Waaiwijkseen Xangst Courant VEILIG VERKEER m VEILIG LEVER Doe mee op 28, 29, 30, 3UMei en.... daarna! I MBTLtm ïmïtfaékw NIEUWE BOEKEN ör vaa BEURDENSTRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. MU. Uw verslaggever acht het zeer wel mogelijk, dat ge u met enige verbazing afvraagt wat bo venstaande rustige en goede koei en met veilig verkeer uitstaande kunnen hebben, want ge weet even goed als hij, dat een koe weinig of geen deel heeft aan het hedendaagse snelverkeer. Een koe is eerder het toonbeeld van een verkeersopstopping, want het brave dier is zo traag, dat het uren duurt voordat het zijn voed sel definitief doorslikt; een koe denkt altijd: morgen komt er weer een dag, en het bijzondere is dat zij nog gelijk heeft ook. ARGUMENTEN. 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 24 33 36 58 75 75 80 86 113 139 L» auto's wagens voert. l-l-'54 1 auto per 176 81 3 14966 57-58 inw. 171 79 7 16208 63-64 360 149 17 17879 33-34 180 86 3 13849 53-54 198 142 6 21627 62-63 287 217 11 15128 29-30 256 73 7 16417 48-49 353 201 10 25420 45-46. 459 98 6 19129 33-34 332 126 8 14969 32-33 GR/JP /VOG VA/VDAAG Pft V/ER O's &/J DE //RAAG VRIJDAG 25 MEI 1956 Uitgever Waal wij kae Stoomdrukkerij Antoon Tieten Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 z per week. DE ECHO TM HEI ZUIDEN 79e JAARGANG No. 41 Abonnement IS cent per week i 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentleprija IQ cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux: GROTESTRAAT 285, WAALWIJK TEL. 2621 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES„ECHO' i- ji. De hierboven afgebeelde koei en spelen dan ook slechts een zeer ondergeschikte en toevalli ge rol in het hierna volgende re laas; ze gaan aanstonds weer af. Wat ge hierboven ziet de ou deren onder ons zullen het al wel hebben geraden is de Stations straat in de goede oude tijd, om precies te zijn zo'n 50 jaar gele den. Zo oud is dit plaatje dus nog niet, maar de snelheid van onze tijd is zó groot, dat wij 190(3 al als het grijze verleden zien. Maar goed, dit is dus de Stations straat en die koeien stonden daar op vaste tijden, steeds kauwend op hun maaltijd van twee uur geleden. Ze werden betast, be klopt, gekeurd en tenslotte ver kocht. 'Ze keken de mensen om zich heen verbaasd aan, want een koe is nu eenmaal zo dom, dat ze alles direct weer vergeet en zich dus steeds weer opnieuw verbaast over iets wat ze al een keer gezien heeft. Zelfs uw ver slaggever wordt nog steeds door vele verwonderde koeienblikken nagekeken, maar dat kan natuur lijk wel een heel bijzondere reden hebben. Die koeien hierboven verbaas den zich natuurlijk ook over het verkeer in die dagen, ofschoon dat toen toch maar heel tam kas. Want wat kwam er door deze Stationsstraat Boerenwagens, fietsen en af en toe ook wel eens een auto. Die beesten wisten niet wat ze zagen en zeidengutmet alle reden overigens, want een auto in die dagen naderde nu niet bepaald op pantoffels. Ja, die goede, oude Stationsstraat met zijn geurige koeienmarkt en zijn rustige mensen, die van een pijpje, een borreltje en een bab beltje hielden en daarbij uren konden zoek brengen. De Stati onsstraat, in aanblik een rustie ke dorpsstraat, waar, na het ver trek der koeien, zekere geuren bleven overheersen; waar moe der haar kroost rustig de straat op kon sturen om er naar harte lust te ravottep; waar het oude vrouwtje rustig kon oversteken, omdat er mijlen in de omtrek geen auto te bekennen vielwaar na het donker worden de stilte van de avond suisde als een gas lamp; waar de lucht van benzine en het lawaai van knetterende motoren bijna even schaars wa ren als water in de Sahara. Goe de, oude Stationsstraat, die naar een echt station leidde Uw verslaggever wil hiermee niets te kort doen aan de groot heid van Waalwijk in die dagen, integendeel, hij toeft alleen nog 1 maar wat bij de verukkelijke lan delijkheid uit die dagen, en hij wil dus alleen maar zeggen, dat er wel heel wat veranderd is in een zo betrekkelijk korte tijd. SNELHEID. W"ant wat is er over van de Stationsstraat uit die dagen? De naam, meer niet. Geen kpe ziet ge er meer, althans niet in levende lijve. Er is niets lande lijks meer te bespeuren; de moe ders houden er hun hart vast als Jantje de straat op rent en opa bedenkt zich wel twee keer voor dat bij naar de overkant gaat om twee sigaartjes te halen; 's mor gens in alle vroegte valt de stilte 'er aan scherven en het lawaai duurt tot diep in de avond; van ver weg waait er de geur van bos sen binnen, maar boven de den nen en de kamperfoelie ruikt ge benzine en de uitlaatgassen. En zo is het in veel andere straten van deze goede en nijvere stad. Het leven van ons, hedendaag se mensen, wordt beheerst door de machine en de motor. In een korte spanne tijds heeft ons le ven zicb geconcentreerd rond het woord „snelheid". Snelheid van 's morgens vroeg tot 's avonds laatSnelheid ook nog 's nachts Snelheid, jacht, haast, onrust De mens van vandaag is zozeer door snelheid en onrust bezeten, dat hij langs 't leven heen dreigt te schieten. De onrust houdt hem dag en nacht gevangen, de haast jaagt hem voort. Dat zijn de ge volgen van onze onderwerping aan motor en machine. Uw verslaggever wil hier geen tirade gaan houden op deze mo derne tijd, waarvan hij zelf ook een kind is. Het heeft geen enkel nut om hiertegen te keer te gaan, omdat we niet meer terug kun nen. En dan daarbij, deze tijd is in menig opzicht ook een geze gende tijd- Dank zij wetenschap en techniek kunnen we resulta ten bereiken, die voorheen niet mogelijk waren. Een kind, dat nu in Australië op sterven ligt, kan gered worden, als er in Engeland brullend een straalvliegtuig op stijgt om het reddend geneesmid del te brengen. Dat is wonder baarlijk en daarvoor en voor de vele andere mogelijkheden, die de moderne techniek ons biedt moe ten we dankbaar zijn. Het is nut teloos en niet goed om deze ont wikkeling tegen te willen gaan. De tijd schrijdt voort en de macht van de mens groeit tot duizeling wekkende hoogte. Maar juist omdat deze hoogte duizelingwekkend wordt, zullen we er op toe moeten zien dat we ons evenwicht bewaren, dat we in de hand houden wat we ont ketend hebben. En dan doelt uw verslaggever in de eerste plaats op het verkeer. Alleen iemand, die met zijn ogen dicht loopt, zal willen ontkennen, dat het moder ne verkeer lijdt aan een snel heidsmanie. De mens zit zozeer gevangen in de greep van snel heid, jacht en haast, dat hij zich geen rust meer gunt, zelfs niet als hij voor zijn plezier uit is. En dit laatste toont overduidelijk aan in welk stadium de „ziekte" gekomen is. Want wat valt er nog van de natuur te genieten als men 's zondags in zijn auto stapt en dan met een snelheid van 100 km oer uur langs de weg jaagt. Uw verslaggever heeft bele an dere opvattingen van een rustig dagje uit en met hem waarschijn lijk zeer veel anderen. De motor rijder, die, in leer gewikkeld en uitgerust met valhelm en stof bril, die hem bet aanschijn geven van een Marsman, op de motor stapt en in recordtijd van hier naar Maastricht jakkert voor zijn plezier, kan niet genieten van het bos, de hei, de geur van bomen en planten. Hij ziet niet eens de kleur van de hemel. Alleen maar het grijze lint van de weg, dat onder die daverende machine voorbij ijlt; alleen maar de snel heidsmeter 90100110. Zijn starende ogen zien niets, zijn oren horen niets, hij is een roer loos wezen op een krankzinnige machine, die hem elk ogenblik in de steek kan laten. Als men al deze maniakken ziet, dan vraagt men zich af: waar moeten deze mensen naar toe? Naar het graf niet en naar het ziekenhuis ook niet, want dan zouden ze aanmer kelijk minder haast hebben. En toch komen ze er, daar kunl ge donder op zeggen. Jammer maar waar, doch het ergste is, dat zo- velen het slachtoffer worden van deze wegpiraten, die duidelijk het bewijs leveren geen enkel verant woordelijkheidsgevoel te bezit ten. ROEKELOOS EN ONDESKUNDIG. deze snelheidsduivels kennen we op onze binnen- en buitenwegen nog de roekelo zen, de onvoorzichtigen. Te gro te snelheid is niet bun grootste zonde, maar wel de gedachte ..het kan nog net". Maar omdat het meestal net niet kan, maken zij niet minder ongelukken dan de voorgaande categorie. Ook zij worden door snelheid en haast gedreven, met het gevolg dat er onherstelbare fouten gemaakt worden. Een derde niet minder onaan gename categorie is die der on- deskundigen zij die zich in "het verkeer begeven zonder de ver keersregels voldoende te kennen. Over de brokken die zij maken zijn ook boeken vol te schrijven, want door hun ondeskundigheid veroorzaken zij een ware janboel, waarvan de bonafide weggebrui kers de dupe worden. Uw verslaggever weet natuur lijk ergens ook wel, dat het ageren tegen snelheid geen nut zal hebben. De mens van vandaag kent nu eenmaal niet anders meer dan haast en snelheid. Er is niets wat nog rustig kan ge beuren en de meest catastrofale gevolgen daarvan zijn te bespeu ren in het verkeer. Een „praatje bij de haard" .sorteert al geen enkel sukses meer op het stuk der snelheidsbeperking. Een kal me, logische uiteenzetting glijdt langs alle kouwe kleren af en waarschuwingen gaan het ené oor in en het andere uit. Wij in onze moderne wereld verlangen staalharde argumenten, argu menten die inslaan met de ont zetting van een waterstofbom. Welnu, hier zijn die argumenten doden, zwaar gewonden en licht gewonden. Zwaarder kent uw verslaggever ze niet. den samengedrongen in een kort luguber doodsbericht. Ge kunt dat zelf allemaal nagaan en daar- j uit zelf uw conclusie trekken. j BEVEILIGING Maar, zult ge misschien zeg gen, we hebben toch voldoende beveiliging tegen 't steeds groei ende verkeersmonster. We heb ben een woud van verkeersbor den en lichtsignalen, een leger van politiemensen speciaal voor bet verkeer en ontelbare voor schriften, waar bijna niet meer uit te komen is. Inderdaad, de overheid stelt alles in het werk om het verkeer in zo veilig mo gelijke banen te leiden, maar ook 'zij zal zich in de toekomst voor onoplosbare problemen geplaatst zien, speciaal ten aanzien van t verkeersvraagstuk in de bebouw de kommen. Er wordt genoeg gedaan om de slachtoffers van het verkeer tot een minimum te beperken, maai er is hier maar één beveiliging die afdoende is en wel deze: dat elke weggebruiker zich van zijn verantwoordelijkheid op de weg bewust is. En deze verantwoor delijkheid wordt groter naarma te bet snelverkeer intensiever wordt. Deze verantwoordelijk heid houdt in een stipte naleving van de verkeersvoorschriften, die elke weggebruiker moet kennen; deze verantwoordelijkheid eist voorzichtigheid in de bebouwde kommen, vooral in de buurt van scholen; deze verantwoordelijk heid eist, dat we auto, motor of fiets beter kunnen laten staan na alcoholgebruik. Het aantal verkeersongevallen, dat te wijten is aan de alcohol, loopt naar ont stellende cijfers en toont wel heel duidelijk aan, dat de vrolijke en moedige feeetganger achter het stuur een levensgeavrarlijk mens is. Deze verantwoordelijkheid op de weg eist ook, dat de wegge bruiker zich beperkingen oplegt ten aanzien van de snelheid. En zo zou uw verslaggever nog wel even door kunnen gaan. Hij zou u het hele verkeersboekje kunnen voorzetten, waarvan elk niet nageleefd voorschrift een dode kan betekenen. Hij zou dit relaas kunnen verluchten met L gehele arsenaal verkeerstekens, 'dat ons land kent, maar hij wil Oo« vf. MACABERE STATISTIEK. Aanrijdingen in Waalwijk 1 dode 13 zwaar gewonden 3 doden 11 zwaar gewonden 2 doden 12 zwaar gewonden 1 dode 10 zwaar gewonden 5 licht gewonden 10 licht gewonden 13 licht gewonden 19 licht gewonden Tot 1 mei 1956 hadden er precies 40 aanrijdingen plaats. Resultaat 2 doden, 2 zwaar gewonden en 8 licht gewonden. Ten opzichte van 1955 is weer een stijging te verwachten. De meeste aanrijdingen vinden namelijk in de zomermaanden plaats, omdat het verkeer dan intensiever is. In nog geen tien jaar tijd hebben er in Waalwijk dus 759 aanrijdingen plaats gevonden en de droeve oogst van 4% jaar is 9 doden, 48 zwaar gewonden en 55 licht' gewonden. En dit zijn alleen nog maar de argumenten, die uw verslaggever ten aanzien van Waalwijk op tafel wil leggen. Hij zou u nog andere kunnen geven, hij zou u de cijfers kunnen geven van alle verkeersongelukken, van alle do den, van alle zwaar gewonden en van alle licht gewonden van alle Nederlandse gemeenten. Dat zijn cijfers, waarbij ge u afvraagt hoe het in hemelsnaam mogelijk is en of het verkeer al niet meer slachtoffers heeft geëist dan alle oorlogen tezamen. Ge kunt geen dag uw krant opslaan of ge vindt er de macabere statistiek van de dood op de weg. Het zijn al lang geen afzonderlijke berichtjes- meer, maar stapelberichten waar in alle verkeersslachtoffers wor- wens blijven, zolang onverant woordelijke mensen achter het stuur van een luxe wagen die vandaag de dag al 180190 km per uur onder de banden wegjak- kertkunnen plaats nemenzo lang iedereen op een bromfiets kan klimmen, zonder daarvoor enig examen af te leggen; zolang wielrijders maar raak rijden en zolang voetgangers oversteken op punten, waar ze het nu juist niet moeten doen. Deze oorlog is een totale oorlog, waarin we al len betrokken zijn, wij groten en onze kinderen. Het gaat hier om levens, vandaag, morgen, over morgen, elke dag van het jaar GROOTSCHEEPSE ACTIE. i a i i j..» - .1 1 i xl Qe zult begrijpen, dat uw ver slaggever dit relaas niet zo maar schrijft, hoewel het hele maal niet vreemd zou zijn als er elke dag in elke krant een aan sporing zou staan om mee te werken aan de veiligheid van ons verkeer. Dit artikel wil al leen maar de belangstelling wek ken van de gehele Waaiwijkse burgerij voor de grootscheepse „Veilig Verkeersactie", welke op 28, 29,' 30 en 31 mei a.s. in Waal wijk zal worden gehouden, want ook in deze stad neemt het ver keer snel toe, hetgeen overdui delijk blijkt uit het onderstaand staatje, daterende van 1 augustus 1954. Sindsdien is het aantal au to's nog aanmerkelijk toegeno men. Het aantal auto's op het to tale inwonertal is in Waalwijk bijzonder groot, maar helaas ook het aantal ongevallen. gelijkertijd de politie door de mi- 1 'crofoon aanwijzingen over het naleven der verkeersregels zal geven. Voor de eerste maal zal het publiek dan ook kennis kun nen maken met een aantal ver- keersbrigadiertjes, die de ge luidswagen zullen begeleiden en propagandamateriaal rond zul len delen. Zodra deze verkeers- brigadiertjes geheel zijn opgeleid 'een juist tijdstip is nog niet te noemen zullen zij actief deel nemen aan de regeling van het verkeer en op enkele voorname oversteekplaatsen optreden. De Harmonieën „Sint Cris- pijn" en „Sint Jan" en de Ka- jotters Drumband hebben hun muzikale medewerking voor deze dagen toegezegd. Elke avond te ca. 7 uur zullen zij een korte rondgang door de gemeente ma ken en zo naar de zaal der voor stelling trekken. hier geen verkeersles gaan geven. Dit laatste is natuurlijk geen be scheidenheid, maar ook doodge wone onkunde. Uw verslaggever laat het geven van verkeerslessen veel liever aan de politie over, die terzake kundig is. De enige bedoeling van dit summiere re laas is, elke weggebruiker op zijn verantwoordelijkheid op de weg te wijzen; te wijzen ook op de oorlog, waarin wij gewikekld zijn met bet steeds toenemende snel verkeer en die alleen kan gewon nen worden als iedereen zich ten volle geeft aan het streven om ons verkeer en in dit verband speciaal ons Waaiwijkse verkeer zo veilig mogelijk te maken Die veiligheid zal een vurige Een grootscheeps programma dus, waarvan uw verslaggever hoopt dat het voor de volle hon derd procent zal mogen slagen. Dit slagen hangt echter geheel af van de belangstelling der Waai wijkse bevolking. Een aanspo ring moet hier eigenlijk overbo dig zijn, omdat wij allen elke dag deel hebben aan het verkeer. Van het optreden van ieder van ons hangt elke dag weer opnieuw de veiligheid van het verkeer in on ze stad af. Niemand kan dus zeg gen: het gaat mij niet aan, te meer ook omdat we allemaal nog wel wat te leren hebben op het gebied van de verkeersregels. Dit relaas is verlucht met een aantal goede wenken. Het zijn er echter maar enkele van de hon- VEELZEGGENDE STATISTIEK d.d. 1 AUGUSTUS 1954. Vracht- Inw. Gemiddeld Boxtel Geldrop Gorkum Loonopzand (Kaatsheuvel) Oosterhout Tiel Valkenswaard Oss Vught Waalwijk Motorrijwielen, bromfietsen zijn niet meegeteld. "W/aalwijk heeft de eer als eer ste gemeente in het district Tilburg 'door de Veilig Verkeers- tournee te worden bezocht. Op 28, 30 en 31 mei zullen in de „Gecroonde Leersse" dhr. de Nijs heeft hiervoor zijn zaal j gratis ter beschikking gesteld en op 29 mei in het Gemeen schapshuis te Baardwijk ver- keersfilms worden gegeven, die voor iedereen gratis toegankelijk zijn. De eerste „verkeersavond" zal worden geoDend door burge meester Teijssen. Op deze avon den zullen zowel verkeersfilms als enkele culturele filmpjes ver toond worden, terwijl verder het woord gevoerd zal worden door de heer Ziekemeijer, de leider van de Veilig Verkeerstournee, want deze avonden hebben niet alleen een instructief, maar ook een nropagandistisch karakter, waardoor de Bond voor Veilig Verkeer een groot aantal nieuwe leden hoopt te werven. De schooljeugd zal overdag in de gelegenheid worden gesteld deze filmpjes te zien. Overdag zal een geluidswagen, die maandagmorgen om 10 uur arriveert, door de gemeente rij den om de nodige aandacht voor deze actie te vragen, terwijl te- derden die er te geven zouden zijn. Maar die ene wenk kunnen we allen ter harte nemen: GRIJP VANDAAG NOG DE VIER O'S BIJ DE KRAAG In deze snelle tijd is veilig ver keer veilig leven. Doe dus mee op 28-29-30-31 mei endaarna tot in lengte van dagen „ALS DE NACHT VALT. Dit is geen detective-roman, waarbij u de koude griezels over de rug lopen, maar de titel van een handig boekje, dat voor 10 cent bij de ANWB verkrijgbaar is en waarin u alle wettelijke voorschriften kunt vinden ten aanzien van de verlichting van uw voertuig. Door de vele in structieve illustraties en waarde volle raadgevingen, die dit boek je bevat, zou men het in het be zit wensen van elke weggebrui ker. Iets om de' Veilig Verkeers- week mee te beginnen. Onwetendheid Onoplettendheid Onvoorzichtigheid Onwellevendheid

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1