Waalwijkse en Langstraatse Courant Het tragische einde van Jungschlaeger BEGROTINGSCOMMISSIE B. en W. Koop 'n mooie BRIL GEMEENTERAAD WAALWIJK Openbare Leeszaal en Bibliotheek Concertgebouw Betere huisvesting museum Hogere subsidies Voortvarend beleid Neem nu een verstandig besluit Brlllenspecialist VAN MA AR EN MAANDAG 23 APRIL 1956 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO W HEI ZUIDEN 79e JAARGANG No. 32 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs IQ cent per m.ti. Contract-advertenties speciaal tariel Bureaux: GROTESTRAAT 2*5, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2W2. Dr van BEURDENSTRAAT 8, OPGERICHT 1S7S TELEGE.-ADRES „ECHO" Zo is er dan een onverhoeds einde gekomen aan 't draina van rechtsverkrachting, waar door de jonge Indonesische staat kort na zijn geboorte, zijn bla zoen voor altijd heeft besmet, 't Doodvonnis is aan Jungschlae ger voltrokken zonder rechter lijke uitspraak. We bedoelen daar niet mee, de Indonesische overheden te be schuldigen van een schandelijke daad, waardoor zij haar rechter lijke macht bevrijdde van een verlegenheid, aan welke zij zich niet meer kon ontworstelen. On danks deze verdenking, die bij sommigen is opgekomen, achten wij zulk een misdadige toeleg volstrekt uitgesloten. Maar wij spreken van „een doodvonnis zonder rechterlijke uitspraak" met het oog op de feiten die zich reeds hebben voorgedaan. Een verdachte, dat wil zeggen iemand wiens schuld nog niet vaststaat, te onderwerpen aan een reeks van martelingen als Jungschlaeger heeft moeten on dergaan (twee jaar voorarrest; een jaar 'n slepend proces; leu genachtige getuigen; de dood straf tenslotte) dit alles heeft hem de dood ingejaagd. Rechter Maengkom kan 'thans zijn handen wassen in onschuld. Hij is niet aansprakelijk voor een vonnis, dat het geweten van de gehele wereld tegen hem wakker zou roepen en hij kan z'n gezicht redden tegenover zijn volk, dat kunstmatig tegen de Nederlan ders is opgezet. 'Het is gruwelijk dit te zeggen, maar onmisken baar bevrijdt de dood van Jung schlaeger de Indonesiërs van een netelig probleem. Jungschlaeger verliet dit leven enkele dagen voordat een uitspraak was toege zegd, De bewijzen van zijn on schuld hadden zich opgestapeld, de internationale verontwaardi ging was vaardig. Zelfs Amerika begon ten lange leste in bewe ging te komen. Indonesië had de wereldopinie tegen zich. Terzelf- j dertijd was de haat tegen de Ne derlanders zodanig aangestookt, dat men Jungsclilaegers dappere j verdedigster rotte appelen in 't aangezicht wierp. De zaak Jungschlaeger zal in de geschiedenis geboekt blij ven staan als een klassiek voor beeld van rechtsverkrachting door ondeskundige rechters. Dit is een kwade noot voor de jonge staat. En men vraagt zich af, of 't staatshoofd bij zijn aanstaand bezoek aan Washington kan pa- I raderen als de vertegenwoordi- ger van een rechtsstaat, wanneer zijn organen op een voor ieder aanschouwelijke wijze het recht hebben beledigd. Hitier heeft school gemaakt in Indonesië. Mishandeling en beïn vloeding van getuigen, een pro ces waarin gespeeld wordt inel mensenlevens, dat uitsluitend dienstbaar gemaakt wordt aan politieke bedoelingen, ja, dat een onderdeel vormt van een politie ke actie. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe Indonesië zich uit de wrong waarin het zich had vastgesnoerd, had kunnen red den, indien de Voorzienigheid niet tussen beiden was getreden en de arme kerel, die geslachtof ferd werd, niet met eigen hand de vrede had gegeven. Het zou echter een dwaling zijn te menen, dat door het ver scheiden van Jungschlaeger het probleem dat de grondslag vorm de van zijn lijden, uit de wereld was. Er zijn nog andere gedeti neerde Nederlanders in Djakar ta's greep. Zal men het maanle ken Gods, dat in de natuurlijke dood besloten ligt, verstaan? Een volstrekte wijziging van het tot dusver gevoerde beleid vermag alleen de goede naam van Indo nesië te herstellen. Eerst wan neer men er mee ophoudt poli tiek en rechtspraak met elkan der te vermengen, kan een zui vere toestand geboren worden. De dood van Jungschlaeger heeft het probleem van de Ne derlanders, die onschuldig ter slachtbank worden gevoerd, niet terzijde gesteld, maar verscherpt. Nu, meer dan ooit is het ogen blik gekomen voor een principi ële beslissing. De dag van mor gen kan haar brengen. Wij zijn in gespannen verwachting, want het natuurlijk sterven van Jung schlaeger zal op de wereld het zelfde effect hebben als een ge rechtelijk doodvonnis. „Nu ziet ge", zal iedereen uitroepen, waartoe zulke gedrochtelijke pro cessen leiden". Zelden heeft zich een gebeur tenis voorgedaan, die zo tot liet gevoel van ons volk heeft gesproken als het lot van deze martelaar. Heel ons volk kwam in verzet. Men heeft het buiten land weten te bewerken en zelfs in de laakbare afzijdigheid van de Verènigde Staten is een ken tering gekomen. De dood van Jungschlaeger geeft aan de strijd voor het recht een symbolisch en gewijd karak ter. Hij versterkt het erbarmen der wereld met het slachtoffer en de roep om rechtsherstel, die niet valt te misduiden. (Nadruk verboden) De Begrotingscommissie, bestaan de uit de heren G. A. Duyvelaar, C. P. van den Hoven en A. G. Meys, komt inzake de gemeentebegroting 1956 tot de volgende bevindingen: Re Cbmmissie kan zich in hoofd- zaak met het door het College van B. en W. gedacht te voeren be leid verenigen. De ontwikkeling van onze stad eist zo mogelijk op korte termijn de uitvoering van de diverse voorge nomen werken. De snelle uitgroei van onze in dustriële gemeente vraagt een ont wikkeling op verschillend maat- maatschappelijk en cultureel ter rein, die daarmede gelijke tred houdt. De voorzieningen op onder wijsgebied zijn ruim gepland. Voor recreatie-mogelijkheden is speciaal op het gebied van de sport reeds een groot plan in studie. Daartegenover meent de Commis sie echter enige achterstand op het specifiek cultureel terrein te moe ten constateren. De Culturele Raad zal zeer zeker t.z.t. met voorstellen op dit gebied komen. Toch meent de Commissie reeds thans enkele punten onder de aandacht te moeten brengen, welke een spoedige bestudering en oplos sing vragen. Ie. Het tot stand brengen van een concertgebouw; 2e. Het stichten van een Open bare Leeszaal en Bibliotheek; 3e. Een betere huisvesting voor het museum voor de schoen en lederindustrie. Pezien de noodzaak van de ver- heffing van het culturele peil spijt het de Commissie te moeten constateren, dat het subsidie-beleid van het College van B. en W. spe ciaal op dit punt hiermede niet in overeenstemming is. Zo meent de Commissie dat: le. het gevraagde subsidie voor het museum voor de schoen- en lederindustrie tot een bedrag van 2.000niet te hoog moet worden geacht, en zou gaarne zien dat dit subsidie alsnog wordt toegekend. 2e. de Waalwijkse Kring van Kunst len Wetenschap bewezen heeft een zo belangrijke plaats in 't culturele leven van Waalwijk in te nemen, dat deze Kring moet blij ven bestaan. Daarom zijn ondergetekenden van mening, dat het noodzakelijk is dat de gemeente het gevraagde subsi die ad 1.000.toekent. 3e. zij, evenals vorig jaar, dient te wijzen op het belangrijke werk dat Waalwijks Belang verricht op het gebied van vreemdelingenver keer. Om deze activiteit naar beho- doelde plannen met voortvarend heid zullen trachten te realiseren, zullen naar wij hopen in de loop van het jaar 1956 voorstellen komen, welke voor de gemeente ze kere financiële gevolgen zullen heb ben. Uit het feit, dat de commissie haar spijt uitspreekt over het be leid van ons college met betrekking tot de concrete toekenning van on derscheiden subsidies, menen wij te moeten afleiden, dat wij in de toelichting op de toekenning dezer subsidies wellicht iets te beperkt zijn geweest, dan wel, dat onze be doelingen daarbij niet volledig tot uitdrukking zijn gekomen. Wat betreft ons voorstel tot toe kenning van een subsidie van 1000 gulden aan 't bestuur van de stich ting „Museum voor de schoen- en lederindustrie", merken wij op, dat met alle respect en bewondering voor hetgeen door het bestuur voor dit museum reeds is gedaan en tot stand is gebracht en met erkenning overigens van het grote belang, dat onze stad heeft bij de instandhou ding en de verdere uitbouw van dit museum, waarvan wij in het voor gaande reeds hebben doen blijken het bestuur zich thans voor het eerst om subsidie tot de gemeente heeft gewend, terwijl het museum toch reeds meerdere jaren wordt ge ëxploiteerd en de exploitatie tot he den blijkbaar zonder beroep op fi nanciële hulp van gemeentewege heeft kunnen plaats vinden. Niet uit het oog mag worden verloren, dat het museum ook voor de in Waalwijk gevestigde schoen- en le derindustrie van grote betekenis is en dat met name getracht moet wor den ook van die zijde meer finan ciële werking te verkrijgen. Op grond hiervan achten wij op dit ogenblik geen termen aanwezig om voor te stellen het subsidie voor het museum voor het jaar 1956 te bepalen op 2.000.—, ook, omdat in het kader van onze eerder genoem de plannen de gehele financiële structuur van het museum zal wor den bezien. iN; i «'ilJBai,! ren te kunnen ontwikkelen, acht de Commissie een subsidie van 500.- ontoereikend. Het College van B. en W. zegt op pag. 10 van de Me morie van toelichting wel toe dat deze vereniging voor speciale acties in een afzonderlijk verzoek subsi die-aanvrage kan doen, doch 't zal duidelijk zijn dat het niet mogelijk is vooraf een behoorlijk plan op te stellen en zeer zeker niet uit te voe ren, indien de vereniging tevoren niet weet over welke middelen zij kan beschikken. 4e. de motivering waarom een subsidie aan de Christelijke Lees bibliotheek „Besoyen" wordt afge wezen niet juist is. Deze reeds jaren bestaande biblio theek komt, naar de mening van de Commissie, ook voor subsidiëring in aanmerking. i Wat betreft de subsidiëring 'van muziekgezelschappen, mogen ondergetekenden het volgende op merken: Het is de Commissie bekend dat door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op ver zoek' van de federaties van muziek gezelschappen aan alle gemeente raden in Nederland richtlijnen zijn toegezonden betreffende de subsi diëring van harmonie- en fanfare gezelschappen. De subsidies, in de ze richtlijnen vervat, zijn kennelijk gebaseerd op de op concoursen be reikte classificatie. Een standpunt hetwelk de Commissie eveneens huldigt en reeds bij de behandeling van de begroting voor het jaar 1955 naar voren heeft gebracht. Gezien bovengenoemde richtlij nen en de toezegging van de Voor zitter van het College van B. en W. bij de mondelinge behandeling van het rapport Begroting 1955, had de Commissie verwacht dat het Ge meentebestuur de subsidies voor '56 dienovereenkomstig zou hebben voorgesteld. Naar aanleiding van de gemaak te opmerkingen en bedenkingen van de commissie, delen B. en W. het volgende mede: Met erkentelijkheid hebben wij er van kennis genomen, dat de commissie zich met het door ons in de begroting tot uitdrukking ge brachte beleid voor het jaar 1956 in hoofdzaak kan verenigen. Dit beleid is gebaseerd op de ver wachtingen, welke wij hebben, ten aanzien van de ontwikkeling en de groei der gemeente Waalwijk nu en in de toekomst, waarbij uiteraard diverse aspecten moeten worden bezien. Deze aspecten betreffen o.m. de uitbreiding der gemeente als ge volg van haar gestadige groei, de industriële ontwikkeling, de woon functie der gemeente, verbeterin gen van de weg- en waterverbin dingen van en met Waalwijk, de watervrijmaking en de accentue ring van de centrale functie der ge meente ten opzichte van de omge ving- Als wij dit doel voor ogen stellen en ons realiseren wat er al zo zal moeten worden gedaan, zal 't voor eenieder duidelijk zijn dat er dan een voortvarend beleid moet wor den gevoerd, waartoe de medewer king van de raad onmisbaar is. Muziekschool - Leeszaal. Met de commissie zijn ook wij van oordeel, dat er in Waal wijk mede gelet op de samen stelling van de bevolking en op de centrale functie van de gemeente enige achterstand bestaat op speci fiek cultureel terrein. Vandaar dat wij dan ook de instelling van de culturele raad die speciaal op het terrein van het culturele leven in de gemeente coördinerend, stimu lerend en activerend moet optre den, met instemming hebben be groet. Het eerste onderwerp, waarmede de culturele raad zich thans bezig houdt, betreft de mogelijkheid van de oprichtin» van een muziekschool in de gemeente. Voorts is het ons bekend, dat de voorzitter van de culturele raad voornemens is om in één van de eerstvolgende vergade ringen van die raad de oprichting van een openbare leeszaal en bi bliotheek als punt van behandeling ter tafel te brengen. Verwacht wordt, dat er in de loop van het jaar 1956 concrete voorstellen en suggesties over deze beide onder werpen zullen kunnen worden ge daan. Concertgebouw. Uoewel wij ons in de voorgaande 1 jaren ernstig met de mogelijk heden van uitbreiding van de hui dige outillage en accomodatie van concert- en/of toneelzalen hebben bezig gehouden, is dit punt, van ac tie als gevolg van de absolute bouw- stop voor "dergelijke gebouwen thans minder actueel, hoewel wij uiteraard ter zake diligent zullen blijven. Museum. Detreffende de huisvesting van 't u museum voor de schoen- en lederindustrie, hebben wij reeds ge ruime tijd bepaalde gedachten. Met het bestuur van het museum zijn daarover inmiddels besprekingen gevoerd, waarbij bleek dat het be stuur volledig met de plannen der gemeente instemde. Daar wij be- Kunstkring. I ndien wij de subsidie-aanvraag van de Waalwijkse Kring voor Kunst en Wetenschap op haar me rites bezien, dan blijkt, dat een na delig saldo is geraamd voor het be grotingsseizoen '55/'56 van 1.005.-, voor welk bedrag, afgerond op 1.000.een bijdrage uit de ge meentekas wordt verzocht. Ten aanzien hiervan merken wij op, dat het nimmer in de bedoeling kan lig gen dat het subsidie van de ge meente als sluitpost van een begro ting moet dienen. Wij menen, dat met toekenning- van een subsidie van 750.voors hands kan worden volstaan, en dat het bestuur van de Waalwijkse Kring naar wegen en middelen be hoort om te zien om op andere wij ze voor het resterende bedrag dek king te zoeken. Uitdrukkelijk willen wij hierbij stipuleren, dat wij grote waardering hebben voor de activiteiten, welke het bestuur heeft ontwikkeld om aan het culturele leven in de ge meente, waaraan vóór de oorlog 1940-1945 betrekkelijk weinig aan dacht was besteed, inhoud en bete kenis te geven. Wij erkennen graag dat het bestuur er in geslaagd is avonden te organiseren van hoog cultureel gehalte, doch anderzijds mogen wij niet vergeten dat, naar ons oordeel, de gemeente niet zo ver behoort te gaan, dat zij een ge raamd nadelig saldo geheel voor haar rekening neemt. Waalwijks Belang. Ten aanzien van de subsidiëring van de vereniging „Waalwijks Belang", hebben wij in onze aan biedingsbrief van de begroting reeds medegedeeld, dat voor het ge val, dat de vereniging in het jaar 1956 speciale en betekenende acties ter hand neemt, er aanleiding is om nadere voorstellen te doen. Op ons verzoek heeft het bestuur van „Waalwijks Belang" opgaaf gedaan van de bijzondere activiteiten, wel ke zij voornemens is in het jaar 1956 uit te voeren. Zo zal er od 10 juni a.s. een zomerfeest worden georga niseerd, met daaraan verbonden een rolschaatsen-show van een gezel schap uit 's-Gravenhage, concert, mars en taptoe van het genie-mu ziekcorps en bal-champêtre, zal er voorts een zgn. kunstmarkt gehou den worden, ligt het in de bedoe ling bij gelegenheid van de a.s'. muziekfeesten van St. Crispijn een vuurwerk te doen afsteken en ligt het in het voornemen een tentoon stelling van schilderstukken uit het stedelijk museum van Amsterdam in te richten. Onder voorwaarden, dat al deze bijzondere activiteiten, of althans het grootste gedeelte daarvan, doorgang zullen vinden, stellen wij nader voor aan het be stuur van „Waalwijks Belang" een aanvullend subsidie toe te kennen van 1.000. Christelijke Leesbibliotheek Besoyen. fins voorstel om afwijzend te be- u schikken op de subsidie-aan- aanvrage van het bestuur van de Christelijke leesbibliotheek „Be soyen" was gebaseerd op de vrij gebrekkige gegevens, welke door 't bestuur in zijn adres waren ver strekt en op het ontbreken van een begroting van inkomsten en uitga ven, aan de hand waarvan wij ons een inzicht in de financiële positie van de vereniging konden verschaf fen. Het mag toch algemeen be kend worden geacht, dat een ver zoek om subsidie zonder meer, niet voor inwilliging vatbaar is en dat overlegging op de eerste plaats van financiële stukken vereist is. Naar aanleiding van de opmer king van de commissie hebben wij het bestuur der vereniging alsnog om overlegging van een begroting gevraagd. Daaruit blijkt, dat het be stuur voor het jaar 1956 een tekort raamt van 150.Hierin vinden wij aanleiding alsnog voor te stel len aan het bestuur van de Chris telijke leesbibliotheek „Besoyen" voor het jaar 1956 een subsidie toe te kennen van 100. Leesbibliotheek „St. Antonius". Wij willen hierbij opmerken, dat zowel het subsidie aan de bi bliotheek „St. Antonius" als het subsidie aan de bibliotheek „Be soyen" nader zullen worden bezien, indien blijkt, dat de ODrichting van een openbare leeszaal en biblio theek in de gemeente tot de moge lijkheden zal behoren, daar de ge meente aan een dergelijke instel ling op grond van de Ministeriële voorschriften in betekenende mate subsidie zal moeten verlenen. Muziekgezelschappen. fje betekenis en de zin van de op merkingen van de commissie in zake de subsidiëring van muziek gezelschappen, kunnen wij niet be grijpen. In het adres dd. augustus 1955 van de federaties van lande lijke harmonie- en muziekorgani saties aan de raad, worden sugges ties gedaan met betrekking tot de subsidiëring van plaatselijke mu- SALARIS VERHOGING! ziekgezelschappen, waarbij, voorzo ver voor onze gemeente van bete kenis, wordt geadviseerd om aan muziekgezelschappen, welke in de vier lagere afdelingen uitkomen 'n subsidie te verlenen van 600. per jaar en aan de muziekgezel schappen, welke in de afdeling uit muntendheid uitkomen een subsi die van 750per jaar. Wij heb ben voorgesteld om tot wederop zegging zowel aan de harmonie „St. Crispijn", als aan de harmonie „St. Jan een jaarlijks subsidie te ver lenen van 750— elk. Tegemoet koming aan de wehs van de com missie zou mitsdien inhouden, dat het ^subsidie voor de harmonie „St. Jan" met 150— per jaar zou moe ten worden verminderd. Hiervoor wordt om meerdere re denen door ons niet gevoeld. De suggesties van de boven genoemde federaties worden uitsluitend geba seerd op de kunstzinnige prestaties van de betreffende verenigingen. Daarnaast menen wij evenwel, dat ook andere plaatselijke factoren bij de bepaling van de hoogte van subsidies aan harmoniegezelschap pen in aanmerking kunnen en in 't onderhavige geval ook moeten worden genomen. Wij denken hier bij aan de positie, die een bepaalde harmonie in het maatschappelijk leven van een gemeente of een deel er van inneemt, aan de mogelijk- heid van recrutering van leden uit een beperkte bevolkingsgroep, het geen uiteraard op de prestaties van invloed is, aan de mogelijkheden om in meerdere of mindere mate een beroep op de bevolking te doen tot het verlenen van financiële steun en tenslotte aan gegroeide tradities, welke zoveel mogelijk moeten worden geëerbiedigd. Op grond van een en ander kun nen wij geen aanleiding vinden voor te stellen het aan de harmonie „St. Jan" toe te kennen subsidie van 750.per jaar terug te bren gen tot 600.per jaar. KINDERBIJSLAG Vughterslraat 25 Den Bosch - Markt 32 Tilburg - Nwe Ginnekenstr. 23 Breda Prae-adviezen voor de vergade ring van de raad der gemeente Waalwijk, welke hedenavond te 7.30 uur ten gemeentehuize zal worden gehouden. Partieel uitbreidingsplan in onderdelen voor Baardwijk. In de vergadering van 23 februa ri 1956 werd in ontwerp vastgesteld een partieel uitbreidingsplan in on derdelen voor Baardwijk, alsmede een verordening, houdende de be bouwingsvoorschriften, als bedoeld in artikel 39 van de woningwet. Zoals bekend omvat dit uitbrei dingsplan o.m. de bouw van een 4- tal woningblokken, tezamen tellen de 264 woningen. De commissie voor gemeentelijke uitbreidingsplannen in Noord-Bra bant, aan welke commissie het plan door ons ter beoordeling was toe gezonden, heeft nog enkele bezwa ren tegen het plan, welke bezwaren evenwel van ondergeschikt belang zijn. Naar het oordeel van de commis sie zou aan de westelijke zijde van de westelijk in het plangebied ge projecteerde grensweg bebouwing voorlopig dienen te worden voorko men en aan die zijde langs de weg daartoe een complementaire be stemming gegeven dienen te wor den. Omdat deze complementaire bestemming aan de betreffende grond reeds in het uitbreidingsplan in hoofdzaken is gegeven, achten B. en W. het niet nodig deze wijzi ging in het onderhavige uitbrei dingsplan aan te brengen. Op verzoek van de commissie is de aanvankelijk geprojecteerde aan sluiting met het centrum van de ge meente vervallen. In de bebouwingsvoorschriften zijn de door de commissie aangege ven wijzigingen aangebracht. B. en W. stellen voor, vast te stel len het partieel uitbreidingsplan in onderdelen voor Baardwijk en de verordening, houdende de bebou wingsvoorschriften. Verbetering handelsavondschool in de Mr v. Coothstraat. De Commissie van Toezicht op 't Middelbaar Onderwijs alhier, heeft zich met betrekking tot de huisves ting van de r.k. Middelbare Han delsavondschool in de Mr v. Cooth straat, tot het college van B. en W. gewend. Genoemde commissie is nl. na een ingesteld onderzoek tot de conclu sie gekomen, dat de toestand, waar in zich dit gebouw bevindt, zeer slechts is te noemen. De verlichting van de lokalen is absoluut onvoldoende en totaal ver ouderd, terwijl de inventaris, zoals banken, tafels e.d. niet goed bruik baar meer is. Voorts heeft nog geen herstel plaats gevonden van de trap, welke tijdens de bezetting zodanig werd beschadigd, dat hij thans niet meer zonder gevaar kan worden gebruikt. Ook de gasverwarmingsinstalla- tie, speciaal voor wat betreft de ra diatoren, is dermate versleten, dat bij gebruik enig brandgevaar niet uitgesloten moet worden geacht. De telkens wisselende bezetting gedurende de oorlog, het zeer inten sieve gebruik in de na-oorlogse ja ren, alsook 't steeds weer opnieuw uitgestelde onderhoud van het ge bouw en het onvoldoende schoon houden daarvan, zijn er oorzaak van dat het gebouw thans volkomen uit geleefd is en in een min of meer desolate toestand verkeert. In verband hiermee, is door de directeur van de dienst gemeente werken, na gepleegd overleg met de inspecteur van het middelbaar on derwijs, een kosten-begroting inza ke verbetering van het onderwer- pelijke schoolgebouw opgesteld. Bij de opzet van deze kostenra ming is er van uitgegaan, dat de verbeteringen en herstellingen van dien aard moeten zijn, dat het ce- bouw weer jaren meegaat en dat de gemeente het voor allerlei doelein den kan gebruiken, terwijl toch de nodige soberheid is betracht. Bedoelde kostenbegroting is ge splitst in: a. kosten van het gebouw en b. kosten van inventaris, terwijl deze kosten wederom zijn onderverdeeld in kosten van uitge steld onderhoud en kosten van ver betering. De Centrale voor Katholiek Han delsonderwijs te Den Haag heeft een gedeelte van het gebouw in ge bruik tegen een jaarlijkse huursom van 2100.per iaar. Ter compen satie van de kosten van verbetering en herstelling achten B. en W. een verhoging van deze huursom met met 1000.per jaar gewenst en verantwoord. De directeur van ge noemde Centrale zal omtrent deze huurverhoging nader overleg ple gen met het departement. B. en W. stellen voor, het terzake benodigde krediet beschikbaar te stellen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1