Waalwijkse en Langsiraaise Courani BINNEN- EN BUITENLAND MENTO '56 opende haar poorten VOORNAAM EN UITBUNDIG FEEST VAN WELVARENDE STAD ADENAUER NAAR AMERIKA ZONDER VON BRENTANO. Fr&vifü&s&&g fflieuws CONCOURS SUPERIEURE AFDELING R.K. BOND VAN HARMONIE- EN FANFARE GEZELSCHAPPEN. t MAANDAG 11 JUNI 1056 Uitgever Waalwijkce Stoomdrukkerij Antoon Tieten Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 z per week. 79e JAARGANG No. 46 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.7Q franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per rn.ii, Contract-advertenties speciaal tariei Bureaux GEOTESTBAAT 205, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2002. Dr van BEUBDENSTBAAT S, OPGERICHT 1870 TELEGR.-ADRES„ECHO" UNIEKE TENTOONSTELLING. n aanwezigheid van een groot aan- tal genodigden het Mento- paviljoen was welhaast te klein waaronder vele kerkelijke en we reldlijke autoriteiten, werd vrij dagmiddag te Oosterhout de Mento '56 door de commissaris der konin gin, Zijne Excellentie prof. dr. J. E. de Quay, officieel geopend. Deze grote muziekfeesten en ten toonstelling zijn georganiseerd ter gelegenheid van het 130-jarig be staan der Koninklijke Muziekver eniging „Harmonie" en het 75-jarig bestaan van het Koninklijk R.K. Gemengd Koor „Aurora". Het ini tiatief tot deze organisatie is van de beide jubilerende verenigingen uitgegaan. Mento '56 moge dan een bondige samenvatting zijn van „Muziek feesten en Tentoonstelling", de ei genlijke feesten, die tot en met 24 juni zullen duren, omvatten heel wat meer dan deze aankondiging aangeeft. Naast de muziekfeesten concours voor Harmonieën en Drumband, waaraan 40 tot 50 korp sen zullen deelnemen, operaconcer ten, uitvoeringen door het Brabants Orkest, Die Jahreszeiten, de Mas- treechter Staar zullen Neder lands beste radio-ensembles en -artisten de Mento-feesten luister bijzetten. Verder heel bijzondere dagen zoals: dag Steun Wettig Ge zag, Sportdag N.K.S., Poolse dag, dag voor Bejaarden, dag van Plat telandsvrouwen, dag van de Land bouw met fokmerriënkeuring en concours landelijke ruiters, dat van het Vrouwengilde, een auto-ralley, een provinciale B.B--dag, enz. enz. Deze grootscheeps opgezette fees ten zullen ongetwijfeld velen naar het riante Oosterhout brengen, om dat daar tot en met 24 juni voor „elck wat wils" te vinden is. WELVAART. Wadat alle genodigden zich vrijdag- middag om 3 uur in het fraaie Mento-paviljoen hadden verenigd en de Harmonie „Volt" uit Tilburg voor een voortreffelijk stuk ope ningsmuziek had gezorgd, werd door de voorzitter van Mento, de heer J. v. Bekhoven, een openings woord gesproken. Hierin heette hij op de eerste plaats de commissaris der koningin van harte welkom en bracht hem dank voor de bijzon dere eer welke hij Oosterhout aan deed door deze Mento-feesten te willen openen. Verder richtte hij een woord van welkom tot een aan tal leden van Ged. Staten, tot dë Hoogeerw. Heer Deken en Pastoors van Oosterhout, tot burgemeester v. Oers en zijn echtgenote, tot het bestuur der jubilerende verenigin gen, tot alle aanwezige exposanten en ten slotte tot de Pers en de ove rige genodigden. De heer v. Bekho ven wees er op, dat deze feesten allereerst de intentie hebben om hulde te brengen aan burgemeester v. Oers. Dank zij zijn enorme 10- jarige activiteit, werklust en door zettingsvermogen, is Oosterhout weer een gemeente geworden waar welvaart heerst. En deze feesten willen deze welvaart naar buiten uitdragen. In een overzicht van wat de Mento gaat bieden, wees de voorzitter in het bijzonder op de 4000 m2 tentoonstellings-oppervlak- te, die zeer goed verzorgd is en en waar de bezoeker een duidelijk beeld krijgt van de groei en de ca paciteit van Oosterhouts industrie. Dank bracht hij op de eerste plaats aan de Oosterhoutse midden stand, die door middel van een grootscheepse zegelactie voor het eerste bedrijfskapitaal - f 25.000.- - had gezorgd. Dank ook aan het ge meentebestuur voor het beschik baarstellen der stadsparken en de op andere wijze ondervonden steun, aan de vele deskundige adviseurs en medewerkers op allerlei gebied, aan het personeel van het Secreta riaat, dat in korte tijd enorme ber gen werk verzet heeft, en ten slotte aan het bestuur voor de eendrach tige samenwerking. GEEN CONSERVATISME. In zijn toespraak stelde prof. dr. J. E. de Quay allereerst vast, dat discussiëren met burgemeester v. Oers „waardeloos" is en dat hij daarom maar meteen had toege stemd, toen hem het verzoek, om de Mento te openen, werd gedaan. In de korte tijd tussen die dag en deze was het woord „Mento" tot een begrip geworden. De „M", al dus de commissaris, betekent mu ziek en duidt op de jubilea der bei de muziekgezelschappen. Beide ge zelschappen hebben wellicht in de loop der jaren ervaren, dat het moeilijker is een hoog niveau te handhaven dan te bereiken. De bei de Oosterhoutse gezelschappen heb ben dat hoge niveau gehandhaafd en daardoor meer gepresteerd dan vele andere verenigingen in andere gemeenten. Hij wenste beide gezel schappen geluk met het feit, dat zij zo enorm veel hebben gepresteerd. „Maar na de „M" komt het pas", en hiermee duidde prof. de Quay op de tentoonstelling. Zij geeft wel een zeer duidelijk beeld van de bijzon dere ontwikkeling, welke Ooster hout in de laatste tien jaar heeft doorgemaakt. Een ontwikkeling, die zich zeker niet alleen openbaart in de industriële sector, maar ook in de woningbouw, in de verbinding met de wijde omtrek, op sociaal en cultureel terrein met name vooral in de groei van het aantal en soort van scholen. Twee zaken, aldus prof. de Quay, vallen hierbij op, ten eer ste, dat men een voortreffelijke aan sluiting van oud op nieuw verkre gen heeft en bij het samengaan van deze twee zaken niet is vastgelopen in het conservatisme van het ver leden; ten tweede, dat men omwille van de industrialisatie geen andere facetten heeft verwaarloosd. De commissaris der koningin sloot zich dan ook gaarne aan bij de woorden van de heer v. Bekhoven met be trekking tot de bijzondere verdien sten van burgemeester v. Oers. Ten slotte stelde hij vast, dat deze tentoonstelling een inzicht zal geven in alles wat tot stand gekomen is en waarvan het hoogtepunt nog niet is bereikt. Met een hartelijke geluk wens aan allen, die aan de verwe zenlijking van deze Mento hadden medegewerkt, besloot prof. de Quay zijn toespraak. GROOT RESPECT. Burgemeester v. Oers dankte aller eerst de commissaris der konin gin, niet alleen voor zijn aanwezig heid, maar vooral voor zijn vrien delijke woorden. De Oosterhoutse bevolking is hem daar zeer dank baar voor. En voor deze Oosterhoutse bevol king had de burgemeester ook een heel bijzonder woord van dank, om dat honderden zoveel medewerking en belangstelling hebben getoond. De Mento startte met een lege por temonnee, doch dankzij een bepaald systeem van verkoop stelde de Oos terhoutse middenstand een grond- kapitaal van ƒ25.000 ter beschik king. Hieruit blijkt wel de bijzon dere waardering voor de gemeente en de jubilerende verenigingen. Zeer groot respect had burgemees ter v. Oers voor 't ontzaglijke werk dat het Mento-bestuur maandenlang heeft verricht en dat ongetwijfeld grote zorgen met zich mee gebracht moet hebben. De steun van het ge meentebestuur noemde hij in deze van ondergeschikt belang, omdat de gemeentekas gesloten is gebleven. Met opzet, want als het een mens al te gemakkelijk gemaakt wordt, ver slappen zijn ijver en aandacht en werklust. Dat het Mento-bestuur zonder financiële steun der gemeen te toch heeft kunnen slagen, is een aanleiding te meer om voor zijn werk bijzonder grote waardering te hebben. De financiële basis, welke is gelegd, is zo hecht, dat bij een be zoekersaantal van 35.000 de zaak reeds sluit. Dat het er veel en veel meer zullen worden, daarvan hield de burgemeester zich overtuigd. „Er is nog maar één ding nodig: goei weer!" En in dit verband stelde hij j vast, dat het bestuur tot nu toe wel licht verzuimd had de H. Clara een worst te beloven. De beide jubilerende verenigingen noemde burgemeester v, Oers on misbare instellingen in Oosterhout. Altijd en overal geven zij acte de présence, waarvoor dikwijls door repetities meerdere avonden per week in beslag genomen worden. De burgemeester sprak, zijn grote be wondering uit voor het vele werk dat beide verenigingen met zoveel toewijding hebben verricht en nog verrichten en hij deed een beroep op de Oosterhoutse bevolking om de beide verenigingen met alle beschik bare middelen te steunen. Ten slotte kon de burgemeester de verheugende mededeling doen, dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd twee leden te onder scheiden met de Ere-Medaille in zil ver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Het zijn de heer C. Huiben, die 50 jaar lid is van het Koninklijk r.k. Gemengd Koor „Au rora" en de heer M. de Hoog, die 36 jaar zijn krachten beschikbaar heeft gesteld ten dienste van de Konink lijke Muziekvereniging „Harmonie". De burgemeester wenste de beide heren van harte geluk met deze on derscheiding en hoopte dat zij haar nog lang in goede gezondheid zou den mogen dragen. Ten slotte sprak burgemeester v. Oers de hoop uit, dat deze Mento- feesten geheel zouden mogen slagen. Hierna opende prof. dr. de Quay de Mento '56 door de Nederlandse vlag te hijsen. Burgemeester v. Oers trok de Oosterhoutse vlag naar het topje van de mast. Gelijktijdig wer den 1000 duiven losgelaten en grote trossen luchtballonnen, waaraan een groot snandoek „Mento '56 - Ooster hout" bevestigd was. Na deze officiële opening maakte het gezelschap een rondgang over de terreinen. Vooral de tentoonstel ling genoot grote belangstelling. Een honderdtal stands, op voortreffelijke wijze ingericht in een daartoe zeer geschikte ruimte, bezorgen de be zoeker een interessant, leerzaam en smakelijk uur (of langer zo men wil). Wij hopen van harte, dat deze Mento-feesten volledig mogen sla gen. En wij geloven ook wel, dat de organisatoren loon naar werken zul len krijgen, want wie één blik in 't uitvoerige en keurig verzorgde pro grammaboekje werpt, weet dat een bezoek aan Oosterhout tot en met 24 juni alleszins de moeite waard is. Er is hier werkelijk op voortreffe lijke en voortvarende wijze samen gewerkt. PROF. ROMME WIJST KRI TIEK VAN DE PvdA-ZIJDE AF. Op een te Amsterdam in de Apollohal door ongeveer twee duizend belangstellenden bijge woonde KVP-bijeenkomst heeft professor mr. C. P. M. Romme, de lijstaanvoerder van de KVP., verklaard, het niet uitgesloten te achten dat „bepaalde lieden van de Partij van de Arbeid, in hun oogmerk zullen slagen, om een breuk te slaan in de samenwer king tussen de beide partijen, na de verkiezingen, ondanks 't plei dooi van dr. Drees, om de tegen stellingen niet op de spits te drij ven. Professor Romme zag hier in een nieuw symptoom van de gespletenheid in de PvdA. „Het zal haar echter niet ge lukken een wig te drijven tussen het katholieke volksdeel en mij, de katholieke leider", zo riep hij uit. Spreker laakte de zijns in ziens lage insinuaties tegen het katholieke volksdeel in socialis tische verkiezingspamfletten en waarin wordt gezegd dat de Pv dA „de geestelijke grondslagen van het Nederlandse volk in ge vaar acht gebracht als de KVP de verkiezingswedstrijd winnen zou". Spreker kwam met kracht te gen dergelijke uitlatingen op en wilde als enig antwoord geven, dat hij die geestelijke vrijheid veiliger acht bij de KVP dan bij de PvdA. Men is beangst voor katholie ke machtsontplooiing aldus prof. Romme, en daarom wil men dc katholieke partij drukken bin nen de nauwe omheining van specifiek katholieke aangelegen heden, waaraan de KVP nauwe lijks haar bestaansrecht zou kun nen ontlenen. OPROEP SOCIALE ORGANISA TIES IN VERBAND MET DE VERKIEZINGEN 1956. De besturen van de onder staande katholieke sociale orga nisaties achten zich verplicht hun leden te wijzen op het grote j belang van de op 13 juni a.s. te houden verkiezingen. Meer dan ooit zal eenieder zich bij de uitoefening van zijn stemrecht van zijn verantwoor delijkheid bewusi dienen te zijn. De leden van onze organisaties hebben juist door hun lidmaat schap van de voor hen geëigen de principiële organisatie ge toond te beseffen, dat eendracht op katholieke grondslag de juis te weg is ter verwezenlijking van een Christelijke maatschappij. Deze lijn dient te worden door getrokken, ook op het staatkun dige terrein. Naast sociale een dracht derhalve politieke een dracht Mr. F. J. G. Baron van Voorst tot Voorst, Voorz. St. Adelbert-Ver. L. A. J. M. van Heijst, Voorz. Alg. Kath. Werkgevers Ver. C G. A. Mertens, Voorz. Kath. Ned. Boeren- en Tuindersbond. J. A. Middelhuis, Voorz. Ned. Kath. Arbeidersbeweging. J. A. Koops, Voor. Ned. Kath. Middenstandsbond. A. J. A. van der Donck, Voorz. R.K. Standsorganisa tie voor de Werknemende Middenstand. Jkvr. M. v. Nispen tot Seve- naer-Ruys de Beerenbrouck, Presidente Centrum Ned. Kath. Vrouwenbeweging (Ned. Kath. Boerinnenbond, Kath. Arbeidersvrouwenor ganisatie in Nederland, Ka tholiek Vrouwengilde). AFSCHEID VAN DE TWEEDE KAMERLEDEN DIE ZICH NIET HERKIESBAAR STELDEN. Alvorens woensdag de verga dering van de Tweede Kamer te sluiten, heeft de voorzitter, de heer Kortenhorst, een rede ge houden, waarin hij 'n afscheids- en dankwoord sprak tot die le den, die zich niet meer beschik baar hebben gesteld voor de aan vaarding van 'n nieuw mandaat. In volgorde van de tijdsduur, dat zij deel uitmaakten van dit college, zijn dat de heren dr. J. Schouten met bijna 38 dienstja ren, Chr. van den Heuvel met bijna 34 jaren, J. Schilthuis met 23 jaren, Chr. J. M. Mol met 10 jaren, J. Stapelkamp met 10 ja ren, Th. S. J. Hooij met 10 jaren, mr. W. F. E. baron van der Feltz met 10 jaren en prof. dr. W. L. Lemaire met 4 dienstjaren. Spreker gaf de scheidenden de verzekering, dat zij, elk op zijn eigen terrein, zich trouwe leden der Staten-Generaal hebben ge toond. De voorzitter verinnerde ver volgens er aan, dat de kamer ge durende de vierjarige parlemen taire periode, die wordt afgeslo ten, 1114 wetsontwerpen heeft behandeld. Het is tekenend voor de in het algemeen gesproken goede samenwerking tussen re gering en kamer, zo voegde hij hieraan toe, dat slechts 30 maal over een wetsontwerp hoofdelijk moest worden gestemd en dat slechts één maal een wetsont werp geen meerderheid in dit college kon verwerven. Dat was de huurwet. In 21 gevallen trok het thans nog aan het bewind zijnde kabinet wetsontwerpen in doch hiervan werden er 11 reeds kort na zijn optreden ingetrok ken en slechts 10 later. De Kamer kwam 358 maal in dagvergadering en 122 maal in avondvergadering bijeen. VOORLOPIGE REGELING VOOR HET AFBETALINGS SYSTEEM. Zonder hoofdelijke stemming heeft donderdag de Eerste Kamer een wetsontwerp aangenomen houdende de tijdelijke regeling inzake de afbetalingsovereen komsten. Deze wet geeft aan de minister van Economische Za ken de bevoegdheid voorschrif ten te geven over de omvang van de eerste betaling en over de lengte van de afbetalingsperiode. Minister Zijlstra zal de hem toe gekende faciliteiten onmiddel lijk gaan hanteren zonder eerst een advies van de SER af te wachten. Over latere voorschrif ten zal de SER wel advies indie nen. Dit alles zal gebeuren tot dat een definitieve regeling van het afbetalingswezen zal zijn in gesteld. Minister Zijlstra verklaarde, dat het niet in zijn bedoeling ligt het afbetalingssysteem zelf te bestrijden, doch alleen de uit wassen daarvan. VIJFMAAL DE HONDERDDUIZEND. No. 1479 maakte velen gelukkig. In de Staatsloterij is, zoals be kend, de honderdduizend geval len op lotnummer: 1479. Van het winnende lot werd een serie verkocht in 's-Graven- hage (door mevr. G. Harinck aan de Ruychrocklaan 8), te Am sterdam (door mevr. H. Rooy- aards, Singel 443, te Wagenin- gen (door Mevr. M. van Rooijen, Aug. Faliseweg 4, te Waalwijk (door mejuffrouw J. van Doo- ren, Grotestraat 194) en te Rot terdam (door de heer A. de Zwart, Noordmolenstraat 3). In Den Haag had mevrouw Harinck het winnende lot door geleverd aan haar debitante me vrouw Rijken-Mehlbaum, die 't aan verschillende personen had verkocht en wel in coupures van een half en een kwart lot, twee tientjes en een twintigje. Méj. Van Dooren in Waalwijk had het lot geheel in kleine ge deelten, tientjes en twintigjes aan haar cliënten geleverd. In Rotterdam was de heer Alex de Haas voor de tweede keer in enkele jaren tijds zo gelukkig, dat de hoofdprijs in zijn collec tie .viel. Een kwart er van is te recht gekomen bij de verkeers politie; de rest van het lot was in de vorm van tientjes en twin tigjes aan particulieren verkocht. Mevrouw Van Rooyen in Wa- geningen heeft in de vier jaar dat zij collectrice is, wel meer malen een hoge prijs zien vallen onder haar cliëntèle, maar de honderdduizend was er tot van daag nooit bij. Een clubje van twintig mensen heeft hier het gelukkige lot in zijn geheel ge kocht. Mevr. H. Rooyaards-Terbeek, die haar kantoor heeft in „een van de gekste huisjes van Am sterdam", zoals ze zelf zegt, na melijk in een uit driehoekige ka mertjes bestaand, smal, eeuwen oud grachtenhuis, even voorbij de Heiligeweg aan 't Singel 443, kan haar oude klanten blij ma ken. De 100.000, die bij haar op nr. D 1479 gevallen is, komt voornamelijk terecht bij clubjes van kantoor- en winkelbedien den uit de buurt, die al jaren bij haar spelen. Er is één kwartlot onder, terwijl de rest verdeeld is in tientjes en twintigjes. Al eer der waren er bij mevrouw Rooy- aards in deze loterij prijsjes van 5000 en 1000 gevailen. Zij had al tegen haar klanten gezegd „Als het eenmaal begint, zul je eens wat zien", en zij heeft nu geliik gekregen ook. Een kwart eeuw is mevrouw Rooyaards collectrice en heeft in die vijfentwintig jaar nog eens een keer de ton mogen uitdelen. PRINS NAAR STOCKHOLM. Prins Bernhard is zaterdag morgen per vliegtuig naar Stock holm vertrokken om daar in zijn kwaliteit van president van de Internationale Hippische Fede ratie (FEI) de Olympische rui- terwedstrijden bij te wonen. De Prins zal tijdens zijn verblijf in Stockholm, dat tot 18 juni zal duren, ziin intrek nemen in het koninklijk paleis. VLEESPRIJS ZAL NIET DALEN Volgens voorzitter Van der Eijk van de Algemene Neder landse Slagershond is een voor name oorzaak van de stijging van de vleesprijzen in Nederiand de te grote uitvoer van vlees. Hij zei dit in Dordrecht. Ernstige po gingen worden nu aangewend om maatregelen te nemen die de prijzen tot staan zullen brengen. Het Bedrijfschap voor vee 'en vlees weigerde echter tot dusver de export af te remmen, zo be toogde de voorzitter verder, die het onaanvaardbaar noemde dat de slager de prijsstijging moet opvangen. De voorzitter gaf als zijn oordeel te kennen, dat de toekomst stellig geen prijsdaling zal brengen, omdat de verhoging van lonen en salarissen de vraag naar vlees nog zal doen toene men. HET BEZOEK VAN TITO AAN RUSLAND EN SOEKARNO. De ontvangst die Tito, de maarschalk van Joege-SIavië, in Moskou ten deel valt, is over weldigend. De man die eens de Kominform de rug toekeerde, wordt begroet als de beste en warmste vriend. Alles is verge ten en vergeven Tito redevoerde en zeide dat geen enkel probleem tussen de beide landen bestaat, dat niet opgelost is of kan worden; en op een andere plaats: Moskou en Belgrado spreken eenzelfde taal. In Amerika is men niets ge sticht over de houding van Tito en zijn avances in de richting van de Sovjets. President Eisen hower heeft al gezegd dat de steun aan Joego-Slavië opnieuw bekeken zal moeten worden en verschillende congresleden heb ben al voorgesteld om de gehele steun aan dit land te schrappen. Ja, zo gaat het en zo zal het gaan met vriend Soekarno, die men heeft overladen met over dreven huldebetuigingen, met hulp- en steunbeloften" zowel in Amerika als in Canada, welks premier hem alle sukses toe wenste om z'n idealen zo spoe dig mogelijk te verwezenlijken. Zeker, Soekarno vertegenwoor digt een rijk land, waar veel te halen valt, maar als hij eenmaal in Moskou geweest is, wat zal er dan van de vriendschap overblij ven. Indonesië is al begonnen met leverantie van rubber, olie en tin aan rood China, waar op een zwaar embargo ligt. Wat zal Amerika daarvan zeggen Het zal zich tenslotte toch te vreden moeten stellen met de vriendschap van 't Westen, als het dit ondertussen niet te veel heeft afgestoten; zie maar naar Nederland EISENHOWER OPNIEUW IN ZIEKENHUIS. Amerika is vrijdag opnieuw opgeschrikt door het bericht, dat president Eisenhower in het Walter Reed-hospitaal te Was hington is opgenomen, nadat hij gedurende de nacht ziek gewor den was. Hij lijdt aan een ont steking van het onderste ge deelte van de dunne darm, die een verstopping heeft veroor zaakt. Volgens de perschef van het Witte Huis staat zijn ziekte niet in verband met de hartaan val, die hij vorig jaar september kreeg. Dit was in het hospitaal geconstateerd, nadat de presi dent tweemaal een nauwkeurig onderzoek had ondergaan, waar bij elektro-cardiogrammen wa ren gemaakt. Uit voorzorg zijn vier specialisten, onder wie ook de hartspecialist dr. Dudley White, naar Washington ontbo den. Na onderzoek is besloten dat de president een operatie zal moeten ondergaan. Met een Superconstellation van de „Deutsche Lufthansa" is kanselier Adenauer van We^t- Duitsland vrijdagavond naar "de Verenigde Staten vertrokken. Hij wordt vergezeld door staatsse cretaris prof. Hallstein, maar met door zijn minister van bui tenlandse zaken, dr von Brenta- no. Volgens welingelichte krin gen te Bonn is de verhouding tussen Adenauer en von Brenta- no op het ogenblik nogal ge spannen. BRIEVEN AAN EISENHOWER, EDEN, MOLLET EN SEGNI. Premier Boelganin heeft erbij president Eisenhower op aange drongen de omvang van de Ame rikaanse strijdkrachten naar het voorbeeld van Rusland te ver minderen. Dit hebben diploma tieke woordvoerders in Washing ton meegedeeld. Het verzoek van Boelganin zou zijn vervat in de persoonlijke brief, die vrijdag op liet Witte Huis werd afgeleverd. Ook premier Eden van Éngeland premier Mollet van Frankrijk en premier Segni van Italië hebben vrijdag een brief van Boelganin ontvangen met ongeveer dezelf de inhoud. Kanselier Adenauer van West-Duitsland kreeg van de Sovjets een diplomatieke no ta, die onder meer een afschrift bevatte van Boelganins brief. ERABANT VRAAGT BETERE WEGEN. De Kamers van Koophandel en Fabrieken in Noord-Brabant hebben in een adres aan de mi nister van Verkeer en Water staat aangedrongen op verbete ring zonder uitstel van de ver keerswegen in Noord-Brabant. Zoals bekend heeft enige tijd ge leden een KVP-commissie 'n rap port hierover uitgebracht waar in eveneens wordt aangedrongen o]i snelle verbetering. In het adres stellen de Kamers dat verwacht mag worden dat 't verkeer in,Noord-Brabant in vijf jaar verdubbelen zal. De hoofd verbindingswegen Bergen op Zoom-Breda-Tilburg-Den Bosch- Grave en Den Bosch-Eindhoven- Valkenswaard-Bergeijk hebben thans een capaciteit van vier a zesduizend auto's per dag. Over vijf jaar zal dit vijftienduizend moeten zijn, daar de wegen nu reeds overbelast zijn. Als directe maatregelen vra gen de Kamers op de wegen Ber gen op Zoom-Roosendaal-Breda, Tilburg-Vught, Den Bosch-Gra- ve, Vught-Best, Eindhoven-Val- kenswaard-Belgische grens de fietspaden buiten de bomen te brengen. Deze noodoplossing zal de capaciteit van de wegen met 30 tot 50 percent opvoeren, ter wijl het aantal verkeersongeluk ken, waarvan fietsers het slacht offer worden, aanzienlijk ver minderd zal worden. De kosten van verbetering aan de ongeveer 120 kilometer lange wreg. die op deze wijze verbreed zou worden, zouden twaalf mil joen gulden bedragen. Afgezien van deze noodoplossing blijven de Kamers aandringen op goede vierbaanswegen op de genoem de Trajecten. Op 24 juni a.s. zal de wimpel wedstrijd plaats hebben tussen de superieure muziekgezelschap pen uit de provincie Noord-Bra bant, aangesloten bij de R.K. Diocesane Bonden van Harmo nie- en Fanfaregezelschappen van 's-Bosch en Breda. Dit superieure concours wordt gehouden in de grote concerttent van de „Mento" te Oosterhout en vangt aan om half drie. Déze wedstrijd gaat om de wisselwim pel, die in 1953 beschikbaar is gesteld door de Commissaris van de Koningin in de provincie N. Brabant, prof. dr. J. E. de Quay. Er wordt aan deelgenomen door de fanfares Philharmonic te Leende en De Vooruitgang te Stiphout en door de harmonieën Concordia te Loonopzand, Les Echos de Dorplein te Budcl en Musis Sacrum te Dongen. De wimpel is in 1953 het eerst behaald door Concordia te Loon opzand. Dit is een extra zwaar con cours. De deelnemende vereni gingen moeten een concertpro gramma indienen van zes num mers, en op de dag der uitvoe ring wijst de jury, die bestaat uit de heren H. Badengs te Bilt- hoven, Gijsb. Nieuwland te Rot terdam en Jos de Klerk te Haar lem, twee nummers aan, die de verenigingen moeten ten gehore brengen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5