dag- op „SHELL BUTAGAS" SRniur PERSONEEL voor alle afdelingen. noen§lias -prijken ASSISTENTE EEN ASSISTENT(E) ADVERTEERT IN DIT BLAD |nJ0V) KINDERWAGEN OPROEP Districtsschoolartsendienst Waalwijk. enkele bekwame THUISSTIKSTERS J LANDIS GYR N.V. - WAALWIJK Jongelui 2 intelligente jonge krochten Nette Meisjes LANDIS GYR N.V. WAALWIJK 4 DE ECHO VAN MT ZUIDEN VAN MAANDAG 23 APRIL 1956 4 's-HERTOGENBOSCH VROOM RREESMANN TILBURG - HELMOND w ■■mini ^mgrnsmmmMmsss^Bsmmsmm ALLEEN GELDIG WOENSDAG 25 APRIL In de tien jaar van zijn bestaan heeft de ANWB-Wegenwacht reeds aan meer dan 735.000 ge strande automobilisten of motor rijders uitkomst gebracht. BUTAGAS VRAAGT Dit is weer zo'n prima Prisma product; modern viot kinderschoentje, m. aparte eenband sluiting en sterke prima vormrubber zool. In wit, rood en beige, maten 32-35 6.75 28-31 5.95 24-27 «.95 0 35 22-23 3.95 20-21 «3 Sportieve Marathon jongensshort, een prachti ge degelijke kwaliteit, in lever, grijs en raf, verstel bare band in de taille. Van 5-17 jaar, 085 5 jaar Kleine stijging per maat Koop nu vast een flinke koffer voor het vacantie- seizoen. Deze moderne koffer, in een beschaafd cordmotief, met versterkte fiber hoeken en nikkelen sloten, 60 cm. 7.25 55 cm. 6.25 A 25 50 cm. 5.25 «5 cm. Charmante peignoir, in fleurige zomerdessins, on misbaar voor de ochtend uren, U schiet er zo in. Verkrijgbaar in alle maten t/m 54. De prijs 4 Q90 is een verrassing Dit is een grappige kinder- pyama, in een mooie zachte kwaliteit interlock, met tricot boordjes, om het op kruipen te voorkomen, en lastex in de taille. Leuk klein nopdessin, in de kleuren bleu en rose, 090 voor 4 jaar Kleine stijging per maat Rolschaatsen is een gezonde en leuke sport, ieder kind doet het graag. Deze rol schaatsen hebben een stevige leren hakkap, rubber stootblok voor het rond rijden en zijn voor elke maat verstelbaar. De wielen hebben dubbele kogellagers, de prijs 4 4'® per paar Profiteert van deze unieke aanbieding mach. Smyrna karpetten, in fraaie Perzi sche dessins, 200 x 280 cm. Een aanwinst voor Uw in terieur! Voor de extra lage prijs van Graslinnen lakens, van prima Twentse kwaliteit 180x220 5.90 Al 5 150x 220 T" Bijpassende sloop 1.50 Broodplank, van prima zwaar gehard beukenhout, handig, rond model - 3 Ballpoints, potloodmodel van zeer bekend fabrikaat: 1 blauw-, 1 rood- en 1 groen- schrijvend, samen in handig plastic etui 69c Gardenia kluwen wol, in aardige pasteltinten, voor jumpers, babyjurkjes etc., zeer sterk van draad. Een ideale zomerwol, &QC per kluw, 50 gr. javaboontjes, nootjes, in echte chocolade, *7 Ac 200 gram Vruchtengries (orange) vol heerlijk fruit, A f%c 250 gram - U kunt ze rustig laten drib belen in zo'n sterke, warm gemoltonneerde tricot trai ningsbroek, ideaal tegen tocht en plotselinge afkoe ling, met leuke steekzak. In wit, bleu en marine, voor 2 jaar 1.85 >4 65 voor 1 jaar SCHRIFTELIJKE EN TELEFONISCHE BESTELLINGEN WORDEN HIEROP NIET AANGENOMEN. bakening van gevaarlijke plaat sen, een EHBO-kist (elke wegen wacht heeft het EHBOdiploma en is een erkende mobiele Rode Kruis-nost), een brandblusappa- raat, een rode lamp en het HO- STOP-sein, 'n reflecterende drie hoek, die bij avond tijdens een reparatie „stroomopwaarts" op de weg wordt geplaatst om het achteropkomend verkeer voor dit obstakel te waarschuwen. Voert de route van een wegen wacht langs kanalen of vaarten, dan bevindt zich in zijn zijspan tevens een reddingslim, die reeds vele malen goede diensten heeft bewezen. Bij plotseling optredende glad heid brengen de wegenwachten langs het gevaarlijke weggedeel te waarschuwingswimnels aan, die eveneens tot hun uitrusting behoren, evenals de gele vlaggen waarmee zij aangeven even van hun route te zijn afgeweken, doch op het punt waar de vlag uit hangt, op hun traject terug te komen. Hun uitrusting wordt tenslotte gecompleteerd door een fluit, waarmede zij de hen pas serende automobilisten waar schuwen voor plotselinge ge vaarlijke verkeerssituaties of at tent maken op een gevaarlijk ge brek aan de wagen, dat hoogst waarschijnlijk de bestuurder nog niet is opgevallen. OPROEPSYSTEEM. Een oproepsysteem via vaste vaste telefoonadressen langs de respectieve routes, waar dan een waarschuwinsvlag wordt uit gestoken, maakt het mogelijk al le gewenste wegenwachten bin- nqp korte tijd te alarmeren. Hier door kunnen opdrachten of bood schappen snel worden doorgege ven, wat voor de Wegenwacht leden van groot belang is. Want reeds vele malen heeft deze ser vice bereikt, dat automobilisten en ook motorrijders konden wor den gewaarschuwd, dat hun za- kenafspraak gewijzigd was, dat de grensdocuinenten die nodig waren, nog thuis lagen, dat zich familieomstandigheden hadden voorgedaan die terugkeer nood zakelijk maakten en anderszins, waardoor dus een vergeefse reis kon worden voorkomen. Deze service maakt deel uit van een reeks persoonlijke dien sten, welke de „gele rijders" de Wegenwachtleden bewijzen. Zo kan men onderweg aan elke we genwacht telefonisch of telegra fisch boodschappen opgeven, die hij op speciale formulieren op neemt en onmiddellijk doorgeeft. (Jok zijn de wegenwachten voor zien van aanvraagformulieren voor grensdocumenten; kaarten en gidsenmateriaal en vele ande re Bondsuitgaven hebben zij te vens bij zich, waarvan vooral des zomers ook veel profijt ge trokken wordt door buitenlandse toeristen. Deze service, welke aan bui tenlanders in het algemeen op basis van wederkerigheid wordt verleend, draagt er zeker toe bij Nederland op toeristisch gebied een goede naam te verzekeren. Nederlanders, die lid zijn van de ANWB-Wegenwacht, worden in andere landen eveneens gratis geholpen. Dit is het geval met Engeland, door de A.A. Road Pa trols, in België door de Toering- wegenhulp, in Denemarken door Fack's Redningskorps, in Zwe den, waar het Motormannens Riksforbund eveneens een We genwachtdienst bezit, in Zwit serland door de Zwitserse We genwacht en tenslotte in West- Duitsland door de Strassenwacht van de A.D.A.C. Met deze bui tenlandse Wegenwachten bestaat een internationaal contact. Men neemt kennis van eikaars ideeën en werkwijze, en men is dan ook gekomen tot een goede interna tionale coördinatie van de ser vice, die in de betrokken landen zoveel mogelijk op uniforme va- sis en met uniform materiaal wordt 'verleend. De routes sluiten in principe internationaal op el kaar aan. SERVICE IN CIJFERS. Naast al deze verwisselde ban den en weer op gang geholpen motoren, verleenden de „gele rij ders" in 12.000 ongevallen Eerste Hulp. Zij doofden met hun snel- blussers 800 autobranden en ver leenden in 70.000 gevallen per soonlijke diensten. Steh men de gemiddelde scha de bij totaal uitbranden op 6000 gulden per auto, dan kan veilig worden aangenomen, dat de We genwacht het nationale wagen park in de tien jaar van zijn be staan een verliespost van rond 4 miljoen gulden heeft bespaard De voortdurende stijging van het aantal persoonlijke diensten demonstreert voorts wel duide lijk het grote vertrouwen, dat het publiek in de Wegenwacht stelt. Overigens hebben de „ridders van de weg" nog spontaan hun hulp geboden bij de meest uiteen lopende voorvallen. Zij regelden bij opstoppingen het verkeer, brachten losgebroken vee naar de wei terug, spoorden vermiste kinderen op, brachten ontvreem de auto's bij de eigenaars terug, zorgden dat verloren voorwer pen variërend van wieldoppen tot complete aanhangwagens toe weer bij de eigenaars terug kwamen en vervoerden in spoed eisende gevallen medicamenten. Bij alle lagen van de bevolking genieten de wegenwachten dan ook een grote populariteit. Tijdens de ramp, die de storm vloed van 1 februari 1953 over 'n groot deel van ons land bracht, hebben de wegenwachten in de getroffen gebieden eveneens op velerlei wijze snelle en doeltref fende hulp verleend. In samenwerking met de Hoofd afdeling Bosbouw van de Stich ting voor de Landbouw helpen de wegenwachten, die op routes door bosrijke streken patrouille ren, bij het signaleren van bos branden en het in eerste instan tie bestrijden daarvan. Tevens brengen zjj van elke brand verslag uit, ter verkrijging van belangrijke statistische gege vens. Op bet zijspan van hun combinatie voeren zij in droge perioden leen in het oog vallend bord BOSBRANDGEVAAR, ter wijl zij langs bovengenoemde routes z.g. „Rode Haan-borden" plaatsen met dezelfde waarschu wing, hetgeen een opmerkelijk effect heeft. In bepaalde perioden voeren de wegenwachten op hun zijspan nen waarschuwingsborden ,,Mist overdag groot licht" mes. Tevens worden aan artsen rap porten verstrekt over hulpverle ning bij ongevallen, en de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren ontvangt regelmatig opgaaf van op de weg omgekomen dieren. Nog vers in het geheugen ligt de spontane Wegenwacht-actie tot hulp aan hongerende vogels tij dens de zeer strenge vorstperiode in de eerste maanden van dit jaar. Zij, begeleiden ook wel auto tochten van ouden van dagen etc. Eveneens escorteren de wegen wachten regelmatig de leden van de Koninklijke Familie op hun officiële tochten door het land. Een systeem van ca. 600 tele foonposten langs de grote wegen in ons land biedt de weggebrui ker de mogelijkheid ook 's'nachts en in de uren dat de wegenwach ten niet op de weg zijn, binnen korte tijd een garage te bereiken. Door middel van deze telefoon posten kan men ook een dokter of een geestelijke alarmeren, of in noodgevallen spoedboodschap- pen doorgeven. Bijna 200.000 automobilisten en motorrijders een zeer be langrijk percentage van het ge motoriseerd verkeer in ons land zijn lid van de Wgeenwacht Ontelbare auto's ziet rtfgïi^etooid met de WAV.-plaquette, het be kende embleem van de gele hulp dienst, de service waarop de AN WB met recht en reden trots is. GEWESTELIJK ARBEIDS BUREAU WAALWIJK Worden gevraagd BOUWNIJVERHEID: Metselaars Timmerlieden Schilders Opperlieden Grondwerkers KLEDING-REINIGING Naaisters Stiksters HOUT, KURK, STRO Machinale houtbewerker Meubelmakers L.l. meubelmakers SCHOEN- EN LEDER Overleersnijders Bijtuigers t Prima modeleur Machine-zwikkërs Overhalers Doorzetters Aankloppers Zoolleerstanzers Ophalers Stikkers Hulparbeiders voor de gehele onderwerkaf deling Jeugdigen ter opleiding in het lederwarenvak Jeugdige schoenfabrieksarbei ders voor alle afdelingen Schoenstiksters Handschoenstiksters Looierij-sjouwers METAALNIJVERHEID Machine-bankwerkers Stempelmakers Halfwas monteur L.l. constructie-bankwerker L.l. Automonteur L.l. plaatwerker Metaaldraaiers L.l. loodgieter Electriciëns Lood- en zinkwerker Metaalsmelters Metaalponsers Metaalsjouwers Zandvormers VOEDING- EN GENOTMIDDELEN Verkoopster tevens voor ad ministratie L.l. winkelbediende mnl. L.l. winkelbediende, vr„ 16-18 jaar Winkeljuffrouw (seizoen) VERKEER Loopjongen Werksters (seizoen) VRIJE BEROEPEN Magazijnbediende voor schoenfabriek Mannel. kantoorbedienden Steno-typiste Typiste 16 jaar Vr. kantoorbedienden 16-18 jr. Boekhouder HUISH. DIENSTEN Dagmeisje (halve dagen) Dagmeisjes Dienstbode (dag en nacht). Werksters Werkster voor schoonhouden van kantoorlokalen. Bieden zich aan SCHOEN EN LEDER Modeleur lederwaren VRIJE BEROEPEN Correspondent vreemde talen Aanmelden dagelijks tussen 9 en 12 uur voormiddag op het Arbeidsbureau Waalwijk. Deze opgave is geldig vanaf 23 april tot en met 28 april 1956. In goede staat zijnde TE KOOP. Van der Duinstraat 4 SPRANG, L. voor de bijeenkomst van de R.K. Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, te houden op vr\jdag 27 april 1956 's avonds om 8 uur in de zaal „Thalia". Spreker de Heer A. J. A. VAN DER DONCK, algemeen voorzitter van de W. M. over DE OPRICHTING VAN EEN AFDELING WAALWIJK. i Artistieke medewerking zal worden verleend door Mejuffrouw TREES VAN DER DONCK en de Heer SIMON VROOM, beiden van de Toneel-Academie te Maastricht. Deze zullen o.m. opvoeren 1. Scènes uit „Elektra" van Sophocles. 2. De Edelstenen, één-acter van Arthur Schnitzler. 3. Dorpsvrijage, van Bernard Shaw. 4. Humoristische voordrachten a. Gedichten van Dokter van der Path. b. De Hoeksema's, van Annie M. G. Schmidt. c. En nu de natuur in, van Annie M. G. Schmidt. d. Marjolelne, van Annie M. G. Schmidt. e. Vier vrouwentypen, van Annie M. G. Schmidt. Sollicitanten worden opgeroepen voor de betrekking van van de schoolarts Salaris: F 2628,F 3288,— (5 jaarlijkse ver hogingen van F 132, VereistEinddijploma Mulo of Middelbare school opleiding. Brieven, binnen acht dagen, te richten aan de Voorzitter van de Commissie van Beheer Van de Districtsschoolartsen dienst, p/a. Gemeentehuis, Waalwijk. GEVRAAGD voor damesschoenen. Machine met motor wordt beschikbaar gesteld. Aanmelden: DU REA SCHOENFABRIEK Grotestraat 131 DRUNEN. zoekt enige energieke voor interessante montage-werkzaamheden, als mede ter opleiding in de controle en ijking van kilo wattuurmeters. Jongelui, die belangstelling hebben voor een pret tige werkkring en een goede opleiding, gelieven zich met ons in verbinding te stellen. Voorts kunnen op onze ateliers enige worden geplaatst. Ouders, die voor hun zoon en/of dochter over de ze functies nadere inlichtingen wensen, zullen wij, na afspraak, gaarne voor een bespreking ont vangen. Aan werknemers, die buiten Waalwijk wonen, worden reiskosten vergoed. Aanmelden dagelijks bij de portier, alsmede vrij dagsavonds van 78 uur. vraagt voor spoedige indiensttreding VOOR DE BOEKHOUDER Vereist diploma Ulo, Practijkdiploma Boekhou den en kunnende machineschrijven. Enige boekhoudkundige ervaring strekt tot aan beveling, doch is niet noodzakelijk. Sollicitaties te richten aan de Directie der Ven nootschap.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 4