Waai wij kse en Langsiraatse BINNEN- EN BUITENLAND GUTACH: het hart der zijdeindustrie Eindhoven werd zetel van tweede technische hogeschool JlfllTIPS ^ere huid? Raad besloot tot bouw van kleuterschool en 27 woningen Feestelijke viering van glorieuze dag. Gemeenteraad Loon op Zand VRIJDAG 29 JUNI 1956 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukker*) An toon Tieien Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 X per week. DE ECHO HEI ZUIDEN 79e JAARGANG No. 51 Abonnement 19 cent per week I 2.-15 per kwartaal I 2.7Q franco p. p. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux: GROTESTRAAT 285, WAALWIJK TEL. 2621 Dr van BEURDEN STRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. 2882. OPGERICHT 1S7S TELEGR.-ADRES „ECHO' Met de inwerkingtreding van de wet van 7 juni 1956, waarin o.m. wordt bepaald „Er wordt van rijkswege technisch hoger-onder- wijs gegeven aan twee hogescholen, deze technische hogescholen zijn gevestigd te Delft en Eindhoven", is Eindhoven op 23 juni j.l. hoge- schoolstad geworden. Deze voor Eindhoven en het gehele zuiden zo gedenkwaardige en glorieuze dag, is op indrukwekkende wijze en in feestelijke sfeer gevierd. Dat men juist Eindhoven, de meest vitale stad van Nederland, als zetel van deze tweede T.H. heeft bestemd, zal voor een niet onbe langrijk deel zijn oorzaak hebben gevonden in het feit, dat vooral Noord-Brabant in de na-oorlogse jaren aan een sterke industrialisa tie onderhevig is geweest. Men heeft in deze zich snel uit breidende stad een prachtig terrein gevonden voor de bouw van deze T.H., en wel in de Dommelvallei aan de zuidzijde van het spoorweg emplacement. Het is 40 ha. groot en men verwacht hier voldoende ruimte te hebben, niet alleen voor alles wat een technische hogeschool aan gebouwen vereist, maar ook om de ontwikkeling gedurende de eerste 50 jaar te kunnen opvangen. Deze zomer zal nog de eerste spade de grond ingaan voor de bouw van provisorium en een paviljoen voor twee studiejaren, en men verwacht dat op 1 september 1957 de eerste 150 a 200 studenten hun weg naar deze T.H. zullen vinden. In dit ter rein wordt in de komende jaren ruim 60 miljoen gulden geïnves teerd. De grond voor de bouw van deze T.H. is door de gemeente Eind hoven gratis aan 't Rijk afgestaan. Bij Koninklijk Besluit zijn met ingang van 23 juni 1956 benoemd tot leden van het college van cura toren van de Technische Hoge school te Eindhoven: dr. ir. F. W. v. Berckel, hoofdingenieur van de Staatsmijnen te Geleen; ir. W. H. Boom, directeur van de N.V. G. Dikkers Co te Boekelo; mr. H. L. 's Jacob te Voorburg; mr. H. A. M. T. Kolfschoten, burgemeester der gemeente Eindhoven; ir. Th. P. Tromp, lid van de raad van bestuur van de N.V. Philips Gloeilampen fabriek te Eindhoven; prof. dr. J. E. de Quay, commissaris der Konin gin in de provincie Noord-Bra bant te 's-Hertogenbosch. Prof. de Quay is tevens tot voor zitter van het college benoemd. Zo- lang nog niet in het ambt van se cretaris van de Technische Hoge school te Eindhoven is voorzien, wordt A. H. M. Wijffels, economisch drs., met de waarneming van het secretariaat belast. Met een symposion en een fan tastische lichtstoet, welke twee vol le uren door de met ontelbare vlag gen versierde stad trok, heeft Eind hoven deze Dies Natalis van deze tweede T.H. gevierd. Het Academische Genootschap van Eindhoven had in de vergader zaal van de D.A.F. een symposion belegd, waaraan door enkele hon derden werd deelgenomen en dat werd bijgewoond door vertegen woordigers van overheid, industrie en hogeschool. Zowel minister Cals als prof. dr. J. E. de Quay, com missaris der Koningin en voorzit ter van het curatorium, spraken hier met grote lof over hen die het voorbereidende werk hebben ge daan, waarbij het rapport van de commissie 's Jacob voor Eindhoven van beslissende betekenis is ge weest. In de Staten-Generaal zijn magister Stokman en ir. Posthumus de grote pleitbezorgers van Eind hoven geweest. Ir. G. Philips k!wam met de mede deling dat de Stichting Technisch Hoger Onderwijs in het zuiden ge liquideerd was, doch dat meteen besloten was het nog in kas zijnde bedrag van 60.000.te bestem men als beginkapitaal van een nieu we stichting: het Technische Hoge schoolfonds. Ir. Tromp sprak uitvoerig over de bouwplannen en burgemeester Kolfschoten over de plaats van de Technische Hogeschool in de Eind- hovense gemeenschap. Eindhoven zal rekening hebben te houden met de plaats gehad hebbende verande ringen in de studentenmaatschap pij- Het studieprogram werd door de rector-magnificus van deze T.H., prof. H. Dorgelo, uitvoerig toege licht. Er werd hierna een druk gebruik gemaakt om met de verschillende sprekers van gedachten te wisselen. Na afloop van het symposion werd aan mr. H. L. 's Jacob uit Voorburg op het stadhuis door de burgemeester de gouden erepenning der stad uitgereikt als erkenning van het prachtige werk van zijn commissie bij de voorbereiding van de stichting van deze tweede Tech nische Hogeschool. KABINETSFORMATIE. Wederom werd door Dr. Drees een bespreking gehouden met de 5 fractievoorzitters. Men kwam nog niet tot een akkoord, maai de draad werd ook niet afgebro ken. Dr. Drees zou de voorstellen en suggesties nog eens overwe gen en met z'n adviseurs bespre ken en dan de heren opnieuw bijeen roepen. De kwestie gaat in hoofdzaak over het bedrag voor defensie, maar daarvoor zal men wel een oplossing Winden, en over de huurkwestie en dat is het grote struikelblok. Ondertussen heeft mr. Oud voorgesteld de departementen te verminderen, n.l. 4 PvdA, 4 KVP, 1 AR, 1 CHU en 1 VVD. Dat zou een aanzienlijke bezuiniging be tekenen. MINISTER MANSHOLT EREDOCTOR. De senaat van de Landbouw hogeschool te; Wageningen heeft het doctoraat in de landbouw kunde honoris causa verleend aan de heer S. L. Mansholt, mi nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. K AB.-VOORZITTER NOEMT BEZWAREN TEGEN LOONPOLITIEK. In zijn toespraak tot de Verbonds vergadering van de K.A.B., gehou den te Utrecht, heeft voorzitter de heer J. Middelhuis enkele beden kingen naar voren gebracht t.a.v. de door de beslissing van 19 maart door de regering gevoerde loonpo litiek. Hij bracht drie bezwaren naar voren: 1. Er is geen rekening mee ge houden, dat reeds vóór 19 maart in collectieve contracten en loonrege lingen afwijkingen van de richtlij nen waren binnengeslopen; 2. De maatstaf voor het (algemeen) wen selijke loonniveau is verloren ge raakt; 3. De partijen bij de loonon derhandelingen werkgevers ten werknemers) zijn niet verplicht hun bedrijfstak economisch te toetsen op werkgelegenheid, produktiviteit en rentabiliteit. „Daardoor maakt de beslissing van 19 maart het welslagen van de differentiatie-politiek niet gemak kelijker". WINST VOOR K.V.P. GROEIT. De doorbraak van de P.v.d.A., welke zich naar men meent, lang zaam onder de katholieken in Lim burg voltrekt, bestaat niet. Inte gendeel, de Limburgse katholieken stemmen steeds meer op de K.V.P., aldus concluderen dr. J. G. M. Delf- gaauw en A. I. V. Massizzo in een rapport over de uitslagen der laat ste verkiezingen. Zij berekenden voor het secretariaat van de K.V.P., hetwelk twijfelde over de juistheid van het oordeel over de laatste ver kiezingsuitslag, dat in 1948 10 pet. van de katholieken in die provincie op niet-katholieke partijen stemde, in 1952 9,1 pet. en bij de laatste ver kiezingen 8,7 pet. GEBEENTE VAN MUSSERT NIET GEROOFD. Het stoffelijk overschot van de leider van de voormalige NSB ir. A. Mussert, is niet wegge haald van de algemene begraaf plaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag. De grafschenners, die vorige week zondag een poging hebben gedaan iMusserts stoffe lijke resten mee te nemen, heb ben het gebeente van een andere overledene uit het graf gehaald of ze hebben het bij een poging gelaten. Een nauwkeurig onder zoek heeft uitgewezen, dat het stoffelijk overschot van de NSB- leider onaangeroerd is gebleven. TRAGISCHE DOOD VAN TWEE KINDEREN. De 6-jarige Henny den Besten uit Harderwijk is maandagavond in de keuken van haar ouderlij ke woning dood /aangetroffen. Zij lag levenloos op de vloer met een plastic broodzakje over haar hoofd. Men neemt aan dat zij deze al spelend over haar gezicht heeft getrokken. Zij heeft het waarschijnlijk benauwd gekre gen en in een poging om 't zakje te verwijderen, het snoerlint om haar keel vastgetrokken. In het zwembad te Beusichem is dinsdagmiddag de vierjarige Jantje Vermeulen verdronken. Zijn vader, die als badmeester bezig was met het geven van zweslessen, zag hem van de springplank vallen, maar slaag de er niet in zijn zoontje te red den. Waarschijnlijk heeft de sterke onderstroom van de Lek het jongetje meegevoerd. Zijn stoffelijk overschot is nog niet gevonden. VLIEGRAMP EISTE 30 SLACHTOFFERS. De ramp met het Engelse Boac- vliegtuig van het type Argonaut, dat zondag bij Kano in Noord-Ni- geria is neergestort, heeft dertig slachtoffers geëist. Onder hen be vond zich een Nederlander, de heer W. v. Veen uit Amsterdam. Het toestel dat 38 passagiers en een bemanning van zeven koppen aan boord had, kwam direct na de start in een regenwolk terecht, ver loor hoogte en raakte enige bomen. Het stortte daarop neer en vloog in brand. MOORDAANSLAGEN OP CYPRUS. Cyprische verzetslieden hebben een moordaanslag gepleegd op rech ter Bernard Shaw, van het speciale gerechtshof op Cyprus, dat de ern stigste, door Eoka-leden gepleegde misdrijven, behandelt. Shaw werd door twee schoten in hals en hoofd getroffen. Zijn toe stand is ernstig. Deze rechter heeft verscheidene Cyprioten die aansla gen hadden gepleegd, tot de dood straf of levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Onder meer Andreas Demetrioe, die werd opgehangen wegens door hem gepleegde moord aanslagen, was door Shaw gevon nist. ^tU/Lk^ Babyderm-zeep De aanslag werd gepleegd nabij het hoofdbureau van politie te Ni cosia. Twee verzetslieden schoten met revolvers op Shaw, toen de au to, waar Shaw achterin gezeten was, voor een verkeerslicht moest stop pen. Naast de rechter zat een met de zorg voor zijn veiligheid belaste Britse militair. Toen de auto tot stilstand kwam, liepen de twee Cy prische verzetslieden er heen en schoten met hun revolvers op Shaw. Britse troepen hébben na de aan slag onmiddellijk een cordon om Nicosia getrokken. Er is een uitge breide klopjacht op de aanslagple gers ingezet, waarbij ook van poli tiehonden gebruik wordt gemaakt. Op een gegeven ogenblik schoten Britse militairen op een jonge Cy prioot, die nabij het Metaxasplein over de oude Venetiaanse muren ter plaatse klom. Tezelfdertijd rende de vrouw van de Cyprioot naar haar man toe, waardoor zij door de voor hem be stemde kogel werd getroffen. De kogel ging eerst door haar arm en drong vervolgens de maag binnen. Deze gewonde vrouw, Olga Con- stantinides, is later in het zieken huis overleden. Haar man kon toch worden gearresteerd. Met ingang van maandag, te mid dernacht, zijn alle openbare ver maakgelegenheden in het gebied van Nicosia, de dorpen in de omge ving inbegrepen, tot nader order gesloten, zulks als strafmaatregel voor de aanslag op rechter Shaw. „ALGERIJE" NIET IN VEILIGHEIDSRAAD. De Veiligheidsraad van de Ver enigde Naties heeft dinsdag avond een verzoek van de Ara- bisch-Aziatische landen om de kwcstie-Algerije te bespreken, met grote meerderheid verwor pen; Door dit snelle besluit heeft de raad zich achter Frankrijk geschaard in het standpunt, dat Algerije een Frans-binnenlandse kwestie is die buiten de bevoegd heid van de Verenigde Naties valt. De dertien Arabisch-Azia- tische landen zijn thans voorne mens, de kwestie voor te leggen aan de Algemene Vergadering, die op 12 november bijeen zal komen. Madat de openstaande notulen wa- ren goedgekeurd en de ingeko men stukken voor kennisgeving aangenomen, behandelde de raad allereerst een aantal grondtransac- ties, waarbij percelen bouwterrein werden verkocht aan mevr. H. A. J. v. Heesch-v. Heeswijk, de firma S. J. Pepping, W. M. Soeterboek, H. J. Pooters en J. M. Damen, allen te Kaatsheuvel, en aan B. Werther te Sprang-Capelle. Verder zullen ten behoeve van het rioleringsplan en het uitbreidingsplan de panden Huygenstraat 35, 37, 39 en 41, in ei gendom van de heer H. W. Beek mans, door de gemeente worden aangekocht. Voor de plaatsing van een houten noodlokaal, alsmede voor de inrich ting daarvan, ten behoeve van de r.k. kleuterschool „Kleuterbos" vo teerde de raad een bedrag van 6.938.35. Deze uitbreiding is nodig, omdat het leerlingenaantal zodanig stijgt, dat een aantal kleuters zon der meer zal moeten worden weg gezonden, indien niet op korte ter mijn voorzieningen worden getrof fen. Verder hechtte de raad zijn goedkeuring aan een voorstel tot het verlenen van medewerking tot de stichting en bouw van een nieu we kleuterschool met 5 speel-werk- j lokalen te Loon op Zand. De bouw van deze kleuterschool is bijzonder urgent in verband met de grote toename van het aantal kleuters en omdat het bestaande gebouw de no dige outillage mist. In dit verband merkte de heer Grootswagers op, dat hij het niet juist achtte dat, nu het kleuteron derwijs door de overheid sterk wordt beklemtoond en gesubsidi eerd, er toch nog een schoolgeld heffing bestaat van 1.- per maand en, zoals de heer Bossers opmerkte, zelfs van 2- per maand. De heer Grootswagers wenste te weten op welke bepaling deze heffing steunt. De voorzitter deelde mee, dat hij deze materie nog niet volledig had bestudeerd, doch dat hij in de vol gende vergadering hieromtrent na dere mededelingen zou doen. Daar het in de bedoeling ligt de Rechtvaart én de Hoge Zandschel van een gesloten wegdek te voor zien, is het noodzakelijk de hoofd leiding van de waterleiding, die ter plaatse onder de bestaande puin- verharding is gelegen, te verleggen, daar zij anders voor 't uitvoeren van herstellingen onbereikbaar wordt, terwijl eventuele lekkages gro te schade aan het wegdek teweeg zouden kunnen brengen. Hiervoor voteerde de raad een bedrag van 10.000.De heer Bossers meen de dat met het oog op het verkeer met zwaar beladen vrachtwagens aldaar een klinkerweg beter zou voldoen, daar deze bij verzakkin gen met veel minder kosten te her stellen is. Hij vreesde een verzak king van de bitumenweg, omdat z.i. de ondergrond niet hecht ge noeg is. De voorzitter antwoordde dat hij daarop volkomen gerust kon zijn, daar deze wegen degelijk wor den ingewalst. Hij wees in dit ver band naar de bestaande hoofdwe- gf die ook na lang en intensief gebruik nog geen sporen van enige verzakking vertonen. De heer Van Kuik greep deze gelegenheid aan om de aandacht te vestigen op de Dreefseweg, die nog steeds in een zeer slechte toestand verkeert, ter wijl hij toch in een dicht bevolkte omgeving is gelegen. Hij drong aan op een spoedige verbetering van deze weg. Deze verbetering, aldus de voorzitter, komt ook inderdaad, doch de gemeente heeft momenteel zoveel weven te verzorgen, dat zij niet overal tegelijk haar aandacht kan hebben. De nanden Bernsehoef 6 en Kloos terstraat 25 werden onbewoonbaar verklaard. De eigenaars van deze Woningen wensen een nieuwe wo ning te bouwen en de oude woning met gebruikmaking van de zgn. krotopruimingspremie te doen slo pen. Ook verklaarde de raad zich ak koord met het voorstel van B. en W. om de vergoeding van de jaar wedde van een aan die school ver bonden vak-onderwijzeres in vrou welijke handwerken voor het jaar 1956 te stellen op 3.337.23. In 't Algemeen Ambtenarenregle ment en de Arbeidsovereenkomst verordening werden enige wijzigin gen aangebracht in verband met de waarborging van de burgerlijke be loning en de beloning als reservist van hen, die een vrijwillige verbin tenis aangaan bij de Reserve Rijks politie, alsmede in verband met de gratificaties bij ambts-jubilea en de vergoeding van ziektekosten. De gemeente beschikt voor dit jaar nog over een bouwvolume van 30 woningen. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het voorstel van B. en W. om tot de bouw van 27 woningwetwoningen over te gaan. Hiervan zullen er 6 in Loon op Zand worden gebouwd in de straat (nog zonder naam) die de verbin ding vormt tussen de Salm-Salm- straat en de Kerkstraat. In Kaats heuvel zullen er 2 worden gebouwd aan de Loonsedijk langs de Lage Zandschel, 8 in de Crispijnstraat en de overige in de Berndijksestraat. De heer Grootswagers maakte er bezwaar tegen dat deze woningen weer allemaal aan de westzijde worden gebouwd. In dit verband informeerde hij naar de plannen omtrent de bouw van arbeiders woningen aan de oostzijde. Tevens bevreemdde het hem, dat er nu toch weer 6 woningen te Loon op Zand zullen worden gebouwd, ter wijl toch enige tijd geleden was medegedeeld dat de woningnood al daar door het laatstelijk gebouwde contingent was opgeheven. Dit laatste gaf de voorzitter toe, doch hij wees er op dat bij toename der bevolking noodzakelijk in be staande woonkernen moet worden bijgebouwd. Bovendien is te Kaats heuvel niet voldoende bouwgrond beschikbaar. Wat de bouw aan de oostzijde betreft, deelde hij mede dat aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar nader uitge- Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard, die heden zijn 45ste ver jaardag viert. (foto M. C. Meyboom) werkte plannen ter tafel zullen ko men, waar moeilijkheden over de aankoop' van grond overwonnen moeten worden. De heer Bossers vestigde de aan dacht op de rooilijn. Hij wees daar bij op 4 woningen aan de Lage Zandschel, die praktisch aan da straat gebouwd zijn. Hier was z.i. toch alle ruimte geweest voor een voortuintje. De voorzitter antwoordde hierop, dat dit aan de aandacht was ont gaan, doch dat er bij de nieuw te bouwen woningen op een ruimere rooilijn in acht genomen zal wor den. De schoolmeubelen van de r.k. meisjesschool St. Gerlachus te Loon op Zand behoeven nodig vernieu wing. Voor de aanschaffing van nieuwe schoolmeubelen voteerde de raad een bedrag van 6.580.60. Met het meubilair van de Prinses Wilhelminasohool is het nog erger gesteld. Het is ruim 50 jaar oud en voldoet in geen enkele opzicht meer aan de hedendaagse eisen. Hieraan voldoen ook niet de in gebruik zijn de leermethoden, terwijl er ook noodzakelijk verbetering moet wor den gebracht in de verlichting der klaslokalen en in de toestand van het sanitair op deze school. Hier voor stelde de raad een bedrag van 34.614.45 beschikbaar. In verband met de ziekte van wethouder A. v. Rooy, is het wen selijk gebleken een tijdelijk waar nemend wethouder aan te stellen. Bij stemming hierover kreeg de heer v. Noye 7 en de heer Broeders 6 stemmen, zodat eerstgenoemde tijdelijk met deze functie zal wor den belast. In de rondvraag vestigde de heer v. Kuik de aandacht op het hout, dat in een aantal bochten van we gen het uitzicht belemmert. De voorzitter zegde toe deze aangele genheid te zullen onderzoeken. Op de vraag van de heer v. d. Lee of het elektrificatie-rapport van de PNEM al binnen was, moest de voorzitter ontkennend antwoorden. Verder wees de heer v. d. Lee op de zeer slechte toestand van het rij wielpad Bernsehoef-Kraanven. De voorzitter deelde mee dat dit ge val reeds in onderzoek is en dat hierin zo spoedig mogelijk verbete ring zal worden gebracht. De heer v. Laarhoven ten slotte informeerde naar de opleverings termijn van de 43 in aanbouw zijn de woningen, waarop de voorzitter antwoordde, dat een dergelijke ter mijn uiteraard wel is overeengeko men, doch dat men altijd rekening moet houden met een aantal facto ren, die de bouw kunnen vertragen. Hierna sloot de voorzitter deze vergadering. Een interessante Duitse reis Ook in Duitsland zijn koppige boeren lie leerlingen van de Middelbare Vakschool voor de Leder- en Schoenindustrie maakten in april van dit jaar een excursie naar de fabrieken van de firma's Güter- mann, Pfaff en Moenus in Duits land. Deze week vond de uitreiking plaats van de prijzen, welke waren uitgeloofd voor het beste verslag over deze excursie. De 1ste prijs viel ten deel aan F. L. M. Dumoulin, leerling le klasse afd. M.S. Zijn verslag is niet alleen bijzonder in teressant en instruerend, maar ook zeer onderhoudend, zodat wij er gaarne een plaatsje voor inruimen in onze redactionele kolommen. Ge zien de omvang van dit verslag, hebben wij ons genoodzaakt gezien het in twee delen te splitsen, het geen wij liever deden dan met de schaar en het rode potlood aan 't werk te gaan. Het woord is dus aan de prijswinnaar. Maandag 9 april. Uet was prachtig weer toen wij om half 8 vanaf de school vertrok ken met een bus van de Brabena. In Den Bosch stapte behalve nog een aantal leerlingen de heer Bours in, die samen met de heer Klijberg, die in Tilburg ingestapt was, deze reis zou leiden. Een wagen van Pfaff voerde de nodige lectuur en verfrissingen aan voor onderweg en toen ging het op Eindhoven aan. Vandaar waren we spoedig in Roer mond, waar we zonder al te veel scrupules over de grens kwamen en reden vervolgens in de richting van Keulen. Om half elf echter werd even gestopt om koffie te drinken in Gasthof „Rennbahn". Na onze trouw aan deze goed Ne derlandse gewoonte betuigd te heb ben, zaten wij al spoedig op de au tobahn en werd Keulen gepasseerd. Toen de honger begon te knagen, bereikten wij na een prachtig tra ject door de bergen het Rasthaus „Ferntal", waar een lunch geser veerd werd, die reeds veel beloofde voor de rest van ons verblijf. Het was daar goed te toeven, maar we hadden helaas niet veel tijd omdat we twee uur achter lagen op 't tijd schema. Maar in de volgende uren ontpopte zich onze chauffeur als 'n r;jder van formaat en hij scheurde zo over de weg, dat, toen we nabij Karlsruhe de autobahn verlieten, een belangrijk stuk van de achter stand was ingehaald. Door 't prach tige Schwarzwald ging het nu op Gutach aan, waar we om ongeveer half negen in hotel „Adler" arri veerden. De heer Funke, procura tie-houder van de firma Güter- mann, kwam ons daar verwelkomen en omdat we een zware dag achter de rug hadden, bracht deze al gauw een aantal deelnemers van deze ex cursie, waaronder ondergetekende, naar het naburige Bleibach, omdat Gutach niet voldoende hotelacco- modatie bezat. Hier werd de avond doorgebracht bij een glas bier of wijn en door sommigen werd daar aan op minder verstandige, maar wel uitbundige wijze een gedeelte van de nacht vastgeknoopt, hetgeen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1