Waalwijkse en Langsiraaise Courant RAAD SCHENKT B. W. 'T VOLSTE VERTROUWEN. De algemene woningtelling 1956. Blijf meester RESOLUTIE VAN DE BONDSRAAD VAN ..ST. WILLIBRORDUS* GEMEENTERAAD WAALWIJK. nu kiest u onze meest volledige zomeRCOlleeties vlotte damestassen in fraaie zomerkleuren veRwiel's leöeRwaRenhuis - waalwijk. ANTWOORD OP VELE VRAGEN. over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten elegante handschoenen huid? VRIJDAG 27 APRIL 1956 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Autooa Tides Hoofdredacteur JAN TELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE Eara HEI ZÜEEN 79e JAARGANG No. 33 Abonnement 19 cent per week l 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux: GROTESTRAAT 285, WAALWIJK TEL. 2621 Dr van BEIJRDENSTRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. 2882. OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO' Ook üw stukje voor de „legkaart" is onmisbaar. Dezer dagen is (of wordt) in alle Nederlandse gemeenten een begin gemaakt inet de algemene woningtelling 1956. Een legertje van enkele duizenden tellers zal met ongeveer 3 miljoen vragenlijsten op stap gaan, vragen stellen en ge gevens noteren. Al die gegevens zullen, na een eerste con trole op het gemeentehuis worden doorgestuurd naar het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag om daar verwerkt te worden met behulp van ingenieuze sorteer-, tel- en rekenmachines. In het uiterste geval kan dat na melijk. Er is dezer dagen 'n wet op de algemene woningtelling van kracht geworden die deze zaak regelt. Niemand verwacht echter dat er van de stok achter de deur gebruik gemaakt zal moeten worden. Het is de meeste Nederlanders intussen wel duide lijk geworden dat deze woning telling geen verborgen bijbedoe lingen heeft. Dat het geen speur tocht is naar eventueel nog be schikbare woonruimte en dat de telling niets te maken heeft met huur- of belastingkwesties. Uit al die eindeloze reeksen cij fertjes en feitjes over het huis en het gezin van U en van Uw buurman en van Uw stads- of dorpsgenoten en van alle andere Nederlanders, zullen de statistici overzichten samenstellen van de wijze, waarop het Nederlandse volk is gehuisvest, hoe de wo ningsituatie is in bepaalde stre ken of plaatsen, hoe het staat met de huisvesting van verschil lende groepen van onze bevol king, hoeveel Nederlanders er sa menwonen en waar de woning nood 't ernstigst is, hoeveel van onze landgenoten er gedwongen forens zijn, hoeveel getrouwde kinderen er bij hun ouders zijn ingetrokken omdat zij geen an der onderdak konden vinden en hoe in het algemeen of in bepaal de streken of gemeenten de be jaarden gehuisvest zijn. Op deze en nóg tal van andere vragen, ook over technische bijzonderhe den van de Nederlandse woning voorraad zullen de resultaten van deze telling een antwoord kun nen geven. En het spreekt van zelf, dat deze gegevens voor de overheid de centrale zowel als de plaatselijke van grote be tekenis kunnen zijn bij de bestrij ding van de woningnood en de verdere verbetering van de volks huisvesting. ALS STUKJES VAN EEN LEGKAART Het gaat bij deze woningtelling dus om het vormen van totaal beelden. De gegevens, die in ie der huis afzonderlijk worden op genomen, zijn te vergelijken met de kleine stukjes van een legpuz- zle. Al die stukjes op zichzelf hebben weinig waarde; pas als ze samengevoegd worden tot één geheel, ontstaat er een beeld, waarmee men werken kan. Maar geen enkel stukje kan gemist worden; de puzzle moet com pleet zijn! En daarom wordt er van iedere Nederlander verwacht dat hij zijn volle medewerking aan deze woningtelling zal geven, en dat het niet nodig zal zijn de sterke arm te hulp te roepen om 'n onwillige daartoe te dwingen. WAT WORDT GEVRAAGD? De teller verzamelt twee soor ten gegevens. In de eferste plaats over het huis waarin U woont en ten tweede over Uzelf en de ove rige gezinsleden. Op een deel van de vragen over het huis kan de teller zelf het antwoord geven door even door het huis te lopen. Gevraagd wordt verder, of het huis eigendom is van een wo ningbouwcorporatie, de gemeen te of een ander overheidsorgaan, een particulier persoon of een particuliere instelling en naar de huurwaarde. Een huurkwitantie of anders een aanslagbiljet in de personele belasting kan U aan het antwoord helpen, als U het niet precies weet- De teller zal vragen of rondzien waar privaat ruimten of badruimten zijn. Ver der zal hij willen .weten, in welke periode het huis gereed kwam. Wat de gegevens over personen betreft, er wordt gevraagd naai de leeftijd van alle bewoners, naar hun beroep en de plaats waar zij werken. Gevraagd wordt ook of het inkomen van 't hoofd van het huishouden boven of be neden de grens van 6000.— per jaar valt. De bedoeling van deze vraag is geen andere dan een in druk te krijgen van de wijze waarop verschillende groepen van Nederlanders zijn gehuis vest. De teller staat onder een ge heimhoudingsplicht; van uw ant woorden op de vragen zal op geen enkele andere wijze gebruik worden gemaakt dan voor het doel van deze telling. Er is dus geen enkele reden om de teller niet op vlotte en pret tige wijze bij het uitoefenen van zijn taak behulpzaam te zijn Waardering en bewondering .voor voortvarend beleid. £)e begrotingsvergaderi Waalwijk heeft zich toon in de debatten rond het door de - begrotingsco De raad gaf uiting aan zij B. en W. gestipuleerde voo college dan ook zijn volste groting zonder bemerking te keuren. Uit deze vergadering bleek meentebestuur alles in het Waalwijk het aanschijn te tracht te verwezenlijken oog gericht te houden op Het is dan ook alleszins unaniem en met grote ins leid heeft geplaatst. Het de toekomst van Waalwijk ders die de uitzonderlijk te op velerlei gebied en dienstbaar willen maken werken die deze posities versterken. J)e vergadering opende met de behandeling van een voorstel tot aankoop van woningen aan de westzijde van1 de René de Clercq- straat. De raad kon zich in deze geheel verenigen met het door de Commissie van Bijstand uitge brachte gunstige advies. De vaststelling van een parti eel uitbreidingsplan in onderde len voor' Baardwijk ontmoette ook geen enkel bezwaar, zodat dit deel der gemeente t.z.t. ook een ruimer en rianter aanzien zal kriigen. De verbetering van de Handels avondschool in de Mr. v. Cooth- straat deed de heer v. d. Hoven de vraag stellen of de combina tie handelsgebouw-school zou blijven bestaan. In verband met de enge behuizing achtte hij dit minder gewenst. De heer Derck- sen noemde de 60.000.die vóór deze verbetering waren uit getrokken, een nieuwe lap op 'n oud kleed. Het lag z. i. geheel in de lijn van een progressieve poli tiek om een nieuw schoolgebouw ng van de raad der gemeente gekenmekt door een zeer rustige het antwoord van B. en W. op mmissie uitgebrachte rapport, n grote waardering voor het door rtvarende beleid en schonk dit vertrouwen, door de gehele be- of hoofdelijke stemming goed wel zeer duidelijk dat het ge- werk stelt om de gemeente geven dat zij kan krijgen en dit door in het bestuursbeleid het de voor ons liggende decennia, verheugend dat de raad zich zo temming achter dit bestuursbe- stemt hoopvol en dankbaar dat in handen ligt van bewindvoer- gunstige positie van de gemeen de gezonde financiële positie aan de realisering van kapitaals- nog in zeer grote mate zullen te plaatsen en het bestaande ge bouw te bestemmen voor han delsgebouw. De voorzitter antwoordde hier op dat het wel in de bedoeling ligt om dit gebouw in zijn geheel tot school te bestemmen, doch dat hieraan momenteel nog geen dringende behoefte bestaat. Dat men ten aanzien van dit gebouw de indruk kreeg van een „oud kleed", achtte de voorzitter ge heel te wijten aan het onvoldoen de onderhoud dat dit gebouw heeft ontvangen. Door het aan brengen van de voorgestelde her stellingen en verbeteringen zal een gebouw verkregen worden dat de toets van een redelijke kri tiek kan doorstaan. De voorzitter meende dan ook dat men, gezien de moeilijke financiering van dit onderwijs, dat nog niet bij de wet geregeld is, met dit gebouw tevreden moet zijn. De heer van Leeven kon zich niet geheel verenigen met het voorstel tot wijziging van de zwembadtarieven. Het tarief voor een 2e gezinskaart was z. i. vatbaar voor een verlaging met 1.(van 4.naar 3. De heer van Leeven motiveerde zijn voorstel met de overweging dat voor het aanschaffen van 2 gezinskaarten nu 10.zouden gemoeid ziin, een bedrag dat voor vele gezinnen bezwaarlijk op te brengen zou zijn. Als men de voorgestelde verlaging zou door voeren, dan nog zou men boven het tarief van 2 gezinskaarten in 1955 8.50) blijven. De heer Brouwer achtte het mogelijk de exploitatie van het theehuis met dakterras rendabe ler te maken. De heer Dercksen stelde oor om ook de rijwielstal ling bij abonnement te regelen. Ingaande op de suggestie van de heer van Leeven antwoordde de voorzitter dat een aanvaar ding van dit voorstel het door elkaar gooien zou betekenen van de verhoudingen waarop het nieuwe tarief is gebaseerd. In 1955 immers bedroeg de prijs voor een 2e gezinskaart reeds 3.50. Een tariefsverlaging bin nen het kader van het door B. en W. gedane voorstel was dus niet wel mogelijk. Dat de Gezamenlij ke prijs voor twee gezinskaarten toch al hoger was dan het vorig jaar, noemde de voorzitter: de kunst van het rangschikken der cijfers, en hij illustreerde dit door nog enkele andere combina ties te noemen. Uit de exploitatie van het thee huis zou geen groter rendement verkregen kunnen worden, meen de de voorzitter, omdat bij de be dinging van een hogere huurprijs zich weinig gegadigden voor ex ploitatie zouden melden. Ten aanzien van het voorstel van de heer Dercksen merkte hij op, dat men vroeger op moeilijkheden was gestuit inzake het rijwiel stallen bij abonnement. Thans bedroeg deze stalling 5 ct., waar voor de bezoeker dan verzekerd kan zijn van een goede controle en een snel plaatsen en terugont vangen van het rijwiel. 20 WONINGEN EXTRA. Alvorens tot de behandeling van de begroting over te gaan, deelde de voorzitter mede dat B. en W. bericht hebben ont vangen dat het bouwvolume van de gemeente met 20 extra wonin gen is uitgebreid. De bouw hier van zal op korte termijn moeten plaats hebben. Met het oog hier op stelden B. en W. voor om de ze woningen te doen Dlaatsen in de St. Antoniusparochie en deze te doen bouwen naar hetzelfde type van nieuwe grote gezinswo ningen in de Baardwijksestraat. Het rapport van de Commissie van Bijstand luidde onverdeeld gunstig en drong aan op 'n spoe dige verwezenlijkinp van dit voorstel. De heer v. d. Hoven wenste te weten of het noodzakelijk was dit gehele contingent en bloc als woningwetwoningen neer te zet ten. In dit verband informeerde hij tevens naar de stand van za ken bij de particuliere woning bouw. De voorzitter deelde mede dat dit contingent een bijzonder ka rakter had en toegewezen was als industrieel volume. De par ticuliere woningbouw zou hier van dan ook niet kunnen profi teren. Overigens blijkt de be langstelling voor oarticuliere woningbouw momenteel niet zo groot; slechts 2 of 3 ontwerpen zijn bestedingsgereed. Nieuwe aanvragen zijn de laatste tijd niet binnengekomen. niet alleen in het verlenen van subsidies aan de onderscheidene stands- en jeugdorganisaties, doch ook in het leggen van con tacten Lussen de organisaties en het bedrijfsleven. In dit verband vestigde spreker nog de aandacht op de levensscholen. Ten aanzien van de bejaarden zorg Waalwijk telt 826 perso nen boven de 65 jaar noemde hij het huisvestingsprobleem ur gent. De nog steeds drukke pendel dienst had volgens spreker grote behoefte aan betere vervoers middelen. De woningnood deed de heer v. Seters de opmerking maken, dat het zaak is om de beschikba re woonruimte zo goed mogelijk te verdelen. Hij drong vooral aan op de bouw van grote ge zinswoningen. De stands- en vakorganisaties hebben ook een belangrijke taak op cultureel terrein, doch mees tentijds beschikken zij niet over de geldelijke middelen om deze taak naar behoren uit te voeren, weshalve spreker het verlenen van subsidies ook op dit punt onder de aandacht van B. en W wenste te brengen. WAT MlJNHARDTMAAKr iSjjOED De heer van Leeven bracht lof aan B. en W. en aan allen die tot de totstandkoming van deze be groting hebben bijgedragen. In zijn algemene beschouwingen vestigde hij er de aandacht op, dat het vestigingsoverschot (170 in 1955) nog groter zou kunnen zijn bij een groter bouwvolume. Het woningtekort zowel als het ontbreken van een spoorwegver binding waren z.i. belangrijke beletselen voor een toeneming der bevolking. De busdienst noemde de heer van Leeven een weinig prettige onderneming, mede ook omdat bij belangrijke haltes geen enkele schuilgelegen- heid gehoden wordt. Spreker ves tigde verder nog de aandacht op het havenplan, de watervrijma king en het concertgebouw. Hij sprak zijn waardering uit voor de stappen die de voorzitter heeft ondernomen en die hebben geleid tot het in langdurig bruikleen ontvangen van een aantal schil derijen van de Waalwijkse schil der Jac. van Dijcl^. Ook de goede zorgen, besteed aan het zwem- badj verdienden alle lof. De heer Brouwer verklaarde dat de begroting een duidelijk beeld geeft van de bijzondere en grote plannen ten aanzien van de uitbouw van de gemeente en hij meende dat woorden van bijzon dere dank en lof hier alleszins pasten. Als algemeen punt wilde hij alleen de aandacht vestigen op de behoefte aan een levens school, daar deze z.i. het pro bleem van de jeugdzorg in be langrijke mate zou kunnen op vangen. De heer de Kort gaf uiting aan zijn groot respect voor de nieuw jaarsrede van de voorzitter en de gereed gekomen begroting. Ook hij vestigde de aandacht op woningbouw voor grote gezin nen. Inzake de waterstaatkundi ge toestand van plaats en streek drong hij aan op 'n grootscheep se actie van 't gemeentebestuur, moderne REIStASSEn 6n kOfpGRS doelmatig en solide. in elke prijsklasse en kleur. Alléén bij onsde befaamde Grace Kelly-Handbags en de gepatenteerde Kindertasjes „Sprookjesserie"! ALGEMENE BESCHOUWINGEN. De behandeling van de begro ting begon met een algeme ne beschouwing van de heer van Seters. Hij greep terug op de nieuwjaarsrede van de voorzitter en stond uitvoerig stil bij het in wonertal van de gemeente en de factoren die dit beïnvloeden en beheersen. In dit verband achtte hij een onderzoek wenselijk en nuttig naar de oorzaken van ves tiging in en vertrek uit de ge meente. Gegevens omtrent de mo gelijkheden van beroepskeuze, werkgelegenheid, de toestand der sociale voorzieningen en de aan passingscapaciteiten van nieuwe inwoners achtte hij in dit ver band belangrijk. De jeugdzorg noemde de heer v. Seters een zorgwekkend pro bleem. Hier ligt z.i. voor de ge meente een zeer belangrijke taak, zo mogelijk in samenwerking met andere belanghebbende ge meenten. Door een realisering van het havenplan zal Waalwijk een veel intensiever contact kun nen verkrijgen met andere grote industriecentra, o.m. het Ruhr- gebied, en daardoor de eigen po sitie in zeer belangrijke mate versterken. DE BEGROTING. Jn hun beschouwing over de eigenlijke begroting meenden de heren van Seters en v. Leeven te moeten aandringen op bezui niging. Het beleid van B. en W. moet alleszins gericht zijn op de economische en industriële hoog conjunctuur die thans wordt doorgemaakt, zo meenden zij, doch zij waarschuwden voor de uitvoering van werken die niet urgent zijn. Li In Den Haag heeft de Bonds raad van de Ned. Kath. Bond van Werknemers in de Industriële bedrijven „St. Willibrordus" een resolutie aangenomen waarin hij klaagt over een verstarring van de loonpolitiek, zoals die na de oorlog niet is gekend en die in druist tegen de vrijere loonvor ming. De industrie-arbeiders eisen dat hun sociale achterstand wordt ingehaald ongeacht de loonsver hoging (tot maximaal 6 percent) die hun in het vooruitzicht is ge steld. Tevens hebben zij besloten zich in het algemeen te onthou den van medewerking (aan de werkgevers) bij verzoeken om prijsverhoging. In de kwestie, waarin zij ahtkwevri, 2n-ksR waarin zij thans verwikkeld zijn, trekken de katholieke, christelij ke en algemene bond één lijn. De bondsraad, vertegenwoordi gende 38.400 industrie-arbeiders, is van oordeel, dat de nieuwe collectieve arbeidsovereenkom sten door de rijksbemiddelaars moeten worden beoordeeld naar de omstandigheden van vóór 19 maart, indien de cao vóór die da tum reeds ter goedkeuring aan het college was voorgelegd; de overeenstemming (met de werk gevers) over de voorstellen tevo ren al was bereikt; de voor gestelde sociale verbeteringen slechts een aanpassing zijn aan de richtlijnen van vóór 19 maart. De resolutie werd ingeleid door de heer H. B. Vink, voorzitter van „Sint Willibrordus", de bond die ondertekenaar is van rond 160 collectieve arbeidscontrac ten. Tegen de (gewraakte) opvat tingen van de rijksbemiddelaars hebben de bonden, aldus deelde de voorzitter mede, te bestemder plaatse geprotesteerd. Tot op he den heeft dit protest nog niet mogen baten. In de schoen- en lederwarenindustrie en elders heeft het college beslissingen ge nomen, die formeel juist mogen zijn, maar in de grond van de zaak, volgens de arbeiders, vol komen onwezenlijk zijn In gezamenlijk overleg hebben de werkgevers en werknemers in de schoenindustrie de rijksbe middelaars (op 20 april) schrif telijk verzocht om hun beschik king in te trekken en de inge diende sociale voorstellen te be oordelen volgens de richtlijnen van voor 19 maart. Zij hebben verder gevraagd de collectieve arbeidsovereenkomst, met terug werkende kracht tot 1 maart j.l. goed te keuren. De bondsvoorzitter vroeg zich verder af of het wel billijk is dat iedereen zich gaat bemoeien met het loon der arbeiders, terwij! deze practisch niets te vertellen hebben over prijzen, verdeling van winsten, investeringen enz. Er is geen dividendstop meer en voor de investeringen zijn de be perkende maatregelen zo goed als verdwenen. „Het zou ons", zo sprak hij, „in hoge mate interesseren, indien wij wat meer zouden weten van de marge tussen kostprijs en ver koopprijs van een aantal belang rijke producten en goederen. Als men een beroep op ons doet om ons ten aanzien van de lonen te matigen in verband met de kwetsbare economische positie van ons land, dan menen wij, dat dit ook voor de andere maat schappelijke groepen moet gel den. Daarom zal openheid van zaken, wil de (prijs)stabilisatie- politiek op de duur slagen, nood zakelijk zijn. Op grond van deze overweging hebben de vergaderde kaderleden van de katholieke industriearbei ders in hun resolutie te vens besloten om zich afzijdig te houden van verzoeken om door berekening in de prijzen. Zij zijn van mening dat zij dergelijke ver zoeken niet met kennis van za ken kunnen beoordelen daar hun de economische medezegging schap onthouden wordt èn zij bovendien in vele gevallen geen medewerking ondervinden bij de instelling van bedrijfschap pen. cht-, water- en gastarieven: In verband met de winst die dooi de betrokken bedrijfstak is ge maakt, meende de heer v. Seters dat moest worden overgegaan tot verlaging der tarieven, temeer daar in nog lang niet alle gezin nen van welstand kan worden gesproken. Charitatief Centrum: Hoewel de heer v. Seters niet precies be greep wat hiervan de bedoeling was, achtte hij de aanstelling van een maatschappelijk werkster niet nodig. Deze zorg hoorde z.i. thuis in de particuliere sector. Aanplakborden: De heer van Leeven drong, vooral met 't oog op de aanstaande verkiezingen, aan op plaatsing van aanplak borden. Nu worden vaak bomen en muren door aanplakbiljetten ontsierd. SUBSIDIES. Museum: Hoewel voorgaande sprekers het in dit opzicht eens konden zijn met het door B. en W. aangekondigde subsidiebeleid wilden zij het museum voor de schoen- en lederindustrie toch in de bijzondere aandacht van B. en W. aanbevelen. Hierbij werd ook vooral gewezen op de unieke po sitie van dit museum en op het grote belang er van voor de in dustrie en het vreemdelingenver keer. Kunstkring: Hier wilde men de bijzondere aandacht vestigen op de grote culturele verdiensten van deze kring. Hoewel een sub sidie van 750.voldoende ge acht werd, hoopte men toch dat B. en W. de ontwikkeling van de Kunstkring met aandacht zouden volgen. Concertgebouw: Sprekers voel den weinig voor een dergelijke betiteling. Men gaf de voorkeur aan de ruimere benaming van „zaal of hal voor alle mógelijke activiteiten. Men sprak de hoop uit dat de culturele raad spoedig met plannen in deze ter tafel zou komen en dat de realisering daarvan spoedig zou kunnen plaats vinden. Muziekschool: Ook de bouw van een muziekschool zal in een grote behoefte voorzien. Vooral de muziekgezelschappen zullen hiervan de vruchten kunnen plukken. ANTWOORD. In zijn antwoord gaf de voor zitter op de eerste plaats ui ting aan zijn erkentelijkheid voor de door de sprekers ge brachte dank voor het gestipu leerde beleid en de begroting. Hierna ging hij uitvoerig in op de door de sprekers naar voren gebrachte punten. Hij kon zich geheel verenigen met de door de heer van Seters gemaakte opmerkingen ten aan zien van het inwonertal der ge meente en de factoren die dit be- invloeden en beheersen. De voor zitter achtte een dergelijk onder zoek uitermate moeilijk, omdat men dan elk der vertrekkenden persoonlijk de vraag zou moeten stellenwaarom gaat gij ons ver laten? En zelfs dan nog meende hij volledig bevredigende resul taten te mogen betwijfelen. Bo vendien is dit vraagstuk niet in cidenteel. De migratie strekt zich uit over 't gehele land. De mo biliteit wordt groter door 't snel verkeer en door de rijke sprei ding van industriecentra. Zolang wij deze mobiliteit niet kunnen beheersen, zullen deze mutaties blijven bestaan. De voorzitter zegde echter toe met B. en W. te zullen nagaan of het door de heer v. Seters voorgestelde onderzoek voor Waalwijk gewenst en moge lijk is. Babyderm-zeep Jeugdzorg: Ten aanzien van de vraag: wat kunnen wij doen voor de jeugd? meende de voorzitter een scheidingslijn te moeten trekken. Primair ligt de jeugd zorg niet bij de burgerlijke over heid, ook al kan het gemeente bestuur dan een belangrijke bij drage leveren tot de geestes- en karaktervorming der jeugd inde vorm van het verlenen van sub sidies. De gemeente heeft op de eerste plaats te zorgen voor een goed recreatiegebied, waar de jeugd een gezonde ontspanning kan vinden. Dit raakt dus de passieve vrije tijdsbesteding. Voor de actieve vrije tijdsbeste ding is op de eerste plaats het particulier initiatief geroepen om te activeren en te coördineren, zo nodig met gemeentelijke steun. Wat de passieve vrije tijds besteding betreft, heeft de raad de laatste jaren belangrijke be sluiten genomen, die hebben ge leid of nog zullen leiden tot 'de aanwezigheid van een zwembad, een recreatieoord bii dit zwem bad en een uitgebreid sportpark. Ook op het terrein der actieve jeugdzorg heeft de gemeente reeds veel verricht. In dit ver band wees de voorzitter op de uitgebreide en zeer goed geoutil leerde huishoudschool en' de nij verheidsschool, die alle afdelin gen telt welke men zich maar kan wensen. De voorzitter was het eens met de opmerking van de heer v. Seters dat vooral de arbeidende jeugd een intensieve re zorg behoeft. Deze dient ech ter te geschieden door de onder scheidene organisaties en instel lingen. Het gemeentebestuur kan hierover wel van gedachten wis selen, doch moet aan anderen de verwezenlijking overlaten. Levensschool. De levensschool heeft de volle aandacht van B. en W. De jeugd die van de school 't

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1