UW MENING WAALWIJK Uit sla Langstraat St. Clemensparochie bereidde haar nieuwe priester een luisterrijk feest Uitmuntende Zanguitvoering 3 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 11 JUNI 1956 3 J)e eerste plechtige H. Mis van een pas gewijd priester is in elke parochie eeh bijzonder fees telijke gebeurtenis, omdat elke parochie met recht en reden trots is op en dankbaar voor het feit, dat zij een nieuwe priester aan het eigen bisdom heeft mo gen schenken. En groter nog zul len de vreugde en de dankbaar heid zijn als de laatste viering van een dergelijk luisterrijk feest al weer 40 jaar in het verleden ligt. Gisteren heeft de St. Clemens parochie in Baardwijk een der gelijk feest mogen vieren. Voor de jongeren geschiedde dit voor de eerste maal in eigen parochie. De ouderen moesten 40 jaar in hun herinnering terugtasten om zich een soortgelijke luisterrijke dag voor de geest te halen. Daar om heersten er overgrote dank baarheid, vreugde en trots in de St. Clemensparochie. Op de eer ste plaats bij de Neomist, de WelEerw. Heer K. de Vries, voor deze bijzondere uitverkiezing Gods, en bij zijn ouders, die deze dag zullen hebben ervaren als de genadevolle beloning van hun vurig gebed en opofferend leven. Maar daarnaast ook bij de her der der parochie, de ZeerEerw. Heer Pastoor v. d. Brekel, voor wie het wel een zeer grote vreug de moet zijn dat een van zijn parochianen tot 't eeuwig ambt van priester werd uitverkoren en zich heeft mogen scharen in de vuurlinie van de strijdende kerk. En tenslotte hebben ook alle parochianen gedeeld in de vreugde van deze dag, omdat immers elke gemeenschap zicb verheugt, wanneer aan een van haaf leden een bijzondere eer te beurt valt, de allerhoogste eer in dit geval. De dankbaarheid en de vreug de van de St. Clemensparochie hebben zich geuit in een zeer waardige en devootvolle viering van dit voor de parochie zo gro te gebeuren, een viering waar aan door allen is deelgenomen en waarvoor allen een steentje hebben bijgedragen. De dag begon met het hoogte punt, de plechtige H. Mis in de parochiekerk. Door bruidjes voorafgegaan en begeleid door het comité, deed de Neomist met zijn familie om 10 uur zijn in trede in de kerk. Aan weerszijden van de kerkingang had zicb de Kajotters Drumband opgesteld, die met tromgeroffel en trom petgeschal deze intrede een bij zonder feestelijk karakter gaf. Daarna droeg de Neomist, geas sisteerd door de WelEerw. Pa ter Ehlert als diaken en de Wel Eerw. Heer W. Adriaanse als sub-diaken de plechtige H. Mis op. Als presbyter-assistent fun geerde de ZeerEerw. Hees Pas toor v. d. Brekel, die tevens de feestpredikatie hield. Als tekst voor deze predika tie had Pastoor van den Bre kel gekozen Johannes 15 16 „Niet gij hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb uitverkoren". Hij ging nader in op de grote waar digheid van het priesterschap en wees verder op de verantwoor delijkheid van hem, die zich tot priester wijden laat. Deze ver antwoordelijkheid, aldus pastoor v. d. Brekel, is wel bijzonder groot, omdat de priester met Gods hulp mag beschikken over het eeuwig leven en dood. Als afgezant van God staat de pries ter steeds in het leven van de mens, staat hij naast de mens om hem bij te staan op zijn weg naar de eeuwigheid, en daarom zou 't wegnemen van het priesterschap de grootste ramp zijn die de we reld zou kunnen treffen. Aan het slot van zijn predika tie richtte pastoor v. d. Brekel een persoonlijke gelukwens tot de Neomist en zijn ouders. Het is, aldus de pastoor, feest voor mij en voor de parochianen want het is een dag van grote genade. Moge vandaag jongeren geraakt worden door het verlangen te worden wat hij geworden is. Onder leiding van ziin direc teur Jos. Lombarts zong 't zang koor op voortreffelijke wijze de Missa Choralis van Refice en na de H. Mis de cantate Priester glorie van L. Dobbelsteen. Het verlaten der kerk geschied de weer onder tromgeroffel en feestelijk trompetgeschal van de Kajotters Drumband. Jammer was het dat toen de sombere re genhemel een stortvloed van wa ter liet neerkomen over de door keurige bruidjes voorafgegane stoet. ,De zon zou het slot van deze indrukwekkende plechtig heid zoveel zonniger en feestelij ker hebben gemaakt. 's Middags om 1 uur kwamen de Kajotters Drumband en de Harmonie „St. Jan" hun op wachting maken voor de feeste lijk versierde ouderlijke woning van de Neomist in de Baardwijk- sestraat en brachten op hunne wijze hulde aan de jonge pries ter, zijn ouders en verdere fami lieleden. Een grote menigte was getui ge van deze serenades, waarbij resp. de heer Rurmanje namens de Drumband en de heer van Mierlo namens „St. Jan", een toepasselijke toespraak hielden. De jonge priester dankte in goed gekozen woorden voor deze attenties, die door hem en zijn familie op hoge prijs werden ge steld. Hij toonde zijn dankbaar heid tegenover de gezelschappen ook door het offreren van een couvert en gaf tenslotte aan de leden dezer verenigingen en aan heel de menigte die bier bijeen was, zijn priesterlijke zegen. Te 3 uur vond een plechtig Lof plaats. De Neomist en familie werd in dezelfde feestelijke stoet van bruidjes en comitéleden naar de kerk geleid en na de dienst naar 't Gemeenschapshuis Hier werd door de voorzitter van het feestcomité, dc heer G. Veltman, in een prachtige en ge voelvol voorgedragen speech de verhevenheid van het priester schap nog eens duidelijk belicht. Hij schetste tevens met pakken de voorbeelden het medeleven van de parochianen met dit priesterfeest, waarvoor zelfs de allerarmsten nog gaarne een gel delijk offer brachten. Het resul taat van de collecte onder de pa rochianen van St. Clemens was 't prachtige bedrag van 1337.-. Een gedeelte hiervan werd be steed voor een ameublement dat door spr. werd aangeboden, voor het overige bedrag zou nog na der in overleg met de Neomist een ander passend geschenk aan geboden worden. Namens de Missienaaikring bood spr. een fraai kazuifel aan dal door de dames zelf vervaar digd was. Ook mocht de jubilaris nog diverse andere geschenken in ontvangst nemen. In zijn dankwoord zei de jon ge Priester dat hij zozeer getrof fen was door alles wat hij de laatste dagen en vooral op deze dag had mogen ondervinden, dat het moeilijk voor hem was om voor al die hartelijke woorden die prachtige cadeaux en het spontane medeleven van heel de parochie op passende wijze te danken. Hij dankte op de eerste plaat iedereen, zonder uitzondering, die aan zijn opleiding en vor ming hadden medegewerkt, met name pastoor v. d. Brekel, de opeenvolgende kapelaans van deze parochie, de Eerw. Zusters, de heer G. Veltman, pater Vigee en pater Ëhlert. Hij haalde daar hij verschillende aardige jeugd herinneringen op. Vervolgens bracht hij dank aan het comité en de vele medewerkers en ten slotte aan alle parochianen, die deze dag voor hem tot een on vergetelijke hadden gemaakt. Hij beloofde hen allen in zijn gebe den te zullen blijven gedenken en gaf alle aanwezigen z'n pries terlijke zegen. Intussen was de grote zaal van het Gemeenschapshuis vol be langstellenden gestroomd, die de Neomist en zijn familie hun ge lukwensen wilden komen aan bieden, terwijl nog vele anderen in lange rij stonden te wachten. Het moet de jonge priester en zijn geachte familie wel goed hebben gedaan ook op deze re ceptie zulk een algemene op komst en medeleven van de pa rochianen te ondervinden. Tal van H.H, Geestelijken, o.a. ook Ds. Schuurman, voorts de edel achtbare lieer burgemeester, ver- enigingsdeputaties en een onaf gebroken rij andere belangstel lenden kwamen hun gelukwen sen aanbieden. in Ned. Herv. Kerk In de Ned. Herv. Kerk aan de Haven werd gisterenavond een zanguitvoering gegeven, die het grote aantal aanwezigen de kerk was nagenoeg geheel bezet anderhalf uur een bijzonder muzikaal genot heeft geschon ken. Uitvoerenden waren het Ned. Herv. Kerkkoor te Waal wijk en het Loonopzana's Ge mengd Koor, met medewerking van Diny Latour-Uyterschout, sopraan, ÈUy van Loosdrecht, alt, Govert Janson, tenor, An- gèle van Hoorn, piano en Jeanne van Heijst, orgel. Het geheel stond onder leiding van de heer Henk Nieuwkoop. Op het pro gramma stonden gedeelten uit Bach's Matthaus-Passion, Han del's Messias en verder enkele liederen van Bach. De uitvoering stond op een zeer hoog peil, hetgeen op de eerste plaats te danken is aan 't verbazend knappe solistisch op treden van Diny Latour-Uyter- schout en Govert Janson. Deze beide geschoolde stemmen bezit ten een prachtig volume en voor treffelijke, rijk genuanceerde en beheerste voordracht. De schoon heid van de sopraanstem kwam wel zeer goed tot uiting in „Jesu, meines Glaubens Zier (Bach) en in de aria van Handel „Ich weisz dass mein Erlöser lebet". Deze voorkeur doet evenwel niets af aan de begaafde vertolking van het Recitatief en Aria uit de Matthaus-Passion: „Ich will Dir mein IJerze schenken". Wondermooi van toon en ex pressie was Govert Janson's ver tolking van Handei's Recitatief „Tröstet Zion" en Aria „Alle Tale, macht hoch und erhaben", terwijl zijn uitvoering van „O Schmerz" en „Ich will bei mei- nem Jesu wachen", beide uit Bach's Matthaus-Passion een vergelijking met de vertolking door gerenommeerde zangers ten volle kan doorstaan. De alt Elly van Loosdrecht reikte niet tot de hoogte van dc beide andere zangsolisten, doch hieraan moet dan direkt worden toegevoegd, dat zij ook niet op een zo voortreffelijke scholing kan bogen. Dat de zenuwen haar daardoor 'n weinig parten speel den is alleszins begrijpelijk. Na een aarzelend begin „O du, die Wonne verkündet in Zion (Han del) kwam evenwel ook zij tot zeer te waarderen prestaties, n.l. in „Russ und Reu" (Matthaus- Passion) en „Gott lebet noch" (Handel). De beide koren hebben naast deze bekwame solisten zeer goe de zang ten gehore gebracht. Een kleine dissonant was er te be speuren in hun begeleiding van „O du, die Wonne verkündet in Zion", terwijl wij „Geheiligt bringt Ihm Preis" (Handel) graag wat krachtiger van toon hadden gehoord. Daartegenover staan echter de prachtige vertol kingen van het slotkoor uit de jMatthaus-Passion „Wir .setzen uns mit Tranen nieder" en het „Hallelujah" uit Handels Mes sias. Na deze uitmuntende en vaak ontroerende uitvoering kunnen wij maar één ding hopen: dat wij deze beide koren spoedig zullen terugzien en dan weer met de voortreffelijke medewerking van genoemde solisten en de nooit opdringerige en daarom zo perfecte begeleiding van Jeanne van Heijst en Angèle van Hoorn. Dc heer Henk Nieuwkoop en alle uitvoerenden hebben zeer velen aan zich verplicht met de ze wondermooie avond. ORDERS UIT 15 LANDEN OP INTERLEDERBEURS. Het ANP verneemt uit Utrecht: De vijfde Interlcderbeurs in Utrecht heeft een suksesvol ver loop gekend. Uit 24 landen zijn zakenlieden naar Utrecht geko men om de Nederlandse markt te verkennen. Uit een enquête op de laatste dag blijkt dat ruim 300 van de 326 deelnemende fir ma's nieuwe relaties verworven. Bovendien is 55 percent cr in ge slaagd contacten met buiten landse kopers te leggen. Export orders waren afkomstig uit Bel gië, Zweden, Frankrijk, (West- Duitsland, Engeland, Luxem burg, Zwitserland, Noorwegen, Finland, Noord-Afrika, Oosten rijk, Denemarken, Amerika, Ja pan en Mexico. Uit de kringen van de schoen en lederindustrie en handel ver nemen wij dat de eerste dagen der beurs druk zijn geweest, dat verschillende schoenfabrikanten flinke orders hebben geboekt, dat het met de export-orders niet zo'n vaart heeft gelopen en dat meer en meer blijkt dat de beurs voor de lederindustrie en leder handel een grote waarde bezit, aldus in 't kort onze zegslieden. JEUGD-AV OND VIERDAAGSE. De op 5, 6, 7 en 8 juni georga niseerde avond-vierdaagse voor de jeugd heeft een zeer gunstig verloop gehad. Voor de jeugdige wandelaars en wandelaarsters is dit een ware suksestocht gewor den. Jongelui van 14 jaar en ou der namen deel aan de vierdaag se tocht. Het slot op vrijdag avond geleek haast op een fes tijn, zoals wij dit kennen in Nij megen of Apeldoorn. Aan de Be- soijense overweg werden de kin deren door de ouders en beken den ingehaald met een grootse bloemenhulde. Met de politie voorop werden allen veilig dooi de straten geleid. Zij die de tocht meeliepen en deze volbrachten, ontvingen 't NWB-avondjeugd- vierdaags'e Kruis, al naar gelang de keren dat de deelnetners de tocht meeliepen. Een was er bij die voor de 8ste maal meedeed. Zaterdag liepen nog 30 groten en 110 kleinen, die op een der dagen niet konden meedoen. Als groepen mogen wij ver melden de jeugd van de St. Te- resia-school,. van de (Openbare school, de Christelijke school en de leden van de Wandelsport vereniging „Hertog Jan". Verder was het aantal der individuele deelnemers zeer groot. De organisatie' van de jeugd- avóndvierdaagse is zeer goed ge slaagd en heeft klaarblijkelijk dc harten van vele jonge tippelaars gewonnen. VISSCHERSLUST. Deze vereniging houdt haar BESCHEIDENHEID OF Van de vele toeristen, die in steeds groter getale tijdens de zomermaanden een bezoek aan Waalwijk brengen, zullen onge twijfeld de ineesten niet op de hoogte zijn met het bestaan van het schoenenmuseum hier ter stede, dat uniek in Europa en in den lande is En zij zullen ditm.i. ook niet aan de weet komen,- zo lang er niet duidelijk op gewe zen wordt dat Waalwijk 'n der- "elnke bijzondere bezienswaar digheid rijk is. Het kan natuur lijk zijn, dat de bescheidenheid hier een overwegende rol speelt, doch dan is deze bescheidenheid m.i. misplaatst. Een andere mo gelijkheid is, dat men met pro paganda op grote schaal wil wachten totdat een betere en ruimere huisvesting verkregen is. Maar waarom? We moeten nu eenmaal roeien met de riemen die we hebben. Bovendien, het huidige museum mag dan niet geheel aan de eisen voldoen, die men aan een museum mag stel len, het is in ieder geval histo risch en buitengewoon belang wekkend Op twee plaatsen wordt inderdaad bp de aanwezigheid van dit museum geattendeerd, doch de ene verwijzing Heeft al leen rekening gehouden met mensen van 2.50 m. en groteren üe andere is beslist onvoldoende. En toch is er met betrekkelijk eenvoudige middelen veel meer te bereiken. Waarom niet bij 't binnenkomen der gemeente (van alle zijden) een opvallend en at tractief hord geplaatst In zo vele andere gemeenten (Dc Ef- teling! Rommeldam!) vindt men ^ei-van uitstekende voorbeelden Als de kosten hiervan voor dc stichting te hoog mochten zijn. dan moet er toch op de een of andere manier een samenwer- King (met de gemeente of de industriëlen) te vinden zijn. aar om zullen we onze be zienswaardigheden achter de schermen bewaren, terwijl ze 'n bezichtiging toch meer dan waard zijn Dc schijnwerper er op Dc toerist en Waalwijk zullen er wel bij varen. EEN VOORSTANDER. jaarlijks onderling visconcours op zaterdag 23 juni a.s. in het kanaal bij de Veldstceg, /welk concours zal gevolgd worden door een feestelijke uitreiking der prijzen en een besloten feest avond met bal na tot 1 uur Het concours vangt te 3 uur aan nadat van 1—1.30 uur in 't clublokaal bij Jan de Nijs is ge loot. Na loting afmars naar het Kanaal op eigen gelegenheid. ijur van het concours 1 uur s Avonds om 8 uur bij Jan'de Nqs uitreiking der prijzen, waar- na het programma wordt afge werkt Er zal een bandje zijn terwijl de leden en de dames dei- leden om prijzen kunnen deelne men aan het programma met zang, declamatie of voordracht. Opgave van deelname aan het programma dient te geschieden voor la juni a.s. aan de voorzit ter van de feestcommissie Put straat 111. Toegang hebben slechts leden P ci loon van de hun toesezon- den uitnodigingskaart 'onder overlegging van hun lidmaat- schapsbewiis. Alle leden worden 1S verloting, trae- tatie (dames) en gezelligheid. Het bestuur maakt de leden en de bevolking van Waalwijk er op attent, dat de gemeente Waal wijk van onze buitenwiel in Be- soijen, waarop wij het visrecht hebben, een vuilnisstortplaats heeft gemaakt Wij werden niet. m de gelegenheid gesteld de daarin d00r ons uitgezette vis: snoek, karper, brasem etc. met de zegen er uit te trekken. Deze M* 1111 komt bewusteloos ver giftigd J boven drijven. De be volking dirigeert deze vis per emmer naar huis. Behalve de onsmakelijkheid van deze bewusteloze vis is het hm denkbeeldig dat men door het eten daarvan onwel gaat 7ii duesn'J« Pict erger. Men zij dus gewaarschuwd. Dat deze handeling door de «ïte jbl een toch al scliaar- niet wordt fn vervi.iil(ie wateren 2!t i geapprecieerd behoeft geen betoog daar er een schade is toegebracht van plm. f 500 Had de gemeente dit niet kun nen voorkomen HEROPENING FIRMA HENDRIKS. De Grotestraat is weer een prachtig winkelpand rijker ge worden, dat haar aanzien grote lijks verhoogt. Op zaterdag j.l_~ ïs het geheel gemoderniseerde pand van de Gebrs. Hendriks, Grotestraat 174a, heropend. De van ouds bekende firma heeft zich thans gestoken in een exte rieur en een interieur, dat geheel aan de eisen des tijds voldoet. Iwee grote en ruime etalages maken het mogelijk de gehele winkel te overzien, waarin alles tot in de puntjes is verzorgd. Het interieur, dat een oppervlakte beslaat van 75 m2, biedt aan de ene kant een mooie ruimte voor rijwielen, die overzichtelijk zijn opgesteld, terwijl aan 't plafond een enorme sortering lampen, kronen en wat dies meer zij, een goede plaatsing heeft gevonden. Het interieur is door de fa. Hen driks te Oss ingericht en gerang schikt op een wijze, waardoor snelle bediening en service kan worden geboden. De belangstelling bij de ope ning was zeer groot, hetgeen bleek uit de vele felicitaties en tal van bloemstukken, die wer den aangeboden. Wij mogen zeer zeker vermelden degenen, die aan de verandering van deze zaak hebben meegewerkt. Het geheel kwam tot stand onder ar chitectuur van de heer v. d. Meijs te Besoijen. Het aannemersbe drijf H. Hoefnagels te Capelle had het metsel- en timmerwerk. Schilder was de fa. Molengraaf, eveneens te Capelle. De gebrs. Kin te Rijen leverden de staal constructie. Fa. Weijcrs te Til burg leverde de luifel en de Fa. Kootkar te Waalwijk verzorgde het binnerischilderwerk. DIERENBESCHERMING. De afdeling Waalwijk van de Nederlandse Vereniging tot Be scherming van Dieren zal don derdag 14 juni a.s. in de kleine zaal van Thalia een algemene vergadering houden. ACTIEVE OOSTERHOUTSE POLITIE. Van de gelegenheid, dat er vrijdagmiddag vlak voor de ope ning van dc iSlento niemand aan wezig was in de stand met mo toren, scoorters en bromfietsen van de Oosterhoutse firma Jac. Ligtvoet, maakte een wel zeer brutale dief gebruik om er met oen nieuwe „Triumph" van ca. 3000.vandoor te gaan. Door dat de dief nogal luidruchtig te werk ging de motor stond op een houten opstand kreeg een andere standhouder argwaan en waarschuwde de fa. Ligtvoet, die op haar beurt de politie alar meerde. Dc dief was inmiddels ongehinderd door de poort met de kostbare machine verdwenen. Dank zij echter het snelle en doortastende optreden van de Oosterhoutse politie kon de dief spoedig, terwijl hij rustig ben zine stond te tanken, in de kraag worden gevat. Loterij R.K. Metaalbewerkers- bond Afd. Waalwijk, Men verzoekt ons beleefd me de te delen, dat de loterij van de R.K. Metaalbewerkersbond is uit gesteld tot 30 juni. Toneelvereniging G.E.O. Bovengenoemde toneelvereni ging heeft in studie genomen het blijspel „Per Luchtpost", van de Amerikaanse schrijver Norman Krasna. Zij hopen hiermee eind oktober op de planken te komen. Wij komen hierop te zijner tijd nog wel terug. AGENDA. Dinsdag 12 juni, 8 uur, repeti tie dameskoor „Oefening en Ver- JAAR MARK T te Waalwijk op donderdag 14 j uni a.s. maak" in de Twee Kolommen. Zondag 12 uur, repetitie man nenkoor, in de Twee Kolommen. AANRIJDING. Zaterdagmiddag te circa 2.15 uur botste een bestelwagen, ko mende uit de richting Baardwijk en bestuurd door de heer F. S., tegen de wegwijzer van de AN WB on het Raadhuisplein. De botsing ontstond doordat de be stuurder te laat de uit de Stati- onsstr. naderende auto, bestuurd door de heer de R., die het Raad huisplein wilde oprijden, op merkte. Van de bestelwagen werd de voorruit versplinterd en dc voorzijde beschadigd. De weg- vijzer werd ontzet. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. GEVONDEN EN VERLOREN. Gevonden Kerkboek; muntbiljet vanƒ1 en 2.50; ballpoint; zilveren meisjesarmband; muntbiljet van 2.50; zwartrode portemonnee met inhoud; witte dameshand schoen. Verloren: Bruine portemonnee met in houd; beige schooltas; donker blauwe zwembroek; jongens- bril: gevlamde vulpen; gele por temonnee; rode damesnortemon- nee; bankbiljet van 10.een groene step; shawl; gele rozen krans in lichtbruin étui. AGENDA. Maandag en woensdag1. Musis Sacrum 8 uur: „Gang sters aan dc Rivièra", 18 jaar. Luxor 8 uur: „De loerende dood", 14 jaar. Woensdag. Hotel Verwiel: repetitie Waal- wijks Orkest; 7.30 de blazers; 8.15 de strijkers. VIER ROEIERS VERDRONKEN Op 't Alkmaardermeer bij Aker sloot is gistermorgen omstreeks 8 uur een roeiboot, waarin acht le den van de Langendijker jeugdver eniging „De Spoorzoekers" een tochtje wilden maken, midden op het meer lek geslagen en gezon ken. Vier van de inzittenden, die de zwemkunst niet machtig waren, zijn daarbij verdronken. Het zijn de 15-jarige Wim Louwerse uit Noord-Scharwoude, de 18-jarige Piet Hop uit Zuid-Scharwoude, de 10-jarige Johan Stoop uit Oudkar spel, de 27-jarige H. Kuiper uit Noord-Scharwoude, die als leider fungeerde. Orunen Gouden Priesterfeest, Paséoor C. Sprengers vierde zaterdag in het St. Jacobusge- sticht alhier onder grote belang stelling zijn gouden Priesterfeest. In de vroege ochtend, droeg Pastoor Sprengers, die pas her steld is van een ernstige ziekte, op zijn kamer de H. Mis op. Om 9 uur celebreerde Deken Rooij ackers in de kapel van 't St. Ja- cobusgesticht een plechtige H. Mis, waarbij het parochieel zang koor de gezangen uitvoerde. Deken Rooyackers hield onder deze plechtige H. Mis een feest predikatie, waarbij hij als oud leerling, Pastoor Sprengers nog dankte voor de zorgen voor de opleiding van de jonge Priesters, waaraan hij 21 jaar als prof. op het Seminarie Beekvliet heeft ge werkt. Deken Rooyackers felici teerde de gouden jubilaris, die mag terugzien op een arbeidzaam en vruchtbaar priesterleven, want na zijn professoraat aan het Se minarie, was de jubilaris o.a. pas toor te Heesch en te Tilburg. Pastoor Sprengers sprak na deze feestpredikatie nog een korf dankwoord, waarin hij allen dankte die hem in zijn arbeid heb ben geholpen en ter zijde gestaan en ook die hem deze dag hebben willen bereiden. Na de Mis zong het kerkkoor tot slot van deze plechtigheid 'n meerstemmig Te Deum. Na de H. Mis had een feest- ontbijt plaats, waarbij aanzaten de naaste familieleden van de ju bilaris, Pastoor van Beurden van de parochie 't Goirke en Deken Rooyackers. In de loop van de dag had een druk bezochte receptie plaats, waarbij gemeentebestuur en kerk bestuur, alsmede een deputatie van de buurtbewoners hun geluk wensen kwamen, aanbieden. Ook de belangstelling uit de parochie 't Goirke, waar Pastoor Sprenrjers vanaf 1933 Pastoor is geweest, was zeer groot. De beide harmonieën Beatrix en Volharding, brachten de gou den jubilaris een serenade, waar bij hartelijke woorden werden ge sproken. In besloten kring werd het feest verder gevierd. Zondag nog hadden de ouden van dagen die in het St. Jacobus- gesticht in pension zijn, een apar te dag voor dit gouden feest. Het werd voor de jubilaris al met al een onvergetelijke dag, waaruit weer bleek hoe zeer men in Brabant zijn priesters weet te eren. Ouden van Dagen. De eerste donderdag in juli zul len de Ouden v. Dagen uit Dru- nen en Elshout weer hun jaarlijks uitstapje maken. Het organiserend comité is reeds druk bezig aan de voorbereiding voor deze tocht. Binnenkort zal nog een huis aan huis enveloppen-actie worden ge houden, waarvan verwacht wordt dat evenals andere jaren de kos ten kunnen worden bestreden. Ook zal evenals andere jaren een beroep gedaan worden op de au tobezitters uit onze gemeente. Kinderspeeltuin geopend. De Kinderspeeltuin achter het Dorpshuis is zaterdag j.l. weer opengesteld. De speeltuin staat thans onder beheer van de ge meente en tot toezichthouder werd aangesteld de heer Fr. Bergmans. In de maanden juni en juli zijn de openingstijden voor deze speeltuin als volgt: Woensdag, zaterdag en zon dag van 1 tot 7 -uur. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 4 tot 8 uur. De toegangsprijs is f 0.10 of een knipkaart van 10 f 0.50, of een gezinskaart van f 3.50. Benoemd, De^heer C. Verschuren, com mies ter secretarie alhier is be noemd tot commies ter secretarie te Helmond afd. financiën. R.K. Winkeliersvereniging. De R.K. Winkeliersvereniging DrunenElshout houdt a.s. dins dag in café Steenbergen een alg. Vergadering. De agenda vermeldt bespreking over een eventueel te houden winkel-zomeractie. Elshout Negentig jaar. Woensdag a.s. zal mej. de wed. M. Biekens-Jozen, de oudste pa rochiaan, haar 90ste verjaardag vieren. Het zal dit krasse oudje die dag zeker niet aan belangstel ling ontbreken. Uitstapje Ouden van Dagen, Donderdag 5 juli zullen de Ou den van Dagen weer een uitstap-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 2