ELECTRA grootste keus SPORTSPIEGEL HANDBALSPORT WIELRENNEN DUIVENSPORT isiMïrS: SCHEERAPPARATEN STOFZUIGERS Ierse Profs overspelen Orarje in 2C min. (1-4) MOEDERDAG. 10 DE ELHU VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 11 MEI 1956 10 Loonopzand UJ to ZONDAG-DOKTERSDIENST. KaatsheuvelLoon-op-Zand. De dienst wordt waargenomen door P. Wijt'enburg, arts, Kaatsheuvel, Hoofd straat 4, tel. 2550. 1 Gilde St. Ambrosius. Het oudste gilde dezer plaats St. Ambrosius maakt zich op om zondag 13 mei a.s. deel te nemen aan het Landjuweel te Huissen Gld.Aan dit groot internatio naal Federatief Gildenfestijn zul len gilden deelnemen uit Bra bant, Limburg en Gelderland, maar ook verscheidene Schüt- zenbruderschaften uit Rhein- land, Westfalen in West-Duits- land en uit België. De hoofdschotel op dit inter nationaal feest zal ongetwijfeld de folkloristische optocht zijn, gevolgd door een vendelhulde door alle aanwezige vendeliers. Tevens zal het contact van de verbroedering met de Duitse gil den, om via beide federaties aan weerszijden van .de grens geza menlijk deel te nemen aan Gilde- feesten, worden verstevigd. Loonopzand mocht zich geluk kig prijzen „het eerste Duitse Schützenbriider in Brabant uit te nodigen en te ontvangen. Daar op volgden Aalst en Eindhoven Het contact is inmiddels uitge groeid tot de Gelderse federatie. Het aloude gildenprincipe met zijn prachtige diepgewortelde traditie kent geen grenzen. Heb ben de gildebroeders niet allen Ui Grotestraat 207 heeft de Waalwyk PHILIPSHAVE ÜNIC BRAUN-REMINGTON HOLL. ELECTRO KUTON EXCELSIOR cc hetzelfde doel? Het doel n.l. van eensgezindheid, samen optrek ken, samen God, de Kerk en haar bedienaren, haar activiteiten en de landsregeerders te beschermen en te verdedigen. Een schitterend doel, dat wij ons „mogen" voor houden. Doch niet alleen voor houden, maar nastreven. Elk gil de, bestuur en federatie is zich hiervan bewust. Laat het St. Ambrosius-gilde van Loon ook nu weer eens goed voor de dag komen, en dat kan het, denk maar aan ons eigen gildefeest van 1954. Verder kan nog worden mee gedeeld, dat de schutsboom bij het Kasteel binnenkort in orde gebracht wordt. Fantasieloze voorhoede en trage defensie. (Van onze speciale verslaggever) Wie gemeend heeft dat ons Oranje team zich door een aantal over winningen op een aantal voorheen sterkere tegenstanders in de mid denklasse van het Europese voetbal heeft geplaatst, zal na het zien van de wedstrijd NederlandIerland in het Feijenoordstadion ongetwijfeld met andere gedachten huiswaarts zijn gegaan. Want het spel, dat ons nationale elftal hier heeft laten zien, was het aankijken nauwelijks waard en kwam niet boven het peil van een middelmatige hoofdklasser. Onze voorhoede speelde voetbal dat geen enkele internationale defensie, laat staan die der geroutineerde en geharde Ierse profs, kan verontrus ten. Fantasieloos, slordig en traag. Bij elke'Nederlandse aanval had de Ierse defensie telkenmale voldoen de tijd om zich samen te trekken om de stoot op te vangen, voor zo ver deze tenminste al niet voortij dig ten gevolge van een al te grote doorzichtigheid en roemloos einde gevonden had. Verrassende combi naties zijn op de vingers van een hand te tellen geweest, doch dan bleek' weer dat onze voorhoede de snelle zuivere schutter mist om deze aanvallen af te ronden. Meestal ech ter zagen wij op de voortreffelijke grasmat van dit stadion aanvallen zonder een greintje allure, zonder enige fantasie, die bovendien nog eindeloos in de breedte werden uit gesponnen, totdat de Ierse verde digers met een meewarig glimlach je opruiming hielden. Zelfs de ge raffineerde en op maat gesneden Abe Lenstra en de snelle rushes van Coy Koopal konden onze aanval lers niet tot grote dingen brengen. Kansen zijn er overigens wel ge weest, doch door onzuiver richten bleef sukses uit. Vooroo Appel speelde de wedstrijd der gemiste kansen. Hoe een in Frankrijk ge schoolde prof dit klaarspeelt, is ons overigens een raadsel. Bosselaar en Moulijn zijn ongetwijfeld harde werkers, doch ook zij missen de techniek en het spelinzicht om een vijandelijke defensie uit positie te spelen. ♦- Geef iets nuttigs; ZAKDOEKJES, X ONTBI.ITLAKENS, BAD DOEKEN, NYLONS, SHAWLS, BLOUSES, VESTEN. 57 AA/roA//vssr/ a l lA/i/M Ter ontlasting van onze aanval lers mag gezegd worden, dat onze middenlinie ook bijzonder zwak voor de dag kwam, hetgeen vooral te wijten is aan het feit, dat 't spel van Cor v. d. Hart geen schaduw was van dat in de-laatste wedstrijd tegen de Belgen, waardoor Klaas- sens en Brooymans zich te veel in de verdediging moesten terugtrek ken. Hij was traag en weifelend en veroorloofde zich meermalen grap jes die men tegen Ierse profs beter achterwege kan laten. Ook Jan Klaassens bereikte niet de hoogte, die wij van hem gewend zijn. Brooymans kon ons in deze linie nog het meest bekoren; vooral in de eerste helft heeft hij op de rechts- halfplaats een bijzonder fraai de buut gemaakt, doch in de tweede helft deelde ook hii min of meer in de algemene malaise. Odenthal was o.i. de beste verdediger, snel en resoluut, doch toen de gehele verdediging instortte na het derde doelpunt der Ieren, greep ook hij herhaaldelijk mis bij charges van de bijzonder gevaarlijke vleugel WhelanRingstead". De Munck is niet tot bijzondere presaties geko men en bij het tweede doelpunt ging hij zeker niet vrijuit, toen hij 't zachte schot van Fitzgerald weg- stompte in plaats van ooving, waar van Whelan een dankbaar gebruik maakte. Het Ierse elftal heeft vooral in de eerste helft ook geen grootse indruk gemaakt. De voorhoede, die onge twijfeld snellere en gevaarlijkere aanvallen op touw zette dan de on ze, kon het in die fase van de strijd onze verdediging niet bijzonder moeilijk maken. De ploegen waren toen vrijwel tegen elkaar opgewas sen en doordat de verdedigers dui delijk de meerdere waren van de aarivalllers, zag het er naar uit dat doelpunten duur zouden zijn in de ze wedstrijd. De Ierse achterhoede, waarin Martin onze middenvoor Koopal nogal eens moest laten gaan, speelde voortreffelijk en zij kon dat rustig doen omdat onze aanvalslinie geen kaas gegeten had van tempo en raffinement. De beide kanthalfs O'Farrell en Tommy Dunne waren uitstekende schakels tussen aanval en verdediging. Met een straffe wind schuin over het veld, mocht de Ierse mid denvoor Fitzgerald om half drie af trappen, doch deze eerste verken ning kwam niet verder dan Klaas sens, die meteen de Oranjevoorhoe de aan het werk zette. En deze eer ste Nederlandse aanval bracht Abe meteen al in schietpositie, doch zijn schot zeilde over de lat. Aan de an dere kant wierp De Munck de bal voor de voeten van Fitzsimmons, die meteen schoot, doch gelukkig richtte ook hij te hoog. Er ontwik kelde zich hierna een gelijk opgaan de strijd, waarbij duidelijk het ver schil in spelbeeld te constateren viel. De Ieren: orthodox Engels met lange centers en diepfepasses; de Nederlanders: het elkaar toeschui ven van de bal in de breedte, het ongetwijfeld door trainer Merkel onderwezen midden-Europese spel type. De Nederlandse aanvallen mochten dan vooral in de beginfase van de strijd talrijker zijn, de Ierse tegenstoten droegen ongetwijfeld meer gevaar in zich. Voorlopig kwamen de Oranjemannen niet ver der dan twee gemiste kansen van Appel, de eerste keer op 7 meter afstand ver naast na een prachtige pass van Bosselaar, de tweede maal hoog over na een listig boogballetje van Abe. De meeste aanvallen van onze voorhoede liepen echter vast in de hechte Ierse verdediging, waarin de Villa-man Martin rustig het ogenblik kon afwachten waarop hij zijn stoottroepen zou gelasten door te stoten naar het hart van de vijandelijke linies. Een voorproefje hiervan leverde Whelan door in de volle sprint een schot te lossen, dat dreunend boven de wanhopig grij pende de Munck tegen de lat sloeg. Doch geïntimideerd waren de Oran jehemden hierdoor allerminst. Brooymans debuteerde tegen de ge vaarlijkste Ierse aanvaller Fitzsim mons op voortreffelijke 'wijze en •Lenstra strafte een nonchalante uit gooi van doelman Godwin bijna met een doelpunt af, door meteen met volle kracht te vuren. Zijn schot ging evenwel rakelings naast. In de 23ste minuut produceerde onze aanvalslinie een verrassende aan val, zoals er helaas te weinig zijn geweest. Even waren Dunne en Cantwell het hoofd kwijt, doch ook het scherpe schot van Bosselaar gierde over de lat. Even later knal de ook Appel over. In deze periode leek het erop alsof het Oranjeteam een voorsprong zou nemen. Abe, te weinig beweeglijk, liet de Ierse meesters enkele malen in 't lucht ledige grijpen met een aantal onna volgbare wendingen op de vierkan te meter, doch zijn geraffineerde centers werden niet begrepen of jammerlijk om hals gebracht. Toen hij het zelf probeerde met een bonk van een schot, demonstreerde God- win zijn klasse met een prachtige safe. Weer kwam de Sportclubman terug, omspeelde een aantal Ieren spelenderwijs en wipte toen de bal over het hoofd van de verbijsterde back Dunne naar het verlaten doel, doch de toesnellende Martin kon de bal nog net vóór de lijn achterha len. En van toen af aan heeft Tom my Dunne geen oog meer van Abe af gehad en omdat buiten Koopal geen der ^andere aanvallers de be kwaamheid bezaten om de Ierse de fensie uit positie te spelen, was het met de warienfeiten 'van onze voor hoede gedaan. En de schaarse kan sen die er nog kwamen, werden vakkundig om zee" gebracht. Ook de Ieren kwamen voor de rust niet meer tot bijzondere dingen, zodat met blanke stand werd gedraaid. In deze tweede helft zijn twee merkwaardige dingen te constate ren geweest en wel: het volledige ineenstorten van ons team door het prijsgeven van het middenveld, en de cornerverhouding die 61 was, zodat wij in dit opzicht deze wed strijd glansrijk hebben gewonnen. In het veld was het echter aller Iers wat de klok sloeg. De Ieren, waar bij vooral de binnenseelers voor treffelijk werk deden, kregen het middenveld compleet cadeau en daardoor konden ze deze wedstriid op hun sloffen winnen. Want zoveel beter dan in de eerste helft speel den zij niet. Een team uit de eerste Engelse League zou dit Ierse elftal hebben verslagen. Deze Ieren speel den een uiterst eenvoudig, maar ef fectief spelletje vbetbal, dat al na 6 minuten een doelpunt opleverde. De razendsnelle en technisch knapne Fitzsimmons stuurde Klaassens de verkeerde kant op en met een zach te, zuiver gerichte schuiver werd De Munck kansloos gepasseerd; 0—1. Het snel werd toen iets feller en er was voor de Oranjehemden nog al le kans om de stand te nivelleren. Het waren echter simplistische aan vallen, die tegen het heiligdom van Godwin werden gelanceerd en die alleen maar vier corners achter el kaar opleverden. Onze aanval werd niet geruggesteund door de midden- linie. Elke niet zuiver geplaatste bal werd een Drooi van de Ierse kanthalfs, die terstond de eigen voorhoede aan het werk zetten, waarbij het opviel dat er altijd meer Ieren op onze speelhelft waren dan onze defensie kon dekken. Dus al tijd een vrije man. Bij de Neder landse aanvallen waren er ook al tijd meer Ieren in de verdediging dan Nederlanders in de aanval. Dus nooit een vrije man. Het is dus niet verwonderlijk, dat dit elastische Iersp elftal de starre Nederlandse ploeg, waarbii men als bokken op dezelfde plaats bleef staan, „inge maakt" heeft. Zeven minuten na 't eerste doelpunt was het al 02, doordat De Munck een zacht schot van Fitzgerald wegstompte, inplaats van onving. Voor Whelan was dë rest toen een klein kunstje; 03. Tien minuten later omspeelde Fitz- simons Klaassens en v. d. Hart en loste van de rand van het straf schopgebied een schot, waarnaar De Munck alleen maar kon wijzen. De Nederlandse aanval, - waarin Appel en KooDal van plaats verwisseld hadden, maar daardoor even mach teloos en als los zand aan elkaar hangend, kwam niet verder dan 'n schot en een koobal van Appel, al lebei naast. Vier minuten later was het 04 door Whelan, die getreuzel m onze verdediging afstrafte met een hard schot, dat via de paal roos trof. De Ieren gingen het hierna rustig aan doen en gaven de Neder landers wat meer ruimte. In de 32e minuut maakte Abe zich los van Tomy Dunne, schoof Appel de bal op een presenteerblaadje toe, die toen eens niet miste (1—4). Even ±ater probeerde Bram het weer met een waarlijk voortreffelijke kopbal, doch Godwin wilde ook nog wel eens iets laten zien en maakte zich met een formidabele snoekduik van de bal meester. Dit was wel het laatste vermei- denswaardige wapenfeit van deze zeer matige, door de Duise scheids rechter Penning voortreffelijk ge leide wedstrijd, waarin techniek en tactiek hebben gezegevierd over op- portuniteitsvoetbal. Deze geheide nederlaag heeft duidelijk aange toond, dat ons voetbal nog maar zeer povertjes is en dat we nog'in de verste verte niet aan een Euro pese middenklasse toe zijn. Een Ne derlands elftal in deze vorm, komt bij de wereldkampioenschappen niet verder dan de eerste wedstrijd. •Hopelijk zal déze verheugende 14 nederlaag ons doen inzien, dat elke hoera-steming ten aanzien van ons internationale spelpeil grondig mis plaatst is. 0—0 3—1 6—1 VOETBALÜISLAGEN Hoofdklasse A EBOHVitesse Eerste klasse C KFCZwartemeer HelmondiaOldenzaal AMATEURS Eerste klasse C SchijndelAlmania 21 WSCVeerse Boys. Na de gelukkige overwinning van vorige zondag op BSC Roo sendaal, wordt WSC a.s. zondag wederom voor een zware taak gesteld. Ook deze wedstrijd moet ech ter gewonnen worden, wil men de kans op het zo begeerde kam pioenschap niet in de waagschaal stellen. Er zal dus weer gewerkt moeten worden. Veerse Boys heeft zich dit jaar in de 3e klas ontpopt als een stevige en faire ploeg, die een wedstrijd weet te winnen Dit heeft WSC trouwens wel ervaren bij haar bezoek aan R'veer, waar zij de eerste neder laag te slikken hebben gekregen. Laat ons hopen dat nu het ei gen terrein en de eigen vertrouw de omgeving de balans naar de zijde van WSC zal doen door slaan en dat na afloop de gehele WSC-familie zal kunnen juichen. Intussen zijn met Veerse Boys nog onderhandelingen gaande over het aanvangsuur, daar van wege het Snoorbaancriterium dat zondag verreden wordt, waar schijnlijk niet om half,drie ge speeld zal worden. Verder maakt het bestuur van WSC bekend dat de tribune a.s. zondag streng gecontroleerd zal worden. Degene die op de tribu ne wil plaats nemen, wordt dan ook aangeraden om zich van een daarvoor benodigd plaatsbewijs te voorzien. Ook als men tijdens de rust eventueel de tribune even wil verlaten, moet men daarbij het Dlaatsbewijs wederom kun nen tonen. Ook voor de donateurs merken wij op dat alleen die donateurs recht hebben op 'n tribuneplaats die een seizoenkaart hebben van 7.50. Leden en adspirantleden moe ten ook de tribune, vrij laten voor •de betalende bezoekers. Is er na aanvang van de wedstrijd plaats over, dan kunnen zij er alsnog gebruik van maken. Nader vernemen wjj dat de wedstriid in verband met het Snoorbaancriterium is vastge steld op 6 uur. SET—JULIANA. Zondag a.s. gaan de geelzwar ten naar de hekkensluiter SET in Tilburg. Na de mooie prestatie van j.l. zondag bij OSS, zien wij deze ontmoeting vol vertrouwen tegemoet. Veel belangstelling hebben wij voor de verrichtingen van de jeugdige spelers die in 't elftal zijn opgenomen. Nu is er de gelegenheid voor deze spelers om zich voor het volgende sei zoen in te spelen. Laat de elftal commissie het gerust proberen, nu is er de gelegenheid voor; als de nieuwe competitie begint, moet dat niet meer nodig zijn. We verwachten dus een goede wedstrijd met een overwinning. Vertrek half 2 Baardwijksestraat via Wilhelminastraat, daar de Spoorlijn is afgesloten voor de wielerwedstrijd. De overige elftallen zijn vrij. RWB—BSC. Bovenstaande wedstrijd is voor al voor BSC met haar mogeliike kampioenskans zeer belangrijk, temeer nu RWB weer wat ster ker kan uitkomen, waardoor de verdediging vooral beter wordt. Het zal voor BSC zeker niet ge makkelijk zijn doelpunten te ma ken. Het zal dan ook vooral van belang zijn als de voorhoede van RWB de nodige opluchting kan brengen. Aanvang half drie. Zaterdag om half 5 RWB 3— HNC 2. VLIJMEN. VRjm. BoysComb. Vught 5—2. Oo het terrein van Vlijm. Boys werd een vriendschappelijke wed strijd gespeeld tussen bovenge noemde verenigingen. Vlijmen won de toss en Vught trapte af. Direct zat Vught voor het doel van de Boys, maar de aanval werd afgeslagen. Vught kwam terug en had spoedig succes toen de prima spelende linksbuiten de bal onhoudbaar inschoot, 10. Vanaf de aftrap werd de voor sprong bijna vergroot, maar de verdediging van de Boys kon de ze aanval afslaan. Vlijmen kwam er beter in en Vught moest alle zeilen bijzetten om doelpunten te voorkomen. Maar in de 30ste mi nuut moest Vught zwichten, toen de goed samenspelende Boys op kwamen zetten en midvoor van Esdonk inschoot, 1—1. Vlijmen bleef sterker en enkele goede schoten gingen juist over of naast, zodat de rust inging met de gelijke stand 11. Na de rust was Vlijmen weer het eerst in de aanval en na 15 minuten kreeg v. Heivoort, die in deze wedstrijd de rechtsbui- tenplaats innam, een kans en zijn hard schot was raak, 21. Even later weer een kans en v. Hei voort maakte er 31 van.-Toen was het elftal van Vught over speeld en Maas maakte 4—1. Vught kwam nog even los-en verkleinde de achterstand tot 4-2. Maar de Boys beantwoordden dit met een serie aanvallen en van Esdonk maakte tegen het einde 52. Were Di—WSC. Voor de tweede maal in suc cessie hebben de dames van WSC j.l. zondag het kampioenschap behaald in afdeling le ki. West- Noordbrabant. Het was niet de beste wedstrijd van dit seizoen, maar de 4— overwinning bewijst toch wel dal onze dames veruit de meerdere waren. Nadat de rust met 2—0 was ingegaan, werd na de rust nog tweemaal- gescoord. Tijdens deze competitie werd slechts één wedstrijd door de da mes van WSC verloren en één wedstrijd gelijk gespeeld, voor waar een prachtig resultaat. Na afloop werd onder toepas selijke woorden de kampioens medaille uitgereikt. LOONOPZAND. Handbalvereniging Uno Animo. Eindelijk is het zover dat er ook in Loonopzand een vereni ging zal komen, die ten doel heelt een sportieve ontspanning te verzorgen voor de Loons'e meisjes. Met medewerking van het bestuur van Uno Animo is men gekomen tot de oprichting van een dameshandbalclub. Hel bestuur dat werd aangezocht zich met de oprichting te belasten, be staat uit de volgende personen: Chr Ni] kamp, M. Wagemakers en P. Jansen. He ligt in de be doeling zo vlug mogelijk met de training te beginnen en daarom zal op vrijdag 11 mei a.s. om 8 uur in de zaal van de heer P. Coomans de eerste ledenvergade- img plaats vinden. Het bestuur vertrouwt er op dat allen die zich üebben opgegeven, aanwezig zul len zijn. Ook voor hen die zich nog niet aangemeld hebben, be staat deze avond de gelegenheid dij de vergadering aanwezig te zijn en zich alsnog als lid op te geven. WAALWIJK. 4e Spoorbaancriterium achter zware motoren. Zondag 13 mei wordt door Olympia het 4e Spoorbaancrite rium georganiseerd. Zij heeft 't aangedurfd hiervoor een zeer apart programma te brengen. Het zo bij uitstek prachtige par- cours aan de Parallelweg staat er borg voor dat de toeschouwers een prima overzicht hebben van de hele wedstrijd. Wat de ren ners betreft, deze zijn alle jon gens die zich tot het uiterste'zul- len geven. Het programma is in vier series verdeeld. In de serie «TmrJ5 km- komen aan start Wil reeswijk, winnaar 1955 en specialist achter de zware moto ren; Pauw Dijk, Made; Herman Rutten; Piet de Veer uit Den Bosch; N. Reijngoud uit Culem- h°rg' de sprintkampioen op de weg 1955 en Cees Verstraten. In de 2e serie zijn geplaatst: brie Libregts, Vlijmen; G. Ver hoeven, winnaar Spoorbaancri- termm; Leo Coehorst uit Til burg; Ad van der Pluijm. Dns- sen M. Doeland, Vreeswijk en y. Pos, Vreeland. Alle renners, die steeds opgevallen zijn in di verse wedstriiden. Hierna wordt door de winnaars van de series nog een recordron de gereden met vliegende start achter de motor, waarvoor door de heer Pellenaars een prachtige wisselbeker beschikbaar is ge steld. Dan komen de aspiranten aan de beurt. Voor hen is het een course van 20 km. en dan gaan onze eerste gedachten naar de aspnant Jan Wilhelm, die zon dag in Vlijmen in de spurt ge klopt werd door G. Cuvcliers, die in 5 wedstrijden 4 overwinningen behaalde. Dus Wilhelm heeft dit- maal gelegenheid voor eigen pu bliek revanche te nemen. Verder zijn er onder de 40 aspiranten die starten: M. v. d. Wiel, Vlijmen J. van de Griendt uit 's-Rosch, Brink, Cornelissen en Boude- wuns, Dongen. Uit Made komen htoop v. Dongen, Heeren, Wei ten, Geloof. Direct hierna starten de ama teurs voor de finale, welke over 2 maal 25 km. gaat. De organisatie van Olympia onder leiding van secretaris H Lammers en voorzitter Jac. Pas sier zal het geheel verjongde be stuur van Olympia trachten deze wielerronde te doen slagen en tot een igarlijks terugkerend sport evenement te maken. SuDportersclub Dré de Vries. Gisteren, Hemelvaartsdag reed Dre de Vries in Budel. Door de slechte weersomstandigheden en het gedeeltelijk zanderige par cours vielen er spoedig'een 25- tal renners uit. Dré was in goede vorm en reed rustig zijn tempo. Hij was weer steeds in de voor ste gelederen te vinden. En toen er 3 ronden voor het einde een uitloper was en de groep hem niet meer kon bereiken, wist Dré door.een flinke eindsprint al z'n tegenstanders achter zich te laten en een machtige tweede plaats te bezetten. A.s. zondag start Dré in de Ronde van Hoeven. VLIJMEN. Mooi succes van Tini Wolfs. De Vlijmenaar Tini Wolfs, die met de Nederlandse ploeg deelneemt aan de wedstrijden Warschau Berlijn traag, maakt tot heden een uitstekend debuut. i In de eerste wedstrijden wist 'hij zich goed te klasseren en was steeds de beste Nederlander. Maar wo'ensdag wist hij de zevende etappe op zijn naam te brengen. Een pracht scces en met belangstelling worden de komende wedstrijden tege moet gezien. Donderdag, Hemelvaartsdag was weer een succesdag. Hij wer nu negende. De verdere Vlijmense renners. Enkele amateurs nemen deel aan de giote klassieke in Holland. De nieuwe lingen starten ook allen zondag op ver schillende plaatsen. Ook zal Libregts zondag nog deelne men aan de wielerwedstrijden te Waal wijk. DE POSTDUIF WAALWIJK. „„Concours van Noyon. Afstand 2/7 km. Los 7 uur, wind Z.W Eerste duif 10.16.10, laatste duif 10.32.38. Uitslag als volgt: B van Hiel 1 33; Jos v. Schaik fi Groeneveld 3 31 42 87 93 96; M. Verhulst 4 7 15; Knippels 5 1° 23 30 57 63 84 103! Jan Hensen 6 18 48; L. de Kloe 8 68 82 105; L. Bonman 9; P. Kleijssen 11 59; J. de Bruine 12; J. van Bokhoven liv' ?'19°yw 14 21; M. van den Heuvel 16 34; J. Verwiei 17 78 ?rSchoemans Jr. 19 95; L. de Lei-itens 22; D. Kra- ïn«r m \an Helv°irt 25 65 106; Th. v. d. Meijdenberg 26 51 J4; L. v. d. Bogaert 27 46 100; J. Tm Acr\£8: D; Blok 29 53 54 77 a Wasselewski 32 44 104- -wi §£hilders 35 58; A. van Spijk oil' ^'„van Esch 37; Andr. Bakkers 38 90 92 98; Jos v. Bla- del 39 60 79; Jos Hensen 40- A 4?n^einQenA41: A" Xan Hulten 43 45 88 109; A van der Linden 47 bb; J. v. d. Pennen 49; D. v d Boomgaard 50 52; M. Knuist' 55 80; C. de Man 56 64; A. van Hilst 6/; Schoemans Sr. 69 91; H s^eQSQ T11 70v' d- Ceip 71 75 n .i L. van Dongen 72; P. L Pullens 73; A, de Kloe 74; J. Ver- Ïn76n 36; J. Timmermans 81 0 7 7 Tlï;. de Bonde 89; IJ. van Boxtel 97; H. Veltmeijer 102; A Verhoeven 108. HOGEVAART. Nu0it Gedacht, beves tigd bij de heer C. van Tilborgh op de Hogevaart, hield j.l. zater dag een wedvlucht vanuit Vil voorde. De eerste duif behaalde gemiddelde snelheid van 1587 meter per minuut. De prij zen werden als volgt behaald: E?,u 1;C. Geenen 2 43; C. van Tilborgh 3 46 61; J. Spie- nngs 4 10 15 23 35 62; W. Nieu- wenhmzen 5 8 19 33; H. van Zeist 6 7 41 58 G. Rozenbrand 9; M. 1 9 i?)nin4|].I,2 49 56; C. Bröeks ia Tft r Vr u' A- van Campen 13 lb; C. Verhagen 14 37 51 60; J. Versteeg 17 29; A. J. Ophorst 18 ,L Sterrenburg 20 28; M. Blok u- v?rhagen 22 34 55J. Ro zenbrand 24 27 38 44 64; Gebr. van Os 25 40 52; A. Brouwers 26 qqvAp p U} 32 59; s. Faro 39 54, P. Faro 45 50; J. Paans 48; A. Rijken 53. Ingemand werden 245 duiven. at 1'ra^avond inmanden voor Mons tussen 78.30 u. precies. COMBINATIE WASPIK- RA AMSDONK—CAPELLE. Op zondag 6 mei werd voor Waspik, Raamsdonk en Capelle een concoursvlucht gehouden vanmt Noyon. Afstand 273 km:, 376 duiven, los 7 uur, wind Z.W. Eerste duif binnen om 10.11.33* de laatste om 10.34.31. wR- is Baamsdonk; C is Capelle; W is Waspik. De totaal-uitslag luidde c 1 LJ 4r„endse B; 2 9 30 G. Tref- wrS/i he vr 415 118 P. de Graauw 46 M. v. Peer C; 5 21 25 56 J R; 6 108 113 S. 86 yTaW de Cloe C; 8 17 63 C Smits W; 11 32 C. de Poorter R; 12 31 de Ruijter R; 13 H. Verduin C; 15 98 A. Kloot- LRan ïr IrA' J- Baamsdonk G; 18 36 M. Mesch Cj 19 48 62 91 R -' 99 rreec 20 Heijnen-Boom R> 22 H- Smits W; 24 89 124 K S'tó 26 40 126 B. Pols V'ré- 84 87 Schapers R; 28 54 59 qóXln}yler,s W; 29 Onzenoord R; 33 J. Vleuter W; 34 120 W. Ziil- mans W; 35 122 J. Nieuwenhiii- zen C: 37 C. Ligtvoet R; 38 90 C. Verschuren W; 39 57 61 67 C Groeneveld C; 41 43 104 J. van Heumen C; 42 68 J. van Tilburg V) 44 49 M. Timmers W; 45 74 Ger. v. d Broek W; 47 J. C. v. d Sovren W; 50 101 P Roovers W 51 C. Fitters W; 52 J. Rozen- ]?raDd C; 53 83 Poorter Jr. R; lib 1°9^RVvn Jilbu3? W; 58 69 116 123 B. Verduin W; 60 82 111 W°.SS/& a7ir 64 M' J' de Booii gY> 65 71 Th. van Dongen W' 70 103 W. Donks W; 72 P dé fnoï-?' 73 IJpelaar R; 75 94 77 76 D' Smits W; J 17 .1/ c Jong C; 78 J. van Hoofd W; 80 Groeneveld C; 81 Tactor C; 86 v. Raamsdonk C; 88 H. Langermans W; 92 N; Tim mers W; 93 97 Zijlmans R; 95 A Spiering* C; 96 Th. Gijsman W; 99 A. van Beek C; 100 125 A Stam C; 105 107 P. de Wit W; 106 A. Tactor C; 109 H. v. Cam' ??a d' v' d' Schans C; VLIJMEN. Zondag 6 mei hield de PV De Zwaluw een wedvlucht van uit ooFr',LoxS 7 uur; eerste duit matste prijswinnende duif 10.40.20. Uitslag als volgt: M. Libregts 1 2 18 22; J. v. d. Dungen 3 12 16; Jos Kuijs 4 37; van Bokhoven-v. d. Dungen 5- H Mommersteeg 6 8; J. Ooslerwaai 7; H Merx 9 10; Th. van Esdonk 11; H. Pelders 13 40; B. Parijs 14; M. Nicois 15; C. v. Helvoori

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 10