent. Tot de dividendverhoging werd de maatschappij in staat gesteld doordat de Koninklijke/Shell Groep waarin de Koninklijke Olie voor 60 percent deelneemt -vorig jaar een omzet bereikte van meer dan 21 miljard gulden tegen 19,7 miljard in 1954, waar van na kosten en belastingen een nettowinst resteert van 1704 mil joen gulden tegen 1427,1 miljoen in het voorgaande jaar. Daarvan wordt 355 miljoen gulden aan de groepsmaatschappijen uitgekeerd JUNGSCHLEGER TER OBSER VATIE IN ZIEKENHUIS OPGENOMEN. Jungschleger is ter observatie opgenomen in het Koningin Ern- maziekenhuis (Tjikini) te Dja karta. Hij lijdt aan verhoogde bloeddruk. Het was hem in ver band met zijn klachten daarom trent toegestaan zaterdag j.l. een dokter te bezoeken. Jungschleger is hans voorlopig voor vier da gen ter observatie in het zieken huis opgenomen. Het paviljoen waar Jungschleger is onderge bracht wordt dag en nacht zwaar door de nolitie bewaakt. De regering is niet van plan 't rijkspersoneel alsnog op 5 mei vrijaf te geven om de bevrijding te vieren. De heer Koersen van de KVP vroeg dinsdag in de Tweede Kamer aan ministerpre sident Drees en vice-premier Beel of zij hun standpunt wilden her zien. De bewindslieden ant woordden dat zij de kwestie al opnieuw hadden bekeken, nadat de Tweede Kamer het vorige jaar op voorstel van de heer Koersen een motie had aangenomen waar in werd gevraagd op 5 mei het overheidspersoneel zoveel moge lijk vrij te geven. Dr. Drees zei, dat bij nieuwe besprekingen met de organisaties van overheids personeel niet was gebleken van een grote geestdrift voor de vijf de mei. DE NOODLOTTIGE AANRIJ DING IN DE VEENESTRAAT IN DEN HAAG. De Haagse rechtbank heeft de zaak behandeld tegen de 22-jari- ge Rotterdamse behanger, die in de nacht van 24 op 25 september van het vorig jaar met een in Rotterdam gestolen personenau to inreed op een menigte mensen die juist een bioscoop in de Vee- nestraat in Den Haag verliet. Er vielen daarbij twee doden en 20 personen werden min of meer ernstig gewond. Enkele van deze gewonden worden momenteel nog in Haagse ziekenhuizen ver pleegd of wachten thuis op her stel. De officier van justitie heeft aan het einde van zijn requisitoir tegen verdachte vijf jaar met af trek geè'ist. KOMINFORM OPGEHEVEN. Beroep op de landen van het Midden-Oosten. Juist bij het vertrek van Boel- ganin en Kroetsjev zond Moskou een paar verrassende medelingen de wereld in: le. De Kominform is opgehe ven. 2e. De Sovjet-Unie doet een be roep op de landen van het Mid den-Oosten om van alle verder geweld of te zien en zij zal steun verlenen aan de V. N. bij haar pogingen op dit terrein. De Kominform is de interna tionale organisatie der commu nistische partijen. RADIOTOESPRAAK VAN PAUS TOT ARBEIDERS. Paus Pius XII zal op 1 mei duizenden arbeiders uit vele lan den, die in Milaan bijeen zullen komen om de feestdag te vieren, via de radio toespreken. Een jaar geleden heeft de Paus de eerste mei uitgeroepen tot het liturgi sche feest van St. Jozef, patroon der werklieden. Hij bepaalde toen dat de le mei voortaan als een christelijke feestdag gevierd zou worden. De bijeenkomst wordt aangekondigd als de „eerste in ternationale 1 mei-dag" en wordt georganiseerd door de Italiaanse Katholieke Actie. MOORDAANSLAG OP MENDÈS-FRANCE. Minister Pierre Mendès-France die maandagavond laat per vlieg tuig uit Marokko in Parijs aan gekomen is, is ontsnapt aan een moordaanslag, die twee in Rabat wonende Fransen op hem hebben willen plegen. Zij vergisten zich in de duur van het verblijf van Mendès-France en dat was zijn geluk. Een van de daders van de ze moordaanslag is ernstig ge wond, toen hij bij zijn poging om het gebouw van de Franse Hoge Commissaris voor Marokko bin nen te dringen, werd verrast Ontelbaar vele autoriteiten als mede tal van personen uit onder wijskringen waren maandag in Roermond samengekomen om daar de begrafenis van mgr. dr. P. J. M. van Gils, oud-inspecteur van het katholiek onderwijs in Limburg, bij te wonen. Omstreeks half tien formeerde zich aan huize Salvator, waar mgr. v. Gils zijn laatste levensja ren doorbracht, de begrafenis stoet. Aan de lijkwagen gingen de bewoners van pensionaat Salva tor, de zusters Ursulinen en pen- sionairen, vooraf; achter de lijk wagen volgden alle leden van het kathedrale kapittel van Roer mond en vele anderen. Midden op het priesterkoor van de Sint Christoffel-kathedraal stond de lijkkist, waarop de bonnet, de kelk, bet kanunniksmanteltje, de stola en de onderscheidingen van de overleden geheim kamer heer van Z. H. de Paus en ere kanunnik geplaatst waren. Aan weerskanten hadden plaats geno men mgr. dr. A. Hanssen, bis schop-coadjutor van Roermond, mgr. prof. dr. F. Sassen, verte genwoordiger van de Minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen, dr. F. Houben, commissaris van de Koningin in Limburg, dr. R. Geuljans, burge meester van Roermond en mgr. F. Op de Coul, directeur katho liek bureau onderwijs en op voeding. De kanunniken bevonden zich in de koorbanken, terwijl vele priesters, onder wie mgr. drs. H. van der Mühlen, president van het Kleinseminarie Rolduc, bis schoppelijk onderwijsinspecteur P. van Nieuwenhoven, dekens en directeuren van bisschoppelijke colleges en kweekscholen naast het koor hadden plaatsgenomen. Voor het koor zaten nog leden van Gedeputeerde Staten van Limburg, het Tweede Kamerlid jhr. G. Ruijs de Berenbrouck, ve le hoogleraren van Nijmegen en Tilburg, hoofdinspecteur vau het lager onderwijs B. Stoopman, ve le inspecteurs uit Limburg en Brabant, de burgemeesters van Maastricht en Sittard, en verder vertegenwoordigers van de Sint Radboudstichting, van het cura torium van de katholieke econo mische hogeschool in Tilburg, van de R.K. Leergangen, van de R.K. Onderwijzersbond, van de lerarenvereniging Bonaventura, prof. dr. Michels namens het Thijmgenootschap en mr. dr. v. Sonsbeeck, oud-commissaris van de koningin in Limburg, een de putatie van het Limburgs ge schied- en oudheidkundig genoot schap, alsmede van vele andere Limburgse organisaties. De plechtige H. Requiemmis werd opgedragen door plebaan deken J. Terstappen, waarna mgr. dr. A. Hanssen de absoute verrichtte. Vele van de genoem de autoriteiten waren na de uit vaartmis ook in St. Odiliënberg aanwezig, waar het stoffelijk overschot van mgr. v. Gils in de schaduw van het historische kerkje in- het nriestergraf werd bijgezet. De plechtigheden op het kerkhof werden geleid door pas toor W. Joosten van St. Odiliën- berg. Samen met de reeds ge noemde aanwezigen defileerde de schooljeugd van St. Odiliën berg tenslotte langs de voor het graf geplaatste lijkkist van de grote onderwijsdeskundige mgr. v. Gils. Op wens van de overle dene werd aan het graf niet ge sproken. (Tijd) door een schildwacht. Hij beant woordde de sommatie van de schildwacht met drie revolver schoten, die de schildwacht in de buik troffen. BOM OP SPORTTERREIN EIST 26 DODEN. Zondagmiddag zijn 26 mensen fedood en 30 gewond door een leine bom, die een vliegtuig van de luchtmacht per ongeluk had laten vallen op een sportterrein te Prachuab op 318 kilometer van Bangkok. Het ongeluk was waarschijnlijk te wijten aan een fout in het mechanisme voor het loslaten van bommen. PHILIPSHAVE UNIC BRAUN-REMINGTON HOLL. ELECTRO RUTON EXCELSIOR

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1