Waalwijkse en Langsiraatse Courant Spar-Groothandel Mol-Pauwels N.V. verhuisde van Nieuwkuik naar Den Bosch 1..;.7 pÏYr'-" mm Bureaux GROTESTRAAT 265, WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL TEL. 2662. Dr Vila BEURDENSTRAAT I. OPGERICHT 1271 TELEGR.-ADRES „ECHO" Prachtig resultaat van vrijwillige eensgezindheid Hij SPA! Cijfers mogen dan zeer nuchtere en onpersoonlijke din gen zijn, waarmee de mens, die aan de poëtische kant van het léven de voorkeur geeft, zich liever niet inlaat, van de andere kant is het toch ook zo, dat cijfers meer dan welk ander materiaal ook in staat zijn tot onze verbeelding te spre ken. Achter de koele zakelijkheid van het cijfer schuilen vaak boekdelen vol trots, vreugde, teleurstelling, doorzet tingsvermogen, verdriet en werklust. Het cijfer is het onbe wogen en toch sprekende gezicht van deze tijd, waarin het leven meer en meer bepaald wordt door efficiency en ratio nalisatie. Het cijfer is de kortste en meest illustratieve zin die men zich denken kan en is daardoor in deze dagen, waarin de mens met 24 uur per dag niet toekomt, het meest gezochte en welhaast belangrijkste uitdrukkingsmiddel geworden Of we ons over deze evolutie mogen verheugen, kunnen we hier in het midden laten, omdat dit tenslotte af hangt van de waarde die men aan de materie wil toekennen. SOMBERE CIJFERS. \\/"anneer men zich derhalve inzet als steno-kroniek schrijver van een organisatie i.e. de N.V. Sparcentrale, dan moet men al direct beginnen met het hanteren van cijfers. Wil men namelijk een goed begrip krijgen van doel, ontstaan, ontwikkeling en betekenis van De Spar voor de zelfstandige middenstand in de levensmiddelenbranche, dan moet men even een blik terug werpen op de situatie rond de jaren 1930. Nederland telde toen ongeveer 50.000 „kruideniers", waarvan een klein deel de besten tot een beperkte vorm van sa menwerking was gekomen in en kele „Inkoopverenigingen". Het merendeel echter vervulde naar eigen en vaak nogal gebrekkig inzicht zijn aandeel in de distri- buententaak. Zij versnipperden hun inkoop over 6, 7 of 8 gros siers, zodat een middelmatige groothandel in die jaren wel 800 'of 1000 „klanten" bediende met een gemiddelde ordergrootte van 18.Dat deze versnippering in hoge mate on-efficiënt was en de distributiekosten belangrijk vermeerderde, behoeft geen be toog. Daarnaast had de groot handel ook nog te kampen met zware credietproblemen. Wie veel en lang crediet gaf, hield de klanten. Drie maanden „gratis" crediet werd dus als normaal beschouwd. Daartoe moest de grossier bankgeld opnemen en... 'de rente in zijn prijzen calcule ren. Deze gang van zaken was oor zaak dat de groothandel met 10—-12% kosten werkte en véél te duur was. Dit had weer tot ge volg dat de winkeliers te duur inkochten en dus niet concurre rend kónden zijn. De reclame schoot er bij in, want daarvoor was doodeenvoudig geen geld. Maar het Grootwinkelbedrijf en Coöperatie konden op grond van hun efficiënte inkoop-, distribu tie- en verkooporganisatie wèl concurreren en wèl reclame ma ken. De zelfstandigen verloren hier door steeds meer terrein en in 1935 bedroeg de gemiddelde weekomzet van alle kruideniers in Nederland nog geen 140. In enkele provincies haalde deze omzet zelfs nauwelijks 70. BESCHEIDEN CIJFERS- Jn deze tijd publiceerde een jonge econoom (de latere prof! J. F. ten Doeschate) in het Weekblad voor de Groothandel een serie artikelen over de Ame rikaanse „Voluntary Chains", waarin zelfstandige grossiers en detaillisten in „Vrijwillig Filiaal Bedrijf" samenwerken. De eerste die hiertegen in 't geweer kwam was het Bestuur van de Neder landse Grossiersbond, dat hem verbood deze artikelenreeks voort te zetten, omdat men deze als vergift voor de groothandel be schouwde. Er was echter één man op wie dit vergift al diep had ingewerkt, niet dodelijk, maar juist active rend. Deze man was de heer A. J. M. van Well, een grossier uit Zoetermeer. Hij liet het nodige studiemateraal uit Amerika over komen, bestudeerde dit terdege en maakte plannen om dit sy steem aan de Nederlandse om standigheden aan te passen. Op een bijeenkomst, waarvoor hij 180 van zijn beste afnemers had uitgenodigd, zette hij zijn ideeën uiteen. De heer van Well sprak hier bijzonder klare taal. Hij ver klaarde ronduit, dat hij te duur was, te duur móest zijn door de irrationele werkwijze; dat hij bij een goede orderconcentratie en zonder „slepende credietlasten" véél goedkoper kon zijn; dat de basis voor goede inkopen goede verkoop is, en niet omgekeerd; dat er dus reclame moest worden gemaakt en dat er ook op dit ge bied in samenwerking betere mogelijkheden gevonden zouden kunnen worden dan de alleen staande kruidenier bezit. Ofschoon met de klomp was te voelen, dat de heer van Well de spijker precies op de kop sloeg, waren er van de 180 toch maar 16, die vertrouwen in hem stelden en besloten het te pro beren. Zo ging men in 1932 van start. Het merk „De Spar", waaronder de firma van Well al vroeger en kele zelfverpakte produkten had gebracht, kwam ook voor op het eerste simpele foldertje, waarop een paar, door geconcentreerde inkoop mogelijk gemaakte, rec lame-aanbiedingen stonden, en werd zo naam en embleem van de .jonge organisatie. Natuurlijk werd De Spar aan vankelijk becritiseerd, tegenge werkt en zelfs geboycot, zowel van groothandels- en kleinhan dels- als van fabrikantenzijde. Maar daarnaast vond zij ook aan hang en deze aanhang heeft het ten slotte gewonnen. Grossiers uit Nijmegen, Groningen, Pur- merend en andere plaatsen droe gen met hun winkeliersklanten de Spar-idee verder over Neder land uit. FLORISSANTE CIJFERS. Nu. 24 jaar later De Spar jubileert dus het volgend jaar omvat De Spar in Neder land 16 grossiers en 18 Spar-af- delingen met 2084 Sparwinke- liers. Ruim 8% van alle levens- middelenzaken in Nederland zijn Sparzaken, en deze 8% hebben samen ca. 15% van de nationale kruidenierswarenomzet. De groolhandelsomzetten van De Spar bedroegen in 1955 120.000.000.De gemiddelde weekomzet van alle zelfstandige kruideniers groot en klein - met inbegrip van de aangeslote nen bij een Vrijwillig Filiaalbe drijf, bedroeg over 1955 circa f 1200.Voor de zelfstandige Spar-winkeliers lag de gemiddel de weekomzet echter op 2000.- landelijk, en in het Zuiden van het land (Zeeland, Brabant en Limburg) zelfs op ca. 2600. per week. Het aantal „klanten" per winkel is voor alle zelfstan digen in Nederland ruim 110, maar voor de Spar-zaken ca. 170 en in het Zuiden zelfs ca. 200 Met de totale reclame-activitei ten van De Spar in Nederland is thans per jaar een bedrag van ca. 1.000.000.-— gemoeid. Per Sparwinkelier is dat een tientje per week, een half procent van de omzet. - - Zelfs tot ver over de grenzen is De Spar uitgegroeid. Ook in België, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk werden Spar-organisaties met eigen Spar-centrales opgericht. De op richting in Engeland zal nog dit jaar tot stand komen, terwijl ook onlangs een overeenkomst van. samenwerking tussen de Euro pese „Spar" en de Anierikaans- Canadese „Red White"-orga- nisaties werd gerealiseerd. Thans werken er bijna 25000 zelfstan dige kruideniers in zes landen onder het oorspronkelijke Ne derlandse Spar-embleem. Het streven van De Spar is om door steeds sterkere propaganda, betere concentratie, hogere in vesteringen, betere verkoopkun- de en beter bedrijfsbeheer te ko men lot een steeds sterkere po sitie, waarin de „klassieke" dis tributieketen van zelfstandige ondernemingen tegen alle con currentie bestand is. Of anders gezegd: De Spar-leden een super- bediening naar service, prijs en kwaliteit van de consu ment mogelijk te maken. Want het is ten slotte de consument die beslist. Hij vraagt niet naar bedrijfsvorm, doch naar kwali teit, gunstige prijzen en perfecte bediening. BASTION BRABANT-OOST. De aanleiding tot deze sum miere Spar-kroniek is de opening van de Spar-Groothan del Mol-Pauwels N.V. te 's-Her- togenbosch, welke dinsdag j.l. heeft plaats gehad. Iedereen in onze streek kent het bescheiden en uit vroeger ja ren daterend gebouwencomplex met de naam Mol-Pauwels te Nieuwkuik. Iedereen kent ook de daarbij behorende Spar-auto's die een vertrouwd onderdeel zijn geworden van ons hedendaagse verkeersbeeld. De ouderen onder onze lezers zullen zich ongetwij feld nog herinneren, dat deze grossierderij in 1908 door mevr. de weduwe H. L. van Mol-Pau- wels en haar zoon André v. Mol werd opgericht. En zij zullen ook weten, dat dit bedrijf door de moeilijkheden van de eerste we reldoorlog heen groeide naar een N.V., die op 25 augustus 1922 werd opgericht en waarvan de omzet lag rond de 334.000. Rond 1930 stond men echter weer voor moeilijke jaren, waar in de zelfstandige debiet verloor, de concurrentie toenam, de koopkracht afnam en het Groot winkelbedrijf en de Coöperatie steeds meer terrein wonnen. Ook de N.V. Mol-Pauwels zocht naar een mogelijkheid om over dit dieptepunt heen te geraken. In 1934 viel door het initiatief van de heer André van Mol de be slissing, die de grossierderij zou opstuwen tot een der grootste in den lande toetreden tot De Spar. Het begin was moeizaam en al- lerwege stuitte men op wanbe grip en zelfs tegenwerking. Toch bereikte men in dat jaar on danks de alom woedende crisis nog een omzet van 600.000, In 1939 had men op de 920 afne mers 50 Sparleden en een totaal omzet van 1.152.593.-. Het was de eerste maal dat men het mil joen overschreed. In de jaren 19381940 was de invloed van de Spar-gedachte duidelijk merkbaar. Door deze vrijwillige samenwerking op ba sis van wederzijds geloof en ver trouwen met behoud van volle dige zelfstandigheid daalden de kosten, nam de concurrentie kracht toe en steeg het orderge middelde. De oorlogsjaren maakten een normale ontwikkeling onmoge lijk en het enige wat men in de ze tijd kon doen was werken aan plannen om na de oorlog de voortzetting der ontwikkeling met kracht ter hand te nemen, Doordat het bedrijf in Nieuw kuik weinig schade geleden had, kon men de zaken na de oorlog direkt weer krachtig en met suk- ses gaan aanpakken. Om een ka beljauw te vangen, begreep men dat men een spierinkje zou moe ten uitwerpen, en men deed in de vorm van een intensieve rec lame. Dit versnelde de ontwikke ling aanzienlijk. De steeds gro tere reclameplannen en later de invoering van het spaarzegelsy- steem, hebben veel bijgedragen tot de bekendheid en populari- tiet van „De Spar" bij de consu ment. De samenwerking met de Spar-leden werd inniger. Het ge loof en vertrouwen groeiden en vele nieuwe leden traden toe. In 1950 besloot men met alle kracht de artikelen onder eigen Spar-merk te gebruiken om in de strijd tegen machtige concur renten sterker te staan. Daar naast echter wijdde men alle aan dacht aan de verwezenlijking van service op elk gebied, in terne rationalisatie, intensieve reclame, rationele voorraad, ver koop-planning en selecterende inkoop Hoezeer deze Spar-Groothan- is uitgegroeid moge weer blijken uit enke cijfers: in 1939 had men 920 afnemers (waaronder 50 Spar-leden) met een omzet van 1.15 miljoen, thans telt Brabant- Oost 168 Spar-leden met 'n oin- zet van 15.5 miljoen. De gemid delde weekomzet der Sparleden in Oost-Brabant bedraagt thans 2500.tegen een gemiddelde weekomzet der Nederlandse krui deniers in het algemeen van rond 1000.Deze cijfers be wijzen wat De Spar met haar leden bereikt. SYMBOOL. Door deze snelle ontwikkeling is de noodzaak voor 't thans in gebruik genomen nieuwe ge- houw ontstaan. Dit prachtige, moderne gebouwencomplex in Den Bosch, waarvan de eerste steen 21 jaar geleden in Nieuw kuik werd gelegd, is het symbool van wat bereikt werd door let terlijk en figuurlijk te bouwen aan het welzijn van de zelfstan dige kruideniers, die het, teza men met hun grossiers met groot sukses opnemen tegen de sterk ste concurrenten. Was het in de crisisjaren nog „nood", die tot samenwerking drong, thans is sukses de basis waarop vrijwil lige eensgezindheid wordt opge bracht. Het kantoorgebouw, dat ge heel los van het magazijn is op getrokken, heeft binnen geheel glazen wanden. Men vindt hier o.a. de zeer fraai ingerichte ver gaderzaal voor bijeenkomsten met het bestuur, de staf, de ver tegenwoordigers en voor perso- neelsbesprekingende kamers der beide directeuren, de heren J. G. van der Heijden en P. van Mol; en verder de administratie ve en organisatorische afdelin gen. Tijdens een maandag j.l. ge houden persconferentie werd door de diverse afdelingschefs een uitvoerige uiteenzetting ge geven van de werkwijze der on derscheiden afdelingen. De magazijnruimte bestaat uit 6 hallen met een totale lengte van 72 m., bij een breedte van 48 m. Alles is op perronhoogte, behalve de garages. Voor de aan voer der goederen is er 'n laad- perron van 72 m. met 9 aanvoer- plaatsen vlak bij de 9 secties, waarin het magazijn is verdeeld. Per week komen er ongeveer 300.000 tot 350.000 kg. aan de noordzijde binnen en per wreek gaat hetzelfde gewicht er aan de zuidzijde weer uit. Momenteel beschikt men nog gedeeltelijk over wagens met aanhangers met een totaal laadvermogen van 70.000 kg., doch in de naaste toe komst zullen dit uitsluitend trai lers worden. Deze trailers heb ben een dubbele aluminium wand ter bescherming tegen overmatige koude en warmte. Het gehele terrein beslaat on geveer 14.000 m2 en biedt alle gelegenheid tot uitbreiding waar toe de plannen reeds voorbereid worden, zodat men, wanneer de ze gerealiseerd zijn, zal beschik ken over 6552 m'2 opslagruimte. Bij de huidige snelle ontwik keling zal de grossiersomzet over 5 jaren ongeveer 25.000.000. bedragen. De toekomst biedt enerzijds vele grote mogelijkhe den, wanneer men bedenkt dat men in de komende 10 jaar mag rekenen op een miljoen nieuwe gezinsvestigingen; daarnaast is door de verhoogde koopkracht het verbruik van het „betere" artikel merkbaar, zodat men ook in die richting naar uitbreiding zal moeten streven, waarmee men ook reeds druk doende is, gezien de belangrijke assorti- 'mentsuitbreiding, vis (in 1955 werden in Sparzaken 600 diep vriescontainers geplaatst), ijs, fruit, en zelfs de verkoop van brood ligt in het verschiet. An derzijds doen zich ook moeilijk heden voor welk bedrijf dat voortdurend in ontwikkeling is heeft die niet inzake financie- ring en opleiding. Deze finan ciering betreft dan de nieuwe vestigingen. Men is dankbaar voor het vele goede dat door overheidsgaranties aan de diver se credietvormen is mogelijk ge maakt, doch deze zijn toch on voldoende. Men meent, dat het criterium, om voor B.Ü. en an dere credietvormen in aanmer king te komen, te sterk ligt bij het financiële fundament, dat de nieuwe ondernemer zelf te bie den heeft. Men acht 't gewenst, dat dit criterium meer verlegd wordt naar de betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en ervaring, want iemand met 10.000.ei gen kapitaal en onvoldoende be kwaamheid draagt een groter element van risico in zich dan de man, die het vak verstaat en in zijn werkkring geen kans gezien heeft enig geld te sparen. Oplos sing van dit probleem is in het raam van de commerciële samen: werking wel mogelijk, maar zij mag dan ook nooit uitgelegd worden als een bewuste beknot ting van de zelfstandigheid. Het is 'in dit geval immers een ge meenschappelijke poging om een belangrijk facet van de toekomst voor de zelfstandige kruidenier veilig te stellen. Overigens wordt deze toekomst nog door iets anders bedreigd, n.l. onvoldoende vakbekwaam heid. De bestaande generatie zal met de meest actuele ontwikke lingen in het vak vertrouwd ge maakt moeten worden. Dit kan in 't commerciële Spar-verband goed gebeuren en men treft hier voor dan ook afdoende maatre gelen. Vooral de jongeren zullen overtuigd moeten worden, dat veel algemene en met name te noemen gespecialiseerde kennis nodig is om in de toekomst als kruidenier te slagen. Wie zo een paar uur rondge doold heeft door dit biizonder fraaie nieuwe Spar-complex en zich heeft laten voorlichten dooi de meest deskundige lieden o~> het gebied van reclame en ver- koopleiding (resp. de heren Ver hoord.en den Dekker) en niet te verbeten door de heer H. Da niels, chef afdeling Reclame en Verkoopbevordering van de N. V. Sparcentrale te Amsterdam, die weet dat dit nieuwe gebouw van de N.V. Spar-Groothandel JVlol-Pauwels een grossierderij is die in staat is op de meest rati onele wijze de Sparleden van goederen te voorzien en die be schikt over een voortreffelijke en uitgekiende accomodatie voor het verlenen van de meest uitge breide service, die in het moder ne kruidenier sbedrijf onmis baar is. Een nieuwbouw dus, die de zelfstandige Spar-kruidenier in Oost-Brabant meer voorspoed en zi.in klanten meer voordeel zal brenpen. En aan beiden zij dit van har te gegund MASSALE RECEPTIE. Tijdens de opening dinsdag middag gaf ook de burge meester van Den Bosch blijk van zijn belangstelling. Hij noemde hét gebouw een sieraad voor „West" en wenste het bedrijf een steeds toenemend sukses. Overweldigend was de belang stelling, die men van alle zijden voor deze opening aan de dag legde. Ongetwijfeld waren er en kele honderden mensen bijeen om „Mol-Pauwels" geluk te wen sen. Als belangrijkste onderdeel van deze feestelijke opening was ongetwijfeld de aanbieding door de heer J. Hovenier uit Schijn- del van een imposant glas-in- loodraam (7 x 3 m), vervaardigd door Rien van der Pol uit Haar steeg. Dit raam is een gezamen lijk geschenk van alle Sparwin- keliers in Brabant-Oost. Het raam is boven de hoofdingang aangebracht. Het opschrifl luidt „Door Eendrachtig Samenwer ken Profiteren Allen Regelma tig" (DE SPAR). Twee vrouwen figuren beelden resp. uit de hoorn van overvloed en de maat schappij. Daarnaast treft men er in aan het symbool van de Han del (Mercurius) en van Sint Christoffel (patroon, van de han delsreizigers) Ook het geloof (vertrouwen in het systeem) wordt- in dit raam gesymboli seerd. Verder is ter linkerzijde de oude zaak in Nieuwkuik (het land van belofte) afgebeeld met het wapen van Nieuwkuik, ter wijl ter rechterzijde een afbeel ding van het nieuwe bedrijf is aangebracht met daaronder het wapen van Den Bosch. De heer A. van Well, president van de N.V. Sparcentrale te Am sterdam, schetste in grote trek ken het ontstaan, de ontwikke ling en de uitgroei van de afde ling Brabant-Oost. In het nieuwe bedrijf werken thans 102 mensen, die een om zet van 15 miljoen verwerken, tegenover 52 medewerkers in 1947, toen de omzet 3.4 miljoen bedroeg. Ra am& PASTOOR BEKKERS TE RAAMSDONKSVEER VIERT ZIJN 40-JARIG PRIESTER JUBILEUM. De ZeerEerw. Heer J. H. Bek kers, pastoor der parochie van O. L. Vr. Hemelvaart te Raams- donksveer herdenkt zondag 17 juni a.s. zijn 40-jarig priester- leest en z'n parochianen maken zich op Z.Eerw. op passende en feestelijke wijze te huldigen. De ze huldiging zal plaats hebben om 12 uur in het Henricus-ge- bouw. Pastoor Johannes Bekkers te Raamsdonksveer, geboren te St. Oedenrode 8 april 1891. Na de seminaries van het bisdom Den Bosch te St. Michielsgestel en Haaren doorlopen te hebben, op 17 juni 1916 in de St. Jan door Mgr. Diepen priester gewijd. Kapelaan te Blade! 1916-1921. Kapelaan te Tilburg (parochie Heuvel) 1921-1936. Pastoor te Raamsdonksveer 1 oktober 1936. Het feestprogramma is vastge steld als volgt: Algemene H. Communie voor alle parochianen. 16 uur: Afhalen van de jubila ris a. d. pastorie door bruidjes Plechtige Hoogmis, opgedra gen door de ZeerEerw. Heer J. Bekkers, pastoor-jubilaris, met assistentie van de WelEerw. He ren kapelaans P. J. A. v. Luvck en P. G. J. van Velthoyen. Gezongen wordt de Miss a in G van G. Casali door 't R.K. Kerk koor (directeur de heer J. Steen- hergen, organist de heer F. van Gerwen) met het Jongenskoor „Gloria Patri" (directeur: Eerw. Frater Raphaël). Feestredenaar: de ZeerEerw. Zeergel. Heer J. G. E. van Bus sel, voorheen kapelaan te Raams donksveer, thans professor aan het Groot Seminarie. 12 uur Officiële huldiging in het Henricusgebouw in tegen woordigheid van familieleden, genodigden en afgevaardigden van parochiële verenigingen. Wegens gebrek aan plaats ruimte in het gebouw zal de hul diging door middel van een ge luidsinstallatie ook buiten het pebouw kunnen worden gevolgd. Afhalen van de jubilaris aan de pastorie door bruidjes en jongenskoor. Aanbieden van het geschenk, bestaande uit goud-brokaten kerkgewaden, door de voorzitter van het huldigingscomité, de Edelachtbare Heer J. Prinssen, burgemeester. Eventueel overige sprekers. Zang van het R.K. Raams- donksveers Gemengd Koor (di recteur de heer J. Nollen). Serenade door de Koninklijke Harmonie „De Eendracht" (di recteur de heer J. Steenbergen). Hierna wordt aan alle paro chianen in het Henricusgebouw gelegenheid gegeven om de jubi laris te feliciteren. 3 uur plechtig Lof, waaronder dankwoord van de ZeerEerw. Heer Pastoor en Te Ileum Lam damus van H. Andriessen, ge zongen door het R.K. Kerkkoor (directeur de heer J. Steenher- gen), tesamen met het zangkoor der Maria-congregatie (directri ce Mej. A. Nollen) Was/tik Burgerlijke Stand over de maand mei 1956. GeborenMaria E H dv A J Donks-de Wit Johanna A M dv A. Loonen-van Dortinont Catharina A A M dv L B Rok- snoer-de Wit Petrus G M zv C M J Snels,-van Dongen. Overleden Cornelius de Groor 60 jaar Wilhelmus M Smits 12 jaar. Gehuwd: Thomas M Zijlmans en Maria J Th Zijlmans P J Akkermans en Hendrina A Da- men Cornells J wan Wanrooi.! en Geertruida W Buiks Chris- tiaan Geerling en Cornelia P van t VRIJDAG 15 JUNI 1956 Uitgever Waalwijk»; Stoomdrukkerij Antoon Tleien Hoofdredacteur IAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. 79a JAARGANG No. 47 .Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p Advertentieprijs 10 cent per m.it. Contract-advertenties speciaal tariel ROtW 811 DE Sf>6« 15 SPAR Et) BP ÖE KOOP >-, f

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1