Waalwijkse en [Langstraatse Courant BINNEN- EN BUITENLAND „Zij,, dit nitt Ketyeten. woxdtK DE WERELD ROND Oorlogsinvaliden met vakantie in Lavarone. GEEN MEDELIJDEN MEDELEVEN EEN MENS LAAT GEEN MENSEN HONGER LIJDEN. BIJ EXAMENS GEEN TOBBERS ACHTER HET STUUR Met „tobbers achter 't stuur'' worden hier geen beunhazen bedoeld, maar zij, die hun zorgen niet buiten de auto kunnen hou den. VRIJDAG 15 JUNI 1956 Uitgever Waalwijk» Stoomdrukkerij Aatooa T leien Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO \MHEÏ ZUIDEN 79e JAARGANG No. 47 Abonnement 19 cent per week i 2.45 per kwartaal f 2.7Q franco p. p. Advertentieprlji IQ cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. BureauxGROTESTRAAT 2»5, WAALWIJK TEL. 2621 Dr van BEURDEN STRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. 2MX, OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO' I Toen wij enkele weken geleden zo'n pakkend stukje over Moe derdag schreven, wisten wij dek sels goed dat wij daarmee tevens vastzaten aan Vaderdag, want moe der wel en vader niet, dat is er bij ons nooit bij geweest. Bovendien kan vader, hoe flink en uit de klui ten gewassen hij overigens ook mo ge zijn, best een opkikkertje van ons gebruiken. Ten slotte zijn het bij het Nederlands elftal de men tale injecties vlak voor de wed strijd die het 'm doen. Als men de spelers uit de bus ziet komen, die hen naar het stadion brengt, dan denkt men te doen te hebben met een kaartclub, zó stram en luste loos lopen ze erbij en men vraagt zich af wat ze eigenlijk willen. Maar als ze vijf minuten voor de aanvang van de wedstrijd in hun oranje tricots uit de duistere cata comben onder het stadion te voor schijn komen, dan herkent ge deze klaverjassers niet meer, vrienden. Dan betreden ze briesend en sprin gend de groene grasmat, links en rechts om zich heen trappelend, bal of geen bal. Op dat ogenblik houdt men zijn hart vast voor de tegenstander. Maar wat is er in tussen gebeurd in die betonnen bunkers onder de arena? Heeft men de mannen schoenen aan laten trek ken, die te klein zijn of waarvan de spijkertjes, zodra zij op de volle voet gaan staan, hun in de voetzo len prikken? Of heeft men hen ge ïnjecteerd met een trapserum, waar door ze gaan schoppen tegen alles wat in de buurt komt? Niets van dat alles, vrienden. Er is alleen maar een hartig woordje gespro ken, en daarna hebben ze het. Meestal niet voor lang, maar toch net voldoende om de tegenstander ontzag in te boezemen. En zo is het eigenlijk ook min of meer met vader. Het hele jaar door vraagt ge u af: is deze man nu het hoofd van het gezin of is hij het niet? Zo op het eerste ge zicht bent ge bereid hier bevesti gend op te antwoorden, want dag in dag uit ziet ge hem ploeteren en zwoegen om voor zich zelf en de zijnen de tafel gedekt te krij gen. Wekelijks of maandelijks brengt hij 'n zak met geld thuis, harkt de tuin, schildert de keuken kastjes, plakt fietsbanden en zet zijn handtekening onder het (naar waarheid) ingevulde belastingbil jet. Uit dit alles maakt ge op: deze man is iets, hij is er niet zo maar. Zijn physieke activiteiten zijn van dien aard, dat hij wel degelijk een plaats inneemt in het huiselijk en maatschappelijk leven. Als iemand u zegt: dat is de baas, dan zegt ge: mooi; want het heeft er inderdaad alle schijn van. HEERLIJK OM TE ROKEN VOORNAAM OM TE PRESENTEREN Maar als we het leven nu even gaan vergelijken met het voetbal spel (en waarom zouden we dat niet doen!), dan zien we dat de physiek sterkere in een voetbal wedstrijd lang niet altijd wint. Hij mag dan door veel „Sturm und Drang" de vijand danig in 't nauw brengen, het zijn ten slotte de fijne technische kneepjes die tot doel punten leiden. En, vrienden, in techniek en taktiek is moeder heel wat meer mans. Voordat vader het weet is het 01. Ze beheerst het fijne tik-tak-spelletje tot in de fi nesses en men weet nooit wat voor charge ze nu weer in de zin heeft. Vader niet, hij is net het Neder lands elftal, recht op het doel af, zonder veel vieren en vijven, rang: goal! (11). Passes recht door het midden, hoge ballen, vuurpijlen soms. Spectaculair. Gejuich van al le kanten, maar pas op! Daar is moeder weer terug met geraffi neerd driehoeksspel. Ze houdt de bal laag langs de grond, met rag fijne passjes alsmaar in de breedte stuurt ze vader van het kastje naar de muur. Vader probeert het met een sliding, maar juist als hij op zijn achterste gaat zitten, rukt een nieuw, schijnbaar achteloos pass je de verdediging verder uiteen. Va der stormt uit zijn doel, geprikkeld door al dat heen en weer gepingel. Met een vervaarlijke sprong duikt hij op moeders schoen, maar een fractie van een seconde vroeger heeft moeder een weergaloze voet beweging gemaakt en tergend lang zaam rolt de bal in het doel (12). Moeder begint er nu schik in te krijgen en meteen na de aftrap is ze al weer terug, nu over links, terwijl vader rechts staat uit te kijken- Hij komt aanstormen, juist als moeder uithaalt voor een schot, even binnen de 16-meter lijn. Slechts door middel van ongeoor loofd aanvallen weet hij een doel punt te voorkomen. Dit kost hem natuurlijk een strafschop in de vorm van de onlangs opgenomen wetsbepaling, dat de vrouw gelijke rechten heeft als de man. Met een hard en strak schot maakt moeder er 13 van. En zo is de ruststand nu met deze Vaderdag op zondag a.s. Niet bijs ter florissant dus, maar toch ook weer niet zo, dat ge het hoofd moet laten hangen. Er is in de tweede helft nog van alles mogelijk. Zoek het echter niet te veel in het spec taculaire, daarmee sorteert ge te gen de sterke defensie van moeder geen effect. De vrouw van van daag is anders dan uit die uit de tijd van Karei de Stoute. En dan plaatsen! Plaatsen en nog eens plaatsen! Dat gesjouw achter die bal is allemaal nutteloos energie verbruik. Rustig het veld overzien en de bal altijd in de vrije ruimte plaatsen, zodat ge direct de aanval kunt voortzetten. En de bal ook niet te lang bij u houden, dat houdt het spel op en ge geeft de verde diging de tijd om de meest gun stige positie in te nemen. En ten slotte moet ge fair en opbouwend fpel te zien geven, niet dat hots- :notse knallen en knoerten. Als ge dit symbolische voetbal spel zo aanpakt, dan zal moeder de eerste zijn die met bloemen op het veld komt (want ze houdt van in telligent en technisch knap spel), en misschien nog wel met méér a.s. zondag. En uw kinderen zullen evenals de traditionele Blauw-Wit- jongens een erehaag vormen, want het Nederlands elftal ligt hun bij zonder na aan het hart, En als ge dan zondag in de half time in uw feestelijk versierde va- derstoel zit, terwijl de uwen glun derend om u heen zitten, dan zult ge bij u zelf met de kriebel in uw keel vaststellen, dat ge nog nim mer zo'n verdraaid prettige wed strijd hebt gespeeld als tegen moe der. En maandag komt ge fris en mon ter voor de tweede helft op 't veld, waar moeder al bezig is wat tech nisch showwerk weg te geven met gehaktballetjes, trekballetjes en 't doodmaken van ballen die hoog uit de lucht komen (want die laait - ste verwacht ze toch nog ergens van u). Laat u niet in de luren leg gen door dit perfecte professiona lisme en blijf kalm. Ten slotte dit: zoek het eens in moeders zwakke zijde! De links half is niet zo goed als ge wel denkt. 13 is nog lang geen hopeloze stand! In het prachtig gelegen Grand Hotel „Astoria" iri Lava rone (It. Alpen) genieten dertig ernstige oorlogsinvaliden uit ons land van een onvergetelijke vakantie. En die vakantie is mogel ijk gemaakt door het werk van de stichting „Moveo" wier devies (Moveo Ik beweeg) 'is afgeleid van de beginlett ers van haar naam„Meer Ont spanning Voor Ernstige Oorlogsgewonden". Er is een tijd geweest, waarin de Nederlandse oorlogsgewonden vreesden, te gaan behoren tot de vergeten groepen. Het spook beeld van de armoelijdenden, ver waarloosden, verminkten, dat zovele landen te zien gaven, doemde voor hun ogen op. Maai de Nederlandse regering heeft dit beeld verjaagd. Wat zij ech ter niet kon doen, deze vermink ten het gevoel geven dat zij vol ledig deel uitmaakten van de maatschappij, dat heeft de stich ting Moveo gedaan. Het was de bekende publicist en radiospreker Jan Goderie, die de stoot gaf tot het werk van de Moveo. Het was zijn neef Cor Goderie uit Roosendaal, die als districtscommissaris voor Noord- Brabant een der drijvende krach ten is geworden van het Moveo- werk en die deze buitenlandse reizen heeft georganiseerd. Het was het derde lid van de Gode- rie-familie, Pierre Goderie, die als directeur van de Buhoma (Buitenlandse Hotel Maatschap pij) nu reeds drie jaren achter een een van zijn hotels afstond om daar een groep van dertig ernstig verminkten gastvrij te ontvangen. In 1954 was dat Ho tel Kulm-Kurhaus te Adelboden, in 1955 Gasthof „Zilltertal" in Mayrhofen (Oostenrijks Tirol) en thans was het de Hollandse staf van Grand Hotel „Astoria" in Lavarone, zo prachtig gelegen in het gebied der Italiaanse Al pen, die gereed stond om de Mo- veo-groep van invaliden en auto eigenaars, die hun wagens voor deze „tiendaagse veldtocht" ter beschikking stelden, te begroe ten. „Medelijden hebben we niet nodig", zei ons een van de inva liden, „maar dit is een blijk van medeleven en daar kunnen we niet buiten". Er is slechts één mening on der alle deelnemers aan deze prachtige tocht: „Moveo kunnen we niet meer missen". Er zijn er onder deze mensen die nog nooit een voet over de grens hebben "ezet, die aan de kleine kring rond hun woning gebonden zou den zijn, als Moveo daar niet was om hen mee te nemen voor autotochten, naar wedstrijden en voorstellingen. Niet alleen overheidsinstanties hebben zich doen vertegenwoor digen in de stichting „Moveo", de KNAC zit er in en de ANWB, het Roode Kruis en de Maat schappij voor Nijverheid en Handel. HET TIENDAAGSE SPROOKJE De hele Moveo-colonne startte vanuit Nijmegen, trok via Darm stadt en Mayrhofen naar Lava rone. Daar betrokken de gasten hun kamers, die uitzien op het schilderachtige Lago di Lavaro ne met als achtergrond de blau wende omtrekken van een in drukwekkende Alpenketen. Van hieruit maken ze tochten door de omgeving, waarbij zij elkan der assisteren en twee Roode Kruis-vrijwilligers en een We genwachter hulp verlenen. Al deze mensen offeren er hun va kanties aan op, en dat geldt ook voor een deel der automobilis ten. Maar praat hun niet van een „offer", want allen zijn het er over eens, dat Moveo hun jlc kans gegeven heeft iets te doen, iets te zijn voor hun medemen sen, en dat dit werk hen inner lijk heeft verrijkt Straks gaan ze een prachtige tocht maken door de woeste schoonheid van de Dolomieten. Een andere dag staat een auto tocht langs de onbeschrijfelijke pracht van het Gardameer op 't programma. En ze zullen Vene tië bezoeken en zich in de gon del laten varen door het Canal Grande, onder de Brug der Zuch ten door, zij wier leven één droe ve zucht zou zijn, als de naasten liefde niet een weg had gevon den om hun leed te verzachten. En dat is de grondtoon van hun aller gesprekken. We zitten te praten met een ernstig ver minkte, die genotvol zijn „capu- cino" drinkt en ons vertelt, dat dit voor het eerst van zijn leven is, dat hij over de grenzen van zijn land kwam. „En hoe hebt u 't gevonden?" vragen we, „die tocht door de bergpassenhoe vindt u het hier?" en we maken 'n gebaar naar de horizon, waar de om trekken der bergen zich blauwig beginnen te verhullen in de avondnevel. Er komt geen antwoord. En als we van terzij een blik wagen naar dat gezicht, waarin de ogen staren naar de schoonheid rond om, begrijpen we dat dit zwijgen méér zegt dan woorden U, die recht van lijf en leden, zonder zorgen door dit leven gaat, willen we alleen nog opge ven 't adres, waar u alles te we ten kunt komen over het prach tig, onmisbare werk van Moveo: Bleyenburg 38, 's-Gravenhage. OPERATIE VAN IKE GESLAAGD. Over 6 weken weer aan het werk. Amerika herademt nadat uit Washington het bericht gekomen is, dat de spoedoperatie van presi dent Eisenhower volledig geslaagd is en dat Eisenhower's toestand „uitstekend" is. De behandelende artsen besloten zaterdagnacht tot deze operatie, om de geconstateer de verstopping in de dunne darm weg te nemen. Nadat gebleken was dat de operatie bevredigende re sultaten had gehad, vertelden de vier chirurgen, dat Eisenhower waarschijnlijk ongeveer twee we ken in het ziekenhuis zou moeten blijven en dat hij binnen vier tot zes weken weer volledig aan het werk kan gaan. Zij maakten ook bekend dat hij zich bij de presi dentsverkiezingen in november weer herkiesbaar kon stellen. Maar ondanks de optimistische reacties op deze goede berichten maakt zich toch een lichte bezorgdheid voelbaar, of de 65-jarige Eisenho wer na alle nodig gebleken medi sche bemoeiingen in november wel de man is, op wie Amerika voor de eerstvolgende vier jaar kan reke nen. TWEEDE AANVAL OP HET HONGERFRONT. De Anti-Hongercampagne ont wikkelt zich geheel volgens plan. De resultaten van de eerste start waren zo groot, dat nu reeds aan 40.000 kinderen en 10.000 moeders op Korea één jaar lang melk wordt uitgedeeld, in sa menwerking met UNICEF, het Kindernoodfonds der Verenigde Naties. Dit danken zij aan de edelmoedigheid der Nederlan ders, die niemand gebrek kun nen zien lijden. Wij staan thans op hel punt, een nieuwe doorbraak in het hongerfront te forceren. Dank zij de medewerking van het bak- kersgilde, dal in de week van 18 tot 24 juni a.s. overal in Neder land „papieren witjes" zal aan bieden. Een „papieren witje" kost slechts 25 cent, 'n kwartje met een machtig, mensen-red dend effect, daar het de Bond zonder Naam in staat stelt, één maand lang ergens ter wereld 'n hongerlijdend kind of moeder van melk te voorzien. Zonder aarzelipg zetten wij ons anti-honger-offensief door, ook al lijkt de taak oneindig bij een hongerlijdende menigte van 1.250.000.000 medemensen. Van Nederland uit zal het geweten der mensheid worden wakker geschud. Nederland grijpt de koe bij de horens en geeft aan de ge hele wereld een voorbeeld van pfaktische naastenliefde. Met al ler medewerking en hulp zullen wij verdere honderdduizenden, ja zelfs miljoenen hongerlijders overal ter wereld soulaas kun nen brengen. Helpt dus mee de Anti-Hongerweek tot een sukses te maken. NU... KRIJGT U DE KANS Om iets te doen voor de 1250 miljoen mensen, die honger lij denVan 18 tot 24 juni wordt in het kader van de Anti-Hon gercampagneeen Anti-Hon gerweek doorgevoerd. In die week kunt U bij al Uw bakkers vragen (naar„het papieren witje" van de Anti- HongercampagneDit „pa pieren witje" is een op papier getekend broodjeDit is nu eens een broodje, dat u zelf niet kunt opetenU koopt het om de honger van 1250 miljoen me demensen te helpen stillen. Het papieren witje" kost 25 cent Met de opbrengst van elk „pa pieren witje" kunnen wij leen maand lang melk verschaffen aan een kind of moederdie honger lijdt. Doe mee aan de Anti-Hongerweek van 18 tot 24 juniVraag bij uw bakker naar het „papieren witje" van de Anti-Hongercampagne. spelen zenuwen een grote rol. Een beheerst examen doet U met Mijnhardt's Zenuwtabletten WAT M|jnhARpI^AKT ISSUED WEDEROPBOUW PRAKTISCH BEËINDIGD. De wederopbouw kan, materieel gezien praktisch beëindigd be schouwd worden. Slechts in en kele plaatsen, waar zich bijzon dere moeilijkheden of problemen voor doen, is de herbouw van de getroffen kernen nog niet vol tooid Rotterdam, Den Haag Be- zuidenhout en Den Helder. Ter bespoediging van de af doening van alle herbouw- en herstelgevallen werd het uitbe talen van renten op de inschrij vingen in het Grootboek vaij de Wederopbouw alsmede het ver lenen van de financiële facilitei ten voor herbouw nagenoeg ge heel stopgezet. Maatregelen werden getroffen om de administratieve afwikke ling van de schadegevallen waar in het herstel of de herbouw in feite reeds heeft plaats gehad, te bespoedigen. Er is thans 'n voor sprong op het afwikkelingssche ma, dat voorziet in egn algehel j administratieve afdoening van de schadegevallen in 1959. Het herstel van de 450.000 be schadigde woningen is materieel geheel geschied. Tegenover bijna 100.000 ver woeste woningen staan thans nog ca. 8000 gevallen, waarin be langhebbenden hun grootboek inschrijvingen nog niet hebben besteed. De woningbouw als zodanig is daardoor evenwel niet vertraagd.; sinds de bevrijding kwamen in totaal 447.000 nieuwe woningen gereed. Van de 7132 geregistreerde vernielde boerderijen waren eind 1955 6435 herbouwd. Met het ge reed komen van 333 boerderijen, die op die datum in aanbouw waren, zal de herbouw van boer derijen beëindigd zijn. Herbouw woningen waters noodramp nagenoeg gereed. Het aantal verwoeste, gesloop te of nog te slopen woningen (krotten) bedraagt 3755. Afge zien van de gevallen waarin ont heffing van hestedingsplicht ver leend werd, kan gezegd worden, dat de herbouw van deze panden nagenoeg gereed is. Tot 1 jan. 1956 werd goedkeuring verleend voor de bouw van 3444 wonin gen en bedrijfspanden. In 65% van de particuliere schadegevallen werd .reeds een definitieve financiering afgege ven. Van de 582 vernielde boerde rijen waren op 1 jan. 1956 254 herbouwd208 waren aanbe steed of in aanbouw; in 50 ge vallen was de aanbesteding voorbereid. In 80% van de schadegevallen is de herbouw definitief gere geld. KRTJGT DEN HAAG 'N GROOT HOTEL VOOR DIPLOMATEN Een luxe-hotel met 200 bedden in 130 kamers met badkamers, aansluitend op de Willemspark flat in het hart van Den Haag, hoopt de N.V. Ned. Ver. Hotels van L. van Sterkenburg tegen eind 1958 verwezenlijkt te heb ben. Het hotel zal een congreszaal voor 1000 personen, een restau rant voor 200 personen, drie za len van elk 360 zitplaatsen, een snackbar, ontbijtzaal, twee keu kens, een bar, een winkelgalerij, een ondergrondse garage voor ruim honderd wagens, saunaba den, schoonheidssalons en een kliniek voor fysische terapie om vatten. In het flatgebouw huist op het ogenblik het ministerie voor so ciale zaken en volksgezondheid, dat o]) 28 september 1955 de huur opgezegd kreeg. Op 28 sep tember 1958 zou theoretisch ge sproken het ministerie moeten verhuizen. Het Majestueus hotel zal, met het in goede staat brengen van 63 serviceflats, de bouw van een overdekte winkelgalerij en de ondergrondse garages op de toe komstige binnenplaats, ruim zes miljoen gulden kosten. De flats zullen in het bijzon der bedoeld zijn om in Den Haag verblijvende diplomaten en hun families onderdak te bieden. A.N.W.B. WAARSCHUWT NL-plaat verplicht bij autoreis naar buitenland. Het is de ANWB gebleken dat de Belgische autoriteiten de laat ste dagen een strenge controle uitvoeren op de aanwezigheid van een nationaliteitsplaat op buitenlandse motorvoertuigen. De Bond waarschuwt bestuur ders van auto's, motorrijwielen en scooters dan ook er zorg voor te dragen dat hun voertuig bij een reis naar het buitenland is voorzien van een NL-plaat, zo dat moeilijkheden aan de grens kunnen worden voorkomen. DRIE DODEN BIJ AUTO ONGELUK TE DORST. Maandagmorgen is in het St. Ignatiusziekenhuis te Breda het derde slachtoffer overleden van een ernstig auto-ongeluk, dat op de grens van de gemeente Dorst en Rijen zondagavond plaats ge vonden heeft. Dit derde slachtoffer is mevr. De Bruyn uit St. Jansteen, moe der uit een gezin van 12 kinde ren. Zij zat in de auto, die be stuurd werd door de heer J. Blommaart uit Lamswaarde. In deze auto zaten bovendien de ouders van dhr. Blommaart, het echtpaar P. Blommaart-Van der Kinderen eveneens uit Lams waarde. Het gezelschap was op bezoek geweest bij een zoon van het oude echtpaar in Limburg. Het ongeluk gebeurde om ca. tien uur in de avond, op het mo ment, dat een geweldige stortbui over de weg neerkletterde. Zo hevig was deze buit, dat de be stuurder alle uitzicht op de weg ontnomen werd, waardoor hij de macht over zijn stuur verloor en in volle vaart tegen een boom langs de weg opreed. De gevolgen waren verschrik kelijk; uit het wrak van de wa gen werden vier zwaar gewon den geborgen, van wie er één, mevr. Blommaart-Van der Kin deren, ter plaatse overleed; haar echtgenoot, dhr. P. Blommaart, overleed in het St. Ignatiuszie kenhuis te Breda in de nacht van het ongeluk. Ook de twee overige gewon den werden daarheen getrans porteerd. Van hen is mevrouw de Bruyn uit St. Jansteen in de loop van maandagmorgen over leden. De bestuurder van de auto, die Een tobbe vol zorgen Uit statistieken kan men wel nagaan, dat een bepaald percen tage van het aantal ongevallen te wijten is aan b.v. geen richting aangeven of aan het niet verle nen van voorrang. Men kan gerust aannemen, dat dit dikwijls de uiterlijke oor zaken zijn, maar dat het verzuim of de fout dieper ligt, namelijk bij de man zelf. Men zegt wel eens „onoplettendheid", doch de vraag rust dan: „onoplettend heid, maar waardoor?" „Door dat men niet geconcentreerd is" luidt het antwoord, maar dan zegt men met andere woorden eigenlijk hetzelfde. Onoplettendheid gaat terug op een bepaalde gedaclitengang, op een bepaalde gemoedstoestand. Het verkeer eist de volle man, zijn geest. Zijn aandacht mag al leen gericht zijn op de weg en de complicaties, die zich daar voor doen of kunnen voordoen. Zet daarom uw zakenzorgen opzij, zodra u in uw auto stapt, en pieker niet over de moeilijk heden, die u ondervonden heeft of die er straks te wachten staan. En wie met onenigheid (een kleine maar, natuurlijk) van buis gegaan is moet niet namok- ken maar zich voornemen straks een bloemetje te kopen en met een blij gezicht thuis te komen. (Publikatie Verbond voor Veilig Verkeer). een zware hersenschudding en een bovenbeenfractuur opliep, maakte het maandag i.l. naar omstandigheden tamelijk goed. De wagen werd geheel in el kaar gereden en is later per ta kelwagen weggesleept. ARGENTIJNSE REBELLEN LEIDERS TERECHTGESTELD. In totaal zijn tot. nu toe 38 personen 23 burgers en 15 mi litairen - doodgeschoten wegens hun aandeel in de mislukte Ar gentijnse opstand. Een kleine duizend rebellen werden gearres teerd. Zij zullen volgens de krijgswet worden berecht. On der de terechtgestelden zijn drie kolonels, twee kapiteins, drie luitenants en zeven onderofficie ren. Majoor Philippeaux die de op standige beweging in Santa Ro sa, de hoofdstad van de provin cie La Pampa heeft geleid, is aangehouden toen hij per auto naar het noorden trachtte te vluchten. In een rede te Buenos Aires heeft (president Aramburu ge zegd, dat de opstand slechts het werk van een kleine minderheid is geweest. Toen hij na zijn toe spraak op een balcon verscheen, juichten 50.000 mensen hem toe. Hoewel de staat van beleg nog voortduurt, is de toestand in Buenos Aires weer normaal. Vol gens militaire waarnemers is 't duidelijk dat de opstand geen enkele kans van slagen had. De rebellen konden niet rekenen op de steun van vloot of luchtmacht en in het leger waren het slechts onderofficieren en jonge officie ren die de opstand actief steun den. De leden van de vakbonden hielden zich afzijdig, hoewel men een groot deel van de arbeiders in de industriewijken van Bue nos Aires als een „Peronistische massa" beschouwt. TITO IN STALINGRAD Schouder aan schouder met de Sovjet-Unie. Volgens een uitzending van radio-Moskou, die in Londen is opgevangen, zou president Tito van Zuidslavië maandag in Sta lingrad in een toespraak o.a. het volgende gezegd hebben: „In oorlog zowel als in vrede moet Zuidslavië schouder aan schou der met de Sovjetunie opmar cheren naar het doel: de over winning van het socialisme".

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7