KAATSHEUVEL DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 11 JUNI 1956 2 Vlijmen haarsteeg Heusden Sprang Sprang - Capelle Capelle Waspik Leen&pzmnd Eer nd ijk je gaan maken. Het organiseren de comité heeft de reis reeds uit gestippeld, maar bewaart dat na tuurlijk als een verrassing. Daar de opbrengst van de "dansavon den niet voldoende is om het uit stapje te financieren, zal er mid dels 'fi huis aan huis enveloppen- actie nog een beroep gedaan worden op de steun van de inge zetenen. Tafeltennisclub. De tafeltennisclub De Smashers hield in café Klerks een vergade ring. De voorzitter opende met de Chr. Groet, heette alle leden wel kom, in 't bijzonder de heer J. Nijssen, als lid van de tournooi- commissie. Later nog de: G. Ad viseur Kap. v. Veghel en de heer H. Portier. Hij drukte er zijn spijt over uit, dat de secr.-penn. van 't tournooi de heer J. Willems, niet aanwezig kon zijn. Het tournooi-verslag werd nu door de heer A. v. d. Aa voorge lezen en hier en daar toegelicht. De voorzitter dankte daarna allen voor hun werkzaam heden en bemoeienissen inzake 't tournooi. Dat men volop tevre den kan zijn, illustreerde de voor zitter door even aan te halen wat „Mixed" over het tournooi schreef. Als sportgebeuren, maar ook financiëel, is het schitterend geslaagd. Daarna volgden nog enkele mededelingen. Besproken werd de verplichte sportkeuring. Opga ve van de a.s. competitiespelers. Het tournooi op 24 juni a.s. te Oisterwijk. De training van dhr. Coumans en het schrijven van Elshout Vooruit, betreffende het gebruik van de zaal. Besloten werd ook nog om bin nenkort weer met donateurskaar- ten rond te gaan. Bij de rondvraag werden nog enkele wensen van de leden naar voren gebracht. De G.A. gaf daarna een resumé van de toe spraak van Z. H. Paus Pius X aan de Italiaanse Jeugd. Daarna opende de voorzitter de feestavond, die, ofschoon be scheiden van opzet, toch bijzon der in de smaak viel. Fanfare. Daar dé bezetting van de Fan fare op 't ogenblik eigenlijk on voldoende is, zal getracht worden enkele oud-leden opnieuw aan 't musiceren te zetten. Ook jeugdige personen zal men proberen liefde bij te brengen voor een onmis bare vereniging in de dorpsge meenschap. i Jubileum Vlijmense Boys. Zaterdag 9 juni had de receptie plaats van de R.K. Voetbalveren ging Vlijmense Boys in verband met het 30-jarig bestaan in het clublokaal van de heer H. Boom. Er was grote belangstelling. Naast de vele supporters die de Boys ge luk wensten, waren alle voetbal verenigingen uit de omtrek verte genwoordigd. Namens B.V.V. uit Den Bosch sprak de heer Mees, die de Boys geluk wenste en hoopte dat zij goed spelersmateriaal zul len kweken, er zal een goede prijs voor betaald worden. Deze grappi ge woorden zijn voor deze tijd voor de dorpsclub zeker van kracht. Verder beloofde hij om met de ou de glorie van B.V.V. een wedstrijd te komen spelen. Ook Wilhelmina uit Den Bosch deed dezelfde toe zegging. Naast de vele voetbalver enigingen waren de verdere sport verenigingen uit Vlijmen, Never Down, Volley-bal eveneens aan wezig. Verder de bestaande vere nigingen als duivensportvereniging, toneelvereniging, enz. enz. De sup portersvereniging van de Boys was vertegenwoordigd en hiervoor sprak de heer H. Boom hartelijke woorden. Namens de ere-voorzit- ters en ere-leden sprak de heer v. d. Meerendonk de jubilerende ver eniging toe. Hierna dankte de voor zitter van de Boys, de heer de Kroon, allen die blijk hebben gege ven van belangstelling en hoopte bij het komende lustrum wederom op zo'n grote belangstelling te mo gen rekenèp. Na afloop werden nog hartelijke woorden gesproken. Rest nog te vermelden dat. het bestuur vpi de K.N.V.B. vertegen woordigd 'was. Op Zondag 10 Juni werd het grote feest ingezet met een H. Mis om kwart voor 8 opgedragen door de geestelijke adviseur, waaronder algemene H. Communie. Daarna om 9 uür gezamenlijke koffietafel in het clublokaal van H. Boom. Hierna werd een groepsfoto ge maakt van de vereniging, welke was aangeboden door de leden van de Boys. Om 11.15 uur feestverga- dering, waaronder officiële jubi leum-herdenking. De voorzitter opende de feest- vergadering op de gebruikelijke wijze en bracht dank aan de Zeer- Eerw. Heer Pastoor, Burgemeester van Hout, Mevr. van Hout, Weth. Berkelmans, de gemeentelsëereta-< ris, alle ere-voorzitters, de heer v. Buul, de heer M. Pullen en de heer A. v. d. Meerendonk en verdere ere-leden. Na allen dank te hebben gebracht voor de verleende mede werking, bracht hij een extra com pliment aan de oud-secretaris, de heer H. Berkelmans, die 17 jaren deze functie heeft vervuld. Ook het feestcomité dankte hij voor de gro te medewerking. Hierna werden de notulen voor gelezen van de algemene jaarver-- gadering, welke onveranderd wer den goedgekeurd. Dank werd gebracht aan de he ren B. Verschuuren en J. Parijs, die voor de training van het eerste elftal in het afgelopen jaar goed hebben gezorgd. De voorzitter deelt thans mee dat vanaf heden als trainer van de Boys is benoemd de heer Ruiten burg uit Den Bosch. De junioren zullen trainen onder leiding van dë heer M. v. Overdijk. Binnen kort zullen de wedstrijden weer plaats vinden om- de Van Wagen berg wisselbeker. Er zal worden deelgenomen aan het schoentour - nooi. Aan een uitnodiging van Wit- Zwart te Capelle om deel te nemen aan het te houden tournooi, werd gehoor gegeven. De vereniging telf heden 150 leden. Verder bracht hij dank aan de eerste Werkers van de Vlijmense Boys en in het bijzonder aan het gemeentebestuur voor de welwil lende medewerking in al die jaren. Hierna gaf de voorzitter het woord aan de heer v. d. Meeren donk. Spreker noemde de eerste oprichters, als Jos Janssen en M. Libregts en bracht dank voor de wijze, waarop zij de vereniging hebben omhoog gewerkt. Verder bracht hij hulde aan het jonge be stuur. De plannen die ontworpen zijn geven moed en hoop in deze te slagen tot groei en bloei van de Vlijmense Boys. Daarna kreeg de Zeereerwaarde heer Pastoor 't woord. Deze noem de de sport noodzakelijk en hij hoopt dat de Boys zich steeds ho ger mogen opwerken onder de een heid van het bestuur, want eenheid is nodig om een vereniging groot te maken. Hierna werd het woord gegeven aan Burgemeester van Hout. Hij roemde vooral de teamgeest, die thans in de Boys heerst. Dit kan een vereniging groot maken. Het jonge bestuur met assistentie van het ere-bestuur is zeker bekwaam de Boys op nog hoger peil te bren gen. Na nog enkele hartelijke woorden te hebben gesproken be sloot spreker zijn rede met allen nog een gezellige dag toe te wen sen. Hierna werd een geschenk aan geboden van de leden door A. van Heivoort en P. Parijs. Onder harte lijke woorden overhandigde de heer v. Heivoort twee nieuwe bal len, de hoop uitsprekend, dat deze zullen bijdragen tot een kampioen schap voor het volgende seizoen. Hierna sprak de voorzitter zijn algemene dank uit, ook namens be stuur en leden, aan alle sprekers voor de getoonde belangstelling en hoopte dat allen weer aanwezig zullen zijn bij het volgende lus trum. Op de gebruikelijke wijze werd toen de vergadering gesloten. Postduivenver. De Zwaluw. Daar de Vitesse-vluchten zijn beëindigd, zijn de Kampioenen '56 reeds bekend. Vitesse Duif Kampioen: 1 H. Mommersteeg, 2 H. de Vaan, 3 D. Stupers. Opvolgers L. Alosey, M. Libregts. Stok Kampioen: 1 D, Stupers, 2 M. Libregts, 3 J. v. d. Dungen. Opvolgers C. Diepstraten, M. Nicols. j K.V.P.-propagan da-fietstocht. Zondag 10 juni werd een gro te propaganda-fietstocht gehou den door de Katholieke Jongeren. Met de propaganda-wagen werd de volgende route afgelegd: van af het plein werd getrokken langs Wolput, Schoppen Zeven, Ach terstraat, Kon. Wilhelminalaan, Meliestraat, Molenhoek, (Vlijm. Dijk, Heijdijk, Torenstraat, Hei- straat, Burg. v. d. Venstr., de Ak ker, Korte Heijstr., St. Cathari- nastraat naar grote Kerk, Past. van Akenstraat, Mgr. v. Kessel- straat, weer naar het plein, waar de stoet werd ontbonden. Ouden van Dagen. Zondag 10 juni was er een bij eenkomst van de Ouden van Da gen uit Vlijmen. Het programma luidde als volgt: Vertoning van films van de tochten van de ou den van dagen, zoals de tocht naar de Koningin. Verder een be spreking over de nieuwe wet op de ouderdomsvoorziening die op 1 jan. a.s. in werking treedt. Dui delijk werd een en ander uiteen gezet en er was gelegenheid Voor het stellen: van vragen over de K.V.P. Onder de pauze werd een gratis consumptie aangeboden. Er was flinke belangstelling. Tafeltennis. De onlangs in café De Sport opgerichte tafeltennisclub H.T.J., hield haar eerste algemene ver gadering. Nadat de waarnemend voorzitter had geopend werd al lereerst overgegaan tot verkie zing van. een definitief bestuur. Gekozen werden tot voorzitter M. Beekmans en tot secretaris P. Timmermans; penningm. werd Jo de Gouw en bestuurslid W. Van Bokhoven. Als clubavond werd vastgesteld woensdagavond om 8 uur. Enkele leden kunnen zich nog opgeven. Ook werd besloten om bij voldoende deelname da mes toe te laten. Beroepen. Ds. Dijkstra, Ned. Herv. predi kant alhier, ontving toezegging van beroep naar de Ned. Herv. Gemeen te van Gemert. Zilveren jubileum. Onze stadgenoot, de heer Jac. Timmermans, herdacht woensdag 6 juni j.l. het feit dat hij vóór 25 jaar in dienst trad bij de C.V. Van Wagenberg-Festen. Nadat de jubi laris door de muziekvereniging van de Conservenfabriek was afge haald, werd de heer Timmermans in de cantine van de fabriek door de heer L. v. Wagenberg gehuldigd. Ook het personeel liet zich niet on betuigd en bood geschenken aan. De Heusdense Fanfare bracht de jubilaris 's avonds een serenade, waarbij de voorzitter zijn geluk wensen uitsprak. A.V.R.O.'s reportagedienst. A.s. woensdag 13 juni'zal van wege A.V.R.O.'s reportagedienst „Met de postkoets onderweg", on der leiding van Tom Nieuwenhuy- sen, Heusden worden aangedaan. Deze reportagedienst, die een tocht maakt welke 15 dagen duurt, zal in die tijd 700 km. door ons land af leggen. A.R. Kiesvereniging. Donderdagavond kwam de A.R. Kiesvereniging alhier in ledenver gadering bijeen ter bepsreking van de propaganda enz. voor de komen de verkiezingen. Besloten werd zo nodig ouden en gebrekkigen per auto naar de stembus te brengen, waartoe belanghebbenden zich bij het bestuur kunnen aanmelden. Verschillende interne aangelegen heden werden besproikien; tot slot Wekte de voorzitter op tot propa ganda voor no. 1 van lijst 3: prof. Zijlstra, Uitstapje. De leden van de Chr. Gemengde Zangvereniging „Looft den Heer" zullen op woensdag 26 juni a.s. per touringcar van Mulders-Sars uit Waalwijk, een uitstapje maken naar Arnhem enz. Ook zullen de Zuiderzeewerken bezichtigd wor den. Evangelisatie. Aanstaande zaterdag 16 juni komt Ds. Offers, evangelisatie-predikant, naar Sprang-Capelle om op ver schillende plaatsen in de gemeente te evangeliseren; zaterdagmiddag 4 uur bij de muziektent in Capelle, om 5 uur in Vriihoeve-Capelle bij het Trampad en 's avonds om 7 uur in Sprang, hoek Kerkstraat-Oude straat. Medewerking zal worden verleend door de Chr. Gem. Zang vereniging „Looft den Heer". Vrijdag 15 juni komt Ds. Offers in Waalwijk, waar o.a. tussen de middag op het Vredesplein en St. Antoniusplein, 's avonds bij de kerk in Baardwijk en het Raadhuisplein en op de hoek Assendelftstraat en Tolstraat te Besoyen, zal worden gesproken. Ds. Schellevis uit Waal wijk heeft hier zijn medewerking toegezegd. Chr. Padvindersgroep Jan de Rooy. Zaterdag j.l. hielden de Verken ners van de Jan de Rooy-groep een oriëntatierit, die zeer geslaagd mag worden genoemd. De rit voerde over allerlei binnenpaden in de om geving van Kaatsheuvel, Vrijhoeve en Sprang en was niet al te moei lijk, doch ook Weer niet te gemak kelijk, zodat de deelnemers hun ogen goed de kost moesten geven, wilden ze de controles, zonder strafpunten op te lopen, passeren. Het verschil in ervaring komt dui delijk in de uitslag tot uiting, hoe wel enige nieuwelingen, die voor 't eerst zo'n rit meereden, lang geen gek figuur sloegen. No. 1 werd Jan de Cloe met 8 strafpunten; 2. Hans v. Oosterhout 9 strafpunten, 3 en 4 Hans Verduyn en Peter Dinkelaar 29 strafpunten, 5 en 6 Piet voor de Poorte en Ronnie Daleman 50 straf punten, 7 Kees de Cloe 66 strafp., 8 Ad v. Vuuren 70 strafp., 9 Simon Rempt 125 strafp., 10 en 11 Gerrit Vink en Gerrit Mayers 126 strafp., 12 Gerrie Gouda, 13 en 14 Hans de Jong en Kees v. Gammeren, 15 Hans Versteeg, 16 Kees Timmer mans en 17 Kees Nieuwenhuizen. Kosteloze inenting en herinenting. Dinsdag 12 juni a.s. des middags Van half 3 tot 3 uur ten huize van dr. Winterwerp aan de Julianalaan en van kwart over 3 tot kwart voor 4 in het gebouw van de Chr. Volks bond te Sprang, zal, volgens be kendmaking van B. en W. van Sprang-Capelle, gelegenheid bestaan tot inenting en herinenting tegen pokken. Chr. Landbouwhuishoudschool voor Sprang-Capelle en omstreken. Zowel voor jongens als voor meis jes, die met september zes klassen van de lagere school doorlopen zul len hebben, is de tijd weer daar, dat zij een keus moeten deon welk onderwijs zij de nog resterende leerplichtige leeftijd zullen volgen. Voor het meisje dat niet naar de M.U.L.O. of de H.B.S. zal gaan, is op een Landbouwhuishoudschool gelegenheid gedurende twee jaar de primaire opleiding te volgen, om daarna, bij gebleken bekwaamheid, het getuigschrift volgens art. 29 van de Nijverheidsonderwijswet te verkrijgen. Met dit getuigschrift kan na één jaar het diploma huis- houdassistente worden behaald en hiermede kan men geplaatst wor den in een opleiding tot kinderver zorgster. Voelt het meisje er voor om naai ster te worden, dan is dit mogelijk in een twee-jarige opleiding na de primaire cursus. Indien men later kraamverzorgster of gezinsvezrorg- ster wil Worden, dan zal het even eens nuttig zijn als men de primai re opleiding heeft gevolgd. Welke vakken worden gedurende de twee-jarige primaire opleiding onderwezen? De leerlingen krijgen alle vakken, die voor ieder meisje nuttig en van belang zijn, n.l. huis houdelijke vakken als koken, naai en, wassen en strijken. Verder al gemeen vormend onderwijs, reke nen, Ned. taal, zingen, Engels, han denarbeid, land- en tuinbouw en kinderverzorging en -opvoeding. In onze tijd wordt van iedereen meer algemene ontwikkeling gevraagd dan vroeger en daarom zijn alle ge noemde vakken even belangrijk. Ook de omgang met elkaar is zeer waardevol voor de meisjes. Zoals we in een vorig nummer reeds meldden, zal woensdag en donderdag de jaarlijkse tentoonstel ling van het door de meisjes ge maakte werk worden gehouden. De ouders kunnen woensdag 13 juni 's middags het werk van hun doch ters komen bekijken en ze hebben dan ook de gelegenheid met de le raressen te spreken over gedrag en vordering hunner pupillen. Voor andere belangstellenden is woens dag. 13 dezer 's avonds tussen 7 en 9 uur en donderdag 14 juni d.a.v. des middags van 3 tot 5 uur en 's avonds van 7 uur tot half 9 de gelegenheid opengesteld het ten toongestelde werk te bezichtigen. De trekking van de prijzen ener kleine verloting, die aan deze ten toonstelling is verbonden, zal don derdagavond half 9 plaats hebben. Ieder jaar bestaat voor deze ten toonstelling veel belangstelling en directrice en leraressen hopen, dat ook nu weer velen uit Sprang-Ca pelle en omstreken deze show met een bezoek zullen vereren. Floralia-planjten. Voor de dit jaar weer te hou den floralia aan de Kon. Juliana- school zijn in de loop van de laatste dagen aan de leerlingen j dezer school de jonge plantjes en 1 bloemen ter verzorging uitgereikt. de bedoeling een speciale afde- De B.S.V. 1927. Van de perschef van de Ball- Spiel-Verein 1927, dhr. Schreier, die met Pinksteren de gast was van de R.K.V.V. Desk en die We 'n nr. toezonden van ons blad, waarin we een verslag van dit bezoek opnamen, ontvingen we een afschrift van het verslag van de Pinkstertocht naar Nederland gemaakt, en geplaatst in 'n Duits dagblad. Vertaald luidt dit ver slag Op de morgen van de le Pink sterdag verliet de B.S.V. 1927 Köln-Worringen met vrienden en supporters hun streek, om in 't naburige Holland, in Kaatsheu vel, een vriendschapsbezoek af te leggen, zoals dit reeds traditie ge worden is. De reis werd gemaakt met een confortabele autocar van de fir ma H. Thiel uit Dormagen en 't gezelschap bevond zich reeds om ongeveer 7 uur aan de grens bij Roermond. Om half acht werd Baexem bereikt en na een goed verzorgd ontbijt ging de reis een uur later in de richting Rotter dam verder. We deden Eindho ven en 's-Bosch aan en genoten van het heerlijke panorama (mo lens, scheepswerven, kanalen met zeilboten enz.) om tegen 11 uur Rotterdam te bereiken. Hier werd iedere deelnemer gelegenheid ge boden zich te verfrissen en de stad te bezichtigen. Zo werd o.m. een rondvaart gemaakt, die een ongelooflijke indruk maakte van de geweldigheid van de hier heer sende polsslag van de wereld. Wij zagen hier de geweldige scheepswerven, droogdoks, ve- mene, met opschriften: Borneo, Java, Zweden, Noorwegen, tot zelfs Deutz-motoren hadden hier hun opslagplaats. Van Rotterdam waren nog de grote zakengebouwen, de Maas tunnel, het Stadion en de grote boulevards bijzonder vermeldens waard. Tegen 5 uur kwam het gezel schap weder bijeen om verder te reizen over Dordrecht, Breda, Oosterhout en Dongen. Hier wer den snel de laatste voorbereidin gen getroffen voor het einddoel en zo hielden wij onze intocht in Kaatsheuvel, een lief, proper stadje met ongeveer 11.000 in woners. De ontvangst van de sportvrienden daar, was eenvou dig fabelachtig en getuigt van 'n voorbeeldige organisatie van de zijde der gastheren, daar reeds in zeer korte tijd alle gasten waren ondergebracht. Om acht uur 's avonds volgde een samentreffen in 't Hoventje, een gezellige samenkomstgelegen heid ter plaatse. Hier werden wij door de heer van Laarhoven har- ling op de in het najaar te hou den tentoonstelling in te richten, hebben ook verschillende ouders zich voor de verzorging van een plantje of bloempje opgegeven. Ben goed begin. Het onlangs op initiatief van de Ned. Herv. Dameskrans ge vormde „verjaardagfonds", waar van de opbrengst voor de kerk voogdij is bestemd, boekte over de maand mei, de eerste maand, een opbrengst van ruim f 267. Schoolreis. Het onderwijzend personeel en leden van de oudercommissie zijn, naar men ons mededeelt, voorne mens vrijdag a.s. met de leerlin gen van de Kon. Julianaschool de jaarlijkse schoolreis te maken en o.m. Amsterdam te bezoeken. Naast een rondvaart door de grachten staat ook de bezichti ging van Schiphol op het pro gramma. Naar de muziekfeesten. De muziekvereniging Kunst na Arbeid zal zaterdagmiddag onder leiding van haar dirigent de heer H. Moors, deelnemen aan de ju bileumfeesten van de Waspikse Harmonie Volksvlijt en Volks vermaak. Om 5 uur zal in de nis een concertprogramma worden uitgevoerd. Onthef fin g W inkelsluitingswet. In verband met het muziekfes tival dat in het weekend van 16 en 17 juni a.s. in Waspik wordt gehouden, heeft het gemeentebe stuur aan de winkeliers onthef fing verleend van het bepaalde in art. 2 en 8 van de Winkelslui tingswet 1951. Een en ander houdt in dat de winkels op zater dag 16 juni 1956 van 18 tot 22 uur en op zondag 17 juni 1956 van 12 tot 22 uur buiten de gewo ne uren geopend mag zijn. telijk begroet, waarop onze voor zitter de heer P. Bündgen in kor te woorden antwoordde. Het ge tuigt van 'n buitengewone sport- geest, dat Zelfs- de geestelijkheid aan dit sportgebeuren deelnam. Deze bijzondere steun aan een vereniging moeten wij als een zeer prijzenswaardige erkenning roemen. Het heet: uilen naar Athene dragen, iets te vermelden over de verhouding tussen de aanwezigen onderling. Vrolijkheid en vreug de, kameraadschap en gezellig heid wisselden in rasse opeenvol ging. Een band speelde vrolijke wijsjes^ en zo ging de eerste dag vlug ten eind,. Op de morgen van de tweede dag bezochten de deelnemers al len de kerkdienst en kwamen daarna te samen op het trefpunt „De Efteling", een machtig ont spanningsoord van circa 150 ha. Alles wat tot ontspanning en ver maak dienen kan is hier te samen gebracht. Het in leven brengen van sprookjes, speeltuinen in de uitgebreidste volledigheid, schom mels, kinderspoorweg - emplace ment enz. enz. Ook het voetbal terrein is gelegen in hetzelfde ontspanningsoord. De bepaalde wedstrijden vingen om 2 uur en om half vier aan, en eindigden na een zware strijd voor het 2e in een 3-0 overwinning van de gastheren en voor het le in een 2-1 overwinning voor de B.S.V. De uitreiking van de aangeboden verenigingswimpel en andere for maliteiten had vooraf plaats. Om 8 uur, nadat de gasten ge legenheid gehad hadden in hun kwartieren afscheid te nemen, kwamen allen voor een laatste treffen bijeen in het clubhuis van Desk bij „De Steenbakker". Dit samentreffen was zo moeilijk, dat telkens het uur van scheiden ver schoven moest worden en alleen de zekerheid dat in september a.s. een tegenbezoek van de gasthe ren zou volgen, gaf ons troost. Bijzondere dank verdient bo venal de wijze, waarop de pen- siongevende vrienden met alle zorg en toegenegenheid alles ge daan hebben om ons Tiet verblijf in Kaatsheuvel zo aangenaam mo gelijk te maken. Van deze plaats bieden wij hen nogmaals onze hartelijke dank aan. Wij geven de verzekering, dat de Pinksterda gen in Kaatsheuvel voor ons on vergetelijk zijn. Zieken-ophaaldienst. Hoogstwaarschijnlijk zijn er nog zieken, die met behulp van een vervoermiddel wel aan de stem ming zouden kunnen deelnemen en geen volmacht aangevraagd hebben, om iemand anders te la ten stemmen. De K.V.P. stelt de ze mensen in de gelegenheid te gaan stemmen, maar dan moeten zij zich voor dinsdagavond aange' ven bij de penningmeester van de K.V.P. de heer Jan Beerens in de Mgr. Völkerstraat 14. Zij wor den dan op de dag van de stem ming met een auto aan huis afge haald en weer thuis gebracht. De ze dienst geldt echter alleen voor zieken, die: op deze wijze nog aan hun plicht zouden kunnen vol doen en geen machtiging tot stem men gegeven hebben. De opgave moet voor dinsdagavond binnen zijn. Bouwwerken, Onder architectuur van de heer Hub. Prins te Kaatsheuvel is ge gund het bouwen van een woon huis voor de heer L. v. Iersel te Waspik aan de aannemersfirma Gebr. Kersten te Raamsdonks- veer; is opgedragen het bouwen van een woonhuis aan de Irene- straat te Kaatsheuvel voor dhr. A. Jansen alhier aan de aanne mersfirma A. Kleijng'eld alhier. Verder is na gehouden publieke aanbesteding gegund voor reke ning van de gemeente Loon op Z. het bouwen van 43 woningwet woningen te Kaatsheuvel aan de aannemersfirma Gebr. A. de Cock te Tilburg. Deze woningen worden gebouwd aan de Rozen straat, de Crispijnstraat, de Bern- dijkstraat en de Marktstraat te Kaasheuvel. Wim Soeterboek winnaar. Juist voor het verzenden van onze copie bereikt ons het telefo nisch bericht, dat de heer Wim Soeterboek, lid van de K.O.T. op het tweejaarlijkse biljarttournooi te Soest voor de Hoofdklasse en de Eerste klasse anker-cadre 38/2 winnaar is geworden. In ons vol gend nummer hopen we omtrent dit mooie succes meer te kunnen vermelden. Agenda. Maandag 8 uur nam. repetitie Harmonie Apollo zaal W. Smit. Maandag 8 uur nam. repetitie Harm. Kon. Muz. Gez. Euphonia zaal Euphonia. Dinsdag 8 uur nam. repetitie R. K. Par. Kerkkoor St. Jan in de school. Dinsdag 8.30 uur nam. repetitie Mannenkoor Semper Vivens zaal 't Hoventje. Woensdag 8 uur nam. Apollo Theater: Schrikbewind in Oca- tilla, tóeg. 14 j. Woensdag 8 uur nam. repetitie Harm. Kon. Muz. Gez. Euphonia zaal Euphonia. Donderdag 7.45 uur nam. re petitie Dameskoor Bel Canto. 8.30 uur nam. repetitie Gem. Koor Bel Canto. „Waarheen met Vacantie?" Volgend nummer. Ongeval. Spelenderwijs is Vrijdagavond het dochtertje van v. D. in de Willibrordusstraat tegen 'n lang zaam rijdende bromfiets gelopen. Het kind kwam te vallen, waar door het met het linkeronderbeen- tje tussen voorwiel en spatbord kwam. Na daaruit bevrijd te zijn, bleek dat het onderbeen gebro ken was. De E.H.B.O. verleende de eerste hulp, terwijl Dr. de Vries overbrenging naar het Zie kenhuis te Tilburg adviseerde. Een zeldzame gebeurtenis. Woensdag j.l. kwam de gehele familie Smulders op de Baan bij een om een zeer gedenkwaardig feit te vieren. De broers en ge zusters Smulders, in het geheel acht personen, herdachten het zeldzame feit dat zij tezamen 640 jaar waren, een gemiddelde dus van 80 jaar oer persoon, alle nog in leven, kras en in de beste ge zondheid. Deze heugelijke gebeurtenis, die slechts zelden voorkomt, is dan ook op waardige wijze her dacht. Om 10 uur v.m. werd in de kerk van de H. Martelaren van Gorkum een plechtige H. Mis van dankbaarheid opgedra gen, waarin de gezusters en de broeders Smulders met hun ge zinnen en familieleden vertegen woordigd waren. 's Avonds bracht de Kon. Erk. Harmonie St. Jan de feestvieren den een pittige serenade, waar hij de voorzitter van St. Jan, de heer J. P. Soethoudt, de gehele familie namens St. Jan hartelijk feliciteerde- Vanaf deze plaas ook namens alle bewoners van Berndijk onze hartelijke gelukwensen. MAN IN AMSTERDAM NEERGESCHOTEN. Zes kogels werden zondagnacht in Amsterdam afgeschoten op de 36-jarige sorteerder H. de M. De schoten werden op de hoek van de Amstelstraat en de Amstel gelost door de 34-jairge Haagse kellner H. A. N. Het slachtoffer, een ex- bokskampioen, wedr door twee ko gels getroffen in de rug en een arm. Hij wordt verpleegd in het Binnengasthuis. Z n toestand is redel k.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 3