KAATSHEUVEL DUIVENSPORT i i Gemeenteraad Loonopzand „CRESCENDO" besloot seizoen met briljante voorstelling. Begin van brand. 7 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 23 APRIL 1956 7 Dat doet de Bank voor mij N H M H H H N a Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V. AGENTSCHAP WAALWIJK Zondag speelde Vlijm. Boys haar laatste wedstrijd van de competitie tegen Margriet te Oss. In het begin gingen beide partij en gelijk op en was het een aan trekkelijke wedstrijd. Margriet kwam wat meer opzetten en nam de leiding. De Boys probeerden om gelijk te maken, maar door pech bleven doelpunten uit. Margriet vergrootte de voor sprong en toen het 20 was ge worden, speelde Margriet een ge wonnen wedstrijd. Zij hield vol en voordat de scheidsrechter het einde floot, had zij de voorsprong vergroot tot 30, met welke stand het einde kwam. Loonopzand Concordia's Drumband. De nog zo pas opgerichte „Con cordia's Drumband" is voorne mens deel te nemen aan 't Drum band-concours te Vrijhoeve-Ca- pelle op 5 mei a.s. Sedert de laat ste maanden is door de jongens stevig gerepeteerd om klaar te zijn voor het concours. Zij zal uitkomen in de derde afdeling tamboers. Wij wensen haar veel succes bij haar eerste optreden naar buiten. R.K. EHBO „St. Rafael". Voor de komende weken zal op een viertal dinsdagen ver plichte cursus gehouden worden voor alle leden der genoemde EHBO-vereniging. Deze avonden, n.l. 24 april, 8, 15 en 22 mei staan onder leiding van Dr. A. de Vries, docent. Het bestuur hoopt dat alle gediplomeerden beslist deze avonden meemaken en doet een dringend beroep op hen hieraan gevolg te geven. Niets is belang rijker dan goede geoefende eerste helpers ter beschikking te heb ben in onze plaats. Gerekend wordt dus op iedereen, temeer nog daar in de maand juni een grote B.B.-ocfening wordt geor ganiseerd in onze directe omge ving, waaraan de EHBOvereni- ging van Loonopzand zal moeten deelnemen naast die van andere Elaatsen, in combinatie met randweren, mobiele colonne's enz. Al is het nu een „rustige" tijd, een EHBO-vereniging is nooit onmisbaar. Wf aalwijk „DE POSTDUIF" WAALWIJK. Uitslag concours Vilvoorde 22 april: eerste duif 11.14.00; laatste prijsduif 11.26.00. W. v. d. Geijn 1, 9, 18; Groene- veld 2, 6, 14, 29, 32, 72; Schoemans jr 3, 62, 71, 123; H. Lombarts 4, 63, 89; M. Verhulst 5, 39, 42, 44, 49, 57, 64, 80; A. v. Spijk 7, 54; L. de Kloe 8, 60, 119; Jos. Hensen 10; B. v. Riel 11, 34, 35, 106, 107, 109; D. Blok 12, 50, 69, 77, 105; A. Leijtens 13, 52; Sars 15, 114; v. Ark 16; L. van den Bogaert 17, 59, 67, 115; C, Schuwer 19; de Ronde 20, 38, 128; L. v. Don gen 21, 25, 61; Boot 22; A. de Kloe 23, 48, 110; Schilders 24, 58, 86, 97; Brunschot 26; Kleijssen 27, 51, 103; Wassellewscki 28; Verhagen 30; A. v. Loon 31; Jos. v. Bladel 33, 53, 68, 98, 112, 117, 122; Jan Hensen 36, 46; J. v. d. Pennen 37; Adr. Bakkers 40, 91; L. v. Zon 41; W. v. d. Gouw 43, 55, 96; Jan v. Schaik 45; Dekkers 47; C? de Man 56; A. v. Huiten 65, 127; H. v. Boxtel 66; Knijpels 70, 85, 92; v. Eeten 73; v. Heesbeen 74; v. Kessel 75; Veltmeijer 76; Bouman 78; Knuist 79; v. d. Boomgaard 81, 116; C. v. Baardwijk 82; J. Verwiel 83, 94, 99, 102, 121; Fr. Schoemans 84; Th. Verhulst 87; Verhoeven 88; J. Timmermans 90; G. J-JSchoemans 93, 100; Kramer 95; Jö de Bruin 101, 113; Jos. v. Schaik 104; C. van Gelder 108, 126; Didden 111; v. Ham 118; Strijk 120; Duivekam 124; M. v. Boxtel 125. Het opvoeren van een klucht bergt zoveel gevaren in zich dat men met angst en vrees de verrichtingen van een amateur gezelschap op dit terrein tege moet ziet. De klucht immers ver eist een gemakkelijke en -grote beweeglijkheid, een rijk gescha keerde dictie en een zuiver aan voelen der verhoudingen, eigen schappen die men bij het ama teurtoneel heiaas te zelden aan treft. Een ai te gechargeerde toon doet het stuk evenveel kwaad ais de misvatting dat blij spel en klucht tweelingen zouden zijn. Men zou een klucht een uit zijn proporties gegroeid blijspel kunnen noemen. De kleren van het blijspel passen de klucht niet meer, ze zijn te klein. Het rede lijke is in een klucht volkomen zoek, het dolkomische en dwaze vieren er hoogtij. Deze twee aspecten op de juis te wijze te realiseren, is geen lich te opgave en we gingen dan ook met enigszins bange voorgevoe lens naar Kaatsheuvel, waar .Crescendo" zondagavond in Eu- lionia het toneelseizoen sloot met de opvoering van de uit het En gels vertaalde klucht „Een huis vol herrie" van Stepens en Lin ten. Het stuk heeft geen enkele pretentie en is een aaneenscha keling van doldwaze situaties, welke men uiteraard geen enkele geloofwaardigheid moet toeken nen. Het vereist alle hierboven genoemde eigenschappen en moet met vaart en een perfecte rol- kennis gespeeld worden. Crescendo heeft van deze op voering een briljante voorstel ling gemaakt, waarmee zich de uitverkochte zaal enige uren kostelijk geamuseerd heeft. Van de uitvoerenden mogen we op de eèrste plaats noemen Sj. de Vries die de regie voerde en de rol ver tolkte van de veearts-sjacheraar Doc Knox. Als regisseur heeft hij met opmerkelijke bekwaamheid juist die een tikkeltje knetter gekke toon weten te treffen, die dit stuk nodig heeft om de aan dacht van het begin tot het eind strak gespannen te houden. Als Doc Knox was hij de personifica tie van de sjacheraar, die overal geld uit yveet te slaan en altijd op kosten van anderen weet rond te komen door zijn ongeë venaarde, maar toch wel sympa thieke brutaliteit. Een sublieme vertolking. Hierna ihoel direct worden vermeld J. Brands als Noah Gil ford. Een hartveroverender pan toffelheld kan „Crescendo" zich niet wensen. Hij gaf zijn tegen speelster A. v. d. Assem als Ara bella Gilford, zijn vrouw, volko men de kans te domineren en zich daarmee te maken tot de feeks van het stuk. En zij heeft dit voortreffelijk gedaan, snib bend, snauwend, betweterig en boordevol argwaan. A. Hendriks speelde als de heer des huizes Jack Gay een zeer goede rol als de man, die nog aan redelijkheid en logica- gelooft, doch tenslotte niet meer weet in welk dolhuis hij terecht is geko men. Naast hem stond C. 'v. d. Assem als Stella Gay, z'n vrouw. Sober, maar zeer juist getypeerd en vooral in de voor haar emoti onele ogenblikken zeer knap en overtuigend. Th. van Son en A. Klis als Wil ly en Elly Gilford, het heimelijk getrouwde paartje, droegen óp bekwame wijze bij tot de Gordi aanse knoop van misverstanden, ook al hadden wij bij Elly Gil ford een graag wat gedifferenti eerder dictie aezien. En dit laat ste geldt in nog wat meerdere mate voor G. van Mosselveld, die de rol van de actrice Dilly White vertolkte. In deze hoedanigheid was zij in geste en allure te sober. Een gechargeerder toon en voor al meer raffinement zouden deze rol beter tot haar recht hebben laten komen. Ter décharge van deze bemerking mogen wij ech ter vermelden, dat 'zij pas voor de tweede maal op de planken stond. Voor de eerste maal stond op de planken T. v. d. Assem. En in de rol van Irma Gilford, 't meis je met de filmster-allures, deed zij dit zonder meer goed, hetgeen de verwachting wettigt dat zij bij volgende gelegenheden nog meer op de voorgrond zal gaan treden. De kleine rol van detective ■Frecham werd door W. Hoeve- naars met verve en in de juiste parodistische toon gebracht. Met deze opvoering heeft Cres cendo het seizoen besloten op 'u wijze die ons met meer dan ge wone belangstelling doet uitzien naar de opening van het nieuwe seizoen, waarvan wij van harte hopen getuige te zullen zijn. V PLOEGMAKERS - KAATSHEUVEL Gasthuisstraat 103 Voorzitter Germing lswam woor den tekort om zijn dank te betui gen voor het gebodene van deze avond en sprak de wens uit dat de vereniging van Rosagaerde nog dik wijls het mannenkoor „Semper Vi vens" tussen de muren van de eet zaal zou mogen begroeten. Voorzitter v. Wanrooy van „Sem per Vivens" voelde zich op zijn beurt gedrongen woorden van dank te spreken, eerstens voor de gulle ontvangst en tweedons, en dan spe ciaal, voor de grote geldelijke steun, die,het mannenkoor van de bewo ners van Rosagaerde deze avond had mogen ontvangen. Wij zijn er van overtuigd dat „Semper Vivens" vrienden gemaakt heeft op Rosa gaerde, maar wij zijn er tevens van doordrongen dat dergelijke gevoe lens ook leven aan de zijde van de bewoners van Rosagaerde, die weer eens een avond beleefd hebben van vreugde en vermaak. En al is nu dan het seizoen van de vereniging van Rosagaerde gesloten, toch zal er nog dikwijls over en weer ge sproken worden over deze bijzon der geslaagde avond, die natuurlijk weer om een herhaling vraagt. Wij hebben onze nieuwe collectie BRUIDSTOILETTEN ontvangen. BOSSCHE KLEDIHG-SERVICE Hedenmorgen om half twaalf brak brand uit in het handels magazijn van de contrefortfa- briek W.E.K. Door zeer kracht dadig en snel optreden van de brandweer, geholpen door |het personeel van de fabriek, is het mogen gelukken de brand tot het handelsmagazijn te beperken. Grote voorraden contrefortpa pier, kunstleer, leder, diverse lijmsoorten gingen in de vlam men op. Daar veel aceton voor radig was, zou de ramp niet te overzien zijn geweest, wanneer het niet had mogen gelukken de brand meester te worden, juist in het complex van vele fabrie ken. „De financiële verantwoordelijkheid deel ik graag met deskundigen" Mijn waardepapieren zijn even veilig opgeborgen als mijn sierden: in een safe van de Nederlandsche Handel- Maatschappij. De bank administreert mijn vermogen; zij helpt mij ook mijn geld goed te beleggen. Zij verricht mijn periodieke betalingen. En hoeveel meer voordelen biedt deze band met de bank nog! ALLE BANKZAKEN OVER DE GEHELE WERELD Grotestraat 180. Telefoon 2941 en 2942 Zitdag te Sprang-Capelle Van der Duinstraat 74. Telefoon 2160 Margriet 1Vlijm. Boys 1 30. ZES MUZIKALE ZUSJES EEN UNICUM. Zondag 30 april a.s. om 8 uur zullen In het programma voor de K.R.O. „Op de springplank" des 6 zusjes. Pulles uit Waalwijk een nummer ten gehore bren gen, n.l. „Violette" in eigen 'arrangement. Het wordt gespeeldl door déze zes Da mes-accordeonisten Opgemerkt zij, dat deze zes muziek- minnende bakkersdochters gehuwd zijn ten naast hun huishoudelijke bezigheden nog tijd vrij hebben om hun muzikaal talent te laten bot (vieren. Wij wensen hen veel succes en ver wachten een groot Waahvijks en Kaats heuvels gehoor. Openbare vergadering Van de raad dier gemeente Loon op Zand op donderdag 26 april 1956 des ayonds om 7 uur ten gemeentehuize. Agenda 1. Vaststelling openstaande notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel tot het doen van grond- transacties. 4. Voorstel tot onbewoonbaarver klaring van enkele woningen, 5. Voorstel tot het aangaan van een vaste geldlening groot f 1.000.000.met ingang van 1 mei 1956. 6. Voorstel tot vaststelling van een „keuringsverordening voor de gemeente Loon op Zand. j 1 7. Voorstel tot vaststelling van een „Bouwcredietregeling bedrijfspanden '56 voor de gemeente Loon op Zand. 8. Voorstel tot het aanbrengen van Wijzigingen in het raadsbesluit van 9 maart 1955 inzake het verlenen van fi nanciële medewerking aan de voetbal vereniging Uno Animo te Loon op Zand. 9. Voorstel tot het verlenen van me dewerking als bedoeld1 in artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920 aan die bestu ren der ULI-school, de St. Emiliusschool en de St. Leonardusschool. 10. Voorstel tot het verlenen van een renteloos voorschot aan de Gymnastiek vereniging K.G.V. 11. Voorstel tot het verstrekken van een geldlening aan de stichting Hypo theekfonds te Eindhoven. 12. Rondvraag. i Pre-adviezen I Voorstel tolt het aangaan van een vas te geldlening groot f 1.000.000 met in gang van I mei 1956. De vlottende schuld Van de gemeente is wederom tot een dergelijke hoogte op gelopen dat het op grond van de des tijds door de minister van binnenlandse zaken gegeven richtlijnen noodzakelijk is om ter consolidatie daarvan een vaste geldlening iaf te sluiten. Daarenboven moet worden voorzien in de financiering Van een aantal belangrijke kapitaalswer- ken, waarvan wiji noemen de bouw van 22 woningwetwoningen en, de aanleg van de weg ten noorden van het natuur park De bftehng. De totale 'behoefte is becijferd op ruim f i .000.000.waarin kan worden voor zien door middel van een tweetal ont vangen aanbiedingen, te weten voor f 500.000.van de „Concordia" Co- operatieve Levensverzekerings Maat schappij te Utrecht en eveneens voor f 500.000.van het Algemeen Burger lijk Pensioenfonds te 's-Grayenfaage. De voorwaarden van beide leningen zijn gelijkluidend en voldoen aan de ge stelde eisen namelijk looptijd 40 jaren, koers 100 rente 3Jj af te lossen iu 40 gelijke jaarlijkse termijnen, provi sie en op te nemen per 1 mei a.s. B. en W. stellen voor tot het aangaan van deze leningen te besluiten. Voorstel tot verkoop van een bouw terrein aan de Rozenstraat aan P. J. Hendriks, Sweensstraat 13, alhier, t.b.v. de bouw van een woning voor een prijs Van f 4,10 per m2. Voorstel tot onbewoonbaarvexklarïng van de panden Akkerstraat 9, Marktstr. 24, van Haestrechtsttaat 46 en Markt straat 77, Bovengenoemde panden zijn van die aard dat uit hygiënisch oogpunt ernstige bedenkingen bestaan tegen verdere be woning, terwijl deze niet meer door het aanbrengen van verbeteringen in be woonbare staat zijn te brengen. Voorstel voor vaststelling van een bouwcredietregeling voor bedrijfspanden voor deze gemeente. Hierover schreven wij reeds uitvoerig naar aanleiding van de behandeling van dit voorstel in de Waalwijkse gemeente raad. i I i Voorstel tot verkoop van een bouw terrein aan de heer J. P. C. Van Dongen te Tilburg en ooa aan de heer H. J, Verwiel te Tilburg. Voorstel tot aankoop van een perceel grond van de Wed. A, M. Brekehnans te Udenhout, in het kader van de reali sering van het uitbreidingsplan omgeving ióerndijksestraat. Voorstel tot het aanbrengen van wijzi gingen in het raadsbesluit van 9 maart 1955 inzake-" het verlenen van financiële medewerking aan de voetbalvereniginig Uno Animo te Loon op Zand Naar aanleiding van het raadsbesluit van 9 maart 1955 tot het verlenen van een Voorschot aan de voetbalvereniging Uno Animo te Loon op Zand hebben gedeputeerde staten dezer provincie me-' degedeeld dat, om aan het besluit gede- keuring te kunnen verlenen, e'en andere oplossing noodzakelijk wordt geacht. Laarhij zou met name onderscheid moe ten worden gemaakt tussen de aan Alio Animo uit te keren schadevergoeding voor het wegvallen van haar oefenter rein aan de Willibrordusstraat en de kosten van het ter beschikking stellen van een ander oefenveld. Naar de miening van B. en W. dient de afwikkeling in de volgende drie de len ui teen te vallen 1 Sschadevergoeding voor het weg vallen van het oefenveld tot een bedrag van f 1425. 2. 'Kosten Van het ter beschikking stellen van een ander oefenveld tegen een huurprijs van f 454.09. 3. Kosten van het uitbreidden der ac- comddatie, welke zijn geraamd op f 6983. Voorstel tot (verkoop van perceeltjes bouwterrein aan diverse persomen. De adspirant-kopers van de 13 wonin gen, te bouwen door de stichting „Hy potheekfonds" te Eindhoven aan de Dr. Schaepmanstraat, zijnde 1 'Mevr. E. A. y d Broek, Transvaal- plein 6, Tilburg: 2 C. iC. Bergmans, Hoofdstraat 156; 3 'F. J. Kooien, Gast huisstraat '122a; 4 J. J. de Peffer, Mgr. Völkerstraat 48; 5 J. van Best, Hoofd straat 57; 6 Mej. M. H. Th. ,WellenS, Roestenbergstraat 70; 7 B. J. v. d. 'Plas, Marktstraat 15; 8 M. A. A. de Vries, Roestenbergstraat 9; 9 J. Th. Damen, Jan de Rooijstraat 35; 10 M. Damen, Marktstraat 95; 11 C. C. Span, Jan de Rooijstraat 11; 12 'F. J. J. Pennings, Gasthuisstraat 81; 13 M. Th. Soeterboek, Sweensstraat 7, allen alhier, wensten van it gemeente een perceeltje bouwgrond te kopen. De prijs van deze bouwgrond mebben B. en W., evenals de prijs voor de an dere grond aan genoemde straat, vasL gesteld op f 3,40 per m2. Voorstel tot verkoop jviam perceeltjes bouwterrein aan diverse personen. De adspirant-kopers van de 8 wonin gen, te bouwen door de stichting „Hy potheekfonds te 'Eindhoven aan de tus sen de 'Willibrordusstraat ten de Kerk straat 'geprojecteerde straat, zijnde 1 M. van der 'Sdtöbr, Kloosterweg 15; 2 J. F. M. van INoije,. Hogesteenweg 7; 3 P. L. J. Beerens, 'Kerkstraat 5; 4 P. J. A. v. d. Velden, van Salm-Salmstraat 22; 5 W. M. Wouters, 'Bergstraat 40; 6 A. J. Bruurs, 'Bergstraat 21; 7 J. A. Heijda, v. Rijckevorselstraat 43, alsmede een acht ste persoon waarmede bovengenoemde stichting nog in onderhandeling is, wen sen van de gemeente een perceeltje grond te -kopen. De prijs voor deze bouwgrond, in welke prijs de kosten van stra-ataanleg zijn verdisconteerd, hebben B. en W. vastgesteld op f 5.20 per m2. Voorstel "tot het verlenen van leen voorschot van f 1500.aan de Kaats- heuveise Gymnastiekvereniging K.G.V. De Kaatsheuvelse Gymnastiekvereni ging 'K.G.V. mag- zich de laatste jaren in een steeds groetende belangstelling, voor al van de jeugd, verheugen. Dit stemt vanzelfsprekend tot tevredenheid, nog te meer indien daarbij in aanmerking wor den genomen de grote moeilijkheden waarmeda de vereniging te kampen heeft. Afgezifen van het ontbreken van een permanente huisvesting in een goed geou tilleerde gymnastiekzaal is er voorts een absoluut tekort aan oefen-instrumenten, begeen een gevoelige handicap betekent bij de verdere ontplooiing van de ver eniging. Met de nodig geachte aanschaffingen zal, afgerond naar boven, een bedrag van ongeveer f 1500 gemoeid zijn. Voorstel tot het verstrekken van een geldlening aan de -stichting Hypotheek- ionds te Eindhoven. Van de stichting „Hypotheekfonds" te Eindhoven kwam het verzoek 'binnen om aani 'haar ten behoeve van de bouw "."an 13 woningen aan de Dr Schaepman siraat te Kaatsheuvel een geldlening te verstrekken tot een bedrag gelij-k aan he ctaal der door haar aan de bouwers in gemeld plan e verstrekken leningen, in toraal f 155.000. De aanleiding van dit verzoek is het feit, dat de aannemsom van deze wo- j ningten in verhouding hoger ligt dan die van de -reeds gebouwde woningen. De j oorzaak hiervan is te zoeken dn prijsstij gingen van materialen en een looffironde. Verzoek vian het bestuur Ivan de R.K. Ulo-school Pills X alhier om medewer king ex artikel 72 der lager onderwijs wet 1920 voor stoffering ien meubileir|img der te bouwen noodschool en aanschaf fing van nieuwte leer- en hulpmiddelen. De gezamenlijke kosten hiervan zijn geraamd op f 22,121,72. Voorstel van het bestuur der R.K. Jongensschool St. Ennliius te Loon op Zand, om mledewerfdng ex artikel 72 van de Lager Onderwkijswet 1920 voor de aanschaffing vam nieuwe leermiddelen, waarvoor B. en W. voorstellen een be drag te voteren -van f 214.09. Verzoek van het bestuur der R.K. Jongensschool St. Leonardus, Hilsestraat 40 te Kaatsheuvel, om medewerking in gevolge artikel 72 der lager onderwijs wet 1920, voor de inrichting Van een tweede noodlokaal in het parochiehuis Bemdijk. B. en W. stellen voor een 'bedrag te voterten van f 847,35. tB. GUNNING. 'Het bouwen van 43 woningwetwonin gen voor rekening van de Gemeente Loon op Zand is na gehouden openbare aanbesteding onder architectuur van de heer Hub. Prins, alhier, gegund aan de laagste inschrijver, de 'aannemersfirma A. de Kok te Tilburg. Van deze 43 wo ningen zullen er 4 gebouwd worden in de Marktstraat, '8 in de Crispijnstraat en 31 in de Rozenstraat. SCHOOLTONEEL VOOR DE OUDERS. Het grote succes, dat de jongens van Broeder Romedïus onder de Paasvacan- tie gehad hebben met de opvoering van „Het Toverboek van de Rode Heks" in twee uitverkochte Gildenbondszalen, heeft er toe geleid, dat aandrang werd uitgeoefend', dit stuk ook een keer voor de- «udtrs dar jongens ap te voeren. De In alle soorten en maten verkrijgbaar bij: Broeders konden zich aan dit verzoek niet onttrekken en hebben besloten, spe ciaal voora de ouders der jongens van de St. Jansschool op zaterdag a.s. dit werk te laten spelen. Dinsdag en woens dag 'a.s. tussen 4 en 5 uur za lgelegten beid gegeven worden plaatskaarten voor deze uitvoering te verkrijgen in de St. Jansschool. Moch er plaatsl beschikbaar blijven, dan worden ook andere belang stellenden dn de gelegenheid gesteld toe gang te krijgen op donderdag en vrijdag op dezelfde urten. 1 K.A.B.-JAARVERGADERING. Zondag hield de K.A.B. zijn jaarver gadering ingezet met een H. Mis en, 'al gemene H. 'Communie in de drie paro chiekerken om 12 uur in de Gildenbond. De vergadering was goed bezocht. On der de aanwezigen mocht de voorzitter iu zijn inleidend woord ook de beide he ren Pastoors de Klijn en v. d. Spijker begroeten. Hij wierp, een terugblik op liet gepasseerde jaar en mocht daarbij niet voldoening op de uitstekend ge slaagde viering van het gouden feest terugzien, en opnieuw dank brengen voor de aanbieding van het grote feestge schenk, het televisietoestel, dat leen grote attraicie is Voor de zaak van de 'Gilden bond. Er zijiy; meer redenen ot tevreden heid, zegt de voorzitter, en hij wijst dan op de vele sociale verbeteringten, welke bereikt zijn in de vrije loonvorming, de ouderdomsvoorziening en 'het weduwe- en wezenpensioen .Hij brengt dank aan de goed gevoerdte propaganda, die meer dan 125 nieuwe leden in het afgelopen jaar binnen bracht. Een speciaal woord van waardering sprak hij hierbij uit aan het adres van1 de 'Levensschool, die een groot aandeel heeft in de aanwunst van :jeugdige lelden. Hierbij, moet hij techter even wijzen op dte problemen, die de jeugdorganisatoie met zich brengt 'en het tekort aan leiders in deze jeugdbeweging, nu die tot grotere ontplooiing komt. De toekomstige activiteiten in de K.A.J. vra gen de attentie van de organisatie. Even zo de uitbouw van Credo Pugno en de sociale school. i l Volle 'aandacht Verdient werkelijk de ontwikkeling van het culturele peil Van de K.A.B. in godsdienstige vorming en gemfenscbapsgedachte. Meer spontane medewerking moet kunnen opgebracht worden, wil de orga nisatie de arbeid, die vereist wordt, naar behoren kunnen verrichten. Hij "wijst diaa even terug op de grote rede, welk» rec- tof Bekkers bij de weestviering gehouden heeftt en waarin hij het vraagstuk van de sociale vooruitgang en de opvoering tot meer standsbewustzijn en verant woordelijk 'besef, zo schitterend belichtte. Hij sluit zijn openingswoord met een krachtdadige aansporing tot de grootste activiteit bereid te zijn bij de a.s. Ver kiezingen en dank dan het kader, de geestelijke 'adviseur, de geestelijkheid ten de leden voöh de medewerking in het afgelopen verenigingsjaar geboden. .Dan volgen de verslagen van secretaris en penningmeester, waar ondermeer uit blijkt, dat het ledental momenteel ge groeid' is tot 1135. Het spaartegoed bij de centrale volks- Semper Vïvens zich wederom van zijn beste zijde zou laten zien. Dit is -geen vrome wens gebleken, want het is een avond geworden, die nog lang in het geheugen zal blijven van al'en die aanwezig waren. Het program ma, dat door Semper Vivens geboden werdi, viel buitengewoon in de smaak, getuige het donderend «applaus, dat na ieder nummer weer opklaterde. Onder de pauze deelde de heer Ger ming mede, dat het bestuur van de ver eniging besloten bad donateur de worden van Semper Vivens en vroeg de aan wezigen, indien zij daartoe lust gevoel den hetzelfde te doen, welk gebaar na tuurlijk door het mannenkoor hogelijk op prijs werd gesteld. Wat door de gas- ten trouwens niet minder op prijs werd gesteld, was de Jkoffie die geserveerd werd en de dilensters zullen bij benade ring waarschijnlijk niet kunnen zeggen hoeveel koppen er geschonken zijn. Na de pauze werd het programma voortgezet en met nog meer zorg werden de. nummers uitgevoerd. Veel te snel, naar de mening der aanwezigen, werd het einde van het officiële gedeelte aan gekondigd, wat niet wil zeggen dat toen de avond afgelopen was. Want, terwijl een stroom van donateurs zich spontaan opgaf, deden de leden van Semper Vi vens zich vanf hun beste zijde kennen en declamatie en zang volgden elkaar in sneltrein-tempo op. Het wed een vrolijke avond en de eetzaal van Rosagaerde weerkaatste van de lachsalvo's die tel kens opnieuw losbarstten. 'Dat het man nenkoor een veelzijdige vereniging is, is weer eens opnieuw bewezfen en de be woners van Rosagaerde zijn daar om dit te bewijzen, want met heel veel spijt werd aangekondigd, dat het uur van sluiting daar was. Bruidsmeisjesjaponnen, Sluiers, Kapjes, enz. Tevens grote collectie GELEGENHEIDSKLE DING VOOR HEREN. De enige SPECIAALZAAK voor Den Bosch e.o. VUGHTERSTRAAT 205 —Tel. 5885 DEN BOSCH' bank bedraagt alle enin Kaatsheuvel niet mmder dan f 995.000.wat nog wel iets zegt voor de spaarzin van de Kaats heuvelse arbeider. Voor de bestuursverkiezing waren geen i andid'aten gesteld, zodat de aftredende bestuursleden de heren Jac. Stokkermans, A. van Wanrooij en H. IJpelaar herko zen werden. De Geestelijk 'adviseur, kapelaan yan Oort, vroeg van de leden een offer van noodzakelijke medewerking in het werk van propaganda en bereidwilligheid zijn krachten voor de organisatie te geven. Hij spoorde krachtdadig aan tot ontwik keling, welke Credo 'Pugno op zijn kost bare wijze aanbiedt. Van de rondvraag werd een druk ge bruik gemaakt en de vele gestelde vra gen werdlen naar aller voldoening be antwoord. Met nogmaals een woord van aanspo ring voor dè grootste activiteit in het komend jaar, sluit de voohrzitter he of ficieel gedeelte van de vergadering, waarop een zeer gewilde gratis verloting als finale volgt. MANNENKOOR SEMPER VIVENS verzorgde sluitingsconcert op Rosagaerde Voor de tweede maal in dit seizoen gaf het Mannenkoor Semper Vivens een uitvoering voor de vereniging van ouden van dagen, die, zoals wij reeds eerder berichtten, eenmaal in de week eten bij eenkomst houden in de eetzaal van het hoofdgebouw Van Rosagaerde. Had die eerste maal het klein orkest van Harmonie Apollo aan de uitvoering medegewerkt, deze maal zegde dit te elfder ure het concert af, zodat Semper Vivens zich alleen voor deze taak ge steld zag. j De heer Germing opende de bijeen komst en riep een speciaal woord van welkom toe aan de Zeereerw. Pater Verheggen, rector van Rosagaerde. Hij' zeide voorts dat die aanwezigen een heel prettige indruk hadden van de vorige uitvosrimg e» sprak da hoop uit, iüt AGENDA. Maandag 8 uur nam. repetitie harmo nie Apollo zaal 'W. Smit. 8 uur nam. repetitie harmonie St. Jan zaal P. van 'Dun. 8 uur nam. oudersavond Levensschool groep I. i 1 - Dinsdag 7.30 uur nam. repetitie R.K. Par. Kerkkoor. 8.30 uur nam. repetitie Mannenkoor Semper Vivtens. Woensdag 8 uur nam. repetitie Harm. Kon. Muz. Èuphonia. 8 uur nam. Apollo Theater: Avontuur in Tanger. 14 jaar. 8 uur nam. Oudersavond Levensschool groepj IV. Donderdag. Geen receptie Bel Canto. 7 uur nam. Openbare Gemeenteraads vergadering.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7