teem Waalwijkse en LangstCourant Uit de Lang Pastoor Bekkers te Raamsdonksveer op grootse wijze gehuldigd Grunen Cishout Vlijmen Haarsteeg Sprang - Gapeiie Sprang Waspik Geertrui den berg MAANDAG 18 JUNI 1956 Uitgever Waal wijksr Stoomdrnkkerfl Antooi» Tbleii Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO m HEI ZÜIDEfl 79e JAARGANG No. 48 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaa' i 2.70 franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux GKOTESTRAAT 265. WAALWIJK TEL. 2621 Or va» BEURDENSTRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. MM. OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES„ECHO' R.K. Vrouwengilde. A.s. dinsdag 19 juni zal in de zaal van café Elshout door het R.K. Vrouwengilde een avond worden gegeven, waarop door Mej. Jansen richtlijnen zullen worden gegeven in het smaakvol en handig arran geren en combineren van bloemen. Deze avond is ook toegankelijk voor introducée's tegen betaling van 0.75. Tevens zal aan het begin van deze avond een financiëel en alge meen verslag van de vereniging vanaf de oprichting worden gege ven en zal een definitief bestuur worden gekozen: Introducée's kun nen in verband hiermee volstaan door om fkiwart voor negen te ko men. Voor de leden begint de avond om 8 uur. Op 3 juli zullen de leden van het Vrouwengilde een uitstapje maken met een excursie naar de Konink lijke Tapijtfabriek Van den Bergh te Oss. R.KD.V.C. De voetbalvereniging RKDVC houdt op woensdag 27 juni haar al gemene jaarvergadering. Naast de jaar- en financiële verslagen en be stuursverkiezing vermeldt de agen da ook verkiezing van een elftal commissie, die in zijn geheel is af getreden. S.H.J. De gymnastiekvereniging S.H.J. nam zondag deel aan de Diocesane Bondsdag, welke te Goirle werd ge houden. Men wist op deze Bonds dag beslag te leggen op 5 eerste en 2 tweede prijzen. De eerste prijzen werden behaald in de mars wed strijd en verder door de heren en de meisjes-aspiranten beneden de 14 jaar. Jos v. d. Wiel en Riek van Spijk behaalden beide een eerste personeelsprijs. Een tweede prijs werd behaald door de meisjesgroep tussen de 14 en de 17 jaar en de jongens-aspiranten. „De Smashers". Door de tafeltennisclub „De Smas hers" werd, in combinatie met „Hartog" uit'Oss, „Victoria '51" uit Haarsteeg en „J.C.V." uit Vught, 'n 13-kamp georganiseerd. De best ge plaatste spelers van genoemde clubs namen er aan deel en het aantrek kelijke van deze wedstrijden was, dat al de 13 spelers van nagenoeg gelijke sterkte waren. De spelers J. v. Haren, J. v. d. Wiel en B. v. d. Heijden van „Victoria '51" bezetten resp. de le, 2e en 10e plaats. R. v. d. Steen, P. Cieelen en H. v. Grinsven van „Hartog" de 3de, 4de en 13de plaats. P. Bloks, S. v. d. Zandt en J. Berkelmans van „J.C.V." de 5e, 11e en 12e plaats. H. Willems, J. Janssen, A. Willems en P. Brok van „De Smashers" de 6e, 7e, 8e en 9e plaats. Voor de drie best geplaatsten was een aardige prijs beschikbaar. Er werden schitterende partijen ge speeld en er was behoorlijke be langstelling. Nieuwe zaak heropend. Zaterdag 16 juni heropende de heer M. de Laat-Dekkers zijn nieuwe winkel in groenten en fruit. Deze nieuwe winkel, die zeer modern is ingericht, is 'n be langrijke aanwinst voor Vlijmen, dat zich steeds moderniseert en zich aan de tijd aanpast. Er was grote belangstelling. Vele bloe men en gelukwensen kwamen binnen, i Wielrennen. Wolfs 4e in Zeeland. Zaterdag nam Tinie Wolfs deel aan een grote wedstrijd in Zee land, waaraan de grootste favo rieten uit Nederland van de Profs en onafh. deelnamen. Er werd in 'n hoog tempo gedraaid. De wedstrijd werd gewonnen door Post, die G. Voorting in de sprint klopte. Wolfs werd 4e. Een mooie prestatie. Tour door Nederland. Aan de tour door Nederland wordt door de Amateur Sibregts deelgenomen. De eerste dag had hij reeds met pech te kampen. Hij zat bij de kopgroep van 15 man, maar moest door stukken terug Vallen. Ook de tweede dag was niet succesvol. De renners gingen in een gesloten peloton naar de fi nish. Er kwam een valpartij waar Libregts bij betrokken werd. Hij liep verwondingen op, maar zette toch door. Zijn achterstand is nog niet groot. Ook zondag bleef pech Li bregts volgen. Hij zette echter nu ook weer goed door, maar zijn kansen op een goede plaats wor den klein, tenzij de laatste dagen wat meer geluk brengen. Voeltbal Vlijm. Bo s. Het wisselbeker-tournooi, ge organiseerd door de R.K.V.V. Vlijmense Boys, dat zondag 17 juni zou plaats vinden, is door 't slechte weer afgelast. Eveneens 't vollybal-tournooi dat door Ever Ready wordt georganiseerd. Korfbalclub Never Down. De Korfbalclub Never Down zou zondag met vier twaalftallen deelnemen aan het groot Korfbal- tournooi in Eindhoven, maar ook dit tournooi werd afgelast. P.V. De Zwaluw. De Postduivenvereniging de Zwaluw had zondag 17 juni de duiven op Pont St. Maxence. Door het slechte weer werd het lossen uitgesteld tot vandaag. J aarvergadering R.K.V.V. Haarsteeg. Zaterdagavond hield de R.K.V.V. Haarsteeg in café M. Achten haar jaarvergadering, die zeer druk was bezocht. De voorzitter, de heer Th. de Vaan, opende met de christelijke groet en heette allen hartelijk wel kom; hij sprak de hoop uit dat de vergadering ook vruchtdragend zou zijn. Als naar gewoonte gaf hij een overzicht van de verrichtingen van de diverse elftallen in de afgelopen competitie. De resultaten van het eerste elftal waren maar zeer ma tig; het vertrek van enkele zeer goede spelers heeft zijn stempel op de vereniging gedrukt; de tegen partijen waren telkens sterker, met als gevolg dat het eerste elftal op de onderste plaats is geëindigd en zal moeten degraderen naar de on der-afdeling. Het tweede elftal deed het heel wat beter en bezette op de ranglijst een behoorlijke plaats. Over de A- junioren had hij niets dan lof; na een prachtige competitie te hebben gespeeld, behaalden zij het kam pioenschap. Als blijk van waarde ring zal het kampioenselftal een feestavond worden aangeboden. De secretaris-penningmeester, de heer L. v. d. Heijden, gaf hierna een uitgebreid financieel verslag; hier uit kon worden opgemaakt dat als gevolg van de slechte resultaten van het- eerste elftal de belangstel ling belangrijk is gedaald; de in komsten, verkregen uit entrée's bij thuiswedstrijden, bleek slechts de helft te bedragen van vorige jaren. Dank zij een tijdig gevormde reser ve blijkt de financiële toestand nog vrij gunstig te zijn. Tot leden van- de kascommissie werden benoemd de heren F. v. d. Brandt, B. v. d. Heijden en W. v. Es. De aftredende bestuursleden, de heren Th. de Vaan, Th. Beekmans en H. Willemsen, werden bij accla matie herbenoemd; eerstgenoemde, die tevens als voorzitter aftredend was, werd met grote meerderheid van stemmen herkozen. De heer K. Koks verklaarde zich bereid in de toekomst het beheer over de kassa bij thuiswedstrijden op zich te ne men. Een voorstel van een der leden om enkele trainingspakken aan te schaffen voor de reserves van beide elftallen, had de goedkeuring van 't bestuur en de vergadering. De voorzitter deed enkele mede delingen over de toestand van het speelterrein, en het bestuur acht verbetering dringend gewenst. Van de zijde van de R.K.J.B. was een verzoek binnengekomen om de te organiseren „Sportdag" op 22 juli a.s. op het voetbalterrein te mo gen houden; als tegenprestatie zul len dan de jonge boeren met behulp van de voetballers het veld in orde maken. De voorzitter vond dit voor stel zeer sympathiek en deelde mee dat de herstelwerkzaamheden bij de jonge boeren in goede handen is. Tot slot kwam de training ter sprak,e; het lid Willy v. d. Berk ver klaarde zich bereid de training op zich te nemen. De voorzitter deed een dringend beroep op de spelers om aan de training deel te nemen en de adviezen van de leider op te volgen; de training zal plaats heb ben op vrijdagavond van half 8 tot half 10. Na de rondvraag, waarvan door enkele leden gebruik werd ge maakt, en de geestelijk adviseur 'n opwekkend woord had gesproken, werd de vergadering gesloten. Rustig denken Mijnhardt's i u w t a b I etten I Concours „Sirena". De na-werkzaamheden van het concours dat gegeven is door „Sire na", nadert nu zijn einde. De be haalde prijzen kunnen zeer binnen kort door de betreffende verenigin gen tegemoet worden gezien. Hou ders van een programmaboekje met de no. 4, 33, 89, 145, 150 worden verzocht zich met het boekje te wenden tot de voorzitter, de heer J. H. v. Eeuwijk, t>f bij kapper v. Dam, alwaar een prettige verrasing voor hen wacht. i Kerkdienst. Donderdag 21 juni des avonds half acht hoopt D.V. voor de Geref. Gemeente voor te gaan de Weleerw. heer Ds. Cabaret uit 's Gravenpolder, in het kerkge bouw Julianalaan 8. E.H.B.O.-wedstrijd. Heden, maandagavond, om 8 uur zal van wege de E.H.B.O.- vereniging Sprang-Capelle, in het gebouw van de Chr. Volksbond alhier een E.H.B.O. wedstrijd avond worden georganiseerd. Deze eerste Sprang-Capelse E.H.B.O.-wedstrijd is voor be langstellenden toegankelijk; een drietal ploegen zullen de belang stellenden het werk van de E.H. B.O. tonen. Wij verwachten dat voor het werk van deze nuttige vereniging zeker belangstelling zal bestaan. Geslaagd. Te Rotterdam slaagde onze plaatsgenote mej. L. Berkelmans Voor het examen Lerares Naaien (akte Na). Zij ontving haar op leiding aan de R.K. Huishoud- en Industrieschool te 's-Hertogen- Bosch. Benoemd. Per 1 september a.s. is de heer A. Bruggeman benoemd tot amb tenaar ter gemeente-secretarie te Lisse. Hij werd aangesteld in de funktie van kommies. Gemeenteraad. Openbare vergadering van de raad der gemeente Geertruiden- berg, op woensdag 20 juni 1956, des avonds half acht in het ge meentehuis alhier. Te behandelen zaken 1. Mededelingen en ingeko men stukken. 2. Voorstel tot het aankopen van gronden, gelegen in het uit breidingsplan, in eigendom toeber horende aan J. Dirven, met bijbe horende begrotingswijziging. 3. Voorstel tot aankoop van de panden en erven in eigendom toebehorende aan Dr. Schippers, met bijbehorende begrotingswijzi ging- 4. Aanbieding gemeentereke ning 1954. 5. Voorstel tot onbewoonbaar verklaring van de woning Haven 6. 6. Voorstel tot het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan 't Ned. R.K. Huisvestingscomité ten behoeve van ontheemde ouden v. dagen. j 7. Voorstel tot het verlenen van een eenmalige subsidie aan de Stichting Rembrandt herdenking 1956. 8. Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing van marktgeld. 9. Voorstel tot wijziging van het besluit tot het houden van een weekmarkt. 10. Voorstel tot het toekennen van premie ingevolge de Premie regeling Woningverbetering en -splitsing 1953 aan F. H. v. Don gen. 11. Voorstel tot aanvulling van de Woonruimtecommissie in verband met ontslagname van de heer Mr. H. Smits. 12. Reclame Hondenbelasting. VORSTELIJK GESCHENK DER PAROCHIANEN Op grootse wijze heeft Raams donksveer gisteren haar pa rochieherder, de ZeerEerw. Heer Pastoor J. Bekkers, gehuldigd ter gelegenheid van zijn' 40-jarig Priesterfeest. Deze huldiging was echter veel meer dan een her denking van dit vreugdevolle feit alleen, zij was tevens een in nige demonstratie van dankbaar heid en genegenheid jegens pas toor Bekkers, die tijdens zijn 20- jarig pastoraat in Raamsdonks veer zo ontzaglijk veel voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van zijn parochie heeft gedaan. Hij kent zijn parochianen door en door en de parochianen weten wat ze aan hun pastoor hebben. Dit is vooral gebleken in de zware uren, die de parochie op de drempel van de vrijheid zo vele heeft gekend. Pastoor Bek kers was steeds daar aanwezig, waar zorg, teleurstelling, leed en verdriet hadden toegeslagen, om met zijn priesterlijk woord sterkte en kracht te schenken aan hen, die hem op dat ogen blik het meest nodig hadden. Al le lief en leed heeft hij gedeeld met hen over wie hij was ge steld hij heeft alles gegeven om een goed herder van Gods kudde te zijn, en daarom ook is de pa rochie van O. L. Vrouw Hemel vaart te Raamsdonksveer hem zó lief geworden, dat hij, zoals bur gemeester Prinssen in z'n huldi gingstoespraak mededeelde, voor een pastoraat in Tilburg heeft bedankt. Geen wonder dus, dat er gis teren feest was in Raamsdonks veer; dat de vlaggen uithingen en dat er ondanks de dreigende voorjaarshemel een zon scheen, die alle harten heeft verwarmd en die de 17e juni 1956 tot een zeer bijzondere dag gemaakt heeft in de geschiedenis van de ze bloeiende parochie. Om 10 uur werd de jubilaris afgehaald door een stoet van bruidjes voor het opdragen van de plechtige .Hoogmis, waarbij hij werd geassisteerd door de WelEerw. Heren kapelaans P. J. A. van Luyck en P. G. J. van Velthoven. De feestpredikatie werd gehouden door de Z.Eerw. Heer J. G. E. van Bussel, voor heen kapelaan te Raamsdonks veer, thans professor aan het Groot-Seminarie te Haaren. Op- kernachtige en bevattelijke wij ze zette hij de betekenis van het priesterschap uiteen en ging daarbij nader in op de hoge op vatting welke pastoor Bekkers altijd van zijn taak heeft gehad. Het r.k. kerkkoor, onder lei ding van de heer J. Steenbergen,, zong samen met het jongens koor, onder directie van de Eer waarde Frater Raphaël, op voor treffelijke wijze de Missa in G van Casali. Organist was de heer F. van Gerwen. Om 12 uur had in het Henri- cusgebouw de officiële huldiging; plaats in tegenwoordigheid van familieleden van de jubilaris, ge nodigden en afgevaardigden der parochiële verenigingen. De jubi laris werd afgehaald door bruid jes en het jongenskoor en betrad om even over 12 de geheel gevul de en feestelijk versierde zaal. De voorzitter van het huldi gingscomité burgemeester Prins sen, bood hierna het vorstelijke geschenk der parochianen aan met de volgende toespraak; Hooggeachte jubilerende Pastoor, Het is voor mij een voorrecht en tevens een grote eer om na mens het huldigingscomité, dus in feite namens alle parochianen tot het woord te mogen voeren op deze voor U zo heugelijke dag van Uw 40-jarig Priesterfeest. Ik doe dit echter ook met heel veel schroom, hoe vreemd dit wellicht ook uit de mond van een burgemeester moge klinken. Toch is dit zo en daarvoor zijn verschillende oorzaken. Op de eerste plaats omdat reeds heden morgen in de solemnele Hoog mis een oud-kapelaan dezer pa rochie, Professor J. G. E. van Bussel, op zo voortreffelijke wij ze de betekenis van het priester schap in het algemeen en ook de wijze waarop U, jubilaris van heden, Uw tank als zodanig hebt opgevat, voor een stampvolle kerk heeft uiteengezet. Tweedens omdat men mij nu eenmaal als burgemeester ver zocht heeft de leiding van het feestcomité op mij te nemen en ik er als burgerlijk gezagsdrager meer dan ieder ander voor moet waken om onze jubilerende pas toor, dus de geestelijke gezags drager, op een laat ik maar zeg gen overdreven wijze te gaan huldigen. Het is mij overigens voldoende bekend, jubilerende pastoor, dat U persoonlijk hele maal niet op huldigingen in het algemeen en allerminst op over drijvingen zijt gesteld. Van de andere kant is een 40- jarig Priesterfeest nu eenmaal een prachtige en zeldzame gele genheid voor de parochianen om hun aanhankelijkheid en vreug de tegenover hun geestelijke her der te betuigen en uiting te ge ven aan hun gevoelens van hoog achting en dankbaarheid jegens hem. En daarom waag ik het er vandaag toch maar op om U in het zonnetje te zetten. Nadat U dan op 17 juni 1916 te 's-Hertogenbosch tot priester ge wijd zijt, bent U tot 1921 kape laan te Bladel geweest en vervol gens van 1921 tot 1936 kapelaan te Tilburg. Met ingang van 1 oktober 1936 werd U pastoor van de parochie van O. L. Vrouw Hemelvaart te Raamsdonksveer, zodat U dit jaar 20 jaar pastoor van deze pa rochie zult zijn. Ik hoop dat U het mij niet kwa lijk zult nemen, wanneer ik een tot heden bewaard geheimpje verklap, maar vandaag mag nu eenmaal iets meer dan anders. In 1942 werd U n.l. door Mgr. W. Mutsaerts het pastoraat van de parochie Noordhoek in Til burg aangeboden, doch U hebt hiervoor bedankt. Naar mijn me ning wel een bewijs, dat Raams donksveer in zes jaar tijds reeds een zeer grote plaats in Uw hart had ingenomen, waarvoor het U alleen maar erkentelijk kan zijn. Uiteraard is mij en de meeste Uwer parochianen weinig bekend uit Uw kapelaanstijd, doch het lijkt mij volledig verantwoord om enkele belangrijke feiten uit de tweede helft van Uw priester loopbaan hier vandaag te memo- reren. Onze gedachten gaan dan uit naar de uiterst moeilijke jaren jj van de tweede wereldoorlog, waarin gij voorzovelen een grote i steun waart en er in slaagde om het godsdienstig leven in' deze parochie op hoog peil te houden. Hoe moet Uw hart gebloed heb- j ben toen op 31 oktober 1944, de j laatste dag van de Duitse bezet- j ting, de fraaie toren van de kerk j werd opgeblazen en daarmede in feite de gehele kerk werd ver nietigd. 1 Dit gold temeer waar U nog tot 5 minuten van tevoren alle 1 mogelijke moeite had gedaan om te voorkomen, dat deze wandaad zou plaats hebben. Het heeft niet zo mogen zijn en als gelovige christenen hebt U en Uw paro chianen dit leed aanvaard, we tende dat God in Zijn ondooi- grondelijke besluiten met alles Zijn bedoeling heeft. Gij hebt voorts altijd zeer mee geleefd met het wel en wee van Uw parochianen en vooral bij ziekten zoveel als in Uw vermo gen lag van Uw belangstelling iloer. blijken. Het is natuurlijk ondoenlijk 't iedereen naar de zin te maken, op welk gebied dan ook, doch vooral op zulk een verantwoor delijke post als die van pastoor ener parochie van bijna 5000 zie len. Vaak of beter nog meestal spruit dit voort uit onbekendheid met de taak en vooral ook met de omvang en de veelzijdigheid van de taak van een gezagsdra ger. Men ziet dan alleen maar zijn eigen kleine wereldje en ver geet - volkomen te-goeder trouw overigens - dat de oplossing van moeilijkheden meestal niet op korte termijn is te verwezenlij ken. Uw belangstelling voor 't on derwijs in de parochie is altijd zeer groot geweest. Een grote steun waren daarbij voor U de Eerwaarde Zusters en Fraters en het overige onderwijzend perso neel. Het is wel"zeer jammer dat juist dit jaar de Eerwaarde Fra ters onze parochie gaan verlaten na gedurende zo lange tijd hun zegenrijk werk voor de jeugd van Raamsdonksveer te hebben uitgeoefend. Mede aan Uw stuwkracht is 't te danken dat in de na-oorlogse jaren een modern geoutilleerd gebouw voor de R.K. jongens ulo-school in de Brejaartstraat tot stand kwam en dat in de Rembrandtlaan een prachtige R.K. lagere meisjesschool werd gebouwd. Na veel tijd van voorbereiding zal het voor U ongetwijfeld een grote voldoening zijn geweest dat U op het laatst van het vorig jaar eindelijk de bouw van een prachtige nieuwe parochiekerk hebt kunnen gunnen. Wanneer het straks zover zal zijn dat deze nieuwe kerk gecon sacreerd zal zijn en in gebruik genomen, zal dit wellicht hèt hoogtepunt van Uw priesterloop baan zijn. Wees er van overtuigd dat al Uw parochianen met grote be langstelling de bouw van de nieu we kerk zullen blijven volgen. Uit hun belangrijke geldelijke steun blijkt alleen reeds voldoen de hoeveel prijs zij op een waar dig Godshuis stellen. jubilerende Pastoor, voor Uw opofferend werk, voor Uw me deleven in alles, ook op het ge bied van het verenigingsleven, zijn wij, parochianen, U ten zeer ste dankbaar en erkentelijk. Ik dank U namens de parochi anen voor alles wat gij voor het geestelijk welzijn van de paro chie in zijn geheel en voor ieder van ons hebt gedaan, en ik preek de hoop uit, dat Gij met Gods zegen nog vele jaren in goede gezondheid temidden van ons moogt verblijven. De inwoners van Raamsdonks veer zijn een goed en gelovig volk en vooral bij bijzondere gelegen heden laat het zich meestal van zijn beste ziitle zien. Wanneer het U in de loop der jaren wel eens gegriefd heeft, dan is dat zeer zeker meer uit spontaniteit dan met opzet ge beurd en ik ben er van overtuigd dat Gij, voor zover dat al niet is gebeurd, het daarvoor ongetwij feld op deze schone feestdag zult hebben vergeven. Toen bekend werd, dat U dit jaar Uw 40-jarig Priesterfeest zoudt vieren, heeft zich spontaan een huldigingscomité gevormd, dat zo veelzijdig mogelijk en toch ook weer niet al te uitgebreid werd samengesteld. Dit comité heeft zich ten doel gesteld om Uw Priesterfeest op waardige wijze te vieren en U te huldigen als de Pastoor-Herder van de parochie. Naast het uiting geven van vreugde en dankbaar heid wilden het U tevens een feestgeschenk aanbieden. Een groot aantal collectanten ver klaarde zich bereid om de nodi ge gelden bijeen te brengen. Vandaag dan zijn het volledig comité, collectanten, vertegen woordigers van alle parochiële verenigingen, hoofden van scho len, raadsleden en natuurlijk ook afvaardigingen van de Eerwaar de Zusters en Fraters, hier in dit feestelijk versierd Henricusge- bouw aanwezig om U 't geschenk der parochianen aan te bieden. Het bestaat uit de kostbare goudbrokaten kerkgewaden, die vanmorgen reeds in de Hoogmis zijn gebruikt en thans hier in de zaal aanwezig zijn. Ik ben er van overtuigd dat dit geschenk Uw goedkeuring zal wegdragen en dat U het van Uw parochianen wilt aanvaarden, met alle goede bedoelingen die daarbij hebben voorgezeten. Jubilerende Pastoor, nogmaals van harte gefeliciteerd en dank voor alles. Namens alle parochianen bood de oudste kerkmeester, de heel de Klein, gelukwensen aan. In zijn korte toespraak wees hij vooral op het vele dat Pastoor Bekkers heeft gedaan voor het herstel der kerk. Dat de parochi anen met hem hebben meegeleefd blijkt wel uit de grote financiële giften welke men tot nu toe heeft mogen ontvangen De heer de Klein dankte tenslotte de jubila ris voor alles wat hij als pries ter voor de parochie heeft ge-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1