Waalwijkseen'ZLangsiraa Courani BINNEN- EN BUITENLAND WAALWIJK ta KAATSHEUVEL 'Setter feet Dr ran BEURDEN STRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. 2M2. OPGERICHT 1871 TELEGR.-ADRES „ECHO' POST EN POSTZEGELS. Postmuseum. In het Postmuseum te Den Haag zijn thans verschillende druktechnieken te zien, die in de afgelopen honderd jaar voor postzegels zijn toegepast. De vi trines zijn voorzien van een spe ciale kunstverlichting van eigen vinding, die de tentoongestelde voorwerpen scherp doet uitko men zonder daarbij hinderlijk te zijn voor de ogen. INDIA geeft voor het feit, dat Boeddha voor 2500 jaar geleden leefde en dat hij de stichter is der Boeddha-leer, twee zegels uit m. i.v. 24 mei a.s. Op de 2 as. staat de Boom van Boeddha, waaron der hii zijn wijsheid ontving. Op de 14 as. staat ook de Boom met daarnaast het wiel der wijsheid. HET VATICAAN geeft zes ze gels uit bij het 450-jarig bestaan van de Pauselijke Zwitserse Gar de. Op de 4 en 35 lire komt het portret van kapitein Kasper Roust in bruine kleur. De 6 lire zegel Oranje en de 50 lire paars, toont een gardist in harnas, ter wijl de 10 lire in blauw en de 60 lire in groen twee tamboers laten zien. MALTA. Het Britse eiland Mal ta, dat voor zijn heldhaftig ge drag tijdens de tweede wereld oorlog door zijn koning werd on derscheiden met het naar hem genoemde George-kruis, is geko men met een nieuwe reeks, die nog niet volledig is. De zegels dragen alle het portret van ko ningin Elisabeth en de lands naam, geflankeerd door het Mal tezer- en Georgekruis. Zij tonen voorts afbeeldingen met betrek king op het verre en nabije ver leden van het eilandfort. CANADA. De jaarlijkse wild standszegels tonen ditmaal op de paarse 4 cent kariboes en op de blauwe 5 ct. een berggeit. LUXEMBURG. Voor het jaar lijkse bloemenfeest te Mondorf- les-Bains waren driekleurige 2 en 3 frank, waarop anemonen en krokussen. In SAARLAND komt een 15 frank in driekleurendruk en ze gel met als symbool voor de na tionale industrie. Ook komt hier op voor de vlag van de interna- ionale jaarbeurs. ZONDAGSDIENST. Zondag 27 mei 1956. Arts L. van Daal. Apotheek Geers. N. H. KERK WAALWIJK. Zondag 27 mei 1956. 10 uur; Ds. L. Schellevis. 18.30 uur; Ds. L. Schellevis. Jeugddienst. Onderwerp„Dronken of nuch ter?" Met medewerking van Mej. N. v. d. Hammen, sonraan. N. H. KERK V.M. BESOIJEN. Zondag 27 mei 1956. 10 uur en 2.30 uur Ds. J. Vink. WIE WORDT KAMPIOEN THEEZETSTER Op 29 mei a.s. wordt in zaal Thalia om 3 uur's middags voor de scholen en om 8 uur 's avonds voor de huisvrouwen een z.g. theezetduel gehouden om te ko men tot de kampioen theezetster van Waalwijk. Dit duel is bedoeld als plaatse lijke wedstrijd in de competitie voor het kampioenschap theezet ten van de twee Zuidelijke pro vincies Noord-Brabant en Lim burg. Tevens zullen er enige films worden vertoond en zal er een uiteenzetting worden gegeven over thee. DOCENTENPRIJS VOOR WAALWIJKSE LEERLING. Vrijdagavond is voor de eerste keer in het gebouw van de Aca- demie voor Beeldende Kunsten te Tilburg de „Docentenprijs" uitgereikt. Het ligt in de bedoe ling deze prijs elk jaar uit te rei ken. De opgave van dit jaar was een zelfportret te schilderen. Een groot aantal leerlingen heeft naar deze prijs meegedongen en het was bij het vernemen van de uitslag bijzonder verheugend te kunnen constateren, dat onze plaatsgenoot Bernhard Hens de tweede prijs voor zijn werk was toegekend. J. Lemmens uit Til burg behaalde de eerste prijs en J. Siegers uit Eindhoven de der de. Er waren twee eervolle ver meldingen, n.l. voor Ans Aartsen te Best en Toos Siegers te Gilze. De (geld)prijzen werden uitge reikt in aanwezigheid van de oud-directeur, de heer Sikking, de docenten en studenten. VERPLAATSING BUSHALTE. Tengevolge van de opbraak van het Westeinde is de bushalte van lijn 22 aldaar komen te ver vallen en tijdelijk verplaatst naar Besoij en-Overweg. Doordat de gemeente verzuimd heeft van deze opbraak tijdig kennis te geven aan de BBA, zag deze vervoersmaatschappij zich onverwacht voor 'n minder aan genaam feit geplaatst. Ook meer dere burgers zijn hiervan de du pe geworden, want men heeft daar vergeefs op een bus staan wachten. Enfin, nu weet dan ie dereen het. AANVULLINGSAGENDA voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Waal wijk, gehouden op 24 mei 1956. 31. Voorstel tot vaststelling van het voorschot op de vergoeding ingevolge artikel 75, vierde lid, der kleuteronderwijswet, voorde bijzondere kleuterscholen over 1956. 32. Voorstel tot het aangaan van geldleningen. 33. Voorstel tot verkoop van een stukje grond tussen de Be- soijensestraat en de van Assen- delftstraat. 34. Voorstel tot het verlenen van de gevraagde medewerking ingevolge artikel 72 der L.O.-wet 1920 voor aanvulling van leer middelen voor het 3e leerjaar der St. Antoniusschool. NIEUWE SCHOENENZAAK. Door de opening van de schoe nenzaak van de heer v. d. Geld is de St. Antoniusparochie een pracht winkelpand rijker. Gezien de grote, drukte op de eerste da gen voorziet deze zaak kennelijk in een behoefte, wat begrijpelijk is als we rekening houden met 't uitbreidingsplan. Vier grote etalages tonen een uitgelezen collectie dames-, he ren- en kinderschoenen van di verse bekende merken en met recht geldt: wat u niet in de eta lage ziet, vraagt u binnen in het smaakvolle interieur van de fa. Haasdijk uit Rotterdam, bijge staan door de Waalwijkse fir ma's v. Heesch, v. Oostrum, Bak kers en v. Dongen. Niettegen staande Waalwijk het centrum van de schoenindustrie is, mis ten we in dit deel van de gemeen te een dergelijke zaak, maar ook de er aan verbonden reparatie inrichting met doelmatige ma chines. Aan deze behoefte is thans volledig tegemoet gekomen. ELFSTEDENTOCHT. Aan de grote elfstedentocht voor auto's, motoren, scooters, bromfietsen en fietsen, welke op 2e Pinksterdag in Friesland is gehouden, is als enige Brabander deelgenomen door onze stadge noot Th. Fitters. Er waren dit maal ook buitenlandse deelne mers aan deze interessante en sportieve tocht. De heer Fitters startte om half elf met zijn mo tor in Leeuwarden en reed de tocht, als deelnemer in de toer- klasse, van 227 km. uit zonder een enkele strafpunt. Hij behaal de alle elf stempels en mocht daarvoor na afloop de elfsteden- plaquette en wimpel in ontvangst nemen. BADPAKKEN ZWEMBROEKEN BADMUTSEN BADDOEKEN in verschillende soorten en prijzen BURGERLIJKE STAND. Geboorten Hendrika J M dv G H M Ligt- voet-van der Wiel Cornelia M F dv C F Berkelmans-Buijs Adrianus J C P zv K L de Folter- Snaphaan Johannes J W I zv M H van Rijswijk-Boom Maria J C dv P A M van den Houdt-van Harmeien - Maria T C dv P N van den Houdt-Veltmeijer. Overlijden: Gene. Huweiijksaangiften J Wijnands 29 jaar te Haarlem en A A Kromhout van der Meer 26 jaar alhier G H van den Heijkant 27 jaar en J C F Dek kers 28 jaar beiden alhier. Huwelijken: J W van Wel 31 j jaar en H J M Peijnenburg 28 jaar beiden alhier. ONGEVAL. Dinsdagmiddag reed een zoon tje van de heer Sch. met zijn fiets bij de fa. M. Bergmans aan de Grotestraat de dam uit. Ter wijl hij de straat opdraaide, reed een andere fietser tegen de jon gen, met het gevolg dat deze zeer ongelukkig kwam te vallen. De jongen brak zijn rechterarm en werd in het ziekenhuis opgeno men. Het zoontje van de heer J. H. in de Mr. v. Coothstraat had het ongeluk zodanig te vallen, dat hij z'n pols brak, die in het St. Nicolaas-Ziekenhuis gezet werd. DIERENBESCHERMING. De eigenaar van een jonge beige hond (teef), die zwervende werd aangetroffen, gelieve zich ten spoedigste te melden bij het Secretariaat der Dierenbescher ming, Markt 2 te Waalwijk. AGENDA. Vrijdag 25 mei. Musis Sacrum 8 uur „Johnny Guitar", 18 jaar. Luxor 8 uur: „Tussen hemel en aarde", alle leeftijden. Zaterdag 26 mei. Musis Sacrum 8 uur „Johnny Guitar", 18 jaar. Luxor 8 uur: „Tussen hemel en aarde", alle leeftijden. Zondag 27 mei. Musis Sacrum 6 en 8.30 uur: „Johnny Guitar", 18 jaar. Luxor 6 en 8.30 uur: „Tussen hemel en aarde", alle leeftijden. Zaal Thalia 7.30 uur: Pools- Nederlandse Showavond ter ge legenheid vah de Poolse Natio nale Dag. Maandag 28 mei. Musis Sacrum 8 u.„De Char ge van de Wilde Brigade" 14 jaar Luxor 8 u. „Het laatste vuur gevecht", 14 jaar. Ingekomen: J T C Bergmans van Loononzand C H Damen van Australië CA Damen van Loonopzand L J van Esch en gezin van Raamsdonk -J M Verboven van Loonopzand J W Zwijgers van Sprang-Capelle AF van de Wiel van Drunen P W M de Munnik van Sint Michielsgestel. Vertrokken: J F Moonen naar Heerlen J Lubbers en gezin naar Tilburg H J M Couwen- berg naar Drunen F M C van Lieshout naar Tilburg JAM Kieft naar Helvoirt A J Ver meer naar Amsterdam J M G Ossenblok naar Udenhout L van den Meerakker naar Schaijk CM Bergmans naar Schaijk. NYLONS passend en verrassend elegant PLOEGMAKERS - KAATSHEUVEL V Gasthuisstraat 103 VRIJDAG 25 MEI 1956 Uitgever Waalwijk» Stoomdrukkerij Antoou Tleien Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 z per week. E EQm HET ZUIDEN 79e JAARGANG No. 41 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs IQ cent per nun. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux GROTE STRAAT 295, WAALWIJK TEL. 2621 AUTO OP ONBEWAAKTE GEKRAAKT 2 DODEN. Bruidegom te water gereden en verdronken. Op een onbewaakte overweg bij Bilthoven zijn maandag twee per sonen om het leven gekomen, toen hun auto door de trein Amersfoort- Utrecht werd gegrepen en totaal vernield. De inzittenden van de auto wa ren een 72-jarige en een 43-jarige Rotterdammer. Wie van beiden de wagen bestuurde, is niet bekend. Wandelaars, die bij de overweg het passeren van de trein afwacthtten, zagen tot hun ontzetting hoe de au to rustig doorreed en door de trein werd gegrepen. Het uitzicht ter plaatse was vrij goed. De auto werd tegen een lichtmast geslingerd en gehalveerd en vloog daarop in brand. De lichamen der slachtoffers waren deerlijk verminkt. De trein had 20 minuten vertraging. Jongetje onder auto. Te Rotterdam is dinsdag een jon getje van 2V2 jaar onder een auto terecht gekomen en ter plaatse overleden. Het ventje rolde van de fiets, toen zijn moeder bij het inrij den van een straat weifelde en het evenwicht verloor. Bij Maastricht is maandagavond een fietser door een motorrijder aangereden en tegen de grond ge smakt. De man, een 39-jarige Am bonees en vader van vijf kleine kin deren, overleed aan de gevolgen in het ziekenhuis te Maastricht. Te Amsterdam is maandagavond een 18-jarige soldaat van de vlieg basis Twente op zijn bromfiets on der een viaduct verongelukt. In de war gebracht door een van rechts komende auto, reed hij het trottoir onder het viaduct op, werd van zijn bromfiets geslingerd en viel met zijn hoofd tegen de muur van het viaduct. Hij overleed in het zieken huis. Bruidegom verdronken. Een 31-jarige aanstaande bruide gom uit Rossum, die over een week in het huwelijk zou treden en die vrijdagavond op weg naar huis, na zijn aanstaande vrouw naar huis te hebben gebracht, in het kanaal Al- melo-Nordhorn is geraakt en ver dronken, is maandagavond gevon den. Gehoor gevend aan een oproep van de pastoor te Rossum, hadden tweehonderd vrijwilligers overal naar hem gezocht. Een half uur na dat het massale opsporingswerk was begonnen, werd het lijk uit het wa ter opgehaald. Te Nijmegen is maandagmiddag een 17-jarige knaap, die zich met zijn kano op het woelige water van de Waal had gewaagd, verdronken. Zaterdag viel bij Nijmegen een 65-jarige vrouw in deze rivier. Wel iswaar slaagde een 18-jarige bak kersknecht er in de vrouw op het droge te brengen, doch de levens geesten waren reeds geweken. Te Amsterdam is maandagavond een 2-jarig meisje tijdens 't spelen in een sloot geraakt en verdronken. Te Rotterdam is zondagnacht een 76-jarige man door gasvergiftiging om het leven gekomen. Buren, die maandagmorgen een sterke gas- lucht roken en gingen kijken, trof fen hem levenloos aan. SOEKARNO NIET NAAR ENGELAND. President Soekarno heeft de En gelse uitnodiging van de hand ge wezen voor een officieel bezoek aan Londen. Hij acht het tijdstip voor zo'n bezoek „minder goed geko zen". De Indonesische ambassade in Londen heeft dit commentaar in duidelijker termijn gevat. Soekarno, zo werd gezegd,, voelt er niet voor, op 10 juni in Londen te zijn, omdat koningin Elisabeth twee dagen eer der vertrekt voor een staatsiebe- zoek aan Zweden. Soekarno wenst bovendien geen „officieel" bezoek aan Londen te brengen. Hij wenst alleen te bezoe ken op „staatsiebasis". Een Britse woordvoerder weiger de commentaar te geven op Soekar- no's weigering, maar algemeen is men er van overtuigd dat de klap nogal hard is aangekomen voor de nogal fijngevoelige Britten. EERSTE KAMER. Op de door de K.V.P. ingediende kandidatenlijsten voor de Eerste Kamer, blijkt prof. Jos Gielen de plaats in te nemen van ir. H. Ver- hey. Hij krijgt dus een zetel in de Senaat. Bij de uitbreiding in de Eerste Kamer krijgt de K.V.P. 26 of 27 zetels. Momenteel heeft zij er 17. Voor de zetels na de uitbreiding komen volgens de huidige lijsten in aanmerking: Jhr. mr. dr. O. v. Nispen tot Pan- nerden, burgemeester van Hille- gom; mevr. J. Luyck-Sleiffer uit Amsterdam, N. Schuurmans, wet houder in Den Bosch; J. M. Zegers uit Schaik, voorzitter van de NOB, prof. Th. Thurlings uit Wagenin- gen, de heer Ch. Matser, burgemees ter van Arnhem; de Groningse in dustrieel H. Rottinghuis, de heer J. Koops, voorzitter van de Katholie ke Middenstandsbond en jhr. mr. F. v. Meeuwen, rechter in Heerlen. BEGROTING ONDERWIJS GOEDGEKEURD. De laatste drie jaar is jaarlijks 110 miljoen gulden uitgegeven voor scholen bouw. Er kwamen sinds 1952 7400 nieu we klaslokalen bij. Dat bracht enige ver lichting, want het aantal leerlingen groeide met niet meer dan vijfduizend kiassen. Ruim zestienhonderd klaslokalen en 121 gymnastieklokalen zijn in laan- bouw. Het aantal onderwijzers is met zesduizend toegenomen. Deze cijfers gaf mr 'Cals, minister van Onderwijs, in de Eerste Kamer. i Het mag een wonder heten, aldus de bewindsman, dat de onderwijswereld er in is geslaagd de .kinderen te blijven op voeden volgens 'de oude maatstaven on danks het feit, dat er na de oorlog iper jaar honderdduizend leerlingen meer wa ren dian in 1939 en dat tegenwoordig bijna tachtig percent van de leerlingen van de lagere scholen voortgezet dag onderwijs gaat volgen (tegen 35 percent voor de oorlog OOSTENRIJKSE BUS IN RAVIJN 18 DODEN. Een Oostenrijkse autobus is dinsdag avond laat bij. Bolzano in Italië in een ravijn gereden. Van de 44 inzittenden, allen Oostenrijkers, vondien er achttien de dood, de 26 anderen moesten allen in een ziekenhuis in Bolzano opgenomen worden. Drie van hen zijn er ernstig aan toe. Drie kinderen, die zich onder de passagiers bevonden, zijn niet om het leven gekomen. De chauffeur bevindt zich wel onder de dodelijke slachtoffers. De bus keerde uit Venetië terug naar Wenen. MENDES-FRANCE NEEMT ONTSLAG ALS MINISTER. Pierre Mendès-France, de radicaal- socialistische ex-premier van Frankrijk, heeft woensdagmorgen tijdens een kabi netszitting ontslag genomen als minister van Staat in de regering yan premier Guy Mollet, aldus verneemt U.P. van welingelichte zijde. Het is nog niet be kend of ook de tien andere radicaal-so cialistische leden van het kabinet hun ontslag hebben genomen en of het dus tot een formele breuk in de coalitie met de socialisten is gekomën. IMendès- France zou zijn besluit hebben meege deeld tijdens een kabinetszitting, die be gon zonder dat hij en de tien andere ra- icaal-socialisten aanwezig waren. Men- dès-France en zijn volgelingen hadden zelf namelijk eerst een afzonderlijke ver gadering: belegd in1 het ministerie van marine. Later verschenfen zijl op die ka binetszitting om het besluit van Mendès- France kenbaar te maken. Reeds geruime tijd waren er ernstige meningsverschillen tussen Mendes-Fran- ce aan de ene kant en premier Mollet en de minister voor Algiers, Robert Lacos- te, aan de andere kant. Mendès-France zou van mening zijn, dat er te weinig dynamiek in 'het Franse beleid met be trekking tot Algiers zit. 57 A A/roAf/c/SS Tff A ZIEKENTRIDUUM. Kaatsheuvel organiseert zijn Zieken- triduum dit jaar ook vroeger. Dezelfde bezwaren, die bij de autotocht van de Ouden van Dagèn golden, om een vroe ger tijdstip vast te stellen, gelden ook voor het Ziekentriduum en ook hier is weer geld nodig. Uit de in andere jaren gehouden kerkcollecte komen niet vol doende middelen om de kosten te dek ken, waarom u dezer dagen een bezoek aan huis krijgt, om een beroep op uw steun te doen. De middelen, die daar door verkregen worden, zullen mede dienen om enkele noodzakelijke beno digdheden aan te schaffen, waaraan al lang 'behoefte wordt gevoeld. 'Hoogst waarschijnlijk wordt het triduum in de eerste week van de maand juli gehouden. HEROPEND. Tot in de verre omtrek is de dieren- sportzaak van de firma J. A. van Riel en Zoon in de 'Gasthuisstraat te Kaats heuvel bekend. Bekend en vertrouwd. Vooral dat laatste zegt voor een derge lijke zaak alles, want juist in de vogel en dierenhandel is de zwendel niet vreemd. Hoevelen, die kochten op ad vertentie, kwamen niet bedrogen uit. De zaak van Jan van Riel heeft ech ter een goede klank. Reeds meer dan 25 jaren. En juist daardoor heeft zij een bekendhèid gekregen 't gehele land door. Eenvoudig en bescheiden begonnen is de zaak uitgegroeid tot over het gehele land, speciaal echter in het Zuiden. De plaatselijke klantenkring eiste reeds geruime tijd een modernisering en dezer dagen kwam die tot stand. Het interieur onderging een practische verandering in opzet en aankleding, ver lichting en inrichting. Zeer overzichtelijk hebben de duizónd en een artikelen, die de uitgebreide vo gel-, duiven-, honden-, kippen- en hen gelsport, om ons nog maar te beperken tot de meest voorname, een rangschik king gevonden. 't Is gezellig er te vertoeven. Het ge kweel en gefluit der honderde vogeltjes, het geschetter van de in het water rond- zweinmënde visjes, verplaatst U in een natuursfeer. Ge ziet en hoort, dat dat levende goed daar op z'n plaats is. 't Is er bij de vakman, die weet wat ieder toe komt of tekort komt. En juist dat laatste is de waarborg van de zaak van Jan v. Riel. Hij is vakman en kan gedegen raad geven, als hem die geyraagd wordt. Hij is deskundig als het gaat over dui ven, vogels inlands of exotisch honden, vissen, kortom op geheel dit uitgebreid terrein. En juist dat heeft de zaak gemaakt tot wat ze reeds is en zal ook voor de toekomst haar groei zijn. DE CIRCULAIRES ZIJN UIT. De circulaires voor de auto-tocht van de Ouden van Dagen zijn ter huis aan huis-bezorging in handen van de post ge geven en bereiken dezer dagen alle in woners van Kaatsheuvel. Ze laten niets aan duidelijkheid te wensen over en toch willen we langs deze weg er nog even op wijzen, dat er het grootste belang bij is, dat ze direct gelezen worden en dal ook direct gedaan wordt, wat er in ver zocht wordt. De oudjes, die de reis mee mogen en kunrien maken, moeten de onderste strook van e circulaire direct en goed in vullen en op het aangegeven, ares in de bus stoppen. Niet aanbellen!! Niet ongeduldig zijn, als ge de circu laire de eerste dag nog -niet in huis hebt. De post kan op één dag niet geheel Kaatsheuvel huis aan huis bezorgen. Daar zijn meerdere dagen voor nodig' Hebt ge over 8 dagen nog geen circu laire gehad, vraag er dan maar een aan, mar informeer eerst eens, of ze soms- nog ongelezen in -huis ligt. Dat is meer voorgekomen. De aanmeldingskaartlen voor de automobilisten [volgen dezer da gen ook. Met aller medewerking mar cheert de zaak zeker weer uitstekend. PËNSIONGELEGENHEID GEZOCHT. Het V.V.V. Kaatsheuvel heeft de han den vol werk om de vele aanvragen welke binnenkomen om pension te beant woorden en te helpen. Kaatsheuvel be schikt nog maar over een goede 100 bedden, terwijl de aanvrag om pension voor de komende maanden veel groter is. We geven even een voorbeeld; op Tweede Pinksterdam gaven we 's mid dags om 2 uur een tip door aan een Hotel-gelegenheid, die voor die dag reeds vol zat. 's Avonds om 10 uur had de man al 24 aanvragen doorgegeven, die .allen nog onderdak vonden. Doch toen kwam de stop. Er hadden nog veel meer gasten geholpen kunnen worden als er nog kamers disponibel geweest waren. We doen nogmaals een beroep op on ze burgerij. Wie een kamer vrij heeft, al is het maar alleen als slaapgelegen heid, kan verzekerd zijn, dat voor hem een mooie bijverdienste is weggelegd in dit seizoen. Laat hem deze opgeven aan het secretariaat van het V.V.V. te Kaatsheuvel de heer Jan Reijnen, of bij de voorzitter de heer Jan Tuerlings, Kaatsheuvel kan veel meer vrucg(en plukken van het enorme vreemdelingen verkeer, dan het tot heden doet. CIRCUS BOLTINI. Op het terrein in de Mgr. Völkerstraat tegenover de Julianastraiat had het cir cus Boltini dinsdag en woensdag zijn grote tenten opgeslagen. Op de kleur rijke affiches stond een groot programma aangekondigd, dat in circusminnend Kaatsheuvel zeer zeker grote belangstel ling had getrokken, zo ditzelfde evene ment niet 'n 14 dagen terug in Waalwijk was te zien geweest, waarvan vele Kaatsheuvelnarfen reeds toen genoten hadden. Daarbij is zeer zeker het schrij ven van dinsdag j.l. in de „Echo" niet zonder invloed geweest van de slechts matige belangstelling, welke 'Boltini hier mocht ondervinden. Wij zijn zelf niet in de gelegenheid geweest een kijkje te gaan nemen, dóch van verschillende -zij den mochten we vernemen, dat wat ge boden werd, in zeer vele opzichten van bijzondere prestatie was. 'Laat dan mo gelijk een paardendressuur, zoals circus Bever dat biedt, op hoger peil staan, daarnaast bood echter Boltini verschillen de nummers, die oio internationaal peil stonden. Dit was de indruk, die we te heren kregen van meerdere bezoekers. Alleen al wat kapitein Bosley aan de bijna 40 meter hoge-mast in de open lucht bood, was een waardering waard. ZONDAG-DOKTERS-DIENST KaatsheuvelLoon-op-Zand. -De dienst wordt waargenomen door R. Raaijmakers, arts, Kaatsheuvel, Hoofd straat 68 a, tel. 04167—2050. AGENDA. Vrijdag 25 mei 7.309 uur nam. in- manden wedvlucht St. Denis. Zaterdag 8 -uur nam. Aipollo Theater Bioscoopvoorstelling. Zondag 6 en 8,30 uur nam. Apollo Theater Bioscoopvoorstelling. Maandag 8 uur nam. repetitie Harmo nie Apollo zaal W. Smit. 8 uur nam. repetitie Harmonie St. Jan zaal P. van Dun. K.A.J.-NIEUWS. Hedenavond gaat om 7 -uur de grote Oriëntatierit van de KAJ door. Gezien de overweldigende 'belangstelling verzoe ken wij de deelnemers dringend op tijd aanwezig te willen zijn voor een vlot Verloop van deze rit. Zij die graag mee zouden doen en zich nog niet hebben opgegeven kunnen dit alsnog doen voor de aanvang van de rit aan de startplaats, R.K. Gildenbond, te gen betaling! van 110 ct. De prijsuitreiking voor deze avond zal In alle soorten en maten verkrijgbaar bijt

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 9