SPORTSPIEGEL •*Se.,an de Rode Kruis voerde goede propaganda met zwak maferiaai. dVrt?ld A Nu '5 mta'u'. DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 23 APRIL 1956 nV£o^gekeUrd en konden de KWB-ers een veldmeerderheid knjgen, doch dit speelde net in r.w.b. bwb-desk fZi kaatsheuvel. zal dan ook vele Waalwijkse be langstellenden mogelijk zijn dit concours bij te wonen en de ver richtingen van de Waalwijkse Drumband, welke ongetwijfeld een goed figuur zal slaan, van nabij ga de te slaan. De Drumband zal thans uitkomen mers „De Triumphmars" van J. Tesink en de speciaal voor de Drumband geschreven „Drumband Waalwijk Mars" van W. Doornen. De Drumband kwam vorig jaar uit in de tweede afdeling, zodat thans de eisen en voorschriften ho ger gewaardeerd zullen worden en de kwaliteiten van de Drumband hoger aangeschreven zullen wor den. Op zondag 8 juli zal door de Drumband worden deelgenomen aan het Nationaal Drumband-con cours voor Kajotters-Drumbands te Amsterdam, waarbij de Drumband, met de Drumbands uit Amsterdam, Boxtel en St. Óedenrode in de hoog ste afdeling in dit concours, n.l. de ere-afdeling, staat geclassificeerd en zal uitkomen met de „Stokken- mars" van A. v. Veluwen en de „Van der Hoop", marsen van A. v. Veluwen, alsmede de „Triumph mars" van J. Tesink. Veel sukses. ZEGEL-ACWE ST. ANTONIUSPAROCHIE. Ofschoon nog niet alle wijken bin- neh^ijp, is toch wel een algemeen overzicht te geven van de zegel- actie voor de nieuwe St. Antonius- kerk. Er zijn schriftelijke toezeggingen gedaan in St. Antoniusstraat voor 3000.per j'aar; St. Crispijnstraat 1500. Pres. Steinstraat, Paul Krugerstr., Gen. Joubertstr., Gen. Cronjéstr., nieuw ehuizen 2e Zeine, Pastoor Kuypersstraat 1250; (zgn. nieuwe buurt) Burg. Smeelelaan 1000. le Zeine 1000. Dr Ringersstraat 325. 2de, 3de Zeine, Meer dijk 250.- Kloosterweg nog niet alles bin nen. Daarenboven is nog een zeer be langrijk bedrag toegezegd en voor een gedeelte reeds gestort, dat bui ten deze zegel-actie valt, zodat thans een som van ruim 10.000.- per jaar is" toegezegd. DE VERKENNERS VIEREN VANDAAG HUN SINT JORIS- FEEST. 23 April is de feestdag van Sint Joris, de patroonheilige van alle Katholieke Verkenners, welpen en voortrekkers. En als U zich vandaag al heeft afgevraagd waarom al die jonge mensen in uniform zijn en waarom ze allemaal een rode bloem dragen, dan weet U nu dat ze dit patroonsfeest vieren. Vanmorgen woonden de jongens een H. Mis bij en na de H. Mis was er op het Hoofdkwartier de tradi tionele vlaggenparade. De verken ners, welpen en voortrekkers zaten daarna gezamenlijk aan, aan 't ont bijt. En vanavond zal iedere groep zijn kampvuur houden. De jongens van de Andreas Zijl- fnansgroep hebben zaterdagmiddag al hun Sint Joris-spel gespeeld. Dit was in de buurt van de Kaatsheu- velse Ijsbaan. Het was een bijzon der attractief spel, waaraan door alle leden van de Andreas Zijlmans- groep zeer actief is deelgenomen. Sint Joris zelf trad weer in gevecht met de woeste draak en hij werd daarbij geassisteerd door de wel pen. De draak (dat waren de ver kenners) was dit keer niet van plan tegen Sint Joris het onderspit te delven en zo gebeurde het dat Sint Joris en zijn helpers een nederlaag leed, zij het dan een zeer eervolle. „DE BETOVERDE TOVENAAR". Het sprookje, dat de kinderen op Koninginnedag om 10.30 uur op het plancher op het Raadhuisplein zul len opvoeren, is getiteld ,~De Beto verde Tovenaar". Er zullen onge veer 40 kinderen aan meewerken. De speelduur is ca. 1 uur. Het stuk je is ingestudeerd onder leiding van Broeder Adelis, Broeder Sidonius en de heer M. v. d. Heijden. De prachtige costuums zijn van de fa. Bakker te Amsterdam. We hopen nu maar dat de tove- naar voor mooi weer zal zorgen, want anders komt er van het tove ren en betoveren niets terecht. LAATSTE FILMAVOND VAN DE KUNSTKRING AS. DONDERDAG IN MUSIS SACRUM. Donderdag1 geeft de Kunstkring haar laatste filmavond. Vertoond wordt als hoofdfilm „Due soldi di speranza" (Twee stuivers hoop) van de Italiaanse filmer Kcnato Castellani. De Italiaanse film is na de" oorlog voor de filmkenners hoge lijk geprezen, maar het gemiddelde bios cooppubliek bleek niet enthousiast voor de meeste.Italiaanse produkten. „Twee stuivers hoop" heeft op het filmfestival te Cannes de Grand Prix ge wonnen, eten teken dus dat de officiële filmkritiek zeer te spreken is over deze film, maar ook de filmkijker is voldaan, tenminste i'n vele grote steden heeft deze film het prima „gedaan". Bertina schrijft over deze filmhet is een opmerkelijk reveil tot vernieuwing van de naastenliefde, even indrukwek kend als bevrijdend. De film houdt U gevangen van het ogenblik^ dat de eerste beelden verschij nen tot t gelukkige einde van de jonge liefde tussen Antonio 'en Carmella. Het^ inleidend probramma vermeldt „Lnke" een prachtipe film over de bin nenscheepvaart en een film over Vincent van Gogh. ST, AMBROSIUS-GILDE BAARDWIJK. De gilde viert Gildebroeder Jan v. Heesbeen in het goud. Groot was zondag de opkomst van de gildebroeders van het gilde St. Ambrosius te Baardwijk, in hun gildekamer ,,'t Vosje", 'bij de heer W. Pullens, om Jan v. Heesbeen te huldigen als gouden gildebroeder van dat aloude gilde, dat naar alle waarschijnlijkheid stamt uit de Bourgondische tijd van Karei V. De 2de hoofdman van dit gilde, de heer Jos. v. Huiten, kon tot zijn gilde behoort aan ons; het is een daar dat de jubilaris als eerste werd toegesproken door de secretaris, de heer L. v. Huiten. Deze noemde „Jantje" van Heesbeen de grote stuwkracht en het trouwe lid, een waardic gildebroeder van Ambro sius. Hij besempelde v. Heesbeen als een bezielend voorbeeld en een man die de capaciteiten had voor het gilde te werken, dat hij steeds heeft getoond. Een voorbeeld voor de jongeren. Steeds heeft de fami lie v. Heesbeen alles voor het gilde gedaan, want in 't Gildeboek treft men hun naam aan als een echte traditionele stam, die menig lid heeft geleverd voor dit gilde. Hierna nam de 1ste hoofdman, de heer Wouter Pullens Czn het woord en feliciteerde de heer v. Heesbeen met diens 50-jarig jubilé m welke periode door deze veel is gepresteerd. Hij was steeds op alle vergaderingen, zelfs tot op de kring vergaderingen toe en stak hiervan veel op, om het uit te dragen aan alle gildebroeders. Hij stelde hem ten voorbeeld aan de jongere gene ratie. Vervolgens mocht de hoofdman de heer v. Heesbeen de gouden me daille van verdienste op de borst op de borst spelden, met de hoop üat nog het diamanten jubilé onder de aanwezige gildebroeders zou mogen meemaken. Bij de hoofdman sloten alle gilde broeders zich aan en feliciteerden persoonlijk de jubilaris. Namens het Kringbestuur van de f ederatie van Brabantse Schutters gilden, sprak de heer J. Toorians uit Loon op Zand een felicitatie aan de jubilaris. Deze eerde hem voor al m de strijd om het behoud van de aloude gilde-tradities die weer in Baardwijk zijn ingevoerd en her- wonnen, voor de-'trouwe opkomst op kringvergaderingen, want hij was er altijd, en om zijn harde ar beid bij het gildefeest in 1953 bij de Stadsfeesten te Waalwijk, waarin de heer v. Heesbeen een groot aan deel had. Vfel heeft hij er voor gedaan, doch het is de wens van de federa tie dat allen, zonder uitzondering, hun uiterste best zullen doen voor het gildewezen, want dat kenmerkt immers het Brabantse land. Het gilde behoort aan ons; het is een traditie die wij allen moeten uitdra gen en hooghouden! De Koning-Deken, de heer Wou ter Pullens Hzn, benadrukte het in spirerende voorbeeld van de jubila ris voor de jongeren. Als dank zegde gildebroeder v. Heesbeen, in een gloedvolle en zeer ontroerende toespraak, alle waar dering te hebben voor het bestuur en leden, die het mogelijk hebben gemaakt hem deze hulde te bren gen. Dank ook aan God, die 't hem gegeven heeft zo lang onder zijn schuttersvrienden te mogen zijn. Hij hoopte dat allen nog lang en eensgezind voor het Gilde zouden mogen werken. Vendelier J an v. Loon bracht op gildewijze een passende vendelhul de voor de jubilaris. Om aan de nieuwe vendeliers enige richtlijnen te geven, gaf dhr Toorians, op verzoek, een korte uit eenzetting omtrent bepalingen van de afgelopen Federatie-vergadering, waarin een en ander is besproken. Hij spoorde aangrondig te oefenen en vooral het gildebelang in 't oog te houden. Dhr. Jan v. Heesbeen is in 1906 lid geworden van het Gilde, na de beëindiging van zijn diensttijd. Hij Werd lid toen W. Pullens, groot vader van de huidige le hoofdman en huidige koning, de functie van hoofdman vervulde. Sedert deze 50 jaren is het ledental langzaam aan gegroeid. De jubilaris, bestuur en gilde broeders bleven nog geruime tijd gezellig bijeen. „TROUW AAN ORANJE" WAALWIJK. Als aanvulling op ons bericht betreffende viering van Konin ginnedag door de vereniging „Trouw aan Oranje" St. Antoni- usparochlë iff oiis nummer van 1.1. vrijdag, delen wij nog het vol gende mee: Om 2 uur mars door de KAJ- Drumband naar het kinderspeel terrein. De comité-elftallen voor de voetbalwedstrijd zijn als volgt samengesteld DoelG. de Jong. Achter: Herman, v. Huiten. Midden: v. Bool, Korthout en Snijders. Voor: OJpelaar, A. Damen, W. Herman, v. d. Bogaard, Boons. Dit elftal speelt tegen het vol gende elftal: Doel: J. Hornes. Achter: C. de Haan en H. van Haren. Midden: Mosselveld, M. v. Ha ren, v. d. Wiel. Voor: C. v. Loon, G. Damen, Jo v. Loon, W. Damen, Corstanje Scheidsrechter: A. v. Seters. Door een inwoner van de St. Antoniusparochie is een mooie prijs (nat) beschikbaar gesteld. VIER SOLISTEN VAN „ST. JAN" MET EERSTE PRIJS BEKROOND. Gisteren trokken een 4-tal muzi kanten van de harmonie „St. Jan", vergezeld van een aantal suppor ters, naar het solistenconcours dat, onder auspiciën van de R.K. Bond Vvan Harmonie- en Fanfare-gezel- schappen, te St. Michielsgestel werd gehouden. De heer J. Mol zou met alt-saxo- phone uitkomen in de Superieure afdeling, de heer André Brands met klarinet in de Eerste afdeling, de heer Adr. Maas met tuba, eveneens in de Eerste afdeling en de heer Henk Maas met tenor-saxophone in de 2e afdeling. De heer Frans Wil- mont zou deze solisten op het con cours accompagneren. Met veel toewijding had men zich op dit concours voorbereid en de nummers zaten er uitstekend in. Maar in de concourssfeer, spelende voor een critische jury, bleken ze geen van vieren geheel vrij van plankenkoorts en bereikten zij niet het hoge peil van hun laatste repe tities. Niettemin waren zuiverheid, klankgehalte, rythme, techniek en voordracht zo goed, dat de jury hen met ruim puntenoverschot allen een eerste prijs toekende. Sommi gen kwamen slechts enkele puntjes te kort voor het praedicaat „met lof" van de jury. Hieronder laten wij de uitslag volgen met enkele citaten uit de rapporten van de jury: J. Mol, op altsax, in de Superieu re afd. verplicht werk „Nocturne et Humoreske" van Blauw: technisch uitstekend, ritmisch heel goede din gen. Een knappe prestatie! le Prijs met 86 punten. André Brands, op klarinet, in de Eerste afd. verplicht werk „Sere nade" van Haydn: beschaafde toon. Interpretatie zeer verdienstelijk. Respectabele uitvoering. Mooi be schaafd spel. lste Prijs met 88 pnt. Jos. Maas, op tuba, in de Eerste afd. verplicht werk „Papageno-aria" van Mozart - Lemarc; toon goed; verraadt goede muzikale aanleg. Bij' meer inspanning zou er nog heel wat anders uitkomen, lste Prijs met 835/e punten. Henk Maas, op tenorsax., in de 2e afdeling, verplicht werk „Air de Ri- naldo" van Handel - Perin: gevoel vol geblazen. Nog iets meer durven. Op deze weg verder. Goede dispo sitie. Toon beschaafd, lste Prijs met 862/8 punten. Er heerste, na het bekend worden van deze uitslagen, begrijpelijker wijs grote vreugde bij de bekroon de solisten en hun supporters. Bij hun terugkeer in het gemeen schapshuis te Baardwijk, werden door de voorzitter der Harmonie de diploma's met een toepasselijk woord aan de overwinnaars uitge reikt. Spr. vertolkte de waardering en de gelukwensen van bestuur en leden der harmonie voor deze bui tengewone prestatie, die ongetwij feld ook een stimulans voor de an dere muzikanten zal zijn. Hij bracht ook hulde aan de accompagnateur, de heer F. Wilmont, die in dit suc ces zeker ook een belangrijk aan deel heeft gehad. UITVOERINGEN „SINT JAN". A.s. zaterdag- en zondagavond e+eir ,,aPrB geeft de harmonie „St. Jan haar jaarlijkse zaaluit voeringen in het nieuwe Gemeen schapshuis te Baardwijk. Behalve de harmonie, die met een kort, gevarieerd muziekpro gramma de avonden zal inzetten, zullen ook de vier muzikanten van „St. Jan",, die j.l. zondag op het sohstenconcours te St. Mi chielsgestel met de eerste prijs bekroond werden, hun concours nummers uitvoeren. De grote attractie voor vele- bezoekers zal ongetwijfeld het optreden zijn van de bekende conferencier-illusionist-telepaath Pierre Truxor. Deze veelzijdige, artist heeft blijkens talrijke pers- recensies in binnen- en buiten land veel succes geoogst en ver staat uitstekend de kunst om de hele zaal kostelijk te vermaken en in grote spannig en verbazing te brengen. Er wordt op deze avonden dus inderdaad „voor elk wat wils" geboden en over belangstelling zal „St. Jan" wel niet te klagen hebben, temeer waar het in de fraaie, nieuwe zaal prettig toe ven is, AANRIJDINGEN. Vrijdagavond had op de krui sing PutstraatParallelweg een aanrijding plaats tussen een mo torrijwiel, bestuurd door A. B., en een bromfiets, bestuurd door T., beiden uit Waalwijk. Door dat de bromfiets geen voorrang verleende aan de uit de richting Drunen naderende motorrijder, had een botsing plaats, waarbij T. een aantal snijwonden en een hersenschudding opliep. Hij werd naar de ouderlijke woning vervoerd. De bromfiets werd zwaar, het motorrijwiel licht beschadigd. Zaterdagmorgen stak de wielrijder W. v. R. uit Kaatsheu vel plotseling de sprangseweg over, waarschijnlijk om op het rijwielpad te komen. Een nade rende bestelauto, bestuurd door A. v. d. S. uit Vught, kon 'n bot sing niet meer voorkomen. De wielrijder werd geschept en en kele meters weggeslingerd. Hij liep daarbij schaafwonden op. Het rijwiel werd zwaar bescha digd. Van de auto werd de voor ruit vernield. Zondagavond reed ter hoog te van garage Waveem de brom fietser J. H. uit Tilburg teMicht langs een aan de kant van de weg geparkeerd staande auto. De duo- pasagier, mej. A. v. B. uit Was pik, sloeg daardoor met haar voe ten tegen de auto en werd van het voertuig geslingerd. Zij liep een gekneusde enkel op. GEVONDEN EN VERLOREN. Gevonden Diverse handschoenen en vtan- ten; enkele muntbiljetten; drijf stang van auto; jongensjasje; damesarmband; schroevedraaier en sleutel; shawl; halssnoer. Verloren: Diverse handschoenen en wan ten; shawl; lange damespanta lon; leren muts, witte gym schoen; kinderschoentje; zak le dersnippers; damessok. AGENDA. Woensdag 25 april Hotel Verwiel 7.30 uur: repe titie gehele Waalwijkse Orkest. Donderdag 26 april Hotel De Twee Kolommen 8 uur: repetitie dames en heren Oefening en Vermaak. Zondag 29 april De Gecroonde Leersse 11.30 u. repetitie dames en heren Oefe ning en Vermaak met Waalwijks Orkest. Maandag 30 april De Gecroonde Leersse 8 uur: re petitie dames en heren Oefening en Vermaak met Waalwijks Or kest. flOr-, Propaganda voor een goed doel is een schone zaak. En wanneer deze dan nog gevoerd wordt voor het Nederlandse Ro de Kruis, kan men alleen maar hopen dat zij een abundant suk ses heeft. Rondom de ontdekking der hoornvliestransplantatie op welk terrein het Nederlandse Ro de Kruis zoveel zegenrijk werk verricht hebben Joh. Blaaser en Henk Fedder het toneelspel „Nacht en Morgen" geschreven, dat deze medische ingreep tot onderwerp pretendeert te heb ben.. Dit laatste klinkt interes- cant genoeg om van dit stuk ken nis te gaan nemen. Wil hebben dit binnen een tijdsbestek van drie weken tweemaal gedaan, de laatste maal overigens alleen maar om onze aanvankelijke me ning bevestigd te zien, dat de auteurs wel op zeer aperte wijze de hulp van Jantje van Leiden hebben ingeroepen. Dit geldt niet alleen de ondertitel „de hoorn- vliestransplantatie", die men op deze wijze in elk willekeurig stuk te berde kan brengen, maar ook en vooral de hieromheen in el kaar geflanste liefdesaffaire, die elke indringende toon en origi naliteit mist. De bazar-psycholo- gie van dit stuk zoekt zich een uitweg in larmoyante dialogen, zeurderig gemoraliseer en 'een herhaaldelijk hervertellen van gebeurtenissen, waardoor 't stuk alle vaart en tensie verliest. Men zou deze overigens goed bedoel de propaganda dan ook 'n grote dienst bewiizen als men zou be ginnen met een kwart van de tekst te schrappen. Het slot doet de theatrale deur stevig dicht. Goedkoper had men het niet kurn nen bedenken. Tot zover de kwaliteiten, of beter de absentie daarvan, van dit stuk. Indien wij een parallel mogen trekken tussen de opvoering wel ke wij op 8 april j.l. in het Ge meenschapshuis van het Raams- donksveerse „Door Eendracht Sterk" zagen en die van zaterdag avond j.l. in zaal Thalia door de Waalwijkse afdeling van het Ro de Kruis, dan slaat de schaal met een klein plusje naar de zijde van laatstgenoemde opvoering door. Beide óp voeringen staan gelijk wat de vertolkingen betreft van Kees van Weerden, Zr. Verdonck, Dr. Luberg en gemeente-arbeider Drielsen, hoewel de uiterlijke ty pering van vader van Weerden en Dr. Luberg op 8 april beter getroffen waren. Leo van Vugt was een wel wat jonge vader van twee volwassen zoons. Het in slikken van de laatste lettergre pen van een zin kwam de ver staanbaarheid van zijn rol uiter aard niet ten goede. Overigens waren genoemde rollen bevredi gend bezet. Bepaald zwak was H. Kastelijns als Dolf. Zijn dictie was te snel en vaak onduidelijk en van het heen en weer geslingerd worden van de ene felle emotie in de an dere was weinig te bemerken. Op 8 april was deze rol daarentegen zeer goed bezet. Een andere rol die bij D.E.S. bekwaam op de planken werd gezet, was die van Leo Bruus- kens, doch W. Bruurmijn maakte er zaterdagavond alleen maar een zonderling van voor wat de dic tie betrof, die bijzonder vlak van intonatie was. Zijn uitbeelding miste de felheid en audacia die wij op 8 april met zoveel genoe gen hebben ondergaan. De winstpunten van de opvoe ring van zaterdagavond kwamen u?-nj v' Nunen als Erik, de blinde zoon, van A. Leijtens als Eeni en van Chr. v. d. Geld als Mevr. van Weerden. Zij verme den voor zover mogelijk de lar moyante toon van dit stuk en het totaalbeeld van hun vertolkingen was vooral bevredigend door natuurlijkheid en een verant- woorde emotie. De regie van Jac. Didden, die wat meer aandacht had moeten besteden aan een duidelijker en gevarieerder dictie, verdient ove rigens lof voor de betrachte so berheid. Deze ontspanningsavond kreeg een feestelijk slot door een ge sloten bal en een verloting, waar voor een aantal fabrikanten en middenstanders bijzonder fraaie prijzen hadden beschikbaar ge steld. JULIANA. De drie vastgestelde wedstrij den zijn alle in overwinningen voor Juliana geëindigd. Juliana 2 wist met 31 te win nen van Concordia SVD uit Den Bosch. Juliana 3 deed het kampioen schap eer aan door de laatste wedstrijd met 51 te winnen van WSC 4. Dit elftal zal nu dus nog op de te spelen kampioenswed strijden in de strijd moeten. Juliana 4 tenslotte wist een 3—0 overwinning te behalen op RKC 3. Leden die in aanmerking wen sen te komen voor toegangskaar ten voor de interlandwedstrijd NederlandIerland op 10 mei (Hemelvaartsdag) in het Feije- noord stadion te Rotterdam, als ook voor de wedstrijd op woens dag 6 juni (NederlandSaar land) in het Olympisch Stadion te Amsterdam, moeten zich voor -6 april opgeven bij de secretaris. WSC RWB 6—0. Weliswaar heeft RWB de ver dienste gehad van een stug ver dedigende ploeg, tegen het tech nisch geschoold elftal konden de rood-wit-blauw mannen niet op. In het begin, toen de RWB-ers nog fris in het veld stonden, tot aan het eind, dat ze met 10 man de strijd moesten besluiten, heeft o de beste papieren gehad. Snel waren de WSC-ers van start gegaan en Wim van den An ker had de RWB-verdediging al op haar kwaliteit beproefd.' De doelman stond echter nog een doelpunt in de weg. De hoek schop die hij weg gaf, werd door v. d. Anker met de verkeerde voet voor het doel gebracht en door Pulles ingelopen, 10. Nog werd een prachtig doel- kaart van de tactisch spelen de YVSC-ploeg, die de ruimte die zij kreeg, benutte met goed opge zette snelle aanvallen. De RWB-verdediging ging daar om snel een afweerwapen han teren en wel de buitenspel- val. Ze konden echter niet ver hinderen, dat uit een vrije trap v. d. Anker de bal aan Pulles gaf, die links inschoot, 20. Meul- man was bij RWB nog de enige die met schoten uit alle standen probeerde het doel te vinden. Hij taalde daarin volkomen en toen dan ook Mandemakers van WSC met een verre trap v. Iersel in actie zette, gaf de WSC rechts buiten een voorzet „over de he le die Wim v. d. Anker aan Muskens gaf. De WSC linksbin- trapte *ne^ns op doel, waar de bal in de uiterste bovenhoek verdween, 3—0. Even daarna was het rusten. Vv at er na de rust te beleven viel, was alleen dat WSC weer een doelpunt afgekeurd zag en een penalty kreeg te nemen. Piet plïjlevens schoot hoog en hard In' 0. Het spel werd iets ru wer en zo gebeurde het dat een speler van RWB wegens overtre ding na een waarschuwing van de scheidsrechter het veld moest verlaten. Pulles doelpuntte nog na een goede pass van Muskens, o.i in buitenspelpositie, 5—0. Even la ter spurtte Piet Blijlevens op de rechtsbuitenplaats twee RWB- ers voorbij en zijn lage voorzet werd door Pulles van dichtbij over de lat geschoten. In de slotfase gaf Piet Brok r00f &an een reeds voluit spur tende Wim v. d. Anker, die be heerst nummer 6 in de touwen joeg. Het was een verlichting in de ze zware derby toen de scheids rechter einde floot. Gudok—RKC 1—2. De traditie dat RKC bij Gudok met kan verliezen is ook ditmaal niet gebroken. Eerlijk gezegd hadden we dit na de slechte wed strijden van de laatste tijd niet verwacht, maar het schijnt dat de Lilburgse grond de RKC-ers tot betere prestaties inspireert, want in de eerste 5 minuten was het reeds te zien dat RKC van plan was haar huid zo duur mo- gelijk te verkopen. De gewijzigde opstelling voldeed zeer behoor lijk en ongetwijfeld was de over winning ruimschoots verdiend. De einduitslag viel nog wat te gen, want na de 20 achterstand was Gudok een verloren partij. De morele inzinking werd niet uitgebuit, wat de gastheren gele genheid gaf terug te komen. De voorsprong van RKC werd zelfs i1 ,.teruggebracht, waarna de verdediging van RKC de han den vol werk kreeg om zich de Gudok-aanvallers, die nog een kansje op een gelijk spel roken, van het lijf te houden. Gesteund door een stevig bries je was Gudok al direct na het be gin in de aanval. De verdediging van BKC, goed gesteund door de kanthalfs, had er evenwel 'n goe de kijk op en gaf de Tilburgse aanval geen moment vrij spel. Na verloop van tijd kreeg de halflinie van RKC meer lucht om de eigen aanval te steunen en al spoedig bleek dat van deze zijde veel meer gevaar te duchten was. Door iets te ver vooruit te spelen miste de RKC centervoor een ge heide kans, maar ook de binnen- spelers treuzelden te lang bij het afwerken van de aanvallen. Of schoon dus met blanke stand ge- draaid werd, had RKC toch het gevoel op winst te staan, in welk voorgevoel zij uiteindelijk niet bedrogen werd. In de tweede helft begon RKC direct op volle toeren te draaien De vleugelspelers werden her haaldelijk in het spel betrok- ,,uLlleomet fVn afSemeten voor enen de achterspelers van Gu- Maatst,01' Tnnoel'ijke u Prob|emen «éhfl; Toch was het nog een gelukje waarmee de score werd geopend. Een hoge voorzet van een dnTrd f0°r de keeper in ei gen doel gestompt, wat dus geen erg mooie goal was, maar we" een nuttige. Het tweede doelpunt was van heel wat betere kwali- q Q„' i eeP 8°ed opgebouwde ?a ,vanu't de halflinie werd RKC IopH r rechtsbinnen van rechtsbuiten,rleeTeaihard°langs geen Ifans gaf d»«'™" n,.?e„','",d0kC,l0CK "»s mi gesla- gen, maar jammer genoeg ver deden mKCwhet behaaldè voor- te dr,fmfere doelPunten uit te drukken, waardoor het slot kreeg dan maTh meer panning h£ q nodlg was geweest. Het 3e en 4e elftal maakten beiden een slechte beurt S met behoorlijke cijfers te verlic- WSC—RWB n o RWB 2—DESK 3 DESK 4—RWB 4 I 4e ddftafheuKhet le' doch ook 't f eltta! hebben de in de voor- beschouwing van DESK inet zo veel zelfverzekerdheid voorspel de nederlagen grondig in twee overwinningen omgezet. °e z9 April: RWBHero. Noad 4RWB 2. RWB 4Berkdijk 3. RWRgen i,CL?gd RWBBerkdnk q n SPRANG. NEOIFC. -Iïige d°elpunt in deze wedstrijd, gescoord door de rechtsbuiten, na goed voorbera dend werk van de linksbinnen en de hem h,e-eft de thuisclub e heide puntjes bezorgd, die hef h°a- ro°dn°dig waren. Van efn fall"1 ,was.te zien dat dit een felle wedstrijd zou worden. Ib C zette direct alles op alles om °orsProng te bemachtigen doch de achterhoede van NEO speelde zoals we dat van haar gewend zijn en dat beteleftfofr de tegenpartij weinig 0f geen effnL wedstrijd was het geen kans, daar zij niet toeliet een behoorlijk schot af te geven IFrefff •aif1nr speien was het den «el f? dan ü0k aan hel den gelegd en van toen of aan is tin h15club dan ook het meest aan bod geweest. Tot driemaal toe moesten de bezoekers, jam mer echter op unfaire wijze een doelpunt voorkomen, waarna de centervoor geblesseerd het veld moest verlaten. Dat dit prikke lend werkte, was direct te zien daar ook de thuisclub fanatieker begon te spelen. Na 30 minuten moes de IFC doelman zwichtefï voor bovenomschreven doelpunt. Na de rust kregen wii hetzelf- ten dachten wij de stand te zien opvoeren, toen een keihard schot van de onderkant van de lat te- Spr°nfi e,n ,tot driemaal toe Zl 'Rgeschoten, doch zonder succes Nog even probeerde IFC de achterstand in te lopen, doch het n-rHa\een corner wist zij ïnnn, bren^en- °nder hoog spanning kwam t einde van de ze wedstrijd, die soms te hard werd gespee d, doch die onder de bekwame leiding van scheids- kwam1 n tt(? een «oed einde kwam. De sterkste ploeg krees loon naar werken. 8 De junioren wisten een fraaie 4-2 overwinning op het ver sterkte juniorenelftal van Heus- .n te behalen. Door deze over- winnmg zijn zij op de tweede P a. s van de ranglijst beland, wat een goede prestatie genoemd mag worden. fwnoema De overige elftallen hadden 'n vrije dag. DESK 4—RWB 4 1—2. R,fn ,'s DESK niet gelukt van RWB te winnen, zodat het kam pioenschap verloren ging en Dongen 3 nu de gelukkige is. Proficiat voor die jongens. bkSK nam deze wedstrijd te licht op Met de rust hadden ze nxnnen kunnen zijn, maar het kwam verkeerd uit. Het eerste kwartier kwamen er goede aan- vallen, maar er was g^en afwer- k(n8- Een goede aanval volgde Pietje Oerlemans was doorge- broken en door een harde kosel trilde het net, 1—0. Heel de aan hang van DESK juichte, maar te 7r??^'rr5vaPt net voor rust maak- 5 mt e*en strafschop gelijk. Na de rust weer aanvallen, ™aar geen doelpunten van DESK. RWB dacht er anders over en met een prima kogel maakte de ze er 12 van. DESK was verlo ren. Nog kwamen er wel aan vallen, maar de achterhoede was zo in de verdediging getrokken, dat er geen doorkomen aan was. In de stand kwam geen veran dering meer en zo kwam 't einde met een overwinning voor RWB. Jongens, volgend seizoen beter opletten.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6