BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraatse Courant Achterstand moet worden ingehaald. Gemeenteraad LoonopZand Raad werkte agenda vlot af Gemeenteraad Sprang-Capelle Raad vergaderde een kwartier Dr van BEURDENSTRAAT 8, OPGERICHT 1*78 TELEGR.-ADRES „ECHO" Een millioen gulden nodig voor stryd tegen kinderverlamming. Nederland kan de meeste andere landen van de wereld tot voorbeeld worden gesteld wat de zorg voor de volksge zondheid betreft. Er is in ons land op dit punt een voor treffelijke samenwerking tussen overheid en particulier initiatief. Ons volk draagt zélf een flink stuk van de ver antwoordelijkheid voor het eigen welzijn, bijv. door het in stand houden van instellingen als de kruisverenigingen. En het is bovendien steeds tot offers bereid als de strijd tegen een bepaalde volksziekte dat nodig maakt. Voor de bestrij ding van tuberculose, kanker en rheumatiek worden mil joenen bijeengebracht. Wij mogen wel eens klagen over de eindeloze rij van col lectebussen, die ons in de loop van een jaar worden voor gehouden en over de reeks van gironummers, die onder onze aandacht worden gebracht, een bijdrage weigeren kunnen wij toch moeilijk als het er om gaat het leed van medemensen te verzachten. ER WORDT NU 1 MILJOEN GULDEN GEVRAAGD voor een nieuw initiatief op hel gebied van de volksgezondheid, n.l. voor het onlangs opgerichte Nationaal Fonds voor de Kinder verlamming. Een nieuw initia tief, dat eigenlijk al veel eerder had moeten worden genomen. Want de strijd tegen de kinder verlamming is tot nu toe 'n zwak punt geweest in de overigens voortreffelijke gezondheidszorg in ons land. Merkwaardigerwijs heeft Nederland, dat op zoveel andere terreinen vooraan gaat, hier een achterstand in te halen. Missehien komt dat, doordat wij gelukkig ndg nooit een zeer ernstige epidemie van deze besmettelijke en gevaarlijke ziek te hebben beleefd, al werden er in de afgelopen vijf jaren in ons land ongeveer 3000 gevallen ge constateerd. Er is echter in het geheel geen zekerheid, dat ons volk ook in de toekomst voor epidemieën gespaard zal blijven. Deskundigen achten 't zelfs niet uitgesloten dat er dit jaar een epidemie zal optreden, al is zo iets nooit met zekerheid te voor spellen. Als er evenwel een epidemie komt, moet ons land daarop zijn voorbereid. En dat is het op het ogenblik niet. DE KINDERVERLAMMING IS EEN ERNSTIGE ZIEKTE In 5 tot 10 van de gevallen zo heeft men bij sommige epi demieën vastgesteld eindigt kinderverlamming met de dood. In ongeveer 10 van de gevallen blijven er zeer ernstige verlam mingen van over en ongeveer de helft van de kleuters, die door deze ziekte worden aangetast, blijft zijn leven lang in meerdere of mindere mate invalide. Deze feiten zijn ernstig genoeg om met alle beschikbare midde len front te maken tegen deze verraderlijke ziekte, die vooral kinderen in de kleuterleeftijd treft. De bedoeling is, dat er in eer ste instantie op 6 plaatsen in ons land centra worden opgericht, waar geschoold en getraind per soneel en de nodige apparatuur beschikbaar zijn om 'n epidemie met succes het hoofd te kunnen Donderdagavond j.l. kwam de raad der gemeente Loonop- zand in openbare vergadering bijeen. Er waren geen punten waarover de vroede vaderen zich lang moesten beraden alvorens hun goedkeuring te geven, zodat de voorzitter na een half uur de hamer voor de laatste maal kon laten vallen. Aan de orde waren allereerst een aantal voorstellen tot 't doen van grondtransacties. De ver koop van bouwterrein aan de Rozenstraat deed de heer v. Kuik de vraag stellen of men hier niet een lagere prijs had kunnen be dingen. De voorzitter antwoordde dat men door de onkosten, ver bonden aan het bouwrijp maken van deze grond, gedwongen was deze prijs 4.10 per m2 te vragen. Hetzelfde gold voor twee percelen grond aan de Venloon- straat aan de heren Van Dongen en Verwiel, beiden uit Tilburg. Ten aanzien van de aankoop van een perceel grond aan de Berndijksestraat van de wed. A. Brekelmans te Udenhout wenste de heer van Laarhoven nader in gelicht te worden over de koop som. Deze zal 32.50 bedragen. Aan 13 personen zullen perceel tjes bouwterrein worden ver kocht, gelegen aan de dr. Schaep- man'straat, terwijl tot hetzelfde werd besloten t.b.v. 8 personen ten aanzien van grond in de tus sen de Willibrordus- en Kerk straat geprojecteerde straat. De woningen zullen gebouwd wor- bieden. Er moeten o.m. kostbare apparaten worden aangeschaft voor de behandeling van storin gen in de ademhaling van door de kinderverlamming aangetaste kinderen, en middelen beschik baar komen, waarmee men inva- j liditeit bij de patiënten kan voor komen of in ieder geval beperken. Bovendien vraagt ook de nazorg van polio-patiënten allerlei spe ciale voorzieningen. HET NATIONAAL FONDS VOOR DE KINDERVERLAMMING waarvan H. K. H. Prinses Bea trix beschermvrouwe wordt, gaat een actie voeren voor het bijeen brengen van een bedrag van minstens een miljoen gulden, waarmee, mèt het door de over heid beschikbaar gestelde bedrag de eerste stappen kunnen worden gezet om ons land paraat te ma ken in de strijd tegen de kinder verlamming. Bijdragen kunnen gestort worden op gironummer 969 van het „Nationaal Fonds voor Kinderverlamming" te Den Haag. Een miljoen gulden, dat is ge middeld een dubbeltje per Ne derlander. De werknems-vakcen- tralen hebben het goede voor beeld gegeven door hun leden op te wekken één gulden voor het fonds te offeren. Als iedereen op dezelfde wijze naar draagkracht een offer brengt, zal het nodige beginkapitaal in korte tijd bijeen zijn. En zou er dit jaar een epi demie uitbreken, dan is ons land daarop voorbereid. Dan zullen de kleuters, die het slachtoffer drei gen te worden van een der meest verraderlijke ziekten van deze tijd, de behandeling kunnen krij gen, die voorkomen kan, dat zij als verminkten door het leven moeten gaan. Er is de laatste tijd veel gespro ken en geschreven over inenting tegen kinderverlamming. De Ne derlandse autoriteiten zullen bin nenkort hun standpunt daarover bekend maken. Vast staar echter reeds nu, dat afgezien van even tuele inenting, de achterstand wat de behandeling van polio-pa tiënten betreft toch snel zal moe ten worden ingehaald. Moge iedere Nederlander zich ook nu weer bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid den door de stichting „Hypo theekfonds" te Eindhoven. De heer van Kuik stelde voor bij de te bouwen woningen in de dr. Schaepmanstraat een rijwiel pad aan te leggen, zodat de bewo ners niet altijd achterom behoe ven te gaan. De voorzitter deelde mede dat de eigenaars hierover zelf moesten beslissen. Hij wilde hiertoe wel contact opnemen, doch had niet veel hoop op me dewerking in deze. Ter consolidatie van de vlot tende schuld der gemeente en ten behoeve van de bouw van 22 wo ningwetwoningen en de aanleg van de weg ten noorden van het natuurpark „De Efteling" werd besloten tot een geldlening van 1.000.000. Van het bestuur der r.k. Ulo school „Pius X" was een verzoek binnengekomen om medewerking voor stoffering en meubilering der te bouwen noodschool en de aanschaffing van nieuwe leer- en hulpmiddelen. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het terzake gedane voorstel en voteerde hier voor een bedrag van 22.127.72. Voor de r.k. jongensschool „St. Emilius" werd een bedrag van 214.99 beschikbaar gesteld voor de aanschaffing van nieuwe leermiddelen, terwijl 847.35 ge voteerd werd voor de inrichting van een tijdelijk schoollokaal in het parochiehuis te Berndijk t.b. v. de r.k. jongensschool „St. Leo- nardus". Ten aanzien van het voorstel tot het verlenen van een voor schot van 1500.'aan de Kaats- heuvelse Gymnastiekver. K.G.V. merkte de heer Grootswagers op dat dit, gezien de aflossing van 100.per jaar en een rentebe taling' van 3% per jaar toch wel een wat magere subsidie was. De voorzitter kon hierop antwoorden dat voor de renteaf lossing een extra subsidie zou worden gegeven. Verder wenste de heer Grootswagers te weten of B. en W. de vereniging nog verder tegemoet zou komen bij de bouw van het gymnastieklo kaal. Hierop antwoordde de voor zitter dat dit geheel afhangen van de bereidwilligheid van het be stuur van de school waarvoor dit gymnastieklokaal gebouwd wordt. Wel zal worden getracht om ook andere scholen van dit lokaal te laten profiteren, doch de vrije verenigingen vallen hier uiteraard buiten. De heer Wen- nekes merkte op dat hieruit wel heel sterk de behoefte aan een gymnastieklokaal voor vrije ver enigingen blijkt. De voorzitter kon het hiermee volkomen eens zijn, doch moest tevens de aan dacht vestigen op het feit dat de bouw van een dergelijk lokaal nog in de verre toekomst ligt. Ten behoeve van de bouw van 13 woningen aan de dr. Schaep manstraat werd aan de stichting „Hypotheekfonds" te Eindhoven een geldlening verstrekt tot een bedrag van 155.000. De heer Wennekes vond dit een wat om slachtige en onvoordelige gang van zaken. Zijns inziens beteken de deze lening een extra belasting van de gemeente, die voor dit be drag weer elders gelden zou moe ten opnemen. Hij oordeelde het dienstiger dat genoemde stich ting zelf wegen zocht voor de dekking van haar uitgaven. De voorzitter deelde hierop mede, dat de gemeente tegen gun stiger voorwaarden geld kan op nemen dan genoemde stichting. Deze regeling is voor de gemeen te ook voordeliger, omdat zij nu alleen met deze stichting te ma ken heeft en niet met elk der 13 adspirant-bouwers afzonderlijk, hetgeen het geval zou zijn indien zij met elk van hen een overeen komst zou aangaan. Daar de ontwerper van de uit breidingsplannen niet met de voorbereidings-werkzaamhieden voor deze herzieningen is gereed gekomen en 't betreffende raads besluit inmiddels is vervallen, daar na zijn dagtekening een jaar j is verlopen, besloot de raad op- j nieuw tot de voorbereiding van 5 de herziening van het uitbrei dingsplan in hoofdzaak en de partiële plannen voor de kom men Kaatsheuvel en Loonopzand. Wellicht heeft de gemeente raad van Sprang-Capelle met z'n vergadering van vrijdagavond een rekord gevestigd, want men had slechts een kwartier nodig om van opening tot sluiting te te komen. Hieruit kan men te vens opmaken dat er weinig be langrijke zaken ter goedkeuring werden voorgelegd. Het eerste punt behelsde een voorstel tot onbewoonbaarver klaring van de woningen Was- piksedijk 21 en Heistraat 16 en 18. Naar aanleiding hiervan stel de de heer Maijers de vraag of de fam. Daahneier in de HeistraaL de beschikking zou krijgen over een nieuwe woning. De voorzit ter meende te mogen veronder stellen dat zij daar weinig prijs op zullen stellen, zodat het wel hierop zal neerkomen dat zij el ders een soortgelijke woning zul len toegewezen krijgen. In dit verband vestigde dé'heer Ros de aandacht nog op de woning Ca- pelsedijk 34, die ook voor onbe woonbaarverklaring in aanmer king komt. De voorzitter zegde toe dit geval te onderzoeken. Goedgekeurd werd het voorstel tot het bouwen van een blokje van drie woningen aan de Wil- helminastr., waarvoor de raad 'n bedrag voteerde van ƒ41.230.75. Deze woningen zullen worden gebouw ter vervanging van het Bouwvolume dat voor de bouw van een politiebureau met twee dienstwoningen was bestemd. B. I en W. vrezen namelijk dat met de bouw van het laatstgenoem de project dit jaar niet kan wor den aangevangen, zodat 't daar voor bestemde volume zou zijn komen te vervallen, indien daar voor niet tijdif een andere be stemming was gezocht. De, krotwoningen Kerkplein 4, 5, 6 en 7 zullen door de gemeente worden aangekocht om daarna te worden gesloopt. De bedoeling hiervan is. om het aspect rond de geheel gerestaureerde Ned. Herv. Kerk een waardiger toon te ge ven. Aan de betrokken gezinnen zal zo spoedig mogelijk een an dere woonruimte worden toege wezen, waarvoor het woningcon tingent voor '56 met twee is ver hoogd. Voor deze aankoop vo teerde de raad een bedrag van 5000.—. De heer de Raat juichtte van harte het voorstel toe tot aanleg van 4 km. rijwielpaden langs de beide zijden van de Raadhuisstr. en een gedeelte van de van der Duinstraat en Heistraat, ook al had hij nog liever gezien dat men deze aanleg nog verder naar het Oosten had uitgebreid. De heer de Raat stelde naar aanleiding van dit voorstel voor om langs het genoemde weggedeelte een één-richting parkeren voor au to's in te voeren. Voor de wielrij ders zal dit een grote verbetering zijn. De voorzitter noemde dit een zeer goed voorstel en zegde toe de zaak spoedig te zullen onder zoeken. De heer Ros stelde voor om ook tot de aanleg van een voet pad in de Julianalaan over te gaan. Hij meende dat daarvoor nog voldoende ruimte was. De voorzitter zegde toe ook dit te onderzoeken. De heer van Caern sprak zijn grote voldoening uit over het voorstel betreffende de indeling der gemeentewerklieden in nieu we rangen. De voorzitter deelde hierna nog mede dat de vijf nieuwe schilde rijen in de hal van 't gemeente huis door het Rijk aan de ge meente in bruikleen zijn afge staan. Zij zijn afkomstig uit de destijds gevoerde actie voor steun aan noodlijdende kunstenaars. Van de rondvraag maakte de heer Maijers gebruik om zijn hartelijke dank te betuigen aan de commandant en de leden van de brandweer, die op 8 april j.l. door snel en doeltreffend optre den een begin van brand in zijn woning hadden gebjust. Naar aanleiding van het toe staan van voetballen op Hemel vaartsdag a.s. bracht de heer de Raat nog eens het voetballen op zondag ter sprake. De voorzitter deelde mede dat hij zich ten aan zien van het voetballen op He- melvoortsdag had gericht naar de meerderheid in de raad, doch dat die meerderheid er niet was ten aanzien van het toestaan van voetballen op zondag. Hierna werd deze korte verga dering op de gebruikelijke wijze gesloten. TELEURSTELLEND SLOT VAN HET RUSSISCH BEZOEK AAN ENGELAND. De Sovjet-Unie zal al haar po litieke gewicht in de schaal wer pen om een oorlog in 't Midden- Oosten te voorkomen. De Russen willen met Engeland en de an dere Westerse mogendheren in de UNO samenwerken om het ge schil tussen Israël en de Arabi sche landen voor goed te regelen. Dit is de meest concrete winst, die de zesdaagse conferentie tus sen Kroesjef-Boelganin en Sir Anthony Eden heeft opgeleverd. Hier zijn de andere belangrijke punten uit 't gemeenschappelijk slotcommuniqué, dat de onder handelaars donderdagavond pu bliceerden: 1. De leiders van Groot-Brit- tannië en de Sovjet-Unie geloven dat persoonlijk contact het beste middel is om vertrouwen te kwe ken. Zij zullen nieuwe conferen ties beleggen. 2. Engeland en Rusland erken nen de noodzaak van een onmid dellijke beperking van wapens en troepen onder passende interna tionale controle. 3. De Sovjet-Unie biedt Enge land voor de komende vijf jaar een handelstractaat aan tot een bedrag van 10 miljard gulden op voorwaarde dat de Britten het embargo op strategische goede ren opheffen. Russische en En gelse experts onderzoeken de mo gelijkheden die buiten het em bargo overblijven. 4. Engeland en de Soviet-Unie erkennen de waarde van vrijere contacten op cultureel en weten schappelijk gebied tussen alle ge ledingen van de beide volkeren. 5. De onderhandelaars hebben geen overeenstemming bereikt over de vereniging van Duitsland en de ^olitieke vraagstukken in Oost-Azië. CONFLICT OP DE ANTILLEN OPGELOST. Het conflict op de Antillen tus sen de landsregering en de gou- verner is bijgelegd. Minister-pre sident E. Jonkheer, die vrijdag avond naar zijn land is terugge keerd, zei zeer tevreden te zijn over de afloop der besprekingen, welke hij na zijn aankomst in Den Haag op maandag 16 april met de waarnemend minister van Overzeese Rijksdelen, professor L. Beel, heeft gevoerd. Hij meen de dat de toekomst thans min der kansen biedt voor menings verschillen met gouverneur Struycken, omdat over diens bevoegdheid „in grote lijnen" overeenstemming is verkregen. Mr. Struycken zal deze week ook naar Willemstad terug gaan. VOORTAAN VRIJE VAART OP RIJN IN DUITSLAND. Buitenlandse schenen hebben geen vergunning meer nodif? voor deelneming aan het Rijnverkeer binnen Duitsland. Van 1 mei a.s. af zal een algemene verdunning in het kader van de Duitse devie- zenwetgeving van kracht worden waardoor niet-Duitse rederiien en particulieren worden gelijk gesteld aan Duitse scheeDvaart- ondernemingen, voor zover het gaat om het Rijnverkeer en dat tussen de Duitse Rijnhavens en de havens, welke tot en met Hamrn en Dortmund ligoen aan de Westduitse kanalen. TREEDT MR. A. STRUYCKEN AF ALS GOUVERNEUR In doorgaans wel ingelichte kringen wordt betwiifeld of mr. A. A. M. Struycken, de gouver neur der Nederlandse Antillen, zijn ambtsperiode zal voltooien. Hij werd medio 1951 als zodanig benoemd voor de t;;d van zes iaar. De heer Struycken werd enige dagen geleden naar Den Haag ontboden in verband met een conflict tussen hem en de Antilliaanse landsregering. Volkskr. MET PRINSJESDAG REEDS 225 PARLEMENTARIËRS. De uitbreiding van de Eerste Kamer van 50 tot 75 leden en van de Tweede Kamer van 100 tot 150 leden is zonder hoofdelijke stemming door de se naat goedgekeurd. De algemene instemming van de senatoren met deze Kameruitbreiding kwam als een verrassing, want bij het de bat van dinsdag liet men aan KVP-, PvdA- en VVD-zijde dui delijk doorschemeren, dat er in die fracties op tegenstemmers ge rekend moest worden. De socia listen, prof. Schermerhorn en mevr. Verweij-Jonker onttrokken zich aan de stemming door even voordien de Kamer te verlaten. MINISTERIE VAN ARBEID IN ONDERZOEK. In opdracht van minister Suurhoff is op het departement van Sociale Zaken en Volksge zondheid een ambteliike commis sie in het leven geroepen, die zal moeten nagaan, welke taak weg gelegd zou kunnen zijn voor een eventuele bij de kabinetsformatie te vormen ministerie van Arbeid. REM OP AFBETALING. De Tweede Kamer is van plan reeds volgende week het wets ontwerp te behandelen, waarin wordt voorgesteld de minister van economische zaken bevoegd heden te geven om in te grijpen bij afbetalingsovereenkomsten. Het ontwerp is een maand gele den bij de Kamer ingediend. De regering drong aan op spoed en de afgevaardigden zijn bereid de zaak af te doen voordat zij de ze week donderdag uiteen gaan. MAAR ÉÉN DOORBRAAK DER CHRISTELIJKE BEGINSELEN. Het enige, wat wij van onze kant bij de verkiezingen op 13 juni kunnen doen, ten gunste ook van de volgroeiing onzer po litieke eenheid, dat is: duidelijk maken, dat een overwinning van de socialistische doorbraak naar katholieke kant uitgesloten is. Er is maar één doorbraak die telt: dat is de doorbraak van de christelijke beginselen, van de natuurlijke zedewet, de door braak van de katholieke politiek. BEZOEK VAN ITALIAANS MINISTER. De Italiaanse minister van buitenlandse zaken, professor Martino en zijn echtgenote zullen a.s. zondagavond voor een offi cieel bezoek te Brussel aanko men. Dinsdag 8 mei a.s. zal mi nister Martino doorreizen naar Nederland. MEI 1956. MARIA KONINGIN. In 1830 verscheen Maria in de vorm van een wonderdadige me daille van Catharina Labouré, 'n jonge kloosterzuster in Parijs. Dat feit zou men als het begin kunnen aanmerken van een nieuwe gestadig groeiende Maria verering in de Kerk, als de dage raad van wat wij in de laatste ja ren in volle glans mochten aan schouwen in de toewijding van heel de wereld aan Maria, het tijdperk van Maria. Zelfs niet- katholieken erkennen dit feit. Het nieuwe feest op 31 mei, Ma ria Koningin, mag men als een bekroning zien. Zo begrijpt men dat de Paus heel de christenheid deze maand laat bidden„Dat de volkeren door Maria als Konin gin te erkennen, meer één mo gen zijn". PLAN VOOR VOETBALPOOL AAN REGERING VOORGELEGD Mr. Blaisse (KVP) maakte proeve van wet. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond heeft donderdag middag het woensdag door zijn bestuur goedgekeurde rapport van de voetbaltoto-commissie, waarin wordt voorgesteld de op richting van een wettelijk gere gelde voetbalpool toe te staan, aangeboden aan de ministers van Justitie en van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen. Een der drie leden van de commissie, mr. P. A. Blaisse, lid van de Tweede Kamer voor de Katholieke Volks partij, heeft op een persbijeen komst in Den Haag meegedeeld, dat hij een proeve van wetsont werp, waarin hij een schets van een voetbalpool geeft, reeds klaar heeft. Mr. Blaisse hoopt evenwel dat het nieuwe kabinet uit eigen beweging een wetsvoorstel bij de Staten-Generaal zal indienen. Het rapport van de voetbal toto-commissie, dat werd toege licht door de heer E. Joosten, be stuurslid van de KNVB en mr. Blaisse, suggereert de KNVB li centiehouder te maken van de op te richten voetbalpool. De voet balbond zou dan op zijn beurt de organisatie van de totalisator moeten opdragen aan een stich ting, die uitsluitend op dit gebied werkzaam zal zijn. Deze stichting krijgt een raad van bestuur waar in overheid en vrije organisaties gelijk vertegenwoordigd zijn. Hij zal dan bestaan uit twee leden, aan te wijzen door de minister van O. K. en W.; een lid door de minister van Financiën; één door de bewindsman van Justitie; 2 door de KNVB; één door het Ne derlands Olympisch Comité en één door sociale en culturele or ganisaties. DE PRIVILEGES VAN PRINSES GRACE-PATRICIA. Prinses Grace-Patricia heeft, nu zij gehuwd is met de vorst van Monaco, plotseling de be- schikkink gekregen over 'n groot aantal priveleges. Deze voorrechten zijn o.a.zij mag nu op al haar eigendommen het wapen der Grimaldi's dra gen; in geval van eventueel over lijden van de prins mag zij de re gering over het vorstendom voe ren. In de opera heeft zij 't recht om in de prinselijke loge plaats te nemen, terwijl de carabiniers van het paleis voor haar het ge weer moeten presenteren. Boven dien moeten alle politie-agenten in Monaco haar salueren. Verder heeft zij de beschikking over een appartement in alle le gaties, die Monaco in vreemde landen heeft, terwijl zij nu offi cieel ook over een appartement beschikt in Parijs aan de Avenue du Maréchal Mounonry. Verder beschikt zij nu over een domein, gelegen in Marchais (in het de partement Aisne. Voorts over twee jachten en tien automobie len. Verder deelt zij een privilege met alle andere Monagasken: ze mag zonder perronkaartje op het station van Monaco vertoeven! Een eigen vlag krijgt ze echter niet; is de prins afwezig en de prinses thuis, dan waait de orin- selijke vlag niet. Bovendien krijgt ze geen eigen inkomen van de staat Monaco als echtgenote van de vorst, maar ze zal 's vorsten inkomen ad frs. 192 miljoen moe ten delen DINSDAG 1 MEI 1956 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per weck. DE ECHO mil ZUIDEN 79e JAARGANG No. 34 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs IQ cent per m.iv Contract-advertenties speciaal tarief Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2062.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1