Waalwijkse en Langs Courant Grandioze ronde van Waspik. WAALWIJK Uit de Langstraat Orunen Elshout Vlijmon haarsteeg Housden Sprang Capelle Waspik Rollings. Rentmeester en Cuvelier de 3 winnaars by resp. amateurs, nieuwelingen en adspiranten. MAANDAG 23 APRIL 1956 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Aatoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. ECH0\M hay naams toh way ohd3 aa 79e JAARGANG No. 3» ri9i9iv jtTsv rrsres t'ioojIri9^n£lq' 199X1 9D )d 9blia iBh iBBb -ijo-iqaagoot \.f J "'9Xl 9t01§ 9b ri99<J399H -nsv '9j;JflBl. n99 ,bif 9Wixoit }9il n9 Irlosulwjj's oidrnA flBV labooidablia Mb'tBGW (iH bn9l9is9d ioov~ EfifT-fï9Jï9JiD£q£9 9b öib als Bureaux: GROTESTRAAT 285, WAALWIJK TEL. 2621 Dr BEURDENSTRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. 2882. OPGERICHT 1878 Abonnement 13 cent per week I 2.45 per kwartaal f 2.7Q franco p. p, Advertentieprijs IQ cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. TELEGR.-ADRES„ECHO' KAMPEERCENTRUM DE KLINKAERT. Oriëntatierjt. Thans is het definitief dat bij gelegen heid van de opening van het kaïnpeer- centrum De Klinkaert de 25.C.VAuto club, waarvan onze oud-orpsgenoot de heer A. Smits voorzitter is, a-en oriënta- tierit door Midden-Brabant zal houden, met als start en finish het kampeercen- trum in onze gemeente. Men verwacht voor deze rit, welke georganiseerd wordt door de Z.C.V. autoclub Nederland en die rond de Dru- nense en Loonse Duinen is uitgezet, een groot aantal deelnemers. Het is de be doeling de rijders de mooiste delen van onze streek te laten zien en ze daarnaast ook de gelegenheid te geven oude stad jes en moderne industrie-centra te 'be zichtigen. Deze rit wordt gehouden daags ma de officiële opening van het centrum op zondag: 13 mei a.s. De start is om half twee in het centrum en de eerste deel nemers worden zo tegen vier uur terug verwacht. De prijsuitreiking geschiedt nog dezelfde dag in de cantine van het centrum. K.A.B. ST. JOZEFFEEST. De K.A.B. hield zondagavond in het dorpshuis een feestavond ter gelegenheid van het St. Jozeffeest dat men die dag vierde. De moderator van de Credo Pugnoclub van het Bisdom 's-Bosch hield op deze bijeenkomst een spreek beurt. Pater Fidentius noemde bij deze de rechtvaardigheid, de solidariteit en de godsdienstzin, de drie pijlers waarop de beweging gegrond vest is en waarop zij verder moet worden uitgebouwd. In dit verband behandelde spr. uitvoerig de grondmotieven waarop bezitsvorming ook voor de arbeiders noodzakelijk en ïeclitvaardig is. Er werd deze avond nog een 'bakske geschonken 'en een ver loting gehouden. De toneelvereniging Ontspanning Na Arbeid voerde de klucht op: „De edele redder", welke zeer veel bijval oogstte. R.K. BEROEPSKEUZE VOORLICHTING. Ónder voorzitterschap van de heer Martin Elshout werd onlangs alhier op gericht een plaatselijke afdeling van de R K. Beroepskeuze voorlichting. Deze af deling nu heeft voor a.s. dinsdag 24 april 's avonds om 8 uur een voorlich tingsavond georganiseerd, waarop dhr. A. Duijs van het diocesaan bureau voor beroepskeuze voorlichting het woord zal voeren. 1 Verder zal op zaterdag 28 april des namiddags van 2 tot 4 uur door een deskundige van de beroepskeuze voor lichting zitting worden gehouden om voorlichting te geven aan die ouders welke dit wensen. DE EERSTE TOMATEN. Vrijdag werden aan de Drun'ense Vei ling de eerste tomaten aangevoerd. De aanvoerder was de tuinder A. Groen uit Capelle. De handel betaalde voor deze eerste aanvoer 24 cent per stuk. Het is i:og nooit voorgekomen dat tomaten voor 20 april werden aangevoerd. 1 FLESSENACTIE. Deze week wordt er door de K.A.J. een flessenactie gevoerd, waarvan de opbrengst is t.b.v. de Rome-Kruistocht. Zaterdag 28 april komen de Kajotters de lege flessen ophalen. Alleen flessen met etiket hebb'en waarde. Het parool voor deze week luidt: U de inhoud, wij de flessen. De K.A.J. hoopt op ruime steun. 40-JARIG JUBILEUM DE ZWALUW. Zaterdag was het de dag dat de Post duivenvereniging de Zwaluw haar 40- jarig bestaansfeest vierde. Om 2 uur had een receptie plaats waar een zeer druk gebruik van werd gemaakt. Burgemees ter van Hout zond zijn gelukwensen daar hii verhinderd was persoonlijk aanwezig te zijn. Burgemeester van Hout heeft zich in zijn jongensjaren zeer verdienstelijk gemaakt als tijdwaarnemer daar er toen geien klokken bestonden. Als een lief hebber een duif thuis kreeg werd: de gummiering afgedaan en werd naar het clublokaal gelopen waar dhr. van Hout dan op zijn horloge de juiste tijd noteer de. Burgemeester van Hout toonde al tijd nog grote belangstelling voor de dui vensport. Onder de aanwezigen was het Hoofd bestuur van de Z.N.B., verder Midden- Brabant, BCC den Bosch, alle vereni gingen van de BCC en plaatselijke ver enigingen. Ook uit Haarsteeg en Nieuw- kuijk kwamen gelukwensen binnen. Na afloop van de receptie kwamen de leden -met hunne dames bijeen voor het ge zamenlijk feest, waar het gezellig toe ging. Tijdens het feest vond de uitreiking plaats van dé jubileumvlucht; er waren veel prachtige prijzen die geschonken waren door de Vlijmense middenstand. De voorzitter sprak na afloop zijn gro te waardering uit voor de grote mede werking vooa het slagen van het 40-ja- rig jubileum. Ook het feestcomité werd in zijn dankwoord niet vergeten, evtemals de dames die haar hulp verleenden. VISCLUB DE HUT. Op de gehouden vergadering van de visclub de Hut werd besloten op zon dag 1 juni het jaarlijkse feest te houden, met daaraan verbonden een hengelwedc strijd. Mededeling werd gedaan dat de 1300 pond pootvis met goed gevolg zijn uitgezet. CONTACTAVOND TRAININGSCLUB. Donderdagavond kwamen in café Sie gers bijeen 'de léden van de trairungs- ciub Jaap Eden, het bestuur van de ijs- club, alsmede een aantal genodigden, tot het houden van een gezellige avond, ge combineerd aan het nuttige en leerzame. De ijsclub, onder auspiciën waarvan een en ander geschiedde, is daar redelijk wel in geslaagd. Nia het welkomstwoord door de waarnemend voorzitter de 'heer A. van Engelen, werd hommage gege ven aan de bondstrainer de heer Prins uit Eindhoven, aan wiens weldoend ide alisme en bereidwilligheid het voor een groot deel te danken is, dat onze jon gens dit jaar zo geslagen ten ijs konden komen. 'Hem werd als stoffelijk blijk van waardering een cadeau aangeboden. Aangenaam getroffen dankte de heer Prins en zegde wederzijds alle mede werking toe. Na afwerking van het of ficiële gedeelte werd het verdere deel van de avond gevuld door een bont al lerlei van film, hersengymnastiek, vraag en antwoord voor verloofde paren en taartverloting, welk programma buiten gewoon in de smaak viel. Uit een en ander bleek wel duidelijk, dat de com binatie ijsclub-trainingsclub voldotende in haar mars heeft om haar taak te behar tigen. 1 C.J.M.V. EBEN HAËZER. Hedenavond, maandag 23 april, wordt in de Ned. Herv. Kerk alhier een zang avond gegeven in verband met het 50- jarig bestaan van de C.J.M.V. Eben Haëzer. Aan deze zangavond, welke om half acht aanvangt, zal medewerking Worden verleend door het Blindenkoor J memos uit Ermelo o.l.v. de heer S. Wiersma en door de bekende bariton Kees Deenik. De declamatie zal worden verzorgd door de heer G. Datema, het orgel zal bespeeld worden door onze stadgenoot de heer L. Groen. CONSULTATIE-BUREAU. Morgen, dinsdag 24 april, zal er geen zitting orden gehouden op het consul tatiebureau. Hiervoor in de plaats zul len zittingen gehouden worden op vrij dag 27 april en vrijdag 4 mei a.s. ST. BLASIUS UNIFORMENFONDS, De eerstvolgende rondgang van de wagens voor het ophalen van oud papier ten bate van het uniformenfonds van het schuttersgilde St. Blasius zal worden ge houden op woensdag 2 mei a.s, EERSTE PRIJS Onze stadgenote mej. T. Sdhreuder behaalde met haar hond Sabrina een eer ste prijs op de 68ste internationale hon- ciententoonstelling van de Kon. Nederl. Kennelclub Cynophilia, die op 14 en 15 april j.l. te Amsterdam in het RAI-ge- bouw werd 'gehouden. TEWATERLATING VAN HET MOTORVRACHTSCHIP ASTREA. Op zaterdag 21 april j.l. werd op de Scheepswerf De Haan Oerlemans te Heusden met goed gevolg en onder grote belangstelling het motorvrachtschip As- tiea te water gelaten, hetwelk aldaar in aanbouw is voor de rederij Finska Ang- fartygs Aktiebolaget te Helsingfors, Fin land. Genoemde werf maakt deel uit van de Verolme Verenigde Scheepswerven. De doopplechtigheid werd verridht door Mevrouw A. Verolme-Weegink, echtgenote van d e heer C. Verolme, Di recteur van de Verolme Verenigde Scheepswerven. Het sdhip is van het shelterdecktype, en heeft de volgende hoofdafmetingen: lengte over alles 93,50 m; lengte tussen de loodlijnen 84,50 m; breedte op groot spant 13,30 m: diepgang 5,10 m; draag vermogen ca. 2250 ton a 1016 kg; 'bruto- tonnage ca. 1500 reg. ton. Het schip zal worden voortgestuwd door een 8-cyl. enkelwerkende „Neder- land-M.A.N." scheepsdieselmotor van he1 kruiskoptype met een vermogen van 3200 p.k. bii 170 om. /min. Voorts wor den opgesteld 4 hulpmotoren met een cfe- zamfenlijk vermogen van 290 kW. 220 Volt gelijkstroom, een oliegestookte stoomketel en een uitlaatgassen-ketel, welke de nodige soom voor verwarming, enz. leveren. CHR. VERKENNERSGROEP JAN DE ROOIJ. De Chr. Verkennersgroep Jan de Rooij zal hedenavond, in verband met St. Jo- risdag, een kampvuur houden op een landgoed bij de Pestaert, bij welke ge legenheid een aantrekkelijk programma, waaraonder kampverhaal enz. zal wor den gegeven. GOUDEN BRUILOFT. Zoals wij reeds eerder meldden hoopt het echtpaar van Dongten-Frings aan het Oosteind alhier a.s. Donderdag zijn gou den huwelijksfeest te vieren. Dit heuge lijke feit zal naar de wens van het echt paar slechts in de familiekring worden gevierd. Toch zal het het gouden paar zeker niet aan belangstelling en mede leven van de zijde der buurtbewoners enz. ontbreken. GEREF. KERK. Vanwege de Geref. Kerk alhier zal a.s. Donderdagavond half acht in het kerkgebouw een gemeentevergdering ge houden worden, waarop verschillende kerkelijke aangelegenheden ter tafel zul len worden gebracht. ALGEM. LEDENVERGADERING. In hét gebouw Elthato komt woens dag-avond 8 uur de Chr. Begrafenisver eniging „De Laatste Eer" in jaarverga dering bijeen. In deze bijeenkomst hoopt bet bestuur een kronologisch overzicht te geven van het werk in het verlopen verenigingsjaar verricht. Tevens komt o.-m. aan de orde de verkiezing van een viertal bestuursleden wegens periodieke aftreding van de heren C. 'H. van Caem en J. M. v. d. Hoven en ter vervulling van een .tweetal vacatures. GESLAAGD. Aan de deze winter door de Waspik- se Tuinbouwvereniging te Waspik-Bo- ven georganiseerde' „Sierteeltcursus slaagden onze dorpsgenoten de heren C. Elsmian, P. Sterrenburg Czn. en P. Ster renburg Jzn., voor het einddiploma. VOORJAARSVERGADERING PLATTELANDSVROUWEN-AFD. Onder leiding van mej. P. J. Rijken hield de afd. Sprang-Capelle van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in de Landbouwhuishoudschool aan de Nieuwe-vaart haar jaarlijkse algemene le denvergadering. De presidente sprak e'en kort begroetingswoord en wees op de belangrijkheid dezer ledenbijeenkomst, mede met het oog op de verkiezing van leden van het bestuur. Na het zingen van het Bondslied en voorlezing van de notulen, gaf de secretaresse, mevr. Min- naard, in een keurig verzorgd verslag een overzicht van de toestand en het vele werk van d eafdelin-g in het voorbije jaar. Zowel uit dit verslag als uit 'het finangiëel overzicht van de penning-, meesteresse, mevr. van Prooijen, bleek, dat de vereniging aan activiteit nog niets heeft ingeboet 'en dat de afdeling zich in een voortdurende groei mag verheugen. Rekening en verantwoording over 1955 -sloot met een voordelig saldo. Bij con trole van het op iedere bijeenkomst van de -afdeling aanwezige z.g. „vreugde potje" voor dankbare giften, bleek, dat hierin een aardig bedrag, dat ten goede -komt aan de kas, bijeengebracht was. -Bij het punt mededelingen wees de presiden te op de van maandag 7 tot en met donderdag 17 mei te Breda te houden woningtentoonstelling en zij spoorde de leden aan deze tentoonstelling, welke ge organiseerd wordt door de verschillende Vrouwenorganisaties in ons land, met een -bezoek te vereren. Mede vestigde zij de aandacht op de dinsdag 8 mei eveneens te Breda te houden voorjaars vergadering van de Prov. afdeling van de Bond en zij hoopte, dat meerdere le den deze vergadering zouden bijwonen. Hiervoor gaven zich in de loop van de avond reeds 17 dames op. Bij de verkie zing van e'en tweetal bestuursleden werd mevr. van Prooijen herkozen, terwijl in de plaats van mevr. van der Mast, die niet herkiesbaar was, mevr. van der Hei dien werd benoemd. Beide dames lieten zich deze verkiezing onder dankzeg-ging voor het in hen gesteld vertrouwen wel gevallen. Bij de bespreking van de deze zomer te -maken plezierreis werden ver schillende wensen naar voren gebracht, doch tot een definitieve beslissing waar heen het uitstapje zal worden gemaakt, kon men nog niet geraken. Het bestuur zal de diverse verlangens bestuderen en op een volgende vergadering met voor stellen komen. De reis werd voorlopig gepland in de tweede helft van juni. Gedurende de pauze, waarin koffie met cake werd geserveerd, dankte mevr. Min-naard, mede namens ha-ar echtge noot, bestuur en leden voor de grote be langstelling en het hartelijke medelevén ter gelegenheid van hun 40-jarig huwe lijksfeest en voor het prachtige cadeau dat 'hun toen werd aangeboden.. Hoewel nog ma-ar enkele jaren in Capelle woon achtig, meende zij hieruit te moeten con cluderen dat er in die korte tij'd tussen de plattelandsvrouwen en haar een hech- tc vri'endsdhapsbond is ontstaan en zij sprak de hoop uit, dat deze bond in de toekomst nog hechter en sterker zou mo gen worden. Mevr. Minnaard besloot haar dankwoorden als volgt: Veel voor a-nderen te Wezen, Hen te helpen altijd weer, Och, mocht dit de vreugde wezen, Die ik bovenal begeer. Liedfe alleen maakt waarlijk blijde, Altijd -als ik mijzelf vergat En om anderen rijk te maken, Wacht mij een nog groter schat. Zo, aldus spr., moet ons verenigings leven zijn. Zichzef geven als bestuur en leden voor ekaar en tot heil van de Bond en onze Plattelandsbevolking. Na de pauze kreeg dr. C. H. K. Win- terwerp uit Vrijhoeve-Capelle gelegen heid tot het houden van zijn lezing over „Bijenteelt". Spr. schetste in een inlei dend woord de karaktereigenschappen v an de dieren, die een instincthandeling preferen en vertelde vervolgens naar aanleiding 'hiervan over het leven en werken van het bijenvolk en over de bijenteelt. On onderhoudende en begrij pelijke wijze -behandelde spr. zijn on derwerp en met intense aandacht volg den de dames hem bij zijn uiteenzetting. 'De presidente dankte spr. voor zijn interessante, leerzame -beschouwing, welk dankwoord zij vergezeld liet gaan van een stoffelijk blijk van waardering en zij hoopte, dat hij in de toekomst, wanneer het bestuur nogmaals een beroep op hetn mocht doen, bereid zou wezen weer op een -afdelingsvergadering een spreek beurt te vervullen. Ten slotte richtte -mej. Rijken zich in hartelijke bewoor dingen tot het aftredende bestuurslid, mevr. van der Mast. De presidente dank te 'ha-ar voor het vele werk, dat zij in het belang van de -afdelinq Sprang-Ca pelle van de Bond had verricht. Zij bood mevr. van der Mast een boekwerk aan, dat door deze in dank werd aanvaard. Bii de rondvraag kwamen nog enige 'huishoudelijke aangelegenheden in be spreking, waarna deze voorjaarsverga dering met het zingen van het Brabants Volkslied werd besloten. SCHOORSTEENBRAND. Vrijdagmiddag tegen half één werd Waspik opgeschrikt door het loeien van de brandsirene. Er bleek een schoorsteen brand te zijn ontstaan bij de boerderij van G. H. Rekkers in de Carmelieten- straat te Waspik-Boven. De brandweer was in recordtijd met manschappen en materialen ter plaatse en wist het vuur spoedig baas te worden. HET „RIJDEND BIJBELHUIS" KOMT Door het Nederlands Bijbelgenootschap wordt eVenals 'het vorig jaar ook nu weer een toernee gemaakt door ons land met het „Rijdend Bijbelhuis", ten auto, omgebouwd tot Bij-belwinkel. In deze Bijbelwinkel is een. grote Ver scheidenheid van 'bijbeluitgaven te be zichtigen en eventueel te kopen. Óp 23 en 24 april a.s. komt -het „Rij dend Bijbel-huis" te Waspik. Het ligt in de bedoeling om in de morgen en middag uren een rondrit door de gemeente te maken, 's Avonds van ongeveer 7 tot 8 uur is het „-Rijdend Bijbelhuis" voor een ieder te bezichtigen. De standplaats is: 23 -april Marktplein, 24 april Schotse Hooglanderstraat. De Zesde Ronde van Waspik is een groot succes geworden. Voor 't eerst werd deze Ronde verreden bij stralend weer, zodat een grote menigte toeschouwers van dit sportevenement hebben genoten. Het organiserend en meewerkend publiek niet taeegerekend, waren er naar schatting een 3600 toeschouwers. Met de Ronde van Waspik is zondag 22 april het wielerseizoen in Midden-Brabant geopend. Het was een pracht wielerfestijn, van alle kanten goed georganiseerd door de stichting „Ronde van Was pik". Hierbij heeft de stichting onmisbare hulp ontvangen van het gemeentebestuur, de rijkspolitie, de E.H.B.O., het Rode Kruis, de controleurs, de helpers en last but not least van de werkploeg. Er is in de verschillende klassen fel om de overwinning gestreden, zodat de talrijke toeschouwers van enkele goede koersen hebben genoten. ADSPIRANTEN. Bij de start van de adspiranten verschenen 37 renners. Met jeugdig enthousiasme trapten zij de 15 ron den die ze af hadden te leggen, on der zich door. Het rennersveld lag na vier ronden al uit elkaar. En toen er zes ronden gereden waren, werden de eerste „gedubbelde" ren ners uit het veld genomen. Na de.elfde ronde kwam er teke ning in de strijd, toen er zich een kopgroep van vijf renners had ge vormd. In deze kopgroep zat o.a. G. Cuveliers uit Nieuw-Vennep, die tenslotte de overwinning wist te behalen. De verdere uitslag van de adspi ranten wedstrijd is als volgt: 2. P. Stoop, Made; 3. G. Pluger, Lexmond; 4. M. Breure, Rotterdam; 5. M. v. d. Berg, Rosmalen; 6. J. Hermes, Berkel; 7. A. v. Hanen berg, Rosmalen; 8. A. v. IJzendoorn, Driebergen; 9. W. Schuiling, Den Haag; 10. P. Franzen, Aalsmeer. De tijd van de winnaar was 35 minuten en 16 seconden. NIEUWELINGEN. Bij de wedstrijd van de nieuwe lingen ging de belangstelling van 't Waspikse publiek vooral uit naar de verrichtingen van de beide plaat selijke favorieten, de gebroeders v. Dongen. Ondanks het feit dat ze geen van beiden de wedstrijd heb ben kunnen uitrijden, hebben ze zich toch dapper geweerd, want het tempo werd al direct na de start hoog opgevoerd. H. v. Dongen heeft dit tempo nog 20 ronden kunnen volhouden, maar toen verdween ook hij van het toneel, zoals zovele an deren reeds voor hem hadden moe ten doen. De wedstrijd bij de nieu welingen werd op overtuigende wij ze gewonnen door P. Rentmeester uit Ierseke (kampioen van Zeeland) die de veertig kilometer in 1 uur 6 min. en 33 seconden aflegde. Hij heeft het gepresteerd om nagenoeg alle renners te dubbelen. Zo won P. Rentmeester, behalve vele pre mies, ook nog een extra prijs, be schikbaar gesteld door de Heine- kens Bierbrouwerij, n.l. een mooie beker. Reeds na twee ronden lagen de renners uit elkaar en had zich een lang lint van bonte kleuren ge vormd. P. Rentmeester uit Ierseke werkte zich naar voren en reeds na de tiende ronde lag hij met een grote voorsprong op kop. Zijn over winning is niet meer in gevaar ge weest. Een opmerkelijke prestatie lever de K. v. Amsterdam uit Oosterhout. Hij werd tweede en heeft een zeer goede wedstrijd gereden. De verdere uitslag van de nieu welingen is; 3. A. Verhoeven, Puttershoek; 4. M. de Jong, Breda; 5. H. de Vos, Oosterhout; 6. G. Idema, Zwijn- drecht; 7. J. Horvest, Breda; 8. J. Zijlmans, Raamsdonk; 9. H. Rasen- berg, Terheijden; 10. B. Geerts, Nis pen; 11. A. Kreeft, 's-Gravendeel; 12. G. Kamptein, Lis-se; 13. A. Lin- ders, Roosendaal; 14. L. Janson uit Raamsdonk; 15. J. v. Weert, Vlij men; 16. M. de Groot, 's-Bosch; 17. F. Verhoeven, Tilburg; 18. J. Em- bregts, Breda; 19. H. v. d. Zwet, Lise; 20. P. Koopmans, R'donksveer. AMATEURS en ONAF HANKELIJKER De wedstrijd der amateurs en on- afhankelijken werd voorafgegaan door een korte toespraak van loco burgemeester L. Kuysters. Deze strijd is zeer levendig ge weest en niet minder spannend. De Brabantse renners zagen zich ge plaatst tegenover een sterke groep van boven de Moerdijk. De namen der renners die aan de. start ver schenen, waarborgden reeds een félle strijd. Werkelijk, hier reed het crème de la crème. Wij noemen U de namén in dezelfde volgorde als ze voorkomen op de einduitslag. J. Konings, Breda; H. Timmer mans, 's-Hertogenbosch; A. v. Wet ten, Noordwijkerhout; Krijn Post, Nieuw-Vennep; C. Paymans, Til burg; Th. Sijthoff, Rotterdam; A- Braspenninx, Zundert; P. de Jong, Made; J. de Haan, Klaaswaal; Tini Wolfs,Vlijmen; F. van Veldhoven, Poeldijk; J. v. Poppel, Tilburg; A. v. Linden, Tilburg; T. Peters, Haar lem; M. v. Moergestel, Zevenber gen; H. v. Glerum, St. Willibrord; G. v. d. Berg, Sliedrecht G. Ribbe- link, Delft; L. Koehorst, Tilburg; W. Hendriks, Goirle; P. de Jong, Breda; J. Ottenbros, Alkmaar en J. v. d. Elshout uit Made. Verder noemen we U nog A. van 't Hof uit Sassenheim, die na 34 ron den, toen hij in een kleine kop groep in prachtige positie lag, plat reed; v. d. Pluym uit Hank en v. d. Pluym uit Dussen, A. Geluk uit Rotterdam, H. Rutten uit 's-Bosch, P. Emmen uit Raamsdonksveer, P. v. Dijk uit Made en Bouwmeester uit Breda. Nadat de bonte stoet in een men gelmoes van kleuren vijf ronden had gereden, had zich een kopgroep gevormd van drie renners, n.l. P. de Jong, J. de Haan en A. v. Wetten. De volgende ronde voegde zich hier bij Th. Sijthoff en na tien ronden kreeg Krijn Post aansluiting met dit groepje. Het zag er naar uit dat dit kopkroepje de strijd al gauw zou beslissen, maar welke kwaliteit er ook ongetwijfeld in deze groep schuil ging, geen van deze renners zou de Grote Prijs van Waspik be machtigen. Wolfs liet in deze fase van de wedstrijd niet veel van zich zien, maar in het laatste gedeelte zorgde hij toch nog voor wat vuur werk. Hieraan heeft Konings waar schijnlijk zijn overwinning te dan ken. Deze maakte n.l. met Wolfs de sprong naar de kopgroep. Jammer was het voor A. v. Wet ten dat hii met een derde plaats genoegen moest nemen, want waar lijk groots was ziin machtsvertoon gedurende de gehele wedstrijd. Als er 20 ronden gereden zijn, zien we P. de Jong op het tweede plan, die met Paymans en Konings al het mogelijke doet om het leiden de groepje waarin v. Wetten, Sijt hoff en Post de toon aangeven, in te lopen. Zij hebben n.l. een groep achterblijvers bereikt, zodat er nu een grotere „kopgroen" is gevormd. De Haan heeft inmiddels de kop groep moeten laten gaan en stelt nu z'n krachten beschikbaar in de groep „de Jong". Als er nog zestien ronden te rijden zijn, zijn er nog slechts 11 renners niet gedubbeld. Dan weet v. Wetten met v. Moer gestel en Timmermans los te ko men. Vooral de laatste tien ronden wordt er fel gejaagd. De uitlopers geven langzaam meter na meter prijs, totdat een lange sprint de spanning breekt en de bovenver melde uitslag op papier komt. De heer N. van de Rijken sluit dan als voorzitter van het Wieier- comité met een korte toesnraak de ze Zesde Ronde van Waspik. WAALWIJKSE SACRAMENTSPROCESSIE. In de j.l. donderdag gehouden be stuursvergadering van de „Waal wijkse Sacraments-processie" (de nieuwe offieële naam) zijn zowel de route voor 1956 als de datum vastgesteld. Daar de St. Antoniusparochie de eer te beurt valt als eerste parochie te zijn gekozen, zal de processie dus dit jaar hoofdzakelijk door deze pa rochie trekken. Als vaste datum is gekozen de zondag onder het Octaaf van Sa cramentsdag; er zal in de toekomst wel een zeer dringende reden moe ten zijn om van deze zondag af te stappen. Immers, als de verdere uit bouw van de processie volgens Man kan verlopen, dan zullen steeds meer vreemdelingen naar Waalwijk trekken om de processie te zien. Iedere vereniging kan dus met de ze zondag rekening houden, wan neer het gaat om het organiseren van wedstrijden, het houden van 'n concours of iets dergelijks. De juiste datum is: zondag 3 juni aanstaande. De route van de Sacraments-pro cessie 1956 is: de processie wordt opgesteld in de Wilhelminastraat en trekt vervolgens via Parallel weg, St. Antoniusstraat, le Zeine, le St. Crispijnstraat, Pastoor Kuy- persstraat, President Steynstraat, 2e Zeine, St. Antoniusstraat, Sta tionsstraat, Raadhuisplein, alwaar het plechtig Sluitingslof zal plaats vinden. Ir SPIJKERMAN NAAR DE CONGO. A.s. vrijdag zal de heer André Spijkerman Jz, ingenieur tronische landbouw, met de Sabena uit Brus sel vertrekken naar Stanleyville in de Belgische Congo, om daar voor een cultuur-maatschappij een on derzoek in te stellen naar de land bouwkundige waarde van de bos grond in hun nog niet in cultuur gebrachte concessies. Ir Spijkerman heeft een contract van drie jaren en we wensen hem gaarne alle succes. DE HELIKOPTER KWAM NIET. Dat er ontzettend veel Waalwij- kers wel zin hadden in een tochtje per helikopter, is zondag wel ge bleken. Het kan natuurlijk ook zijn dat al die mensen, die zondag mid dag tegen een uur of half zeven naar het Vredesplein gekomen wa ren, zeer geïnteresseerd waren bij de propagandawoorden voor de K.V.P., die de Staatssecretaris van Economische Zaken Dr Veldkamp zou spreken. Hoe het ook zij, de tochtjes per Helikopter zijn niet doorgegaan en Dr Veldkamp heeft niet gesproken. Daar stonden ze, al die duizenden mensen. Het bericht verspreidde zich als een vuurtje „De helikopter komt niet". Vanuit Den Bosch had de bestuurder van het toestel naar de Waalwijkse ge meentepolitie gebeld, dat de heli kopter daar met panne stond en dat het onmogelijk was de storing bin nen zeer korte tijd te verhelpen. En al die duizenden mensen gingen toen maar naar huis en wij hopen maar dat deze pech geen nadelige invloed zal hebben op de uitslag van de a.s. verkiezingen. VERERENDE UITNODIGING VOOR DE KAJOTTERS-DRUMBAND. Dezer dagen mocht de Kajotters- Drumband van Waalwijk de ver erende uitnodiging ontvangen van 't Landelijk Verbond van de K.A.J. uit Brussel, de grote landelijke her denkingsfeesten van het „Rerum Novarum" op te luisteren. Deze herdenking zal gehouden worden in Mol bij Turnhout met een groots opgezette .optocht, waar aan duizenden personen zullen deel nemen en waar vele tienduizenden bezoekers verwacht worden. Aan deze optocht zullen talrijke Belgi sche muziekkorpsen deelnemen, waarbij dan als enigst Nederlands Korps de Kajotters-Drumband zal optreden. Deze uitnodiging is een voort vloeisel uit de Belgisch-Nederland se dag, welke vorig jaar augustus te Tilburg werd gehouden en staat mede in verband met de bijzonde re prestaties welke de Kajotters- Drumband vorig jaar behaalde, zo dat het Nationaal bestuur van de K.A.J. in Nederland de Waalwijkse Drumband bijzonder adviseerde. Hieruit blijkt wel dat de Waal wijkse Drumband niet alleen in Ne derland grote bekendheid gaat krij gen, doch ook reeds in het buiten land belangstelling begint te trek ken. Deze „Rerum Novarum"-herden- king wordt gehouden op Hemel vaartsdag 10 mei en het behoeft be grijpelijk geen betoog dat de Kajot ters-Drumband deze gelegenheid niet onbenut laat en zij zullen welgemoed hun trommen en bazui nen door het Belgische land laten klinken. Voorts vernemen wij van het be stuur van de Kajotters-Drumband dat thans een voorlopig programma voor het jaar 1956 is vastgesteld, voor zover betreft aan deel te ne men concoursen. Op zaterdag 5 mei gaat de Ka jotters-Drumband deelnemen aan 't Drumband-concours, uitgeschreven door de harmonie „Sirena" uit Vrij hoeve-Capelle. Alhoewel het oor spronkelijk niet in het voornemen lag reeds zo vroeg in het jaar aan een concours deel te nemen, is dit besluit genomen in verband met de reactie op het concours te Waal wijk van vorig jaar 25 september, door andersdenkenden, tevens be gunstigers/donateurs en ten aan zien waarvan de Drumband in hun donateurs-circulaire meedeelde met een en ander voortaan rekening te zullen houden. Het is dan ook zeer toe te juichen dat dit besluit genomen werd, waar door thans reeds bewezen wordt dat zij trachten dat te doen waarop alle donateurs recht hebben. Het

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5