Waalwijkse en LangstCourant GESLAAGDE K.V.P.-MEETING OP RAADHUISPLEIN. ELECTRA grootste keus Uit tie Langstraat D, Het nieuwe bedrijf van de Fa. Oora v. d. Ven te Loon op Zand. SCHEERAPPARATEN 2 n x STOFZUIGERS BureauxGROTESTRAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002. Dr nn BEURDENSTRAAT 8, 79e JAARGANG No. 41 Minister WITTE „Alle middelen moeten worden aangewend om woningnood tot oplossing te brengen" J)e door de Waalwijkse afde ling van de KVP op 't Raad huisplein georganiseerde open luchtmeeting is mede dank zij het voortreffelijke voorjaarsweer een sukses geworden. De bijeenkomst werd geopend door de propagandist van de KVP in Waalwijk, de heer F. Du- moulin, die Zijne Excellentie Ir. Witte en de WelEerw. Pater Krouwels OEM welkom heette. In zijn toespraak bracht minis ter Witte allereerst de doorbraak der PvdA ter sprake. Men heeft hier te doen met twee doorbra ken: één binnen de partij zelf, die men een gelukkige wending kan noemen, omdat men daarbij het historisch materialisme heeft verlaten, en een doorbraak naar buiten, die gericht is op de af braak der andere partijen, en waarbij gestreefd wordt naar de totstandkoming van twee partij en: een progressieve en een con servatieve partij. Deze progres sieve partij zal zich uiteraard hebben te werpen op vooruitgang en ontwikkeling op alle gebied. Minister Witte vroeg zich echter terecht af, wat er dan nog zal overschieten voor de conserva tieve partij. Streven naar het be houden van het oude? Naar het behouden van de belastingen en van alles wat vernieuwing be hoeft? Een dergelijke partij zal weinig of geen instemming ont moeten. Een dergelijke partij- groepering zal in ons land ook niet mogelijk zijn, omdat zij niet strookt met de geestelijke struc tuur van ons volk. In dit ver band wees minister Witte er op dat de KVP helemaal niet ver langt terug te keren naar de voor-oorlogse toestanden (werk loosheid izoals tegenstanders het wel willen doen voorkomen. De KVP is geen geloofspartij, doch zij steunt op het beginsel van ons katholieke geloof en dat beginsel is in ons land sterk ge noeg om daarmee vorm te geven aan een nieuwe tijd. De KVP heqft deze vormgeving vastgelegd in een werkprogramma, dat alle waarborgen biedt voor vrijheid en welvaart. Zenuwrust. Sprekend over de positie van de KVP in Nederland, zei minis ter Witte, dat het in ons geeste lijk verdeeld land niet mogelijk is de absolute meerderheid te verkrijgen. Ook de KVP kan dat niet, en daarom is zij aangewe zen op samenwerking. En deze samenwerking is in de afgelopen jaren gunstig geweest voor de ontwikkeling van Nederland en in deze samenwerking heeft de KVP veel tot stand kunnen bren gen. De doorvoering van de katho lieke beginselen is op de eerste plaats afhankelijk van de sterkte van de KVP. Deze sterkte is noodzakelijk om invloed te kun nen uitoefenen op het regerings beleid en daarom is het noodza kelijk om de KVP in deze ver kiezingstijd zo sterk mogelijk te maken. De KVP, aldus de minis ter, staat in het middelpunt van de belangstelling en van de kri tiek. Dat is een bewijs, dat men de KVP vreest. De tegenstanders stellen daarom alles in het werk om de KVP te treffen in een symbool: Romme. Aanval op aanval wordt op deze pionier ge lanceerd, doch gelukkig is het zo dat al deze aanvallers een ant woord krijgen waarvan ze niet terug hebben. In dit verband wees de minister er op dat, hoe wel de KVP altijd open heeft ge staan voor een gezonde kritiek die in katholieke kringen vaak nogal sterk is wij ons toch moeten hoeden voor ongefun deerde kritiek. De KVP beschikt over een groot aantal deskundi gen, die wij ons volle vertrouwen kunnen schenken. Ten aanzien van de woning nood zei miniser Witte: „Ik heb de woningnood niet opgelost, maar ik heb ook nooit de pretentie gehad dat te zullen doen. Als ik mij enige ver dienste mag aanmeten, dan is het deze, dat ik er op gewezen heb, dat men de woningnood als pro bleem ernstig heeft onderschat. De oplossing van dit vraagstuk is een zaak van het gehele Neder landse volk. Alle middelen zullen moeten worden aangewend om de woningnood tot een oplossing te brengen." Toch is er de laatste jaren al veel bereikt. In de afge lopen 4 jaar zijn er meer wonin gen gebouwd dan in welke perio de van4 jaar daarvoor en even eens zijn er in die 4 jaar meer scholen en industriegebouwen tot stand gekomen dan ooit tevoren. Verder wees de minister op de wet op het kleuteronderwijs van minister Cals, op de voorlopige regeling die spoedig een defi nitieve vorm zal krijgen van het eigen-huis-bezit, waarmee nu al 20.000 gevallen zijn geholpen, op de sociale voorzieningen ten aanzien van de ouden van dagen etc. etc. En dit alles voor een zeer groot deel dank zij de KVP, wel ker program gericht is op het welzijn van het gehele land en niet alleen op dat van het katho lieke volksdeel. Minister Witte besloot zijn toe spraak met een opwekking om vertrouwen te stellen in de be kwame voormannen van de KVP en hij sprak zijn vertrouwen uit op de 13e juni a.s., een dag waar op katholiek Nederland z'n grote kracht zal demonstreren in een prachtige eensgezindheid, door in het volste vertrouwen en over tuiging zijn stem uit te brengen op de Katholieke Volkspartij. Hierna wees Pater Krouwels OFM er in 'n treffende toespraak op, dat er voor ware vrijheid, welvaart en rechtvaardigheid een christendom nodig is. In alle an dere gevallen hebben we te ma ken met 'n schijnvrijheid, schijn welvaart en schijnrechtvaardig- heid.^ Alleen het christendom le vert 'n ware en duurzame grond slag voor een blijvend geluk. Wat er zonder christendom ge beuren kan, kunnen we niet al leen zien achter het IJzeren Gor dijn, maar ook bij onze zuider buren: België, waar de socialis ten en liberalen er in geslaagd zijn de katholieken buiten de re gering te houden. Het resultaat kent ieder van ons: men stelt daar alles in het werk om het ka tholieke onderwijs de nek om te draaien. Dat blijvend geluk kun nen we alleen maar toevertrou wen aan de enige katholieke par tij: de Katholieke Volkspartij. Wie dat niet begrijpt, aldus Pa ter Krouwels, heeft een amende ment van de bisschoppen nodig. Elke andere katholiek wTeet wat hem te doen staat op de 13e juni. Door zijn doopsel en vormsel (waardoor hij ook „soldaat" voor het land geworden is)), maar vooral krachtens het gebod dei- naastenliefde is elke katholiek verplicht te verwezenlijken: ge luk en welvaart voor elke mens, ongeacht wat hij is. Tenslotte toonde Pater Krou wels aan, dat het niet hetzelfde is of men nu van deze of van die partij een woning krijgt, want uiteindelijk gaat het om het be leid. En het beleid der KVP is er vooral op gericht, dat ook de woningbouw voor grote gezinnen met kracht zal worden aange pakt. En zo is het op alle gebied het gaat om het beleid, 'dat ge grondvest moet zijn op de begin selen van het katholieke geloof, wil het tenminste leiden tot wa re vrijheid en waar geluk. Een waterdruppel en 'n sneeuw vlok hebben op zich niets te be tekenen maar wanneer zij samen gevoegd zijn tot miljoenen drup pels en miljoenen sneeuwvlok ken en dan voortgezweept wor den door een stormwind, 'dan kunnen zii gehele steden van de aarde wegvagen. Zo is het ook met het stemmen op de 13e juni. Eén stem is niets, zij heeft geen kracht, maar in het grote geor ganiseerde verband der duizen den wordt het een schallend ge luid, dat zal opeisen waarvoor de KVP staatCRISTENDOM VRIJHEID WELVAART GELUK. VOOR ALLEN Aan deze bijeenkomst werd muzikale medewerking verleend door de Kajotters Drumband en de Harmonie St. Jan. Zoals reeds werd medegedeeld zullen de Excellenties Mr. F. van Thiel (minister van Maatschap pelijk Werk) en dr. Veldkamp (Staatssecretaris van Economi sche Zaken) vrijdag a.s. in zaal Thalia van 4 tot 6 uur „spreek uur" houden. Zij zullen dan vra gen van de aanwezigen beant woorden en evenueel tevens uit leg geven van het door hen ge voerde beleid. Drunen Vlijmen Wasp ik Voor enige maanden hebben wii in onze berichten melding ge maakt van de overplaatsing van het bedrijf van de fa. Dora van de Ven van Tilburg naar Loon- opzand. Thans is het bedrijf zo ver gereed en heeft het de nodi ge ruimte gevonden om de voort durende expansie der pels- en suède-looierij op royale wijze op te vangen. De Tilburgse looierij had ruimtegebrek, doch nu heeft zij zich gevestigd in een zeer rui me en moderne fabriek, om zich aan te passen aan dit hoogst mo dern looisysteem, dat tevens de vervaardiging van nieuwe arti kelen in zich houdt. Bij een bezoek aan de fabriek hebben wij de produkten en de fabricage dezer firma gezien. Als een der voornaamste pro dukten die hier gemaakt worden, noemen wij de z.g. waterafsto tende „Bikanto"-sides, die voor lederen kleding en schoeisel in dezelfde kleuren wordt geleverd. Het water loopt als kwikdrup peltjes van dit Ieder af en laat daarop geen spoor van vocht na. De kleur verandert niet, terwijl de glans even mooi blijft. Het is een suède-looiïng, welke een ui terlijk heeft van velours, met de zelfde eigenschappen. Een ty pisch produkt, waarvan veel ver wacht wordt. In het grondstoffenmagazijn hggen vele balen gedroogde en gezouten schapenhuiden,'die in het eerste looitstadium worden ontdaan van dierlijk vet en soe pel gemaakt in haspels, om ze daarna te laten wassen. Vervol gens gaan de natte huiden naai de vleesmachine, waarna zij in walkvaten gelooid worden. Als ze gelooid ziin, worden ze op ra men gespannen, en worden vol gens een zeer modern elektrisch systeem gedroogd. Zijn de schapenhuidjes droog, to UJ O oc heeft de Grotestraat 207 Waalwijk m tSl DE LANDBOUWTRACTOR EN DE VOORRANG. Het is algemeen bekend, dat op gelijkwaardige wegen rechts voor gaat, met dien ver stande, dat snelverkeer voorrang heeft boven langzaam verkeer. In verband hiermee wordt her haaldelijk de vraag gesteld tot welke categorie de landbouw- tractor behoort. Zoals men weet is deze gebon den, al naar gelang van de om standigheden, aan een snelheid van 6 of 16 km. per uur. In dit opzicht wordt hij dus overtroffen door alle bromfiet sen. De woorden „snel" en „lang zaam" verkeer hebben zich alleen maar in de spreektaal burger recht verschaft. Het voorrangs artikel in het Motor- en Rijwiel reglement gebruikt die omschrij ving niet, doch zegt o.a. dat op geliikwaardige wegen de bestuur ders van motorrijtuigen voorrang hebben boven andere weggebrui kers. Een landbouwtractor, al rijdt hij een slakkegang van 6 km. per uur, is een motorrijtuig. De konsekwentie is, dat als een bromfietser en de bestuurder van zo'n tractor op gelijkwaardige wegen van verschillende richtin gen een kruispunt naderen, de tractor voorrang heeft. Om misverstand te voorkomen moet worden vermeld, dat onder gelijkwaardige wegen" worden verstaan verharde wegen, die geen voorrangsweg zijn. Ten opzichte van de voorrang is een verharde B-weg dus gelijk waardig aan een A-weg, die geen voorrangsweg is. Een bromfietser op een A-weg dient dus voorrang te geven aan de bestuurder van een landbouw tractor, die van een verharde li- weg komt, ook al komt die trac tor van links. (Publikatie Verbond voor Veilig Verkeer). dan wordt de wollaag, die nog zeer dik is, geschoren, hetgeen zeer voornaam is, want op een pelsvel moet het haar gelijkma tig zijn. Na het scheren gaan de vellen naar de sorteerruimte om geverfd te worden, hetgeen in drie fasen geschiedt, n.l. de voor bereiding, het verven zelf en het naspoelen. Na het verven wordt de huid opnieuw opgespannen en gedroogd. flffliBiwai Het afwerkingsstadium van de pelsvellen is het voornaamste, want dit vereist vakmanschap. Is de huid droog, dan wordt ze ge kamd om de samengekrulde ha ren los te maken en voor de tweede keer geschoren om de lengte der haren over het gehele vel volkomen gelijk te maken. Zijn er dan nog samengepakte delen, dan bügelt men de huiden en deze geven, na vochtig te zijn gemaakt, een prachtige egale hontlaag welke zeer mooi glanst. Zij zijn dan gereed voor de ver zending. Deze schapenhuiden worden verwerkt voor bontgarnering en voering voor pantoffels en laars jes in alle gewenste kleurenuit- voeringen. Naast deze vachten en de „Bi- kanto' maakt men er ook gewo ne suède en in de toekomst ook boven'tuigleder. De leiding stelt de hoogste ei sen aan de producten en ver wacht 'n steeds verdere ontplooi ing van het bedrijf in de toe komst, zowel voor binnen- als buitenland, hetgeen dit zeer mo dern geoutilleerd bedrijf zeer ze ker zal kunnen bieden. Moge dit bedrijf in de toekomst alle goeds ten deel vallen en me de de eer van Loonopzand hoog houden, zoals onze oude schoen en lederfabrieken dat zovele ja ren gedaan hebben en nog doen. Al is de industrie hier zeer een zijdig georiënteerd, de produkten hebben Loonopzand een naam gegeven, die bekendheid geniet zowel in het binnenland als ver over de grenzen, en zij verschaft aan de inwoners veel en goed werk. VRIJDAG 25 MEI 1956 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tleien Hoofdredacteur JAN TELEN Dit blad verschijnt 2 z per week. DE ECHO WHEÏ ZUIDEN Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.7Q franco p. p. Advertentieprijs IQ cent per hul Con tract-ad verten ties speciaal tariei OPGERICHT 1S70 TELEGR.-ADRESJECHO" Zwaarmoedige gedachten, tobberijen •n angstgevoel worden verdreven door MIJNHAR DT'S ZENUWTABLETTEN Versterken het zelfvertrouwen en stemmen U weer moedig en rustig. ZWEMBAD OPEN. Het gemeentelijk zwembad 'De Pleune Wiel zal a.s. zaterdag 26 mei worden geopend. Het bad is op dezelfde tijden geopend! als de voorgaande jaren, welke tijden bij de ingang van 'het bad staan aangegeven. Het bad isrweer wat opge haald, brug en kleedkamers hebben weer een verfje gekregen en de zwemliefheb- bers kunnen weer gaan profiteren. KOEMAN GAAT HEEN. De heer Koeman, directeur van de Stichting Kinderdorp, zal naar wij ver- nem'en binnenkort Drunen gaan verla ten in verband met het neerleggen van zijn functie als directeur van genoemde stichting. De heer Koeman is de pro motor van de streek-levensschool en van de kinderspeeltuin. Door zijn prettige omgang maakte hij zich in Drunen vele vrienden, ZONDAG-ARTSENDIENST. DienstDr. Verhaak. VOETBAL. Voor a.s. zondag staan er drie wed strijden op het programma voor R.K. D.V.C., waarvan die van het Vierde wel de voornaamste is. Zij: moeten nl. in Haarsteeg een beslissingswedstrijd spe len om het kampioenschap tegen TGG uit 's-Bosch. In de competitie werd van deze tegen stander thuis gewonnen en uit verloren, zodat het er ook nu weer spannend toe zal gaan. 1 RKDVC I speelt zijn laatste thuiswed strijd, n.l. de eerder uitgestelde wedstrijd tegen Reusel Sport. DaarReusel Sport kampioen is, kan dit een mooie wedstrijd worden. RKDVC II gaat bij Desk de competi tie besluiten. WIELRENNEN. Huldigingswedstrijd te Vlipnen. Zondag 27 mei zal in Vlijmen een grote huldigingswedstrijd plaats vinden van Tinie Wolfs voor zijn prachtig succes in de wedstrijden Warschau - Berlijn Praag. Na deze huldiging' zal den wedstrijd plaats vinden achter handelsmotoren voor Profs en Onafhankelijken. Klinkende namen staan op het pro gramma vermeld, zoals G. Schulte, G. Peeters, A. van Vliet, P. Post, N. Koch, en tegen deze 'knapen moet Tini Wolfs de strijd aanbinden. Tevens zal er een wedstrijd voor amateurs worden verre den met o.a. Fr. Libregts B. v. d. Vèn, A van Son, L. Toeback, Jo van Dal, van Gerwen, L. Pardoel, ook renners van naam, die een prachtige strijd kun nen laten zien. Aanvang van de wed strijd half drie. De opening zal geschieden door de Edelachtbare heer [Burgemeester v. d. Hout, terwijl de Vlijmense Harmonie ter opluistering aanwezig zal zijn. Zondag nemen de Vlijmense Nieuwe lingen deel aan de wedstrijden in St. Oedenrode. PRACHTIG SUKSES OP HONDENTENTOONSTELLING. Op de Tweede Pinksterdag gehou den internationale hondententoonstelling te Den Bosch behaalden onze Vlijmense Kynologen prachtige suksessen. De Boxer Fera v. d. Kreiten Heide, eigendom van Piet v. d. Hout, zorgde voor een groot sukses; de hond behaalde in de open klas en nieuwelingsklas le ZG; tevens prees de Duitse keurmeester de hoge fokwaarde. De heer Sikkers behaalde met zijn Boxer Aghata in de Puppyklasse en Nieuwelingsklas Z.'G. De heer van den VJeetendonk behaalde met zijn Whippet Astrid van de Rozengaerden eveneens Z.G. in de open- en nieuwelingsklas. WEDVLUCHT DE ZWALUW. Zondag 27 mei wedvlucht van de Postduivenvereniging de 'Zwaluw (van uit St. Denis, afstand 350 km. Inkorven heden vrijdagavond in café v. d. Hout (de Braai) van 7 uur tot half negen. j ROZENJACHT. Op de banen van het Kruisbooggezel schap Rozenjacht 'had het jaarlijks Ko- ningschieten plaats. Er was vanaf het begin tot het einde volop spanning len het laatste schot bracht de beslissing wie kening werd en dit was' J. van Beijnen met '125 punten; tweede werd L. (v. d. Griendt met 124 punten; 3e A. (van Vugt met '120 punten en 4e H. v. Wiel «net 119 punten. BRAND VERNIELDE LEERLOOIERIJ VAN WAGENBERG-FESTEN. Brandweer stond voor hopeloze taak. insdagavond is de leerlooierij van Van Wagenberg-Festen alhier door brand volkomen vernield. Het vuur, dat I tc circa kwart voor tien werd ontdekt, j greep zo snel om zich heen, dat de I plaatselijke brandweer, die spoedig aan wezig was, voor een hopeloze taak TINI WOLFS WON IN DUITSLAND Liebregts eervolle derde. Tweed Pinksterdag namen de renners Wolfs, Libregts ten Kiviets deel aan een wedstrijd in Gueterslok 'Duitsland, een criterium over 105 km. Wolfs won deze wedstrijd in 2 uur en, ,40 min. en behaal de 20 punten; 2e werd de plaatselijke favoriet Pankenrieks :die 14 punten be haalde. Op de derde plaats kwam Li bregts, die 20 ronden voor het einde kansloos was door zijn grote achterstand. Libregts kwam op het laatst van de strijd zo sterk opzetten, dat hij nog der de werd. De 20.000 oeschouwers juich ten Libregts toe voor zijn prachtig rij den. Kiviets werd 12de. Ben mooi succes voor onze Vlijmense renners. stond. (Direct werd de Bossche [en regio nale brandweer gewaarschuwd, die 'het vuur met negen waterstralen en vier ne velspuiten bestreden. Met veel moeite slaagde men erin het kantoorgebouw, dat vlak aan de leerlooierij grenst, te behou den. Ook enkele huizen aan de overzijde kon men door nathouden voor het vuur vrijwaren. Om 'half één 's nechts had men de 'brand onder de knie ien kon men met bet nablussingswerk beginnen, dat nog vele uren in beslag heeft genomen. De Vughtse brandweer, die ook te hulp was geroepen, behoefde met meer in ac tie te komen. De leerlooierij', waar 60 arbeiders en 40 man kantoorpersoneel werk vonden, en die een oppervlakte be slaat van 1600 m2, is op het ketelhuis na geheel uitgebrand. Bij, de brand was aanwezig de inspec teur van het brandweerwezen voor Nrd.- Brabant, Limburg en Zeeland, de 'heer v. Schenkel uit Breda. 'Het politiekorps, dat voor een goede afzetting zorgde, stond onder leiding van adjudant v. d. Zan den. De brand is door tot nu toe onbekende oorzaak ontstaan in de spuiterij. De schade bedraagt enkele tonnen. Nader vernemen wij, dat een deel van het personeel tijdelijk is tewerkgesteld op de conservenfabriek te Heusden, ter wijl anderen zijn ingeschakeld bij het op- ruimingswerk. Er zal worden getracht om binnenkort in de overgebleven ruim te van de fabriek het werk voort te zet ten. STEUN VOOR DIACONESSENHUIS Evenals verleden jaar zal de stand- wagén van het Diaconessen'huis te Bre da onze gemeente weer bezoeken en wel op zaterdag 26 mei a.s. In de middag zal men een rondrit maken door de ge meente, waarbij lucifers en lepeltjes ten verkoop worden aangeboden, terwijl in de avonduren (standplaats en tijd zullen per luidspreker bekend worden gemaakt) ret rad van avontuur zal draaien en de trekking van de grote verloting zal plaats hebben. Men vertrouwt erop dat het Diaco- nessenhuis evenals vorige keer van de gehele dorpsgemeenschap steun en me dewerking zal krijgen. PHILIPSHAVE UNIC BRAUN-REMINGTON HOLL. ELECTRO RUTON EXCELSIOR '"11 Motorrijtuig met slakkegang. HEERLIJK OM TE ROKEN VOORNAAM 'OM TE PRESENTEREN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5