Waalwijkse en \Langsiraaise Courani In Zuivelland!" bijzonder suggestieve expositie Tien jaren Anjerfonds r GROTE OEFENING te Loonopzand GEMEENTERAAD HEUSDEN I 'N VERREKIJKER op Uw Vacantie reis Bescherming Bevolking van Midden-Brabant ff Het Prins Bernhardfonds en de Anjerfondsen staan voor hun tweede lustrum. Tien jaar lang zijn deze fondsen nu werk zaam. Zij hebben zich in het Ne derlandse leven een plaats ver worven, die als onmisbaar wordt gevoeld: we zouden ze er niet meer uit weg willen denken. interessante Boekenexpositie te Waalwijk. U geniet dan dubbel Brillenspecia lis t VAM MA AREN 1 MAANDAG 11 JUNI 1056' Uitgever Waal wijlde Stoomdrukkerij Antooa Tleien Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO 11 ZUIDEN 79e JAARGANG No. 46 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.7Q franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per num. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux GROTESTRAAT 285, WAALWIJK TEL. 2621 Dr van BEURDENSTRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. 2888. OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO' Burgemeester Mr. H. J. M. Loeft van 's-Hertogenbosch somde zaterdagmorgen in het Oranjehotel een viertal redenen op, die hem hadden doen toe stemmen om de tentoonstelling „In Zuivelland", die van 9 t-m- 20 juni op het Kardinaal v. Ros- sumplein in Den Bosch wordt gehouden, te openen. Den Bosch, aldus de burgemeester, mag dan een bijzonder zwak hebben voor het Zoete Lieve Gerritje, vast staat dat deze Zoete Lieve Ger- ritie nooit dat flinke en lieve meisje geworden zou zijn zonder kanper dag. Op de tweede plaats kan Den Bosch, in ver band met de grootste veemarkt in den lande (dit superlatief noemde hij een kwestie van de kunst om cijfers te groeperen), wel bogen op enige kennis van en bekendheid met het melkvee. Ten derde bezit Den Bosch een tweetal buitengewoon goede melkfabrieken, die beiden kun nen wijzen op een hoge produk- tie. Tenslotte is in Den Bosch een van de twee middelbare zuivelscholen gevestigd, n.l. de katholieke (de andere bevindt zich te Bolsward)De burge meester wees er op dat deze ten toonstelling een uitstekend beeld geeft van de Nederlandse Zuivel industrie en hij hoopte, dat deze interessante en zeer suggestieve expositie het grote bezoek zou mogen krijgen dat zij ten volle verdient. Voordien had de directeur van 't Nederlands Zuivelbureau uit voerig gewezen op de grote be tekenis van de Nederlandse Zui velindustrie de grootste in dustrie van ons land voor on ze samenleving. Het Nederlands Zuivelbureau, dat de collectieve propaganda en voorlichting voor de Nederlandse melk- en zuivel- produkten in het binnen- en bui tenland verzorgt, geeft met zijn expositie een duidelijk overzicht van de Nederlandse melk- en zuivelproduktie. Het wijst ook op de voorname plaats, die ons land bij de wereldexport van zuivelprodukten inneemt. Ne derland produceert per jaar 56% van de wereldproduktie van consumptiemelk (le plaats). Verder 183 miljoen kilo kaas (2e plaats) en 'l72 miljoen kilo roomboter (3e plaats). Den Bosch is de eerste plaats waar 0.10 entrée wordt gehe ven. Men heeft dit niet gedaan bij wijze van onkostendekking, maar omdat een gratis entrée zoveel kinderen binnenbrengt, dat serieuze bezoekers hiervan hinder ondervinden. De directeur dankte de autoriteiten van Den Bosch voor de prettige en sym pathieke ontvangst en de grote medewerking, welke men bij het organiseren van deze tentoon stelling had ondervonden. Na deze feestelijke opening begaf het gezelschap zich naar het Kardinaal van Rossumplein voor een rondgang langs deze expositie waarover alle genodig den zich bijzonder enthousiast toonden. Levendig beeld. „In Zuivelland" biedt over hel onderwerp Melk en Zuivel veel wetenswaardigs en is vooral voor de leek zeer instructief. Aan de buitenkant van de ten toonstellingstent is aandacht be steed aan de landelijke sfeer, waarin de melk wordt gewon nen. De tentoonstelling heeft dit jaar tal van nieuwe attributen en door mechanisering een nog levendiger beeld gekregen dan in 1955, toen Gouda de première genoot. In dit verband noemen wij de sprekende koe, de beweeg bare diapositieven-kijkkasten, waarin pakkende kleurenfoto's de onderdelen van de melk- en zuivelindustrie laten zien en de diorama's, die „In Zuivelland" nog zoveel aantrekkelijker ma ken. Belangrijk is ook, dat het gebruik van zuivel in de huis houding wordt getoond en men een inzicht krijgt in de ontwik keling van de schoolmelkvoor- ziening. De demonstratiestand, waarin demonstratrices smakelij ke zuivelgerechten bereiden, is speciaal voor de dames een do rado. Boven de toonbank zijn spiegels aangebracht, waardoor een groot aantal huisvrouwen de demonstraties gemakkelijk kunnen volgen. De expositie is verder uitgebreid met een Zui- velbio, waarin zuivel-instructie- films worden vertoond. Het Ne derlands Zuivelbureau brengt nog een noviteit naar 's-Bosch: de rijdende melkbar, die in april 1956 in de Houtrusthallen in Den Haag werd ingewijd. Hij heeft een lengte van bijna 14 en een breedte van 2.40 meter. Vanuit deze I indrukwekkende wagen serveren „melkmeisjes" heerlijk koele melkdranken. Tweede tournee. „In Zuivelland" maakt dit jaar haar tweede tournee door Ne derland. Zij verscheen vorig jaar in acht rayons, met als stand plaatsen Gouda, Utrecht, Leeu warden, Maastricht, Haaflem, Groningen, Assen en Enschede. Het sukses was toen groot, want de expositie trok in totaal 268000 bezoekers op 78 tentoonstel- lingsdagen. Het reisprogramma voor 1956 vermeldt opnieuw 8 steden. Wij kunnen iedereen aanradexi om deze bijzonder interessante en suggestieve expositie te gaan bezoeken, omdat zij zo'n uitste kend beeld geeft van de indus trie, die Neerlands trots is en waarin ons kleine land een top- plaats in de wereld inneemt. Hun oorsprong ligt in '1 strijd- fonds, dat door Nederlanders buiten het bezette vaderland was bijeengebracht als bijdrage aan dé geallieerde oorlogsvoering. Ruim eenentwintig miljoen stroomde dit fonds uit alle oor den van de wereld toe. Toen de gezamenlijke inspanning tot het grote doel had geleid en ook ons vaderland van de vijandelijke be zetter bevrijd was, werd 't fonds omgezet tot een vredesfonds, dat zijn naam Prins Bernhardfonds bieef behouden. Z. K. H. de Prins aanvaardde er het regentschap van. Het fonds ging zich nu be zig houden met geldelijke steun aan de geestelijke weerbaarheid van ons volk, dat voor de na oorlogse opbouwtaak stond. Het bevorderde de zelfwerkzaamheid op 't gebied van de wetenschap, van kunst en cultuur, en daar naast steunde het ook het ijve ren voor de verspreiding van on ze cultuur buiten de landsgren zen, in het bijzonder in de over zeese gebiedsdelen. De ervaring van het centrale fonds leerde, dat de vaderlandse cultuur een geheel is van gewestelijke eigen waarden. Omdat die beter in de gewesten zelf beoordeeld en be hartigd konden worden, ging 't fonds over tot stichting van de gewestelijke Anjerfondsen die de bevordering van de volksont wikkeling tot taak kregen. In de ontwikkeling van de An jerfondsen onderscheidt zich on ze provincie opvallend gunstig. In 1948 zien we een bruto op brengst van de Anjer-actie van 10.657. In 1949 is die opbrengst ruim 2000 hoger en bedraagt 12.944.. Dan komt de sprongs gewijze stijging tot 21.000 over 1950 en tot 32.000 over 1951 Noord-Brabant stond met dit cij fer nummer één onder alle ge westen en liet ook de beide Hol landen, waar de grote steden lig gen, achter zich. Weliswaar volg de daarop 'n terugval tot 29.000 over 1952 en tot 27.000 over 1953, maar dit waren toch altijd nog cijfers, waarmee onze pro vincie relatief een goed figuur bleef slaan. De poging om dit verschijnsel van teruglopen op te vangen en in zijn tegendeel te doen verkeren, slaagde in 1954: de opbrengst was toen niet min der dan 34.000; en Noord-Bra bant stond weer vóóraan onder de zusterinstellingen van de an dere gewesten. In '55 bedroeg de totale opbrengst zelfs f 39.000. Hieruit mag men afleiden wel ke plaats van betekenis ons An jerfonds in het culturele leven van ons gewest is gaan innemen. Brabant weert zich geducht en doet zijn best voor dit fonds, waaruit het gewestelijke cultu rele leven in zijn grote verschei- deriiheid zo'n. aanmoedigende steun put. Er is geen beginnen aan de op somming van de uitkeringen, die het fonds in de loop van tien ja ren deed. Ze beslaan in de keu rig verzorgde jaarboekjes steeds groter aantallen bladzijden. Tal van verenigingen, werkge meenschappen en instellingen op cultureel gebied ontvingen subsidies uit dit fonds. In deze streek mogen wij noemende harmonie „Apollo" te Kaatsheu vel; de harmonie „St. Cecilia" te Haarsteeg; het Loonopzand's Gemengd Koor; de Koninkhjke Harmonie „Volksvlijt en Volks vermaak" te Waspik; de Stich ting „Vrienden van het Waal- wijks Orkest" te Waalwijk; de harmonie „De Volharding" te Drunen; de Christelijk Gemeng de Zangvereniging „O.K.K." te Waspik; de Christelijk Gemeng de iZangvereniging j,Excelsior" te Sprang-Capelle en de Gemeng de Zangvereniging „Uitspanning door Inspanning" te Elshout. Er moge aan herinnerd wor- De Nederlandse Boeken club,. de grootste kring van boekenliefhebbers in ons land, organiseert DONDERDAG 14 JUNI AANSTAANDE een tentoonstelling van haar uitgaven hier ter ste de in HOTEL „DE TWEE KOLOMMEN" GROTESTRAAT 279. Naast de bekende N.B.C.- selecties treffen wij de prachtig verzorgde delen van de „Universiteit voor Zelfstudie" aan. Veel be kijks zal voorts de „Bae deker voor de Huisvrouw" hebben, werkelijk een standaardwerk voor elke vrouw, die van haar huis een thuis wil maken. Ook andere N.B.C.-uitga- ven, zoals de Succes-Effi- ciency-B'ibliotheek, de S- boeken, de 10-delige Ge schiedenis der Schilder kunst" en nog vele andere, maken het bezoeken van deze tentoonstelling alles zins de moeite waard. De expositie is voor iedereen gratis toegankelijkzij is geopend van 2 tot 6 uur 's middags en van 7 tot 10 uur 's cwonds. Elke bezoe ker ontvangt bovendien een exemplaar van 't fraaie maandblad WERELD (116 pagina's) ten geschenke. Wij kunnen elkeen aanbe velen eens een kijkje te gaan nemen op deze buiten gewoon interessante ten toonstelling, temeer daar de kans hiertoe niet vaak wordt geboden. den dat vóór ons provinciaal An jerfonds tot stand kwam, het Prins Bernhardfonds in ons ge west al 9.500.subsidie had verleend. Ook toen we ons An I jerfonds hadden, subsidieerde 't Prins Bernhardfonds in onze I provincie nog vele malen met ruime bedragen tot een totaal van 16.750.tot en met 1954. En ook daarna is verscheidene keren met sukses beroep op het Prins Bernhardfonds gedaan. Ons Anjerfonds verleende over 1948 een bedrag van 5.650. aan subsidies, in 1949 11.932.-, in 1950 20.495.-. Over de jaren 19481952 werd aan 241 verzoe kers een gezamenlijk bedrag van 108.867.— uitgekeerd, plus een bedrag aan bemiddelingsprijzen bii de An.jerloterij in 1951 van 3.300.-. Die An.jerloterij bracht ruim 70.000.op, een bedrag, dat het Anjerfonds de zo begeer de armslag gaf. In 1952 kon niet minder dan ruim 70.000.- aan subsidies worden uitgekeerd, waarmee het hoge totaalcijfer van ruim een ton werd bereikt. In 1953 keerde het fonds ruim 12.000.— uit, in 1954 26.000.- plus 33.000.aan verkoop waarde van ter beschikking ge stelde prentbriefkaarten uit de serie Beelden uit Brabant. Dit bedrag inbegrepen bedroeg het totaal aan uitkeringen vanaf de oprichting tot en met 1954 niet minder dan 215.000.een cij fer, dat met de gegevens over 1955 weer belangrijk moet wor- den verhoogd. Uit dit alles blijkt wel, hoe het Anjerfonds lééft in ons gewest. In het nieuwe Brabant is aller- wege die beij vering waarneem baar voor culturele bedrijvig heid. Het jonge verleden van het nu tienjarige fonds was voor treffelijk. Maar daarmee zijn we er nog niet. Wat voortreffelijk was kan weer terugvallen, zoals we dat, zij het niet dadelijk alar merend, in de geschiedenis van ons fonds een paar jaren zagen gebeuren. Het fonds is dat weer te boven gekomen. En nu zal het zaak zijn het geliefd geworden Anjerfonds in ere te houden en van jaar op jaar het bewijs te geven, dat het in de sympathie van de Brabantse bevoiking een hechte grondslag heeft. Moge de bezinning op de be tekenis, die het Anjerfonds voor de volksontwikkeling rvan ons gewest heeft, zó doorslaggevend bevorderen, dat het Anjerfonds Noord-Brabant onder de zuster instellingen van de andere pro vincies vooraan blijft staan. Dit heeft niet de zin van enkel eer zucht. Het is een zaak van groter gewicht, de zaak van u en daar mee de zaak van allen, waarop het motto van het Prins Bern hardfonds zinsoeelt. Hiermee wordt dit gewestelijk streven 'n zinvolle, edele en vruchtbare wedijver, waarbij geen stad of dorp in ons geliefd gewest ver stek mag laten gaan De steden, de dorpen tot het kleinste toe, zetten nu alles op alles, om de recordcijfers van vroegere An jeractie-opbrengsten ver achter zich te laten en opnieuw die sprongsgewijze stiigin" te berei ken van de jaren 1951 en 1952. Zaterdag heeft Loon op Zand een grootse oefening der B.B. ge had, welke de werkelijkheid in oorlogstijd zoveel mogelijk bena dert heeft. Diverse onderdelen der Bescherming Bevolking uit verschillende gemeenten namen er aan deel. Omstreeks half 3 hadden en kele branden plaats, met ontplof fingen, als bominslagen e.d. Di rect hierna, om 2,35 uur loeiden de sirenes der fabrieken, om het sein van, hulpverlening te geven. Op het Oranjeplein bij de fa. Verschuren was het hoofdkwar tier ingericht, waar allen zich te melden hadden en van waaruit de instructies werden gegeven. De eerste ploeg die zich meld de was de B.B.-ploeg der EHBO Loonopzand, om 2.35 uur. Na 4 minuten meldde zich reeds de Brandweer van Kaatsheuvel, na 5 min. gevolgd door de Oprui- mings- en Reddingsdienst ook van Kaatsheuvel. Zo ging de mel ding verder en volgden de medi sche teams, opruimingsploegen en brandweerkorpsen uit Loon-op- Zand, de Moer, Dongen, Gilze- Reijen, Oisterwijk, Baarle Nas sau, Waalwijk, Kaatsheuvel, Goirle, Waspik, Drunen, Sprang- Capelle, Berkel-Enschot, totdat Reijens opruimings en r.-dienst de rij sloot om 3.40 uur. Direct werden allen naar de in de opdracht genoemde objecten gevoerd door ordonnances en be geleid door Loonse EHBO-ers. Als objecten noemen wij de schoenfabrieken Necrlandia, van Lier, van Esch, Brands; de leer looierijen Verschuren, v. d. Ven, Wagemakers, Vromans, Hollan- dia, en de Meisjesschool, St. Ger- lachusgesticht, het Fraterhuis en het Kasteel, waar even voor het onveiligsignaal 31 gewonden als patiënten waren verstopt, op de meest onmogelijke plaatsen, tot zelfs op de bovenste verdiepin gen toe. De patiënten waren klaargemaakt door Dr. de Vries en de leider der EHBO van L.- op-Zand, en droegen geen ge makkelijke opgaven. De medische teams en EHBO hadden daaraan ook hun handen vol, hetgeen uit de jurering blijkt. De objecten voor de brandwe ren zijn verzorgd met de Brand meester le klas dhr. v. Roosma len alhier. Actief is er gewerkt geworden door de diverse ploegen, terwijl ook de gehele oefening als ernst is opgevat. Om pl.m. 4.15 uur werd het sein „alles veilig" gegeven, zodat allen zich konden gereed maken voor het komende défilé, dat om 5 uur werd gehouden. De opstel ling geschiedde in de van Rijcke- vorselstraat. In een demonstra tieve optocht door de straten de fileerden alle 400 deelnemers voor de autoriteiten langs de kiosk, alwaar de Kon. Harmonie „Sophia's Vereniging" was aan getreden ien voor de marsmuziek zorgde. Tegen half zes verzamelden al len zich in het Parochiehuis, dat geheel gevuld was, en waar aan elke deelnemer koffie met wor stebroodjes werd aangeboden. Tijdens deze rustpauze hield de plaatsvervanger van de Commis saris der Koningin, dhr. Horsten- bach, een korte toespraak en zeg de daarin dank aan de organisa toren en hoopte dat een actieve B.B. steeds gereed zal staan. Vervolgens nam dhr. Bijvoet, plv. Kringhoofd der B.B het woord en zeide o.m. zijn dank te betuigen aan de leiding dezer oefening uit de gemeente. Hij maakte zijn compliment voor het zo juist gehouden défilé, dat keu rig was. Spr. bedankte allen die aan de oefening meededen. De korte tijd van opkomst verheugde hem, als hét werkelijkheid zou zijn, kon het niet beter. De vlotte inzet en correcte uitvoering der opdrachten, waren zeer goed. Al len hadden met plezier gewerkt, want dat is een eigenschap die de B.B.-ers moeten hebben, i Dank werd gebracht aan het adres van de heren Hopman, Steffen en de B.B. Loonopzand, die alles samen in elkaar hebben gezet. Veel werk is er verzet en deze oefening mag als geslaagd genoemd worden. Dank ook aan de directies der firma's, aan doktoren, politie en reserve-politie. Als opmerking noemde spr. de opgaven in de voor hen vreemde bedrijven, dat de redding niet vergemakkelijkte. Als aanmerkingen sprak hij over de „stormloop op de soep" en verbandplaats, opstopping van verkeer en het parkeren, die en kele stagnaties teweeg brachten in deze oefening. De Kaatsheuvelse Verkenners dankte dhr. Bijvoet voor hun me dewerking als slachtoffers en de R.K. E.H.B.O. St. Rafaël van L.- op-Zand voor hun bereidwillige medewerking, die naast hun B.B. Eén of twee Kennies - en dat Brandend maagzuur is geblust - on-mid-del-lijk! Dat is voordeel extra met RenniesU bent nooit in twijfel over het resultaat. „Zou het helpen?" is nooit in het ge ding, want Rennies helpen om-mid- cfel-lijk, van de ene minuut op de an dere. En zo is de zuufbrand nauwelijks uitgeslagen of dat simpele tabletje gesmolten op Uw tong, heeft die sner pende pijn in de kiem gesmoord. ,Pro^ beer 't met Rennies, bij de eerste aanval de beste, dat U een hap eten verkeerd valt ten de zuurbrand1 dreigt op te stijgen van Uw maag tot hoog in de keel. „Stop!" zegt Uw Rennie en de brand is geblust. ploeg vrijwillig is ingeschakeld In de komende weken zullen besprekingen met de E.H.B.O. worden gevoerd, omtrent de te vormen boekploegen en voor uit breiding van hun B.B.-ledental. Deze oefening is geslaagd, dank zij de goede verstandhou ding, want alleen zo kan het voor 100 voor elkaar kornen. Oefeningen moeten er veel ge houden worden en als dat met het zelfde enthousiasme gebeurt, als dat hedenmiddag was, dan twij felen wij er niet aan, dat dé B.B. paraat zal blijven. Het Kringhoofd dhr. Rietveld, deelde mede, dat binnenkort de deelnemende eenheden 'n verslag krijgen omtrent hun optreden, hun meldingen en resultaten. Wrijvingèpunten zijn er altijd. Hij zeide dit daarom, omdat een M.G.T. uitviel vanwege te late melding, en verhinderd was mee te doen, x hetgeen een stagnatie betekende in de hulpverlening. Tot slot werd nog dank ge bracht aan de Eerw. Broeders v. h. Missiehuis St. Antonius te^ Kaatsheuvel (die zelf een eigen, goed georganiseerde „bedrijfs"- zelfbescherming hebben), welke hun bemiddeling verleenden bij de jurering der O.R.D. en Br.w.- groepen. De medische teams werden be oordeeld door Dr. de Vries en Dr. ten Horn, Loonopzand. De bereidwilligheid van de Maggie-fabrieken i.z. de sociale dienst der B.B. werd zeer hoog op prijs gesteld. De soep en kof fie lieten zich zeer goed smaken bij het inspannende werk van de Bescherming Bevolking. Voor Loonopzand was de op dracht als volgt: In het Gerlachusgesticht waren 3 licht- en 2 zwaargewonden aan getroffen, die door de plaatselijke ËHBO werden verzorgd. De Kaatsheuvelse opruimings- en reddingsdienst verleende daar hulp om de slachtoffers uit hun benarde positie te bevrijden, ter wijl het gebouw in brand stond. Al spoedig was de brandweer uit Kaatsheuvel gearriveerd en even later die van Sprang-Capelle, om het vuur te bestrijden. De EHBO stond hier onder de jury van Dr. C. ten Horn. De Loonse brandweer is inge zet bij firma Hollandia, geassis teerd door Baarle Nassau. Al met al is deze oefening goed geslaagd en heeft voldaan aan de eisen die gesteld werden wat betreft het werk der B.B. zelf. Eén verwachting mogen de orga nisatoren er van koesteren en dat is, dat de B.B. nog méér perso nen zal zien opgenomen in het zo belangrijke werk voor de be scherming van onze bevblking in oorlogstijd, maar ook nu, in vre destijd. Blijf paraat, het is nodig! Onder de autoriteiten merkten wij op, naast de Plv. Commissaris der Koningin, enkele Burgemees ters der gemeenten die meewerk ten, hoofden der brandweren, doktoren en B.B.-leiders. Aankoop gronden in het uitbreidingsplan Oudheusden Plan voor de bouw van 50 woningen De raad rer gemeente Heusden kwam Vrijdag 8 Juni j.l. voltallig j in openbare vergadering bijeen. Na j opening door de voorzitter, de Ed. Achtb. Heer A. v. Delft, werden de notulen der vorige vergadering on veranderd vastgesteld. Bij de ingekomen stukken was een schrijven van de heer Th. Geurtz, waarin deze mededeling deed dat hij teijn benoeming als regent der Godshuizen aannam. Van de commissaris der koningin was een schrijven ontvagnen waar mede deze namens Hare Majesteit dank bracht voor de vele filicita- ties, die H.M. de Koningin op haar verjaardag mocht ontvangen. Inzake het verslag van de vlees keuringsdienst, uitte de heer Van Herpt zijn waardering t.a.v. het Hoofd van de Vleeskeuringsdienst voor de wijze waarop het een en ander wordt behandeld. Verder was er een schrijven in gekomen van het bestuur van de Nuts-u.l.o.-school, met het verzoek om beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de inrichting van een 3e en 4e leerjaar. Op voorstel van B. en W. werd besloten een bedrag beschikbaar te stellen, groot 6617.10. Punt 4. B. en W. stelden voor, over te gaan tot aankoop van gron den, gelegen in het uitbreidings plan Oudheusden.Deze gronden, welke eigendom zijn van de familie Buys te Oudheusden, kunnen door de gemeente worden aangekocht voor de prijs van 22.800.Deze gronden zijn echter in pacht door de heer v. d. Staak tot 1958. B. en W. stelden daarom voor aan pach ter een schadeloosstelling te doen toekomen a 8000. De heer Verschuur stelde voor tot een intensievere bebouwing over te gaan van de percelen; vol gens spreker waren op 't oorspron kelijke plan maar enkele woningen geprojecteerd. Nadat het bouwplan ter tafel was gebracht, bleek dat op deze per celen ook een ambachtsschool zou worden gebouwd. De heer v. Herpt feliciteerde B. en W. met de aan koop van deze percelen. Ook de heer Rijke was blij dat B. en W. deze percelen hebben kunnen kopen, maar spreker zou echter ook graag een bouwplan ge reed zien voor een aantal wonin gen; dit zou in de toekomst voor de gemeente wel eens voordelen kunnen meebrengen in verband met toewijzing van bouwvolume. De raad ging met de voorstellen van B. en W. accoord en verleende' B. en W. tevens machtiging tot het maken van een plan voor de bouw van 50 woningen. Alvorens de vergadering te be sluiten bracht de voorzitter dank aan de heer Geerlings, die, in ver band met zijn emigratie naar Au stralië, thans voor de laatste maal de vergadering bijwoonde, voor al hetgeen hij in zijn zittingsperiode in het belang van de gemeente heeft gedaan. Hierna sloot de voorzitter de ver gadering. I Vughterstraat 25 Den Bosch - Markt 32 Tilburg - Nwe Ginnekemtr. 23 Breda

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1