Waalwijkse en Langstraatse Courant BINNEN- EN BUITENLAND Zal Mrika voor ware beschaving ^behoudenblijven 7 Vereniging van Lederimporteurs JAARVERSLAG VAN DE N.C.B. DRUNEN ELSH0UT Strijd tussen Christer dom, Islam en Communisme I *n ZO N NEBSf&B L met de sterkte van Uw eigen glazen. Brillenspecialist VAN MA AREN herdenkt op 24 mei a.s. haar 40-jarig bestaan Op 24 mei a.s. herdenkt de Vereniging van Lederimpor teurs haar 40-jarig bestaan. Op 30 maart 1916 hield zij haar eer ste ledenvergadering en verkreeg op 23 mei d.a.v. de koninklijke goedkeuring. MAANDAG 14 MEI 1956 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukker^ Antoo® Tieltü Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO WNHEÏ ZUIDEN 79e JAARGANG No. 38. Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs IQ cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux GROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 Dr van BEURDEN STRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. 2002. OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO' De geweldige en ongekende ontwikkeling, welke Afrika dit ogen blik doormaakt, is ook voor Europa van de allergrootste beteke nis. En dat niet m de eerste plaats omdat de bodemrijkdom van Afrika aan Europa grote economische expansiemogelijkheden biedt, maar vooral omdat de geestelijke ontwikkeling van dit werelddeel ten slotte zal resulteren in een al of niet samengaan met Europa. Het machtige Europese kapitaal, dat in de economische ontwikke ling van Afrika gestoken wordt, speelt een voorname, doch niet de voornaamste rol, omdat de belangrijkste ontwikkeling zich in de geest voltrekt en het is deze ontwikkeling die uitmaakt of Afrika voor de ware beschaving behouden zal blijven. Christendom, Islam en communisme leveren momenteel een strijd om Afrika. De Tijd van 22 maart jl. wijdde hieraan een zeer belang wekkend artikel. Om Afrika voor het Christendom te behouden, eist de missionering van dit werelddeel op korte termijn een vol ledige vernieuwing van methoden en personeel. Zijne Heiligheid de Paus heeft reeds in de maan dintentie van de maand maart van het Apostolaat des gebeds een beroep op alle katholieken gedaan om hun verantwoordelijkheid voor de uitbreiding van Gods Rijk op aarde, vorm te geven in een vurig gebed voor de redding van Afrika. werd de maraboet langzamerhand in de plaats van de inheemse tove naar als de schakel tussen mens en geestenwereld. Bij de Arabische handelaars, die door de maraboets vaste voet krijgen onder de negers, voegen zich de laatste tijd allerlei vertegenwoordigers van de Indische en Paskistaanse Mohammedaanse sekten, die naast hun politieke en economische belangen ook de Is- lamverbreiding behartigen. Men mag hier met recht spreken van 'n politiek-economische infiltratie op grote schaal, aanzienlijk gerugge- steund door het nationalistisch stre ven naar autonomie van alle Ara bische staten. De Islam als gods dienst komt hierbij duidelijk in ver drukking. Leidende godsdienstige kringen trachten dit gevaar te be zweren door de zuiverheid der leer zoveel mogelijk te bevorderen. Hon derden negers ontvangen jaarlijks een universitaire opleiding te Cai ro, men stelt alles in het werk om de missionering te controleren, die in tegenstelling met vroeger, meer ge organiseerd geschiedt. Toch blijft 't de vraag, of de politieke dan wel de religieuze richting de overhand zal krijgen. Grootscheeps worden pers, radio en film ingeschakeld door bei de groepen. De zuiver godsdiensti ge propaganda stuit echter vaak af op de groeiende religieuze onver schilligheid, die ook onder de Mo hammedanen steeds meer veld wint. Men tracht dit te ondervangen door het onderwijs te bevorderen, dat tot nu toe zeer verwaarloosd was. Hier in ligt begrijpelijkerwijze een groot gevaar voor het Christendom. An derzijds wordt de godsdienstige kri- sis van de Islam zeer in de hand gewerkt door het industrialisatie proces, dat proletarisering der mas sa ten gevolge heeft en laïcisering der elite. En dit is speciaal voor de Islam uiterst bedenkelijk, omdat heel zijn maatschappijstructuur we zenlijk godsdienstig is. Men maakt nauwelijks onderscheid tussen het geestelijke en tijdelijke. Het wester se industriesysteem heeft persoon lijke arbeidscontracten in zwang gebracht, waardoor het individu los raakt uit de godsdienstig-maat- schappelijke binding en zich auto noom gaat voelen. Dit geldt even eens voor vrouwen, wier streven naar zelfstandigheid regelrecht in tegenspraak is met de geest van de Islam. ISLAM GROEIT. Vooral in Frans West- en Equato riaal Afrika, Sierra Leone, de Goudkust, Nigeria, de Soedan, Brits Oost-Afrika en Portugees Afrika neemt de groei van de Islam de laatste tijd ongekende afmetingen aan. Vanuit de Arabische landen en Egypte wordt een felle propaganda gevoerd, die talrijke aanhangers voor 't Mohammadanisme werft. Er gaan dan ook aanzienlijk meer Afri kanen tot de Islam over dan tot het Christendom. Dit zijn uiteraard alleen maar statistische cijfers en men mag zich, gezien de ervaringen, afvragen in hoeverre deze „bekeringen" tot de Islam waarde hebben. Herhaalde lijk immers is gebleken, dat deze bekeerde negers hun heidense le venswijze gewoon voortzetten en anderzijds even toegankelijk blijven voor het Christendom en de werf kracht van het communisme. Op vallend is evenwel, dat grote groe pen negers zich hardnekkig blijven verzetten tegen beïnvloeding door de Islam. Het valt echter niet te ontkennen dat een wijd verbreide mening de Islam als godsdienst van Afrika be schouwt. Eeuwenlang is er onder de negers propaganda gevoerd. Om re denen van zelfbehoud gingen vroe ger velen tot het Mohammedanisme over, daar zij zich aldus uit de han den der Arabische slavenhandelaars konden houden. Later zagen zij in die overgang veeleer een mogelijk heid om een hogere trap van be schaving te bereiken. Toch zou dit laatste motief alleen niet de door slag hebben gegeven, als tegelijker tijd het verzwakken van het stam verband niet ook, en juist daardoor, hun godsdienstige opvattingen aan merkelijk had ondermijnd. Er moest dus gezocht worden naar een reli gie, die beantwoordde aan hun ver brede kijk op wereld en leven en die tevens een nieuw maatschappe lijk houvast bood. Godsdienstige en maatschappelijke saamhorigheid im mers is voor de negers met hun sterke religieuze inslag een tradi tionele behoefte. Aan beide voor waarden voldoet de Islam in hoge nate uit hoofde van zijn uitsluitend religieus bepaalde maatschappij leer. Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat het Christendom de ne gers werd aangeboden in westerse gedaante, dat de Islam daarentegen geheel met het Afrikaanse Cultuur patroon vergroeid was, in Noord en Oost-Afrika op alle gebied vol ledig de toon aan gaf, dogmatisch uiterst eenvoudig en moreel vrij soepel, geen hoge eisen stelt, dan is het begrijpelijk, dat hij gemakke lijk bij de negers in het gevlij komt als de godsdienst van Afrika. En dit te meer, daar het Christen dom bijna onvermij delijk be schouwd werd als de godsdienst der blanke veroveraars. Aansluiting daarbij mocht vroeger al culturele voordelen hebben gehad, in het an- tikoloniale tijdperk van nu blijkt 't verkieslijker een godsdienst aan te hangen, die het Afrikaanse natio nalisme bevordert en zelfs predikt. Verzet tegen het westen drijft daar om talrijke godsdienstige onver schilligen toch in de armen van de Islam. GODSDIENST EN POLITIEK. flndanks de numerieke vooruitgang van de Islam mag men dan ook stellen, dat zijn zuiver godsdiensti ge wervingskracht, alle moderne zuiverings- en reformatiepogingen ten spijt, merkbaar vermindert. De oorzaken daarvan zijn vele. Onder de negers doet in dit opzicht het z.g. maraboetisme veel kwaad. Een ma raboet is een moslemse kluizenaar, een strijder voor de Islam, of ook wel een door het volk als heilige vereerde man. Deze maraboets stich ten onder de inboorlingen broeder schappen voor Mohammedaans le ven, zonder zich daarbij veel om de leer te bekommeren. Hun propa ganda is sterk bovennatuurlijk ge kleurd, wat de negers zeer aan spreekt, te meer daar zij voor hun levensonderhoud een uitgebreide handel in amuletten drijven. Zo HET COMMUNISME. II it een en ander mogen wij wel concluderen, dat het niet aangaat de huidige ontwikkelingskrisis in Afrika uitsluitend te zien als een strijd tussen Islam en Christendom. Beide hebben een grote vijand in het moderne materialisme, waarvan het communisme de kampioen is. En dit te meer, daar het zich op po litiek terrein opwerpt als de groot ste verdediger van het antikolonia lisme. De groeiende godsdienstige onverschilligheid der Mohammeda nen speelt het communisme daarbij zeer in de kaart. Zijn taktiek is op de eerste plaats de ontwikkelden voor zich te winnen, die dan op hun beurt gemakkelijk invloed krijgen op de negers in de industriecentra en dezen weten warm te maken voor het dialektische materialisme. Daarbij komt dan nog, dat Afrika tegenwoordig duidelijk meetelt in de internationale verhoudingen. Op dit terrein kan het communisme op spectaculaire successen bogen, wat natuurlijk dankbaar uitgespeeld wordt en zijn aanzien vergroot. De numerieke groei van de Islam, die, zoals gezegd, meer uiterlijk dan in nerlijk is, heeft uiteraard weinig betekenis als tegenwicht. Zo staan Islam en Christendom in Afrika tegenover een gemeenschap pelijke vijand, die beider geloof in God ondermijnt. Maar van deze er kenning tot een gezamenlijk verzet is nog een lange weg. Het schijnt wel aannemelijk, dat de tegenstel ling Islam Christendom in de laatste decennia niet toegenomen is. Eerder zou men van een toenade ring kunnen spreken. Er zijn ten minste de laatste tijd op verschil lende plaatsen contacten gegroeid tussen Mohammedaanse en Katho lieke jeugdgroepen. Hun gemeen schappelijk geloof in God is de ba sis, waarop zij in vreedzame samen werking het welzijn van hun land trachten te bevorderen. Ook al zou dat een reactie zijn op de nu nog sporadisch voorkomende activiteit van andere groepen, die onder het embleem van Moskou tegen 't wes ten en het Christendom ageren, toch mag men hierin een symptoom zien van een ontwakend bewustzijn dat de grootste vijand erkent en be reid is hem gezamenlijk te bestrij den. Hierop enige hoop vestigen, zou evenwel vrij hersenschimmig zijn. Het bedoelde contact op zich mogen wij gerust toejuichen; succes ervan verwachten lijkt vooralsnog uitgesloten. Het Christendom leeft in Afrika in een zeer zware krisis. Er is daarom alle reden onze zwarte geloofsgenoten en de missionarissen onophoudelijk de steun te geven van een vurig gebed. Dat kan brj Vughterstraat 25 Den Bosch - Markt 32 Tilburg - Nwe Ginnekenstr. 23 Breda MGR. P. A. NIERMAN TOT BISSCHOP VAN GRONINGEN GEWIJD. Aan het fraaie hoofdaltaar in de kathedrale kerk van St. Mar- tinus te Groningen vond vrijdag morgen de plechtige consecratie plaats van de nieuwe bisschop van Groningen mgr P. A.Nierman die in tegenwoordigheid van ho-i ge geesteliike en wereldlijke au toriteiten uit binnen- en buiten land de bisschopswijding ontving, uit handen van Mgr. dr. B. J. Al- i'rink, aartsbisschop van Utrecht, die daarbij werd geassisteerd door de bisschop van Roermond. Mgr. dr. J. H. G. Lemmens en door de bisschop van Luanfa (China), Mgr. C. Kramer OHM. De plechtigheid werd op 't pries terkoor bijgewoond door de apos tolisch nuntius in Nederland, Mgr. Paolo Giobbe, en het vol tallig Nederlands Episcopaat Van de wereldlijke autoriteiter noemen wijde ministers prof. dr. L. J. M. Beel, ir. H. B. J. Wit te, A. C. de Bruyn en prof. mr. .1. van Oven. MOSKOU VRAAGT UITLEG OVER KIKVORSMAN. De regering van de Sovjet-Unie heeft de Britse regering ophelde ring gevraagd over de zaak van de verdwenen Britse kikvorsman Lionel Brabb. Aldus heeft vrij dagavond Radio Moskou in een speciale uitzending bekend ge maakt. In een diplomatieke nota, overhandigd op 4 mei, deelden de Russen mede, dat in de och tend van 19 april Russische zee lieden in de haven van Ports mouth een kikvorsman hebben gezien, die in de nabijheid van de Russische kruiser opereerde. Of schoon volgens de nota de Britse admiraliteit op die dag de plech tige verzekering gaf, dat de Rus sische zeelieden zich moesten hebben.vergist, bleek later, dat de Britse marine inderdaad on derwater-oefeningen hield in de nabijheid van de Sovjet-oorlogs schepen. De Russische regering noemt deze gang van zaken „on gewoon" bij een beleefdheidsbe zoek. De Britse regering heeft, eveneens in een diplomatieke no ta, haar leedwezen betuigd over het incident. HONGAARS PRIMAAT KRIJGT AMNESTIE. Radio Boedapest heeft omge roepen dat de Hongaarse rege ring de straf van de waarnemend! katholieke primaat van Hong£r- rije, mgr. Grösz, heeft kwijtge scholden. Volgens de Hongaarse zender heeft de Hongaarse pre mier vrijdag vertegenwoordigers ontvangen van de bisschopscon ferentie, die amnestie hebben verzocht voor mgr. Grösz, zodat hij door terug te keren naar zijn aartsbisdom, zijn wettige gezag ongehinderd zou kunnen uitoe fenen. Op aanbeveling van de minister van justitie werd am nestie verleend, aldus Radio Boe dapest. TWEE BRITSE GIJZELAARS DOOR EOKA VERMOORD. De terreurorganisatie EOKA op Cyprus heeft vrijdag bekend gemaakt, dat twee Britse militai ren zijn gedood als represaille maatregel voor het ophangen van de twee ter dood veroordeelde Griekse Cyprioten. De EOKA liet pamfletten met dit schokkende nieuws in Nikosia door kinderen verspreiden. De namen van de .twee slachtoffers werden door de organisatie opgegeven als korpo raal Kordon Hill en korporaal Ronald Shilton. Beiden werden vermist. De pamfletten waren ge tekend door „Dighenes" dat is de EOKA-leider George Grivas, op wiens hoofd de Britse autori teiten honderdduizend gulden ge zet hebben. MOEDER EN KIND BIJ AAN RIJDING GEDOOD. De 43-jarige mevrouw G. van Dartel-Hobers uit Raalte is met haar 10-jarig zoontje in haar woonplaats donderdag om het leven gekomen bij een verkeers ongeluk. Op de onlangs geopen de orovinciale weg naar Lemster- veld werd de fiets, waarop zij re den, geramd door een achterop komende auto, bestuurd door een dame uit Amsterdam, die niet voldoende naar links uitweek. Naast mevrouw van Dartel, die een man en drie kinderen achter laat, fietste een meisje, dat licht gewond werd. VIJFTIG HUIZEN BESCHADIGD. Een Vickers. Valiant, 'n straal- bominenwerper van de RAF, is vrijdagmiddag bij het dorp Sout- wick neergestort op de spoorweg van Brighton- Portsmouth. Twee leden van de bemanning kwamen om het )leven, een werd gewond en een vierde wordt vermist. Vijf burgers liepen lichte verwondin gen op. De spoorlijn en vijftig in de buurt liggende huizen werden zwaar beschadigd. Het eerste bestuur bestond uit de heren M. L. Rosenberg, voor zitter, M. A, van Loon, vice-voor- zitter, J. Levenbach, penning meester en L. C. Gompen, secre taris. In dit jubileumjaar wordt het bestuur gevormd door de he ren G. Verwiel, voorzitter, W. Verwoerd, vice-voorzitter, J. Ber nards, J. van Oosterum, N. Pes- sers en Mr, Th. Taminiau. secre taris. Het aantal leden van deze ver eniging, waarin zijn georgani seerd de importeurs en groothan delaren in leder, bedraagt thans 28. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de lederimporthandel en de handel in leder in het algemeen en van de handelsbelangen van de leden in het bijzonder. Deze bedrijfstak houdt zich in «Bv door de Vereniging van Leder importeurs werd ingevoerd, be droeg ca. 19.000.000, zodat dus voor ca. 21.000.000 uit het bin nenland werd betrokken. De vereniging is aangesloten bij het Verbond van de Neder landse Groothandel, die ongeveer 100 verenigingen telt en waarbij het grootste gedeelte van de groothandelsorganisaties zijn ge organiseerd. De taken welke de Vereniging voor haar leden uitvoert, zijn ve lerlei en omvangrijk. Zij onder houdt een intensief contact met regeringsinstanties en andere, o. a. 'met het Ministerie van Econo mische Zaken, het Ministerie van Financiën, het Centraal Orgaan voor de Buitenlandse Economi sche Betrekkingen, de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, de Sociaal Economische Raad, het Verbond van de Nederlandse Groothandel, de Federatie van Verenigingen van Nederlandse Lederfabrikanten, de Federatie van Nederlandse Schoenfabri kanten, de Nederlandse Bond van Lederwaren- en Kofferfabrikan ten, de Nederlandse Bond van Lederhandelaren, de Vereniging van Importeurs en Groothande laren in Schoenfournituren, het Modecentrum, de Vereniging van Nederlandse Huiden- en Leder- beurzen en Interlederbeurs. Deze contacten zijn op de eerste plaats belangrijk, omdat de vereniging hierdoor op de hoogte blijft van de stromingen, die er leven ten aanzien van de economische en hoofdzaak bezig met de verkoop van leder, speciaal overleder, maar ook zooileder, gekocht in binnen- en buitenland voor de schoenindustrie, lederwarenin- dustrie en voor de lederhandel. Van de totale import neemt de vereniging 2/3 deel voor liaar re kening Zij s.peelt een voorname rol in de distributie van dit leder. De belangrijkheid van deze be drijfstak treedt wel heel duidelijk naar voren uit de omzet aan overleder, die in het jaar 1955 40.000.000 bedroeg. Nog duide lijker taal spreekt hef jaar 1953, toen het gebruik van overleder uitsluitend in de schoenindustrie 52.000.000 beliep, waarvan voor 46.000.000 door deze be drijfstak was omgezet. Enige an dere ciifers uit dat jaar zijn wel licht ook interessant: de omzet aan zooileder bedroeg 20.000.000 die van rubber 16.000.000, die van fournituren (inclusief ver pakking) 23.000.000 en die van contreforts 1.600.000. De totale import van overleder in het jaar 1955, d?ie voor het grootste deel sociale vraagstukken bij ministe ries en het bedrijfsleven. Onder de vele vraagstukken, die de vereniging tot haar werk terrein beschouwt, mogen wor den genoemd: de liberalisatie van het handelsverkeer; de in voerrechten; het verstrekken van gegevens over in- en exportdise- derata voor de te sluiten han delsverdragen; het verkopen op leverings- en betalingsvoorwaar den; vrije invoer uit de dollar- area; de omzetbelasting; de on dernemingsraad; de P.B.O.; de propaganda voor het gebruik van leder door steun aan het Modecentrum; de Interleder beurs; de samenwerking met ver schillende organisaties van af nemers. De vereniging heeft in de loop der jaren talrijke malen haar nut bewezen. Tijdens de oorlog is de vereniging tijdelijk opgeheven en in plaats daarvan kwam de On dervakgroep Groothandel in Le der, waarvan het secretariaat aan de belangrijkste groep deze vereniging werd opgedragen. De voorzitter van de vereniging was tot en met 1939 de heer L. F. Verwoerd, die in dat jaar aftrad, omdat hij door de Regering werd benoemd tot directeur van het Rijksbureau voor Huiden en Le der. Op 24 mei a.s. zal het bestuur der vereniging van 4.30 tot 6 uur receptie houden ten kantore van het Secretariaat, Stationsstraat i 19 te Tilburg. Op de Boerengezinsdag kwamen verleden week ook de jaarstukken van de N.C.B. Drunen-Elshout op tafel, waarvan wij thans een en an der kunnen publiceren. De voorzitter, de heer C. v. Dru- nen, gaf een algemeen economisch overzicht over 1955, waarbij hij op merkte dat het jaar 1955 bevredi gend is geweest, maar dat de uit komsten geenszins in overeenstem ming zijn met de uitkomsten bij de handel en industrie, waar in deze tijd van hoogconjunctuur flinke winsten worden gemaakt. Wel zijn de weersomstandigheden in het af gelopen jaar bijzonder goed geweest waardoor de gewassen-opbrengst zeer groot was. Spreker voegde er echter aan toe dat de prijzen, wel ke van de landbouwproducten kun nen worden gemaakt, steeds lager zijn en dat de onkosten steeds stij gen. Het feit dat zo dikwijls door de georganiseerde landbouw een beroep moet worden gedaan op de overheid, om maatregelen te treffen die nodig waren om niet met ver lies te werken, is een bewijs dat er iets niet goed is. De enorme voorraden van agrari sche producten in de U.S.A. en Ca nada, vormen, ondanks dat zij nog niet op de wereldmarkt zijn gewor pen, een voortdurende bedreiging. De rogge kon in het afgelopen jaar de vastgestelde richtprijs niet halen en hierin moet door de regering worden bijgedragen. De prijzen van slachtvee en varkens liepen in ge noemde landen ook terug en dit had ook zijn terugslag weer op de be drijven hier. De garantieprijs voor de melk is in het komende jaar vastgesteld op 23.7 cent per kg. met een vetgehalte van 3,7%; spreker noemde deze voor de kleine zand- bedrijven een karige bedeling en men zal moeten toezien op econo misch werken. De prijs van suikerbieten was in 1955 gemiddeld 44.50 per 1000 kg. Ondanks de lichtere gronden weten de boeren hierin flinke op brengsten te krijgen. Spreker vond het maar jammer dat op de zand gronden, gezien de vrachtwisseling, niet iedereen hiervan kan profite ren. Hoewel de aardappelprijzen zich in het eerst somber lieten aanzien, konden de laatste partijen tegen goede prijzen worden verkocht. Over de pluimveehouderij had spreker een goed woord en sprak de hoop uit dat deze bron van inkom sten voor de zandgronden in de toe komst niet zal verdrogen. Over de uitkomsten in de tuin bouw, aldus de heer v. Drunen, mo gen wij tevreden zijn en 't is daar om verheugend dat men in de af deling Drunen-Elshout steeds meer naar de tuinbouw overschakelt Door Drunen en Elshout werd ter veiling voor een bedrag van ruim f 840.000aangevoerd. Met het oog op de op handen zijn de ruilverkaveling, is het, aldus spreker, van het grootste belang om onze jongens een goede vakoplei ding hierin te geven. De voorzitter sprak tot slot de hoop uit dat de toekomst voor de boer ook de vruchten zal mogen af werpen, welke redelijkerwijs ver wacht mogen worden. De secretaris, de heer M. van den Hoven, gaf hierna een jaar- en fi nancieel verslag over de gang van zaken in 1955 in de N.C.B. en de di verse onderafdelingen. Het ledental bedroeg op 31 dec. 1955 287. In het verlopen jaar werd een grote vrachtwagen aangeschaft voor de hersteldienst, terwijl beslo ten werd tot het bouwen van een winkel. Slappen werden onderno men voor het verkrijgen van een betere bedrijfsschade-regeling voor personen, die in de Overlaat gron den moeten afstaan. Er bestaat nog hoop dat voor een en ander een goed resultaat kan worden behaald, al waarschuwt men allen die met grondruil of afstand te maken krij gen, zich eerst bij de bevoegde in stanties te laten voorlichten. Ook liet in 1955 de R.K. Huis houdschool ten plattelande haar poorten openen, een school die zich in een goede belangstelling mag verheugen. Het jaarverslag eindigt met dank aan de leden voor hun vertrouwen en een oproep tot steun aan de ei gen organisatie. Het finantieel verslag sloot met een klein nadelig saldo. Pakhuis. Het pakhuis had dit jaar 'n meer omzet van 700.000 kg., een stijging die op de eerste plaats weergeeft 't vertrouwen dat de leden in 't pak huis stellen en van de activiteit van de zaakvoerder en overig personeel. De totale omzet was 2.827.250 kg. voor een bedrag van 556.394.04. In de poot-bewaarplaats werden in totaal 127.160 kg. poters be waard en de maalderij verwerkte 271.817 kg. graan, 22.360 kg. haver werd geruild tegen havermeel. Van de totale omzet werd 92% gekocht in Veghel, 6% bij de leden 2% bij particulieren. Van de totale omzet werd 404.652.46 overgeschreven via de Boerenleenbank. R.K.J.B. De R.K.J.B. van Drunen en die van Elshout waren zeer actief. Elshout telde 37 leden; men orga niseerde vakcursussen, vakwedstrij den en excursies. De afdeling Drunen die 87 leden telde, was eveneens op alle terrei nen actief en werd gerekend tot een van de beste afdelingen van de Kring. Boerimienbonil. De Boerinnenbond, die 156 leden telt, was ook overal present; men organiseerde cursussen, liet spreek beurten houden en de jeugd nam met goed succes deel aan declama tie-wedstrijden en sportdagen. Tuinbouwvereniging. De Tuinbouwvereniging telt 60 leden. Ook hier cursussen, spreek beurten en excursies. De tuinbouw, aldus net jaarverslag, gaat in deze streken een steeds grotere plaats innemen. Rijvereniging „De Echo". Deze vereniging vermeerderde met 7 nieuwe leden, terwijl 4 ama zones konden worden aangenomen. Men nam deel aan cursussen te Den Dungen, Vinkei, Kerkdriel, Tilburg en Raamsdonk, met veel succes. De commandant volgde een comman dantencursus. Stoomzuivelfabriek. De Stoomzuivelfabriek vierde haar gouden bestaan. De heer v. Halder bedankte wegens hoge ou derdom als voorzitter, en werd op gevolgd door de heer J. v. Wezel. De heer v. Halder werd ere-voorzit- ter.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1