JJpOJit WAALWIJK RIDDERS VAN DE WEG ■far GEMEëNTERAAD SPRANG-CAPELLi brandt beter MOTORSPORT DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 23 APRIL 1956 Provinciaal Hiouws „DOORDRAAIEN" VAN NIET VERKOOPBARE SCHOENEN? AGENDA EN PEAE-ADVIEZEN BETAALD VOETBAL OP WOENSDAG 25 APRIL. benoemingen. agenda. De technische uitrusting van de Wegenwacht is zeer om vangrijk en omvat alle gereed schappen, noodzakelijk voor het verhelpen van motor- en andere stoornissen van allerlei aard. 3 Voor minister Cals is de aan vaarding van het wetsontwerp tot wijziging van het Technisch Hoger Onderwijs toch nog een sulises geworden, al bleek de Kamer niet bereid ook het be ruchte artikel betreffende de stu dievrijheid te aanvaarden, 't Ar tikel werd met 63 tegen 11 stem men verworpen, maar men heett van alle zijden weardering doen horen over het zeer gevat en boeiend betoog van de oud-jeugd leider Gals, die over de hoofden van de afgevaardigden heen me nige spitse opmerking maakte tot de aanwezige studenten. Drie dagen lang hadden zij de publie ke tribunes bezet om de einduit slag te vernemen. Na afloop van de vergadering werd de Minister door talloze studenten opgewacht die hun vréugde over de uitslag van het debat niet onder stoelen of banken verborgen. De vrij heid van studie is, ook voor de eerste moeilijke jaren, niet aan getast. VOORSTEL VAN VAKCENTRALEN SOCIALE UITKERINGEN 10 PERCENT HOGER. De drie grote vakcentralen van werknemers KAB, NVV en CNV hebben in de Stichting van de Arbeid voorgesteld per 1 october aanstaande de uitkerin gen der sociale verzekeringen met 10 percent op te voeren. Met de ze verhoging beogen de vakcen tralen een aanvulling van de ver zekeringen tot de loonindexcij- fers van het eerste halt jaar. De1 tien percent dient huns in ziens gelegd te worden op de uit keringen plus toeslagen der on- gevalswetten, de renten van de invaliditeitswet en de kinderbij slag. Voor de noodwet ouder domsvoorziening, die naar de stellige verwachting 1 januari aanstaande plaats zal maken voor de wettelijke ouderdoms- verzekering, willen zij een uitke ring ineens van 10 percent, wat berekend naar de gemiddelde jaarlijkse uitkering neerkomt op een bedrag van 100 gulden voor de gehuwde bejaarden en 60 gulden voor de ongehuwde. Deze ^,pensioenronde" zal ongeveer 27 miljoen gulden kosten. AMBONEZEN MOETEN VOOR ZICHZELF GAAN ZORGEN. Oe overheid heeft besloten met ingang van 13 mei over te gaan tot de invoering van zelfzorg voor de Ambonezen die verblijf houden in woonoorden. Dit bete kent dat de Ambonezen zelf de kost moeten gaan verdienen voor hun gezin en dat de Ambonezen- vrouwen zelf die kost zullen moe ten gaan bereiden in de gezins keukens die haar ter beschikking gesteld ziin. Huisvesting, licht en waterverbruik en brandstof- fenvoorziening blijven echter voorlopig nog vrij. Dit heeft de minister van maatschappelijk werk de Ambonezen in 'n schrij ven meegedeeld. HET VORSTELIJK PAAR VAN MONACO. Na de kerkelijke plechtigheid in de kathedraal, die op alle aan wezigen en televisiekijkers een diepe indruk maakte, is het prin selijk paar luide toegejuicht en in de namiddag per eigen jacht met onbekende bestemming ver trokken. Tijdens de vergadering van de katholieke bond van schoenwinke liers, die te Eindhoven werd gehou den, heeft de vice-voorzitter, dhr. A. M. Krol, de nogal sensationele gedachte geopperd om schoenen door te draaien. De heer Krol had in zijn toespraak gewezen op de grote aantallen onverkoopbare schoenen, waarmede vele winke liers thans zitten. De winst voor de schoenwinkeliers is voldoende, zo zei hij, de omzet te gering en de voorraden te groot. De schulden aan de fabrieken zijn vergeleken met 't vorig jaar groter geworden. Tien duizenden paren schoenen zijn hier door onverkoopbaar geworden. Als persoonlijk voorstel lanceer de de heer Krol daarop de gedach te om de onverkoopbare schoenen, die niet één-derde van de verkoops prijs kunnen opbrengen, te vernie tigen. De fabrikanten zouden op de prijs van ieder paar schoenen een dubbeltje moeten opzetten, waar uit dan een fonds gevormd kan worden, dat de winkeliers schade loos kan stellen voor het geleden verlies. Tijdens het overige gedeel te van deze bijeenkomst werd niet gediscussieerd over dit nogal ver rassende voorstel van vice-voorzit ter Krol. De heer Krol deelde voorts mede, dat de besprekingen over de C.A.Ó. zijn vastgelopen, omdat de werknemers hadden geëist dat ook chefs en etaleurs in de C.A.O. op genomen worden. De grootbedrij ven verzetten zich hiertegen, maar de bond van schoenwinkeliers is 't met de werknemers eens. Vervolgens belichtte dhr. Vloe mans 't toekomstige werkprogram ma. Hij legde vooral de nadruk op het gevaar van gelijkschakeling van de winst. Er moet meer differentia tie zijn in de winst op een courante herenschoen en in die op een ex clusief damesschoentje. Hierna werd het voorstel van de Bredase winkeliers besproken om de uitverkoopdata een maand te verschuiven en wel naar 115 fe bruari en 1-15' augustus. Het hoofd bestuur zal deze kwestie in de fede ratie bespreken. In de middaguren werd de derde schoenen-show van de bond gehouden, waarbij de na- jaarscollectie werd getoond. BRABANTSE PRODUKTIVITEITS- COMMISSIE. Gevolg gevend aan een initiatief van de afdeling Noord-Brabant van het Ned. Instituut voor Efficiency, hebben de Brabantse Kamers van Koophandel, de afd. Noord-Brabant van het Ned. Instituut voor Effi ciency, het Economisch Technolo gisch Instituut voor Brabant, de Rijks-Middenstandsvoorlichtings dienst, de Diocesane Middenstands organisaties en de Werknemersbon den in het leven geroepen de Bra bantse Produktiviteitscommissie. De doelstelling van de Brabantse Produktiviteitscommissie is ener zijds gelegen in het tot stand bren gen van een coördinatie tussen de verschillende activiteiten, welke on der meer door de hiervoor genoem de organisaties aan de dag worden gelegd op het gebied van de bevor dering van de produktiviteit, ter wijl anderzüds deze commissie ook zelf bepaalde activiteiten zal gaan ontwikkelen. Het arbeidsveld van de commis sie zal zich vooral toespitsen op de bevordering van de produktiviteit in de kleinere en middelgrote on dernemingen. De Brabantse Produktiviteitscom missie is als volgt samengesteld. Achter de naam van het betreffen de lid is telkens geplaatst de instel ling of organisatie, namens welke dit zitting heeft in de commissie: Voorzitter: M. Lips, Drunen, N.I. V;E.; ondervoorzitter: A. Snels, Drunen, E.T.I.; secretaris-penning meester; Drs J. Teppema, 's-Bosch, N.I.V.E.; J. Andriessen, Helmond, Middenstandsorg.; mr K. Bastiaan- sen, Breda, K.v.K.; C. Braspenning. Waalwijk, Werknemersorgganisatie; A. Buys, Tilburg, Werknemersorg.; Ir C. Dellaert, 's-Bosch, Techn. On derwijs; Drs F. Gijzeis, Eindhoven, K.v.K.Drs G. Groeneveld, Eindho ven, N.I.V.E.; Ir H. Heesen, Til burg. Rijksnijverh. consulent; Drs Joosten, 's-Bosch, Rijksmiddenst. consulent; - J. Mol, Breda, Midden standsorg.; Drs H. Moonen, Tilburg, E.T.I.; L. Regouin, Cuijk, K.v.K. en J. Oude Vrielink, Tilburg, Werkne mersorg. Vermeld moge nog worden, dat dat de Brabantse Produktiviteits commissie ten nauwste samenwerkt met de Contactgroep Opvoering Produktiviteit (C.O.P.) Den Haag, van welke instantie een belangrij ke subsidié wordt ontvangen. GEMEENTERAAD SPRANG—CAPELLE. Agenda en Pee-adviezen Voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Sprang-Capelle, welke zal worden gehouden op vrijdag 27 april 1956, des nam. 7.30 uur ten gemeten tehuize. A g. e n d a 1Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Onbewoonbaarverklaring wonin gen 'Waspikstedijk 21 en Heistraat 16 en '18. 5. Bouw van een blokje van 3 wo- p'ngen aan de iWilhelmiriastraat. 6. Aankoop woningen Kerkplein nrs. 4, 5, 6 en 7. - j 7. Aanleg 4 km rijwielpad in Van der Duinstraat, Raadhuisstraat en Heistraat. 8. Vaststelling verordening op de heffing van besmettelijke-ziektengelden. 9. Wijziging gemeente-begroting voor de dienstjaren 1955 en 1956. 10. Mededelingen. 11Rondvraag. 12. Sluiting. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de woningen Waspiksedjijk 21 en Heistraat 16 en 18. De woning, plaatselijk gemerkt Was- .piksedijk 21, [verkeert in een zodanige slaat, dat zij ivoor bewoning ongeschikt moet worden geacht en door het aan brengen van verbeteringen niet meer be woonbaar kan worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor ide woningen plaatselijk gemerkt Heistraat nrs. 16 en 18. Ten aanzien van de woning Heistraat 18, bewoond door het gezin J. Dailmaijer, vare daarbij de ontruimingstermijn te siellen op drie maanden en ten aanzien van de reeds leegstaande woning Hei straat 16 formaliteitsfaalve op één dag. De woning Waspikséddjk' 21 is reedis meer dan 2 jaren eigendom van de hui dige bewoner Joh. Rosenbrand, die voor nemens is een nieuwe woning te bouwen. Uit dit oogpunt, en mede i.v.m. de grote woningnood, achten B. ten W. het ge- venst, dat wordt bepaald, dat behou dens nadere beslissing ontruiming dier woning niet behoeft plaats te vinden, zolang: de bewoning door diezelfde per soon als eigenaar voortduurt. Voorstel tot het bouwen van een blok je van drie woningen aam die Wilhelmi- nastraat. Teneinde te voorkomen, dat [voor deze gemeente bouwvolume verloren gaat, hebben wij per circulaire dd. 14 februar- ri 1956 :aan belanghebbenden, aan wie bouwvolume is verle'end voor de bouw van een woning, doen weten, dat indien de 'aanvrage om rijkspreinie voor hun bouwplan niet vóór 15 april 1956 bij de Provinciale Directie van de Wederop bouw ep de Volkshuisvesting is inge diend, wij het verstrekte bouwvolume zullen intrekken. In één geval is hieraan toepassing ge geven, daar 'betrokkene thans zelfs nog niet de beschikking beeft over bouwter rein, zodat het vrijwel zeker is te ach ten, dat het toegekende volume dit jaar niet zal worden gerealiseerd. Evene'ens vrezen B. en iW., dat, hoe wel de raad in de vergadering van 6 april j.l. heeft besloten tot de bouw van het politiebureau met de 2 dienstwonin gen, ook met de bouw yam dit project dit jaar niet kan worden aamgevangen. Immers moet de goedkeuring van Ged. Staten op de begrotingspost, de rij'ks- goedkeuring voor de materialen en rij'ks- premie voor de 2 dienstwoningen wor den verkregen. Gezien deze omstandigheden achten B. en W. het niet verantwoord, het voor deze bouwplannen destijds uitgetrokken bouwvolume voor die doeleinden be stemd te dóen blijven, nu niet vaststaat, dat de bouwplannen voor ultimo 1956 geheel of grotendeels klaar zullen 'komen. De in deze gemeente heersende woning nood noopt tot het treffen vam alle miaat- i egelten welke enigermate verlichting kunnen, brengen. Mitsdien stellen B. en W. voor het bovenomschreven bouwvolume aan te wenden voor de bouw van een blokje van 3 woningwetwoningen aan de Wil- belminastraat, en hiervoor eën bedrag te voterfen van f 41.203.75. Voorstel tot aankoop van de wonin gen Kerkplein 4, 5, 6 en 7. Nu de restauratie van de Ned. Herv. Kerk te Sprang haar voltooiing nadert en met de restauratie vain de daarbij staande toren is aangevangen, dienen maatregelen te worden getroffen om het geheel een waardige plaats te geven in de omliggende bebouwing. Daartoe zal het allereerst noodzake lijk zijn de panden Kerkplein 4, 5, 6 ten 7 te slopen. Deze krotten immers, welke reeds onbewoonbaar zijn verklaard, zul len met het geheel gerestaureerde, schil derachtige, laat-gotisdhe bakstenen kerk gebouw een uiterst schril contrast vor men, hetgeen, wil de kerk weer geheel in haar oude luister worden hersteld, dient te worden voorkomen. Daarnaast zal hierdoor de mogelijk heid ontstaan een behoorlijk kerkplein te creëren, waardoor eten oplossing zal worden verkregen voor het parkeren en stallen van auto's en fietsen der kerk gangers. Daar komt bij dat overeenkom stig het uitbreidingsplan ter ontsluiting van bouwterrein voor middenstandswo- ningen de Torenstraat vóór langs de toren zal worden aangelegd als verbin dingsweg tussten Kerkstraat en Oude straat, zodat ook uit dit oogpunt ge noemde woningen dienen te verdwijnen. Teneinde een en ander te kunnen rea liseren hebben B. en W. zich in verbin ding gesteld met de eigenaresse van bo vengenoemde panden, Mevr. de Wed. B. Kuipers-Schaap, alhier, die bereid, is gevonden deze percelen aan de gemeen te te verkopen voor de som van f 5000. Alhoewel deze panden onbewoonbaar zijn verklaard bij, raadsbesluit van 30 december 1955 met last tot ontruiming uiterlijk 1 mei 1956, zijn ze alle nog be woond. Aangezien de woningen echter in een zeer deplorabele toestand verkeren zal worden getracht aan deze gezinnen zo spoedig mogelijk andere woonruimte toe te wijzen, waarna tot sloping kan worden overgegaan. Ook Ged. Staten hebben de noodzaak tot sloping dezer woningen ingeziten en het woningcontingent dezer gemeente voor 1956 met twee verhoogd ter vervanging van die woningen. Gezien de omstandigheden komt B. en W. een prijs van f 5000.alleszins re delijk voor, weshalve zij. voorstellen tot aankoop van deze pandten te besluiten. Voorstel tot aanleg van 2 km rijwiel paden langs de beide zijden van de Raadhuisstraat en een gedeelte van de van der Duinstraat en Heistraat. Bij raadsbesluit van 15 april 1955 werd een krediet gevoteerd groot f 46.00. voor de aanleg van 2 'km proefrijwiel- paden, t.w. tot een lengte van 500 meter, gemeten vanuit het kruispunt „bet Brug- geje" aan weerszijden van de Raadhuis straat en de Heistraat. Nu de uitvoering practisc'h voltooid is, kan worden gesproken van een onver deeld succes. De verlichting voor het snelverkeer op de middenbaan is reeds duidelijk merkbaar. B. en W. achten het dan ook dringend noodzakelijk deze uitgesproken verbete ring op korte termijn voort te zetten, ten einde -paal en perk te kunnen stellen aan 'de steeds verslechterende toestand ten gevolge van het in intensiteit toenemen de snelverkeer. De besaande uit de der tiger jaren daterende verharding van 4.50 m breedte is voor de verkeersweg- dorpsstraat n.l. veel te smal. Bij aanleg van rijwielpaden wordt de totale breed te 7.20 meter. Dit is dringend noodza kelijk, mede met het oog op het vele verkeer, dat zich langs genoemde weg naar !en van de Ëfteling te Kaatsheuvel beweegt. Derhalve stellen B. en W. voor de reeds aangelegde rijwielpaden aan beide zijden te verlengen en wel in de richting Capelle tot het pand Heistraat nr. 226 (brandweergarage) en in de richting Sprang tot het pand van der Duinstraat nr 118 i(fam. G. Rozenbrand) zijnde in totaal ter lengte van 4 km. Op enkele plaatsen in de Raadhuis straat is de berm niet ten volle 1.35 m. breed, zodat daar, in overleg met de eigenaren verplaatsing: der bestaande erf- afscheidingen noodzakelijk zal zijn. De kosten worden begroot op f 93.000. ATTENTIE. Wanneer advertenties, verslagen, berichten enz. steeds meer Donder dag-ochtend worden ingezonden, zullen wij in de toekomst deze plaatsen zover er tijd en plaats is en de rest tot een volgend nummer laten liggen. Het programma Betaald Voet- zal voor woensdag 25 april is door de KNVB vastgesteld. De wedstrijden zullen om half zeven beginnenHet programma luidt als volgt Hoofdklasse A. FortunaEindhoven Roda SportExcelsior LimburgiaADO DOSAjax AmsterdamNoad VVV—HVC NACRigtersbleek SpartaEBOH Vitesse—Stormvogels Hoofdklasse B. SC EnschedeDe Graafschap AlkmaarFeijenoord Willem II—DFC Emma—EDO V olewij skersElinkwij k BW—GVAV Holland SportRapid PSV—SVV MVV—Sittardia DE GRAND PRIX TE. SCHIJNDEL. Negen landen zullen dit jaar een „Grand Prix" voor de motor- terreinrijders mogen organise ren. Deze negen wedstrijden tel len mee voor het kampioenschap van Europa en de crossrijder die in deze negen wedstrijden in to taal de beste prestaties levert, Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr W. Mutsaerts, Bisschop van 's-Hertogenbosch, heeft benoemd tot Pastoor te Horssen de weleerw. Heer A. G. W. Wagemakers, kape laan te Eindhoven-Tongelre (H. Martinus), onder gelijktijdig eervol ontslag aan de zeereerw. Heer P. H. van Hooff. Tot geestelijk adviseur van de af deling Drunen-Elshout van de Ne derlandse R.K.^ Middenstandsbond de Weleerw. Heer G. v. Boxel, ka pelaan te Drunen. NAAR ZUID-AFRIKA. Op vrijdag 13 april jl. is de wel eerwaarde Heer Cl. Zigenhorn, ka pelaan te Tilburg ('t Goirke), naar het Bisdom Kroonstad in Zuid-Afri- ka, waar hij als zielzorger zal gaan werken onder Nederlandse emi granten, vertrokken. PATER VAN DER GELD. De 72-jarige Waalwij kse missio naris Pater Van der Geld, is na een rustige reis en kalme zee, monter en wel, op 18 maart weer in Brazi lië, zijn missiegebied, aangekomen. R.K. STANDSORGANISATIE VOOR DE WERKNEMENDE MIDDENSTAND. De Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand telt in Waalwijk en omgeving 135 le den. Tot dusverre echter is men er niet in geslaagd met deze leden een plaatselijke afdeling te for meren. Dat is zeer te betreuren. Men weet wellicht, dat het pro bleem van de opbouw der katho lieke sociale organisaties dus der stands- en vakorganisaties alsmede hun onderlinge verhou ding reeds enige jaren in studie is en dat daaromtrent binnenkort nieuwe Bisschoppelijke richtlij nen te verwachten zijn. Bij dat probleem zijn de werknemende middenstanders ten zeerste geïn teresseerd. Het is voor hen, ^die momenteel reeds meer dan 25 van het totaal der loon- en sala ris trekkende bevolking van Ne derland uitmaken, van het groot ste belang dat zo spoedig moge lijk een sterke stands- en vakor- ganisatorische concentratie van de mediale werkers tot stand komt. Wij kunnen dit uiteraard niet nader uiteenzetten. De algemeen voorzitter van de standsorganisa tie van de W.M., de heer A. J. A. van der Donck, heeft zich bereid verklaard dat helder en duidelijk te komen doen in een vergade ring, welke zal worden gehouden op 'vrijdag 27 april, 's avonds om 8 uur in de zaal „Thalia", Stati onsstraat te Waalwijk. Het be lang vraagt van alle WM-ers, dat men die gelegenheid niet ver zuimt. De heer van der Donck staat open voor elke gedachten- wisseling. Het ligt in de bedoe ling die avond de afdeling Waal wijk op te richten en een voor lopig bestuur te vormen. De WM-ers uit Waalwijk en omgeving worden daarom op de ze vergadering, welke een fees telijk karakter zal draden, uitge nodigd, vergezeld van hun echt genoten of verloofden. Voor het 'verdere programma zie men de advertentie elders in dit blad. HARMONIE ST. JAN. De Harmonie St. Jan zal op zaterdag 28 en zondag 29 april a.s. in het Gemeenschapshuis een tweetal uitvoeringen geven waar aan medewerking zal worden verleend door de conferencier- manipulator-illusionist-telephaat Pierre Truxor. Op deze avonden zullen ook enkele muzikanten 'n aantal nummers uitvoeren, waar mee zij 22 april j.l. op 't solisten concours teSt. Michielsgestel zijn uitgekomen. Maandag 23 april Gecroonde Leersse 8 uur: Jaar vergadering KAB. Musis Sacrum 8 u.: „Het Huis der Stilte", 18 jaar met enig voorbehoud. Luxor 8 uur; „Aloma van de Zuidzee", 14 jaar. Woensdag 25 april Musis Sacrum 8 u.: „Het Huis der Stilte", 18 jaar met enig voorbehoud. Luxor 8 uur: „Aloma van de Zuidzee", 14 jaar. Donderdag 26 april Musis Sacrum 8.15 uur: Kunst kring: „Duo Soldi di Speranza". Tien jaar A N.W .B.-wegenwacht. verovert de kampioenstitel van Europa. De eerste Grand Prix motorcross wordt op 6 mei in Zwitserland gehouden. Een week later, op 13 mei, heeft de Neder landse Grand Prix plaats te Schijndel, de plaats die wat or ganiseren van motorcrosswed strijden betreft, een grote repu tatie heeft verworven. Daarna worden nog wedstrijden gehou den in Italië, Frankrijk, Enge land, België, Luxemburg, Zweden en Denemarken. Het vorige jaar werd de Belgische suprematie in de motorterreinsport voor de eer ste maal doorbroken. Nadat de Belg August [Mingels in de twee voorgaande jaren de titel had veroverd, werd in 1955 de En gelsman John Draper Europees kampioen. Dit jaar zullen alle internationale cracks te Schijn del aan de start komen. door hen gepatrouilleerde traject heefti een afstand van bfjna 2500 km., d.w.z. de afstand Amster damSaloniki. 175 Pechbestrijders die van alle markten thuis zgn Red. en Adm. In de bijna vijfenzeventigjarige historie van de ANWB, welke rijk is aan hoogtepunten, zal 16 april 1946 een gedenkwaardige datum blijven. Op die dag deed de Wegenwacht zijn intrede op het Nederlandse wegennet, de wegenwacht op zijn gele motor met zijspan, die zo uitermate pa- pulair geworden Bondsservice voor het gemotoriseerde verkeer. Zeven „ridders van de weg" een bijnaam welke zij reeds lang met ere dragen startten die zestiende april na een officiële inspectie door de hoogste Neder landse verkeersautoriteiten op 't regeringscentrum, het Binnen hof. In die eerste uiterst moei lijke na-oorlogse maanden was de Nederlandse weggebruiker de ANWB voor dit initiatief buiten gewoon dankbaar. Het deerlijk getroffen Nederlandse verkeers- apparaat werd door de zeven we- De totale lengte der Wegen wacht routes, waarop ook des avonds wordt gepatrouilleerd be draagt ruim 350 km. genwachten op gang gehouden op de drukke wegen in het centrum van ons land, en wel op 'n wijze welke waardering en enthousias me oogstte bij alle weggebrui kers. Nog in hetzelfde jaar werden zowel Noord als Oost, Zuid als West-Nederland in de Wegen wacht-service betrokken en kon de sterkte van het corps op 25 man worden gebracht. Het initiatief van de ANWB nieuw voor het Continent is van het begin af een doorslaand succes geworden! Thans snorren honderdvjjfenze- ventig wegenwachten op hun ge le motor-zyspancombinaties over het Nederlandse wegennet. Het Tien rayon-inspecteurs en één hoofdinspecteur controleren de routes en completeren aldus op efficiënte manier het Wegen- wachta'maraat. In hun snelle, gele bevóorradingsauto's rijden zij door hun rayon en bieden, waar nodig, eveneens onder weg aan pechvogels de helpende hand. Met inbegrip van de in- snecteurs omvat dus thans het ANWB Wegenwachtcorps 186 man. ALLEEN OP DE WEG. De Wegenwachthulp wordt slechts verleend op de grote wegen, buiten de bebouwde kom men van steden en dorpen, zodat de belangen van garagehouders, met wie overigens een perfecte verstandhouding bestaat, niet worden geschaad. Om dezelfde reden treft de Wegenwacht al leen noodvoorzieningen, hoewel deze in vele gevallen uiteraard definitief zullen blijken te zijn. Alleen leden van de Wegenwacht die een contributie van 10. per jaar betalen, kunnen aan spraak maken op hulp van de ge le pechbestrijders, doch daaren boven worden invaliden altijd ge holpen, evenals buitenlanders die met panne langs de weg staan. Ook biedt de Wegenwacht altijd de helpende hand bij ongevallen en bü brand. Sinds de laatste jaren kent de Wegenwacht een speciaal sei zoen-lidmaatschap voor brom fietsers, die dan voor 5.van 1 april tot 1 october verzekerd zijn van W.W.-hulp. Ten behoeve van de weggebrui kers, die reeds vroeg in de mor gen op pad zyn en van hen, die nog 's avonds laat rijden, heeft de Wegenwacht ook op een aan tal belanrijke routes een ver vroegde ochtend- en een latere avondservice ingevoerd. Op deze routes wordt dienst gedaan van 's morgens 7.30 uur tot 's avonds 10.30 uur. Vanzelfsprekend wordt deze uitbreiding door de wegge bruikers zeer geapprecieerd. Op het overige deel van het door de Wegenwacht bereden wegennet wordt van 's morgens half negen tot 's avonds zes uur gepatrouil leerd. De Wegenwacht is geheel gra tis, behoudens in die gevallen waar benzine of olie wordt bijge tankt of een nieuw onderdeel ge plaatst wordt, dat door de we genwacht bij een garage langs de route wordt betrokken en waar voor hij de normale kostprijs be rekent. Als algemeen principe geldt, dat een gestrande automobilist zodanig wordt geholpen, dat hij zijn woning of althans een ga rage kan bereiken. Is het ge constateerde euvel dermate in grijpend, dat het niet of slechts na langdurig repareren te verhel pen is, dan alarmeert de wegen wacht een garage, of hij verzoekt een passerende automobilist de onfortuinlijke collega-weggebrui ker naar een garage te slepen. De „ridders van de weg" heb ben voor dit doel steeds 'n sleep kabel bij zich, welke zij dan uit lenen. INHOUD VAN HET ZIJSPAN Zij voeren in hun zijspan ben zine, olie en water mede, voorts bezem en schop, vlaggen ter be-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 3