De E cho van het Zuiden WAALWIJK Uit de Langstraat RINGEN De heer M. v. Dongen Koninklijk onderscheiden. Witte's Vleeswaren- en Conservenfabriek feestelijk geopend. GELUK J. TA USGH Drunen Elshout Neusden Sprang* Gapelle Sprang Aanrijding mei dodelijke afloop Gapelle Raamsdonk Raamsdonksveer Waspik Waspik krijgt z'n eerste Bidder in de Orde van Oranje Nassau sedert de vestiging van het Koninkryk der Nederlanden van 1813. stiimumr I KIEST V: KELTUM-PLEET DINSDAG 1 MEI 1956 79e JAARGANG No. 34 SCHOORSTEENBRAND. Zondagmorgen werd Drunen opge schrikt door brandalarm. Het gold een schoorsteenbrandje bij' A. Brekeknans, Bosseweg 33. De brandweer, die spoe dig ter plaatse was wist groter onheil te voorkomlen. DR. VAN BEURDENCLUB. In café Steenbergen zal op woensdag- avond 2 mei de laatste clubavond van de Dr. van Beurdenclub worden gehou den op welke avond tevens de diploma- uitreiking zal plaats vinden. WONINGTELLING. In het gehele land is men begonnen met de woningtelling. In onze gemeente is men eveneens hiertoe overgegaan ten de tellers zijn reeds op stap. Deze wo ningtelling heeft alleen tot doel een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de manier waarop de bevolking is gehuis vest. Het is geenszins de bedoeling na te gaan of soms iemand zich clandestien gevestigd heeft en of soms inwoning mo gelijk is. De telling zal buurtsgewijs ge schieden en van tevoren krijgt men hierover nog bericht. Draagt tot welsla gen van deze telling mede bij door de teller welwillend te ontvangen en hem op een vlotte wijze de gevraagde in lichtingen te verschaffen. BOERINNENBOND DRUNEN—ELSHOUT. De Boerinnenbond DrunenElshout houdt op dinsdag 1 mei haar jaarlijkse Maria-avond. Men begint met een plech tig Lof, waarna de heer Harry Poll in- het parochiehuis zal spreken over de Maria-devotie. KAMPEERCENTRUM DE KLINKAERT. Van de geboden gelegenheid om het kampeercentrum De Klinkaert te be zichtigen, maakten zondagmiddag velen gebruik. A.s. zondag 6 mei van 2 tot 6 uur is er voor de laatste maal gelegen heid het kampeerctentrum te bezichtigen. VOORLICHTINGSAVOND. A.s. donderdag zal voor de ouders der leerlingen van de 5e, 6e en 7e klas der beide scholen, in het nieuwe lokaal der meisjesschool, door de heer Duijs, van de Stichting Katholieke Beroepskeuze- Voorlichting eén voorlichtingsavond ge- houden worden. De bedoeling is de ouders behulpzaam te zijn bij de keuze van studierichting of vakopleiding voor de jong'en of het meisje dat dadelijk de school kan of gaat verlaten. Aanvang, 8 uur. MEIMAAND. Met de meimaand zal ook weer voor Elshout een drukke tijd aanbreken. De laatste jaren heeft men kunnen consta teren dat de devotie tot de Wonderbare Moeder weer toeneemt. Ook nu verwacht uien weer honderden pelgrims. Op werk- aagen zijn de H. Missen om half 7 en half 8 en iedere avond lof om half 8. A.s. zondag om half 3 plechtig lof met processie naar de genadekapel. MOEDERDAG. Deze week zal voor de leden van de Boerinnenbond eten zg. Moederdag wor den gehouden in de zaal van het paro chiehuis, alwaar de G.A. de hoogeerw. heer Deken Rooyackers zal spreken over de Mariadevotie. ELSHOUT VOORUIT. Op de algemene bestuursvergadering van Elshout Vooruit waren slechts 13 leden present. Na opening met de Ghr. groet en welkom aan de aanwezigen, dankt de voorzitter nog voor de attentie bij gelegenheid van diens jubilé onder vonden. Hij hoopt daarin een aanspo ring te vinden om de belangen van E.V. trouw te kunnen blijven behartigen. De notulen, alsmede het jaarverslag en het financieel verslag werden onder dank goedgekeurd. Als secretaris-penningmeester van de te houden loterij werd benoemd J. van Stiphout. Elk bestuurslid zal trachten de hem toebedeelde loten aan de man te brengen. De heer v. Stiphout werd nog dank gebracht voor het in orde brtengen van de bergruimten en het inventarise ren. Op de zaalgebruikers zal een stren gere controle worden toegepast. Om uit de financiële moeilijkheden te geraken zal men 't komende seizoen enige extra avonden trachten te orga niseren. Ook zal men proberen een oriën- ■tatierit en een sportmiddag te houden. Enkele heren kregen opdracht de geda ne suggesties uit te werken. Na nog een beroep gedaan te hebben op de hulp der ledlen gedurende de meimaand, sloot de voorzitter de vergadering, i KERKELIJKE FANFARE. In café C. Klerks hield de kerkelijke fanfare haar olgemene jaarvergadering. De vice-voorzitter de heer Fr. Vermeer, opende met de Chr. gret en gaf dan het woord aan de secretaris voor de notu len. Deze werden, evenals het jaarver slag, onder dank goedgekeurd. De penningmeester werd dank ge bracht voor zijn zuing beheer, zodat mede dank zij de gemeentelijke subsidie, de steun van de Beschermvrouwe Mevr. L. Lips-Canters en de bijdrage van ere leden en donateurs, de kas sloot met een batig saldo. Daarna ging men over tot het kiezen van een voorzitter. Met 24 van de 26 stemmten werd de heer P. Janssen geko zen. Deze dankte de heren, maar hoopte op de daadwerkelijke steun van de le den, overtuigd dat niet het bestuur, maar de werkende leden de fanfare maken en tot bloei kunnen brengen. De ontstane bestuursvacature werd aangevuld met de verkiezing van dhr. T Nijssen, die met 25 stemmen werd ge kozen. De periodiek aftredende bestuurs leden de heren P. van Huiten en G. Klerks werden met acclamatie herkozen. Het voorstel om dit jaar een bonds- festival te organiseren vond veel bijval. Als datum zal men aanhouden 28 en 29 juli. Besloten werd om gedurende de mei maand de repetities om kwart voor 12 te doen beginnen. Alen zouden op tijd present izijn. De heer v. Dommelen deed een dringend beroep op het bestuur om een nieuw instrument. Getracht zal wor den om daarin te voorzien. Van de rondvraag werd nog door [ver schillende leden gebruik gemaakt. GEMEENTERAAD. Openbare vergadering van de Raad der gemeente Heusden op donderdag 3 mei 1956, des avonds 8 uur. Agenda 1. Opening. 2. Notulen vergadering 28 maart '56. 3. Mededgling ingekomten stukken. 4. Voorstel tot het aangaan van twee geldleningen. 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van een ver ordening besmettelijke ziektegelden. 6. Wijziging begroting Godshuizen 1955. 7. Benoeming regent Godshuizen ter voorziening in,de vacature door 't over lijden van wijlen de heer G. P. A. de Wilt. 8. Voorstel van Burg. en Weth. in zake besteding restant bouwvolume con tingent 19541956. 9. Voorstel van Burg. en Weth. tot aanstelling van eten klokkenist tevens beiaardier. 10. Sluiting. KONIN GSCHIETEN. Het schuttersgilde St. Blasius alhier heeft besloten 'het jaarlijkse koningschie- ten dit jaar te houden op zaterdag 5 mei a.s. des namiddags 3 uur. De Heusdense fanfare zal voor de muzikale omlijsting zorgen. Op zondg 6 mei a.s. zal het gilde deelnemen aan het eerste bonds- concours van de Langstraatse Schutters- bond, hetwelk door het gilde St. Joris te Nieuwkuijk wordt georganiseerd. HEUSDENS CARRILLON. Vorige week hebben weer voor het eerst na pl.m. 12 jaren de klanken van een carillon over de stad geklonken. Het nieuwe carrillon hetwelk is aangebracht door de fa. Petit en Fritsen uit Aarle- Rixel werd het eerst bespeeld door de heer Fritsen, daarna werd het carrillon bespeeld door de heer Timmermans, sradsbeiaardier van Rotterdam. GOUDEN HUWELIJKSFEEST. Het echtpaar A. Ros-Hoefnagel, aan de Julianalaan alhier, hoopt donderdag 3 mei a.s. de dag te herdenken dat hei voor 50 jaren in het huwelijk werd ver bonden. Het zal het gouden paar bij deze bijzondere gelegenheid zeker niet aan belangstelling ontbreken. Maandagavond om kwart over 10 had op de Tilburgseweg alhier eten ernstige aanrijding plaats. De motorrijder Akker mans uit Gilze-Rijen kwam uit de richting Waalwijk gereden en reed met een flin ke vaart op een uit de richting Tilburg komende personenauto bestuurd door de heer Snoeren uit Drunen. De botsing v/as zo hevig dat dé klap tot ver in de omgeving werd gehoord. De motorrijder alsmede de duo-passagiere mej. Netten alhier werden van de motor geslingerd en bekwamen ernstige verwondingen. De motorrijder overleed ter plaatse binnen 15 minuten. De doktoren Langemeijer jr. uit Waalwijk en Winkelman alhier wa ren spoedig ter plaatse, maar konden slechts de dood constateren. Ook geestelijke hulp was spoedig ter plaatse. Nadat mej. Netten bij de Rode-kruis post van dhr. ten Ham alhier was bin- nengedrag'en en de eerste hulp was ver leend werd zij, evenals het stoffelijk overschot van de heer Akkermans, per ziekenauto in ernstige toestand naar het ziekenhuis te Waalwijk vervoerd. De chauffeur van de personenauto en de medeinzittende mej. K. uit Loonop- zand bekwamen gelukkig slechts lichte verwondingen. De motor werd geheel vernield, dé personenauto werd evteneens zwaar be schadigd. Door de rijkspolitie en de vre- keerspolitie werd de zaak in onderzoek genomen. KANTOOR-UREN POSTKANTOOR. In de openstellingsuren van het post kantoor alhier is enige wijziging geko men. De openstelling van het kantoor in de avonduren, die voorheen was van 6 tot 7. uur, is thans van half 6 tot half 7. 50 JAAR GETROUWD. Het echtpaar van Dongen-Frings aan het Oosteind alhier vierde j.l. donderdag hun goudlen huwelijksfeest. Hoewel dit heugelijke feit naar de wens van het gouden paar slechts in de familiekring werd herdacht, mocht het paar toch ook van de zijde der buurtbewoners enz. zeer veel blijken van belangstelling ontvangen, zowel in de vorm van cadeaux en bloe men als schriftelijke felicitaties. Ook wij voegen onze gelukwensen gaarne daarbij en wensen het goudten paar gaarne nog vele jaren in goede welstand toe. KONINGINNEDAG. Ter gelegenheid van de verjaardag van H. M. Koningin Juliana trokken de leerlingen van de Chr. School alhier maandagmorgen, begeleid met de vrolijke tonen van de harmonie Marijke in op tocht naar het gemeentehuis, waar met de schooljeugd uit de andere delen der gemeente een aubade werd gebracht. De kinderten werden door de edelachtbare heer Burgemeester Smit op treffende wij ze toegesproken. Na afloop werden de kinderen in het schoolgebouw door de Oranjevereniging Juliana getracteerd. Marijke maakte des avonds een mu zikale rondwandeling door Sprang, waar voor vooral van de zijde der jeugd grote belangstelling best KONINGINNEDAG. Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. Koningin Juliana werden j.l. maandagmiddag op een terrein aan de Nieuwevaart de traditionele kinderspelen met de leerlingen van de Koningin Ju li anaschool en die van de Chr. school aan de Heistraat gehouden. Onder lei ding van het personeel en leden van de Oranjevereniging Wilhelmina hadden de verschillende spelletjes, waarvoor aar dige prijsjes beschikbaar waren gesteld, groepsgewijze plaats. Niettegenstaande het minder aangename weer werden die- ze kinderspelen toch nog door vele ouderen bijgewoond. 's Morgens hadden de kinderen dezer beide scholen deelgenomen aan de zang- hulde door de Sprang-Capelse school jeugd bij het gemetentehuis te Vrijfaoeve- Capelle. PLATTELANDSVROUWEN GAAN UIT. Het ligt in de bedoeling, dat een be duidend aantal leden van de plaatselijke afdeling van de Ned. Bond van Platte landsvrouwen dinsdag' 8 mei ,a.s. een uitstapje naar Breda zal maken, teneinde daar in de morgenuren de voorjaarsver gadering van de afd. Noord-Brabant van de Bond bij te wonen en 's [middags een bezoek te brengen aan de in het gebouw van die R.T.B.-veiling onder het motto „Uw huis, zoals het worden kan", ingerichte woning-tentoonstelling. Op de algemene ledenvergadering kun nen de dames kennis nemen van het bondswerk in groter, provinciaal, ver band. Gedurende 'deze bijeenkomst ko men naast de jaarverslagen van secre taresse en penningmeesteresse, mede aan de orde een werkprogramma van' een middelgrote afdeling (Lage Zwaluwe) en eenverslag van de Bondscursus door mevr. van Burten-van der 'Schans. In verband met de aftreding, van een twee tal leden van het bestuur, mevr. van Poortvliet en mevr. van Riel, die niet herkiesbaar zijn, moet de verkiezing van twee nieuwe bestuursleden plaats vin den. Door de afd, Dussen-polder en de afd. Meeuwen werd mevr. van Everdin- gen-Nouhuis te Heesbeen als kandidate voorgedragen, terwijl de afd. Fijnaart mevr. Leijs-van de Merbel te Steenber gen kandideerde en de afd. Steenbergen mievr. Pop-Poortman te Dinteloord. De para-psycholoog: de heer 'Dijks hoorn, zal een lezing over „Occulte ver schijnselen" verzorgen, met na de lezing enkele experimenten op het gebied van gedachtenlezen, gedachtenvertraginig en helderziendheid. De in de hallen van de R.T.B.-veiling ingerichte tentoonstelling is georgani seerd door de gezamenlijke plattelands vrouwen- en boerinnenorgianisaties in Nederland, met de bedoeling de bevol king van het platteland voorlichting te geven op het terrein van de woningin richting en van het huisraad. Op deze show zijn een aantal keukens, kamers (woon- en slaapkamers), badgelegenhe- den en een afdeling huishoudelijke ar tikelen ingericht, waarbij zo goed mo gelijk rekening is gehouden met woning bouw en omstandigheden op het platte land. Het tentoongestelde is (door des kundigen uit de organiserende vrouwen organisaties uitgezocht met voorlichting van een binnenshuis-architekte en men is bij de keuze uitgegaan van goede kwaliteit, praktische bruikbaarheid en goede vorm en kleur. Voorlichting en rondleiding op deze tentoonstelling, die in het tijdivak van maandag 7 tot ten met vrijdag 18 mei wordt gehouden, geschiedt door plattelandsvrouwen en -meisjes, die hiertoe een speciale opleiding hebben ontvangen. NAAR DE BOLLENVELDEN. De Ned. Herv. Dameskrans is voor nemens zaterdag 5 mei e.k. een bezoek te brengen aan de bollenstreek en wel meer in het bijzonder om getuige te zijn van het deze dag plaats hebbende bloe mencorso. FLINKE GIFT. De kerkvoogdij van de Ned. Hérv. gemeente werd dezer dagen, naar men ons mededeelt, verrast met een extra gift ten bedrage van f 100. GEMEENTERAAD. Openbare vergadering van de Raad der gemeente Raamsdonk te houden op woensdag 2 mei 1956 des namiddags om half 8. Agenda 1. Ingekomen stukken en mededelin gen. 2. Verzoekschrift van het Bestuur der R.K. Jongensschool Voor gewoon lager onderwijs te Raamsdanksveer, om beschikbaarstelling van gelden voor aan- S"haffing van overgordijnen met voorstel en ontwerp-besluit om de gevraagde me dewerking te verlen'en. 3. Verzoekschrift van het Bestuur der Ned. Hervormde school voor uitgebreid lager onderwijs te Raamsdonksveer, om beschikbaarstelling van gelden voor de aanschaffing van leermiddelen met voor stel en ontwerp-besluit om de gevraagde medewerking te verlenen. 4. Verzoekschrift vah het Bestuur der Ned. 'Hervormde school voor gewoon lager onderwijs, te Raamsdonksveer, om beschikbaarstelling van gelden Voor aanschaffing van gordijnen, enz. met voorstel en ontwerp-besluit om de ge vraagde medewerking te verlenen. 5. Voorstel met ontwerp-besluit tot aankoop van het huisje Oude Groen straat 16 met erf van A. Elemans. 6. Voorstel met ontwerp-besluit tot verkoop van het voormalig slachthuis nabij de Dongebrug met een gedeelte van het omliggfend terrein ten behoeve van de vestiging van een bedrijf voor productie van metaalwaren. 7. Ontwerp-besluiten tot wijziging Van de gemeente-begroting 1955 en 1956. i GOUDEN HUWELIJKSFEEST. Het echtpaar Marinus Kieboom ten Anna Vissers in de Oranjestraat 30, hoopt op 14 mei de dag te herdenken, dat zij voor 50 jaar in de echt verbon den werden. Over bijzonderheden hier over hopen wij nader terug te kotnen. Het heeft H.M. de Koningin .be haagd om de heer M. v. Dongen te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze buitenge wone onderscheiding, die voor het, eerst in de geschiedenis aan een Waspiks ingezetene is verleend, Werd de heer v. Dongen verleend voor de vele verdiensten welke hij in talrijke functies voor de provin cie en de gemeente heeft gehad. Burgemeester Cuowenberg heeft, ondanks zijn ziekte, de heer v. Don gen zelf met dit ere-teken willen decoreren. Hieronder geven wij een twintig tal van de dozijnen functies, die hij alle met grote kennis van zaken en met de inzet van zijn gehele per soon heeft waargenomen, en waar door hij deze koninklijke onder scheiding dan ook ten volle heeft verdiend. Voorzitter van de Gemeente lijke Instelling voor Maatschappe lijke Zorg. Voorzitter van de Commissie inzake Noodwet Ouderdomsvoorzie ning. Voorzitter van de Woningbouw vereniging Volksbelang. Voorzitter van de Schattings- commissie voor de Rijkswaterstaat in de directie Beneden-Rivieren. Plaatsvervangend voorzitter en lid van bestuur van het Waterschap „Beneden-Donge". Plaatsvervangend voorzitter en lid van bestuur van het Waterschap „Zuiveringschap De Donge". - Plaatsvervangend voorzitter en lid van bestuur van de Rooms-Ka- tholieke Gezinszorg. Secretaris-penningmeester van het Waterschap „Het Zuider-Afwa- teringskanaal". Kassier van de Boerenleen bank. Secretaris-penningmeester van de Weegbrugvereniging. Lid van de Commissie inzake Stormvloedramp Biesbosch, Lang straatse Polders en Donge-Polde.-s. Lid van het Hoofdbestuur van het Watersnoodfonds 1954 - -Noord- Brabant. Lid van de gemeenteraad van Waspik. Oud-lid van de Provinciale Sta ten. Oud-wethouder en loco-burge meester van de gemeente Waspik. Secretaris van de plaatselijke Commissie ter Ruilverkaveling „De Eendennest". Oud-secretaris van verschillen de tot stand gekömen ruilverkave lingen. Plaatsvervangend lid van de Pachtkamer bij het Kantongerecht te 's-Hertogenbosch. Verder heeft de heer v. Dongen zich vele verdiensten vergaard door zijn optreden bij de watersnoodram pen van 1953 en 1954. Tenslotte heeft hij in talrijke verenigingen en particuliere ondernemingen door zijn kundig en wijs beleid de ge meenschap aan zich verplicht. De Kon. Harmonie Volksvlijt on Volksvermaak, waarvan de heer v. Dongen ook bestuurslid is, bracht de nieuwe ridder zaterdagmiddag reeds een serenade. Bij een derge lijke taak mogen we deze vereni ging representatief achten voor de gehele dorpsgemeenschap. Zaterdagmiddag werd in Waspik een nieuwe fabriek geopend. Enige tijd geleden heeft de heer H. H. W. Witte uit' 's-Gravenhage in de Be nedenkerkstraat te Waspik n.l. een huis met fabrieksruimte gekocht met de bedoeling daar een vlees- waren- en conservenfabriek te be ginnen. Nu het geheel verbouwd is tot een ruimte welke beantwoordt aan de hedendaagse eisen die aan een der gelijke fabriek worden gesteld, werd dit bedrijf thans officieel ge opend. Bij dit zowel voor Waspik als het bedrijf zelf zo gewichtige moment, was een groot aantal genodigden te genwoordig. Het gemeentebestuur zagen we vertegenwoordigd door de beide wethouders L. Kuysters en A. v. Kuyk, terwijl verder o.m. ds. K. Schipper en pastoor Roovers aan wezig waren. De heer L. Kuysters sprak de on dernemer als loco-burgemeester toe. Hij sprak zijn voldoening uit over het genomen zakelijk initiatief en hoopte dat dit bedrijf in alle opzich ten zou slagen in het belang van de hele gemeente Waspik. Daarop knipte mevrouw J. Kuys- ters-Kuyten het lint door, bij welke symbolische handeling het bedrijf officieel geopend was. De Kon. Har monie Volksvlijt en Volksvermaak zette dit plechtige moment nog luis ter bij door het Nederlandse volks lied te spelen. Namens de harmonie bood de voorzitter, dhr. P. Brokx, aan de ondernemers de gelukwen sen aan. Hij wees daarbij op de verruiming van de werkgelegenheid in de gemeente, welk feit van grote betekenis is. Verder werd nog het woord gevoerd door een relatie van de heer Witte, dr. Smits. Bij zijn ge lukwensen bracht hij nog eens bij zonder de betekenis naar voren van deze vestiging in Waspik en bracht speciaal de bijzondere eis der hy giëne onder de aandacht, waarmee het bedrijf zou staan of vallen. Hij zei echter groot vertrouwen te stel len in de kwaliteiten van de zake lijke leiding van het bedrijf. Hij had grote waardering voor het ini tiatief van de heef Witte, die hij tekende als een bijzonder voortva rend en energiek persoon. Daarna werd aan de talrijke be langstellenden de gelegenheid ge boden om de fabriek te bezichtigen. Het bedrijf bleek uiterst modern te zijn geoutilleerd. Er werd ons ver zekerd dat het bedrijf zowel op de buitenlandse als op de binnenland se markt een keur van de allerfijn ste en zeer smaakvol verpakte nro- dukten zou brengen, bereid door vakmensen die de nieuwste metho den voor het steriliseren van vlees- Waren toepassen. Het bedrijf be schikt nu reeds over belangrijke or ders, zodat ziph inderdaad perspec tieven openen voor de verruiming van de werkgelegenheid in Waspik. Drumband op concours. Zaterdag 5 mei a.s. zal de Drum band van de Koninklijke Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak aan 't concours deelnemen dat te Vrijhoe- ve-Capelle wordt gehouden. Instruc teur tamboer-maitro is de heer J. v. Hooren Fz. GESLAAGD. Voor het te Utrecht gehouden exa men apothekers-assistenten, slaag de op donderdag 26 april Mej. Lies Pulles. Zij genoot haar opleiding bij apo theek Nijman te Waalwijk. GEEN REIZIGERS TREINEN IN DE LANGSTRAAT. Geen ernstige achteruitzetting. Minister Algera ziet blijkens zijn Memorie van Antwoord aan de Eer ste Kamer nog steeds geen moge lijkheden tot hervatten van de rei zigerstreindienst in de Langstraat. Het reizigersverkeer draagt een overwegend regionaal karakter, zegt hij, waarvoor de autobus, me de wegens de veel voorkomende lintbebouwing en de ongunstige lig ging van een aantal stations, een geschikter vervoermiddel vormt dan de moderne trein. De kostbare voorzieningen, welke zouden moe ten worden getroffen om de spoor lijn voor moderne exploitatie in te richten, zouden volgens de minis ter niet verantwoord zijn, wegens de ernstige verliezen, welke de ex ploitatie zou laten. Aangezien de autobusverbindingen aan redelijke eisen voldoen en de spoorlijn voor goederenvervoer in dienst is geble ven, kan de minister niet de me ning delen, dat de beëindiging van de reizigersdienst als ernstige ach teruitzetting moet worden gevoeld. 40-JARIG DIENSTJUBILEUM. Vandaag zal het veertig jaar geleden zijn, dat de heer A. Snij ders-Fijneman, wonende 1ste Zeine 116 alhier, in dienst der Gemeentewerken kwam. Reeds op jeugdige leeftijd, 15 jaar, heeft hij deze functie aanvaard. Het is wel de moeite waard om deze persoon, om zijn jarenlange zwa re arbeid te huldigen, omdat hij zijn diensten aan de gemeenschap heeft gewijd. Vroeger haalde hij de vuilnisbakken en emmers van alle soorten en makelij op, terwjjl het transport te voet of met paard en wagen Geschied de. Momenteel is alles veel beter geregeld t.a.v. het personeel der gemeentereiniging en de bevol king, wat betreft de organisatie en de hygiëne. Niemand kan dit beter weten dan juist de heer A. Snijders, die in zijn 40-jarige loopbaan hierover veel kan ver tellen. Wij sluiten ons bij de vele feli citaties voor de heer Snijders aan en wensen hem nog velé vrucht bare jaren in dienst der gemeen schap. Op het Gemeentehuis zal op die dag de huldiging plaats vinden om 4 uur. KUNSTKRING SLOOT SEIZOEN. Jle Waalwijkse Kring voor Kunst en Wetenschap heeft donder dagavond in Musis Sacrum het sei zoen 1955-1956 besloten met de ver toning van de film „Duo soldi di speranza" van Renato Castellani. Deze film behaalde op het festival te Cannes de Grand Prix. Als zij deze onderscheiding heeft gekregen op grond van haar filmische kwa liteiten en typeringen, dan kunnen wij 't daarmee van harte eens zijn. Over het verhaal zijn wij echter minder enthousiast, de nobele strek king ten spijt. Het is traag en ligt vooral in dialoog buiten de geeste lijke sfeer van deze achterbuurtbe- volking. De accenten worden op meerdere plaatsen vooral aan 't slot wel wat al te dik gelegd, terwijl men op godsdienstig terrein op enkele plaatsen bepaald profa nerend is. De Italianen, die met deze en andere films voortborduren op een genre waarmee zij terecht grote suksessen hebben behaald („Fietsendieven", „Kleine mensen langs de grote weg" e.a.) lopen ge vaar door een al te grote nadruk kelijkheid en aangedikte natuurlijk heid (dus onnatuurlijkheid) de plank mis te slaan. 't Voorprogramma bestond uit een uitstekend filmpje over Vincent v. Gogh, een zoetsappig beeldverhaal- tja over een zoetwaterliefde. HELIKOPTER KOMT AANSTAANDE ZONDAG. De K.V.P.-helikopter die op 22 april wegens motorpech Waalwijk niet kon aandoen, zal nu a.s. zondag op het Vredesplein landen. Dit be zoek staat in het kader van K.V.P.- verkiezingspropaganda. De meeting zal plaats hebben tussen 17.30 en 18.30 uur. In plaats van 6 zullen nu 12 personen een korte vlucht mogen meemaken. Wie dus tijdig aanwezig is, maakt dus de grootste kans Waalwijk ook eens van boven af te bekijken. KINDERZIEKENHUIS. Naar wij vernemen zal na het, ge reedkomen van het medisch cen trum aan het Vredesplein, het wijk- gebouw van het Wit-Gele Kruis e.a. worden bestemd als onderafdeling van het St. Nicolaas-ziekenhuis, n.l. als kinder-ziekenhuis. ST. ELOY, AFD. WAALWIJK 25 JAAR. Op 6 mei zal het 25 jaar geleden zijn dat de afdeling Waalwijk van de Nederl. Katholieke Metaalbe- werkersbond werd opgericht. Op 6 mei 1931 namen enkele ver spreide leden het initiatief om ook in Waalwijk te komen tot oprich ting van een afdeling van de Ned. Kath. Metaalbewerkersbond „St. Eloy. Deze propaganda-vergadering stond onder leiding van districtsbe- stuurder, de heer Van den Brink uit Bergen op Zoom, en de voorzit ter van de afdeling Waspik, de heer de Ruiter. Na een propagandistisch woord van de heer v. d. Brink, ga ven zich staande de vergadering 12 leden op. Het eerste bestuur werd gevormd door de volgende heren: Jan van den Brandt, voorzitter; Fr. Vesters, secretaris; F. v. d. Leur, penningmeester. De twee laatstge noemden zijn heden ten dage nog steeds in dezelfde functie werk zaam. MAARVOOB..^ GROTESTRAAT 331 Uurwerken - Goud - Zilver - Brillen Het ledental toonde langzame stij gingen, totdat de afdeling in juli 1941 met de gehele arbeidersbewe ging onderdook. De afdeling had toen 32 leden. Op 24 februari 1945 werd de afdeling herboren en kon den zij beginnen met 30 leden. Dit ledental is de laatste jaren met gro te sprongen vooruit gegaan, zodat het ledental op het ogenblik pl.m. 135 bedraagt. Het bestuur is thans als volgt samengesteld: B. Demmers, voorzitter; A. Hesselbert, 2e voorz., Fr. Vesters, secretaris, M. van der Lee 2e secretaris; Fr. v. d. Leur, penningmeester; A. van den Hoven en J. v. Huiten, commissarissen. Op maandag 6 mei wordt dit feit herdacht met een H. Mis voor de levende en overleden leden van de afdeling, in de parochiekerk van St. Jan om half negen. Hierna is er een gezamenlijk ontbijt in de Ge croonde Leersse. Voor belangstel lenden is er gelegenheid tot felici teren van 12.30 tot 14.00 uur in bo vengenoemde zaal, terwijl op zater dag 12 mei d.a.v. aan de leden met hun echtgenoten en verloofden een feestavond wordt aangeboden, ver zorgd door het Confetti-Cabaret en het A.B.C. Orkest. HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP „MIDDEN-LANGSTRAAT" e.o. Brabants Heem. De sectie voor Heemkunde- en Oudheidkundig Bodemonderzoek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen „Brabants Heem", zal, evenals an dere jaren, heemkundige studieda gen houden in de aula van het „Ja cob Roelandscollege" te Boxtel, op zondag 6 en 27 mei a.s. Het programma in de IXe reeks is voor dit jaar als volgt gekozen: zondag 6 mei 1956: 11.30 uur „Het turfschip van Bre da" door prof. dr. W. Asselbergs (Nijmegen); 2.30 uur Discussie over dit onder werp. Zondag 27 mei 1956: 11.30 uur „Het Brabants gezins leven na 1500 in de zuid-west hoek" door prof. mr. B. Hermens- dorf (Nijmegen); 2.30 uur Discussie over dit onder werp. De leden van deze kring voor Heemkunde, die willen deelnemen aan de studiedagen, worden ver zocht het formulier (dat zich in het tijdschrift bevindt) spoedig in te zenden. Een deelnemerskaart zal hen na inschrijving worden toege zonden. Het bestuur van het Heemkundig Genootschap „Midden-Langstraat" e.o. spoort de leden aan eens een bezoek aan deze hoogst interessan te studiedagen te brengen. Deze zijn wetenschappelijk verantwoord en kunnen dienen als voorlichting voor persoonlijk en verenigings werk in de zin van een heemkundi ge kring.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5