De Echo van het Zuiden moeöeRöacj-oöeAus KAATSHEUVEL fn Uit do Langstraat VRIJDAG 11 MEI 1956 79e JAARGANG No. 37 Drunen Elshout Grotestraat 264 WAALWIJK.j Cape Ho Waspik Bedrijfsvoetbal. De vorige week zijn in de com petitie van 't Waspikse bedrijfs voetbal weer twee wedstrijden gespeeld om de grote wisselbe ker. Een opmerkelijke prestatie leverde hierbij het elftal van de Schoenfabriek v.h. Schaapsmeer ders-van Strien Co. Dit elftal wist n.l. in een zeer ongelijke strijd een 100 overwinning te behalen op het elftal van de Le- derfabriek De Amer. Een betere krachtsverhouding was er in de strijd tussen de elf tallen van de Meelfabriek Van Gorp en de Scheepswerf Ruijten- Eerg. Na een felle strijd moesten de ploegen de puntjes broeder lijk delen. De uitslag was 22, nadat de rust met een 1-0 voor sprong voor de scheepswerf was ingegaan. Dit doelpunt werd na ongeveer 20 minuten gemaakt. Na de rust werd de stand al gauw weer gelijk gemaakt en een goed kwartier daarna wist het elftal van Van Gorp de leiding over te nemen. Acht minuten voor het einde slaagde de scheepswerf er in de stand weer op gelijke voet te brengen. De leiding was bij scheidsrech ter A. Kerst in goede handen. Benoemd. Per 1 juni a.s. is ter gemeente- tecretarie te 's-Gravenmoer be noemd als ambtenaar in vaste dienst onze plaatsgenote mei. D. Verduijn. Gouden Bruiloft Dinsdag 8 mei j.l. was het de dag dat het echtpaar A. Smeur- Rubbens vijftig jaar getrouwd was. De gouden bruiloft werd in huiselijke kring gevierd. Burgerlijke Stand.over april 1956 Gehuwd: Adrianus A J Sie- mons en Hendrika J Pols Din- geman N van der Plas en Suzan- na P Gommers. Overleden: Geen. Geboren: Adriana H A M dv H J Verschuren-Huijben Ma- rinus C P zv P W van Eersel-Li- bregts Leonardus P M zv P M Verdijk-Kamp Lambertus F M zv C A J Kamp-van den Born Anna M dv C A J v Iersel-v Laar hoven Petronella M L dv J A Verschure-Mertens Johanna P dv Th J Smits-Timmers. Vertrokken: H M van Dongen naar Waalwijk B A v Onzen- oort en echtg naar 's-Bosch MAM Stieger naar Bloemendaal ;TAM Kieft naar Waalwiik E M Roestenburg naar Waalwijk ME van Oers naar Waalwijk L A J M Goyarts naar Waal wiik E J Drieman naar Waal wijk J G de Groot naar Waal wijk PC Kuijsten naar Waal wiik TC van Beek naar Waal wijk G B Fasen naar Waal wiik H van der Kaap naar Rotterdam C T J M Maas naar Nijmegen A J C Kamp naar Emmeloord AM Tongmans naar Berkel AM Hussaarts naar Hoogland P Corsten naar Hoogland C C M van Luenen naar Nieuwkoop Avd Berg naar Rodegraven HG van Se- ters naar Teteringen. Ingekomen: A A J Siemons van Oosterhout CMC Lan- gerwerf van Waalwijk J M v d Nieuwenhuizen van Gilze. Raantsdonksveer M' passend en verrassend elegant PLOEGMAKERS - KAATSHEUVEL V. Gasthuisstraat 103 j H. P. DEKKERS-v. d. VLIET KAJ-nieuws. Op dinsdag 22 mei houdt de KAJ afdeling Kaatsheuvel de sluiting van haar winterpro- gramma met een amateursavond met wedstrijden in: muziek, zo wel groepen als individueel, en evenzo in zang en declamatie, nantomine enz. Donderdag 24 mei volgt een grote oriëntatierit als opening van het zomerpro- gramma. Inschrijvingen voor de ze beide avonden kunnen ge schieden bij het secdetariaat van de KAJ, v. Heeswijkstraat 39. KAJ-Agenda. Maandag 7.30 uur groep, 8 u. muziekgroep. Dinsdag 7.30 uur bestuursver gadering; 9 uur pioniersgroep. Woensdag 7.30 u. danscursus. Donderdag 7.30 uur groep. Vrijdag 7.30 uur contact- en filmavon^. Agenda. Zaterdag 8 uur Apollo-theater „Vergeef mij", toegang 18 jaar. Zonda" 6 en 8.30 uur Apollo- theater „Vergeef mij", 18 jaar. Maandag 8 uur repetitie har monie Apollo en Harm. St. Jan. OPENING „DE KLINKAERT". Morgen 12 mei zal om 11 -uur de offi ciële opening plaats hebben van het Va kantie- en Kampeercentrum „De klin- kaert'' te 'Drunen, door de Weled. Gestr. Heer G. P. Philippart, lid der Gedepu teerde Staten van Noord-Brabant. Burge meester A. D. C. Snels zal een wel komstwoord tot de genodigden richten. ARTSEN-ZOND AGDIENST Dienst Dr. Verhaak. Boerengezinsdag:. De boeren en boerinnen van Dru nen en Elshout hadden dinsdag hun werk eens een dag gelaten om zich op de Boerengezinsdag te bezinnen, op de betekenis en de waarde van het gezin, de organisatie en 't doel van het werk. Drie sprekers, n.l. Dekeri Rooy ackers, die sprak over het gezin, de eerwaarde pater v. Berkel, die sprak over de opvoeding in het ge zin, en Drs Schouten van de N.C.B., die sprak over de organisatie en coöperatie in deze tijd, hebben in de loop van de dag voor een aan dachtig gehoor de betekenis en waarde van gezin en organisatie nauwkeurig omschreven. In de avonduren was het de Boe- renjeugd die de anderen wist te boeien met voordracht en spel. De dag was begonnen met een plechtige H. Mis in beide parochie kerken om 9 uur. Waar het juist een der Kruisdagen was, werd deze H. Mis gevolgd door een plechtige processie voor de vruchten der aar de. Om 10 uur had in de grote veiling hallen de eerste bijeenkomst plaats, welke geopend werd door de voor zitter van het organiserend comité, de heer A. Kamp, die een hartelijk welkom toeriep aan de verschillen de geestelijke en wereldlijke auto riteiten, de besturen van de diver se organisaties en de verschillende sprekers. Een toneelgroep van Jonge Boe ren en Boerinnen voerde een blij spel op, waarmee zij veel succes oogste. Een loterij maakte de avond tot een gezellig feest. Het was een zeer geslaagde ge zinsdag voor de boeren uit Drunen en Elshout. KERMIS. A.s. zondag, maandag én dinsdag zijn voor Drunen de drie eerste kermisdagen. Als e'en der eerste kermissen in de Lang straat zal deze kermis speciaal bij gun stig weer, evenals andere jaren weer veel belangstelling trekken. In café Th. Elshout worden, blijkens advertentie in dit nummer, als van ouds, gezellig^ matinees gegeven en is er da gelijks gelegenheid tot dansen, met na afloop cabaret. GESLAAGD. i i Zeven leden van de Boerinnenbond alhier slaagden voor de twee-jarigê cur- sus der Boeri nn'en leerg angenwelke on der auspiciën van de N.C.B. te Den Bosch werd gehouden. Het waren de dames Annie Moonen, Jo Moonen, Truus van Delft, Riek van Delft, Dora van Weert, Antonetta1 van Weert en iRina Vissers. KLINKAERT ORIËNTATIERIT. A.s. zondag, dus 'daags na de officiële opening van het kampeercentrum De Klinkaert zal de Z.C.V. autoclub Ne derland, over een afstand van 75 km door Midden-Brabant een oriëntatierit houden. De start en finish is nabij het 1 kampeerc'entrum resp. om Ihalf twee en pl.m. 4 uur. De prijsuitreiking wordt tegen half zes verwacht. Voor deze oriëntatierit blijkt veel belangstelling te bestaan. SPREEKBEURT, In he nieuwe klaslokaal van de Meis jesschool hield de heer A. Duijs van het diocesaan bureau van de R.K. Beroeps keuze Voorlichting, een spreekbeurt. Be halve de Z.E. Heer Pastoor, het bestuur en de plaatselijke commissie en het on- j derwijzend personeel, waren pl.m. 70 de grootste sortering de gunstigste prezen en de prettigste vorm van vindt U in veRWiel'S leöeRWARenhuis; FIJNE LEDERWAREN DAMESTASSEN BOODSCHAPTASSEN HANDSCHOENEN REISARTIKELEN Let op onze attractieve MOEDERDAG-RECLAME bij 'n aankoop vanaf 10 gld. 'n practisch opvouwbaar bood- schaptasje GRATIS! (slechts t/m. 12 mei a.s.) Vrfldag 11 en Zaterdag 12 mei is onze zaak óók 'savonds geopend! Als eerste kreeg het woord de Hoogeerw. Heer Deken Rooyackers, geestelijk adviseur der N.C.B., afd. Drunen-Elshout, die begon met te wijzen op de betekenis van deze ge zinsdagen, welke bedoeld zijn als een bezinnen op ons werk en ons gezin. Sprekende over deze gezins dagen wees spreker op het resultaat van de eerste gezinsdag, waarop speciaal gesproken was over de boe ren jeugd en waaruit de beroeps keuze-voorlichting van Drunen en Elshout is ontstaan. Sprekende over de verhouding van gezin tot bedrijf, noemde spr. het een zeer groot voordeel dat ge zin en bedrijf bij de boer zozeer zijn samengegroeid, dat zij een ge heel vormen en niet los te denken van elkaar. Deken Rooyackers wees er ook op dat de oorspronkelijke gesloten heid van het boerengezin verbroken is. Men staat open naar alle kan ten. Dit heeft zijn voordelen, maar evenzeer zijn nadelen en gevaren. Van belang is nu: vorming, ont wikkeling en het kweken van zelf standige en doelbewuste mensen. Hier ligt een taak voor de ouders in het gezin, maar evenzeer voor de standsorganisaties die met cur sussen, sport, zang, spel, spreken in het openbaar etc. de jeugd mee vor men. Het gaat hier niet om de re sultaten, maar meer om 't werken, het bezig zijn, het ontwikkelen en samen doen. Het is de grote taak van de boer in deze tijd, in al zijn vooruitstre vend werk open te staan voor alles en voor allen, maar het gezins-eige- ne, de eigen boerenaard, daarbij niet te verliezen. Pater v. Berkel, welke sprak in verband met een plotselinge ern stige ziekte van Rector v. Tufelen, behandelde hierna de opvoeding in het gezin. Spreker betoogde de noodzaak van het gezin als de enige plaats waar de opvoeding zich het best kan voltrekken. Een opvoeding bui ten het gezin heeft altijd gebreken. Spreker wees er op hoe het de plicht is van ieder lid van het ge zin er toe bij te dragen voor het scheppen van goede verhoudingen in het gezin. In het gezin moet ie dereen vinden geluk, huiselijkheid en gezelligheid en hieraan moet elk lid meewerken. De carnavalsgroep van de Kas- teeldreef, o.l.v. Kees v. Drunen, oogste met een serie aardige en ori ginele liedjes zeer veel succes. ouders aanwezig. De voorzitter de heer M. Elshout, opende met de Ghr. Groet en heette allen welkom. Uitvoerig ging de heer Duijs in op de vele problemen die aan de beroepskeuze vastzitten en op de talrijke mogelijkhe den die voor de jeugd open liggen. Her haaldelijk liet hij uitkomen dat de kin deren er niet zijn voor de ouders, maar wel omgekeerd en de verantwoordelijke taak die de ouders hebben bij de keuze van een beroep voor hun kinderen. Met voorbeelden illustreerde hij aan welke normen men zich moest houden bij een keuze, zoals de beroepswens van het kind, aanleg fen capaciteiten, toekomst mogelijkheden enz. Spreker wees op de verschillende in stellingen, zoals het Rijksstudietoelag-e- fonds en het Noord-Brabants Studie fonds, die kunnen helpen om de finan ciële moeilijkheden te overwinnen. Ook werden nog besproken de verschillende vooropleidi-ngfen, zoals ULO, HBS, Gym nasium., UTS en LTS. Uitgebreid ging hij ook nog in op de speciale beroepen voor de meisjes. Ruim anderhalf uur wist cle spreker de aanwezigen te boeien. Van de gelegenheid om vraoen te «tel len werd' een matig gebruik gemaakt. Meer belangstelling bestond er voor een persoonlijk onderhoud, waarbij ieder met zijn eigen problemen voor de dag kon komen. - i KONINGIN JULIANASCHOOL. Tot tijdelijk onderwijzeres aan de Ko ningin Julianaschool is benoemd mevr. M. J. Tabor-Alburg alhier. MUTATIES. Als gezagvoerder gij de veerdienst over de Nieuwe Maasmond te dezer plaatse is, naar men ons meldt, d heer H. van Kappel benoemd, terwijl de heer F. M. Pellicaan werd aangesteld als pont- w achter. BURGERLIJKE STAND SPRANG-CAPELLE over april. GeborenHendrikus zv H Ram- srijn-Timmermans Helena Hendrika dv G Rozenbrand-Rozenbrand Jaco bus Nicolaas zv A Chabot-Treffers Christiaan Johannes zv C J Brekelmans- Chabot Jan Hendrik zv M M Oerle- mans-Kuijsten Goverdina Josina dv H Haverhals-v Peer Antoinette Jo hanna Cornelia Adriana dv A v d Flier- Verduijn Catharina Theodora Maria dv G P Damen-'t Hoen Antonia Henrica dv G J Emmers-SerbinaCor nells Albert zv C v d Kruij t-Heddaman GehuwdWilhelmus Gerardus Jo hannes Knippels 24 j fen Maria Elisabeth v d Mast 20 j Jacobus Treffers 26 j en Adriana Johanna van Beek 24 j Willem Ockers 29 j en Elisabeth Tref fers 24 j Antonie v Peer ,19 j en Eli sabeth Antonia le Sage 21 j Josinus v Drongelen 26 j en Soetje Wagema- kers 21 j. Overleden Gerardus Maurits Hoef nagel 77 j echtg v J de -Roon Jaco-gus Maria Akkermans 28 j ongh v Ridder kerk. Gevestigd M J Tabor-Alburg van Wissekerke A D de Roon van Go- rinchem J v Drongelen van Waal wijk P Verschuren van Raamsdonk JA Konings en gezin van 's-Graven- moer W G J Knippels van Waalwijk AH Verwijmeren van Breda J Tabor van Eethen. Vertrokken A Lips naar Loon-op- Zand J Z Bouman naar Gorinchem A Dekkers naar Apeldoorn A Bras- penning^van Wijlen (wed) naar 's-Gra- venmoer H Avd Schans en gez naar 's-Gravenmoer A J Treffers-v Beek naar Delft E Swart naar Laren N.H. J vd Nat naar Loon-op-Zand. GOUDEN BRUILOFT. Op 10 mei zal bet 50 jaar geleden zijn dat een echtpaar in het huwelijks bootje stapte. Het beref hier Marinus Kieböom en Anna Vissers, Oranjestraat 30. welke resp. 74 en 71 jaar oud zijn. We zijn eens een praatje gaan maken met deze nog zeer krasse oudjes, welke beide nog in efen blakende gezondheid verkeren. Dat zij nog vitaal genoeg zijn, bleek ook wel toen wij in het propere huisje gezeten waren. De hulsvrouw doet al het dagelijkse werk nog met goede moed, behalve de was, die is uitbesteed bij hun jongste dochter. Nu is dat buiten vroeger veel veranderd, want toen waste ze buiten haar eigen was van 6 kinde ren ook nog voor anderen, om daarmede enkele guldens te verdienen, want Rinus bad wel vast werk, maar bracht het als het goed was tot f 9 per week. Daar voor was het de gehele week hard wer ken, in de Biesbosch hout hakken voor de hoepelmakerij; dat heeft hij zo een 40 jaar volgehouden. Ook in Heerlen was het aanpakken, daar werd gewerkt aan de spoorlijn: dat was in 1912. Van Pa sen tot Pinksteren wegblijven, want als je maar 18 cent per uur verdient, kon er het reisgeld niet af, zodat hij dan 6 tot 7 weken weg moest blijven. In de Bies bosch waren de toestanden nog erger; net brood fen 1 pond spek, daarbij een rieten hutje, waar wind en sneeuw vrij spel hadden, om maar niet te spreken ovwr de talrijke ratten, welke hen dés nachts gezelschap hielden, dan kan men wel nagaan hoe of die mensen hun leven moesten doorbrengen. Dan Keeft ie het nou beter, yiel zijn v: ouw in, want hij verdient nou beter en we kunnen vrij goed uit de weg. Hij werkt nog steeds en wel op de conser- venfabriek in G'berg. Ziek ben ik nog nooit geweest, ver klaarde de gouden bruidegom. De On gevallenwet heb ik in al die tijd: pas 2 x meegemaakt. Zeven kinderen zijn allen getrouwd, die ook weer 37 kinderen hebb'en en drie achterkleinkinderen. 25 Jaar geleden kwam er nog een dochter 'bij, waar ze nog lang plezier van gehad hebben, maar die nu ook ge trouwd is. D'r man was juist de boel aan het op verven, want bij het komende feest, moet ook dit in feesttooi verkeren. Zoals we al eerder opmerkten zijn ze allebei nog kern gezond, 'n beetje ischias van Anna daarbuiten gelaten. Enkele jaren terug viel zij in de kelder, maar dank zij haar sterk gestel bracht ze het er goed af. Al met al is er dan ook wel aanleiding om op 14 mei, want dan wordt dit feest gevierd, de bloemetjes eens buiten te zet ten. Dan zal er in dit huisje, waar ze al 50 jaar hun lief en leed gedragen hebben, een feestvreugde heersen, een bekroning op 50 jaar huwelijkstrouw. We hopen dat God hun nog lang mag sparen voor elkaar en hun kinderen. r Vergane glorie in ere hersteld: de oude Janvier-stoomcaroussel gaat in „De Efteling" een nieuwe toekomst tegemoet. Dit typisch voorbeeld van negentiende-eeuwse kermisromantiek biedt plaats aan circa 350 mensen tegelijk. Hedenavond om 19.15 uur zal de stoomcaroussel of ficieel door de heer Anton Pieck in werking worden gesteld. Bij deze gelegenheid zal dan tevens het dezer dagen voltooide Kinderspoor- emplacement worden geopend. Bij deze opening zal o.m. tevens aan wezig zijn burgemeester Mr. R. J. Th. v. d. Heijden. EEN ZILVEREN AMBTSJUBILEUM. Op Gemeentewerken werd vrijdag j.l. etn jubileum gevierd, dat een beeld geeft van de groei van deze bedrijfstak der gemeente. De heer H. P. Akkermans, die de titel van „bijzondere vakman" voert was 25 jarfen in gemeentedienst. Het voltallige personeel van gemeente werken was in de vergaderzaal van het nieuwe gebouw bijeen, waar Wethouder I. Beerens, bij uitstedigheid van burge meester Mr. v. d. Heijden, de jubilaris toesprak. De loco-burgemeester maakte van deze gelegenheid gebruik een terug blik te werpen op de ontwikkeling van de techniek, die ook het gemeentebe drijf niet onberoerd laat. Hij prijst de heer Akkermans, destijds als monteur- chauffeur in dienst getreden, nu als een der eerste mannen 'bij gemeentewerken in functie. Zijn vakkennis en zijn ijver zijn z'n sieraad en doen hem een ere plaats innemen tussen al zijn medearbei ders. Destijds met nauwelijks een half dozijn is de ploeg thans uitgegroeid tot bi:na een half honderd, maar ook onder deze bijna vertienvoudigde groep steekt de jubilaris als een voorbeeld bovenuit. De loco-burgemeester feliciteert de heer Akkermans met zijn zilveren dienstjubileum, alsmede zijn echtgenote en kinderen, ook aanwezig, en overhan digde hem namens dé gemeente een cou vert met inhoud. caal concert, waarbij dfe nieuwe direc teur, de heer J. Nieuwenhuijsen, officieel voor de eerste maal met het koor con certeert, doch waarbij tevens een offi cieel afscheid aangeboden wordt aan de heer Tuerlings, die vanaf de oprichting 29 jaren lang met veel succes de diri geerstok gehanteerd heeft. De heer Tuer- 1 ngs zal op dieze avond nog een zestal koren leiden en daarbij aan de vleugel geholpen worfen door de heer Wim Vrin- tfn, uit Weert, die zo herhaalde malen aan de concert-successen van Bel Canto zo'n onmiskenbaar groot deel gehad heeft. Het concert is voor deze gelegen heid voor een ieder vrij toegankelijk ge steld, zodat we mogen verwachten, dat voor deze eerste kennismaking met dé nieuwe directeur en het afscheid van de directeur-oprichter wel belangstelling zal bestaan. DE EFTELING EN ZIJN OMGEVING Nu het lenteweer gedurende de laatste acht dagen bezig geweest is de natuur een ander aanschijn te geven, breekt ook de ingetoomde reislust los en zien we de steeds stijgende stroom van Efteling-be- zoekers weer van alle kanten Kaatsheu vel binnfen komen. En zeer opvallend is vooral het steeds stijgende bezoek van buitenlanders. Dat de Belgen Kaatsheu vel weten te vinden, weten we al lang. Doch ook Duitsers, Fransen, Engelsen, om niet te spreken van verschillende In alle soorten en maten verkrijgbaar bij: De adjunct-directeur van Gemeente werken, de heer Op den Kamp sprak namens het -personeel van Gemeentewer ken en prees eveneens de heer Akker mans om zijn trouwe plichtsbetrachting en voortvarende ijver, waarbij hij de ju bilaris een gouden horloge als bewijs van erkentelijkheid van het personeel aanbood. In goed gekozen korte woorden dank te de heer Akkermans voor de hulde, die hem ten- deel was gevallen, waarna het personeel een uurtje in gezelligheid bijeen bleef. DE STOOMCARROUSEL IN BEDRIJF. Er is nog gefen jaar gepasseerd, of „De Efteling'' heeft een of andere aan winst te boeken, waarbij de gelegenheid wordt te 'ba-at genomen, het gehele per soneel te betrekken in een -gezellig bij een zijn ter opening van deze aanwinst. Het woord officieel zou hier de gezel ligheid te veel schaden, die telkens op nieuw te belevfen is in dit bijeen-zijn van de directie met allen die aan het bedrijf verbonden zijn, de huisgenoten niet uit gesloten. Vrijdagavond krijgt zeer zeker een heel bijzonder cachet, want dan wordt de mooiste en meest attractieve aanwinst van het park, de stoomcarousel van Jan vier, een typisch voorbeeld van negen tien d-eeeuwse kermisromantiek, inwerking gesteld. Na een revisie van de carous- sel, zal het personeel van het be drijf met zijn huisgenoten het eerst dé gelegenheid geboden worden, weer eens van deze echte kermispret te genieten. De kleinzoon van de man, wiens, naam cachet heeft gegevfen aan- het natuurpark iedereen weet dat we hier de heer Anton Pieck bedoelen, zal de offi ciële opening verrichten. Het zal er ze ker onder de tonen van de lustig dreu nende orgelmuziek en onder het gegil van de stoomfluit en het gedwarrel van serpetines en confetti niet' aan gezellig heid ontbreken. j Voor een merkartikel, eerste klasse op MOEDERDAG naar Hoofdstraat KAATSHEUVEL. Ook het spoorwegemplacement de grootste kinderattractie, waarop de Ef teling trots mag gaan, en die thans in zijn geheel voltooid is, zal deze avond door een kleindochtertje van de heer Pieck officieel in bedrijf worden ge steld. Het personeel met de verdere ge nodigden wacht efen gezellige avond. EEN AFSCHEIDSCONCERT. Zaterdagavond om acht uur geeft de zangvereniging Bel Canto een groot vo- andere bewoners van ons werelddeel, v,orden in steeds groter aantal onder de bezoekers geteld. En als we dan ons oor eens te luiste ren leggen, dan horfen we één roep over wat „De Efteling" biedt. Maar niet al leen ons Natuurpark krijgt naam, ook de omgeving en de entree heeft aller bewon dering. Mogen we dian hierbij wijzen, op de bloemrijke tulpenparken -aan de Horst, dan trekt nog meer de belangstelling de unieke wegverbetering, die in zo korte tijd tot stand gekomen is aan de noord zijde van het Natuurpark. W-at daar de laatste dag-en gepresteerd is, heeft niet alleen de -bewondering van de bezoeker, die daar toevallig passeerde, doch veel meer in het bijzonder de interesse van de Nederlandse wegenbouwers gehad. Hier is n.l. de laatste drie dagen efen -machine in bedrijf geweest, die als eerste dn ons land in werking is gesteld. Nadat de voorbereidende werken gedurende de laatste maanden klaar zijn gekomen, is oor deze ingenieuze machine de asphalt- laag en de slijtla-ag van de dubbele rij- laan, over een oppervlakte van pl.m. 7000 m2 in drie dagen klaar gemaakt. Deze „Abwerkmachine'' ontvangt de in Breda in grote asphaltmolens klaar ge maakte en in atgedekte vrachtwagens aangevoerde materie, 'bestaande uit -grint, zand en asphalt, op een rollende band, die deze samenstelling opnieuw op de gewenste temperatuur brengt en door 2 tegenover elkaar werkende zware spi raalassen gelijkmatig over de weg ver deeld, terwijl de machine langzaam voortbeweegt. Direct achter de „Ab werkmachine" rijdt een zware wals en meteen is de weg berijdbaar. De N.V. Vissers Wegenbouw is de eerste Nederlandse firma, die deze weg bereider hééft aangkocht, een product van de Alfelder Eis'enwerken, Carl Hei- se, uit Alfeld (Leine). Ondanks de barre en langdurige winterperiode, die een stag natie in eze wegverbetering had aange bracht, is nu toch nog -tijdig de entree naar De Efteling klaar gekomen. Niet alleen echter het rijvlak, ook -de omge ving heeft de zorg van gemeentewerken gehad. Tussen het dubbele rijvlak is een rabat aangelegd, beplant -met dwerg dennen Pinus Mughes. Het gedeelte ten noorden van de weg is evenefens met dwergdennen, voor de woningen, en ver der met Rhododendrons en andere groen blijvende struiken beplant. Het geheel maakt een voorname inruk, die de bezoeker reeds voor hij het park betreedt aangenaam moet stemmen. Bood tot heden de parkeerruimte plaats voor 700 auto's, thans is ten westfen van de Pa-rklaan een parkeerruimte in aanleg, die met Pinksteren geheel klaar is, plaats biedend voor 1400 auto's, zodat door deze voorziening, de grootste rukte op gevangen kan worden. Ook aan de no dige services is alle aandacht geschon ken. Voor de bezoekers, die hun auto op het westterrein moeten parkeren wordt gelegenheid geboden zich daar van toegangsbewijzen te voorzien, zodat ze zonder opnieuw in het verkeer te ko men, rechtstreeks over de tegelweg langs de Efteling naar de hoofdpoort kunnen gaan. De heer Op den Kamp heeft hier practisch en logisch werk geleverd, dat in de komende drukte veel zal bijdragen voor een goee verkeersregeling. Al was het weer -nu juist niet 100 met w-at we de laatste dagen gewoon geweest zijn, toch heeft de Efteling met Hemelvaart al een voorproefje gehad van wat deze zomer te verwachten is. Reeds- goed acht uur verschenen de eer ste bezoekers voor de poorten, die eerst om 9 uur open gaan, en nog voor de middag was het grote parkeerterrein bij het restaurant geheel bezet. Ook op het terrein ten westen van de hoofdpoort stonden al ras honderde auto's gepar keerd, -terwijl een vijftigtal touringcars en honderde motoren, scooters en brom mers, om van de fietsen niet te spreken, een beeld boden van de vele bezoekers, die de poorten gepasseerd waren. Ruw geschat was -het aantal deze dag 15.000. Met belangstelling zien we de Pink sterdagen tegemoet, die het vorig jaar in totaal 25.000 bezoekers brachten. BEL CANTO-PROGRAMMA ZATERDAG 12 MEI. 1Quasi Agnus, 4 st. gem. koor a cap. G. Palestrina 2. Nicht so traurig, 4 st. gem. koor a cap. J. S. Bach 3. Ave Verum, 4 st. gem. koor a cap. W. A. Mozart 4. Du Hirte Israëls, 4 st. gem. koor' a cap. D. Bortnianski 5. Zitti, zitti, 2 st. mann. koor, uit Rigoletto G. Verdi 6. Villanelle, 4 st. gem. koor a cap. Donatl 7. Nina- Pastorale, 5 st. gem. koor a cap. B. de Sojnma Deze werken onder leiding van de heer J. Nieuwenhuijsen. 8. Koorwerken uit het Oratorium „Die Jahreszeiten" J. Haydn a. Komm, lieber Lenz, 4 -st. g-em. kr. b. Sei nn gnadig, 4 st. gem. koor. Pauze 9. Koor uit het Oratorium „Der Mes sias" Der Herde gleich G. F. Handel 10. Pelgrimskoor uit I. Lombard!, G. Verdi 11. Jerusalem uit I. Lomiardi G. Verdi 12. An der schonen blauen ddnau J. Strauss Deze werken onder leiding van de heer J Tuerlings. DUIVENSPORT. 'De 'K.P.V. hield op Hemelvaartsdag een wedvlucht vanuit Vilvoorde. Inge- mand 362 duiven; afstand 92 km. Los tijd 9 uur vm.; eerste duif 9,58,11 u. Eerste 70 prijswinnaars: 1, 42 A Ver meer; 2, 27, 52, 64 W v Heijst; 3, 26 W Lugters; 4, 54 W Mosselveld; 5 M van Wanrooij; 6 H de Man; 7, 21, 44 B Remmeren; 8, 58 A Couwenberg; 9, 55 Th Netten; 10, 20 J v d Berg; 11 M v d Velden; 12 M v Boxtel; 13, 49 M Ver vers; 14, 34 J v Riel; 15, 31 P ad-ri-a-an sen; 16 L v d Ven; 17 Wim Hamers; 18 J P Brouwers; 19 A v Boxtel; 22 H Hes selmans; 23 A Za-cht; 24, 47 L. Ververs; 25, 39 J Muizelaar; 28 J Damen; 29 M Brokx; 30, 46, 56 L v Geel; 32 W Oo- mis; 33 Jac v Boxtel; 35 A Voermans; 36 A Montee; 37 A Nieuwen'huijzen; 38 L Mosselveld; 39 Dr Snoeren; 40, 70 L Hamers; 41: P Stokkermans; 43 C M Snoeren; 48 G v d Linden; 50 'C de Bondt; 51 G v <1 Linden; 53 J Jansen; 57 P Zijlmans; 59 A de Bie; 60 'C Mo- reval; 61, 66 T Schaa-fstra; 62 G Smit; 63 M v Wanrooij65 J Hamers; 67 H Hendriks; 68, 69 Wal Hamers. Vrijdag 8 uur inmanden wedvlucht Pont St. Maxence. Vrijdag 7,30 uur nam. officiële ope ning 'Stoamcarrausel in de Efteli-ng.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 9