De Echo van het Zuiden rgsa 9» KAATSHEUVEL SPORTSPIEGEL Uitslag stemming Loonopzand-KaatsheuveI Uit da Langstraat DITVOORST-SCHRIJVERS WIELRENNEN VeiHvlelH ledaHvafenhui DUIVENSPORT V. ne/Wtf zd xoohhiig/ ne/ïjms uón^toïng! houten ledikant U ook. D. v. d. HOUT Bureau Jan Tuerlings Drunen Elshout Haarsteeg Capelle Waspik WONINGINRICHTING vlotte Italiaanse modellen' rond-vierkant-ovaal en rechthoekig vele dessins en kleunen plastic or ruitslor onberispelijke afwerking en uitvoering, ruime inhoud luxe binnenafwerking mooie voering afwasbare bodem grote spiegel m extra vak Sprang - Capelle VOOR VADERDAG NYLON ANKLETS vanal 1.98 ZELFBINDERS vanal 1.95 OVERHEMDEN 4.95-6.50-8.90-11.90 GEYSERS. H. P. DEKKFRS-v d. VLIET AANGEBODEN twee-persoons VRIJDAG 15 JUNI 1956 79e JAARGANG No. 47 Tentoonstelling in Drunen. Dinsdagavond hield de R.K. Winkeliersvereniging Drunen Elshout een algemene ledenver gadering in cMé Steenbergen, waarop informatieve besprekin gen werden gevoerd over een eventueel te houden zomeractie. Na uitvoerige besprekingen over dit punt bleek dat het merendeel der leden voor een zomeractie weinig voelde. Meer interessant vond men het houden van een Beurs of tentoonstelling, welke, wilde zij slagen, groots opgezet moest worden. Daar de tijd van voorbereiding voor dit seizoen natuurlijk te kort zou zijn, zou men deze beurs ol tentoonstel ling in 1957 willen houden. Men was enthousiast over deze plan- nen en aan het bestuur werd opgedragen deze nader te bestu deren oin zo mogelijk deze win ter met concrete plannen ter ta fel te kunnen komen. Waar men deze beurs of tentoonstelling groots wil opzetten zal aangaan de dit punt ook contact worden gezocht met handel, industrie en 'ambacht, om ook deze hierbij in te schakelen. Ook werd er bij het bestuur op aangedrongen tijdig te beginnen met het opstellen van een plan voor een St. Nicolaasaclie, wel ke men dit jaar groots opgezet wil zien. Zondagartsendienst. Dienst: Dr. v. d. Wouw. Zondag 17 juni organiseert de ta feltennisclub een z.g. 13-kamn tus sen de drie strekste spelers van „Hartog" uit Oss, „J.C.V." uit Vught, winnaas van de Zilveren Schoen 1956, „Victoria" 51 uit Haarsteeg, winnaar van de Zilve ren Tafel 1956 en vier spelers van „De Smashers". Al deze spelers spelen eenmaal tegen elkaar, zodat elk twaalf wed strijden te spelen krijgt. Dit alleen reeds is een zeer zware opgave, maar de wedstrijden winnen nog aan belangrijkheid, doordat de spe lers practisch allen van gelijke sterkte zijn. Mogelijk zal de Hartog-soeler R. v. d. Steen, die dit jaar in Den Haag het Nederlands kampioen schap 3e klas veroverde, de andere snelers weten te overtroeven. Maar voorspellingen hebben al meer ge faald. Het doel van deze wedstriiden is om naast een <*oede training voor de spelers, pronaganda te maken bij ouders en Elshoutse en Drunen- se jeugd voor de mooie tennissport. Mede in verband met de plannen om te komen tot een jeugdclubje. De wedstrijden beginnen om 12 uur. Toegang vrij. A-s. zondag 17 juni zal de K.A.J. afd. Elshout deelnemen aan de kringzomerfeesten te 's-Bosch. Er zal deelgenomen worden aan de athletiekjnummers 100 m., 800 m. en 3000 m. en aan de tafeltenniswed strijden. De best geplaatsten zul len mogen deelnemen aan het dio cesaan zomerfeest in Tilburg. Daar geen betaalde werk krachten konden gevonden worden om het kerkhof in orde te brengen, hebben de leden van de R.K.J.B. aangeboden dit te doen. Eventueel andere krachten zijn eveneens wel kom. De gymnastiekclub voor meis jes is weder heropgericht, dank zij het materiaal waarover men de be schikking heeft gekregen. Mej. N. Verdijk is wederom met .de leiding belast. Eventueel nieuwe leden kunnen zich nog opgeven. Uitslag verkiezingen. Se in Den Haag, Rotterdam als ge^ durende de reis wisten de dames zich uitstekend te vermaken en hebben bijzonder van dit mooie pleziertochtje genoten. Ruim 11 uur arriveerde het gezelschap op gewekt en voldaan weer in onze plaats. Naar Concours. De Mandolineclub A Tempo (directeur de heer P. J. v. Iersel uit Waalwijk) besloot op 18 juli a.s. deel te nemen aan het te Vreeswijk te houden muziekcon cours. A Tempo is reeds ijverig voor deze gelegenheid aan het repeteren. De Ouden van Dagen gaan naar Amsterdam. Het indertijd op initiatief van de Oranjevereniging „Wilhelmi- na" gevormde Comité Ouden van Dagen gaat voor de achtste maal met de oudjes van 70 jaar en ou der uit 's-Grevelduin- en Vrij- hoeve-Capelle op reis. Deze keer gaat de reis naar Amsterdam met zijn wereldberoemde vlieg- haven Schiphol en wellicht be staat ook nog de mogelijkheid van een rondvaart door de grach ten en havens van Neerlands hoofdstad. Als datum is vastge steld dinsdag 17 juli e.k. In een dezer dagen huis aan huis verspreid rondschrijven wijst het comité op de spontane medewerking, zowel financieel als moreel, voorgaande jaren van de Zijde der ingezetenen onder vonden voor het welslagen van deze Ouden van, Dagen-tochten. Voor deze medewerking betuigt het comité zijn dank aan hen, die steunden met een geldelijke bij drage, alsmede aan de autobezit ters, die iedere keer weer hun wagen en zichzelf belangloos ter beschikking stelden. Met een hernieuwd beroep óp de offervaardigheid van de Ca- pelse en Vrijhoevense bevolking wordt het schrijven besloten. Vertrouwd wordt, dat de leden van het comité, die eerstdaags, ieder in eigen wijk, weer hun jaarlijkse rondgang zullen ma ken, niet tevergeefs zullen aan kloppen, doch dat ieder met op gewekte zin andermaal haar of zijn, gave beschikbaar zal stellen om de oudjes op 17 juli een dag te bereiden, waaraan zij de heer lijkste herinneringen zullen be waren. Knocke (B.) in trek. In de loop van de volgende week zullen een tweetal plaatse lijke verenigingen een uitstapje maken naar de Belgische bad plaats Knocke, n.l. de dames van de afd. Sprang-Capelle van de Ned. Bond van Plattelandsvrou- den op donderdag 21 juni en be stuur en leden van de gemengde zangvereniging ,,'t Rozeknopje" op dinsdag 19 juni. Beide vere nigingen maken de heenreis via 't veer Vlissingen-Breskens, ter wijl terug de route Brugge, Gent en Antwerpen wordt genomen met korte bezichtiging dezer ste den. Geslaagd. Dezer dagen slaagde te 's-Bosch als onderwijzeres mej. A. Maas al hier. Bij U kunnen de kamers ook gezellig worden, net zo goed. Kom maar eens kijken bij T1LBCSG NIEUWL ANDSTRA AT 14 TEL. K 4250—24262 sing ^as plaats om 11.15 uur. Het werd een zware vlucht. 16 duiven bereikten 's avonds het hok. Woens dagmorgen kwamen nog verschil lende duiven door, zodat de ver liezen toch nog meevallen. D'e uit slag was als volgt Eerste duif dinsdag 18.21.16 laatste prijswinnende duif woens dag 6.36.25. H. v. Beijnen 1 L. Moserij 2 Jos Kuijs 3 Th. v. Overdijk 4, 18, 20 C. v. Heivoort 5. 7, 13, 22 H. v. d. Heijden 6 J. Oosterwaal 8, 10 M. Nicols 9 D. Stupers 11 Jan Kuijs 12 N. v. Esdonk 14 J. Uitslag wedvlucht Orleans, v. d. Dungen 15, 21 H. Mommer- steeg 16, 19v. Bokhoven-v. d. Dungen 17. Wedvlucht. Zondag 17 juni wedvlucht van de postduivenvereniging De Zwa luw vanuit Pont St. Maxence. Af stand 325 km. Aan deze wedvlucht is verbonden een prachtige beker, geschonken door een ingezetene van Vlijmen voor de eerste prijs. Inkorvp" heden vrijdag 15 juni van 7 tot half 9. VLIJMEN. Trainingsrit Wielerclub De Zwaluw Woensdag 13 juni hield de wie lerclub De Zwaluw haar tweede trainingsrit. Amateurs. Uitslag als volgt I. L. Pardoel2. B. v. d. Ven 3. A, v. Son;'4. v. Baardwijk; 5. L. Toeback. Nieuwelingen 1. de Groot 2. Fitters 3. v. d. Berk 4. v. Weert; 5. J. v. Engelen 6. Vermeulen 7. P. Back. Adspiranten 1. Luitens 2. Wil helm 3. H. Briek 4. S. v. d. Wiel. De uitslag van de alhier houden verkiezingen voor de ie- den van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is als volgt: Uitgebracht werden in totaal 923 stemmen. Ongeldig 12; gel dige stemmen 911. KVP 868; PvdA 34; AR 1 GHU 6; VVD 2. Toneel. Door de toneelver. Ernst en Luim" is in studie genomen het toneelspel in 3 bedrijven „Het meisje van de Anjerfjord". In de maand oktober hoont men met dit toneelspel voor het voetlicht te treden. Uitsltapje. De Ned. Herv. Dameskrans maakte j.l. dinsdag per touring car van Mulders Sars uit Waal wijk een plezierreisje naar Rot terdam, Den Haag en Schevenin- gen. In den Haag bezochten de dames verschillende bezienswaar digheden, o.a. 't Panatorium, Pa norama Mesdag en Madurodam. Ook werd nog een bezoek ge bracht aan Scheveningen. Zowel JULIANA-NIEUWS. Het derde elftal van Juliana speelt a.s. zondag thuis tegen SET 3 uit Tilburg, in welke ver eniging zij zondag 1.1. met 21 haar meerdere moest erkennen. Dus Juliana-lui, als ge wilt pro moveren zal er zondag voor ge werkt moeten worden vanaf het begin tot het einde. Uw aanhang verwacht een overwinning, stel ren dus niet teleur. Aanvang 2 uur. Zaterdag a.s. gaan de vetera nen van Juliana naar WSC, aan vang 7.15 uur. Zaterdag j.l. werd een bezoek gebracht aan Heus- den en daar werd de wedstrijd gewonnen met 65. Na de wed strijd werden zij onthaald op een koffietafel, waarna men nog ge zellig bijeen bleef. IETS MOOIS IN: St. Antoniusstraat 14, WAALWIJK PASTOOR RAS-TOURNOOI OP 17 JUNI A.S. OP HET R.K.C.-TERREIN. Dit jaar organiseert de voet balvereniging RKC weer haar traditioneel geworden jeugd- tournooi. Het jeugdbestuur no digde hiervoor de volgende ver enigingen uit: RKTVV, Sarto en SET, alle uit Tilburg; Concor dia SVD uit Den Bosch; RKDVC uit Drunen; Veerse Boys uit Raamsdonksveer en Dongen uit Dongen. Voor de zesde maal wordt dit tournooi gehouden en met de jeugd van RKC zullen deze A ju nioren wederom strijd leveren om de Pastoor Ras wisselbeker, die nu in het bezit is van de jeugd van RKC. Deze beker moet driemaal achtereen of vijf maal in totaal gewonnen worden om definitief eigendom te worden van 'n ver eniging. Verder is er voor elke deelne mende vereniging een prijs, n.l. een fraai beker, te winnen. Om 12 uur neemt dit tournooi een aanvang en wij rekenen en vertrouwen er op dat al de Waalwijkse sportliefhebbers zul len komen genieten van 'n spor tieve middag. Bezoek het tournooi van de jeugdkampioen en steun tevens het jeugdvoetbal door het kopen van een programma. VLIJMEN. Zondag wordt het tournooi van de Vlijmense Boys ingezet. Ver schillende elftallen uit de omge ving nemen hieraan deel. Junioren Vlijmense Boys. Woensdag 13 juni maakten de junioren-elftallen van de Vlijmen se Boys een uitstapje in verband met het 30-jarig bestaan van de Vlijmense Boys. Enkele uren werden in Amster dam doorgebracht. Een bezoek werd gebracht aan Artis en een rondvaart werd gehouden. Daarna werden nog enkele plaatsen in de omgeving bezocht en hoogst vol daan keerde men om 9 uur weer huiswaarts. Voor Ouden van Dagen. Ten bate van het Comité Ouden van Dagen werd maandagavond een voetbalwedstrijd sespeeld op het terrein van de Vlijmense Boys tussen politie. P.T.T., Onderwijzers en ambtenaren van de gemeente. Ondanks het ongunstige weer was er grote belangstelling. Vooral de jeugd was in groten getale tegen woordig om het onderwijzend per soneel aan te moedigen. De onder- Wijzers waren voor de rust het meest in de aanval en midvoor Willox wist tweemaal te doelpun ten. Na de rust kwamen de politie en P.T.T. flink opzetten en 10 mi nuten voor het einde werd de stand 21 door midvoor Voets. Er was toen nog volop spanning, maar de onderwijzers hielden stand. De jeugd bestormde na afloop de on derwijzers om hen geluk te wensen met de mooie overwinnng. De wedstrijd werd uitgezonden door de heer Willem v. d. Wiel en tot ieders genoegen. (Leo Pagano is er niets bij). VLIJMEN. Daar de duiven door het slechte weer op zondag 10 juni niet werden gelost, had dinsdag 12 juni de los- Waarheen met je vakantie. Huis aan huis is een circulai re verzonden met bovenstaande vraag. De KAJ vakantiedienst heeft ook dit jaar weer het initi atief genomen een voorlichtings dienst te organiseren, om met raad en daad bijstand te verle nen in het uitstippelen van va- kantietochten en inlichtingen te verstrekken voor het overnach ten, waardoor de mogelijkheid geboden wordt op een aangena me en veilige manier en met weinig geld van een welverdien de vakantie te genieten. Deed deze dienst dat reeds eni ge 'aren, dit jaar is deze service uitgebreid met het houden van een tentoonstelling, die zaterdag en zondag in het patronaat ge houden is. Zaterdag werd deze show geopend en reeds op deze avond mocht worden geconsta teerd, dat er belangstelling is voor deze actie. Het patronaat was omgebouwd in een echte tentoonstellingshal, geheel ge vuld met diverse stands, alle be trekking hebbend op het doel, waarvoor de dienst ijvert. De of ficiële opening geschiedde om 8 uur door de voorzitter van de KAJ de heer Netten. In een kort welkomstwoord bracht hij dank aan de standhouders voor hun medewerking en aan de jongens die hun tijd voor de organisatie en de opbouw gegeven hebben. De WelEerw. Heer Rector Janssens, diocesaan aalmoeze nier van de KAJ, zette in 'n kort woord de grote waarde van de dienst uiteen, die reeds in het verleden bewezen heeft van zo groot belang te zijn voor de mo gelijkheid van een goede vakan tiebesteding. Hij raadde de jon gens in hun eigen belang aan 'n veelvuldig gebruik te maken van de diensten die hun aangeboden werden, om zodoende hun va kantie zo aangenaam, nuttig en voordelig te kunnen besteden. Een rondgang langs de ver schillende stands gaf ons de overtuiging, dat hier aan alles gedacht was. De fa. v. Gils bood een keur van land- en streekkaarten; de drogisterij De Gouden Vijzel pre senteerde alle mogelijke EHBO- en andere verzorgingsartikelen, die goede diensten kunnen ver richten op een tocht; de Cen trale Volksbank demonstreerde met een prachtstand voor het spaarwezen; de Linco kwam uit met een stand van rijwielen en bromfietsen met alle mogelijke onderdelen; de Katholieke Va kantie Centrale bezette het po dium met een grote propaganda- stand van de Vakantiedienst; de Don Bosco Verkennersgroep van de parochie St. Joseph had een kampeertent opgebouwd die met medewerking van foto-Korthout de gelegenheid bood deel te ne men aan de aan deze tentoon- stlling verbonden fotowedstrijd; SDorthuis v. Gastel liet 'n grote variatie zien van alle benodigd heden, welke op een tocht nodig zijn; de Coöperatieve Vereni ging Broederhulp kwam uit met een sortering levensmiddelen in blik en andere houdbare verpak king voor een afwisselend menu voor een hele maand; zelfs de Coca-Cola-stand met zijn ver frissende drank ontbrak niet. Wel het meest praktisch was de grote stand van de dienst zelf, midden in de zaal. waar folders ter inzage en gebruik la gen, niet alleen van alle Neder landse VVV's, doch daarnaast ook van de verschillende landen van Europa. Wie profiteren wil van wat de Vakantiedienst pre senteert, kan daarnaast nog ge bruik maken van de inlichtingen welke gratis verstrekt worden en waarvan reeds velen gebruik maakten. Iedere zondag staat deze dienst nog ter beschikking van 1113 uur in 't Patronaat. Zondagsdoktersdienst Kaatsheuvel-Loonopzand. De dienst wordt waargenomen door R. Raaiimaakers, arts te Kaatsheuvel. Hoofdstraat 68 a, telefoon 04167-2050. Kaatsheuvel Voor Personeel- en Verenlgings-reizen Diverse ondernemingen. Vraagt offerte en reisprogramma. e.d. Door onze afdeling zal met een 18-tal personen worden deelgeno men aan de diverse wedstrijden voor de K.A.J. In totaal hebben 150 deelnemers en deelneemsters ingeschreven. Het belooft dus een spannende middag te worden. Wij vertrouwen er op dat ook van onze afdeling een grote schare supporters in Oisterwijk aanwezig zal zijn om onze jongens aan te moedigen. De toegangsprijs voor toeschouwers bedraagt 50 ct. Laten we er met onze afdeling een gezellige dag van maken en stellen wij onze deelnemers toch zeker niet teleur door onze afwe zigheid. De aanvang der wedstrijden is bepaald op 2 uur op de terreinen van Taxandria aan de Kievitslaan te Oisterwijk. AGENDA. 7.30 groep. 7.30 bestuursvergadering. 9.- pioniersgroep. 7.30 danskursus 7.30 groep. 7.30 jongeren K.A.J. Agenda. Vrijdag 16 juni inmanden wed vlucht Pont St. Maxence in café De Sportwereld. Zaterdag 16 juni Apollo thea ter: „Afkloppen", 14 jaar. Zondag 6 en 8.30 uur n.m. Apollo theater „Afkloppen", 14 jaar. 6 uur nam. concert in café 't Ho- ventje door zangver. Amicitia en Semper vivens. Van 1113 uur Vakantie-in lichtingendienst. Maandag 8 uur n.m. repetitie Harm. Apollo, zaal W. Smit. Maandag 8 uur n.m. repetitie Harm. St. Jan, zaal P. van Dun. Maandag 8 uur n.m. repetitie Harm. Kon. Muz. Gez. Euphonia. Wim Soeterboek winnaar van 't Eemland-invitatie-tournooi. Met een enkel woord meldden we reeds het grote sukses dat de heer Wim Soeterboek in het Eemland-invitatie-tonrnooi wist te behalen. De uitslagkaart wel ke het kranige KOT-lid na af- Iood ontving, zegt wel heel dui delijk hoe schitterend de heer S. in vorm was. De noteringen zijn alleen van de partijen van Soe terboek met alleen de naam van de tegenstander. Stalenhoef alg. gsp. pt. car. brt. h.s. gm. gm. 1 2 350 P Dickman 1 2 350 Steffers 1 2 350 v. d. Heijden 1 2 Kemn 1 2 Barzilai 1 0 Verkerk 1 2 350 350 273 350 11 106 31.81 25.92 16 89 21.87 21.87 12 100 29.16 26.92 14 131 25, 26.41 .8 134 43.75 28.03 12 59 22.75 27.98 10 110 35,- 28.59 Gunning. Het bouwen van een woonhuis met stalling voor de heer G. de Wit te Raamsdonk, onder archi tectuur van de heer Hub. Prins, is gegund aan de aannemersfir ma Gebr. Savelkouls te Waspik. Gezamenlijke Zanguitvoering in café „Het Hoventje". Zondag 17 juni a.s. des avonds om 6 uur, zal in de zaal van café „Het Hoventje" een gezamenlijke zanguitvoering gegeven worden door het mannenkoor „Amicitia" uit Klarenbeek o.l.v. de heer Flip van der Linden Sr. en het mannen koor Semper Vivens", directeur de heer Joop van der Linden. Genoemd mannenkoor uit Kla renbeek brengt n.l. zondag a.s. een bezoek aan de Efteling, en bij die gelegenheid is het leuk, vader en zoon om beurten beide koren te zien dirigeren. De toegang is geheel vrij, daar dit concert meer moet worden be schouwd als aardige attentie van „Semner Vivens" tegenover de va der van de heer Joop van der Lin den en natuurlijk ook om het pu bliek dat verwacht wordt, ook eens een ander koor te laten horen. Liefhebbers van zanguitvoeringen worden dan ook gaarne verwacht op "enoemde tijd in café „Het Ho ventje". K.A.J.-NIEUWS. Afd. Kaatsheuvel. A.s. zondag 17 juni worden op de terreinen van Taxandria te Oister wijk de districts-zomerfeesten van K.A.J. en V.K.A.J. gehouden met wedstrijden in hardlopen, hoog springen, verspringen, vijfkamp, estafette, touwtrekken, tafeltennis, Voor keuken en douche cel Ook in huurkoop. Hoofdstraat 111 - Tel. 2205 KAATSHEUVEL. De eindstand van het tournooi was W. Soeterboek 12 2373 83 134 28.59 R. Stalenhoef 10 2427 91 169 26.67 J. Barzilai 10 2362 107 124 22.07 A Verkerk 10 2152 120 120 16.67 C. Kemp 6 1967 115 206 17.10 P. Dickmann 4 1667 127 95 13.12 A. v. d. Heijden 2 1779 147 90 12.08 J. Steffers 2 1700 133 97 11.11 Het Dagblad van Amersfoort, dat in een uitstekende reportage deze wedstrijden weergaf, schrijft o.m. in zijn nummr van maandag j.l. over dit tournooi: Het Eemland-invitatie-tonr nooi, dat gisteravond beëindigd is, en dat zo rijk is geweest aan hoogtepunten, is op de slotavond nog tot een climax gekomen. De rijzige Rotterdammer Jan Barzi lai was er in geslaagd in de zesde ronde Wim Soeterboek, die on geslagen was gebleven, zijn eer- wegens overcompleet met een z.g.a.n. twee-persoons spiraal. Zeer billijk. Markt 6 Waalwijk Lijsten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K.V.P. P.v.d.A. A.R.P. Chr.H. V.V.D. C.P.N. S.G.P. G.P.V. N.U. N.O.P. Totaal Ong. Stemdistr. 1 Gildenbond 977 39 7 3 11 2 4 1043 12 Stemdistr. 2 Bern. school 994 55 5 16 1 1 2 1074 22 Stemdistr. 3 Huish. school 1067 19 3 1 1 1091 20 Stemdistr. 4 Missiehuis 775 92 5 4 1 1 878 5 Stemdistr. 5 School Berndijk 787 41 2 4 4 2 1 2 843 5 Stemdistr. 6 Parochiehuis L.o.Z. 831 29 1 861 3 Stemdistr. 7 Zittingslokaal L.o.Z. 708 23 2 1 734 1 Stem'distr. 8 de Moer 209 3 1 213 Stemdistr. 9 Loonsedijk 22 79 30 84 2 6 164 2 2 391 6 Totaal 6370 380 50 114 21 11 166 2 5 9 7128 74 Totaal aantal uitgebrachte stemmen7202.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 5