etter Si Grote Muziekfeesten FIJNEMAN 1 ^ïORMï^ Viering 75-jarig bestaan Fruithuis ,/t Westland" Zomerpyama's Nachthemden (j881-1956) 1881 - 1956 Meubelen koopt men bij 'n vakman. De woning die wij voor U inrichten is afl Garage C. J. VOSSEN CO. „DRIE HOEFIJZERS BIEREN Cm de Hond Zn. 1J. 6. i. d. 10 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 15 JUNI 1956 10 NYLONS passend en verrassend elegant van Waspiks Koninklijke Harmonie „Volksvlijt en Volksvermaak". Berndijk Loon op Zand KON. HARMONIE VOLKSVLIJT EN VOLKSVERMAAK 's Avonds schitterende concerten, o.a. „Sophia's Vareniging" uit Loonopzand. waarna BAL mannetjes-putter. NIEUW Agent BREDA. EXPEDITIEBEDRIJF. HET ADRES voor al Uw aardappelen, groenten en fruit, Scholten's Textiel In all* soorten en maten verkrijgbaar bij: PLOEGMAKERS - KAATSHEUVEL V Gasthuisstraat 103 y ste nederlaag toe te brengen in 12 beurten, en daardoor waren, met nog 2 partijen te spelen, 3 van de 4 spelers, ieder met een nederlaag, nog candidaat voor de eerste plaats. Alleen Rics Sta lenhoef was voor de eerste plaats uitgeschakeld, maar een over winning in de slotpartijen ver zekerde hem van de 2de plaats. Wim Soeterboek is de winnaar geworden van de fraaie zilveren gedenknaald, die daardoor naar Kaatsheuvel verhuist en zonder een der andere spelers ook maar iets te kort te doen, is dat de beste beslissing. De biljarter met de meeste allures, maar ook met de beste tournooimentaliteit heeft gezegevierd. Dit tournooi is het beste tour nooi geworden uit de 10-jarige geschiedenis van „Eemland", het is bovendien een tournooi ge worden met een sfeer en kame raadschap tussen de deelnemers als nimmer tevoren. Bij de prijsuitreiking verklaar de de voorzitter van het district de heer Spijker, dat zijn taak bij zonder zwaar was, omdat hij vier dagen genoten had en omdat zijn woorden in het niet zouden val len tegenover de prestaties van de spelers. Een bewijs van de sportiviteit van het tournooiin de slotpar- tij gingen Barbilai en Soeterboek zitten, toen zij een toch maakten, ondanks het feit dat de arbiters die overtreding niet hadden ge merkt. Dit in slotpartijen, die beslissend waren voor de eerste plaats Verder schrijft het dagblad Zaterdag was de grootste tri omf voor de Voorthuizer Gijs Kemp. In zijn partij tegen de gro te crack Soeterboek was de stand na vier beurten 55-50 toen Kemp de ballen in een goede positie bijeen kreeg. Wat zich loen op het groene laken afspeelde, is in Eemland nog niet voorgekomen. De Voorthuizer dirigeerde de ballen als aan een touwtje langs de a chevallijn. In een uitermate hoog tempo volgde het ene tien tal na het andere. Het applaus bij honderd liet hij over zich heen gaan, want voort ging het. Toen Toon de hoogste serie van het tournooi had verbeterd, hielden de spelers op het andere biljart op en nas toen de arbiter 206 ge annonceerd had. ging een dode lijk vermoeide Kemp zitten. Groot Nationaal Festival. in Waspik legt men momen teel de laatste hand aan het voor- bereidingswerk van een groots dorpsfeest. Het a.s. weekend gaat Waspik n.l. het 75-jarig bestaansfeest vieren van z'n Koninklijke Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak. En hoe zouden ze dat beter kunnen doen dan door een luisterrijk festival te houden? De muzikale Waspikker zal zich dit weekend dus weer eens volop te goed kunnen doen aan de muzikale materie die als uit een hoorn des overvloeds over zijn dorp wordt uitgegoten Schitterend programma met waar dige sluiting door Sophia's Ver eniging uit Loon-op-Zand. Een 20-tal harmonieën, fanfa rekorpsen en zangverenigingen nemen aan het muziekfeest te Waspik deel. Zaterdagmiddag om 4 uur wordt het festival in de harmoniezaal officieel geopend door de president van de vereni ging, de heer P. Brokx. De ge zelschappen zullen bij goed weer optreden op de kiosk en bij slecht weer in de harmoniezaal achter Hotel H. van Iersel. Zaterdag. Om 4.30 uur opent de Chr. Ge mengde Zangver. O.K.K. van Waspik de rij. Onder leiding van de dirigente, mej. Antoinette Blom, wordt uitgevoerd: 't Haes- ken van Sem Dresden en Domine salvam fac van A. Giesen. Om 5 uur treedt het Fanfare korps Kunst na Arbeid uit Ca- pelle op, dat onder leiding van H. Moors werken zal uitvoeren van Mendelsohn en G. Boedijn. Om 5.30 uur is de beurt aan de R.K. Gemengde Zangvereni ging Wilhelmina uit Dongen. Onder leiding van W. Hoeve- naars voeren zij werken uit van Orlando di Lasso en C. Lanner. Om 6 uur treedt het Kon. Mu ziekgezelschap Euphonia uit Kaatsheuvel op, dat onder lei ding staat van H. Gowie. Zij voeren werken uit van Alford, Offenbach en G. Boedijn. Om 6.30 uur het Dameskoor Zanglust uit Made, onder diri gentschap van B. Ligthart, met werken van Wiertz en J. Rönt gen. Om 7 uur Fanfare Euterpe uit 's-Gravenmoer, onder leiding van J. Jacobs met werken van Men delsohn en Andrieu. Om 7.30 uur Fanfare Sirena uit Vrijh.-Capelle onder leiding van L. v. d. Sanden met werken van Arthur Ney, G. Boedijn en Ros sini. Om 7.45 uur de Dameszang vereniging Soli Deo Gloria uit 's-Gravenmoer onder leiding van Z. Christ met werken van W. Hespe, Brunner en Mendelsohn. Om 8 uur Made's Gemengd Koor onder leiding van B. Ligt hart met werken van Winnubst en L. de Rille. Om 8.15 uur het Made's Gem. Koor eveneens onder leiding van B. Ligthart, met werken van G. Verdi en Donati. Het avondconcert wordt zater dag gegeven door de jubilerende vereniging. Het begint om 8.30 uur, onder leiding van Chr. Kuy- ten. Na dit concert is het bal in de harmoniezaal ten bate van het in- strumentenfonds. Entree 75 cent Indien men echter had geloofd dat de enorme serie de dood steek betekende voor Soeterboek onderschatte men toch het man neke uit Kaatsheuvel, die zijn wilde haren van twee jaar gele den wel geheel heeft verloren. Een minstens even fraai ge speelde serie van 134 vloeide uit zijn keutop en toen een leeg ge speelde Kemp daarop geen re pliek had, legde hij nogmaals 'n serie van boven de 100 op het la ken, om in de slotbeurt met 41 de Dartij uit te maken. Er zijn mensen die de biljart soort vergelijken met een soort knikkerspel, maar dezulken zou den hebben moeten zien hoe Kemp zowel ales Soeterboek na hun krachtexplosies volkomen op waren. H.S.V. Berndijk. De hengelsportvereniging Berndijk is weer met nieuwe moed aan hun pas geopende visseizoen begonnen. Op de laatst gehouden v Op de j.l. Zaterdag gehouden ver gadering zijn weer diverse plannen gemaakt, o.a. ook over het deelne men aan het concours, dat einde Juni wordt gehouden en waaraan de meeste leden der vereniging deelnemen. De overige leden, die zich hiervoor nog niet opgegeven hebben, kunnen 'dit alsnog doen voor 16 Juni a.s. bij dhr. P. Scha pendonk, Leliestraat 34. Na die da tum sluit onherroepelijk de inschrij ving. Agenda: Vrijdag 14 Juni 8.30 uur repetitie parochieel zangkoor St. Cecilia. Zondag 17 Juni 11.30-12.30 Lees bibliotheek. Benoemd. Onze plaatsgenoot de heer C. Verschuren, die werkzaam is op de gemeentesecretarie in Drunen als commies, is in dezelfde func tie benoemd ter secretarie afd. hinanciën te Helmond. Wii wensen hem veel sukses met deze bevordering. Zondag. Zondag 17 juni beginnen de mupziekfeesten om 1.30 uur, ter wijl tussen 2.30 en 4 uur wordt gepauzeerd. Het programma ver meldt het volgende: Om 1.30 uur Harmonie St. Ba- vo uit Raamsdonk, onder leiding van Chr. Kuyten met werken van G. Boedijn en Bellini. Om 2 uur Gem, Zangver. Po- lymnia uit Waspik, welke onder leiding van C. van Iersel de vol gende a capella-werken uitvoert van Orlando di Lasso: Serenade van een Landsknecht, Quand mon mari, Bonjour mon coeur. Om 2.15 uur R.K. Zangver. Volharding in Toonkunst, Don gen, onder leiding van J. Jansen, met werken van J. Wiertz en Beethoven. Na de pauze om 4 uur treedt het Servaaskoor uit Nunhem op, dat onder leiding van J. Adams werken uitvoert van P. Schnitz--, Ier, H. Strategier, Fr. Abt, L. v. Beethoven en A. Trube. Om 4.30 uur Harmonie St. Jan j uit Waalwijk, onder leiding van J. Mol, met werken van J. Phi lips en G. Verdi. Om 5 uur St. Cecilia uit Haar steeg, onder leiding van A. v. d. Heijden, met werken van Auber en Popy. Om 5.30 uur Dames en Man nenkoor uit Lage Zwaluwe, on der leiding van C. Smits, met werken van Anton Fevis en C. van Overbeek. Om 6 uur Harmonie St. Jan uit Kaatsheuvel, onder leiding van Chr. Kuyten, met werken van P. Bisselink en P. Lincke. Om 6.30 u. Harmonie St. Cris pijn uit Waalwijk, onder leiding van G. Duivelaar, met werken van Mantegazzi en Herthom. Om 7.15 uur houdt de Kon. Harmonie Sophia's Vereniging uit Loon op Zand een muzikale wandeling door de gemeente, waarbij het 70 man sterke korps zich in gala-uniform zal laten zien. Om 8 uur zal de Kon. Harmo nie Sophia's Vereniging uit Loon- opzand het grote sluitingsconcert geven, onder leiding van Ton Kotter. Hierna weer bal in de harmo niezaal ten bate van het instru mentenfonds. Dit programma biedt voldoen de garantie voor een weekend van goede muziek. Ongetwijfeld zullen duizenden bezoekers hier in aanleiding vinden om naar Waspik te komen, waar boven dien nog doorlopend gelegenheid geboden wordt om het echte mu ziekgenot af te wisselen met ver tier van lichter toets, n.l. de ker- messe d'été met diverse attracties op het marktterrein. Moge het weer ertoe meewer ken om het organiserend comité te laten slagen in hun opzet om bij gelegenheid van het jubileum van Waspiks aloude koninklijke harmonie aan de bevolking van Waspik en omgeving een waar dig muziekfeest aan te bieden, hetgeen wij hen ook van harte toewensen. Zoals de voorzitter van de ju bilerende vereniging, de heer P. Brokx, in zijn voorwoord in het programmaboekje der festivitei ten terecht opmerkt, is het van zelfsprekend dat bij een dergelij ke gelegenheid graag de geschie denis wordt opgehaald. Wij waren in de gelukkige om standigheid te mogen bladeren in de oudste archiefstukken van de vereniging. Uit een oud vergeeld notulenboek doemde a.h.w. de op richtingsgeschiedenis zó voor ons op. De werkers van het eerste uur De handtekeningen die de eer ste decennia de notulen afsluiten, doen de werkers van het eerste uur beslist te weinig eer. We hadden nog zo graag wat meer bijzonderheden over hen gelezen! Maar de overlevering licht toe dat die Dr. Freericks, die als voorzitter tekent, een voornaam dorpsdokter was, met een even voornaam voorkomen door zijn schone witte baard, een dokter die zijn zieken niet anders placht te visiteren dan met een deftig rijtuig en dragende 'n dito hoge hoed. En de secretaris-penningm. was J. Vermeulen, die met zijn gelijkmatig handschrift en in plechtstatige stijl (het wemelt van de participiumconstructies en ab- lativi absoluti) omstandig ver slag doend van de gang van za ken in de vereniging, zijn beroep van sekretaris ter gemeentesekre- tarie duidelijk verraadt. Het boek vangt aan met de in drukwekkende regelen: „In het jaar een duizend acht „honderd een en tachtig in de „maand Augustus, bij gelegenheid „van de benoeming van den Heer „F. Kamp Azn. tot Burgemeester „van Waspik, vormde zich al- „daar eene commissie bestaande „uit de Heeren Dr. Freericks, J. „H. Raijmakers, A. J. de Winter, „C. H. de Bruijn, M. C. J. van „Son, J. de Zeeuw, A. Schoenma- „kers, N. A. D. Vermeulen, J. „Brokx en J. Vermeulen, met het „doel den nieuw benoemden Bur gemeester plechtig in te halen ,,en bij die gelegenheid ter zij- „ner eere feestelijkheden te doen „plaats hebben, waarvan zij de „leiding op zich namen. „Na afloop dier feestelijkheid, „op eene vergadering der com- „missie, gaf de Heer Dr. Free- „ricks als zijn gevoelen te kennen, „of het niet wenschelijk zijn zou „in deze gemeente eene vereeni- „ging in het leven te roepen, ter „bevordering der volksvlijt en ter „veredeling van het volksver- „maak Dit waren de eerste stappen welke leidden tot de oprichting van de illustere vereniging Volks vlijt en Volksvermaak onder de zinspreuk Virtus nobilitat Artem (Deugd veredelt de Kunst). De hele opzet van deze vereniging verraadt een grootheid van allu re, waarop wij thans geen aan spraak meer durven maken. De vereniging Volksvlijt en Volks vermaak zouden we tegenwoor dig misschien het best een soort volkshogeschool kunnen noemen. Ze was tegelijk het kader van de ontspanning en dat van de ont wikkeling der bevolking, hetgeen uit haar tweeledige naam ook valt af te leiden. De vereniging Virtus nobilitat Artem, zoals zij zich in haar eer ste levensjaren het liefst noemde, kreeg bij de definitieve oprich ting het volgende bestuur: Dr, Freericks, voorzitter; J. Vermeulen, secre.-penningm.; M. Schenkels en J. H. F. Raijmakers, ondervoorzitters en resp. hoofd van de afdelingen Volksvlijt en Volksvermaak en verder de be stuursleden J. de Graaf, C. H. de Bruijn en A. Schoenmakers. Volksvlijt. De afdeling Volks vlijt legde zich voornamelijk toe op de veredeling van het am bacht. Hieruit groeide reeds in de eerste jaren een vermaarde teken- school, waar vakken als lijn- en handtekenen, en daarnaast ook bouwkundig tekenen, met vrucht werden beoefend. En niet op de eerste plaats voor een diploma, die wij 20ste-eeuwers gedoemd zijn na te jagen, maar hier kreeg men een opleiding voor het leven. Als leerkrachten waren aan de ze school o.m. verbonden de he ren C. de Bruijn, A. van Veltho- ven en Th. van Delft uit Waal wijk (deze laatste in de functie van directeur). De bevordering der volksvlijt trachtte men verder te bereiken door het houden van voordrach ten of lezingen over onderwer pen betreffende land- en tuin bouw, veeteelt, handel en nijver heid; en het tot stand brengen van wedstrijden of tentoonstellin gen, aldus luidt artikel 2 van het reglement der afdeling. We moeten de oprichters be wonderen om hun vooruitziende blik. Zij zagen blijkbaar toen reeds in dat de overwegend agra rische bevolking van een Bra- ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 JUNI 1956 annex Kermesse d'été te Waspik ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der DUS NAAR Benedenkerkstraat 52 WASPIK. MODERNE EN GOTHIEKE HUISKAMERS Beleefd aanbevelend. Een ver voorutt tn constructie en prestatie tP met normale besturing Diep Section chassisframe. NIEUW met frontbesturing Extra zware vrijdragende achteras met spiraalvertanding. Desgewenst met Eaton 2-speed achteras voor nóg grotere trekkracht bij nóg grotere zuinigheid. Te leveren met 4 ltr. 6 cyl. benzinemotor of 5,1 ltr. 6 cyl. kopkleppen-dieselmotor. De nieuwe 6 en 7 tonner Morris levert ook 1 l'h 3 tons vrachtthassis OFF. MORRIS M.G.-DEALER Auto-rijschool Wilhelminastraat 5 WASPIK. Tel. 04168 288 Benedenkerkstraat 4 - WASPIK. Tel. K 4168—357 II Raadhuisstraat 19 WASPIK Telef. 297 v.Heeswjjkstr. 5 UDENHOUT Telef, 350 Specialiteit in en vanaf f 5.75 Grotestr. 175 WAALWIJK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 6