w tsfeifc kiest RANG Ve ms/iapmng. De vier dappere brandweermannen Zestig miljoen per jaar nodig voor voor oplossing van bejaardenprobleem JAARVERSLAG OVER 1955 Kapitein vlieger-instructeur D. J. F. ROXS- lifts pMftfe? DE EUHÖ VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 11 MEI 1956 2 Op de lijst, welke onlangs ge publiceerd werd vai> diege nen, die door H. M. de Koningin waren onderscheiden met ridder orden, kwam ook de naam voor van D. J. F. Roxs, kapitein vlie ger-instructeur en Liaison Offi cer aan de Air Base, te Brian in Texas. HET SPROOKJE VAN DE WEEK. ■lllllil WILDE VAART Het probleem der Vergeten Groep Nijpend tekort aan bejaardentehuizen. Nederland telt momenteel on geveer 900.000 mensen van boven de 65 jaar en men mag verwachten dat het er over 25 jaar anderhalf miljoen zijn. Dit cijfer wordt bepaald een schrik beeld als men weet dat ruim 850.000 geen plaats kunnen krij gen in bejaardentehuizen of cen tra, omdat men aan de bouw van bejaardentehuizen niet toekomt. Momenteel wonen 600000 bejaar den in bij kinderen of familie, ruim 2700Ó zijn er ondergebracht in vreemde gezinnen en 117000 wonen alleen in een huis of op een kamer. Dit probleem, dat steeds zorgwekkender vormen aanneemt, schreeuwt om een op lossing en de,, regering zal dan ook tot een noödregeling moeten komen om alle bejaarden van 'n goede verzorging te verzekeren. De Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg, alsmede de Ka tholieke Nationale Federatie voor Bejaardenzorg houden zich momenteel intensief bezig met de bestudering van het probleem. Men schat dat een regeringssub sidie van zestig miljoen nodig zal zijn om een goede verzorging der bejaarden te garanderen. Door de achterstand in de bouw is er ook een nijpend te kort aan bejaardentehuizen en centra ontstaan, vooral aan die tehuizen, waar de bejaarden zo lang mogelijk hun zelfstandig heid bewaren. Van de vierhon derd katholieke bejaardentehui zen die Nederland momenteel telt, is slechts een derde zodanig ingericht, dat de bejaarden ge heel zelfstandig kunnen leven. De rest kent nog de z.g, gemeen schappelijke verzorging. Moder nisering is dus hier ook gewenst en nodig. Het is begrijpelijk dat dit pro bleem niet in ee'n-twee-drie uit de wereld geholpen kan worden, daarvoor heeft het een te grote omvang aangenomen. Wijkzus ters, maatschappelijke werksters en gezinsverzorgsters zijn er te weinig om hierin steun van eni ge betekenis te geven, en daarom rekent men op de hulp van de Nederlandse Katholieke Vrouwen Verenigingen, waarvan men bin nenkort belangrijke voorstellen mag tegemoet zien. De te verwachten noodregeling is vooral bestemd voor die be jaarden, die niet uit eigen mid delen, noch met de steun van hun kinderen hun opname in het bejaardentehuis kunnen bekos tigen. Momenteel moeten zij uit bedelen "aan bij de gemeentelijke armenzorg, doch vele bejaarden, die hun hele leven voor zichzelf hebben kunnen zorgen, passen daarvoor en trachten zelf de eindjes aan elkaar te knopen met alle nare gevolgen van dien. Met de momenteel geldende pensionprijzen is 85 der be jaarden niet in staat om een vol ledige verzorging in een bejaar dentehuis te betalen Echtparen moeten 3500.- neertellen, maar 80 van de bejaarde echtparen heeft een inkomen, dat beneden de 3000.ligt. En voor hen die geheel op de wettelijke ouder domsvoorziening van 1338 per jaar zijn aangewezen, is het te kort helemaal niet bij te passen. Alleenstaande bejaarden betalen 2000.voor een volledige ver zorging, maar 90 komt niet aan dit inkomen toe en de wette lijke minimum ouderdomsverze- kering van 804.zet ook geen zoden aan de dijk. De lichtpunten in dit probleem zal men in de verre toekomst moeten zoeken, want het zal nog wel een 25 jaar duren voordat de meeste bejaarden zullen profite ren van de verhoogde bejaarden inkomens en daarmee een ver- bliif in het bejaardentehuis zelf kunnen bekostigen. Over 25 jaar, dat kunnen we ook nu zingen, maar intussen zit ten vele bejaarden met een pro bleem, waar ze zelf onmogelijk uit kunnen komen. Daarom'heeft de Katholieke Nationale Federa tie een plan voor een noodrege ling ontworpen, dat deze periode zal overbruggen. Momenteel is 'n commissie onder leiding van prof. Hormstra bezig dit plan verder uit te werken om het bin nenkort als voorstel ter tafel te brengen. Voor de katholieke tehuizen, die veelal op liefdadigheidsbasis werken, is de huidige verzorging tegen een zeer lage pensionprijs bijna niet meer vol te houden. De exploitatie-tekorten groeien met de dag en zullen op een debacle uitlopen als de rijkssteun hier niet spoedig de helpende hand biedt. Een 100 verzorging van on ze Nederlandse beiaarden is een plicht, een normale uiting van dankbaarheid jegens hen, die door hun arbeid datgene bereikt hebben waarvan wij nu de vruch ten ülukken. 5. Ds. L. A. Klootwijk, Raamsdonks- veer; 6. J. W. Nieuwenhuizen, Sprang-Capelle; 7. C. J. Verdoorn, Genderen. Volgens het rooster van aftreding is in het jaar 1956 aftredend Ds. W. de Graaf. MUTATIES. Met ingang van 1 februari 1955 werd op zijn verzoek eervol ont- i slag verleend aan M. v. Veen, die werd vervangen door J. Ph. v. Vuu- ren. Met ingang van 1 september 1955 werd eervol ontslag verleend aan Drs. F. Wolfers, N. Scheps, Mej. J. E. v. Luik, R. Syswerda. Met ingang van 1 september '55 werden benoemd: A. v. Bezooyen tot leeraar aardrijkskunde, A. de Jongh tot leraar geschiedenis en Godsdienstonderwijs, D, v. Gende ren tot leraar natuurkunde en Me vrouw Dr. S. C. J. Jessurun te Den Ham tot lerares geschiedenis en Ne derlands. Deze laatste verkreeg met ingang van 1 november 1955 op haar verzoek eervol ontslag. Met ingang van 1 september 1955 werden voor vast benoemd: C. v. Nes Pzn. en Drs. A. H. Syswerda. Met ingang van 1 augustus 1955 werd voor vast benoemd J. H. Vlak. LEERLINGEN. Qp 1 januari 1955 telde de school 187 leerlingen. Hiervan waren afkomstig uit de gemeente Waal wijk 42, Sprang-Capelle 42, Hilva- renbeek 1, Drunen 5, Dongen 2, s-Gravenmoer 16, Raamsdonksveer 15, Lage Zwaluwe 1, Geertruiden- berg 6, Drimmelen 4, Heusden 10 Eeten 10, 's-Bosch 13, Wijk en Aal burg 3, Waspik 2, Vught 4, Tilburg 8, Veen 3. Op 31 december 1955 telde de school 205 leerlingen. Hiervan wa ren afkomstig uit de gemeente Waalwijk 40, Sprang-Capelle 53, Hilvarenbeek 1, Drunen 5, Dongen 3, 's-Gravenmoer 14, Raamsdonks veer 12, Lage Zwaluwe 1, Geertrui- denberg 6, Drimmelen 3, Heusden 9, Eethen 13, 's-Bosch 18, Wijk en Aalburg 3, Waspik 1, Vught 8, Til burg 9, Veen 2, Berlicum 1, Rotter dam 1, Kaatsheuvel 2. LOKALEN. JJinsdag 11 januari werd 't nieuwe schoolgebouw officieel geopend. Het gebouw was intussen klaar ge komen en alle lokalen konden nu in gebruik worden genomen. In de loop van dit jaar konden verschil lende kunstwerken worden aange kocht, zodat allerwege thans een estetisch verantwoorde wandversie ring aanwezig is. Ook de botanische tuin kon worden aangelegd, terwijl de bergruimte voor rijwielen nog met een rijwielbergplaats kon wor den uitgebreid. De bouw van een congiergewoning werd aanbesteed, zodat met de bouw werd begonnen. Het in orde brengen van het sport- j terrein wacht nog op het verdwij- nen van de noodwoningen. LEERMIDDELEN; I n dit jaar konden de leermiddelen weer worden uitgebreid, inzon derheid voor natuurkunde, schei- kunde en biologie. Ook de biblio theek werd aangevuld, zodat deze voor nederlands 314 delen telt, voor engels 98, voor frans 120, voor duits 107, voor aardrijkskunde 65, voor biologie 40 delen. De lerarenbiblio- theek bevat 33 delen. EINDEXAMENS. Uet eindexamen A vond plaats op 22 en 23 juni met als deskundi gen Dr. H. v. Velthoven, W. H. A. Kockelmans en A. A. Oosterwijk. Alle zes candidaten* slaagden. Het eindexamen B vond plaats op 30 juni en 1 juli met als deskundi gen D!r. J. Bijl, Dr. L. H. Louwe Kooymans en Mr. G. J. v. Brakel. Van de zeven candidaten slaagden er vijf, terwijl er twee moesten worden afgewezen. Met dankbaarheid mag worden te ruggezien op het afgelopen jaar. Het werken in het nieuwe gebouw is een genoegen. Op de rijksbegro ting 1956 zijn gelden uitgetrokken voor een afd. middelbare meisjes school, zodat wij hiermede op 1 september 1956 hopen aan te van gen. Er werd regelmatig contact ge houden met de ouders. Het aantal leerlingen nam weder om toe. De heren Scheps, van Be zooyen en de Jongh legden met goed gevolg hun examens af, zodat zij voor hun hoofdvakken volledig bevoegd werden. Het aantal onbe voegd gegeven lessen bedraagt aan het eind van dit jaar slechts 9%. der Protestants Christelijke Streek H.B.S. voor Waalwijk en Omgeving. Uet jaar 1955 zal in de geschiede nis van onze school ongetwijfeld een belangrijk jaar genoemd blij ven, daar op 11 januari de officiële opening van het nieuwe gebouw aan de Floris V-laan te Waalwijk, in aanwezigheid van vele autoriteiten, leden en ouders van leerlingen, door Prof. A. M. Donner, voorzitter van de Bond van Verenigingen voor Chr. Middelbaar en Voorberei dend Hoger Onderwijs, plaats vond. Mede door dit gebouw kreeg on ze school in Waalwijk en omgeving meer bekendheid en gezien 't leer lingenaantal kunnen wij thans zeer i zeker van een Streek-school spre ken. De belangrijkheid van onze school zal zeker nog toenemen wanneer op 1 september 1956 met de afdeling Middelbare Meisjesschool kan be- i gonnen worden. Een woord van dank aan de di- l verse Gemeente-besturen voor de steun (vaak op heel bijzondere wij- j ze verleend) is hier zeker op zijn j plaats. ontstond een nieuwe vacature. Per 31 december 1955 bestaat het be stuur uit de volgende leden: 1. H. Kerst, Sprang-Capelle, wnd. voorzitter; 2. C. P. van den Hoven, Waalwijk, secretaris-penningmees- ter; 3. A. J. Bouman, Waspik; 4. De. W. de Graaf, 's-Gravenmoer; Verkrijgbaar in diverse fijne vruchtensmaken, los a 32 cent per 100 gram en in rollen a 17 cent. Let op de naam RANG op het be schermend omhulsel van elk „Rangetje" en op iedere rol. der Griendt. Vrij kort na het be gin van zijn opleiding haalde hij zijn kleine en grote brevet, ter wijl hij werd bevorderd tot ser geant. Tijdens de oorlogsdagen van mei 1940 was hij ingezet op het vliegveld Bergen aan Zee, van waar hij de snelste jagers vloog en herhaalde malen aanvallen op de Duitse troepen ondernam. Bij de capitulatie werd ook ser geant Roxs krijgsgevangene ge maakt. Toen de geallieerde troepen in 1945 in België waren binnenge trokken, nam hij onmiddellijk weer contact op met de generale staf, destijds gedetacheerd te Brussel en werd hij weer onmid dellijk ingezet via België met de uitvoering van verschillende op drachten bij het oorlogvoeren Na de capitulatie van Duits land werd hij naar Engeland ge zonden om daar opgeleid te wor den tot R.A.F.-piloot en tijdens zijn test als zodanig werd hij te gelijkertijd getest voor instruc teur-vlieger. Teruggekomen naar Nederland werd hij gedetacheerd op de vliegbasis Woensdrecht bij Ber- genopzoom, waar hij geruime tijd als instructeur-vlieger werk zaam was. Nog steeds was hij sergeant, terwijl de instructeurs bij de Ne derlandse Luchtmacht momen- J.euualIe?Tde ranS van officier hebben. Hier kwam dus reeds 'n bepaalde controverse naar voren. Waar de collega's van hem tege- lnkertnd zijn superieuren waren. Door zijn opleiding van HBS met 3-jarige cursus was het niet mo gelijk hem de officiersrang te ge ven, maar op grond van presta ties en toen reeds bewezen dien sten werd hij beëdigd tot vaan drig en korte lijd later werd hij bevorderd tot resp. 2e luitenant, momenteel Liaison Officer aan de Air Base, te Brian in Texas U.S. Kapitein Roxs is in Waalwijk en omgeving zeer zeker bekend en het kan mogelijk interessant zijn enige antecedenten uit zijn loopbaan hier weer te geven. Hij werd geboren op 20 seji- tember 1919 te Waalwijk en be zocht na de lagere school de HBS met 3-jarige cursus alhier, reeds toen met de bedoeling in militai re dienst de luchtmacht mede te gaan vertegenwoordigen. Als dienstplichtige werd hij ge- Elaatst op het vliegveld Soester- erg, waar hij zijn opleiding kreeg van de bekende instruc teur en sergeant-vlieger Piet van „Toet-toet, toet-toet!" toeter de het op een dag door het dorp. De brandweerauto suisde de kerk- heuvel af, draaide om het dorps plein, toeterde nog eens flink en reed vlug verder naar de school waarvoor hij stopte. De onder wijzer kwam naar buiten gelopen en riep: „We hebben de prullen mand zelf al leeggegooid, ik be doel natuurlijk het vuur dat in de prullenmand zat, het is al weer helemaal in orde, jullie kunnen wel weer weg gaan!" En toen reed de brandweerwagen weer weg, maar dit keer zonder „toet-toet". Een paar muisjes die vlak te genover de school woonden, bij de koopman die zo goed voor hen was, voncjen deze brandweerge schiedenis reusachtig opwin dend. „Wij willen ook 'n brand weer hebben" zeiden ze, „er be staat niets mooiers dan 'n brand weerman met een bijl in zijn gor del en met 'n helm óp z'n hoofd". .Na een paar dagen was de hele uitrusting al in orde. De auto vonden zij staan bij de poort, de zoon van de koopman had pas 'n nieuwe autoped gekregen en hij speelde nu niet meer met de wa gen. De brandspuit bestond uit een stuk ventielslang en de em mers waren twee vingerhoeden die ze bij de koopman uit de schuifla hadden gehaald. Dan waren er ook nog helmen en die waren werkelijk heel erg mooi. Je zult me misschien niet gelo ven, maar* het waren halve ha- zelnootdoppen. Ja, die muisjes hadden werkelijk aan alles ge dacht. Op een dag riep een van de muizen: „Bim-bam, bim-bam brand! Bim-bam brand! De muisjes sprongen met een vaart in de auto en daar reden ze er op los, terwijl ze hard „toet- toet, toet-toet!" schreeuwden. Op de weg lag een klein sigaren- peukje te roken, of beter gezegd te smeulen. De kleine brandweer mannen zetten zich vlug aan het werk. Een trechter werd bij de slan" gehouden en daar gooiden ze t water door heen. Het duur de alles bij elkaar maar een half uur en ze hadden de brand ge blust, want het sigarenpeukje rookte niet meer. Ze wiemen het onder een boom, sprongen weer in de brandweerwagen en reden terug naar hun huis bij de koop man. O, wat waren ze moe ge worden Ze gingen naast de wagen op de grond liggen en vielen alle maal meteen in slaap. De helmen hadden zij natuurlijk opgehou den want zij moesten meteen klaar zijn als een van de muisjes weer „bim-bam brand!" zou roe pen. lste luitenant en kapitein. Intussen werden Nederlandse jongens in Amerika opgeleid on der controle van de Amerikaanse Luchtmacht en men had daar voor leiding nodig, die zich be zig hield met de sociale en gees telijke belangen van dezejon gens; een toeziend oog hield op hun ligging en onderdak; de vliegvelden waar zij werkzaam waren, controleerde, etc. etc. In 1951 kwam er op de contro leplaats weer een wijziging en er werd een beroep gedaan op ka pitein Roxs om de opengevallen plaats in te nemen. Hij heeft dit spontaan aanvaard en vertrok begin 1952 naar Brian in Texas. De Nederlandse Missie in Was hington was zijn superieur en J<aPll.ein Roxs representeerde bij officiële gelegenheden de Neder landse regering. Naar wij uit tijdschriften en uit de pers hebben kunnen lezen, heeft kanitein Roxs in Brian waardevolle werkzaamheden ver richt in het belang van de Ne derlandse regering, van de Ne derlandse luchtmacht en van de Nederlandse jongens, die onder zijn controle waren gesteld. De Air Base Brian wordt opge heven en op 21 mei a.s. komt ka- xr jln. R°xs met zijn gezin naar Nederland terug, wTaar hij waar schijnlijk gedetacheerd zal wor den bij de Generale Staf. Kapitein Roxs en zijn echtgenote tijdens een receptie ter gelegenheid van de verjaardag van onze Koningin in een dër achter ons liggende jaren, gehouden op de Air Base Brian in Texas. FEUILLETON van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN" Door ALLAN PENNING. 9). En al lagen nu al die guldens, tot de laatste toe, weer op tafel, daarmee was het spul voor hem nog niet afgelopen. Het was een soort van majesteitsschennis, de eer van de bank was aangerand en een poging om een bank op te lichten, kan zo maar niet zonder meer voorbij worden gegaan. Hij keek heel boos en zweeg. Tony voelde zich gans niet op zijn ge mak. Uiterlijk probeerde hij nog: „Dus, mijnheer Van Laeken, als u zo goed wilt zijn even te tele graferen „Mijnheer Duvenaire", zei de bankier ernstig, „u schijnt de zaak een beetje te licht op te vatten. Hoe gaarne ik ook ande re woorden zou willen gebruiken moet ik u er nogmaals op attent maken, dat dit een zuiver geval van oplichting is en terugbeta ling van het ontvangen geld de zaak maar niet zonder meer uit de wereld kan helpenIk doe het met tegenzin, omdat wereld kundig maken van zoiets de naam van de bank niet ten goe de kan komen, maar toch ben ik verplicht mijn directie van dit geval op de hoogte te brengen en verdere instructies te vragen. Aan de directie moet ik de beslis sing overlaten of zij een aan klacht tegen u wenst in te die nen. Nu was de bankman een ge trouwde kerel met vier opgroei ende jongens die alle vier in Hol land studeerden en hem maande lijks een schep geld kostten. Zijn vrouw was een luxe paardje en Pa had, hoe hij ook sjouwde, ter nauwernood een cent opzij weten te leggen Zijn baantje was dus alles was hij had en Tony wist het. Toen gooide hij zijn laatste kaart op tafel. „Ja, mijn heer Van Laeken, ik weet maar al te zeer, hoe bank- directies over dit soort gevallen denken. Maaren daar moet u ook eens even over piekeren... ik weet ook hoe bankdirecties denken over agenten, die zich valse documenten in d'r handen laten stoppenDus Toen zweeg de heer Van Lae ken en een uurtje later ging het telegram in zee en was Tony de oude weer. „En", zo besloot de ingewijde, „dat was de laatste transactie, die Duvenaire hier onder de tro penzon gedaan heeft. Een paar dagen er na zat hij op een boot naar Europa en ik voor mij hoop dat hij daar wijzer zal zijn En jij kapitein Wins, jij hebt 'm gered, anders bezat hij nu geen rooie sou. „Nou", zuchtte Peter, ,,zo zie je, hoe je onwetend goed kunt doen, maaréén ding be zweer ik je, van mijn leven geef ik geen connossement meer af, voordat de barang aan boord isMet connossementen zon der stuurmansrecu zullen ze mij niet meer vangen." HOOFDSTUK 3. Waarin Peter Wins een slank figuurtje in een fleurig jurkje ontmoet en vervolgens kennis maakt met een zure oude heer, aan wie hij zich voorstelt als aanstaande schoonzoon. En nu lag de „Ping Ho" weer op de rede van Singapore. Peter Wins op de commando brug, in een schoon helderwit pak, terwijl Bill McLeod, in een vuile broek en een gescheurd singlet op het reeds gesloten luik één zijn hart uitstortte op een hondharmonika. „Bill", riep Peter Wins, „hoe laat zijn we klaar? Ik heb mijn uitklaring voor zeven uur, dus kan ik er op rekenen dat je dan de lading d'r in hebt? Ik ga eten in de stad." „Nog vier lichters, kap'tein", schreeuwde Bill, terwijl hij zijn muzikale overpeinzingen even onderbrak. „Als ze op tijd langs zij zijn, ben ik om half zeven klaar." Peter Wins ging zijn hut bin nen en verdiepte zich in 'n boek. Een paar minuten later stak Bill zijn kop om de deur van de ka juit. „Hare Koninklijke Hoogheid in hoogst eigen persoon is in aantocht", fluisterde hij met een sarcastisch lachje. Peter sprong op, viel bijna over Bill's voeten en vloekte. j „Donder op, kerelLaat liever de valreep zakken, maar houd je handen voor je gezicht, anders maak je de kinderen aan het schrikken." Hij ging de brug op en tuurde over het water. Een snelle stoom- launch kliefde het gladde water oppervlak en kwam recht op de t „Ping Ho" af. Op de boeg stond een slank figuurtje in een fleu rig jurkje en zwaaide. Peter zwaaide terug en zijn gezicht straalde van vreugde. Hij had nooit tijd gehad zich met vrouwen af te geven, totdat hij Eve Bornsen had ontmoet. Zij was de twintigjarige dochter van een der oudste kapiteins van de maatschappij, die Peter vaarwel had gezegd en zij hadden elkaar ontmoet op de tennisclub, waar Wins door een der Singapore'se producten-handelaren was geïn troduceerd. Alles, wat Eve ontbroken had in de gehele kliek van bankem- ployé's, jonge advocaatjes, amb tenaren en soortgenoten, die steeds om haar heen zwermden, vond ze in de stoere en bijna overmoedige Peter. Een kerel waaruit kracht, energie en durf straalden, een vent, waaruit de frisse zeewind en de zucht naar avontuur je tegemoet waaiden. De open en klaarblauwe ogen këken je onbevreesd en eerlijk aan, zijn taal was natuurlijk en hij spotte met alle conventies. Een kerel uit één stuk, heerlijk gezond, knap, onversaagd, kort om het prototype van de man, zoals zij die zich gedroomd had. En Peter zag in haar de vrouw van z'n dromen, de vrouw waar voor hij kon werken en leven. Zo zonder meer, waren zij tot elkaar gedreven en reeds enkele maan den na hun eerste ontmoeting zouden ze officieel verloofd zijn geweest indien er geen pipa was geweest Vader Bornsen had an dere idealen omtrent 'n schoon zoon. Als één der oudste gezag voerders van de interkoloniale lijn vond hij het eenvoudig een gruwel, dat een jong broekje, dat reeds zijn eerste commando ver kregen had, de machtige maat schappij ontrouw was geworden en zich dan, tot schande voor al les wat Europeaan was, in de wilde vaart ging gooien en dat nog wel met een eigen schip. Het zou een onuitwisbare vlek zijn op het wapenschild van de Bornsens, indien de dochter van kapitein Bornsen, gezagvoerder van de „City of Malvern", ge trouwd zou zijn met zo'n man netje van een vrachtzoeker, met een paria Pa Bornsen had er weinig woorden over vuil ge maakt, vertrouwende dat Eve 't onmogelijke zelf zou inzien en had kort en goed gezegd, dat zij kon trouwen over zijn lijk alleen. Dat was natuurlijk melodrama tisch, want zoiets doet men nu eenmaal niet. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 2