Binnen- en Buitenland. DE BCBO TAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 25 APRIL 1956 Medewerking- ex art. 72 der lager-onderwijswet 1920. Het bestuur van de r.k. bijzon dere lagere jongensschool „St. Cle mens", Baardwijksestraat 44 alhier, wendt zich tot de raad, met 't ver- zoek om, overeenkomstig de bepa lingen van artikel 72 der lager on derwijswet 1920, medewerking te FEUILLETON van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN" WILDE VAART Door ALLAN PENNING. 4). Veertien dagen later lag de „Ping Ho" wederom op de rede van Soerabaja te dobberen en de dag, dat zij het anker zou lichten voor Shanghai, kwam Tony Du- venaire op het allerlaatste nip pertje zijn partij aan boord brengen. Hij, de grote Tony, die zeker de allerlaatste was om zich met zulk soort zaakjes in te la ten, kwam als een soort krani persoonlijk het stuurmansre?u afhalen. Peter wilde nog een grapje ma ken, maar Tony bleek niet in de stemming. „Een zacht katertje misschien, Tony?" plaagde Peter hem, maar er was geen land met hem te be zeilen. „Ach kerel, schei uit met je flauwe kul." Maar later zou blijken waarom Tony Duvenaire niet in de stem ming was. Hij had zojuist het lijk begraven en Peter, die zich willen verlenen voor de aankoop van klassikale leermiddelen en meubilair ten behoeve van de in richting van een nieuw lokaal. B. en W. zijn van mening dat de beoogde inrichting verantwoord moet worden geacht, in verband waarmee zij voorstellen, de ge vraagde medewerking te verlenen. van geen kwaad bewust was, dacht eerst terug aan de vreem de stemming van Duvenaire, toen hij enige tijd daarna werd uitge nodigd even op de bank te ko men. De hankagent ontving hem zelf, correct maar koud. „Kapitein Wins, ik heb u ge vraagd eens even bij me te ko men, daar ik een onregelmatig heid heb ontdekt, die eigenlijk niet door de beugel kan... Geeft u wel eens meer connossementen af zonder dat de lading door u is ingenomen?" Peter keek verwonderd op en vroeg: „Hoe bedoelt u dat zo... Connossementen zonder lading?" „Ik bedoel het precies, zoals ik het zeg, kapitein Wins. Geeft u wel eens meer connossementen af, voordat de lading door het schip is ingenomen, derhalve in het ruim van uw schip aanwe zig is?" „Ach zo", lachte Peter opge lucht, „u bedoelt of ik wel eens connossementen zonder stuur- mansregu afgeef? Nou ja... niet dikwijls en alleen als er een zeer ernstige reden is en dan nog maar aan bekend goede afsche- pers." „Wat noemt u zeer ernstige Earticuliere bouw zullen worden estemd. In de rondvraag stelde de heer v. d. Broek de vraag hoe 't stond met de principe-besluiten der be langhebbende gemeenten inzake het oprichten van een N.V. voor gasvoorziening. De gemeente-se cretaris kon hierop mededelen dat alleen Geertruidenberg dit besluit nog niet genomen had, doch dat men ook zonder deze gemeente in zee zou gaan. De Staatsmijnen hebben de opdracht tot levering reeds gegeven. De heer Timmers vestigde de aandacht op de woning in de Diepstraat, die een bijzondere be stemming zal krijgen. Als het nog even duurt, zal het niet meer nodig zijn, want deze woning wordt door de jeugd erondig ver nield. De heer Timmers drong er op aan de nodige voorzieningen te treffen, waarop door de voor zitter bevestigend werd geant woord. De erfgenamen hebben nog geen afstand van deze wo ning gedaan, zodat de gemeente nog niet tot aankoop van deze woning, die zij wenst te gebrui ken t.b.v. een gemeentelijke in stelling, is kunnen overgaan. De heer van Dongen drong aan op een spoedige afbraak van de onbewoonbaar verklaarde wonin gen in de Beneden Kerkstraat. De huidige toestand noemde hij een schandaal. De heer Akkerman tenslotte vestigde de aandacht op de onbe woonbaar verklaarde woning op de Raamdijk. Men zal er goed aan doen deze woning dicht te maken om algehele sloping door de jeugd te voorkomen. Boven dien is het een bijzonder onfraai gezicht. schutters en kogelvrije auto's en men krijgt derhalve de indruk dat de decors voor dit stuk niet helemaal juist gekozen zijn. Wij geloven dan ook dat, als dit stuk tien dagen in Engeland gedraaid heeft, de beer weer los is. Dan zien wij nog veel liever de plaatjes in alle kranten en blaad jes van Grace en Rainier, hoewel wij daar ook de buik vol van dreigen te krijgen, i Er schijnen bij vele gevange nen nog steeds misvattingen te bestaan omtrent de vernieuwin gen welke zich in het bestraf- fingssvsteem hebben baan gebro ken. Zij beseffen namelijk niet dat de vrijheid in de tuchtcolle ges van de staat aan nog engere perken gebonden is dan reeds in de normale samenleving het ge val is. Een voorbeeld hiervan is de gevangene C. Edwards. Deze man, die bliikbaar beschikt over 'n naar rappe onderdanen (doch desondanks op een kwaad ogen blik in de kraag werd gevat), mocht deelnemen aan een cross country, welke door de directeur van de gevangenis te Rotherham (Eng.) werd geopend. Edwards was uitgekozen om de eer van de gevangenis hoog te houden. En niemand kan hem verwijten dat hij dit niet gedaan heeft, want Edwards liep een veel langer parcours dan alle anderen bij el kaar. IJij liep zelfs zo lang tót er van de gevangenis nergens meer iets te zien was. Toch heeft hij het niet tot een overwinning kun nen brengen, want na twee dagen „gecrossd" te hebben, werd hij weer door de politie opgepikt en zonder medaille of troostprijs naar Rotherham teruggebracht. Hij mag nooit meer meedoen van de directeur. Si De moderne mens, waaronder wij in dit geval ook thuis horen, redenen, kapitein Wins?" „Nou, laat ik maar eens een voorbeeld gevenWanneer lading op een zekere datum ver laden moet zijn en ze is langszij, maar kon door omstandigheden waaraan de afscheper geen en kele schuld heeft, niet meer die zelfde dag ingenomen worden, nou, dan neem ik de lading over in de prauw en geef een connos sement zonder stuurmansrecu af. Zodra dan de boel bijvoorbeeld de volgende dag ingeladen is, kunnen ze het stuurmansregu krijgen en het connossement schoon krijgen." „Juist, juist", zei de bank- agent gewichtig, maar blijkbaar niet voldaan. „Dat is een geval, dat ik niet kan afkeuren, of schoon er toch ook de nodige bezwaren aan zijn verbonden, voor zover ik dat althans van mijn standpunt heb te bezien... Maar dat bedoel ik niet. Laat ik klare wijn met u schenken. Heeft u aan mijnheer Duvenaire een connossement zonder stuurmans- regu afgegeven volle tien dagen, ja ik geloof zelfs veertien dagen voordat u de lading hebt inge nomen?" Toen ging Peter een licht op. „Ach, u bedoelt die kwestie zit toch eigenlijk vreemd in el kaar, vrienden. Zo vreemd, dat wij ons dikwijls afvragen of wij wei in elkaar zitten. Wij doen dik werf zo zonderling dat wij ge- buitenwerkelijke dingen hebben onderdelen te gaan zoeken die her en der verspreid moeten lig gen. Zo willen wij het nu eens hebben over de realiteit des da- gelijksen levens. Dat deze reali teit er is, en veelal in een don kerbruin tintje, kunt ge het bes te merken aan uw beursje, waar van de inhoud op en neer gaat geluk het tij der eeuwig ruisende zee. Zo, dat is een. Dat zij ook nog op andere wijze hecht in ons verankerd ligt komt tot uiting in onze nuchterheid en werkelijkheidszin. In dit ver lichte, gemechaniseerde, geauto matiseerde en veratomatiseerde tijdsgewricht richten wij ons al leen nog maar naar datgene wat onomstotelijk vast staat. „Het bewijs" dat is het motto van deze eeuw. Het absolutisme staat in de bloemetjes vandaag de dag en de vaak langharige en vreemd uitgedoste voorvechters hiervan kunt ge in alle levensuitingen ontmoeten. De romantiek en de zuitenwerkelijke dingen hebben wij publiekelijk in het vuilnisvat gestopt. Dat is twee. Het grappige bedrog begint echter daar waar wij vergeten dit vuilnisvat buiten te zetten, op dat de asman er zich over ont- ferme. Want wat zien wij, dier bare vrienden De mens wil er niet aan. Iedere week gaan er welgeteld nog zo'n 212 miljoen mensen een bioscoopje pikken, waar ze toch feitelijk van voor tot achter bedrogen worden, want van alles wat ge daar ziet, is geen snars waar. Dat prachtig geverfde meisje houdt helemaal niet van de man die daar zo hartstochtelijk staat, ligt of zit te kussen en zodra de camera niet meer kijkt, springt de met lood opgevulde schurk overeind en wandelt fluitend een cafetaria binnen om daar aan een ijsje te gaan likken. En zo kunt ge door gaan tot in het oneindige en ten slotte als enige realiteit vaststel len dat uw beursje weer een tik gehad heeft. Zo ziet ge dus maar, dat wij al le mogelijke moeite doen om de realiteit te ontvluchten. We voe len ons maar wat lekker in ons droomwereldje, waar de roman tiek dikwerf metersdik vanaf druipt. En zo zal het wel altijd blijven, vrienden, omdat ge hef. met de werkelijkheid alleen toch niet klaar speelt. Om de werke lijkheid aan te kunnen, hebt ge juist ook de andere kant nodig. En laat u niets wijs maken door allerlei -ismen, want ook de pro motors daarvan kopen een lot in de loterij. De meest nuchtere mensen hebben de niet-werkelijk- heid en romantiek het hardst nodig. Dat ziet ge aan de Engel sen, die de kroon spannen in het bioscoopbezoek, n.i. 25 jaar per inwoner per jaar. Alle bioscopen zijn gebouwd op de droom van alle mensjes en daarom zijn er op de hele wereld ook 110.000 droomhuizen met in totaal 78 miljoen zitplaatsen. Daarom ook worden er per jaar ca. 2000 speelfilms gemaakt met wel 100 maal zoveel kussen erin, die even veel waard zijn als ka toen van een cent de el, hetgeen niet wegneemt dat ge u er toch wel mee vermaakt. Wij willen hier maar mee zeg gen, dat ge zo modern en nuch ter kunt zijn als ge maar wilt, maar dat ge uw oude vlees en bloed er toch niet onder krijgt. II En dat het met de pre-fabri- cated toneel- en theaterliefde in derdaad niet alles is, moogt ge opmaken uit het volgende voor val. De toneelspeler Hugh Mar lowe moest in een toneelspel zijn medespeelster kussen. Dat hij dit maar al te graag deed, konden de toeschouwers opmaken uit het feit dat hij prompt na de zoen een flinke pats in zijn gezicht met Tony Duvenaire. Jain derdaad heb ik dat gedaan meer als vriendendienst. Ik ken hem al een paar jaren en ik heb vrij geregeld van die kleine par tijtjes van hem mee gehad als ik de juiste richting uit ging en ik dacht zo, dat daarbij wel geen kwaad kon zittenBovendien had hij toch niets aan het docu ment, voordat hij het stuurmans- regu in handen hadMaar is er iets met die lading gebeurd?" De bankagent trok zich in zijn zwijgen terug als een schildpad in zijn huis. „Daarover kan ik me niet uit laten, kapitein Wins, maar laat ik u een goede raad geven. Laat u in den vervolge niet meer tot dergelijke vriendendiensten ver leiden. De door u afgegeven con nossementen zouden bij de ban ken wel eens in een slechte reuk kunnen komen te staan, hetgeen onaangenaam voor u en voor uw verschepers zou zijn. Enlaat ik u nu niet verder ophouden". Voordat Peter het zich reali seerde, stond hij weer buiten in de brandende zon. Maar 't geval irriteerde hem en hij wroette net zo lang in de markt, totdat hij iemand vond, die hem de ge schiedenis in geuren en kleuren kreeg. De actrice liep het toneel af en verklaarde naderhand dat hij haar met veel té veel liefde had gekust. „Hii moet niet over drijven", zei ze. Dit gebeurde in Philadelphia. Ver van huis,, maar zo ziet ge dat ge als reëel mens van hier tot ginder bedrogen wordt. DE DOOD VAN JUNGSCHLAEGER. De ontsteltenis over de dood van Leon Jungschlaeger is hier te lande algemeen en de pers le verde scherpe commentaren. De regering betuigde haar diep leed wezen, alsook de Tweede Kamer en zelfs de Amerikaanse gezant. Algemeen is men diep overtuigd dat deze man in de kracht van zijn leven, deze kranige zee-kapi tein en vlieger-officier is ge sloopt door een proces, dat door z'n voorarrest, z'n slepende duur, z'n voorbrengen van onbetrouw bare getuigen, z'n negeren van juiste bewijsstukken, funest op het moreel en physiek van deze sterke man moest werken en hem tenslotte slopen. Een doodvonnis hoeft niet meer uitgesproken, maar de wraakroepende rechtsverkrach ting blijft. REGERING DIEP OVERTUIGD VAN ONSCHULD VAN JUNGSCHLAEGER. Minister mr. J. M. A. H. Luns heeft donderdagavond tijdens 'n bijeenkomst in de Statenzaal van het Provinciehuis in Den Bosch, Leon Jungschlaeger herdacht. De dood van Jungschlaeger heeft bij de vorstin, het Neder landse volk, parlement en rege ring grote verslagenheid, aldus minister Luns. De Nederlandse regering is er diep van overtuigd dat Jungschlaeger onschuldig is. Deze man, zo vervolgde de mi nister, is onzegbaar leed aange daan door het vervolginsappa- raat van Indonesië. Wat Donder dag in Djakarta is gebeurd, heeft de Nederlandse regering diep ge schokt. Er is nu geen gelegenheid meer voor de Indonesische jus titie het onrecht, dat Jungschlae ger werd aangedaan, te herstellen door hem vrij te spreken. Minis ter Luns sprak tenslotte de hoop uit dat deze afschuwelijke zaak de verhouding tussen beide lan den niet nog meer zal vertroe belen. Na deze woorden verzocht de minister één minuut stilte in acht te nemen, aan welke wens staande werd voldaan door de ruim tachtig aanwezigen, onder wie de Commissaris der Konin gin in Noord-Brabant, prof. dr. J. de Quay-, staatsraad mr. A. M. Joekes, in Noord-Brabant wo nende leden van Eerste en Tdee- de Kamer, leden van Ged. Staten, burgemeesters van vele Brabant se gemeenten, alsmede burgerlij ke en geestelijke autoriteiten. GEEN UITSPRAAK IN DE ZAAK JUNGSCHLAEGER. Er zal geen uitspraak worden gedaan in het proces Jungschlae ger, aldus heeft de Indonesische procureur-generaal Soeprapto vrijdag meegedeeld. Soeprapto zei dat alle beschuldigingen tegen vertelde, want Tony Duvenaire was uit de markt verdwenen en' bleek naar Europa te zijn ver trokken. „Wel, Péter", zei de ingewij de, „je kent Tony genoeg om te weten dat hij wel eens bliksems gekke streken kan uithalen. To_- ny is bijna door de drank in het schuurtje gekomen." „Ik was bij het avondje, dat het preludium vormde van To ny's kopzorg. Zoals je weet, heb ik een kop als een ijzeren pot, maar aan het begin van de avond zag ik al, dat het een misse boel ging worden. Wij waren met z'n vijven, Tony, Bul de Jong, die je je ook nog wel zult herinneren, een kerel van de een of andere assurantiegeschiedenis, waarvan me de naam ontschoten is, Wil lem Brongersma, de baas. van Kali Randjeng en ik en we be gonnen met paitjes in de Club. Dat ging al met „sla om, jon gens, d'r is meer in de kruik", en dat assurantiemannetje lag toen al min of meer slagzij, maar op houdeno neen, geen kwestie vanHij zou 's laten zien wat drinken wasEnfin, ik hoef je niks te zeggen, je kent dat soort, na drie borrels lispelen ze, na de vierde kijken ze scheel, na 2 JAAR MARKT I te Waalwfjk op donderdag 26 april a.s. wijlen de beklaagde door zijn j dood zijn vervallen en dat rechter 5 Maengkom a.s. vrijdag zal ver- klaren dat het proces zonder uit- j spraak is beëindigd. Het stoffe lijk overschot van Leon Jung schlaeger zal vermoedelijk per vliegtuig naar Nederland worden gebracht, om daar ter aarde te1' worden besteld. GEEN POSTBESTELLING OP KONINGINNEDAG. Op maandag 30 april zal de dienstuitvoering bij de PTT, voor zover het de postdienst betreft, zijn als op de zondagen. Er zal die dag dus geen post worden besteld. In de nacht van maandag op dinsdag zullen geen nachtposttreinen rijden. De kan toren en stations van de tele graaf- en telefoondienst zullen van 89 uur voor het publiek ziin opengesteld. De bestelling van telegrammen wordt uitgevoerd tot 12 uur. De kantoren, die doorlopend open gesteld ziin, blijven normaal ge opend. 1200 VOOR WEDUWEN EN 1500 VOOR WEZEN. De commissie van de SER, die het advies over de voorziening voor weduwen en wezen voorbe reidt, is gekomen tot een eerste opzet voor dat advies. De bedra gen die hierin genoemd worden hebben slechts een zeer voorlo pig karakter. Als eerste idee is naar voren gebracht een jaarlijk se uitkering van 1200.voor weduwen en 1500.maximaal per gezin voor wezen. Hiervoor zou een premie van 1% procent van het inkomen geheven wor den. Dit percentage is volgens onze inlichtingen aan de hoge kant en zal bij komende bespre kingen wel verlagingen onder gaan. In het systeem van de uit keringen voor weduwen zal de leeftijd een rol spelen. Hoe jon ger de weduwe is, hoe groter kans zij dus maakt om weer in het arbeidsproces te worden op genomen, en hoe korter de tijd waarover zij een uitkeering zal ontvangen. Naar verwachting komt 't rap port in October of november de finitief gereed. Men zal dan ver moedelijk eveneens klaar zijn met het advies over de invalidi teitsverzekering. TECHNISCH HOGER ONDERWIJS. De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp tot wijziging van het Technisch Hoger Onderwijs aangenomen. Het bewuste arti kel over de „studievrijheid", waartegen de studenten zulk een geweldige actie ontplooiden, is met 65 tegen 11 stemmen ver worpen. de vijfde beginnen ze over d'r jeugdliefde en na de zesde willen ze vechten. Tony, die altijd een beetje een opscheppertje was, begon de manmoedige verzeke raar te honen, waarop de uitda ging kwam en toen was 't feest Bul, Willem en ik keken elkaar maar eens veelbegrijpend aan en zaten er kalmpjes bij, terwijl die twee gekken zich een barstende koppijn voor morgen zaten aan te meten. Gezamenlijk gingen we eten bij Hellendoorn en ofschoon Tony met alle geweld op een sadopaard wilde klimmen, zijn we er zon der ongelukken gekomen. Tony moest en zou een whisky-soda hebben, „voor de dorst", zei hij, terwijl er een anderhalve liter jenever in zijn maag moet heb ben geklotst en het assurantie mannetje, dat zo langzaamaan 't huilstadium nabij was, werd bij na verstandig en goot een ijskou de ajer-djeroek naar binnen, die daar waarschijnlijk gesist heeft als een druppel op een gloeiende plaat. Bij het eten was het niet minder mooi. (Wordt vervolgd) Gemeenteraad Waspik Waspik krijgt vleeswaren- en conservenlabriek J)e agenda voor de raadsver gadering der gemeente Waspik welke Donderdagavond werd ge houden, vermeldde geen punten die een lange beraadslaging be hoefden, zodat de voorzitter, lo co-burgemeester Kuijsters, na 'n goed half uur de vergadering reeds kon sluiten. Er werden enkele wijzigingen aangebracht in het ambtenaren reglement en de algemene sala risverordening 1955. Met de N.V. W ater leiding-Mij„Noord-W est- Brabant" te Oudenbosch werd 'n geldleningsovereenkomst aan gegaan tot 'n bedrag van 39.500. In verband met de opening van een vleeswaren- en conservenfa- briek door H. H. W. Witte, heeft deze tot de raad het verzoek ge richt om tot verlaging der keur lonen te besluiten, zodat hier door de kosten van één hulp keurmeester kunnen worden ge dekt. De raad kon zich in deze verenigen met het gunstig advies van een commissie van onder zoek. Ten aanzien van de verkoop van een stukje grond aan de heer A. Klijn, waarop deze voorne mens is met toepassing van de rijkspremieregeling een woning té bouwen, stelde de heer van Dongen de vraag of er geen ter mijn gesteld was binnen welke die bouw zou moeten plaats vin den. De voorzitter deelde hierop mede dat bedoelde termijn was gesteld op een jaar. Het stukje grond zal worden verkocht voor een prijs van 3.per m2. Het voorstel van B. en W. om een crediet van 3200.be schikbaar te stellen voor de her stelling van het branweermate- riaal ontmoette bezwaren bij de heer van Dongen. Hij stelde wei nig vertrouwen in het terzake uitgebracht rapport, waarin o.m. wordt gesteld dat de carosserie nog in „betrekkelijk goede staat" verkeert. Volgens de heer van Dongen moet de carosserie nog in „heel goede staat" zijn, omdat zij pas een goed jaar oud is. Bo vendien waren er nooit klachten binnengekomen omtrent panne of stagnatie. Hij stelde dan ook voor om de huidige situatie nog een of twee jaar aan te zien en dan tot de aanschaffing van een nieuwe manschappenwagen over te gaan. Nu bleef het verbeteren en nog eens verbeteren, waar door de toch al hoge brandweer- kosten op niet-verantwoorde wij ze zouden worden verhoogd. De heer van Dongen kon zijn stem dan ook niet aan dit voorstel ge ven. Zo bleken de andere heren er ook over te denken, want het voorstel werd met 9 tegen 2 stem men verworpen. De heer Timmers kon zich niet verenigen met het voorstel van B. en W. om 4 van de 5 te bou wen woningwetwoningen aan de Westzijde van de Julianastraat te plaatsen. Deze plaats, die was bestemd voor particuliere bouw, achtte hij weinig geschikt voor woningwetwoningen en hij gaf dan ook in overweging hiervoor een andere plaats te bestemmen. De voorzitter antwoordde dat men momenteel geen andere plaats beschikbaar heeft en dat men anderzijds de realisering van deze woningen niet langer kan uistellen, omdat dit contingent dan, blijkens mededeling van G. S., zal worden ingetrokken. De heer van Dongen sloot zich bij de heer Timmers aan en wees er op dat men de particuliere bouw zoveel mogelijk dient te stimuleren. Z.i. was er in de Bernhardstraat nog ruimte om deze 4 woningen neer te zetten. De voorzitter en wethouder v. Kuijk wezen er op, dat hier in het uitbreidingsplan de bouw van 'n school gepland is en dat de grond in het verlengde van het'gym nastieklokaal gereserveerd moet blijven voor een sportveld. De heer van Dongen wenste te weten waar particulieren dan zouden moeten bouwen. Volgens de voorzitter door grondaankoop t.z.t. De heer van Dongen had ech ter een zwaar hoofd in dit t.z.t. en zeide dat men het de particu liere bouwers niet onmogelijk moest maken. Overigens kón hij zich wel met het voorstel van B. en W. verenigen dat er 5 wo ningwetwoningen zullen worden gebouwd en dat het volume voor twee resterende woningen voor DE WERELD ROND Ge kunt van B (£'K (geen B W, zetter, denk er a.u.h. om denken en zeggen (hier nog wel) wat ge wilt, ge zult moeten toe geven dat zij de kunst verstaan een knap stukje toneelspel weg te geven. Eerst hebben zij in no vember en december van het vo rig jaar enige geslaagde opvoe ringen gegeven in India, Birma en Afghanistan en nu komen zij met ongeveer hetzelfde stuk in „good old England" op de plan ken. Zij zijn begonnen met pro- loogzegger Malenkov vooruit te sturen om de zaal wat op tem peratuur te brengen en meisjes die wat geschrokken waren van de beul achter de coulissen, Se- rov, gerust te stellen. Malenkov is enthousiast te ruggekeerd met de mededeling dat de Engelsen lieve beste men sen zijn. Daarna zijn B K met het stuk „De Vredestichters", door Lenin, op zak, aan boord van een oorlogsbodem gestapt. Onderweg maakten zij nog een flink scheutje propaganda door te laten mededelen dat de Ko- minform was opgeheven en door de ledepoppen der Hongaarse va zalregering opdracht te geven een 12-jarige jongen, die al 8 jaar lang als gijzelaar werd vastge houden, naar Londen terug te sturen. Ondanks dit laatste aan plakbiljet was de stemming in de zaal slap, slap en nog eens slap. Het begon al hij de deur in Ports mouth. Veel mensen, maar nie mand deed een mond open. De Engelsen zijn nu eenmaal men sen die overal en altijd de uit slag belangrijker achten dan het doel en deswege nooit klappen voordat het doek gevallen is. De weg naar de kleedkamer (Cla- ridge Hotel, Londen) was al even weinig triomfantelijk. Over al politieagenten, detectives als werklieden verkleed, scherp- Heuvelstraat 45 Tilburg <~Docfue patronen, er zijn geen betere

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 2