dag- 1 VROOM DREE§MAM WAALWIJK woens GAPELLE ■I prijzen Blijft het Nederlands Elftal dit seizoen ongeslagen? 325 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DINSDAG 1 MEI 1956 ALLEEN GELDIG WOENSDAG 2 MEI schriftelijke en telefonische 's-HERTOGENBOSCH TILBURG HELMOND WILDE VAART VERGADERING VAN DE NED. CHR. VROUWENBOND AFD. WAALWIJK EN OMSTREKEN. BESTELLINGEN WORDEN HIEROP NIET AANGENOMEN. Dit is voor de jeugd een ideale sandaal, mlt onver- slijtbare vormrubber zool. U kunt kiezen uit rood, wit en tan. In wit is liet een mooi Communieschoentje, maten 32-35 6.25 26-27 6.45 22-23 3.65 20-21 28-31 5.35 Goudkleurig kinderarm bandje, met blauw emaille scapulier medaille. Dit is een leuk Communiegeschenk, speciaal verpakt in «j 35 luxe geschenkdoosje Uni poplin herenpyama, met brede elastieken band, contrasterende kraag en manchetten en is geheel ge- paspoild, het kenmerk van de betere pyama. Van deze unieke aanbieding moet U beslist profiteren ^50 Fraai gebakstel,~van helder glas, bestaande uit: grote schaal en 12 bordjes, echt iets om cadeau te geven. Onmisbaar bij feeste- 075 lijke gelegenheden Grote partij werkhemden, van betere drill, met 2 borst zakken, met stolpplooi. In lever, raf, groen, taupe en khaki, krimpvrij 690 Leuke skisokjes, in witte fil d'écosse, van oen zeer zware kwaliteit. Wij brengen dit in de sportieve ankiet, met omgeslagen boordje, in kinder- en damesinaten, van 1 t/m 10. 4 Maat 1 Kleine stijging per maat Stevige viltlapjes, in wet 30 verschillende kleuren. Leuk voor applicatie, corsa ges, garnering en JL c viltfiguurtjes per 3 stuks 75 c Prima Twents graslinnen, voor lakens, slopen en schor ten; een betere kwaliteit voor een zeer aantrekkelijke prijs, 180 cm. 2.45 4 95 160 cm. 2.35 150 cm. Florijnen, heerlijk licht koekje, /iOic 250 gram Abrikoosjes, op sap, heer lijk over de pudding, 4 05 grote pot statie Exclusieve leuk gebloem de katoenen damespyama. Dit nieuwe model heeft een aangeknipt mouwtje, aparte zakken en is geheel wit afge biesd. Verkrijgbaar in frisse kleurencombinaties, voor de unieke prijs van ^90 „Lumen", de betrouwbare wekker, iaat U 's morgens nooit in de steek, met licht gevende wijzers en cijfers en is uitgevoerd in moderne pastelkleuren. Wij geven op dit prima uurwerk een jaar schriftelijke 2L 90 garantie Wegens enorm succes brengen wij nog éénmaal de bekenda tweepersoons stalen slaapkamer, 1e klas fabrikaat, bestaande uit: ledikant 120 x 190 cm., sleemodel, met voet bord en gezondheidsspiraal (15 jaar garantie), 1 nachtkastje, 1 tafel en 2 stoelen. In groen/crême en 11250 brons/crème, compleet OPRICHTING R.K. STANDS ORGANISATIE VOOR DE WERKN. MIDDENSTAND. In zaal Thalia werd vrijdag j.l. een oprichtingsvergadering ge houden van een R.lv. Standsorga nisatie voor de Werknemende Middenstand. Om kwart over 8 opende dhr. A. J: A. van der Donck de ver gadering als algemeen voorzitter van de W. M. Hij behandelde de belangrijkheid van de Standsor ganisatie in deze tijd, waaronder hij vooral de Werknemende Mid denstand op de voorgrond plaat ste. Tevens schetste spr. het on derling verband, tussen de diver se Standsorganisaties. De W. M. maakt thans een sterke ontwik keling door. In 1955 traden 1400 nieuwe leden toe. Tot 31 maart j.l. werden dit jaar reeds 1200 nieuwe leden genoteerd. De belangen der middenstands- groepen, aldus spr., kunnen al leen op de juiste wijze worden behartigd, wanneer de W. M. in een eigen principiële standsorga nisatie is georganiseerd. Hij zetle diverse aangelegenheden syste matisch uiteen en illustreerde de ze met historische feiten. „De juiste sociale orde kan al leen dan gewaarborgd worden als deze ""baseerd is op het norma tieve christendom en 't brengen van de christelijke principes in de Publiekrechtelijke Bedi-Ts Organisatie". In het voorlopig bestuur heb ben op voorstel van de heer v. d. Donck zitting genomen de heren J. J. Pulles, P. J. v. Zon en H. de Louw uit het voorlopig comité, en d„ heren Broekhoven en Hak kenberg. Na het officiële gedeelte wer den enkele voordrachten en schetsjes uitgevoerd door Mej. Trees v. d. Donck en Simon Vroom, o.a. een gedeelte uit „Elektra" van Sophocles. De uit gevoerde nummertjes vielen zeir in de smaak, vooral de lichtere werden met veel verve voorge dragen en oogstten dan ook een dankbaar applaus. Om circa 11 uur sloot de voor zitter de vergadering met de hoop uit te snreken dat ook voorWaal wijk de Werknemende Midden FEUILLETON van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN" Door ALLAN PENNING. stand een goede organisatie zal worden. „BERG EN DAL" OP ROESTELBERG. De actieve eigenaar van hotel café-restaurant „Berg en Dal" aan de Roestelberg heeft 'n aar dige folder doen verschijnen, waarin hij. wijst op „Brabant op z'n schoonst" aan de rand van de Drunense en Loonse Duinen. Hij zegt hier niet te veel, want schoon is het er en gezellig te vens. Iedereen, oud en pong, rijk en arm, vindt er het ideale oord van verschillende ontspanning en van weldoende rust. Berg en Dal zelf heeft een mo dern café-restaurant en frisse kamers; een ideaal oord voor reisgezelschappen en schoolreis jes. De folder is verlucht met ver schillende moöie kiekjes uit de ze nrachtige streek en bevat een uitstekende wandelkaart hoe men uit alle windstreken „Berg en Dal" op de Roestelberg kan be naderen. 't Zullen zeker steeds meerdere bezoekers zijn die dit mooie oord ontdekken en daar voor zal deze folder een goede reclame zijn. Op donderdag 26 april verga derde de Ned. Chr. Vrouwenbond afd. Waalwijk en omstreken in het verenigingslokaal van de Ned. Herv. Kerk te Waalwijk. Spreker op deze avond was de heer B. Koekkoek, inspecteur van het lager onderwijs te Go- rinchemhet onderwerp van zij n toespraak was„Opvoeding en ontmoeting". Op zeer deskundi ge wijze sprak de heer Koekkoek over de opvoeding, die hij zag als een ontmoeting. Reeds bij kleine kinderen ziet men een be hoefte aan contact met andere mensen: een kind staat niet als individu alleen in de wereld, maar hunkert b.v. naar verhalen waaruit blijkt dat het de wereld en de mensen om hem heen wil leren kennen. Elke ontmoeting maakt armer of rijker, dat geldt in bijzondere mate van het con tact opvoeder-kind. Daarom is 't ook van zo groot belang dat het opvoeden biddend gebeurtnaast ons onderricht en ons voorbeeld behoren we ook dit niet te ver geten. Als grote opdracht zag spr. het samen met de kinderen heenleven naar de grote Gemeen schap met de Heiland. Met grote belangstelling be luisterden de aanwezige dames deze baeiend voorgedragen le- zin" die allen verriikte. Het dankwoord dat de presi dente na afloop tot de heer Koekkoek richtte, vertolkte aller gevoelens. De volgende vergadering vindt plaats op 24 mei, waar de heer Laarman uit Den Haag zal spre ken over het misbruiken van Gods naam door het vloeken. HET BRABANTS ORKEST. Het laatste abonnementscon cert in de serie A van Het Bra bants Orkest in dit seizoen zal onder leiding staan van de Duit se gastdirigent Georg Ludwig Jo- chum, General muzikdirektor in Duisburg. Georg Ludwig Jochum is de jongste zoon uit een zeer muzi kale Zuid-Duitse familie en een broer van Engen Jochum. Hij was o.a. enkele jaren diri gent van de Bamberger Sympho- niker. Gasteert regelmatig bij het Rias-orkest in Berlijn en gaf con certen in Oostenrijk, Slowakije, Frankrijk, Italië, Spanje, Fin land, België, Griekenland, Zwe den en Argentinië. Het is thans voor de eerste maal dat hij in Nederland zal di rigeren. Het Brabants Orkest vond de heer Jochum op korte termijn bereid de Oostenrijker Bernhard Paumgartneh te ver vangen, die zijn gastdirecite we gens ziekte moest afzeggen. De data der concerten zijn: Tilburg 9 mei; 's-Hertogen- bosch 11 mei; Eindhoven 12 mei; Breda 13 mei. Spreekbeurt. Woensdagavond 2 mei spreekt Ds. G. Taverne in het gebouw Chr. Belangen aan de Heilstraat. Aanvang half 8. Een beschouwing, ons aangebo den door de heer H. W. H. Her berts, oud-voorzitter van de Keuze-Commissie. Men kan lang en breedvoerig discussiëren over de vraag, hoe de overwinning van het Neder lands elftal onlangs in „de hel van Deurne" tot stand gekomen is, het blijft dan toch maar een prestatie, waarmede we vele ja ren lang (uitgerekend meen ik vanaf 1947) waarlijk niet ver wend waren. De critiek over deze wedstrijd is overigens bepaald niet mals geweest. Unaniem waren de be schouwingen van mening, dat de uitwedstrijd tegen België stellig de slechtste was die het Neder lands elftal in dit seizoen heeft gespeeld. Dat spil v. d. Hart van de 22 spelers veruit de beste werd ge noemd en dat men aan deze ont moeting zelfs zijn naam wil ver vinden, bewijst wel, dat deze Antwerpse overwinning met be trekking tot de kracht van het gehele Nederlands elftal uiterst voorzichtig gehanteerd moet wor den. In een beschouwing vóór de wedstrijd hebben wij er op ge wezen, dat er een zeker gevaar bestond, onze kansen voor Ant werpen al te zeer af te stemmen op het klinkende succes tegen de wereldkampioenen te Düsseldorf. We hebben toen de vrees laten horen, dat we te veel als favoriet naar Antwlerpen zouden gaan, vooral ook omdat men uit de uit België gelanceerde berichten zou gaan wanen, dat het Belgische elftal werkelijk zwak was. Ook dit deel van onze voor spelling is uitgekomen. Verdedi gend had het elftal van de Rode Duivels door de vervanging van Carré door Van Kerckhoven on tegenzeggelijk aan kracht gewon nen, terwijl ons elftal door het gemis van Lenstra zeer bepaald verzwakt was. Zo lagen de kan sen in Antwerpen dus gelijk, en dat we daar nu hebben gewon nen, mag gerust voor de Oranje- ploeg ais een zeer goede noot worden aangetekend. Het ver toonde spel mag dan al wel niet daverend zijn geweest, in zulke derby's, waar iedere meter grond bij wijze van spreken voet voor voet hardnekkig moet worden betwist, moet men van goed spel en rustige spelopbouw niet al te veel verwachten. In zulke wed strijden speelt ongewilde nervo siteit bij beide elftallen 'n veel te grote rol en dan gaat de juiste afwerking immers wel eens te wensen overlaten. Dan gaan bal vaardigheid en techniek herhaal delijk ^rloren in een haastig, te haastig enthousiasme en ziet men daardoor bekwame spelers fouten maken, die men van een internationaal niet zou verwach ten. Al met al echter staat het Nederlands elftal er in deze pe riode van herstel uitstekend voor. Met nog twee wedstrijden voor de boeg in dit seizoen, bleven we ongeslagen. Een -estatie, die ons tot 1948 en veruit in de grote jaren van voor de oorlog terug brengt. Eens in die gloriejaren bleef liet Nederlands elftal gedu rende een geheel seizoen onge slagen. Het presteerde zelfs een dozijn ontmoetingen achter el kaar zonder verloren wedstrijd te spelen. Voorlopig zullen we al I zeer tevreden zijn, indien we er dit jaar zonder kleerscheuren af zouden komen. De wedstrijden tegen Ierland en tegen Saarland zullen daarop het antwoord ge ven en het komt mij voor, dat dit geen hindernissen zijn, waar op Oranje noodzakelijk dient te struikelen. Met de langzamer hand wel zeer geroutineerd ge worden verdediging en 'n voor hoede, waarin e'ën 'goed willende Lenstra als dirigent zal fungeren kunnen we hoop hebben, dat ook deze bovengenoemde tegenstan ders straks de huidige' kracht van het Nederlands elftal zullen ondervinden. Het komt ons voor dat over de gehele linie we lang zaam maar zeker weer vooruit gaan. De tijd van de inzinking in speltechnisch- en tactisch op zicht lijkt ons afgesloten en voor bij. We beginnen weer mee te tellen. De resultaten van 'n goed geleide training en een grondige voorbereiding beginnen zich af te tekenen. Ook in semi-inter- Iandwedstrijden. Zuid-Nederland won van Luxemburg en Oost— i Nederland bedwong door uitste kend spel (heel wat heter dan we in de laatste jaren in 't Oos ten gewend waren) een knap spelend elftal, dat van Noord oost-Frankrijk. Volgende week hopen we van deze wedstrijd goed nieüws te kunnen brengen en zullen we on ze lezers gaarne 'n voorbeschou wing geven voor de op Hemel- vaartssdag met spanning tege moet geziene ontmoeting tegen Ierland. De belangstelling voor deze wedstrijd, die in het Feije- noord-stadion zal plaats hebben, is enorm groot. Bij het Rode Kruis, dat een deel van de plaats- kaartendistributie mag verzor gen, werden niet minder dan ruim 50.0000 plaatsen aange vraagd. Dat betekent, dat er nog wel enige duizenden voetballief hebbers teleurgesteld zullen moe ten Worden. Het legioen groeit weer. We kunnen ook uit dit verschijnsel de waardering van het publiek voor de prestaties van het Ne derlands voetbal aflezen. WERELDTITEL VOETBAL. Nederland in poule met Oostenrijk en Luxemburg'. Nederland, Oostenrijk en Luxem burg zijn in een der negen pou les ondergebracht, waarvan de winnaars in 1958 te Stockholm zullen deelnemen aan het toür- nooi om het wereldkampioen schap voetbal. In elke groep spe len de ploegen in de voorronden twee keer tegen elkaar tussen 1 puni 1956 en 31 december 1957. In totaal hebben 53 landen voor het tournooi ingeschreven. De indeling der groepen in de Europese sector luidt: Groep 1: Denemarken, Enge land, Ierse Vrijstaat. Groep 2: België, Frankrijk; IJsland. Groep 3: Bulgarije, Hongarije, Noorwegen. Groep 4: Oost-Duitsland, Tsje- choslowakije, Wales. Groep 5: Oostenrijk, Luxem burg, Nederland. Groep 6: Finland, Polen, Rus land. Groep 7: Griekenland, Roeme nië, Zuid-Slavië. Groep 8: Noord-Ierland, Italië, Portugal. Groep 9: Schotland, Spanje, Zwitserland. Alleen Duitsland weréld- kampioen 1954 en Zweden organiserend land komen au tomatisch in het eindtournooi. Naar Zweden gaan voorts de winnaars van drie Zuidameri- kaanse, twee Noord- en Midden- amerikaanse en vier Aziatisch- Afrikaanse groepen. 6). Een man met mijn ervaring weet niet, maar voelt.voelen moet je een markt en dat kan jeTi ny DuvenaireMijn contract- je dekken, ergens, waar het zo veilig als de bank en dan huis toe jongenhuis toe Nog 'én klein verder deukje en het wordt het laatsteEen mens moet niet te schraperig worden." Maar aldra werd zijn zalige rust verstoord door het razende get jen gel van de telefoon. Het scheen of zijn komst als een lopend vuurtje door de markt was gegaan. Er was geen prijzen-relletje, of Tony Du venaire gokte mee. Het ideaal van de makelaar! Dus belde makelaar na makelaar hem op. De markt bleef kelderen, prijzen brokkelden af als bomijs bij dooi en na elk te lefoontje krabbelde Tony weer een paar cijfertjes op het kladje papier. Zijn winst groeide elke tien minu ten en in stomme verbazing zat hij naar die idiote cijfers te staren. „Oppassen Tonywaar schuwde hij zich zelf, „het wordt zo langzaam aan een kindje met een waterhoofd.... Niet te lang wach ten, want elk moment kan die zeep- bubbel uit elkaar spatten. Het is nu maar de zaak, aan wie ik 't klusje zal geven.... 's Kijken, wie heeft een tijd niks aan me verdiend? Bobbie.... nee, die haai krijgt ge noeg, ook zonder mij. Jan van We- sel?Ach, die vent drinkt 't toch maar op. Wacht 's.die ouwe van Ha verdingenarme bliksem, ja laat ik die nou maar 's wat laten verdienen. Tenslotte zijn het toch allemaal maar loopjongens, dus het doet er geen bliksem toe wie het voor me dekt Mijn God, wie had dat kunnen denkenzo'n val had zelfs ik niet kunnen voor zien.... Tony, Tony, nu ben je eerst recht een man in bonus!" Hij belde Van Haverdingen op en vroeg hem te komen, maar vooral met niemand er over te spreken, 'n Half uur later kwam hij bin nenhollen, amechtig. „Morgen, mijnheer Duvenaire zei hij onderdanig, bijna serviel, „mijn God, wat een markt, mijn heer.... Ze zijn stapelgek gewor den. Ze smijten eenvoudig de boel t weg en d'r is geen koper te vinden, j al ging je met een schepel de markt rondHij zuchtte. „Had ik maar geld, dan wist ik het wel. Dat zijn geen prijzen die stand houden en met een beetje groot lef is er op het ogenblik een fortuin te verdie nen. Wat mag ik voor u doen, mijn heer Duvenaire?" „Doen, wat jij zou doen als je geld had, Van Haverdingen Kopen, maar.voorzichtig kopen, je mond houden en alleen kopen van mensen die veilig zijnIk geef je een kans om een slordige duit commissie te slepen, vader, maar als je me met een Wang Ho of' een andere stink-Chinees aan komt, dan is het spul ineens uit en hoef je nooit meer bij me te ko men Prima verkopersver trouwelijk kopen en geen snertpar- tijtje van een paar honderd picol Wie zit er met de grootste par tijen?" „Tja, naar ik hoor, zit de Burma Export met een flinke dot in d'r maag en Graveling Co. zitten, naar men zegt, er ook dik in Tot hoever mag ik gaan, en wat voor levering moet u hebben? Ik geloof, dat ik bij de Burma al leen wel een vijf tot zeshonderd ton kan vinden. De laatste notering is 34, maar voor zo'n kwantum zou den ze misschien wel een pop min der willen nemen. Zal ik 's probe ren?" Tony Duvenaire blies een reus achtige wolk rook naar .boven. „Vijfhonderd ton is mij goed, maar ik heb liever negenhonderd ton als je ze te pakken kan krijgen. Probeer 's tot 32 terecht te komen, maar als het moet, mag je tot 34 gaan. Enfin, laat nou maar 's zien wat je waard bent. Enmond dicht, tot je de hele boel vast in handen hebt.... Nou, schiet op!" Van Haverdingen pakte zijn hoed. „Ik bel direct op, wanneer ik het heb. Bij voorbaat dankNog even kwam hij terug. „Da's waar ookwat voor levering moet 't zijn?" „Juni, juli", zei Tony nonchalant. En die twee woorden kostten To ny bijna zijn gehele fortuin en hij merkte het pas toen Van Haverdin- gens sluitnota op zijn tafel lag. Toen hij zijn fout bemerkte, liet hij een lelijk woord los en sloeg zich voor zijn kop. „Wat een ellendige stommiteit heb ik nou begaan... Dat korter van, als je met een kater* op kan toor zit. Een verkoopcontract voor juli-augustus levering en gedekt, met een inkoopcontract voor juni- juli, in een waanzinmarkt, als we op het ogenblik hebben. Reken er maar op, dat ze op 1 juni 's mor gens om 9 uur met de hele partij voor je deur liggen en dan kan Tony-lief het partijtje Jantje Con tant je betalen en een maand lang aanhouden.... Mijn God, ik kom er niet, als het een beetje wil" en als een gek sloeg hij aan het reke nen, hoeveel geld er nodig was voor de financiering van het hele geval. Het liep in tonnen en nogmaals tonnen, terwijl de bank alle bele ningen had opgezegd en zeker geen nieuwe zou nemen, zelfs al kon hij bewijzehrdat de boel doorverkocht was en zijn kopers zo veilig waren als de bank zelve. Nauwkeurig cij ferde hij uit wat zijn bezit was en wat onmiddellijk te realiseren was. Het was een sappig bedrag, maar ongelukkigerwijs net niet voldoen de om de koffie te betalen. Er ont brak een dikke dertig mille en hoe hij ook rekende en cijferde, dertig mille bleef het tekort. Die nacht sliep Tony weer niet en in de geheimzinnige stilte van de diepe tropennacht zon hij op middelen om aan het ontbrekende geld te komen. Een snood plan werd geboren en menige boef heeft ja renlang in de gevangenis gezucht voor heel wat minder. Duvenaire had een broertje dood aan versche ping van goed met alle daaraan verborgen zorgen. Wat hij tegen Peter Wins gezegd had. Je expor teert alleen als er geen enkele an dere mogelijkheid is om van je strop af te komen, was volkomen waar. Zijn zaken gingen op papier; de winsten of de stropjes alleen waren echt. Maar er was één uitzonde ring. Op één van zijn vacantiereis- jes had hij eens bandenpech gehad en was hij terecht gekomen bij het simpele huisje van een zendeling, één dier hooggestemde idealisten, die hun gehele leven in dienst van de mensheid hebben gesteld. Het is een bewonderenswaardig ras, stille weldoeners, die zichzelf ge heel hebben weten weg te cijferen en niets meer van het leven vragen dan goed te mogen doen, hulp en steun te mogen verlenen aan hen, dit dat behoeven leiding te geven, de zieken te verzorgen en op de koop toe nog het licht van Christus en de christelijke liefde te versprei den. Zij zwaaien niet met de Bij bel, maar helpen eerst. Zonder te vragen, zonder eigenbelang, zij zijn half doktér, half landbouwer, half schrijnwerker of smid, half onder wijzer en half prediker. (Wordt vervolgd)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 2