Waalwijkse en Lanosiraaise Courant WAALWIJK FILMJOURNAAL SPORTSPIEGEL FABLO COJO BILJARTEN AMERICAN WHITE SPECIAL 12.50 GARANT0 15-90 Vrijdagavondmarkt j/. oenAetvan^eti Het oude vertrouwde adres MOTORSPORT VRIJDAG 11 MEI 1956 Uitgever Waalwijkie Stoomdrukker 11 Antooo Tieten Hoofdredacteur JAN T1ELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79 e JAARGANG No. 37 Abonnement 19 cent per week I 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs: IQ cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Sweats* GROTESTRAAT 295, WAALWIJK TEL. 2621 ör van BEURDENSTRAAT KAATSHEUVEL TEL. 29«2. OPGERICHT 187» TELEGR.-ADRES „ECHO' ZONDAGSDIENST. Zondag 13 mei 1956. Arts: P. J. A. Lenglet. Apotheek: Geers. N. H KERK WAALWIJK. Zondag 13 mei 1956. 10 uur: Ds. L. Schellevis. Bediening H. Doop. N. H. KERK V.M. BESOIJEN. Zondag 13 mei 1956. 10 uur en 2.30 uur: Ds. J. Vink. BENOEMING. Zijne Hoogwaardige Excellen tie Mgr W. Mutsaerts, Bisschop van 's-Hertogenbosch, heelt be noemd tot geestelijk adviseur van de Waalwijkse Athletiek Club W.A.C." de WelEerw. Heer M. de Kroon, kapelaan te Waalwijk- Baardwijk. ZOMERFEEST VAN WAALWIJKS BELANG. Zoals in de laatste algemene vergadering van Waalwijks Be lans is bekend gemaakt, is voor dit jaar het Zomerfeest van Waaiwijks Belang in verhand met de muziekfeesten van Sint Crispijn verschoven naar juni. Het zal nu plaats hebben op zon dag 17 juni a.s. Vooreerst zullen dan optreden de leden van de Haagse Rol schaatsen Club Hollandia die op het plancher verschillende de monstraties op de rolschaatsen zullen geven in een uitgelezen programma, dat zal uitmunten in kunstvaardigheid, show en cos- tumering en dat een grote attrac tie belooft te worden. Niet minder attractie! is het hernieuwde optreden van het muziekcoms der genie uit Den Bosch in ceremonieel costuum, dat na een mars door de straten en een kort concert de militaire taptoe zal herhalen, die het vorig jaar zulk een groot succes had. Tot slot kan men zich verma ken in een bal champêtre op het versierde en verlichte "'ancher «onder de welluidende muziek van de (Melody-Band. Het belooft dus weer n mooie dag te worden, waar alles gratis aan de bezoekers wordt geboden. OUDHEIDKUNDIG MUSEUM VOOR DE SCHOEN- EN LEDERINDUSTRIE. L.l. maandag werd in hotel Yerwiel de jaarvergadering ge houden van 't stichtingsbestuur van bovengenoemd museum. De directeur, de heer A. Hen driks, bracht een uitvoerig en goed gedocumenteerd jaarverslag uit en uit het financiëel overzicht van de penningmeester, de heer J. Timmermans, bleek, dat de ti- nanciële toestand nog steeds niet rooskleurig is, al werd met dank baarheid kennis genomen van de subsidie der gemeente ad j 1U0U. Daarna werden de plannen voor de aanstaande uitbreiding (en huisvesting van het museum :aan een diepgaande bespreking onderworpen ALDA VAN BOORT DIRIGEERDE R.K. GEMENGDE ZANGVER ENIGING GRAVE. De r.k. gemengde zangvereniging „Grave", waarvan zowel blinden als zienden lid zijn, heeft op don derdag 3 mei jl. de eerste openbare uitvoering gegeven onder leiding van onze stadgenote Alda v. Boort. De Gelderlander publiceerde op 4 mei naar aanleiding hiervan t vol gende artikel: Grave heeft zijn eigen zangkoor, dat donderdagavond in het Palazzo- theater de eerste openbare uitvoe ring heeft gegeven. De r.k. gem. zangvereniging „Grave", waarvan zowel blinden als zienden lid zijn, werd in 1955 in het blindeninstituut „Sint-Henricus" opgericht. Momen teel telt het koor reeds 70 leden, en dank zij de voortvarende leiding van de dirigente Alda v. Boort, kon nu al in samenwerking met de Ont- wikkelings- en Ontspanningsvereni- gig van Grave dit concert worden georganiseerd. Het is, zoals burge meester Raymakers in zijn ope ningswoord zei, van groot belang voor de culturele en muzikale vor ming van stad en streek dat er door deze samenwerking een positieve bijdrage voor de bevordering van de muzikale ontwikkeling op deze wijze is ontstaan, namelijk door ac tieve beoefening van de zangkunst in koorverband. We kunnen, bij dit allereerste op treden nog geen hoge maatstaf aan leggen, maar we constateren met genoegen dat de kwaliteit der stem men van dien aard is, dat er een zeer goede gave en afgestemde koorklank is ontstaan. De dirigente Alda v. Boort heeft met de groep in korte tijd een flinke hoogte bereikt. Er werd over het algemeen, zuiver gezongen, de verhouding van de stemgroepen onderling en gezamen lijk is, zoals gezegd, vrij homogeen. En, zeer belangrijk is, 't koor heeft begrip van de tekst, zegt die duide lijk, en zingt er dus naar. Ook de muzikale zinsbouw en de ademver- deling verraden de goede leiding. De liederen, Oratoriumfragmenten Operafragmenten werden, elk in het geëigende genre, prijzenswaar dig uitgevoerd. Naar kunde en naar kracht. Wel konden de operafrag menten nog briljanter zijn, maar voorlopig mogen we tevreden zijn met dit bereikte resultaat van ern stige, toegewijde studie. Meer zeg gen we er niet van. Het vertrou wen in een voorspoedige ontwikke ling is intussen gewettigd. Voor Grave achten we het koor als voor naamste representant van het mu ziekleven. Maar er waren nu ook solisten, instrumentale en vocale, mooi gespeelde cello- en viool-wer ken, door Nel Koenders en Antoon v. Rooy, de laatste keurig begeleid door Frans Ekstijn, die ook verschil lende koorcompagnementen voor zijn rekening nam. Verder een hele reeks zangsolisten met ongeschool de natuurstemmen, die bijdroegen tot het welslagen van deze kunst avond. Waarbij we vooral niet mo gen vergeten de zangklas van Sint Henricus, een tiental jonge mannen die in koorverband geschoold door Alda v. Boort enige liede ren ten beste gaven, o.a. Schu mann, Beethoven en Mendels sohn. Het publiek, dat de zaal geheel vulde, heeft ten zeerste genoten. A. M. VERGADERING VAN DE NED. CHR. VROUWENBOND AFD. WAALWIJK EN OMSTREKEN. Op donderdag 26 april verga derde de Ned. Chr. Vrouwenbond afd. Waalwijk en omstreken in het verenigingslokaal van de Ned. Herv. Kerk te Waalwijk. Spr-eker op deze avond was dhr. B. Koekkoek, inspecteur van het lager onderwijs te Gorinchem; hét onderwerp van z'n toespraak was„Opvoeding en ontmoe ting". Met grote belangstelling beluisterden de aanwezige dames deze boeiend voorgedragen lezing die allen verrijkte. Hel dank woord dat de presidente na af loop tot de heer Koekkoek richt te, vertolkte aller gevoelens. De volgende vergadering vindt plaats op 24 mei, waar de heer Laarman uit Den Haag zal spre ken over het misbruiken van Gods naam door het vloeken. het overhemd dat stralend wit is Sanforized Gevoerd front g nn Dubbele manchetten I3«ww Aeroline boord OVERHEMDEN In de nieuwste kleuren en de beste boordmodellen Filiaalhoudster Mevr. v. d. BRAND-HENS Grotestraat 155 WAALWIJK „LIEVE SCHIM", EEN KOSTELIJK BLIJSPEL. Het bestuur van de Kunstkring heeft voor de laatste avond van dit seizoen een voortreffelijke greep gedaan met het engageren van de toneelgroep „Het Nieuwe Comedia" voor de opvoering van Jacq. Deval's blijspel „Lieve Schim". De uitverkochte zaal heeft zich dan ook een aantal uren kostelijk geamuseerd met dit charmante, lichtvoetige spel van schijn en werkelijkheid, waarin Guus Hermus zich een acteur van bijzondere klasse toonde in zijn creatie van de door droom en realiteit veel geplaagde Patrice Voise Overrompelend spel in volmaakt uitgebuite dia logen ook van de andere mede werkenden: de moederlijke Mag- da Janssens als tante Ölga, de lieftallige Bep Dekker als de schim van Irene Voise, Annie v. d. Vorstenbosch als de nuchtere en zakelijke Alix Armitage, Lu cas Wensing als Dr Julien Bira- que en Frans Koppers als de huisknecht Francois. Het stemmige decor was van Lucas Wensing, terwijl de char mante toiletten waren vervaar digd door Jo Remert te Amster dam. Een avond van echt onbezorgd genieten, waarvoor men deze to neelgroep en het bestuur van de Kunstkring dankbaar was in een ovationeel applaus. WERELD KINDSHEIDDAG. Zoals bekend zal morgen 12 mei de Wereld Kindsheiddag ge vierd worden. Voor de kinderen van de parochie St. Jan is er om half 8 een Kindsheidmis, waar onder pater A. v. d. Meeren W. P. een korte preek zal houden. Na de H Mis opdracht aan het Kindje Jezus en Kindsheizegen. Voor' de babies wordt de Kinds heidzegen gegeven na de H. Mis van half 9, dus om 9 uur. Daar na wordt om half 10 vöor de meisjes en om 11 uur voor de jongens een missiefilm vertoond in de zaal van Musis Sacrum. 10-JARIG BESTAAN DIOCESAAN VROUWENGILDE. Op 24 mei a.s. zal het 10-jarig bestaan van het diocesaan Vrou wengilde op enigszins luisterrij ke wijze in Den Bosch worden gevierd Het programma omvat o.m. een pontificale H. Mis in de St. Jan met na de H. Mis een ge zamenlijke beeweg, een feestelij ke herdenking van dit tweede lustrum in het Casino en een voordracht door de bekende kun- stenaresse mevr. Helène Oost hoek. Tevens is op die dag een ten toonstelling georganiseerd door de dames van de Sacramentsver eniging van Den Bosch, n.l. jia- dameriten voor arme kerken. De ze expositie is te bezichtigen van 12 tot 2 uur in een zaal van het klooster van de Eerw. Zusters Carmelitessen in de Clarastraat. Leden van de afdeling Waal wijk, die deze dag mee willen vieren, kunnen zich daartoe vóór 12 mei opgeven bijmevr. Pul lens-van Gaaien, Laageinde 118 of mej. van Slobbe, Wilhehmna- straat 8. CIRCUS ALTHOFF BRENGT SENSATIONEEL PROGRAMMA Circus Althoff, dat vanavond op het Vredesplein zijn tent opent, brengt een programma, dat zowel de liefhebbers van de traditionel circusnummers als de minnaars van de griezelacroba- tiek het volle pond geeft oor de pauze wordt het programma ge vuld met August, het reuen- paardje, enkele roofdierennum- mers, een voetballend paard, een zestal prachtige Arabische jjaar- den, een nummer waarin hon den, geiten en pony's gezamen lijk optreden, terwijl Alois Bossle op een metalen kogel zijn impo sante toeren zal laten zien en de charmante „Les Rosias" acroba tiek op de begane grond en op paardenruggen ten beste zullen geven. Het geheel wordt >p vlot- te en humoristische wijze aan eengevoegd door een aantal grappige clowns. Na de pauze een griezelpro gramma, 'n Geblinddoekte koord danser, twee koorddansers, die op de stalen draad over elkaar heen klimmen, een motor die een dodenrit uitvoert met als hoogte punt een salto mortale- en ten slotte acrobatiek in de 40 meter hoge nok van het circus. Een programma, dat een gang naar het Vredesplein alleszins waard is. Zie verder ook de ad- vertentie in dit blad. HET 4e SPOORBAANCRITERIUM. Zondag 13 mei a.s. zal het 4e door de Wielerclub „Olympia georganiseerde Spoorbaanente- riuni (2100 m.) achter zware mo toren in vier series van 25 km. (4 series van 12 ronden) verre den worden. Er komt een uitge lezen groep renners aan de start, zodat het aan spanning niet zal ontbreken. De deelnemende ama teurs zijn: Wil Vreeswijk (win naar 1955); Gerrit Verhoeven (winnaar 1954)G. Doeland uit Vreeswijk; P. Wijk uit Made; G. Pos uit Vreeland; C. Verstrate uit Breda; P. de Veer uit Den Bosch; H. Rutte uit Den Bosch; F. Libregts uit Vlijmen; A. v. d. Pluijm uit Dussen en L. Coe- horst uit Tilburg. Bij de adspiranten hebben in geschreven; J. Wilhelm, Waal wijk; A. Pliegers uit Lexmond; M. v. d. Wiel uit Vlijmen; J. v. d. Griendt uit Waalwijk; J. Lui- tes uit HedelJ. Verstappen uit Tilburg; G. Cuvelier uit Nieuw- Vennep en de sprinkampioen J. Rijngoud uit Culemborg. 'Door Kees Pellenaars is een wisselbeker beschikbaar gesteld voor de houder van de record ronde. De start heeft plaats om half drie. 1 BURGERLIJKE STAND. Geboorten Johanna iM dv J van Dongen- Netten te Loonopzand Johan na H M dv P S H Willemse-Bou- ter Maria J M dv M M Schil ders-van der Gouw Cornelia M J dv G P Meijers-van der Lee Martinus W M zv M J van Delft- de Haan Antonetta G T M dv G J van der Steen-de Jong Marijke J P dv L Hamers-Strijk Johanna M dv P Wilhart-van Osch. Overlijden Maria A Aarts 83 jaar, echtg van G J A Hens. Huwelijksaangiften J. Heeffer 25 jaar te Drunen en B de Gouw 26 jaar alhier. Huwelijken: Gene. Ingekomen: A J J Neomagus en gezin van Nieuw-Ginneken G H van den Henkant van 's-Bosch NV I .1 J Hagen en gezin van Drunen J IJpelaar van Loonopzand J P Netten van Loonopzand. Vertrokken A C van Wijk naar Drunen. TE WAALWIJK op vrijdag 11 mei a.s. MUSIS SACRUM „SEMIRAMIS, COURTISANE VAN BABYLON". Deze kleurige en bonte historie voert ons terug naar een opwinden de en woelige tijd in het oude Ba by lonië. De Assyriërs zuchten on der de terreur van koning Assur en zijn eerste minister Sibari, die de leden van alle stammen langs de Euphraat heeft opgeroepen om voor Assur te verschijnen en deze hun onderdanigheid te betuigen. Amal, de jonge Chaldeeër, komt echter m verzet. Na een bloedig gevecht wordt hij ernstig gewond gevonden door de jonge geitenhoedster Semi- ramis. Tussen hen beiden ontstaat een idylle, die door Assurs soldaten echter wreed wordt verstoord. Zij steken het dorp in brand, denkende dat Amal daardoor in hun handen zal vallen. Hij weet echter te ont komen, doch Semiramis wordt ge vangen genomen en naar Babyion gevoerd. Sibari laat zijn oog met welgevallen op haar rusten, doch koning Assur doet hetzelfde, zodat Sibari het veld moet ruimen. Hoe wel zij niets van de koning wil we ten, maakt hij haar toch tot konin gin, Intussen is ook Amal gevangen genomen, zodat de toekomst voor de twee geliefden er alesbehalve rooskleurig uitziet. Semiramis blijft haar grote liefde echter trouw en tracht de Chaldeeërs tegen de haat van Sibari te beschermen. Tenslot te pleegt Sibari verraad aan zijn koning, doodt hem en neemt zijn plaats in. Semiramis wordt veroor deeld tot de dood op de brandsta pel. Maar dat het zover niet korrrt, daarvoor zorgen de Chaldeeërs. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang 18 jaar. „99 RIVER STREET". Gangsterfilms worden er aan de lopende band gemaakt, doch slechts zelden ziet men er een met de kwa liteiten van „99 River Streef'. Het is een spannende, keiharde geschie denis, die zeer knap gemaakt is. Ten gevolge van een ernstige oog- wond heeft Ernie Driscoll de boks- sport er aan moeten geven, en op het moment dat het verhaal begint, is hij taxichauffeur. Zijn vrouw Pauline, die een baantje in een bloemenwinkel heeft aangenomen, is 'n verwend wezentje, dat hem voortdurend verwijt dat hij haar niet behoorlijk kan onderhouden Na korte tijd merkt Ernie dat zij omgang heeft' met een zekere Vic tor Rawlins, een gangster van de bovenste plank. Rawlins heeft pas een juwelier vermoord en een flin ke buit binnengehaald. Hij is van plan om met Pauline naar Parijs te vertrekken, zodra de juwelen ver kocht zijn. Dit laatste levert echter nogal wat moeilijkheden op. IntusL sen heeft Ernie de actrice Linda James ontmoet, die hem vertelt, dat zij in haar drift een theaterprodu cer heeft doodgeslagen. In het ver laten theater vindt Ernie inderdaad een lijk. Het blijkt echter dat hij de dupe is geworden van een speel- test, waardoor Linda een belang rijke rol zal krijgen. Verbitterd ver laat hij het theater, doch Linda volgt hem en staat hem verder bij in zijn moeilijkheden. Victor Raw lins heeft intussen Pauline gewurgd en verstopt in de bagageruimte van Ernie's taxi, waar de politie het ontdekt. Er ontstaat nu een dubbele jacht: de politie op Ernie en Ernie op Rawlins. In een zeer opwindend slot zegeviert ook hier het recht. Maandag en woensdag. Toegang boven 18 jaar. LUXOR. „HET MEISJE VAN DE RIVIER" Waalwijk kan deze week ken nis maken met de rivale van Gina Lollobrigida: Sophia Loren. In Italië gaat het tussen beide dames nogal onverkwikkelijk en warm toe. Beiden dingen naar de gunst van het wispelturige pu bliek en het laatste woord tussen de beide sterren zal voorlopig nog wel niet gesproken zijm In tussen heeft Sophia dit merGina gemeen, dat ook zij haar licha melijke proporties niet onder stoeien of banken steekt, waarbij het acteertalent doorgaans van zeer bijkomstig belang is. In haar laatste film „Het meisje van de rivier" laat Sophia zich echter zien als een jonge vrouw, die meer bezit dan uiterlijke kwaliteiten. Ook als actrice geelt zij hier een beheerste vertolking iii een zeer aannemelijk en in grote trekken toch stoer en tem peramentvol verhaal, dat qua de cor reminiscenties opwekt aan „Bittere Rijst". Het is ëen nogal warmbloedig verhaal met veel uitdagende vrouwelijkheid en mannelijke jalouzie, waarin ten slotte dé liefde zegeviert. De op windende houding van Sophia Loren en de wat zwoele sfeer van dit verhaal hebben de K.F.C. be wogen deze film te rangschikken onder de categorie C-3, hetgeen zeggen wil dat zij toelaatbaar is voor 18-jarigen met werkelijke levenservaring en onderschei dingsvermogen. Voor geestelijk volwassenen dus. Van vrijdag tot en met zondag. „PIRATEN VAN TRIPOLI". cher, beiden op Norton. Vooral Leslie Archer maakte dit jaar in ons land furore met zijn duidelijke overwinningen in St. Anthoms en Boekei. Onder het neusje van de zalm behoort ook het uitermate sterke Belgische team. A. Mingels, die van 1951 tol 1954 Belgisch kampioen was, en in 1953 en 1954 in de Grand Prix wedstrijden op het Enropese kampioenschap beslag legde, zal in Schijndel een groot tegenspe ler van Draper zijn. Ook de Belgische kampioen 1955, de 28-jarige Vlaming R. Baeten, behoort zeker tot de kanshebbers. Het Belgisch legi oen (men verwacht l3 mei 5000 Belgen in Schijndel!) ziet vooral in deze zandspecialist een be dwinger van Archer en Draper. J. Somja, Nic. Jansen, J. Rom- bouts en F. Néri maken het Bel gisch team volledig. Van de Zweden zal vooral de kampioen 1955, Sten Lundin, grote aandacht voor zich opei sen. In 1955 zegevierde hij in Norg in de Grand Prix, maar hij heeft reeds, naam gemaakt door zijn prestaties in Boekei, Marche (B.) en Namen (B.) Onafscheidelijk van Lundin is Bill Nillson, die tweemaal kam pioen van Zweden werd. Hij is een fel rijder. Naast deze twee Zweden ver schijnen ook nog L. Gustafsson en R. Sigvardson aan de start. Als, eenling tussen deze lande lijke teams vecht de Duitser K. Wiistenhagen, de kampioen 1955 van Duitsland. De Denen zijn vertegenwoor digd met E. Hansen, kampioen 1956, A. Nielsen, de benjamin (21 jaar) van deze Grand Prix in Schijndel en B. Rasbro. Hoewel de inschrijvingen wa ren gesloten, heeft de Motorclub „Schijndel" over het verzoek van de Finse Motorbond gunstig be schikt. Ook Finnen zullen voor het eerst in Brabant verschijnen. Het zijn de drie beste uit Fin land: Reino Rein, Atte Salonen en Martin Rein. Het is nog niet bekend op welke merken deze rijders zullen uitkomen. 'Tenslotte 't Nederlandse team, bestaande uit de 12 beste rijders. Het zijn Rietman, kampioen van Nederland 1955 en Jan Clynk uit Helmond. Het zal de vraag zijn of Riet man op zijn nieuwe F.N. zijn vorm zal hebben hervonden. Wij mogen dit zeker verwachten, ge zien zijn jongste zege in Utrecht om het kampioenschap van Utrecht. Maar een feit is, dat Jan Clynk thans toch wel Nederlands groot ste favoriet is temidden van al deze kopstukken. Het Nederlandse team bestaat verder uit F. Baudoin, de sterke Matchlessrijder uit Eindhoven, de Gebrs. Dirks, W. v. d. Elzen, J. v. Heukelom, J. Jansen, J. v. d. Mei, P. v. d. Oever, F. Selling en J. Witberg. Ziedaar de topmannen uit ze ven landen in de Grand Prix te Schijndel. Deze Utel geeft alles "wat zij belooft: woeste zeerovers en mooie meisjes, die wel n vecht partij waard zijn. Prinses Karjan wordt uit haar vorstendom Mi- surata verdreven door de oor logszuchtige Bey Malek. Zij vlucht naar Tripoli en tracht daar de grote zeerover Gadrian over te halen haar te helpen haar rijk terug te winnen. Aanvanke lijk wil 'Gadrian er niet aan, maar als een van Maleks hand langers een aanslag op de jirin- ses pleegt, komt hij tot andere gedachten, mede doordat deze prinses er bijzonder aardig uit ziet. In een kostelijk romantisch avontuur voi van fantastische actie wikkelt zich het verhaal dan verder af, waarin Malek ten slotte aan het kortste eind trekt en er weer een gelukkige prinses meer op de wereld is. Maandag en woensdag. Toegang boven 14 jaar. GEVONDEN EN VERLOREN. Verloren: Portemonnee met inhoud; zon nebril groen vestjebruine por temonnee. Gevonden 1 pakje inhoudende stoften voor communicantje; 1 kinder portemonnee met inhoud; een blauwe regenjas; roodbontehok- keling. MOTORCROSS. De Grand Prix in Schijndel. Zeven landen aan de start. Op 13 mei a.s. zal voor 't eerst de Grand Prix Motorcross in het Zuiden worden verreden. Schijn del heeft de primeur van dit unieke motorterreinevenement van de KNMV en FIM. (Deze wedstrijd telt mee voor het Europees kampioenschap. Met de Grand Prix te Schijndel beleeft de motorsport in Brabant dan ook op 13 mei a.s. 'n hoogte punt. En zeker wanneer men weet, dat straks daar alle Euro pese kampioenen en meest be faamde kanshebbers voor 19ob aan de strijd zullen deelnemen Voor 1956 zal dit de tweede wedstrijd zijn om het Europees kampioenschap. Want op 6 mei heeft de eerste ontmoeting in Genève plaats gehad. Nog nimmer zal het publiek zo'n uitgelezen rennersveld te zien hebben gekregen als straks in Schijndel. De huidige Europese kampioen John Draper (Engeland) zal zijn titel hebben te verdedigen. En dat hij ook dit jaar wederom in grote vorm is, bleek uit zijn re cente overwinning in Marche (België). Het Engelse team bestaat be halve Draper uitB. Stonebridge (winnaar 1953 van de Motorcross des Nations), G. Ward, B. Mar tin, allen behorend tot liet BSA- peloton, E. Cheney en Leslie Ar- Woensdagavond werd in het intieme baljartzaaltje van het ho tel Keizer Karei in Nijmegen on der auspiciën van de KNBB een grootse biljartshow gegeven, aan 'welke show ook werd deelgeno men door onze stadgenoot Henny de Ruijter. Het Belgische biljartfenomeen René Vingerhoedts speelde tevo ren een partij ancre-cadre 47/2 tegen de Nijmegense biljartcrack Ti'ny Wijnen en reeds in de twee de beurt scoorde de Europese kampioen een machtige serie van 209, zo vast van constructie en met oplossingen bij moeilijke stootbeelden, die alleen maar in het brein van een groot kampi oen kunnen opkomen. Tiny Wijnen kon onder dit ge weld 'niet tot grootse daden ko men en moest toezien hoe Bin- gerhoedts de 400 caramboles in 7 beurten uitstootte, 'n algemeen moyenne dus van 57.17. Na een kleine pauze kregen de 300 toeschouwers een partij 3- banden voorgeschoteld om van te smullen. Aanvankelijk was het Henny de Ruijter, die met nuttige series van 2, 3 en 4 wegliep van de Belgische all-rounder. Met knallende doubleerstoten, geraf fineerde „nekbrekers" en zuiver op maat gespeelde ballen niette- geneffect kwam hij zelfs tot een 'stand 2014 in zijn voordeel. Daarna ging hij zich verdedi gen in het carotte, doch ook ver loor de Ruijter daardoor zijn pro- ductie-temuo, want ook de Belg speelde zuiver carotte. Toen de Waalwijker dan ook de remmen wees losgooide kwam ook Vingerhoedts op gang. Langzaam maar zeker naderde hij de score van de Ruijter en hij passeerde hem zelfs, toen hij met 3 en 4 pal daaroverheen ongrijp baar werd. In 57 beurten beëin digde de veelvoudig internationa le kampioen deze partij. (Maar de Ruijter bleek 'n waar dig tegenstander en door in de nabeurt nog een serie van 5 te scoren (de hoogste die avond), kwam hij toch nog binnen be-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5