BINNEN- EN BUITENLAND WAALWIJK FILMJOURNAAL HAHEA Pracht handen m fóest deZon&yde, Iciest RANG vezstuzpmap. pan demsfe Towï'S/»1™ m"' 2 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 25 MEI 1956 2 AMBONEZEN WEER AAN HET WERK. NEDERLAND-SAARLAND OP TV-SCHERM. WILDE VAART WLm sQ DU is de bewogen geschiedenis de beroemde baseball- speler Dutch Holland en zijn Sally. Ofschoon hij reeds lang is afgezwaaid, stemt hij toe °S 1? dienst te treden van het „Strategie Air Command", het onderdeel van welks vergeldings kracht Amerika afhankelijk is om de vrede te behouden. Voor j maanden wordt hij overge plaatst naar een luchtbasis in l exas Zijn vrouw, met wie hii pas getrouwd is, begrijpt dat de ze maanden het einde kunnen betekenen van zijn baseball-car- nere, doch zij verhuurt het huis VUURGEVECHT". IN NEDERLAND RUIM 300.000 PEKSuNEN-AUTO'S. Volgens berekeningen van de KNAC bedroeg het aantal gere gistreerde motorrijtuigen op 1 april 19a6: 3U1.400 (267.888) per sonenauto's, 6966 (6/22) auto bussen, 105.600 (97.699) vracht auto s en bestelauto's, 4545 (42/5) trekauto's, 6.010 (4.944) speciale voertuigen, 153.950 (146.171) motorrijwielen, inclu sief scooters, 58Ü.000 (503.421) bromfietsen, 300 tractoren en 12.090 (11.294) motordriewielers. Het totaal aantal motorrijtui gen (inclusief de bromfietsen) bedroeg per 1 april 1.170.855 stuks. Op 1 augustus 1955 was dit aantal 1.042.674. De tussen haakjes geplaatste cijfers zijn de laatst bekende door het C.B.S. gepubliceerde gegevens per 1 au gustus 1955. MIDDENSTANDSOMZETTEN IN APRIL. Vooruitlopende op het gebrui kelijke maandoverzicht, deelt het economsich instituut voor de middenstand mede, dat het in dexcijfer voor de middenstands zaken in het kruideniersbedrijf voor april 1956 op basis van de gegevens van 83 pet. van de deel nemers voorlopig op 101 gesteld kan worden. Het indexcijfer voor midden standszaken in de detailhandel in textiel (niet-gespecialiseerde za ken) kan voor april 1956 op ba sis van de gegevens van 82 pet. van de deelnemers voorlopig op 103 worden gesteld. De B.P.R.M.S. heeft haar leden geïnstrueerd het werk te hervat ten. Zij heeft tot deze stap beslo ten na sterke aandrang van de zijde van Nederlandse werkge vers en beseffende, „dat een ver dere handhaving van haar in structies zou leiden tot conse quenties bij bepaalde Nederland se bedrijven en bij Nederlandse collega-arbeiders, die de Zuid Molukkers niet wensen". De B.P.R.M.S. acht met deze staking voldoende aan de Neder landse regering getoond te heb ben, dat de strijd om de rechts positie der Zuidmolukse burgers hier te lande haar heilige ernst is. OOK NA VOLGENDE WEEK SIGAREN LAAG BELAST. De huidige lage accijns voor sigaren en de vrijstelling van om zetbelasting voor sigaren blijven gehandhaafd. De Eerste Kamer ging dinsdag zonder debat en zonder stemming accoord. Wan neer er dinsdag geen speciaal be- lastingontwerp was aangenomen zouden de sigaren de volgende week duurder zijn geworden, want de „tijdelijke" tegemoetko mendheid van de fiscus zou op 28 mei aflopen. COLLEGEGELDEN VERLAAGD De collegegelden worden ver laagd van 325 tot 200 gulden per jaar, met. terugwerkende kracht tot september 1954. De Eerste Kamer gaf dinsdagmiddag met algemene stemmen haar goed keuring aan deze ïegemoetko- ming, die de schatkist jaarlijks een miljoen tweehonderdduizend gulden kost. Minister Cals zei, dat er nog verder gaande verbe teringen komen voor gezinnen met twee of meer studerende kin deren. De voetbalwedstrijd Nederland- Saarland, die op 6 juni in het Het is de Hamamelis die 't 'm doet FEUILLETON van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN" Door ALLAN PENNING. 13). „Vooruit, ga door", schreeuwde Peter ongeduldig. „Voor de dag er mee. Wat is je voorwaarde? Wou je mij misschien ook „Nee, nee", viel Bill hem in de rede. „Zo ver wil ik niet gaan. Ik heb te veel respect voor een kap'- tein-sticket, maar kijku spreekt over 500 dollar.... die wil ik niet hebben, maar wel 500 strafregels: „Ik mag Bill McLeod niet voor zijn blote keskedie slaan". Dan wil ik proberen die krukas te lassen en nou ja, misschien komt dan de „Ci ty of Malvern" wel op eigen kracht naar Hongkong, als ie niet meer dan 4 knopen loopt En zo gebeurde het, dat op een brandend hete tropendag, toen de zon als een bal van roodgloeiend staal in een hardblauwe strakke hemel stond, de oude gezagvoerder van de trotse „City of Malvern" over een briefje zat te, zweten aan Olympisch Stadion te Amster dam wordt gespeeld, zal per te levisie voor Nederland worden uitgezonden. Er zal echter geen toestemming worden verleend om deze uitzending te relayeren. De Franse voetbalbond heeft hiertegen bezwaren. BOEDAPEST EN SOFIA IN K.L.M.-NET. Met ingang van 21 juni zal Boedapest in een der bestaande diensten van de KLM naar het Nabije Oosten worden opgeno men. Het ligt in de bedoeling dat deze dienst aldus wordt uitge voerd: F rankf ortBoedapest- IstamboelCairo. Ook Sofia zal in het luchtnet van de KLM worden opgenomen, eveneens in een dienst op het Nabije Oosten, die waarschijnlijk langs Dusseldorp-Sofia-Athene- Beiroet en Damascus wordt ge leid. Deze nieuwe verbinding zal met ingang van 29 juni in exploi tatie worden genomen. Beide diensten zullen eenmaal p. week met DC-6-vliegtuigen worden ge vlogen. De uitbreiding betekent dat de KLM na 29 juni naar 117 steden en 74 landen zal vliegen. AMERIKAANS KREDIET VAN 50 MILJOEN DOLLAR VOOR K.L.M. Voor 450 miljoen lopende bestellingen. JN TSISO De KRM heeft met drie voor aanstaande Amerikaanse banken n.l. The First National City of New York, The Chase Manhattan Bank en The Bank of America op zéér gunstige voorwaarden 'n kredietovereenkomst aangegaan tot een totaalbedrag van 50 mil joen dollar, bestemd voor de fi nanciering van een deel van de aankoopprijs van bestelde nieu we vliegtuigen. Het krediet zai gedurende de periode 1956 t.m. 1960 beschikbaar zijn in de vorm van een „Revolving credit". Het totaal bedrag, dat ultimo 1960 zal zijn opgenomen, zal dan worden omgezet in een 5-jarige lening, terug te betalen in 10 ge lijke halfjaarlijkse termijnen. Voor het krediet worden geen za kelijke zekerheden of garantie verleend. Het totaal aan bestellingen op nieuwe vliegtuigen en onderdelen bedraagt momenteel rond 450 miljoen. De lopende bestellingen omvatten 8 DC-8-toestellen, 12 Lockheed Electra's, 10 Douglas DC-7's, 9 Vickers Viscounts 803 en 2 Fokker Friendships. Aflevering van deze vliegtui gen zal plaats hebben in 1957, 1959 en 1960. TIEN JAAR VLIEGT K.L.M. NAAR U.S.A. Geweldige produktietoename. Op 21 mei was het tien jaar geleden dat de KLM-luchtroute AmsterdamNew York voor het eerst werd gevlogen. In die perio de heeft de KLM op dit traject ruim driehonderdduizend passa giers, bijna twaalf en een half miljoen kg. vracht (waarvan bij na zes miljoen kg. met de speci ale vrachtdiensten) en ruim ne genhonderdduizend kg. post ver voerd. De afstand die in die tien jaar is afgelegd, is zestig miljoen kilometer. Het aantal vluchten (met inbegrip van chartervluch ten ruim tienduizend). Eind 1946, toen de tweemaal wekelijkse dienst zeven maanden was uitgevoerd, waren op deze route 65Ó3 passagiers, 68,251 kg. vracht en 33.866 kg. post ver voerd. In 1956 zijn op dit traject bijna 56.000 passagiers en 2.312.000 kg. vracht vervoerd. SOEKARNO IN AMERIKA. „Aanval op NATO-lid". De Washingtonse correspon dent van het Parijse dagblad „Le Monde" zegt: „Erkend moet wor den dat Soekarno in Washing ton een persoonlijk succes heeft behaald door het gemak, waar mee hij grote Amerikanen, zoals Washington, Jefferson en Lin coln als geestelijke vaders van de Indonesische revolutie heeft opgeroepen. De bereidwilligheid van de Amerikanen is zover ge gaan, dat zij zonder blikkenof blozen hun Indonesische gast de koloniale tyrannie hebben horen veroordelen en het Indonesische standpunt inzake Nieuw-Guinea, dat Soekarno met kracht naar voren bracht, hebben horen be vestigen". De Fransman verwacht, dat Nederland dit niet zonder meer zal nemen. „Soekarno heeft voor het Amerikaanse Congres een aanval gedaan op een land, dat lid is van de NATO. Waarom zou men binnenkort ook geen Arabieren in Washington 'ont vangen Bourguiba van Tunis of de sultan van Marokko om vanaf het spreekgestoelte in het Congres Frankrijk te beschuldi gen inzake z'n politiek in Noord- Afrika", aldus het Parijse blad. Het Australische dagblad „S.yd- nev Morning Herald" schrijft, dat de rede van Soekarno „voor de Nederlanders en de Australiërs een wanklank is. Elke Ameri kaanse steun, zelfs indirecte, voor de Indonesische aanspra ken, zal in Australië eu Neder land de Verenigde Staten kwa lijk worden genomen", aldus de „Morning Herald". V. S. NIET OVERSTAG INZAKE NIEUW-GUINEA. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dulles, heeft dinsdag onthuld, dat de kwestie Nieuw-Guinea de vorige week door de Indonesische minister van buitenlandse zaken, Roeslan Abdoelgani, ter sprake gebracht is gedurende een bespreking, die hij met hem op 't ministerie van buitenlandse zaken heeft ge voerd. Dulles zei, dat de Indonesische minister de hoop had uitgespro ken, dat de Ver. Staten de Indo nesische aanspraken op dat ge bied zullen steunen. Dulles zei, dat hij zijn Indonesische ambt genoot de redenen had aangege ven, waarom de Ver. Staten'de Indonesische aanspraken niet konden steunen. Hij voegde er aan toe, dat de kwestie vrijwel onveranderd blijft. „BROEDERHULP" VIERT GOUDEN JUBILEUM" Na St. Eloy en de KABO gaat thans ook de r.k. Steenkolen-In- koopvereniging „Broederhulp" de viering van een zeer gedenk waardige dag tegemoet. Óp 3 ju ni a.s. namelijk zal „Broeder hulp" de gulden dag herdenken, waarop zij 50 jaar geleden werd opgericht. Ofschoon het altijd rustig is toegegaan in deze onderafdeling van de grote KAB, is het toch ook lang niet altijd rozegeur en maneschijn geweest. „Broeder hulp" heeft in deze halve eeuw heel wat „downs" meegemaakt, daarvan weten de „ouwe getrou we" leden mee te praten. Maar dat de „ups" toch altijd nog gro ter in aantal zijn geweest en de slag glorieus hebben gewonnen, daarvan getuigen zowei deze gou den mijlpaal als de blakende wel stand van deze vereniging. Niet alleen voor de vereniging in haar geheel zal de 3e juni een bijzondere dag zijn, maar ook en vooral voor de heren P. v. d. Aa en G. Eikenbroek, die dan resp. als voorzitter en penningmeester 40 jaar bestuurslid van „Broe derhulp" zullen zijn. Mede door hun energieke toewijding heeft de vereniging in de loop der ja ren legio financiële voordelen aan de leden gebracht. Het programma van deze feest dag ziet er als volgt uit: Om 9 uur een H. Mis in de St. Antoniuskerk, welke zal worden opgedragen voor de geestelijke en tijdelijke belangen van de vere niging en haar ieden. Van 121 uur zal de vereniging recipiëren in de Gecroonde Leersse. Óm 7.15 u. begint in de Gecroonde Leers se de grote feestavond, waaraan medewerking zal worden ver leend door het cabaretgezelschap J. van Ostade en het orkest van Jos. van Lunen uit Tilburg. Te vens zal 's avonds de huldiging plaats vinden van de heren P. v. d. Aa en G. Eikenbroek. MET PENSIOEN. Naar wij vernemen zal hoofd agent H. van Berkel met ingang van 1 juni a.s. de politiedienst verlaten. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef tijd werd hem op genoemde da tum eervol ontslag verleend. De heer van Berkel trad op 1 juli 1929 als agent in dienst van de gemeente Waalwiik en was te voren enige jaren bij de Konink lijke Marechaussee werkzaam. In de bezettingsjaren deed de heer v. Berkel zich kennen als 'n verdienstelijk vaderlander en bleef hij steeds trouw aan het Nederlandse gezag. Op 1 januari 1947 werd hij bevorderd tot hoofdagent, in welke rang hij thans de dienst verlaat. Na vele jaren trouwe dienst zal deze bescheiden figuur als poli tieman uit het straatbeeld van onze gemeente verdwijnen en wij wensen hem van harte toe, dat hij nog lang van zijn welverdiend pensioen mag genieten. Op vrijdag 1 juni zal het poli tiekorps afscheid van hem ne men. POOLSE NATIONALE DAG. Naar men ons mededeelt, zal het kmdermatinée, dat aanvan kelijk was gepland op de Poolse Nationale Dag op 27 mei a.s., des namiddags om 3 uur, wegens om standigheden geen doorgang kun nen vinden. VICARIS-GENERAAL HENDRIKX BEDIEND. De vicaris-generaal van het Bisdom 's-Hertogenbosch, Mgr. F. N. Hendrikx, is dinsdag door de^ Bisschop van Den Bosch, Mgr. W. Mutsaerts, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten. Mgr. Hendrikx, die momenteel ver blijft in hel rectoraat van de r.k. Kweekschool Concordia, is reeds Verkrijgbaar in diverse fijne vruchtensmaken. los a 32 cent per 100 gram en in rollen 17 cent. Let op de naam RANG op het be- schermend-omhulsel van elk „Rangetje" en op iedere rol. zijn dochter in Singapore, waarin hij, op ietwat onlogische wijze, trachtte uiteen te zetten dat zijn vooroordeel tegen vrachtzoekers ei genlijk volkomen misplaatst was en dat hij trots zou zijn op kapitein Peter Wins als schoonzoon te accep teren, terwijl kapitein Peter Wins bezig was aan zijn derde velletje strafregels met „Ik mag Bill Mc Leod niet voor zijn blote keskedie slaan", met het vooruitzicht nog verder tien velletjes met dezelfde prozaïsche ontboezeming te moeten vullen. Harder dan de beide gezagvoer ders zweette Bill McLeod in de ma chinekamer van de „City of Mal vern", waar hij een temperatuur van bijna 1200 had bereikt met be hulp van een veldsmidse en een vlamboog. In dat hellevuur dacht hij even aan zijn kapitein, die nu als een schooljongetje zijn strafre gels zat te pennen en een zoet lach je plooide zijn mond. Twee maanden later was de hu welijksreceptie van Eve en Peter. Het was al laat toen Bill, uitge dost in een blauw walpakje, zijn opwachting kwam maken. Het was slechts een heel klein pakje, dat hij Peter als huwelijksgeschenk in de hand stopte. Peter bedankte hem hartelijk en maakte het open, terwijl de jonge bruid nieuwsgierig toekeek, 't Was iets in een eenvoudig wit lijstje en Peter wilde het wegmoffelen, maar s de bruid was hem te vlug af en nam het uit zijn handen. „Laat mij ook 's kijken. Het is toch voor ons beiden, nietwaar Bill?" Verlegen zei Bill: „Nou, eigenlijk niet Toen las ze: „Ik mag Bill McLeod niet voor zijn blote keskedie slaan". Verwonderd keek ze op. „Wat is dat in 's hemelsnaam? Dat is gewoonweg immoreel". Bill's gezicht klaarde op. „Dat is het woord, waar ik jaren naar gezocht hebimmoreel dat was het!" Hoofdstuk 5. Dienende als bewijs, dat Noach niet de enige scheepskapitein was met een hart, dat voor dieren voelde. Kapitein en mevrouw Peter Wins slenterden door de paddock van de racebaan in Kuala Lumpur; Peter in een perfect gesneden blauw cos- tuum, mevrouw Wins - geb. Born- sen - in een droom van een organ- die-jurk en een grote elegante hoed die haar zacht rose huidje tegen de onmeedogend felle zonnebrand moest beschermen. In lome tred stapten de paarden voor de volgende ren in het rond. Een enkele trainer gaf nog een haastig gefluisterde instructie aan zijn jockey, die er zich straks toch geen laars van aan zou trekken, om dat ze al lang onderling hadden af gesproken, wie winnen zou. De jonggetrouwden veroverden zich een plaatsje in de kring van van mensen, die de paarden met al dan niet geveinsde kennersblikken monsterden. Peter pikte een paard uit en wees het aan Eve. „Kijk, die vos daar, dat is geen gek paardgoeie hoofdhouding en de achterhand kon ook kwader... dat wil zeggen voor de Oost dan, en, vergeleken met die kameel daar kijk 's die no. 8Mijn hemel, dat noemen ze een renpaard! Het is dat ie geen gespleten hoeven en een bochel heeft, anders zon ik er op zweren dat het een verdwaalde ka meel-was.... Ja, eigenlijk ben je allefnaal gek om op dit soort fees ten een cent te wagen. In Shanghai heb ik nog 's 50 dollar verdiend. D'r ging een fox-terrier achter de rennende Chinese ponies aan en daar heb ik op gezet. Hij sloeg de paarden met stukken". Eve Wins, het jonge vrouwtje van de gezagvoerder-reder van de „Ping enige tijd ziek. In zijn gezond heidstoestand is de laatste dagen een verslechtering ingetreden! Mgr. Hendrikxis 69 jaar. BUNGALOWPARK „CANTECLEER" TE GROES- BEEK GEOPEND. Zaterdagmiddag heeft de bur gemeester van Groesbeek, jhr R Grotenhuis, het bungalowpark „Cantecleer" geopend in aanwe zigheid van vele autoriteiten en belangstellenden, waaronder de burgemeesters van Nijmegen, Lbbergen ,en Mook en vertegen woordigers van de Nederlandse Kampeerraad en de ANWB. Enkele jaren geleden heeft de W aalwijkse architect A. v. Stok- kum het initiatief genomen tot oprichting van een bungalow park in een van de mooiste ge bieden van ons land, het land goed „Die hooghe Hoenderbergh" sterk hellend bebost terrein te midden van ongeveer 8000ha bossen en heide. Het begin was bescheiden, doch geleidelijk aan werd de accomodatie vergroot. 1 nans telt Cantecleer" veertien bungalows en een centraal ge bouw. Jaarlijks worden vier bun- galows gebouwd en het uiteinde lijke aantal zal 30 zijn. De bungalows, dié geheel van steen zijn, hebben een met pan nen gedekt dak; ze hebben een grote woonkamer, slaapkamers en zijn verder voorzien van alle moderne comfort. Ze worden da gelijks schoongehouden, de bed den worden opgemaakt, de tafels gedekt, de vaat gewassen en de warme en koude maaltijden wor den in het hoofdgebouw gereed gemaakt. De huisjes zijn geschikt voor 4 tot 8 personen; het aantal slaapkamers (met 2 bedden bo- ven elkaar) is groter naar gelang het aantal personen, waarvoor de bungalows bestemd zijn. Op korte afstand ligt het re creatie-oord „De Campagne" van de Paters Jezuieten. De gasten van „Cantecleer" kunnen in de kapel van „De Campagne" zon- ?f^Suen vaak °°k in de week de Mis bijwonen. Op korte afstand van „Cantecleer" bevindt zich het r.k. jeugdhotel „Die hooghe Hoenderbergh". „Cantecleer"' is een grote aanwinst omdat in Nij megen en wijde omgeving slechts enkele tientallen zomerhuisjes en bungalows voor verhuur be- schik-baar zijn. LUXOR. j „TUSSEN HEMEL EN AARDE". vnfm1i,pas heljben ingericht, en votóKhem naar het Westen, tijdens een noodlandingwaar- lorvnt'^ï! °estel ln brand' raakt, loopt hij een schouderwond op i ,e schouderwond is de oor zaak dat hij, na tal van gevaar lijke vluchten, op medische gron den niet langer in dienst mag hnu"1' hij daartoe al ™,en hal/ besloten had. Deze wond maakt niet alleen een einde aan zijn militaire loopbaan, maar ook aan zijn baseball-carrière. mario^P u11 een lo°Phaan als Sf1; ?n hoopt op deze wijze toch de leiding m handen te krij- cfubVan Zlm geIiefde baseball- Een sympathieke film, waarin James Stewart en June Allyson de hoofdrollen vertolken. Y?.n vrijdag tot en met zondag in Vista Vision. Toegang alle leeftijden. „HET LAATSTE IJet tweede Vista Vision-pro duct, dat Luxor deze week op het programma heeft staan is een Western van het goede' oude soort, waarin het goede on herroepelijk zegeviert over het kwade. Een aantrekkelijke film dus, die de Western-liefhebbers niet gaarne zullen missen en die t aankijken ook alleszins waard is. Er wordt bovendien ook zeer goed spel geleverd door James Cagney, Viveca Lindfors en John Derek. Om het verhaal niets van zijn spanning te ontnemen, zul len wij er verder het zwijgen toe doen. Maandag en woensdag. Toegang 14 jaar. MUSIS SACRUM. „JOHNNY GUITAR". Velen, die de populaire schla ger uit deze film reeds lang van de plaat kennen, zullen on getwijfeld ook, nu de gelegenheid zich voor doet, de film' willen Ho" nam haar pas gewonnen echt genoot bij de arm. „Kom Peter, laten we thee gaan drinken. Je bent je 20 dollar met vreugde kwijt geraakt en je hebt me beloofd niet meer te wagen, dus.... afspraak is afspraak". „Uit de mond der khUleren schampte Peter. „Wil je er misschien aan denken dat je tot een getrouwde vrouw spreekt mannetje.... En over kin deren gesproken, een groter kind dan jij Peter Wins was plotseling afwe zig. Hij staarde een kerel na, die juist voorbijging, een lenige man in rijcostuum met een van die strak ke gezichten, met venijnig scherpe trekken rond de mond, die de pi keur typeren. „Eve, kjjk 's die kerel die daar voorbijgaat. Dat is mijn goeie vriend Oscar Reven, vroeger pikeur in de manege van Medan. Daar zal ik je vanavond eens een verhaaltje van doen. Hij schijnt me niet meer te willen kennen, en eigenlijk kan ik hem dat niet kwalijk nemen, want ik geloof dat ik dat mannetje zijn zaak daar lelijk verknoeid heb. Een schoffie, dat tenslotte eens een verdiend lesje heeft gehad". En dit was het verhaal, dat hij Eve opdiste toen ze 's avonds na het vallen van j zien waarin vooral Joan Craw ford een bijzondere rol vertolkt Op een dag keert Johnny Gui- I tar terug naar Vienna, de eigena- ïes van een afgelegen café, waar langs in de toekomst evenwel een spoorlijn zal komen te liggen en dasr daardoor een goudmijn voiden. Vienna is blij met John ny s komst, want de bewoners van de streek stellen alles in het werk om haar te verdrijven. De grootste tegenstandster van Vien na is Emma Small, die zelfs de £neVcgen haar ophitst en De haat idreigt neer te schieten. Uit delLfH EniU,,a komt voort Vienna Van de Danser voor \ienna. Deze zorgeloze kerel heelt geen oog voor Emma miW,Jo.bnny ziÓ de Danser On middellijk een rivaal en dit is ge noeg om de mannen tegenover elkaar te plaatsen. Als Vienna en had df 61t aa"Wing hebben ge- nad de streek binnen 24 uur te verlaten, beginnen de moeüijk- heden pas goed. Terwijl Vien'na 11 ,de bank haar geld'opneemt raakt zij verwikkeld in een roof' overval, die op dat moment door de Danser en zijn mannen on de bank wordt gepleegd. De woeden n' TaTl Zet d4°vek"a°cht": na, doch een van hen zoekt een MH i' J", café van Vien na. Hij wordt daar echter gevon- en en op staande voet gelyncht d 6 [Ts;,e wiI 00k Vienna hetzelf- hoi t +en ondergaan, doch op red U T °pnblik wordt zij ge' en vio°r Johnn,y Guitar. Johnny Plaats bfiadZ°h a een schuil- piaats hij de bende van de Dan ser in een verlaten zilvermijn ?panrnPeVnadt de '"tense cfimax dlo ponder sterke lerfverklappen.11 eCh'er ni<" „DE CHARGE VAN DE WILDE BRIGADE". Ook Musis brengt een Wes tern waar de vonken vanaf spatten en waarin tenslotte ook net recht zegeviert op een voor eenieder aannemelijke wijze We zien m deze spannende 'film de strijd van een aantal kleine ran chers tegen een groep groot grondbezitters. De ranchers strij den onder aanvoering van Ringo Lak er, die echter door zijn broer Mike, die de leiding heeft over een afdeling cavallerie, die belast is met de opsporing van Ringo. i- £ok ,dit is een verhaal dat de liefhebbers met genoegen zullen volgen, en Maandag en woensdag. Toegang boven 14 jaar. de koelte genoeglijk een whiskey- soda dronken in de Kuala Lumpur, die over de gehele Oost bekend staat, zonder dat iemand weet waar om, als „De gevlekte Hond". „We lagen dan in de Belawan-De- lie met de „Ping Ho" en omdat we eerst over twee dagen zouden ver trekken en Belawan een oord is waar de muskieten hun vacantie schijnen door te brengen, had ik, als gewoonlijk een kamer genomen in het Medan Hotel en nam ik om een uur of vijf het gezellige antieke treintje, dat ons naar de hoofdplaats van Deli sleepte. Ik had net mijn eerste borrel be steld, toen een zekere Van Galen, de landrechter van Medan, bij me kwam zitten, die met de laatste chronique scandaleuse van de Oostkust opdiste. Het was zeker genoeg om er een kleine bibliotheek mee te vul len, maar als je de mensen tenslot te maar half kent, interesseert het je vanzelfsprekend maar matig, zo dat de helft langs me heen ging en ik maar zo'n beetje voor me heen zat te turen. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 2