M DE STRIJD WAALWIJK A g»V~^ 275 FILMJOURNAAL Waalwijkseen [Langs Courant Profiteer van dit buitenkansje NYLONKOUSEN ONGEVALLEN. DE ECHO TTW READ Heden begint de verkoop van een pracht partij tegen ongekend lage prijzen. 180 ^.luw WARENHÜISJ^ Provinciaal Nieuws VADERDAG F F „HET GESCHENKENHUIS" k VRIJDAG 15 JUNI 1956 Uitgever W aalwijk* Stoomdrukkerij Antooa Tieten Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO HEI ZUIDEN 79e JAARGANG No. 47 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal f 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per man. Contract-advertenties speciaal tarief. BureauxGROTESTRAAT 215, WAALWIJK TEL. 2621 Dr ran BEURDEN STRAAT S, KAATSHEUVEL TEL. MM. OPGERICHT 1871 TELEGR.-ADRES „ECHO' Ofschoon in Waalwijk ook dit jaar de verkiezingsstrijd niet tot een hoogte van grote beteke nis gekomen is, hebben we in de afgelopen maanden toch meer verkiezingsactiviteit kunnen be speuren dan in 1952. Gelukkig echter is hier de strijd in alle vreedzaamheid en ordelijkheid verlopen en is er geen wanklank vernomen. Wat het verzorgen van de uit slagen betreft, moeten we op de eerste plaats een woord van lof spreken over de snelle en accu rate werkwijze op de 11 stembu reaus in onze gemeente. Een half uur na de sluiting reeds kwamen de eerste uitslagen bin nen en om half negen konden wij de totaaluitslag van Waalwijk publiceren, die direkt een groot aantal belangstellenden trok. En in deze uitslag valt direkt de grote winst van de KVP op. Van de 7890 totaal uitgebrachte stemmen (dat is 753 meer dan in 1952) gingen er 5917 naar de KVP die daarmee in vergelijking met 1952 (4834 stemmen) een winst boekte van 1083 stemmen. De PvdA moest procentsgewijs een verlies incasseren, want bij een stemmenaanwas van 753 steeg de PvdA slechts van 1034 naar 1042 stemmen. Dat wil niet zeggen dat wij het stemmencijfer van de PvdA in onze gemeente zeer hoog vinden. Men vergelijke daarmee b.v. in de gemeente Loonopzand-Kaatsheuvel, die in deze een beter figuur slaat. De Anti—Rev. Partij steeg 22 stemmen, de CHU 27, de VVD 25. De communisten vielen van 46 terug op 17 en hebben dus geen been aan de grond gekre gen. Een zelfde verlies moest de Staatk. Ger. Partij incasseren (van 55 naar 25), terwijl de drie nieuwe snippergroeperingen he lemaal niet aan bod zijn geko men. Overigens was het interessant te constateren, dat de belangstel ling van het Waalwijkse publiek voor de verkiezingsuitslag heel wat groter was dan de interesse voor de verkiezingsstrijd. Tot laat in de avond kon men woens dagavond groepjes mensen bijeen zien. die nauwlettend kennis na men van de binnenkomende uit slagen en hierover druk discus sieerden. We menen dan ook te mogen concluderen, dat de be langstelling voor de verkiezings uitslag van dit jaar groter was dan in 1952. Doordat de televisie eerst om 11 uur met haar uitzen ding begon (omdat de stembu- reau's eerst om 7 uur sloten) en deze voortzette tot 2 uur, een wat al te laat uur als men de vol gende dag weer tijdig present moet zijn, was de drukte op straat op het late uur toch niet zo froot als zij geweest zou zijn indien de einduitslag om 12 uur bekend had kunnen zijn. Velen hebben nu maar rustig de komst van het ochtendblad afgewacht. Onder de grote gemeenten spande Den Haag dit jaar de kroon door als eerste met de to taaluitslag te komen. Ook hier boekte de KVP een winst van ruim 2%. De strijd is geleverd en de meeste Nederlanders zullen nu wel weer in hun politieke dom mel terugvallen tot de volgende verkiezingen en ook dan zal men wellicht op vele plaatsen weer te laat wakker worden. Hoe 't ech ter ook zij, men zal allerwege met grote belangstelling uitzien naar de opvoering van 't bedrijf, waarvoor de spelers nu gekozen zijn. Of het applaus of afkeuring zal teweegbrengen, is nog niet te zeggen. Wij van onze kant gelo ven, dat het publiek in de zaal nogal verdeeld zal zijn zodat men uit de reactie niet veel meer zal kunnen opmaken dan een onver staanbaar geroezemoes. Op ons bureau is de rust ech ter weergekeerd en elders in dit blad kunt u meer vinden over de uitslavan deze belangrijke ver kiezingen. Wij hopen dat wij ve len van dienst hebben kunnen zijn met onze bulletindienst en wij geloven ook wel dat velen, gezien de grote belangstelling, onze uitslagenservice op prijs hebben gesteld. TEVREDEN MAAR NIET ENTHOUSIAST. Wanneer wij de uitslag van deze verkiezingen bezien in het licht van de grote wedloop tus sen KVP en PvdA, dan mogen we vaststellen dat de KVP reden heeft om tevreden maar niet en thousiast te zijn. De doorbraak gedachte heeft naar deze kant geen verwezenlijking gevonden en het Katholieke Nederland heeft zich ook nu weer volledig achter de KVP geschaard. Maar hoewel de KVP een winst van drie zetels boekte, heeft zij toch niet de gehele toeneming van het katholieke volksdeel kunnen op vangen. Ondanks vooruitgang dus toch een kleine tegenvaller, vooral wat Brabant en Limburg betreft. In deze race is ongetwijfeld de PvdA als overwinnaar te voor schijn gekomen. Dat zij de helft van haar.zetelwinst (4) heeft be haald bij de communisten, lag min of meer in de verwachting, doch de andere helft is blijkbaar het resultaat van haar door- braakleuze bij de protestants- christ lijke groeperingen, al zul len katholieken daaraan ook niet onschuldi zijn. En dit laatste is wel het grote feit van deze verkiezingen. De thans geconstateerde ontwik keling is ongetwijfeld 't gevolg van de koers van de Nederlands Hervormde Kerk, zoals die tot uiting kwam in het bekende sy nodale schrijven. Daarnaast mo gen we ook wel aannemen, dat de persoonlijke aanval van de PvdA od prof. Romme sukses heeft gehad en daarentegen Drees altijd nog trekt! Het gevolg van een en ander is, dat de PvdA als overwinnaar uit de bus is gekomen. Dit is voor de KVP ondanks de vreug de over de ongeschoktheid van de eigen positie toch wel een te leurstelling. ZONDAGSDIENST. Zondag 17 juni 1956. Arts: L. van Daal. Apotheek: Nijman. N. H. KERK WAALWIJK. Zondag 17 juni 1956. 10 uur Ds. L. Schellevis. Bediening H. Doop. N. H. KERK V.M. BAARDWIJK. Zondag 17 juni 1956. 11 uur: Ds. C. B. Schuurman. Extra collecte voor noodlijden de kerken en personen. N.H. KERK V.M. BESOIJEN. Zondag 17 juni 1956. 10 uur en 2.30 uur Ds. J. Vink. GESLAAGD. Op het te Rotterdam gehouden examen ter verkrijging van de acte N.A. tweede gedeelte, slaag de mej. Jeanne Kipping alhier. Zij genoot haar opleiding aan de R.K. Huishoud- en Industrie school „Mariënburg" te 's-Bosch. Aan de Leergangen „Acade mie voor Bouwende Kunst" te Tilburg slaagde voor bouwkundig opzichter de heer B. H. Minke. Onze stargenoot Berto de Bont Bzn. slaagde dezer dagen te Amsterdam voor algemene assu rantiekennis voor tussenperso nen. INTERESSANTE BOOTTOCHT. Het bestuur der afdeling Lang straat van de R.K. Werkgevers vereniging heeft een uilnemend initiatief genomen, n.l. een boot tocht door de Biesbosch, onder leiding van de voorzitter de heer P. Dirks en de secretaris de heer André van Loon, die zich had den verzekerd van de deskundi- e voorlichting van de heer J. van Heesbeen, voorzitter der Kamer van Koophandel en Fa brieken. Om 3 uur vertrok de boot van de fa. v. d. Sluijs uit Drimmelen vanaf het Drongelense veer met aan boord een 35-tal dames en heren, om daar om 9 uur terug te keren. Ondanks het minder aange name weer was het een zeer mooie en interessante tocht, die grotelijks aan waarde won door de toelichting van de heer van Heesbeen, die wees op de erger lijke toestand, dat hier een uit- febreid gebied, dat zulk 'n kost- are grond kan opleveren, onbe nut wordt gelaten, waardoor te vens de wateroverlast in de Langstraat zou zijn opgeheven, terwijl nog meer dan voldoende prachtig recreatieoord zou over blijven. Het was voor alle deelnemers een prettige en hoogst interes sante middag. K.A.J. VAKANTIE- INLICHTINGENDIENST. De KAJ van Waalwijk zal ook dit jaar weer iedereen inlichtin gen verstrekken voor de vakan tie. Gezien de steeds groeiende belangstelling voor trektochten in binnen- en buitenland wil de KAJ ook hier klaar staan om ie dereen te helpen met het uitstip pelen van routes, inlichtingen omtrent jeugdherbergen, vakan tiekampen in Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg en West- Duitsland. Ieder jaar opnieuw maken steeds meer mensen van deze ge legenheid gebruik. Dit jaar houden wij onze in lichtingendienst in het KJC-ge- bouw in (je Stationsstraat iedere maandag van 7.30 tot 9.30 uur n.m. Iedereen is van harte wel kom. PARADE VAN „GENERAL MOTORS" IN WAALWIJK. Dinsdagmiddag trok in Waal wijk een parade van producten van „General Motors" de aan dacht van het publiek. Automo bielen van de grote tentoonstel ling die de afgelopen dagen in Eindhoven is gehouden, maak ten een ommetje door Waalwijk en omgeving, om de aandacht te vestigen op deze expositie, die nu in Breda wordt ingericht. Het paradepaard van de kara vaan van circa 45 wagens vorm de de „Corvette" van General Motors, een soepele 8 cylinder sportwagen, die een topsnelheid van 245 km heeft. Eigenlijk meer een racepaard dan een parade paard. De wagen is thans in produk- tie, hoewel de eerste modellen nog als experimenteel zijn be doeld. Ook in ons land rijden enige dergelijke wagens. Hierachter volgden in de stoet talrijke modellen personenwa gens, trucks, bedrijfsautomobie len, bestelwagens, in verschillende merken en uitvoeringen, doch alle General Motorprodukten van 1956. Op en rond de Markt werden de wagens even geparkeerd en trok ken allerzijds grote belangstelling. Maandagavond heeft aan het einde van de Kloosterweg een ernstig ongeval plaats gehad. De motorrijder W. H. Z. uit Kaats heuvel, rijdende in de richting Sprang-Capelle, vloog met een snelheid van 80 km uit de bocht bij het Maria-kapelletje. De mo tor kwam daardoor in aanraking met het muurtje rond het kapel letje. Een deel van het pilaster werd door de klap weggeslagen. De motor kwam in het kapelle tje tot stilstand, waar hij echter niet veel schade aanrichtte. De duo-passagier M. M., eveneens uit Kaatsheuvel, werd door de schok van de motor geslingerd en kwam met zijn hoofd op een muurtje terecht. Met een dubbe le schedelbasisfractuur werd hij naar het St. Nicolaasziekenhuis vervoerd, waar hij is voorzien van de H. Sacramenten der Ster venden. De bestuurder verklaar de aanvankelijk dat hij door een tegenligger was verblind. Later herriep hij deze verklaring. Hij bleek onder de invloed van ster ke drank en was niet in het bezit van een rijbewijs. Een 9-jarige jongen, A. G. J. B., stak dinsdag plotseling de St. Antoniusstraat over vlak voor de in noordelijke richting rijdende auto, bestuurd door A. v. d. W. Hij kwam met zijn lin kervoet onder het linkervoorwiel van de auto terecht. Hij liep een diepe wonde op, die door dokter Lenglet werd behandeld. De be stuurder van de auto treft geen schuld. Woensdag kwam op de Meerdijk ter hoogte van 't voet balveld van NEO een bestelwa gen, bestuurd door J. A. Schr. uit Tilburg, in botsing met een telefoonpaal. Het ongeval ont stond op het ogenblik dat de au to een met paard bespannen wa gen, bestuurd door H. C. v. d. L. uit Sprang-Capelle, wilde pas seren. Het paard schrok op dat ogenblik van een plotseling te voorschijn springende hond. Toen de heer Schr. naar links uitweek om een botsing te voor komen, vloog hij tegen een tele foonpaal. Het paard sloeg op hol en kon eerst een km verder tot stilstand worden gébracht. De auto werd aan de voorzijde zwaar beschadigd. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. Partij naadloze nylonkousen in een zeer mooi fantasie weefsel, in alle modetinten, met zeer kleine foutjes. Per paar Partij geminderde nylon- kousen, de beste kwalitei- J ten, van 3.40 nu voor 6Lm Partij stretch nylonkousen. De kous met de volmaakte pasvorm voor elk been, nu per paar voor de ongekend iage prijs AGENDA. Vrijdag 15 en zaterdag 16 juni. Musis Sacrum 8 uur: „The Dambusters", 14 jaar. Luxor 8 uur: „Jupiter's Dar ling", alle leeftijden. Zondag 17 juni. Zomerfeest Waalwijks Belang. Voor uitvoerig programma zie elders in dit blad. Musis Sacrum 6 en 8.30 uur: „The Dambusters", 14 jaar. Luxor 6 en 8.30 uur: „Jupi ter's Darling", alle leeftijden. BURGERLIJKE STAND. Geboorten: Cornelis H M zv C H de Leeuw van Buul Mirjam A dv P J Ophorst-van den Hoven Jo hanna M dv K A J van der Loo- Verleisdonk Josephina W J M dv A P J M Claassen-Carpaij Maria C J dv G A de Vaan- Leijtens - Clasina J M M dv A L de Peffer-van Riel Joannes W E zv A J M van Hest-van de Ven .Johannes H M zv J L M van Delft-van den Heuvel Jo hannes EM zv J L Slaats-de Jong Marja dv J van Gamme- ren-van Andel Johannes A M zv P J Mulders-Leijtens An- tonius F M zv F C van Tuijl-Ver- bunt Wilhelmus M M zv M W T van Bracht-Schiks Mar- tinus B M A zv J A Didden-van Bavel Bernardina C M dv A C Hoffmans-van Baal. Overlijden: Cornelis J Willemse 78 jaar echtg van E C van Kempen. Huwelijksaangiften W B H Damen 30 jaar teLoon- opzand en A C Leijtens 28 jaar alhier. Huwelijken G J M Leenheers 26 jaar en J W van de Ven 24 jaar beiden al hier W G Kooien 29 jaar en PCM van Dijk 25 jaar beiden alhier. Ingekomen: Gene. Vertrokken: Gene. M L»' MUSIS SACRUM. „THE DAM BUSTERS". \^Te weten allen nog zeer goed dat de BBC op 17 mei 1943 het sobere bericht uitzond, waar in werd gezegd, dat Lancasters onder leiding van luitenant-ko lonel Gibson de dammen van de Eder en de Moehne hadden ver nietigd. Door deze koelbloedige actie werd de gehele Roervallei onder water gezet en de Duitse indus trie voor meer dan een half jaar lam gelegd. Hoe deze stoutmoe dige operatie kon slagen en over dé bijna ongelooflijke fantasie van de initiatiefnemers vertelt ons de Engelse film „The Dam Busters", die we als een van de beste oorlogsfilms mogen be stempelen. De regisseur Michael Anderson heeft een adembene mende opeenvolging der beelden weten te verkrijgen, waardoor de toeschouwer een groots mee slepend geheel te zien krijgt. De hoofdrollen worden op zeer knappe wijze vertolkt door Richard Todd en Michael Red grave. Deze bewonderenswaardige en beklemmende film is toeganke lijk boven 14 jaar. Van vrijdag tot en met zondag. „HET SCHOT IN DE NACHTCLUB". (]armo, een gentleman-boef, heeft tot nieuw arbeidster rein de hoofdstad van het (ge fingeerde) land Guaduras in Zuid-Amerika gekozen. Bij (een zeker soort) vrouwen is hij ui termate populair en dit kan Donny, de directeur van de nacht club Corrida, maar moeilijk ver kroppen. Deze Donny verdient behalve met het verkopen van bier en aanverwante dranken nog 'n flinke stuiver met „gang steren". Hij heeft Carmo al meermalen gevraagd om tot zijn bende toe te treden, maar Carmo werkt liever voor eigen reke ning. Donny tracht het Carmo nu op alle mogelijke manieren moeilijk te maken en op een kwade avond gebeurt het dan dat een lid van Donny's bende op de dansvloer wordt doodge schoten. Carmo staat voor ieder een zichtbaar met de revolver, waaruit de schoten gelost zijn, in de hand. Voor de rechtbank be weert hij niet zelf de trekker overgehaald te hebben. De he ren rechters geloven alles behal ve dat en Carmo verhuist naar de gevangenis. En tochkan iemand geschoten hebben zon- nodig zijn om de plaats van be stemming te bereiken, vrij in voeren. Deze faciliteit is bedoeld voor de heenreis en heeft dus geen betrekking op de levens middelen die men gedurende zijn vakantieverblijf in het buiten land wil gebruiken, zo waar schuwt de ANWB. Vele vakantiegangers, vooral caravanners en kampeerders, menen dat, wanneer zij een rond reis gaan maken, 'Nederland weer de plaats van bestemming is, zodat zij naar diverse landen een hoeveelheid levensmiddelen meenemen, die in feite voor hun gehele vakantie voldoende is. Uiteraard is dit niet de bedoeling en er wordt, gezien het vele mis bruik, dat geconstateerd is, dan ook momenteel in enkele landen streng op de juiste naleving van het betreffende voorschrift gelet. Zo keert in het bijzonder de Franse douane zich tegen 't me de nemen van hoeveelheden voedsel in blik, terwijl men ook in Zwitserland hiertegen stelling neemt. Toeristen doen er ver standig aan, met een en ander rekening te houden, teneinde moeilijkheden en teleurstellingen aan de grenzen te voorkomen, aldus de ANWB. VRIENDENDIENST VAN DE K.V.P. Tijdens de dinsdag gehouden zitting van de Provinciale Staten bleek, dat een vertegenwoordiger van de KVP een vriendendienst aan de Anti-Revolutionairen be wezen heeft, welke om zijn bij zonder karakter wel aan de ver getelheid mag worden ontrukt. Door het overlijden van 't enige A.R. lid in de Staten, de heer C. de Jongh, en het feit dat diens opvolger de heer W. v. d. Schans uit Drongelen nog niet beëdigd was, kon de A.R. fractie geen candidatenlijst voor de tussen tijdse verkiezing van de Eerste Kamer indienen. Om de politie ke collega's uit de nood te hel pen heeft toen de KVP-afgevaar- digde, de heer Kamp uit Drunen die lijst maar ingediend. Men verzekerde ons, dat dit voorval een politiek unicum te noemen is. (Brab. Nbld.) der zelf de trekker te hebben overgehaald? Deze bijzonder spannende en amusante thriller, met de bekende zanger Georges Ulmer in de hoofdrol, geeft het antwoord, dat wij natuurlijk niet willen verklappen. Maandag en woensdag boven 18 iaar. LUXOR. „JUPITER'S DARLING". De geschiedenis schildert ons de Carthaagse veldheer Han nibal als een bekwaam en ge ducht legeraanvoerder waarvoor het zo machtige Rome in grote angst en vreze heeft verkeerd. Hollywood geeft ons in de film „Jupiter's Darling" een geheel andere Hanrtibal, een operette achtige figuur, die voor de poor ten van Rome liefdesliedjes staat te zingen aan het adres van een kwijnende juffrouw, die droomt van een koene, dappere ridder. Deze parodie op de oudheid mag dan ergens een grappige noot hebben over het geheel g( nomen is zij stierlijk vervelend, want al die Hollywoodse glamourgezkh- ten slagen er ten enenmale niet in om ons ook maar een ogen- j blik in het oude Rome terug te wanen. j Het spectaculaire prentenboek in wide-screen is voor alle leef- j tijden. Van vrijdag tot en met zondag. „LICHT HET ANKER". Deze eveneens lichtvoetige ge schiedenis brengt ons de avonturen van twee matrozen van een vliegdekschip, die we gens betoonde moed gedecoreerd worden en vier dagen extra ver lof krijgen. Deze vier dagen zijn vol van amoureuze ogenblikken en muziek van het orkest van de bekende José Iturbi. Uiteraard komen er ook twee aardige meis jes aan te pas, die natuurlijk voor de twee vlotte jongens ge knipt zijn. Voor ze elkaar „krij gen" moeten er echter heel wat moeilijkheden overwonnen wor den. Een aardige, vlotte musical voor alle leeftijden. Maandag en woensdag. LEVENSMIDDELEN MEE NAAR HET BUITENLAND. Vrije invoer beperkt. In de meeste landen mag een toerist de levensmiddelen, die AANSTEKER Nü f 1.68 COGNACGLAS Nü f 2.95 TEL. 2512 TEL. 2512 Grotestraal 220 WAALWIJK. UIT HET LAND VAN HERTOG JAN. Brabant en de Spoorwegen. De ontwikkeling van menige Brabantse stad tot industrieel cen trum houdt ten nauwste verband met de ontwikkeling van het spoor wegverkeer in dit gewest. Daarom richt het Brabants halfuur deze maand, nu ook het reisseizoen zijn hoogtepunt nadert, de schijnwerper op de spoorwegen. In een geva rieerd klankbeeld, met lied, poëzie en reportage, wordt verteld over de aanleg van een net in Brabant vanuit Antwerpen en over de stich ting van Brabants eerste en groot ste station Roosendaal. Elke 24 uur razen 150 treinen tot onder de stalen overkapping van dit inter nationale spoorwegk-.ooppunt. 150 treinen met duizenden reizigers op weg naar alle delen van het land of naar het zuidenBelgië en Frankrijk. Het armelijke Roosendaal van 1854, dat de eerste trein begroette, is uitgegroeid tot een welvarende stad. Burgemeester Freijters be licht die groei in een interview. Het station werd een bloeiend con- tinu-bedrijf met 800 employé's. En kele hunner, hoofdstationschef van der Kaa, hoofdverificateur Hekstra van de Nederlandse douane, Belgi sche en Nederlandse machinisten, een wagenpoetser, een brancardier van de Lourdestrein en een bege leider van de duiventreincn, vertel len van hun werk. Het klankbeeld, dat zondag 17 juni a.s. van half drie tot drie uur door de K.R.O. wordt uitgezonden, is samengesteld door Cor Meer- bach, die ook de reportages ver zorgde. De productie is weer van Frans Evers. Voor de liefhebbers van oude volksliederen bevat het programma een vrijwel onbekende ballade „De drie ghesellen van Roosendaal", in de oorspronkelijke tekst, gezongen door Cruys Voorbergh.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 9