wyen aaac m WAALWIJK VRIJE WONING HOOIGRAS KOOPJE VAN DE WEEK H. SPEET 5 Vlaatjes P.KLSltia HORLOGE van H. STASSAR, NYLONS j 19.75 Speciaal voor Vaderdag! 19.75 mm 19.75 17juni Vaderdag H. KLEIJN- TUMMERS Drogisterij „De Pelikaan" Stationsstraat 63 sigaretten-aansteker f 1.50 met aardbeien voor f 1 Drijf de onzuiverheden nit Uw bloed. Het MOOISTE CADEAU voor vader is een Loonopzand Vlijmen ZOMER I Filiaal te WAALWIJK, Grotestraat 291 DE BEHA MET EiGESi VORM ,^2). va n den H. P. v. d. GELD aim ii"ii in inn i mi li i irniütr W. DE HOOGH I NIET TE EVENAREN EEN PRIMA KWALITEIT K.L.M. OVERALL krimpvrjj in blauw en khaky 12.50 Overhemden Zelfbinders Ankiets Sokken Manchet knopen Enorme keus Extra voordelige beren-cosy. Een ware verrassing Deze week prima aardappelen Prima zandaardappellen 1 2 ct. kg. per 10 kilo f 1.10 Extra beste kleiaardappellen _j Bevelanders 18 ct. kg. per 1 0 kilo f 1.75 Prijzen afgehaald aan de zaak! Stationsstraat 18 - Waalwijk Tel. 2635 OOK VADER IS OP ZIJN DAG ERG BLIJ MET EEN BEWIJS VAN WAARDERING! After Shave lotion crème - sticks Scheerapparaten, zeep, kwasten. Haarlotion, crème en brillantine. VOOR VADER prima werkende MARKT 3 WAALWIJK l WS» U4M.WIIR vTmii i Kwaliteit is onze reclame ADEMA's Banketbakkerij Stationsstraat 6 Tel. 2483 bants dorp zich moest gaan toe leggen op de nijverheid. Dat er van tijd tot tijd nog veel wanbegrip en bekrompenheid moest worden overwonnen, valt hier en daar nog duidelijk uit de bladzijden van dit notulenboek te proeven. Maar altijd treft weer het wijze beleid van de voorzitter Dr Freericks, die wist wat in het belang was van de Waspikse ge meenschap. Volksvermaak. En de muziek dan, zal de lezer misschien onge duldig vragen? Zeker, dat vorm de vanaf de dagen der oprichting het middelpunt der belangstel ling van de afdeling Volksver maak, waarvan ondervoorzitter Raijmakers het eerste hoofd was. Volgens de statuten der afdeling stelde Volksvermaak zich ten doel de „veredeling van 't volks vermaak", hetwelk zij trachtt^ te Daarmee verlost ge Uzell van Rhenmatische Pijn. rvruschen Salts is uaartoe het aan wezen middel. Dat komt omdat de stimulerende werking van Kruschen de bloedzuiverende organen weer tot jeugdig-krachtiger werking aan spoort. Zodra dat gebeurt kunnen onzuiverheden in 't bloed zich niet meer vastzetten, doch worden die prompt afgevoerd langs natuurlijke weg. En daarmee behoren Uw pij nen tot het verleden. Geen wonder dat duizenden lijders aan rheuma- tische pijnen de werking van Kru schen een verlossing vinden. bereiken door „het oprichten van schuttersverenigingen en gezel schappen ter beoefening van welsprekendheid, zang en muziek", waarmee zij „de goede eensgezindheid en het onderlinge verkeer zal veraangenamen". Nog in hetzelfde,, jaar van de oprichting van een harmonie in deze afdeling, werd een fusie aangegaan met het reeds bestaan de mannenkoor „Concordia Lae- ta", om zo een geheel te vormen van Harmonie, Liedertafel en Re derijkerskamer, onder het alge meen bestuur van Virtus nobili- tat Artem". De eerste directeur van de Harmonie was de heer De Jong, muziekleraar te Dongen, terwijl de heer P. Klaaszen, die ook een tijd lang algemeen voorzitter is geweest, werd benoemd tot on derdirecteur voor de tussentijdse repetities. Dat dit laatste ge schiedde „bij acclamatie van stem men, en met handgeklap en luide bravo's", menen wij de lezer niet te mogen onthouden, omdat dit een indruk geeft van de jeu waar mee toentertijd veelal bleek ver gaderd te worden. Opmerkelijk is b.v. ook en misschien zelfs leerrijk bovendien dat men herhaaldelijk m.b.t. een gehouden vergadering krijgt te lezen „Te genwoordig al de leden, uitgeno men N.N. die wegens eene onge steldheid bericht van verhinde ring moest doen geworden". In de 75-jarige geschiedenis van Virtus nobilitat Artem heeft de vereniging de na te noemen personen tot algemeen voorzitter gehad: Dr Freericks van 1881 tot 1890; W. C. J. Kamp van 1890 tot 1900; P. Klaaszen van 1900 tot 1915; J. Brokx van 1915 tot 1922; B. van Schijndel van 1922 tot 1947; Anton P. Brokx van 1947 tot 1952 en P Brokx vanaf 1952 tot op heden. De functie van dirigent vervul den na bovengenoemden resp. de heren Brom uit 's Bosch, Chr. Akkermans Waspik, de Kroon Geertruidenberg, N. Snijders Raamsdonksveer, P. Kuyten Waspik, P. Bisselink Kaatsheu vel (thans erelid), H. van Iersel Waspik en Christiaan Wuyten, die sinds 1948 de dirigeerstok voert. Het hudiige bestuur van Volks vlijt en Volksvermaak is als volgt samengesteld P. J. A. Brokx, president; A. J. Tabbers, vice- voorzitter; C. J. Bgrkelmans, se cretaris-penningmeester; verdere bestuursleden: H. v. Dongen, M. v. Dongen, A. v. Gorp en J. G. P. Rombouts; commissarissen: J. Coesmans, W. A. de Glas, A. de Hond, H. v. Iersel, C. Snels en A. Verschure. Het tegenwoordige muziek korps telt 33 leden: 3 pistons, 1 trompet, 3 alten, 1 corhoorn, 2 baritons, 1 trombone en 1 tuba, 2 bassen, 1 picolo, 1 es-klarinet. 11 klarinetten, 2 saxophones en 4 voor troms, paukens en bekkens. De drumband telt verder nog 12 tambours. Ere-leden: B. P. J. van Schijn del 's-Heerenberg, ere-voorzitter; Burgemeester J. C. M. Couwen- berg, beschermheer; oud-direc teur P. Bisselink, en de oud-leden C. Coesmans, P. Broekmans en A, Rollenberg, Successen van „onze" harmonie. Toen metterjaren in ons land allerlei schooltypen ontstonden, werd de taak van de afdeling Volksvlijt allengs door landelijke instanties overgenomen, zodat het bestuur in 1915 oordeelde dat de ze afdeling geen reden van be staan meer had. Met Volksvermaak was dat an ders; deze afdeling bleef zijn le vensvatbaarheid ten volle be houden, hetgeen tot op de dag van heden kan worden gecon stateerd. Door de jaren heen wist het muziekkorps zich op te werken tot een algemeen gerespecteerd peil. In 1925 sloot men zich aan bij de Koninklijke Federatie, waar de eisen aanmerkelijk hoger ble ken te liggen dan men tot nog toe op de concoursen ervaren had. Maar ook in dit kader drong de vereniging tot in de hoogste re gionen door. In 1941 promoveer de de harmonie te Eindhoven naar de tweede afdeling. Na de oorlog wisten zij door hun suc cessen te Raamsdonksveer tot in de afdeling Uitmuntendheid door te stoten, in welke afdeling ze in 1949 te Bergeijk en in 1950 te Vlijmen nogmaals een eerste prijs wisten te behalen. Daardoor pro moveerde de Wispikse Harmo nie naar de Ere-afdeling. In juli 1953 volgde nogmaals een eerste prijs in de Er-afdeling op het concours te Bladel. Drumband, Om de geschiedenis van de roemruchte vereniging te com pleteren volgen hier nog enkele feiten uit de laatste jaren. In augustus 1951 werd aan de harmonie een drumband toege voegd, welke in korte tijd even eens verbluffende prestaties wist te leveren. Na een eerste prijs behaald te hebben op de drum bandshow te Kaatsheuvel in sep tember 1953, wist de drumband met hoornblazers in 1954 op het drumbandconcours te Oisterwijk een tweede prijs in de wacht te slepen in de derde afdeling. 25 september 1955 behaalde de drumband op het KAJ-concours te Waalwijk een eerste prijs in de eerste afdeling; 30 april 1956 tenslotte, behaalde de drumband, die onder leiding staat van Jan v. Hooren Fz., op het concours te Sprang-Capelle weer de eerste prijs in de eerste afdeling. Koninklijk. Eén feit uit de laatste jaren bleef intussen nog onver meld. En dit is misschien nog het STATIONSSTRAAT 88, WAALWIJK TELEFOON 3037 heugelijkste dat de huidige voor zitter in zijn „loopbaan" zal kun nen aantekenen. Dat is de datum 27 oktober 1952, toen de Harmo- niet Volksvlijt en Volksvermaak het praedicaat „koninklijk" werd toegekend, bij gelegenheid van 't toen gevierde 70-jarige jubileum van de zo ijverig in de culturele sector der samenleving werken de vereniging, trouw aan haar zinspreuk Virtus Nobilitat Artem! R.W.B. Op maandag 18 juni, heeft RWB haar jaarvergadering uitgeschre ven in het clublokaal op het ter rein. Aanvang 8 uur. De agenda vermeldt naast diverse jaarver slagen en bestuurs- en commis sieverkiezingen ook de voorbe reiding voor 't 50-jarig bestaan. Gezien deze belangrijke agenda zal een massale opkomst der le den verwacht worden. TENNISSPORT. Van 17 t/m 24 juni a.s. vindt op de banen van Hotel Verwiel weer het jaarlijks traditionele In- vitatie-Tournooi plaats. Er wordt gespeeld in de klas sen A en B, en gezien de inschrij vingen zullen de wedstrijden zeer zeker op een tot nog toe niet vertoond hoog peil staan. Het is te hopen, dat ook het weer meewerkt om dit tournooi in elk opzicht te doen slagen. RECTIFICATIE. Bescherming Bevolking. In het verslag van de oefening der Bescherming Bevolking die te Loon op Zand zaterdag j.l. ge houden is, is een onjuistheid ge slopen. De plv. Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, dhr. Horstenbach, was tegen woordig, doch heeft niet gespro ken. Hetgeen daar vermeld staat betreft de openingsrede van de Burgemeester van Oisterwijk, als Kring-voorzitter Noord-Brabant, district III. De volgende spreker, de heer Bijvoet, voerde het woord, als Kringhoofd, om dank te betuigen aan de leiding van deze grote oefening. Wat betreft het verslag dat de deelnemende eenheden zullen ontvangen zij vermeld, dat dit door dhr. Bijvoet werd, mee gedeeld, i.p.v. dhr. Rietveld. Wisselbeker tournooi. A.s. zondag 17 juni wordt door de Vlijmense Boys het van Wagenberg-Festen Wisselbeker- tournooi georganiseerd. Bij de lo ting kwamen de volgende wed strijden uit de bus: O.J.C.—Vlijmense Boys, aanvang 1 uur. R.K.D.V.C.—R.K.J.V.V., aanvang 2 uur. HaarsteegT.G.G., aanvang 3 uur. R.K.C.Nieuwkuijk, aanvang 4 uur. Op zondag 24 juni vinden de eindwedstrijden plaats tussen de winnaars van de wedstrijden van 17 juni, eveneens op dezelfde aanvangsuren. Gezellig uitgaan, maar eerst voor 'n leuk en vlot kapsel naar D AMESK APS AL ON SCHILDERS Hoogeinde 10 Tel. 2716 WAALWIJK Uiterst voordelige berenloafer. Modem yack-kalfs „HUISMOEDERS" j Uw Baby fris en gezond met NUTRICIA KINDERVOEDING. Verkrijgbaar bfl O. J. DE GROOT Melkhandel WASPIK le keus vanaf 1,98 NAADLOOS vanaf 2,80 St. Antoniusstraat 14 Waalwijk WIE zou er genegen zijn voor 100.— een DUPLEX-WO- NING TE RUILEN tegen een in Waalwijk. Brieven onder no. 7647 aan het bureau van dit blad. TE KOOP 40 AREN P. KLERX, Laageinde 48, Waalwijk Vlotte beren in step Antontusplein 73 WAALWIJK Tel. 2404 Zeer sportieve herengespschoen Éénmaal andermaal maar wie éénmaal een Empo kent wil geen ander, want 'n Empo is Nederlands best geconstrueerde rijwiel... en loopt lichter! -Staalsterk, snel en sierlijk I V/aag ^Illustreerde prospectus (u/i fUJWIELCtt lopen tOCh lichter! EMPO-DEALER Kerkstraat 45 WASPIK Tel. K 4168—251 Deze behas met ronde cups zijn In 7 cup-grootten verkrijgbaar, zodat er ook voor U een passend model is. Kom morgen deze nieuwe beha's pas sen., Beba in 7 cup grootten; met het nieuwe Haak-lr» .schouderband Stationsstraat 28 Waalwijk Eijne kalfsschoen. Handwerksysteem Prijzen vanaf 2.95 Prijzen vanaf 5.65 Extra gemakkelijke loafer. Prima aan de voet passend door de ritssluiting Ook voor junioren 31-35 14.75 36 39 16.75

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 7