UW MENING A KAATSHEUVEL WAALWIJK v.J DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DINSDAG 22 MEI 1956 Mijne Heren, Vol verwondering las ik in uw blad van 14 mei een recensie van de voorstelling van het eirkus. Wat in dit cirkus getoond werd bleef ver beneden de maat en de juiste sfeer ontbrak volkomen. Aan de dieren werd kennelijk zeer weinig aandacht besteed. De paarden waren vuil, vol littekens en onderkomen. Wat aan dres suur en rijkunst vertoond werd, kan door iedereen zonder aanleg bereikt worden. Dat één nummer gepresenteerd werd door 'n soort cocotte in een belachelijk cos- tuum, die meermalen precies de verkeerde kant uitzwaaide met de zweep, maakte dit nummer beslist weerzinwekkend. De beren kan ik die kunstjes ook leren, en de sukkels van leeuwen een had een staroog en deponeerde rustig een hoopje op zijn plaats tijdens de voorstel ling kunnen zonder gevaar door een goede hondendresseur benaderd worden. Van de clowns heb ik, en dit is natuurlijk zeer persoonlijk, 't geestige niet kun nen ontdekken. De acrobatiek verdient geen bijzondere lof. Tenslotte de ijzingwekkende toeren van de motormaniakken. Het springen met motoren over levende mensen lijkt nog geen bijzondere kunst, maar is wel ge vaarlijk. Mooi is het ook niet. Daarom zie ik persoonlijk bet liever niet. Het rijden over de draad en '1 koorddansen was niet zo moei lijk als het wellicht leek. De dwaasheid die die z.g. kapitein op de mast buiten uithaalde, was levensgevaarlijk, maar verve lend. Vervelend was ook dat zijn naam meerdere malen per mi nuut door de spreekstalmeester herhaald werd. In het programma zat geen lijn en geen climax. Dat neemt niet weg dat er enkele goede num mers waren, zoals het fietsnum- mer en de gedresseerde geiten. Het zou jammer zijn als deze miserabele uitvoeringen de good will van het toch al niet zo flo- risante circusbedrijf afbreuk zou hebben gedaan. Hoogachtend, V. TIMMERMANS. Wij willen graag erkenen dat wij bii de beoordeling van het ge presteerde enige milde maatstaf hebben aangelegd, waartoe de omstandigheden ons aanleiding gaven. Anderzijds erkennen we eveneens dat alles niet eerste klas was, al geloven we toch dat de schildering van de geachte inzen der ook weer een tikkeltje te zwart is Red. KATHOLIEKE WERKGEVERSVERENIGING. De Katholieke Werkgeversver eniging Kring Langstraat zal op 12 juni a.s. een boottocht door de Biesbosch organiseren. De vice- voorzitter, de heer J. van Hees been, zal tijdens deze toch de no dige explicatie geven. JAAR MARK WSC—Hero 2—1. WSC heeft deze moeilijke wed strijd volkomen verdiend" gewon nen en had de Oranjezwarte ploeg een weinig veine gehad.de uitslag zou veel groter geweest zijn. Met een klein overwicht was WSC van start gegaanen hoewel t tempo aanvankelijk niet hoog lag, konden de zwarthemden toch bogen op een technische meer derheid, die resulteerde in enkele goede aanvallen. Uit een daarvan kopte Blijlevens een voorzet van v. d. Anker over en een volgende kopstoot werd door de keeper verwerkt. Góed voorbereidend werk van v. Veldhoven leidde een prachti ge snelle aanval in. Pulles gaf 'n gave pass aan de naar huiten ge zwenkte Blijlevens, die met een keurige schijnbeweging een vrij veld kreeg. Zijn voorzet op maai werd door Muskens ineens door gestoken naar Wim v. d. Anker, die hoog en hard inschoot. Vlak daarop echter aarzelde de VN SC-defensie met ingrijpen op een ogenschijnlijk ongevaarlijke Hero-aanval en de vrijstaande middenvoor gaf Pulles geen kans 1 1. Met WSC in de aanval ging de rust in. Na de thee trok WSC aanvan kelijk nog niet fel genoeg van eer en zo kon het gebeuren dat het nog zeker een kwartier duur de eer weer een snelle aanval kon worden opgezet. v. d. Anker gaf de bal aan van Veldhoven, die ineens Piet Blij levens lanceerde. De keiharde schuiver werd corner gewerkt. Maar vlak daarop gaf Piet Brok bij een vrije trap snel door naar Muskens, die richtte en de roos trof, 2—1. Toen was het gebeurd met de felle tegenstand van Hero. Man- demakers en Steenbeek en in het centrum v. Meeuwen trokken hun linies op naar het midden veld. Brok en Mandemakers joe gen hun voorwaartsen op tot 'n tempo en voorin werd het een belegering van je welste. Eerst schoot Wim v. d. Anker over de keeper heen tegen de bin nenkant van de paal, waarbij de bal via de andere jiaal in handen van de keeper caramboleerde. Toen schoot Piet Blijlevens uit een verre pass van Pulles oer- hard in. De doelman werkte cor ner, waaruit Muskens in handen van de keeper kopte. Een volgende corner kopte Muskens over, maar op links golfde een nieuwe aanval aan, waaruit v. d. Anker tegen de lat schoot. De terugspringende bal kopte Blijlevens via de lat over. De kanonnade werd afgebro ken door het eindsignaal van de scheidsrechter. Olympische Dag 24 juni 1956. Aanvang half twee. Ere-tribune 7.50 Marathon-tribune 6. Open zijvakken 1 4.50 Open zijvakken II 3. Staanplaatsen 1.50 Aanvragen voor a.s. woensdag bij het secretariaat. Waspik Vlijmen 60 km. nog aan kop, maar moest wegens pech de strijd staken. AANRIJDING. Zondag 20 mei hield de PV De Zwaluw een wedvlucht vanuit St. Ghislain, afstand 170 km. Los 8.45 uur, eerste duif 10.51.18. De laatste prijswinnende duit 11.12.8 met de volgende uitslag: D. Stupers 1 6; M. Nicols 2 34; C. Diepstraten 3 7; J. v. d. Dun- gen 4 15 25; J. Verharen 5; C. de Laat 8 45; J. van Engelen 9 32; H. Mommersteeg 10 24 28; Jos Kuijs 11 20 30 37 44; N. van Es- donk 12; R. van Ësdonk 13 17; Fr. v. Uden 14; .1. Kiviets 10; J. v. d. Wiel 18 35; J. Verschuu ren 19; J. de Vaan 21; Th. van Qverdijk 22; W. van Vugt 23 46; H. van Beijnen 26; L. Aloserij 27 40; C. van Heivoort 29; H. Oos terwaal 31Jan Kuijs 33; M. van Dal 36; K. Kiviet 38; J. Ooster waal 39; Th. van Esdonk 41; L. van Esch 42; P. van Dal 43; .1. v. d. Heuvel 47. Handbalvereniging DESK. De combinatiewedstrijd te Ois terwijk op het terrein van „Ois- terwd op 2e Pinksterdag ge speeld en waarin DESK-da- mes opgesteld waren, eindigde in een gelijk spel, 5—5. De beide elftallen gingen de gehele wed strijd tegen elkaar op en bleken even sterk te zijn. De andere dames van DESK speelden in combinatie met Tax- andria tegen Lido en wonnen met 4—2. Loonopzand Bern d ij k TENNIS. Waalwijkse tenniskampioen schappen, gespeeld op de banen van Hotel Verwiel te Waalwijk. 1 A. Schilders; 2 L. Spierings 62 x 61. 1. Mej. StassenMei. Eibers; 2 Dames Italiaander; 6-3 x 6-2. Winnaar: 1 Mej. Eibers—A. v. Heijst; 2 Mej. StassenA. Schil ders; 63 x 61. Winnaar: 1 Mevr. Maris; 2 Mej. Stassen; 64 x 46 x 64. 1 A. v. HeijstA. Schilders; 2 St- DancewieczM. de Rooij; 64 x 6-1. A. van Heijst; 2 A. Schilders; 6—3 x 6—3. POST EN POSTZEGELS. Bjjzonder stempel. Voor de duur der verkrijgbaar stelling van de Zomerpostzegels zal de in het Rembrandthuis te Amsterdam ter post bezorgde correspondentie worden voorzien van een speciaal stempel. OPBRENGST COLLECTE. De zaterdag gehouden collecte voor de gezamenlijke Militaire Fond sen heeft in Waalwijk ruim 300. opgebracht. AGENDA. Woensdag 8 uur repetitie dames „Oefening en Vermaak" in De Twee Kolommen. Zondag 12 uur repetitie mannen koor in De Twee Kolommen. lag te Waalwijk op donderdag 24 mei a.s. AANRIJDING. Maandagmiddag kwam de heer B. v. Dongen op z'n bromfiets gereden van 's Gravemoer naar Waspik. Op onverklaarbare wijze 'kwam hij in aanraking met een vrachtwagen die hem op de 's Gravenmoerseweg passeerde. Met een hersienschudding werd de aan- geredene naar zijn woonhuis op het Vaartje overgebracht. HANDBOOGSCHUTTERIJ „EENSGEZINDHEID". De Waspikse Handboogschutterij „Eensgezindheid" heeft op het 3-daagse concours te Ulvenhout enkele mooie successen geboekt. Dit concours, waar aan ook buitenlandse verenigingen heb ben deelgenomen fweéd georganiseerd door de schuttersvereniging „Alliance d'Amitiè, ter gelegenheid van haar 21e lustmma. In de strijd om de persoonlijke kam pioenschappen wist de heer J. v. d. Was- senberg de 4e pjaas te bereiken met slechts 1 punt achterstand op de winnaar van de eerste prijs. Als men dian weet dat de winnaar van deze afdeling be hoort tot het le twaalftal van Nederland, word deze prestatie nog opmerkelijker. De heer J. v. d. Wassenberg behaal de met 5 pijlen 46 punten. Niet minder groots waren overigens de volgende resultaten. Op de vrije baan bezette de heer G. Zijlmans de 8e plaats. In de strijd om het korpskampioen schap bezette „Eensgezindheid" de 2de plaats met 220 punten, met slechts 7 punten achterstand op de kampioen. De wedstrijd om de korpsprijzen van de af- afdeling C met 204 punten beslag wist van Eensgezindheid een derde plaats op met 2% punten, terwijl het 2e team in de afde ling C met 204 punten beslag !wis e leggen op de 6e plaats. Tinie Wolfs weer thuis. De Vlijmense renner Tinie Wolfs kwam vrijdagavond thuis van de grote wielerwedstrijd Warschau— BerlijnPraag. Vele sportvrienden waren vroeg present om deze thuis komst niet te missen en Tinie geluk te wensen met zijn prachtige pres tatie in bovengenoemde wedstrijd. Genoemde renner was zeer uitge laten over deze prachtige wieler wedstrijd, die buitengewoon goed georganiseerd was. Ook was hij vol lof over de onderlinge samenwer king van de Hollandse renners, waar vooral Arie van 't Hof zich een waar sportvriend toonde, voor al in de 17de etappe, om kort voor de finish zijn wiel aan Wolfs af te staan. Over de verzorging niets dan lof; vooral de soigneur Piet van der Heijden uit Haarlem was één met zijn jongens, eveneens de ploeglei der Bram Koopmans uit Amster dam. Omtrent de etappes: wat betreft pech, dit viel veel mee; slechts vier maal een lekke band; de wegen wa ren vrij goed. Wat de prijzen betreft; deze wa ren buitengewoon prachtig. De mooiste prijs was een keurige radio ter waarde van ruim 400.ver der prachtige verschillende luxe voorwerpen. Wat de verdere plannen van Tinie Wolfs zijn. Dat moet hij afwachten. Als hij uitgezonden word voor gro te wedstrijden, zal hij zeker zijn best doen om zijn goede prestatie thans nog hoger op te voeren, met de hoop op een grote overwinning. Tinie, sukses. Vlijmense renners in Den Dungen. Zondag namen enkele renners deel aan de Ronde van Den Dun- gen. Bfj de nieuwelingen was J. v. Engelen steeds in de voorste gele deren, maar in de sprint schoot hij te kort en werd 13de. Van Weert werd na enkele ronden uitgescha keld doordat hij in een valpartij be trokken werd en moest opgeven, v. Dal bij de amateurs zat na Zaterdagmiddag had op de [Wolput een aanrijding plaats tussen een bromfiets en een BBA-bus. De berijdster van de bromfiets mej. van Engelen, bracht het er het ongunstigst af en bezeerde zich op verschillende plaatsen. Doktershulp werd ingeroepen, welke oordeelde dat het vermoedelijk wel mee zal vallen en con stateerde lichte kneuzingen. De oorzaak van de schuldvraag onderzoekt de politie die spoedig ter plaatse was. AANGEREDEN. Mej. Verschuuren die zich zaterdag per fiets naar Den Bosch begaf, werd door een autobestuurder aangereden 'en liep flinke verwondingen op. Ook het rijwiel werd flink beschadigd. Na ver bonden te zijn werd zij per auto naar huis vervoerd. De politie onderzoekt de schuldvraag. R.K. TONEEL VER. VOLHARDING. Maandag maakte de Toneelver. Vol harding een uitstapje naar Valkenburg en omgeving. De dames ten heren waren zeer voldaan over de prachtige reis be gunstigd door zeer mooi weer. Wielerclub De Zwaluw. De Wielerclub De Zwaluw met haar actief bestuur is druk in de weer om de grote huldigingswed strijd van Tinie Wolfs op zondag 27 mei a.s. aantrekkelijk te maken voor de wielersupporters. Om klin ken de renners zoals Schulte, A. v. Vliet (wereldkampioen sprinter), P. Post, N. Koch, G. Peeters, T. Wolfs enz. enz. in Vlijmen te kunnen zien j rijden, mag zeker iets groots ge- i noemd worden. Daarom wordt een record-aantal toeschouwers ver wacht, waarbij vervolgens nog een extra programma vari amateurs. Het ziet er naar uit dat het zon dag in Vlijmen storm loopt. Nie mand wil dit gebeuren missen: Ti nie Wolfs tussen de grote rivalen en dan nog wel in zijn eerste wed strijd in Nederland, na zo'n prach tig sukses in het buitenland en daarbij in eigen plaats. Aanvang van de wedstrijd om 2.30 uur. PV De Zwaluw. GESLAAGD. Voor akte van bekwaamheid als hoofd der kleuterschool slaagden Mien Boons en Jo Robben (akte B). Zij genoten hun opleiding bij de Zusters van J.M.J. te Den Bosch. Voor akte A slaagde Vinny Steenber gen. Deze genoot haar opleiding bij de Zusters Franciscanessen te Oirschot. K.A.J.-NIEUWS. Zoals reeds eerder werd vermeld or ganiseert de KAJ afd. Kaatsheuvel op vrijdag 25 mei a.s. een grote oriëntatie- rit. In deze rit is getracht een „voor elck vat wils" te vinden, zodat deze rit beurtelings gaat over modern verharde wegen, natuurschoon, duinen, bassen enz. met daar tussen in énkele 'historische bezienswaardigheden.' Ook zullen de deelnemers getest worden op de kennis van het moderne verkeer, terwijl ook enige opdrachten vervuld moeten wor den. Deze grote rit vangt aan om 7 uur en is opengesteld voor de gehele jeugd van Kaatsheuvel. Het deelnemersgeld a 10 cent moet bij de opgave worden vol daan. Voor deze rit waarvoor enige prachtige prijzen beschikbaar zijn gesteld' kan men zich opgeven bij het secretariaat der K.A.J., v. Heeswijkstraat 32, Kaats heuvel. AUTO-TOCHT OUDEN VAN DAGEN. In de comité-vergadering van vrijdag l.i. is definitief besloten de gratis auto tocht voor idé ouden van dagen te hou den bp zaterdag 23 juni. De tocht gaat naar Nijmegen en Berg en Dal, waar in hotel 'Hamer een koffietafel zal worden aangeboden. Om de kosten te dekken, die vrij belangrijk zijn, zal een beroep ge daan worden op de burgerij. De comité leden zullen geassisteerd idoor enige wel willende dames en heren, persoonlijk een collecte houden. Het comité is er van verzekerd dat de plannen weer met de zelfde sympathie begroet zullen wórden als de voorgaand!» jaren. Het comité voet zich echter verplicht er op te wijzen, dat deze gratis autorit voor de ouden van dagen, niets te maken 'heeft met de bond van ouden van dagen en gepensio neerden, waarvoor momenteel ook steun verzocht wordt met het aanbieden van donateurskaarten. Vorige jaren werd bij herhaling ondervonden, dat men in de mening was dé gratis autotocht van de Ouden van 'Dagen te steunen, door een donateurskaart te nemen voor bovenge noemde verteniging. Dezer dagien gaat een circulaire uit, waarin de burgerij op de hoogte wordt gesteld van de plannen van het comité waarin ook de oudjes 'alles kunnen vin den om zich voor de tocht te melden. Wel moeten we nogmaals zeer uitdruk kelijk verzoeken niet persoonlijk, monde ling aangifte te komen doen aan het adres van mevr. Schalken-v. d. Schaaf. Er is een enorm werk aan de voorberei ding van de tocht en het herhaald bellen staat een vlotte afwerking voortdurend in de weg. y DE EITELING-DRUKTE, Een recorddag. Kaatsheuvel is op toeristisch gebied al we! aan iets gewoon, de drukte echter welke met de beide Pinksterdagen be reikt is, moet weer als een nieuw record geboekt woéden. Was het de eerste 'Pink sterdag door het koude weer nog, niet 'bijzonder druk en mochten er toen slechts 15.000 bezoekers géboekt worden, op 'de tweede dag passeerden niet minder dan 22,000 bezoekers de .poorten. De enorme parkeerterreinten konden bij lange niet de auto's en motoren bergen, die in einde loze files kwamen aangereden. Velen moesten langs de wegen een standplaats zoeken. Intussen werden er dte eerste dag bijna' 2000 ten de tweede dag meer dan -000 geparkeerd op de Efteling parkeer plaatsen. INTERNATIONALE VOETBAL WEDSTRIJD HOLLAND— DUITSLAND. De Ball Spiel Verein op bezoek bij Desk. 't Is een internationaal feest geweest bij Desk. De Ball-Spiel-Verein uit Keu- len-Worringen was op bezoek, een be zoek, dat de aangenaamste herinneringen van vriendschap en sportbeleven heeft achtergelaten. Het was ongeveer 7 uur Zondagavond toen de grote toeringcar op de Markt arriveerde, waarmede de Duitse gasten eerst een route door Ne derland gemaakt hadden. De Dessers ten Desk-vrienden, die voor pension zouden zorgen stonden 'al ongeduldig hun gasten af te wachten. Eerst ging men dan ook kennis maken met de pensiongelegenhe- den om daarna in 't Hovtentje samen te komen, om de verdere .avond dloor te brengen. De heer A. ,van Laarhoven, de ijverige Desk-secretaris sprak de gasten toe. Hij ving als volgt aan Die Ëhre Ihnen hier in Desk Kreis zu begrüssen ist mir zum Teil geworden umd darum wolle ich anfangen met Ihnen recht herzlich Willkommen zu zurufen namens samtliche Desk-Mittgliëder und besondérs nam'ens unsern Vorsitser wel ke leider krank ist. Ich kan Ihnen versichem, dass samtliche Desk-leute sich alle Miihe ge- ben werden Ihnen den Aufenthalt in Kaatsheuvel zu einen Vergnugen zu machen, sodasz diese iSport auswechse— lung nicht nur allein dieses Ja'hres, son- dern auch noCh inehrere Jahren statt- fihden darf. Inzwischen haben Sie Ihre Gasthofen gefunden und wir hoffen, dasz Sie ailen zufrieden sind. Zufriede Leuten sin'd giücklic'he Leuten und Glück und Freude ist das, was wir Ihnen diese Tage bieten wollen. Dan ontvouwt de heer v. Laarhoven het programma, dat voor de volgende dag is vastgesteld en: waar op de eerste plaats een bezoek 'aan de Efteling in de morgen is opgenomen, na de middag de wedstrijden zijn vastgesteld en in de avond een afscheidsbijeenkomst is be paald in het clubhuis van Desk bij De Steenbakker. De hartelijke woorden van de heer v. I'Laarhoven vonden weerklank bij de gas ten en meteen was er een stemming, die niet amicaler en niet vriendschappelijker had kunnen zijn. Er werd „Bruderschaft" getrunken ten gezworen en de reporter van de Ball iSpiel-Verein 4927, :de heer Ludwig Schreier gaf Zijn indruk in spon tane woorden weer. De hartelijke ont vangst heeft grote indruk op allen ge maakt. Het enthousiasme waarmede wij begroet zijn, is uit het hart gekomen. De harelijke onvangst, die wij hebben mogen ondervinden bij de verschillende spelers, kunnen wij niet onder woorden brengen. Het is iets, dat we slechts kunnen voelt-n en niet onder woorden brtengen. De reünie in café 't Hoventje legde ree'ds getuigenis af, hoe hartelijk gemeend wij hier in Kaatsheuvel wel kom zijn. Bij herhaling kwam op deze 'bijeenkomst tot uiting, dat de (verbroe dering1 der volken, waar met eerlijkheid 'gewerkt wordt, mogelijk is. Kaatsheuvel heeft daarvan een voorbeeld gegeven, dat door ons op de hoogste wijze wordt ge waardeerd. 'Nu zien we pas dat de grote wereld toch zo klein is. Schrijver kent in de Ball-Spiel Verein 1927 „Fünf Meubel- brüder" hier bij Desk ontmoet 'hij „Vier Schuhbriider" in de familie v. Laarho ven. 't Is een familie waarin de Ball Spiel Verein zich thuis voelt, en waarin hij het jammer vindt slechts zo kort te kunnen verkeren. Te vlug snelden de uren voort en moet het scheiden komen. En 't scheiden op de Pinksteravond kwam, maar de tweede 'dag werd het samenzijn een voortgezet feest. In de morgen werd kennis gemaakt met de „Ef teling" een ideaal oord, waarvan de sprookjessfeer een indruk achterliet, die nooit gedacht was. Dan volgde on twee luur de sportont- moeting. Eerst werd een voorwedstrijd gespeeld waarin de Desk-reserves over duidelijk hun beter spel Bet enzien. Met 30 'bleef de overwinnng aan de gast heren. Om 'half 4 traden de béde eerste elf tallen n het veld. Eerst werden de ge bruikelijke vriendschapsbetuigingen ge boden. Een welgemeend sportwelkom, een foto en eten aandenkenwisseling en het spel begon. De eerste drie kwartier hebben we van beide zijden van een spel mogen genieten, dat voor de volle '100 een goede 2e kiasser waard was. Reeds in de eerste minuut kwam uit een open aanval, vlie gensvlug door de 'Duitse rechtsbuiten met een scherp schot bekroond de lei ding in handen van de Ball Spiel Verl ein. 'Doch mét enthousiasme wierp zich de Desk-ploeg op de 'bal en we dachten reeds binnen enkele minuten de gelijkma ker te zien scoren, toen we moesten er kennen dat de keeper der gasten uit het goede hout gesneden was. Een vlijm scherp schot wist 'hij meesterlijk te red den. Meerdere Desk-aanvallen volgden en we beleefden een Desk-spel, zoals we het de laatste competitiewedstrijden vaak misten, Desk bleef de meerdere, alleen de aanvallen van de gasten meer open en breed opgezet brachten meerma len gevaarlijke situaties voor het Desk- doel. De 'Desk-rechtervleugel was in uit stekende vorm en de combinatie stond een klasse 'hoger dan die der gasten. Voor 'de rust kwam er geten verandering in de stand. Het tempo van voor de rust zochten we tevergeefs na de thee. 'Beide ploe gen schenen teveel van hun krachten gevergd te hebben en zo snel en door tastend als voor de rust gespeeld werd, zo slordig werd het spel na de rust. De gastheren wisten opnieuw de leiding te nemen, doch een verkeerde beoordeling van een voorzet van !de Duitse midvoor die de Des-keeper verraste. Van beide zijden volgden meerdere gevaarlijke doorbraken, mooie combina ties, doch telkens aan weerszijde zonder resultaat. Met hard zwoegten, vaak 'ho peloos schieten, kwam het einde met een overwinning der gasten, die hun van harte gegund werd. In het Desk-clubhuis bij de Steenbak ker kwam het slot van dit voetbalfestijn, onder spontaan medeleven van de ge hele Deskfamilie. [Wederzijds werden har telijke woorden gesproken, waarvan ook c.e Dongense voetbalclub „Dongen" on der leiding van de heer Voskuil getuige was. Het was bijna 'middernacht toen de Ball Spiel Verein. 1927 met een „Auf Wiedersehn op 1 en 2 september a.s." de terugreis aanvaardde. DOBBELSTEEN-RAILLY. Zondag a.s. woédt voor de jeugd van Kaatsheuvel een dobbelstéen-railly geor ganiseerd. Elke jongen die een step, een fiets of een ander vervoermiddel heeft kan hieraan mee doen. Het gaat bij deze railly niet om het hardrijden of behendigheid. Neen, alleen het geluk van de dobbelsteen brengt hier de winnaars te voorschijn, welke met de mooie prijzen g^an strijken. Reeds verschillende jongens gaven zich op. Doet gij ook mee, geef je dan op bij Ij. de Jong, Marktstraat 2 of bij C. v. 'd. Ven, Hoofdstraat 46. Het inschrijfgeld bedraagt een kwartje. SPORTDEMONSTRATIE KRING TILBURG N.C.B. Maandag 2e Pinksterdag hield de N. C. B. Kring Tilburg baar sportdag voor de eerste maal te 'Loon op Zand. Het mooie lino Animo-terrein langs de Til- burgse weg bood hiertoe een uitnemende gelegenheid. Aan deze demonstratie werkten mede 700 leden van de R.K.B.B. en R.K.J.B. uit de Kring Tilburg. Nadat kapelaan Reymer te 3 uur in de namiddag een plechtig Lof had gece lebreerd; op een etenvouchg; doch smaak vol versierd altaar, opgesteld aan de westzijde van het terrein, opende de Bur gemeester van Loonopzand, Mr van der Heijden deze sportdag met een toepasse lijk. woord, waarna de heer van Hoof, de algemeen leider van de sportdagen van de N.C.B., een korte verklaring van het doel waartoe deze dagen gehouden worden. Het programma bestond uit gymnastiek, volksdansen, rithmische oefeningen, py- ramide, touwtrekken, estafette 'enz. De talrijk aanwezige toeschouwers waren uiterst voldaan over de prestaties der verschillende groepen en vooral de volksdansen trokken veel aandacht. Na de verschillende oefeningen, waar bij een groot organisatietalent viel op te merken had de prijsuitrijking plaats. De eerste prijzen in het klassembnt A v.erd'en behaald door: Loonopzand, Til burg (stad), Alphen, Oisterwijk, Diesen, Udenhout; de tweede prijzen door: Kaats heuvel, 'Helvoirt, Haaghorst, de Beerzen en Berkel-Enschot. Algemeen klassement B R.K.B.B.: Eerste prijzen: Esbeek, Riel, Huiten, Esch, Goirle en Berkel. Vrije oefeningen R.K.B.B.: Oisterwijk 1. Loonopzand! 2, Alphen 3. Volksdansen R.K.B.B Kaatsheuvel 1, de Beerzen 2, Oisterwijk 3, Alphen 4, Tilburg (stad) 5, Helvoirt 6, 'Berkel-En schot 7, Loonopzand 8, Moergestel 9. Algemeen klassement A R.K.J.B.: Box tel 1, de Beerzen 2, Udenhout 3. Haaren 4, Tilburg 5, Berkel-Enschot 6. Algemeen klassement A R.K.J.B.: Es- beek 1, 'Diesen 2, Oisterwijk 3, Esch 4, Alphen 5, Hilvartenbeek 6. Pyramide R.K.T.B.: Esbeek 1, Uden hout 2. Oisterwijk 3, de Beerzen 4, Box tel 5, Alphen 6. Vrije oefeningen R.K.J.B. Boxtel 1, de Beerzen 2, Tilburg 3. Touwtrekken: de Beerzen 1, Oister- wiik 2, Kaatsheuvel 3. Estafette: Oisterwijk 1, Loonopzand 2, de Beerzen 3, Berkel-Enschot 4, Boxtel 5. Wedloop 1500 meter: 4 Deenen Mid- delbeers, 2 Verhouwen Alphen. 3 W. v. Kuijk Kaatsheuvel, 4 Jac. v. Pelt. Til- bura. 5 A. Kennis Riel, 6 Th. Dielten Middel'beers. 7 R. Donkers Boxtel, 8 F. van lersel Helvoirt. 9 H. Welvaart Box tel, 10 P. Enters Alphen, 11 T. Gubbels Helvoirt, 12 H. de Brouwer Tilburg, 13 A. 'Stokkermans Diesen', 44 G. Pijnen burg 'Loonopzand. De N.C.B. Kring Tilburg mag terug zien op een buitengewoon geslaagde sportdag. DUIVENSPORT. De Luchtbode, gevestigd bij de heer M. van Onzenoord alhier, hield le Pink sterdag een wedvlucht vanuit 'Ghislain. 158 km. Er werd deelgenomen door 206 duiven, die gelost werden bij W. wind. Uitslag als volgt: W Leermakers 1, 10; Aarts 2; P v d Velden 3; C v Gompel 4, 23, 39, 46; M v d Steen 5, 35; Maas 6, 7; J v d Velden 8; L Beéendonk 9, 31, 41; K-'/v Esch 11, Huibregts 12; M Leer- ma'kers 1'3; M Vera 14; M v d Velden 15; L v d Sanden, 16, 30; 'P Leermakers 17, 41; 'Engel Bresser 18v 26, 51; Gebr. Verschuren 19, 28; H v d Linden 20; C v Dongen 21, 29, 32; G Vermeer 22; Gebr. IJpelaar 24, 32; A Spapens 25, 47, 48; A v d Velden 27; H v d Velden 33, 43; C Vriens 34; C v Son 36; J Snoeren 37iN Damen 38; C Dogge 40; [W Hui, bregts 44 M y d Velden 49; C v Ven 50; Overduif M Goutziers, H v d Veldten. JAARVERGADERING K.A.J. Donderdag a.s. houdt de K.A.J. afde ling Bemdijk haar jaarvergadering in het patronaat Vooraf is er echter.een plechtig lof om 8 uur nam. in de parochiekerk, waar in speciaal alle jonge arbeiders van 15 24 jaar verwacht woden. Daarna begint de vergadering. Als voornaamste punt op het agenda staat het zomeiprogramma, dat heel wat plannen inhoudt. De K.A.J., de naam zegt het zelf, is 'n vereniging voor de Kath. Arbeiders jeugd, 'door de kath. arbeidersjeugd. Jongelui, komt daarom allen naar de ze vergadering, het is in Uw eigen be lang, de K.A.J. is voor U zelf en 't voor naamste, door U zelf te leiden en in stand te houden. AGENDA. Dinsdag 22 mei 7.30 uur repetitie bil jartver. Poedelvrees. Woensdag, 23 mei 7 uur train'en voor v.v. Berkdijk. Donderdag 24 mei 8 uur n.m. plechtig Lof voor de K.A.J. 830 uur Jaarvergadering K.A.J. Vrijdag 25 mei 8.30 uur repetitie Par. Zangkoor St. Cecilia. FRANSE SOLDATEN DOODGEMARTELD. Het heeft enige dagen geduurd voordat men in Parijs de toedracht heeft vernomen van een nieuw dra ma, dat zich vrijdag jongstleden in de omgeving van Palestro in Kabi- lië heeft afgespeeld. Daar zijn 21 Franse soldaten, allen Parij zenaars, en pas 3 weken onder de wapens, in een hinderlaag gevallen van een groep opstandelingen, die hen in 'n. nauw dal hadden omsingeld. De soldaten die pas drie weken onder de wanenen waren, hebben tot de laatste kogel weerstand geboden, doch werden tenslotte overmeesterd nadat vijftien hunner reeds gewond waren geraakt. De opstandelingen hebben de door hen overrompelde militaire gevan gen genomen en overgeleverd aan de bevolking van een dorp, die met de opstandelingen gemene zaak maakte. Na de gevangenen met een gloeiend ijzer de letters ALN (Ar- mée de la liberation nationale) op het lichaam te hebben gebrand, hebben zij hen op afschuwelijke wijze doodgemarteld en verminkt. De lijken zijn later vrijwel on herkenbaar teruggevonden in de nabijheid van het dorp, waarvan de bewoners inmiddels de vlucht had den genomen. Men neemt aan dat vier van de 21 militairen die in de hinderlaag werden overvallen en die thans nog vermist worden, aan de barbaarse wraakzucht van de op standelingen hebben kunnen ont snappen. De Franse militaire autoriteiten hebben onmiddellijk met een groot aantal soldaten de achtervolging in gezet, waarbij een 50 opstandelin gen zijn gedood en waarbij enkele honderden anderen, die er van ver dacht worden aan de overval te hebben deelgenomen, zijn gearre steerd. Vrouwen en kinderen. In de omgeving van Philippeville zijn de afgelopen dagen 17 moham- medanén, onder wie zes vrouwen en zeven kinderen, die geweigerd hadden de zijde van de opstand te kiezen, door de rebellen vermoord. In Batna zijn 60 personen die in een restaurant hadden gegeten, ernstig ziek geworden, doordat hun voedsel giftigd was. De politie vermoedt, dat zfj hier te maken heeft met een opzettelijke poging tot vergiftiging, daar een van de koks van het res taurant sindsdien spoorloos is ver dwenen. (Volkskr.).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7