De Dodenherdenking op 4 Mei KAATSHEUVEL UIT DE PROVINCIE ONDANKS KOUDE Koop 'n mooie BRIL ALS. JOK. WEHHLKES, Ridder in Orde van Oranje Nassau geslaagde Koninginnedagviering. 6 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DINSDAG 1 MEI 1956 initiatief tot een zinvoile traditie. Bril/en specialist VAN MAAR EN TAFELTENNIS. SALARISVERHOGING! KINDERBIJSLAG Neem nu een verstandig besluit bfl: Vught' rstraal 25 Den Bosch - Markt 32 Tilburg - Nwe Ginnekenstr. 23 Breda 'J* r"'; V *;.ri V |t'> - "j'n\ GESLAAGDE UITVOERINGEN HARMONIE „ST. JAN". In het Gemeenschapshuis te Baard wijk bood „St. Jan" zaterdag- en zondagavond haar donateurs een uitvoering aan. Vermoedelijk door dat het ditmaal wat laat in het sei zoen was geworden, was 't bezoek, althans op zaterdagavond, minder talrijk dan we dat andere jaren ge wend zijn. Met voldoening mocht echter de voorzitter in zijn openingswoord constateren dat „St. Jan", gezien de zeer bevredigende opbrengst aan donateursgelden, nog steeds aller sympathie en steun geniet. In het korte, doch mooie en geva rieerde muziek-programma, waar mede „St. Jan" beide avonden open de, resp. onder leiding van direc teur J. Mol en instructeur 's Grave- sande, waren de eerste avond nogal enkele onnauwkeurigheden te be luisteren. Zondagavond speelden de muzikanten echter met meer accu ratesse, beter gediciplineerd en kre gen de mooie nummers een zeer verdienstelijke vertolking, waarnaar het een genoegen was te luisteren. Ook de 4 solisten van „St. Jan", de heren André Brands, J. Mol, Jos Maas en Henk Maas, die na de pau ze hun nummers uitvoerden, waar mede zij j.l. zondag op het solisten concours te St. Michielsgestel alle vier met de eerste prijs waren be kroond, oogstten een welverdiend succes. De keurige begeleiding van de heer Fr. Wilmont droeg hiertoe niet weinig bij. Sen groot deel van het program ma, zowel vóór als na de pauze, werd verzorgd door Pierre Truxor. En dat was hem wel toevertrouwd. Hij toonde zich een veelzijdig artist en vooral een handig manipulator, die ons frappante staaltjes van mo derne goochelkunst liet zien. Mede door zijn beschaafde en humoristi sche conferences weet hij het pu bliek, dat hij ook herhaaldelijk in zijn goocheltrucs betrekt, aan één stuk te boeien, keer op keer bij de neus te nemen en hartelijk te doen lachen. Al met al een paar genoeglijke avonden. DE MUZIKALE ZUSJES. Zondag 29 april om 8 uur n.m. traden de zes gezusters Pulles uit Waalwijk op voor de K.R.O. in het programma „Op de springplank". Met z'n zessen speelden zij ac cordeon en brachten het nummer „Hör mein Lied Violetta" in eigen arrangement. Muzikaal Waalwijk zal hen wel graag hebben gehoord. Zij brachten genoemd nummer dan ook keurig verzorgd ten gehore. Op de springplank staan is een risico, maar als wij de bedoeling van de K.R.O. in dit programma begrijpen, kunnen zij gerust de sprong wagen. D.V.S.V. GEHANDICAPT. Door ziekte van een der mede werkenden zal de opvoering van 't toneelspel „Het meisje met de rode strik" door D.V.S.Vl, dit seizoen geen doorgang kunnen vinden. ZOMERFEEST VAN WAALWIJXS BELANG. In de stoet die H.M. de Koningin gisterochtend met bloemen en an derszins kwam huldigen en langs H.M. en haar gezin op 't bordes van het paleis Soestdijk trok, was een groep van de rolschaatsen-club „Hollandia" te 's-Gravenhage, die in aardige uniformen op rolschaatsen voor H.M. defileerde en met veel enthousiasme werd begroet. Deze Haagse club, die ook het vorig jaar op het kersen-feest te Udën zo'n groot succes had. zal op zondag 17 juni, wanneer dit jaar het Zomer feest van Waaiwijks Belang gehou den wordt, in onze gemeente een show en demonstratie geven, waar van wij nader het programma zul len meedelen. AFBRAAK. Men is thans bezig het zeer oude dubbel woonhuis, hoek Grotestraat- Wilhelminastraat, dat tijdens de oorlog zeer beschadigd was en in desolate toestand deze omgeving ontsierde, af te breken. Wat er op deze woonruimte zal komen, is nog niet bekend; men spreekt van een groot winkelpand, waarvoor 't punt zeer zeker prachtig geschikt is; maar anderzijds hoort men dat het bij het scholen-complex zal worden getrokken. Afwachten dus. GEVONDEN EN VERLOREN. Gevonden: diverse handschoenen en wanten, witte gymnastiekschoen, muntbiljet van 1.en 2.50, kar tonnen schoenendozen, een paar gymnastiekschoenen, herenpet, sier speld, nieuw geel kinderjasje, meis jesrijwiel, blauw kinder jasje. Verloren: leest met schoen, licht gele Duitse herder,, rode en groene damesportemonnee, doublé dames horloge, vier bankbiljetten van 25 gulden, bruine herenportemonnee, damespolshorloge. KINDERFILM. De Sophia-vereniging tot Be scherming van dieren geeft woens dagmiddag om 2 uur in Musis Sa crum een speciale kindervoorstel ling. Zie ook de advertentie in dit num mer. Supportersclub Dré de Vries. Zond nam Dré de Vries deel aan de Ronde van Eindhoven. Met nog enkele renners probeer de hij weg te komen, hetgeen echier niet lukte. De poging werd nog enkele malen herhaald maar het mislukte steeds. In de laatste ronde reed Dré nog een lekke band, zodat hij kalm aan moest doen. Hü wist ondanks deze pech nog de 11e plaats te be zetten. Wii hopen dat hij a.s. zondag in Vlijmen wat meer ge luk mag hebben. AGENDA. Vrijdag 14 mei 7.30 uur: medewerking Mannenkoor „Oefe ning en Vermaak" aan de Doden herdenking bij 't monument, waar na Requiem van Mozart door Gem. Koor, solisten en versterkt Waai wijks Orkest in „De Gecroonde Leers'se". Zaterdag 6 mei 12 uur: repetitie Mannenkoor in „De Twee Kolommen. Dinsdag, woensdag en donderdag Luxor 8 uur: „Gejaagd door de Wind", 14 jaar. Musis Sacrum woensdag 8 uur: „In einer kleinen Konditorei", alle leeftijden. 7oals wij reeds mededeelden, zal op de avond van 4 mei a.s. weer de traditionele dodenherdenking plaats hebben. Om 7.30 uur wordt de stille stoet geformeerd op het Raadhuisplein, waarna men defileert langs de ge denksteen in de achtergevel van 't raadhuis. Daarna trekt men door de Grotestraat, Mr. v. Coothstraat en Burg. Moonenlaan naar het oorlogs monument, waar de dodenherden king plaats heeft met het blazen van de „Last Post", de herdenking der gevallenen, twee minuten stilte, Wilhelmus en krans- en bloemleg- ging. Aansluitend hieraan zal in de Gecroonde Leersse het Requiem van Mozart worden uitgevoerd door de Liedertafel „Oefening en Vermaak" met het versterkte Waalwijkse Or kest, het geheel onder leiding van de heer Louis Sars. Solistische me dewerking zullen verlenen Nel Du- pont, sopraan, Rijkje Wolleswinkel, alt, Rinus Hesselbert, tenor, en Har ry Vesters, bas. Het ligt in de bedoeling om van de uitvoering van de Requiem een jaarlijks terugkerende traditie te maken, om op deze wijze hen te blij ven gedenken die hun leven gaven voor de bevrijding van ons land. Men kan niet dankbaar genoeg zijn voor dit initiatief tot een zo zinvol le traditie, omdat in deze snelle eeuw meer in het vergeetboek te recht komt dan goed en verant woord is. Als zo weinigen niet alles hadden gedaan voor zo velen, wa ren wij aan geen enkele herdenking toegekomen. Het is goed ons hierop telkenjare weer te bezinnen in de vorm van een traditie, die met het groeien van de tijd aan betekenis zal winnen. Nu de overheid meent de bevrijdingsdag zelf een steeds stief moederlijker herdenking te moeten toebedelen een vrije za terdagmorgen is nog net iets te veel zullen wij er goed aan doen de 4de mei te bestemmen voor een piëteitvol, trots en dankbaar ge denken van hen die door hun offer onze bevrijding hebben mogelijk gemaakt anno Domini 1945. Het is van harte te hopen dat de overheid en de burgerij van Waalwijk door hun belangstelling en medewerking elke 4de mei tot een bijzondere dag zullen maken in deze stad, welker overheid en burgers in het moeilijk ste uur de uiterste en volmaaktste medewerking hebben verleend. Uet is wellich dienstig wat nader uit te weiden over het laatste I levenswerk van Mozart: het Re- quiem in D kleine terts, j Het verhaal wil dat een onbeken- de man Mozart kwam vragen of hij een Requiem wilde componeren. De gezondheid van Mozart liet in die tijd veel te wensen over en ook zijn finantiële toestand was allesbehalve rooskleurig. Als voorwaarde stelde de onbekende bij het overhandigen van het honorarium dat Mozart nooit zou trachten achter de naam van de opdrachtgever te komen. La ter bleek dit een zekere graaf Von Walsegg te zijn geweest, die zelf graag voor componist doorging en bij componisten van naam werken bestelde, welke hij dan onder zijn naam liet uitvoeren. De meester heeft de opdracht ech ter niet geheel ten uitvoer kunnen brengen, de dood nam zijn uitgeput lichaam uit het leven weg op 6 de cember 1791. Een leerling van Mozart heeft 't werk voltooid. Dat Mozart 'n voor gevoel heeft gehad van de naderen de dood, is in dit werk duidelijk waarneembaar in de diepe ernst, de innige devotie en de kinderlijke overgave. In geen ander werk van Mozart treft men zo sterke invloe den van Handel en Bach aan als in dit Requiem. Het nobele, diep-reli- gieuse karakter van dit werk, ge schreven door een mens die volko men verzoend was met de dood, wordt nog bijzonder geaccentueerd door het ontbreken van elke bel canto-virtuositeit. Waardering voor bewezen diensten. De zaai van Euphonia was zaterdag morgen om halt 1U geheel gevuld. 'Wij zagen daar het volledig personeel van de /lib. Joh. .Wennekes ochoenlabriefcen, eer. deputatie van de Federatie van d choen i anrikantende besturen van de ri K. 'nuishoudschool St. Angela, :de Ma ter Amahihsschool, de 1-ater Fortis- srbool, de K.K. Jeugdraad en andere in stanties, allen genodigd om getuige te zijn van de huldiging, die de heer Alb. Wennekes die morgen te beurt zou -val len. Ter gelegenheid van Koninginnedag had het H. M. Koningin Juliana behaagd, de heer Wennekes met het ridderschap van Oranje .Nassau te begiftigfen. Met zijn echtgenote binnengeleid door burgemeester Mr. v. d. Heijden en de gemeente-secretaris, nam de heer Wen nekes, nog geheel onkundig, van de ver rassing, die hem bereid rwas, aan de hoofdtafel voor het toneel plaats. Bur gemeester Mr. v. d. Heijden wilde er een korte plechtigheid van maken, want dn de functie van secretaris van de Kamer van Koophandel moest hij op dezelfde inorgten ook nog present zijn bij de hul diging, die de voorzitter van de Karnei van Koophandel en Fabrieken de heet van Heesbeen te Waalwijk zou tien, deel vullen bij zijn benoeming tot Officier van Oranje Nassau. Burgemeester v. d. Heijden begon zijn toespraak met er op te wijzen, dat het tegenwoordig dn onze maatschappij 'met haar gecompliceerde democraische in baar gecompliceerde democratische in- huiten het overheidspersoneel geschikte mensen te vinden, die de tact ten de kunde bezitten en daarnaast de bereid heid willen bieden om zich beschikbaar te stellen voor het vele werk, dat op verschillend gebied spontane medewer kers vraagt. Deze mensen, aldus burge meester ,v. d. Heijden, tellen dubbel. En zo iemand is de heer Wennekes. Als een beroep op hem gedaan werd is het nooit tevergeefs geweest. Spreker heeft de moeite genomten eens na te gaan in welke functies de heer iWennekes in het verleden zijn krachten gegeven heeft en nog disponibel stelt. Naast zijn direc teurschap van de N.V. tot Exploitatie van Alb. Joh. Wennekes 'Schoenfabrie ken, is 'hij lid van he bestuur van de iNed. Federatie van Schoenfabrikanten,en lid van het dagelijks bestuur: lid van het bestuur van de Stichting Vakopleiding in de Schoenindustrie; bestuurslid van de commissie vakopleiding en lidl van die commissie orders en collectie van het Productiviteits Centrale van' de Ned. Schoenindustrie; lid van de bedrijfsver. van de ledier- Ien lederverwerkende indus trieën vbn de bedrijfsafdeling de schoen industrie; lid van de Raad van Bijstand van het Lederinstituut T.N.Ó. ten lid van het bestuur van de Alg. Sehiencon- ventie. LidT van de Gemeenteraad en van' de Kamer van Koophandel en Fabriekenl voorts voorzitter en initiatiefnemer van Koninginnedag. Het weer heeft niet meegewerkt om Koninginnedag tot een echte feestdag te maken. Kaatsheuvel had door omstandigheden geep groot programma, en ook dat kon niet ge heel worden uitgevoerd. De scholen deden evenwel hun best. 's Morgens om 9 uur waren de jongens en meisjes present in de H. Mis, waarna zij zich naar school be gaven, waar reeds aan het program ma begonnen werd. Terwijl de St. Jansschool een oriëntatierit organi seerde, traden in De Eïteling de V.G.L.O.-klas tegen de Ulo aan. Er werd een pittig oartijtje gespeeld, waarin de Ulo zich de meerdere toonde van V.G.L.O. Om 2 uur vingen de wedstrijden aan tussen de elftallen der drie jon gensscholen St. Leonardus, St. Ber- nardus en St. Jan. Er werd een hal ve competitie gespeeld, waarbij de Berndijk opnieuw beslag legde op de wisselbeker, St. Jan bezette de 2de plaats en de Bernardusschool moest zich met de 3de plaats tevre den stellen. We geven van deze wedstrijden nog een verslagje elders in ons blad. Er was veel publiek gekomen om het avondprogramma van Euphonia op de Markt te beluisteren, doch 't weer was van dien aard geworden, dat noch musiceren, noch luisteren een aangenaam werk werd. Er werd besloten slechts 't twee de gedeelte van het concert, be staande uit marsen van het corps met drumband en bazuinen en mar sen uitsluitend van drumband en bazuinen uit te voeren. Met veel belangstelling werd naar dit, voor velen zeer attractief, ge- musiceer geluisterd. Het publiek houdt nu eenmaal van deze show voor oog en oor! De danszalen kre gen begrijpelijk de waardering, die deze tijd meebrengt. EEN NIEUW EFTELING-KANTOOR Feitelijk schrijven we het niet juist'n treuw Efteling-,,kantoor want, als we het eerlijk moeten zeggen, is er tot heden geen behoorlijk kantoor geweest; zeker niet voor een bedrijf van de omvang als het Natuurpark de laatste jaren is. Is de opzet vanaf den beginne geweest, alles verantwoord tot in die perfectie te verzorgen, voor zichzelf heeft de directie deze eis niet gesteld, want er werd ge werkt met het devies: eerst de gast, dan de gastheer. De steeds stijgende groei heeft het ech ter noodzakelijk gemaakt, ook een bete re voorziening te treffen voor directie, administratief personeel en magazijnen. En zo is er onder architectuur van de heren Prins en 'Op dien Kamp door het aannemersbedrijf S. J. Pepping en Zonen bij de ingang aan de grote auto-parkeer ruimte een kantoorgebouw verschenen, dat mogelijk ten minste de eerste jaren zal kunnen voldoen aan «Ie eisen, die mogen worden gesteld bij e'en bedrijf van de omvang als „De Efteling" geworden is. Zaterdagavond nam het bestuur der Stichting in het juist in bedrijf genomen gebouw een kijkje, dat zakelijk in ont werp en uitvoering, modern in aankle- de R.W. Huishoudschool St. Angela, van de Mater Amabilisschool, van de R.K. 'levensschool voor jonge arbeiders, van de stichting Rosagaerde, het tehuis voor Bejaarden; lid van de K.K.Je.ugdraad; destijds voorzitter van de 'Stichting De Schoen 1949; lid van 't bestuur van de SLEM; jarenlang voorzitter en mqmfen- teel vice-voorzitter van de afd. Kaats heuvel van de R.K. 'Bond' van Schoen fabrikanten. En in al deze functies hebt gij uwe bereidheid getoond, werden uwe advie zen, gebouwd op een gezond en prac- tisch verstand, ten hoogste gewaardeerd er. hebt gij grote verdiensten verworven voor het algemeen belang. Het doet de burgemeester genoegen, dat deze verdiensten erkenning hebben genoten bij de landsregering en dat het H. M. Koningin Juliana behaagd heeft daarvan bij gelegenheid vanhaar ver jaardag' uiflng te geven door U te be noemen tot Ridder in de Orde van Oran je Nassau. Ik prijs mij gelukkig, aldus spreker, U de ordetekenen van deze oin- cer&cheiding op de borst te mogen spel den, waarbij ik «Ie hoop uitspreek, dat gij nog vele jaren deze onderscheiding zult inogen draglen, overtuigd, dat de ge meenschap nog vaak een beroep op uwe medewerking, die wij als onmisbaar moe ten noemen, zal mogen doen. Onder applaus van de aanwezigen, speldt de burgemeester de onderschei ding dan op de 'borst van de heer Wén- r.ekes, waarna de ere-wijn wordt aan geboden. Bij verhindering, van de voorzitter en de secretaris van het bestuur van de Fe deratie van de Bond van de bond van Och oen fabrikanten voert de heer Pullens, lid van het bestuur het woord, daarbij' de verdiensten van de heer Wennekes in zijn vele functies in de organisatie prij zend. De heer Wennekes is zichtbaar ont roerd en deze huldiging brengt hem in verlegenheid. Als hij mogelijk iets gedaan ueeft, wat verdienste gehad heeft, dan beeft hij dat gedaan, omdat hij meende dal het zijn plicht was en 'alts dit succes gehad beeft, dan moet hij dat voor hét grootste deel danken aan «le medewer king, die hem steeds Zo spontaan gebo den is en niet het minst door de over heid, vooral van de zijde van de burge meester, 'Steeds heeft 'hij 'kunnen steunen op diens grote medewerking. Hij is zeer cankbaar voor deze medewerking en vandaag voor de hoge onderscheiding, cue hem als beloning is fen deel gevallen Hij dankt daarvoor H. M. de Koningin en mede 'allen die medegewerkt hebben om hem deze onderscheiding te verle nen. Hij sluit met een geroerddank aan alien die aanwezig zijin. Het vrij-af voor het verdere gedeelte van de dag voor 'het personeel, weid met een hartelijk applaus ontvangen. ze-er vele zijden 'bleven de gehele aag felicitaties in alle mogelijke vorm als „ewijzen van sympathie binnenstromen. cling en stoffering toch een indruk maakt van rust en beheersing, nodig voor de leiding: die van dit kantoor uitgaat, voor de zakelijke besprekingen, welke er zul len gevoerd worden en voor het admi nistratieve werk, dat er verricht moet worden. Ontwerpers, bouwer ten. onder aannemers hebben eer van hun werk. Naast een ruim, licht en luchtig priivé- kantoor voor «Ie directeur, 'bevat het ge bouw een kleinere ontvangkamer als in lichtingenbureau ingericht; een werkkan- toor voor de administratie, loketten, keu kentje -en de nodige magazijnen voor de grote verscheidenheid van benodigdhe den, «lie dagelijks op verschillend ter rein gegruikt worden. Toten we dieze op slagplaatsen betraden, hebben we ons afgevraagd hoe dat alles voorheen een plaatsje heeft kunnen vindén in een der afgesloten gedeelten van het theehuis. De ruimte daarvoor onttrokken aan déze in richting' kan nu weer in gébruik geno men worden voor deze geleglenheid, die voor het grootste gedweelte van de Ef- teling-bezoekers «ie plaats is, die nie mand passeert, als hij er een plekje machtig kan worden. De vrijgekomen ruimte wordt er 'dankbaar weer aan vaard1 en zal zeer zeker rendabel zijn. De grote nieuwe attractie. Waar meerdere bestuursleden van de Stichting nog niet in de gelegenheid wa ren -geweest, om de laatste aanwinst van het ontspanningspark te bezichtigen, leidde dé voorzitter het gezelschap naar het mooie hockey-veld, waar het levens- stuk van de familie Janvier uit Bergen op Zoom ziin laatste rust(staan)plaats beeft gevonden. „Ik was acht jaar, nu ben ik 61, ver telde ons de heer Janvier, toen hij voor de laatste inaal zijn Carrousel opbouw de, toen mijn vader dit familiestuk liet maken. In 1913 draaidé hij voor 't laatst op de SLEM in Waalwijk en de vijftig daaraan voorafgaande jaren, hebben wij met deze stoom carrousel alle grote ste- cen van Ne«lerland bereisd. Gemiddeld bezochten wij per seizoen 17 verschillen, de kermissen met vaak nog een enkele Kermesse d'été als hiervoohr tussendoor de gelegtenheid was. Het scheiden van dit familiestuk viel de heer Janvier zwaar. We merkten dat, toen hij ons zorgvol in formeerde, hoe het zou gaan, als het winterseizoen zou aanbreken. En toen «re hem geruststellend konden vertellen, dat de grootste zorg van de Stichting voor he stille seizoen besaat in het zorg- vul«3ig opbergen en minitieus reviseren ■"an alles wat in de zomer in bedrijf is, zagen we, «lat de man gerust was cvver de toekomst yan zijn „kind". Vlak bij het tehuis voor <3e bejaarden, merkten wij op, komt ook uw „kind" zeker hier in de verpleging niets te kort. En dat deze verpleging in goedé han den is, staat als een paal boven water. „Tot 10 mei in revisie", wan naast het voorlopige „Verboden toegang" op een bordje op het hockeyveld staat, zegt voor de insider genoeg. Met man en macht wordt er gewerkt, om de nodige revisis aan te brengen. Nieuwe stoffe ring, stemming van 'het grote orgel en verschillende andere 'herstellingen wor den in de komende dagten aangebracht. Dat behalve diverse vaklui, daarbij de all round man „Kruivers" er zijn kunde De afwezigheid van wat men in bepaalde gevallen het Oranje- zonnetje nleegt te noemen en de daarvoor in de plaats heersende kille Noordenwind, die in de avond aanwakkerde tot een re gen brengende najaarsstorm, heeft aan de viering van Konin ginnedag niet die kleur en fleur geseven die men deze nationale feestdag toewenst en waarin wij hem meestal ook wel mogen vie ren. De feestelijkheden zijn dan wel niet in het water gevallen, 't gezellige vertier op straten en pleinen was er toch ook niet. De meesten hebben er een rustige dag bij de kachel van gemaakt en zij' dié er wel even uitgetrokken ziin, hebben niet het volle pond aan plezier van hun wandeling gehad. Vooral voor de kinderen was deze milde winterda" een te genvaller, omdat Koninginnedag bü uitstek een feestdag voor de kinderen is. Waarmee we niet willen zeggen dat ze hun hart niet hebben opgehaald, 's Mor gens trokken ze allemaal trots én feestelijk uitgedost de kleinsten niet hun prachtig ver: sierde steps en wat dies meer zij in ootocht door de straten :n daarna was het Raadhuisplein bijna te klein om alle belangstel lenden voor 't sprookje van „De betoverde tovenaar" te bevatten. De kinderen gaven hier een voor- treffeliik stukje toneelspel weg en Br. Adelis, Br. Sidonius en de heer M. v. d. Heijden verdienen wel bijzondere lof voor de knap pe „massa"-regie, die waarlijk geen sinecure is. De synchroni satie klopte ook voortreffelijk. Op drie verschillende plaatsen werden 's middags kinderspelen gehouden, die ook ten volle zijn geslaagd, ook al is daarbij ge bleken dat het Vredesplein met de huidige grintbedekking voor dergelijke evenementen toch ei genlijk minder geschikt is. Een valpartij een onvermijdelijk iets bij kinderfeesten brengt hier namelijk direct schaafwon den met zich mee. Wij waren nog getuige van de stadsloop voor jongens van de 5e en 6e klas en we zagen hoe Ton- ny Suikers er een machtige eind sprint uit haalde, die hem de eer ste plaats bezorgde. Heel goed Tonnv' En ook de andere lopers krijgen een pluim, want ze heb ben Tonny het vuur danig aan de schenen gelegd. De avond, bestemd voor muzi kale manifestaties ten behoeve van de groten, kenmerkte zich door een bijzonder gure wind en een nog veel onaangenamere re gen. Verkleumde handen, neu zen, stemmen en instrumenten. Er was dan ook niet veel publiek op de been en daardoor was er niet de gezellige stemming, die een Koninginnedag toch eigen lijk nodig heeft om ten volle te kunnen slagen. Overigens moet gezegd worden dat de Waalwijkse muziekgezel schappen en de Kon. Harmonie „Musis Sacrum" uit Dongen zich deze dag van hun beste zijden hebben laten zien en een zeer be langrijk deel hebben bijgedragen tot het welslagen van de feeste lijkheden. Een en ander was vanzelfspre kend jammer, vooral ook voor 't centraal comité en de verschil lende wijk-comité's, die zich veel moeite hadden gegeven, maar mopperen mogen we toch niet, want op andere plaatsen is het -< weer nog veel slechter geweest. In Enschede heeft het volgens Leo Pagano geducht gehageld. Rij ons is het gelukkig het groot ste deel van de dag droog ge weest. zodat de kinderen toch echt Koninginnedag hebben kun nen vieren. En dat is toch 't belangrijkste. Heuvelstraat 45 Tilburg ^lylon voer Isiouóoó en japonnen - -77*" BROMFIETS-STERRIT VAN DE KVP. Hemelvaartsdag 10 mei a.s. wordt een grote sterrit gehouden voor bromfietsers, welke naast het sportevenement een middel is om volledige aandacht te trek ken bij de verkiezingscampagne voor de KVP. Naar hartelust kan op die dag gebromd worden, mits wordt voldaan aan de eisen die de organisatoren stellen. Op on ze advertentie-pagina's van ons nummer van vrijdag 27 april vindfU reeds een en ander mee gedeeld, terwijl de voorzitter van de Jongerenorganisatie, de heer F. Dumoulin, Grotestraat 383, de lezers alle gewenste inlichtingen zal verschaffen. Toch willen wij nog wel iets vermelden, o.a. dat elke deelne mer (deelneemster) minstens 40 km. moet rijden, naar een van de 10 vastgestelde eindpunten. Deze zijn voor onze streek: Breda,Den Bosch, Roermond en Nijmegen. Na inschrijving ontvangt' elke deelnemer: a. een bewijs van inschrijving; b. een reglement; c. een consumptiebon; d. een toeschouwersplak; e. een vragenlijst, en f. 'n bromfiets KVP-vlaggetje. Al deze documenten moeten worden gebruikt tijdens de ral- ley; ze zijn onmisbaar, want zo geeft b.v. de vragenlijst als deze goed is ingevuld kans op prachtige prijzen, waaronder een nieuwe bromfiets of zelfs een scooter. In het fietsvlaggetje zit het propagandaelement. dat blijft vanzelfsprekend tijdens de iit wapperen. Bromfietsers doe allen mee en brom zo hard je kunt. Je kent 't motto: De KVP wint, wat ik je brom DAUWTRAPPEN (VOORLO PIG) TOEGESTAAN. Inafwijking op de wet tot de zondagsheiliging, waardoor o.m. enige typische provinciale en streek-tradities in het gedrang kwamen, hebben Gedeputeerde Staten van Noordbrabant on der voorbehoud van een nadere en definitieve beslissing be sloten het z.g. „dauwtrappen" in de vorm en omvang waarin het tot heden toe bestond voorlopig toe te staan. Vergunningen werden verleend aan de gemeenten Tilburg, Uden- hout, Oisterwijk, en Drunen voor alle zondagen in dc maand mei. Uitsluitend voor de eerste zon dag in mei aan de gemeente Loonopzand. Voorts verwierven Dongen en 's-Gravenmoer de zelfde toestemming voor Hemel vaartsdag. JONGERENAPPÈL VAN KVP. Van de acht jongerenappèls die zondag op verschillende plaatsen in ons land zijn gehouden, heel t dat in de Brabantse hoofdstad wel de grootste belangstelling getrokken. Want de gróte Bra banthal in de Bossche veemarkt vermocht niet alle opgekomen jongeren uit alle delen van het gewest te bevatten. Het totaal aantal jongeren dat aan dit grandioze appèl deelnam word geschat op rond de veer tienduizend, in totaal in het land 35.000. In zijn toespraak „In blik" heeft prof. Rornme de iongeren gevraagd respect te hebben voor de Dolitiek. Maar daarbij moet 't niet blijven; men moet ook res pect afdwingen. Op de bijeenkomst, die door tal van attracties werd opgeluis terd, heeft ook Mej. Dr. Marga j Klompé het woord gevoerd. Zij j bezwoer de jongeren zich van hun verantwoordelijkheid be- wust te zijn en pleitte in haar betoog voorts nog voor 'n ver dere eenwording van Europa. Gpen Langstraatse kampioen schappen op donderdag 10 mei. Op Hemelvaartsdag organiseert de tafeltennisvereniging R.K.C. voor de eerste maal een groot tournooi met als inzet het Lang- siraats kampioenschap. De deel name is opengesteld voor alle le den van de afdeling Brabant van de Nederlandse tafeltennisbond. Het is niet meegevallen voor dit evenement een geschikte zaal ruimte te vinden. Dank zij echter de grote medewerking van het Waalwijkse gemeentebestuur en vooral niet te vergeten van de directie van het Automobielbe drijf „De Langstraat" hebben zij als nog de beschilcking gekregen over een prima speelruimte en zo wordt op 10 mei a.s. voor 't eerst in Waalwijk een tournooi geor ganiseerd, waar elke tafeltennis- liefhebber zijn hart kan ophalen. Door het grote aantal inschrij vingen zal er gespeeld worden op 20 tafels. Het aantal deelne mers bedraagt pl.m. 250. In ons blad van maandag a.s. hopen wij nog nader op deze unieke gebeur tenis terug te komen. ATTENTIE. Wanneer advertenties, verslagen, berichten enz. steeds meer Donder dag-ochtend worden ingezonden, zullen wjj in de toekomst deze plaatsen zover er tijd en plaats is en de rest tot een volgend nummer laten liggen. Red. en Adm.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6