Drunen levert voortreffelijke bijdrage tot recreatief potentieel van Midden-Brabant in Waalwijk 3 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DINSDAG 1 MEI 1956 3 Op 12 mei opent de Klinkaertzijn poorten Wie het in de laatste jaren sterk toenemende vreemde lingenverkeer in Midden-Brabant met enige aandacht heeft gevolgd, zal ongetwijfeld tot de conclusie komen dat dit hart van Brabant hard op weg is zich te ontwikke len tot het meest aantrekkelijke en voornaamste toeristencen trum van ons land. En men mag deze bevinding ontdaan beschou wen van elk provinciaal chauvi nisme, want men treft hier in derdaad een gebied, aan dat door zijn uitgestrektheid, zijn moge lijkheden en zijn unieke ligging aan de eisen van de meest ver wende vakantieganger kan vol doen. De heer Spijkerman achtte het nieuwe kampeercentrum om vier redenen van zeer grote betekenis. Op de eerste plaats betekent het een besparing van recreatiege bied. „De Klinkaert" omvat na melijk 8 van de voor recreatie gebied bestemde grond. Men kan hier op een betrekkelijk klein gebied een groot aantal mensen ontvangen, hetgeen dus een be sparing van ruimte betekent. De met zo 'grote omvang van 't kam peercentrum is evenwel geen en kel bezwaar, omdat men een zeer grote uitloop heeft naar de mooi ste gedeelten van Midden-Bra bant: het uitgestrekte duinenge bied, de Efteling, Waalwijk met zijn belangwekkend schoenen museum, zijn prachtig zwembad en recreatiegebied en zijn andere bezienswaardigheden, Vught en Helvoirt, Udenhout, Oisterwijk en het watersportgebied ten noorden van de Langstraat. Op de tweede plaats is „De Klin kaert" geheel ingesteld op het al gemeen- en jeugdtoerisme, ter- w';i vooral aandacht is besteed aan de gezinsrecreatie. Van grote betekenis is dit nieuwe centrum ook vanuit het oogpunt van de volksgezondheid. Alles is er keu rig en tot in de puntjes verzorgd. Ten derde vormt het een prach tig en welkom rustpunt in het jachtige moderne leven, waarin de mens bijna geen tijd meer heeft om to zichzelf te komen. En tenslotte vestigde de heer Spijkerman de aandacht op de opvoedende waarde van dit cen trum. Onder een bekwame lei ding leert men hier de natuur liefhebben en 't voorkomen van verontreinigen en bésëhadigen van terreinen. Daarnaast is er alle gelegenheid tot het geven van films, lezingen en goede ont spanningsavonden. De directeur, de heer Bours, gaf tenslotte een overzicht van de inrichting en de capaciteit van het centrum, waarna het gezel schap een rondgang over het ter rein maakte in tegenwoordigheid van burgemeester Snels en Deken Rooijackers, resp. voorzitter en vice-voorzitter der Stichting. I Dr. H. G. Langemeijer Sr. geridderd. Deze evolutie is te meer ver bazingwekkend omdat zij zich in een zo kort tijdsbestek heeft vol trokken. Nog niet zo lang gele den immers was het in feite al leen Oisterwijk dat faam genoot als Brabants vakantie- en toeris tencentrum, hetgeen duidelijk wordt geïlustreerd door de vol gende cijfers: in 1948 telde men in Midden-Brabant aan vakantie pensions 300 bedden, waarvan al leen in Oisterwijk al 250; in 1956 bedroeg het totaal aantal 801. Deze snelle ontwikkeling is enerzijds het gevolg van de grote industriële opbloei van Midden- Brabant in de na-oorlogse jaren, waardoor men ook hier steeds sterker de behoefte ging voelen aan een doeltreffender en veelzij- diger recreatiegebied, anderzijds komt zij voort uit de toenemen de afbrokkeling van recreatiege bied in het gehele land. Het is dan ook alleszins verheugend dat zowel het provinciaal bestuur als een aantal gemeentebesturen zich bewust zijn geworden van een taak op nationaal niveau en de ontwikkeling en uitbreiding van Midden-Brabant als recreatie- en toeristencentrum met kracht en voortvarendheid ter hand geno men hebben. Bij deze gemeenten, van welke wij in naaste omgeving mogen noemen Loonopzand, Udenhout en Waalwijk, heeft zich thans ook Drunen gevoegd. Drunen, dat in de laatste jaren een zeer op vallende industriële opbloei heeft mogen beleven, heeft een voor treffelijke bijdrage geleverd tot het recreatief potentieel van Mid den-Brabant in de vorm van het unieke kampeercentrum „De Klinkaert", dat op 12 mei a.s. zijn poorten ?al openen. Jn samenwerking met de Streek- VVV Brabants Centrum heeft het Stichtingsbestuur van „De Klinkaert" op 25 april j.l. een persdag samengesteld, die geheel in het teken stond van de plaats welke dit kampeercentrum in neemt in het totale recreatieve beeld van Midden-Brabant. Men bracht daarvoor, onder leiding van de directeur der Streek-VVV de heer H. Verwiel, allereerst één kort bezoek aan Udenhout, waar het gezelschap journalisten in 't prachtig gelegen „Bos en Duin" werd verwelkomd door burge meester mr. W. Verhoeven, die in een korte toespraak wees op het prachtige natuurschoon rond Udenhout en op de belangrijke plaats welke deze gemeente in het vreemdelingenverkeer in neemt. Hier ook maakte men kennis met de „Udenhoutse broe der", een gebak waarvan slechts één bakker in Udenhout het ge heim kent en waarmee hij op.'n tentoonstelling in Londen een gouden medaille verwierf. Na deze maaltijd zo mag men het nuttigen van dit „gebakje" wel noemen werd een korte wan deling langs de duinrand ge maakt. Reeds op deze eerste duin rand heeft men een prachtig ge zicht op het 2500 ha. grote ge bied der Loonse, Drunense en Udenhoutse duinen met zijn ty pische zandverstuivingen en won dermooie bospartijen, waar alles in ongerepte staat gehandhaafd is en waar men uren kan dwalen en verdwalen zelfs, als men dit gebied niet kent. Jammer is dat er bijna geen dag kan voorbij gaan of men stuit er op militai re oefeningen, compleet met tanks en al dat fraais, waarbij vernielingen uiteraard niet ach terwege blijven. Het armzalige v stukje recreatiegebied dat Neder land nog heeft, wordt op deze manier misbruikt en geschonden (zie Veluwe). Van Udenhout ging de tocht naar het natuurpark „De Efte- ling", waar het gezelschap een complete Brabantse koffietafel kreeg aangeboden door de direc tie van dit park. Over het park zelf schreven wij reeds uitvoerig in ons mumper van 16 april j.l. „De KLINKAERT". Jn het nieuwe kampeercentrum „De Klinkaert" werd het gezel schap ontvangen door burge meester Snels namens het; ge meentebestuur en het stichtings bestuur, door een aantal leden van dat bestuur en door de heer Bours de directeur van „De Klin kaert". Namens het gemeentebestuur en het stichtingsbestuur gaf bur gemeester Snels in z'n welkomst woord uiting aan zijn grote waar dering voor dit bezoek en schet ste hij in het kort de ontwikke ling van Midden-Brabant als re- creaiegebied en in het bijzonder de betekenis van dit nieuwe kampeercentrum dat ongewijfeld in een dringende behoefte voor ziet en waarbij rnen niet alleen heeft gedacht aan de behoefte in eigen streek, maar ook aan de rest van ons land en vooral aan de randstad Holland. De heer A. C. Spijkerman, se cretaris van de Nederlandse Kam - peerraad, noemde het nieuwe kampeercentrum een verbazing wekkend initiatief van het ge meentebestuur, dat op voortref felijke wijze de dynamische ont wikkeling van het toerisme in de laatste jaren heeft verstaan en benut. Deze ontwikkeling is hel gevolg van een aantal factoren, waarónder de gewijzigde vorm van logies verschaffen een zeer belangrijke plaats inneemt. De heer Spijkerman onder scheidde drie vormen van toeris me, t.w. algemeen toerisme (sei zoen hotellerie)sociaal toerisme en het jeugdtoerisme. Vooral met de twee laatste heeft men te ma ken, omdat deze direct in con tact komen met de kleine ge meenschappen. De omvang van het sociaal- en jeugdtoerisme, waaraan het luxe karakter ont breekt, overtreft ver het aantal overnachtingen in de seizoenho- tellerie, dat men op 10 miljoen kan stellen. Het aantal over nachtingen in de tentkamperin- gen was volgens de heer Spijker man moeilijk te schatten en de opgaven hieromtrent lopen dan ook nogal uiteen. Hij meende evenwel dat men dit cijfer moet zoeken tussen de 2 en 3 miljoen. In de nieuwe vormen van va kantiebesteding nemen vooral de kampeercentra zeer sterk toe, omdat zij in het bijzonder voor zien in de behoefte aan gezins- recreatie. Deze behoefte is in de na-oorlogse jaren zozeer geste gen, dat men zich op dit punt. ïnet het minste tevreden stelde, tot kippenhokken toe. Nog niet zo lang geleden registreerde de Ned. Kampeerraad 4130 kampeer- inrichtingen, waarvan er echter 900 werden gesloten. BETEKENIS CENTRUM. „De Klinkaert", aldus de heer Spijkerman, behoort tot het beste wat wij op dit gebied in Neder land hebben en hij hield zich er van overtuigd dat elke buiten staander straks enthousiast over dit nieuwe kampeercentrum zal zijn. Tot slot van zijn toespraak sprak de heer Spijkerman zijn verwachting uit dat „De Klin kaert" zich onder de bekwame leiding van de heer en mevrouw Bours zal ontwikkelen tot een van de beste en meest gezochte kampeercentra van ons land. VOORTREFFELIJKE INRICHTING „De Klinkaert" bestaat uit een hoofdgebouw met kantine, kamp winkel, douchecellen, slaapzalen (28 jongens en 28 meisjes) en 'n keuken. Dit gebouw is zeer so ber, doch volgens de modernste eisen ingericht. De kantine voor al is bijzonder fraai en licht, waar de open schouw bij kil weer de gezelligheid en intimiteit nog zal verhogen. Momenteel heefl men verderde beschikking over 10 zes-persoons bungalows, waar men alles aan treft wat een .huishouden van 6 personen maar nodig heeft. Vol ledig servies, keukengerei, be stek, bedden met matrassen en dekens en zelfs linnengoed kan men huren als men dit vergeten heeft. Elke bungalow bestaat uit een zitkamer, een keuken en twee slaapvertrekken. De keuken heeft stromend water en wie zeil zijn potje wil koken kan dit doen op butaangas. Het watergebruik is vrij en als we u vertellen dat water en kranen een speciale hobby zijn van de heer Bours, dan weet u nu al dat 't goed loopt en smaakt. Iedere zitkamer be schikt yerder over een gaska cheltje. Ook de verlichting ge schiedt door middel van gas. Op vallend is dus het ontbreken van elektriciteit. Men heeft deze op zettelijk achterwege gelaten om het lawaai van schetterende en brullende radio's tegen te gaan, want 'n kampeercentrum is ten slotte een plaats waar men rust zoekt en geen kermisvertier. Maar omdat moeder ook wel eens vakantie wil hebben, kan men de maaltijden ook betrekken van de kantine tegen prijzen wel ke men elders vergeefs zal zoe ken. En dat het eten uitstekend is, kunnen wij U verzekeren, want wij hebben er bijzonder smakelijk gegeten. De kampwinkel moet men zich uiteraard niet voorstellen als 'n bedriif waar men van alles in grote verscheidenheid kan krij gen. Deze winkel is er alleen om de bezoekers van het allernodig- ste te voorzien. De rest zal men in het dorp moeten halen, het geen overigens een alleraardigst uitstapje is. En hiermee raken we tevens aan de belangen van de Drunense middenstand. Men heeft in „De Klinkaert" wel een zeer gelukkige oplossing gevon den. De kampwinkel betrekt haar artikelen namelijk direct van de grossiers met de gebruikelijke korting. Deze bonus komt dan geheel ten goede aan de midden stand, die hier dus directe en in directe belangen heeft en met 'n beetje geluk en veel mooi weer slanènd riik kan worden. Verder biedt dit 22 ha. grote terrein nog vele andere mogelijk heden. Aparte kampeerterreinen voor jongens en meisjes, voor gezinskampen en caravankam pen en voor houders van kam- peerpaspoorten. Ieder terrein heeft zijn eigen moderne toilet gelegenheid met douches en wasgelegenheid, terwijl in de na- hijheid enkele natuurbaden gele gen Z'in. De architectuur van dit prach tige kampeercentrum is van de heer L. Lenz, terwijl de voortref felijke uitvoering in handen was van de aannemer de heer v. d. Pas. De bezettingscapaciteit van „De Klinkaert" bedraagt momen teel 800 personen, doch men hoopt deze op te voeren hel aantal bungalows zal o.m. wor den uitgebreid tot 40 tot 1500 personen. Wie wil genieten van een va kantie in het prachtigste natuur gebied van ons land in 'n streek met een recreatief sterk en veel zijdig potentieel, moet zijn schre den eens richten naar „De Klin kaert" (zorgt u er wel voor in 't bezit te zijn van een kampeer- kaartHij zal enthousiast, ge bruind en gezond naar huis te rugkeren om gesterkt het werk weer te hervatten, dat ons slechts zo weinig tijd laat om eens heer lijk uit te blazen en op verhaal te komen. Ter gelegenheid van de 47ste ver- jaardag van H.M. Koningin Juliana, hebben wij zaterdag j.l. kunnen publiceren diegenen uit plaats en streek, die een koninklij ke onderscheiding mochten ontvan gen. Deze publikatie luidde als volgt: Officier in de Orde van Oranje Nassau: J. W. van Heesbeen te Waalwijk, directeur der Waal- wijkse Chroomlederfabriek v.h. Van Dooren de Greeff N.V., voor zitter der Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Noordelijk Noord-Brabant te Waalwijk. Ridder in de Orde van Oranje Nassau: A. J. Wennekes, direc teur van de N.V. tot exploitatie van A. J. Wennekes schoenfa brieken te Loonopzand (Kaats heuvel) M. v. Dongen te Waspik, secre taris-penningmeester van het Waterschap Het Zuider Afwate ringskanaal". J. J. Theeuwes, directeur Le- derfabriek Firma Gebr. Theeu wes en van de N.V. Van den Heu- vel's Steenfabrieken te Gilze- Rijen. Ere-medaille in zilver: A. Duquesnoij, penningmeester' van het Schuttersgilde „St. Cris- pijn en St. Crispinianus" te Be- soijen, gemeente Waalwijk. Ere-medaille in brons J. Muis, besteller PTT, Waal wijk. Ere-medaille in goud M. v. d. Sanden, adjudant van politie te Vlijmen. Ridder in de Orde van de Ne derlandse Leeuw Mr. Frans van Wijck, wethou der van. Amsterdam. Ridder in de Orde van Oranje- Nassau met de zwaarden de ka pitein-vlieger D. J. F. Roks. DE UITREIKING AAN DE HEER J. W. VAN HEESBEEN. Alvorens een relaas te geven van de uitreiking der onderscheiding, geven wij hieronder een korte op somming van de functies welke de heer v. Heesbeen bekleedt en be kleed heeft, waaruit dan moge blij ken welke grote verdiensten deze energieke werker zich heeft ver worven in zijn arbeid voor stad, streek en provincie. Johannes Woutherus v. Heesbeen, die werd geboren op 3 februari 1894 te Baardwijk, is: directeur van de Waalwij kse Chroomlederfabriek v.h. Van Dooren de Greeff N.V.; direc teur van de Koninklijke Delftse Leerlooierij en Dtrijfriemenfabriek v.h. Alex Adam N.V. te Delft; com- missaris der Chemische fabriek Hel- mitin en commissaris der N.V. Ne derlandse Moenus Maatschappij te 's-Hertogenbosch; voorzitter der Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor noordelijk Noord-Brabant te Waalwijk; voörzitter van het be stuur van het oudheidkundig mu seum voor de schoen- en lederin dustrie; bestuurslid dér Middelbare Vakschool voor de Leder- en Schoenindustrie en vice-voorzitter van het bestuur der Nijverheids school voor Waalwijk en Omstre ken; bestuurslid van de Deken van Rielstichting (het St. Nicolaas Zie kenhuis) en oud-lid van Provinciale staten. De heer v. Heesbeen was eveneens voorzitter van het bestuur der tentoonstelling „Waalwijk '48' en vice-voorzitter van de SLEM. Deze zo welverdiende onderschei ding werd hem zaterdagmorgen om half elf te zijnen huize uitgereikt door burgemeester Teijssen, in te genwoordigheid van de beide vice- voorzitters der Kamer van Koop handel, de herën A. Snels en C. Pul- lens, de secretaris Mr. B. v. d. Heij den, Deken Van den Hurk, voorzit ter van de Deken van Rielstichting, de heer Jan Tielen, voorzitter van het bestuur van de Nijverheids school voor Waalwijk en Omstre ken, de heer J. Timmermans, pen ningmeester van het oudheidkundig museum voor de schoen- en leder industrie, de heer J. Klijberg, vice voorzitter van de SLEM, en de heer Spanjer, directer van de Konink lijke Delftse Leerlooierij te Delft, en verder nog in tegenwoordigheid van familieleden en een personeels- delegatie van de Waalwijkse Chroomlederfabriek v.h. Van Doo ren de Greeff N.V. Burgemeester Teijssen schetste in het kort de grote verdiensten van de heer v. Heesbeen als voorzitter van de Kamer van Koophandel en als voorzitter van vele instituten en instellingen. Vooral het probleem van de waterstaatkundige toestand van de streek, is door de activitei ten van de heer v. Heesbeen aan merkelijk dichter bij een oplossing gekomen. Ook in de organisatie van de lederindustrie heeft de heer v. Heesbeen belangrijke functies ver vuld en een grote rol gespeeld, ter wijl hij als industrieel, dank zij zijn bijzondere capaciteiten om een be drijf te leiden en te dirigeren, een ieders bewondering heeft afge dwongen. Burgemeester Teijssen besloot zijn toespraak met de me dedeling dat het Hare Majesteit heeft behaagd de heer v. Heesbeen te benoemen tot Officier in de Or de van Oranje Nassau voor zijn ver diensten voor stad, streek, provin cie en het land. In enkele woorden gaf de heer v. Heesbeen uiting aan zijn dank je gens Hare Majesteit voor deze ho ge onderscheiding en jegens de bur gemeester voor diens vriendelijke woorden, die hij overigens wel wat overdreven achtte, maar ook aan zijn onuitsprekelijke verbazing, want tot op het iaatste ogenblik was hij nog volkomen onkundig van wat er te gebeuren stond. De heer v. Heesbeen zeide zijn beste krach ten te zullen blijven geven voor de verwezenlijking van veel plannen, alhoewel het werk, naar hij zei, dik wijls moeilijk viel, omdat er wel eens omstandigheden zijn waartegen niet te vechten is. Hierna werd het woord gevoerd door de hiervoor genoemde func tionarissen van diverse instellingen en instituten. Uit al deze kernach tige toespraken kwam duidelijk niet alleen de bewondering naar voren voor de energie, het gezonde zake lijk inzicht en de grote stuwkracht van de heer v. Heesbeen, maar ook de grote dankbaarheid voor al het- gene hij in zovele jaren op vele ter reinen van het maatschappelijk le ven voor Waalwijk, streek en pro vincie heeft gedaan in samenwer king met andere bestuurderen. De Waalwijkse harmonie St. Cris- pijn bracht de heer v. Heesbeen 's avonds een serenade, waarbij de voorzitter, de heer Frans Smolders, de gedecoreerde hartelijk huldigde, die zich hiervoor zeer erkentelijk toonde. Ook de harmonie St. Jan bracht maandagmiddag een serenade voor de woning van de heer van Heesheen. Aanleiding hiertoe was, aldus de voorzitter van St. Jan, het feit, dat de nieuw be noemde officier in de Orde van Oranje Nassau een oud-Baard- wijker was. Ook destijds, bij zijn benoeming tot lid van de Prov. Staten, had St. Jan hem een mu zikale hulde gebracht. In Baard wijk is men niet minder trots op deze verdienstelijke burger als welke andere ingezetene in deze gemeente ook. wenste de heer v. Heesbeen, alsook mevr. van Heesbeen en verdere familie van harte geluk met deze zeldza me, hoge onderscheiding. ifoüh* 's Morgens half 10 had in de raad zaal een bescheidener, maar voor de betrokkene daarom niet minder feestelijke plechtigheid plaats. Bur gemeester Teijssen deelde daar n.l. aan de heer A. Duquesnoy mee, dat het Hare Majesteit heeft be haagd aan hem toe te kennen de Zilveren Ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Adrianus Duquesnoy, geboren op 1 juli 1885 te Besoyen, is geen on bekende in het Wqajwijkse gemeen schapsleven. En dat kan hij ook niet zijn, want de heer Duquesnoy is 40 jaar bestuurslid van het Schut tersgilde „St. Crispijn en St. Cris pinianus" te Besoyen (vanaf 1915 als secretaris en vanaf 1950 als pen ningmeester). Sinds 1943 is hij te vens bestuurslid der Besoyense Woningbouwvereniging. De heer Duquesnoy is een beken de figuur in het Brabantse gilde- wezen en als zodanig is hem deze koninklijke onderscheiding dan ook ten deel gevallen. In een korte toe spraak schetste burgemeester Teijs sen de grote betekenis van 't gilde „St. Crispijn en St. Crispinianus" voor Waalwijk, het gildewezen van Brabant, waarbij de burgemeester vooral de nadruk vestigde op de grote en belangrijke activiteiten van de heer Duquesnoy, die nooit enige moeite te zwaar geacht heeft het gilde voor de jongeren levend te houden en anderen door zijn voorbeeld geïnspireerd heeft. De heer Duquesnoy sprak enkele woorden van persoonlijke dank, ter wijl de heer W. de Louw (hoofd man van hetgilde) de dank van 't gilde vertolkte, dat ten gevolge van werkzaamheden niet door meer gildebroeders vertegenwoordigd kon zijn (aanwezig waren de heren De Louw (hoofdman) en Mulders (de ken). BESTELLER J. MUIS ONDERSCHEIDEN. Zaterdag vond op het postkan toor alhier een eenvoudige hul- diginsplechtigheid plaats, ter ge legenheid van de onderscheiding van een zeer bekende Waalwijk se figuur. Het betrof besteller J. Muis, die de eremedaille in brons ontving, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Nadat de jubilaris en zijn echtgenote in de versierde be- stellerskaméf waren ontvangen, werd allereerst 't woord gevoerd door de Directeur van het Post kantoor. De directeur vond dat de heer Muis deze onderschei ding niet moest zien als alleen maar een waardering voor zijn veertig jaren clie'nst als ambte naar, maar dat bij de beoorde ling ook zeer zeker zijn verdien sten op kerkelijk en maatschap- peli'k terrein in aanmerking zijn genomen. Spreker vond het zeer verdiend dat hij de heer Muis deze onderscheiding op de borst kon spelden en hoopte dat de ju bilaris nog lange jaren met deze medaille zou prijken. Hierna werd het woord ge voerd door de heer Inspecteur der PTT uit Den Bosch, die voor deze gelegenheid was overgeko men. De inspecteur zei dat 't hem zeer verheugde dat de heer Muis voor deze onderscheiding in aan merking was gekomen en merk te op dat men in deze onderschei ding, naast de persoonlijke ver diensten van de heer Muis, ook moest zien een waardering van het werk der bestellers in het al gemeen. Het is toch immers zo dat wij in alle omstandigheden op de bestellers kunnen rekenen, wat ook in de laatste barre win ter weer is gebleken. Na de Inspecteur sprak de heer Bonis, oudste ambtenaar van het postkantoor, nog enkele woorden tot de jubilaris. Hij herinnerde vooral aan de verdiensten van de heer Muis voor de vroeger zo be kende Postavonden, die zeer veel succes hadden en waarvan de fi nanciële kant met zeer veel suc ces door de heer Muis werd ver zorgd. .Namens jde collega-bestellers sprak toen de besteller-voorman H. van Engelen. Naast alle reeds genoemde verdiensten van colle ga Muis wilde hij de aandacht vestigen op de collegialiteit van de jubilaris, die tot uitdrukking kwam in de speciale baantjes die de heer Muis onder zijn collegas had. zoals het beheren van spaar en loterijgelden enz. Hij roemde de heer Muis als collega en hij wenste hem nog lang fenoegen met zijn verdiende onderschei ding. Het was voor de heer Muis niet gemakkelijk om een dankwoord te spreken na al dit onverwachte eerbetoon. Hij dankte op de eer ste Maats 11. M. de Koningin voor de eer aan hem bewezen, en de sprekers voor de lof hem toege zwaaid. De heer Muis zeide dal hij nooit meer had gedaan dan wat hij zijn plicht achtte en hij dankte vooral zijn collegas voor de vele jaren van prettige samen werking. Hierna was er gelegenheid om de jubilaris en zijn echtgenote te feliciteren, waarvan door alle aanwezigen werd gebruik ge maakt. Bij koninklijk besluit is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau Drr. H. G. Langemeijer Sr,, 40 jaren arts te Waalwijk en 25 jaar geneesheer-directeur van het St. Nicolaas-ziekenhuis aldaar. Deze koninklijke onderscheiding werd hem zondagmiddag te zijnen huize in de kring zijner familie en in tegenwoordigheid van 't bestuur der Deken van Riel-stichting (St. Nicolaas-ziekenhuis), door burge meester Teijssen uitgereikt, die hem in hartelijke bewoordingen dank en hulde bracht voor de zeer grote verdiensten die hij in deze beide functies voor de gemeen schap heeft verworven, waarbij Deken Dr. van den Hurk zich van ganser harte aansloot. Dr. Langemeijer toonde zich zeer verrast en verheugd en dankte met enige welgekozen woorden. Onzerzijds hebben wij niets toe te voegen aan hetgeen wij een paar weken geleden schreven bij het 40- jarig arts-jubileum van Dr. Lange meijer. Alleen willen wij even vastleggen dat wij ons, en zeer zeker met ons zijn over talrijke patiënten en de ge hele gemeenschap Waalwijk, zeer verheugen over deze zo zeer ver diende koninklijke onderscheiding en hem daarmee van ganser harte, ook namens onze lezers, van harte geluk wensen. Maandagmiddag bracht de har monie „St. Jan" aan de geridderde jubilerende geneesheer voor diens woning een muzikale hulde. De voorzitter van „St. Jan", de heer Jac. v. Mierlo, wees er daarbij op dat er zoiets als een stilzwijgen de afspraak bestond tussen de bei de plaatselijke harmonieën, waarbij „St. Crispijn" gewoonlijk acte de presence gaf bij bijzondere gebeur tenissen in het centrum der ge meente en „St. Jan" bij dito gele genheden in Baardwijk. Hier betrof het echter een zeer bijzonder geval, n.l. een geneesheer die 40 jaar al zijn krachten en gaven in dienst van de lijdende mensheid van heel de gemeente had gesteld; die ook honderden dankbare patiënten en ex-petiënten in Baardwijk telde. Speciaal namens deze bracht spr. dank en hulde en uitte hij zijn gro te vreugde over deze hoge onder scheiding door H.M. de Koningin, waarmede hij de geridderde en zijn geachte familieleden van harte ge lukwenste. 's Avonds bracht de Waalwijkse harmonie „St. Crispijn" een sere nade bij Dr. Langemeijer, waarbij hartelijke gelukwensen werden uit gesproken door de voorzitter, de edelachtb. heer Frans Smolders. Dr. Langemeijer dankte hartelijk voor beide ovaties.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 3