I» MEIIIIIG WAALWIJK Waalwijkse en Langstraatse Courant Uit de Langstraat Drunen Belangwekkende Propaganda-avond van R.K Gezinszorg Eishout Seferoeiend-brar Maagzuur kunt U Musien. lijmen Haarsteeg Gapelle Raasasdetsksweer MAANDAG 9 JULI 1956 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Aatcoa Tieten Hoofdredacteur s JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week. DE ECHO HEI ZUIDEN 79e JAARGANG No. 54 Abonnement 19 cent per week f 2.45 per kwartaal I 2.70 franco p. p. Advertentleprijj 10 cent per m.m Contract-advertenties speciaal tarief. Bureaux: GROTE STRAAT 285, WAAL WIJS TEL. 2621 Dr van BEURDENSTRAAT 8, KAATSHEUVEL TEL. 118*2 OPGERICHT 1878 TELEGR.-ADRES „ECHO' Katholieke Gezinszorg hield donderdagavond in café H. van Delft een propaganda-avond, waarop mej. Schellekens een uit voerig overzicht gaf van het werk en streven van Gezinszorg. Was deze avond niet overbe zet, een lichtpunt was in ieder ge val dat de belangstelling voorna melijk kwam van de vrouwelijke jeugd. De voorzitter de heer L. van Drunen wees in zijn kort ope ningswoord al op het mooie werk van gezinszorg als het echte werk van christelijke charitas. Mej. Schellekens schilderde in haar uitvoerige uiteenzetting op de eerste plaats de enorme taak en de betekenis van een moeder in het gezin. De moeder is de spil waar alles om draait en als deze uitvalt is er een leemte die met spoed moet worden aangevuld. Het feit dat zo weinig meisjes zich voor dit werk aanboden, heeft een nood doen ontstaan, 'n nood waaruit Gezinszorg is ge boden. De gezinszorg en met na me de katholieke gezinszorg in Brabant is uitgegroeid tot een corps van 600 meisjes, die de roep voor dit echte werk van naasten liefde hebben verstaan. Mej. Schellekens schetste dan uitvoerig de taak van gezinszorg en de gezinsverzorgster, n.l. het hulp bieden aan die gezinnen, waar de moeder door ziekte tij delijk uitvalt en evenzo hulp bie den aan die gezinnen, waar de moeilijkheden en zorgen de moe der boven het hoofd zijn gegroeid. Het goed en doelmatig hulp verlenen, eist vorming. De aspi rant gezinsverzorgster gaat hier voor een half jaar een cursus vol gen in een internaat. Bij deze op leiding wordt speciaal aandacht besteed aan de godsdienstige vor ming, de persoonlijkheidsvorming, de sociale vorming, terwijl na tuurlijk de huishoud-technische vakken een flinke beurt krijgen. Aan het einde van deze oplei ding staat een wettig erkend ge tuigschrift. Uitvoerig schetste spreekster ook de taak van de maatschap pelijke werkster, welke zal be palen welk gezin de hulp nodig heeft, want nog steeds is het aan bod kleiner dan de vraag om hulp. Het georganiseerd hulp ver lenen, aldus mej. Schellekens, heeft ook gevaren, n.l. het gevaar dat anderen het geven van hulp vergeten. Mej. Schellekens wist dat het werk van gezinszorg ook aan critiek bloot stond, critiek omdat men niet overal kon helpen en critiek ook, omdat bepaald is dat de gezinsverzorgster op tijd naar huis moet gaan. Het eerste is niet mogelijk omdat er nog niet genoeg gezinsverzörgsters zijn en het tweede is er om de gezinsver zorgsters te beschermen tegen overwerken, want al is het werk mooi, het is zwaar. Mej. Schelle kens wees er de aspirant gezins verzorgsters dan ook wel op dat men geen gezinsverzorgster moet worden om het uniform of de goede sociale- voorziening, of de salariëring, die beter wordt, maar dat bovenal de liefde om het ge zin in nood te helpen aanwezig moet zijn. Met verschillende practische voorbeelden belichtte spreekster nog het werk van gezinszorg en de gezinsverzorgster, een mooi Werk, een specifiek vrouwelijk be roep, waarin het meisje gevormd wordt tot een sterke persoonlijk heid. Er werd deze avond ook nog een film gedraaid en de verschil lende vragen, welke naar aanlei ding van de bespreking werden gesteld, werden beantwoord. Aan het gezinszorg heeft men thans ook nog de z.g. gezinshelp sters. Een taak die meisjes van 17 jaar reeds mogen doen. Hiervoor is ook een korte opleiding nodig, nl. twee maanden, terwijl zij na tuurlijk straks ook gezinsverzorg ster kunnen worden. Per 1 september zal in Tilburg weer een cursus starten. De heer van Drunen hoopte dat de meis jes eens na zouden denken over hetgeen ze gehoord hadden, dat zij reclame zouden maken in eigen kring en dat zij spoedig de gele deren van gezinszorg zouden ko men versterken. Inlichtingen kun nen natuurlijk ook altijd worden bekomen. Geslaagd. Aan de naaischool van de Eerw. Zusters te Elshout slaagden de volgende dames Afd. lingerie: Fr. van Oers, B. Walravens, D. v. d. Wiel, G. v. W eert. Afd. costumière: R. Lommers, J. v. Son, M. Wolfs, R. Pullens, J. Kempenaars, D. Knippels. Nieuwe leerlingen kunnen zich opgeven bij de Eerw. Zusters. De volgende leerlingen van de R.K. Meisjesschool slaagden voor het toelatingsexamen M.M.S.: M. v. d. Brink. Mulo: J. v. Huiten, N. Portier* C. Lommers, R. v. Delft, R. Kol- mans, R. v. d. Pluijm. Qn-mid-del-lijk - met Rsnniess. Gewoon een of twee Rennies laten j smelten op de tong en alle leed i is geleden. Water of zo komt er niet aan te pas en omdat Rennies één i voor één hygiënisch verpakt zijn, j kunt ge ze altijd makkelijk bij U i steken. Een prettig middel en sma kelijk hovendien. Vraag een pakje Rennies en U bent voor lange tijd gewapend. Voor Uzelf ook om een disgenoot-in-nood uit de brand te helpen. Tournooi Never Down. Zondag 8 juli hield de R.K. Dames Korfbalver. Never Down uit Vlijmen een tournooi voor de lste, 2e en 3e klasse. In totaal werden 31 wedstrijden gespeeld. Om half 12 kwamen de twaalf tallen bijeen in het Patronaatsge bouw. Vanaf het Patronaat wérd getrokken naar het speelterrein met begeleiding van de Drum band van T.O.G. Om 12 uur had de opening plaats van het tour nooi door de geestelijk adviseur de Weleerw. heer G. Hendriks. Hij riep alle verenigingen een welkom toe. Het deed spr. ge noegen weer een groot aantal verenigingen in Vlijmen te mogen begroeten en hij hoopte dat straks als 't tournooi geëindigd is, allen zeer voldaan zullen zijn en vol daan huiswaarts zpllen keren. Hierna namen de wedstrijden een aanvang. Op drie plaatsen te gelijk werd gestart. Alle vereni gingen moesten 4 wedstrijden spelen, hetgeen met het warme weer een zware opgaaf heet. Om 7 uur waren alle wedstrij den geëindigd en alvorens de prij zen aan de winnaars werden uit gereikt, sprak de geestelijk advi seur een dankwoord, op de eer ste plaats jegens de wedstrijdlei ding, de heer Schraven uit Vlij men en de heer de Jager, techn. leider uit den Bosch; ook jegens de scheidsrechtsters en scheids rechters en verdere medewerkers. Ook een bijzonder woord van dank aan het bestuur van de Vlij- mense Boys voor het afstaan van het speelveld; aan Burgemeester van Hout en politie werd even eens dank gebracht. De prijzen werden behaald als volgt: le klasse, le prijs Keep Fit uit Geldrop; met genoegen reikte ad viseur Hendriks de beker aan de ze vereniging uit, omdat kapelaan Hendriks adviseur van deze ver eniging is geweest; 2e prijs DET j uit den Bosch; 3e prijs TOP uit Eindhoven. 2e klasse: le prijs EKC Empel; 2e prijs Never Down Vlijmen; 3e prijs JCV Vught. 3e klasse: le prijs Celeritas uit Schijndel; 2e prijs TOP 2 Eind hoven; 3e prijs Blauw Wit Schijn del. Extra prijs voor de grootste overwinning: TOG 2. Discipline prijs: JCV Vught. Doelwerpen, 5 worpen: le prijs Mej. v. d. Krog 5 worpen; 2e pr. mej. Dusemos 4 worpen. Wedvlucht de Zwaluw. Zondag 8 juli werd een wed- vlucjit gehouden vanuit Noyon (Frankrijk) afstand 284 km. Los 7 uur, eerste duif 10.57.10, laatste prijsduif 11.17.45. Uitslag als volgt: De Laat-Parijs 1; Tr v Over- dijk 2, 16; Jos Kuijs 3, 17; M Li- bregts 4; Jo Verschuren 5; C v Heivoort 6, 12; H Pelders 7, 11; J v d Wiel 8; H Mommersteeg 9; N v Esdonk 10, 13; M Nicols 14; J Oosterwaal 15. Africhting Jonge Duiven. Zondag werd de tweede africh ting gehouden yanuit Baarle Nas sau. Door het groot aantal lossin gen uit alle richtingen werd het voor de jonge duiven een zware leervlucht. Ze kwamen ver uit een en de verliezen vallen toch mee. Maandvergadering de Zwaluw. Zaterdag 7 juli hield de post- auivenver. de Zwaluw haar maandvergadering in café de Braai. Op de gehouden bestuurs vergadering is J. van Engelen tot secretaris benoemd. Twee nieu we leden werden door de voor zitter verwelkomd. Hierna deelde hij mede, dat er met de jonge duiven gepould wordt als met de BCC vluchten. Keizerspoul 10 ct. of in prijzen van f 2.50, 2e HWH in 3 prijzen; lste HWH voor le prijsduif mits gepould. Hoofdprij zen en serie eveneens of in prij zen van f 2.50. Hierna werd de beker uitge reikt voor de eerste prijs van de wedvlucht Pont St. Maxcénce, betaald door J. van Engelen. Besloten werd daarna met de jonge duiven vanuit Duffel een beker te vervliegen voor de 'eer ste prijsduif. Hierna rondvraag; daarna afscheid van kastelein v. Hout, die de zaak heeft verkocht. De nieuwe kastelein was ook ter vergadering en liet zich niet onbetuigd. Mooi sukses Ever Ready, De Volleybalclub Ever Ready uit Vlijmen nam deel aan 't tour nooi in Vught en wist in het bezit te komen van de 2e prijs, hetgeen een mooi sukses genoemd mag worden. Wielrennen. Zaterdag nam de amateur Fr. L.ibregts deel aan een grote wed strijd in Zeeland om de Kapers- prijs. Het was een internationaal programma van Belgische, Fran se, Duitse en Nederlandse ren ners. Libregts werd derde. Ronde van Loven. Enkele Vlijmense nieuwelingen namen deel aan de ronde van Lo ven te Tilburg. Bij de Sprint werd v. Weert over het hoofd gezien, daar zijn rugnummer niet te zien was. Van Engelen moest af stappen wegens pech. Tocht Ouden van Dagen. Op een dag in de afgelopen week maakten de Ouden van Dagen al hier weer hun jaarlijks uitstapje, dat, dank zij de zeer gunstige weersgesteldheid, uitstekend is ge slaagd. gebruikelijke gewoonte, om een be zoek te brengen aan een van de grote steden door het comité was een reis uitgestippeld, die voerde naar Breda en omgeving, 's Middags om half één werd met het ophalen begonnen en omstreeks 1 uur werd vanaf de R.K. Kerk, waar de file auto's zich had opgesteld, vertrok ken. Gereden werd via Vlijmen, 's-Hertogenbosch en Vught naar Tilburg; hier ging het via de Rond weg langs het tehuis voor Bejaar den naar de Bredaseweg, vervol gens langs het Dierenpark, de oude Kiokkenberg en het vliegveld naar Breda, waar enkele grote gebouwen werden bezichtigd, zoals de Hero- conservenfabrieken en het Wilhel- minapark. Doordat er slechts zeer langzaam werd gereden, konden de Ouden van Dagen zich een beeld De thuisclub wist deze spannén- die er overal valt te constateren. Bij de boswachter in de Liesbosch werd halt gehouden en werd gelegenheid geboden tot het gebruiken van een verversing. Om 5 uur werd vandaar vertrokken en 'n rondrit door Bre da gemaakt, over Oosterhout, 's Gravemoer, Dongen en Loon op Zand ging het toen in de richting Udenhout naar hotel „Bosch en Duin", waar een echte Brabantse koffietafel gereed stond, die zich, zoals was te verwachten, goed liet smaken. Omstreeks 8 uur werd weer in gestapt en ging men via Waalwijk, Drunen en Heusden huiswaarts. Aan de kom van het dorp stond de harmonie gereed en met muziek voorop ging het toen naar café Reu- zer, waar de oudjes omstreeks 9 uur aankwamen. Een groot aantal belangstellenden was op de been om de thuiskomst gade te slaan. Allen waren zeer voldaan over de mooie reis en het comité zeer dank baar voor de gedane moeite. In café Reuzer werden de Ouden van Dagen hartelijk toegesproken door pastoor Serrarens, die ter be groeting aanwezig was. De avond werd verder in gezellig samenzijn doorgebracht en een aantal serveer sters zorgde er voor dat het aan niets ontbrak. Het orkest van de heer B. Oremans wist er de stem ming wel in te houden. Vervolgens dankte hoofdonder wijzer v. d. Plas allen, die 't wel slagen van deze dag mogelijk had den gemaakt. Biljarten. Zaterdagavond speelde de in café Siegers gevestigde biljartclub „De Poedelaars" een vriendschappelijke wedstrijd tegen de biljartclub, ge vestigd in café Brouwers te Enge len. Dfe uitslag was: De Poedelaars Café Brouwers P. TheunissenJ. v. Hemert 50-27 J. KuisA. v. Boekei 50-50 H. KivitsL. v. d. Heuvel 50-36 J. v. BijnenJ. Peulen 50-39 A. TimmermansA. Kiviet 26-50 A. TreurenP. Brouwers 30-50 B KuisL. Pulle 50-45 Totaal 306-297 De thuisclub wist deze spannen de wedstrijd met 9 caramboles te winnen. Verplaatsing en openstelling hulpkantoor P.T.T. Het hulpkantoor voor de post-, telegraaf- en telefoondienst, dat gedurende verschillende .jaren ondergebracht is geweest in het voormalig schoolhuis aan de Heistraat, is thans verplaatsl naar het nieuw gebouwde pand Heistraat 116. Voor de post-, telegraaf- en telefoondienst is het kantoor al le werkdagen, behalve op zater dag, geopend van negen uur tot half 1 's morgens» tussen 2 uur en half 4 's middags en 's avonds van half 6 tot half 7. Zaterdags van 9 tot 1 uur 's morgens voor post-, telegraaf- en telefoondienst, 's middags van 2 uur tot half 4 en 's avonds tus sen half 0 en half 7 alleen voor telegraaf- en telefoondienst. Op zon- en feestdagen, uitslui tend voor telegraaf- en telefoon dienst, van 's morgens 8 tot 9 u. Burgerlijke Stand over juni. Geboren: Adriaan Johannes zv H J Snijders-Rijken Anna Helena dv U Werther-Koops; Gekc dv A de Gunst-Hoogers Godefrida Maria dv A S van der Sluis-Nieuwenhuizen Koen- raad Hendrikus zv M G Rosen- brand-van der Schans Adri aan Cornelis Arnoldus zv J Craaijo-van Raamsdonk; Jo hanna dv J Timmermans-de Cloe Albert zv L D van Selst-van Beek; Johanna Cornelia dv K Janson-van der Galiën Geer- truida Maria dv C J van Beek-de Rooij. Gehuwd: H Muilewijk 25 jaar en A D de Roon 25 j P Dek kers 34 jaar en A J C Werther 1 27 jaar. Overleden: J H K de Wit 69 jaar; H van Beek 78 jaar echtg I van T van Zeist; H J v Dongen j 64 jaar echtg van M A van Don- gen M W Kleinloog 17 jaar. Gevestigd: J. Kui.jsten van Waalwijk A W Lankhaarvan Waspik L Vos en gezin van Hoge en Lage Zwaluwe F C H Beekmans van Loonopzand A G Blom van Raamsdonk A Treffers van Leusden G J Vos van Eethen P Dekkers van 's Gravenmoer J Laros en ge zin van üinteloord GAM Volleman van Graauw en Lan- gendam J van der Hoeven van Maastricht. Vertrokken: A Treffers naar Eindhoven W N voor de Poor- te naar Amsterdam F K Vogt naar Amsterdam C E v Caem naar 's-Bosch A E Muskens naar Eethen M ten Ham en gezin naar Rheden J Ros naar Dussen A van den Hoek en gezin naar Alblasserdam. Mooie opbrengst. De opbrengst van het Verja ringsfonds van de Ned. Herv- Dameskrans bedroeg over juni niet minder dan 272.98. Naar de Zendingsdag. Evenals voorgaande jaren ligt het ook thans weer in de bedoe ling de 2 augustus a.s. te Drie bergen vanwege de Geref. Zen- dingsbond te houden Zendings dag in groepsverband te bezoe ken en de reis te maken per au tobus. Zij die van deze gelegen heid gebruik willen maken kun nen zich voor wat betreft 's Gre- velduin- en Vrijhoeve-Capelle, alsmede Loonsedijk, opgeven bij de heren M. van der Hoeven en A. Paans, zulks vóór 17 juli e.k. Geslaagd. Voor het diploma Vakbe kwaamheid in archief-verzorging der Overheidsadministratie slaag de te Den Haag de heer Hub. v. Laarhoven. Voor Gymnasium B slaagde aan het gymnasium Augustianum te Eindhoven onze dorpsgenoot Tonny Bays. »»-»■ Wij zijn gespecialiseerd in Geboortekaartjes Visitekaartjes Verlovingskaart jes Ondertrouwbrieven Waalwijkse Stoomdrukkerij ANTOON TIELEN. Vlijmen, 7 juli 1956. Geachte Redactie. Gaarne zag ik onderstaand ar tikel in Uw blad opgenomen, waarvoor bij voorbaat mijn dank. KWESTIE LUIJBEN. Als abonné van Uw blad en Vlijmenaar heb ik de twee inge zonden artikelen over de kwes tie Luijben met aandacht gele zen. Zonder me op het standpunt van de eerste, noch op dat van de tweede schrijver te stellen, moet me toch van het hart dat de eerste inzender de pen aan merkelijk fijner hanteert dan de tweede inzender. Blijft de eerste inzender beheerst, de tweede kan grof zijn door in een anoniem ingezonden stuk een insinuatie te lanceren tegen de heer Luij ben, „dat deze affaire voor hem nog wel een bitterder eind kan krngen", welke uitlating vol gens mij toch onbetwist duidt op een persoonlijke rancune tegen over de heer Luijben. En bier kom ik tot de kern van mijn zienswijze Laat een persoonlijke beoor deling of veroordeling achterwe ge, laat de Raad, en ik meen dat de heer Van der Ven nog niets anders gevraagd heeft, een com missie benoemen die de gehele verhouding van de heer Luijben tot het gemeentebestuur aan een nauwgezet onderzoek onderwerpt en laat men daarna oordelen. De oppositie moet deze kans zeker aangrijpen, wanneer zij denkt recht te hebben. In de Duitse lijd werd geoor deeld zonder te horen; we leven nu gelukkig weer in een vrije de mocratie, waar niet geoordeeld wordt zonder gehoord te zijn. Met deze stelling zullen wel alle raadsleden het eens zijn. Ook de heer Van der Ven kan zich vergissen, U allemaal H.H. Raadsleden, als U niet bereid bent zaken zoals deze grondig na te gaan en pas, daarna te oorde len. Wij hebben U gekozen tot le den van de Raad met de vaste veronderstelling dat U de belan gen der gemeentenaren, vriend of vijand, zo goed mogelijk zult behartigen Daarop rekenen de Vlijmense inwoners. EEN OUTSIDER. MIDDELBARE VAKSCHOOL. De uitslagen der eindexamens aan de Middelbare Vakschool voor de Schoen- en Lederindus trie luiden als volgt: Afd. Lederbereiding. Geslaagd: J. M. Bosch, H. A. C. M. van de Corput, P. C. v. d. Eerden, J. T. B M. Klijsen, L. C. M. Koenraad, C. J. M. Koks, J. M. A. Lips, J. E. M. de Steenhuijzen Piters, A J. M. Vermelis, L. J. Verwoerd, M. P. .1. M. Wagemakers, G. J. Wes ten. Afgewezen 3. Afd. Schoenmakerij. Geslaagd: P M. A. Bolsius, M. C. Bosch, J. J. Bouwmeester, J. A. P. M. Brands, G. M. Ch. Chr. van Esch, A. J M. Fijneman, L. F. H. J. Panis, C. L. M. v. Roo sendaal, G. E. K. J. v d. Wee, F. ,J. M. de Wert, W. P. H. Wijn- Wijngaard. Afgewezen 1. OVERGANGSEXAMENS DR. MOLLER-COLLEGE. Zaterdagmorgen had in tegen woordigheid van het plaatselijk bestuur en het lerarencorps de mededeling plaats omtrent de overgangs-examens. Nadat de voorzitter, de heer Jan Tielen, de bijeenkomst had geopend en niet in herhaling wilde treden omtrent het gróte belang van het katholiek mid delbaar onderwijs in deze tijd, wees hij op het belangrijke feit dat dit jaar de school was, uitge- groeid tot een volledig lyceum, I dat de plannen voor een belang- i rijke uitbreiding goede vorderin- j gen maakten en dat het 40-jarig j bestaan van het instituut in sep- I tember op sobere wijze in school- j verband zal worden herdacht. De rector bracht daarna de overgangslij sten uit, die luiden als volgt: Dr. Mollercollege. Uiitslag overgangsexamen. Middelbare School voor Meisjes. Van klas 1 naar 2 Annemieke Dirks, Marie-José i Dirks, Antje van Leyen, Janny Schrauwers, Ria Vloemans, Ella Vugs, Nicolette Vugs, Gerrie IJzermans uit Waalwijk; Mia Aussems, Marleen van der Heij den uit Kaatsheuvel; José de Bont uit Nieuwkuijk; Anneliese Hem- penius uit Drunen; Margriet van Hest uit Vlijmen; Ans Jansen uit Fishout; Ria Burghouts uit Heus den; Greetje van Oort, Ria Schu macher (met lof) uit Raamsdonk; Els Holleman (met lof) uit Til burg en Thea Vermeer uit Geer-- truidenberg. Herexamens 2. Afgewezen: 3. Van klas 2 naar 3 Coby Barkel, Marlies de Cock, Irmgard de Graaff, Leny van Helvoirt (met lof), Bep Joosen, Thea van Lier, Marlène Mom bers, Noortje Pessers, Mieke Pul lens (met lof) uit Waalwijk; Lou ise van Hoorn uit Loon op Zand; Ria Merkx uit Geertruidenberg en Alda den Hartog uit 's-Herto genbosch. Herexamen: 1. Afgewezen: 6. Van klas 3 naar 4 Marleen van Iersel, Corry de Louw, Ellie Mahieu (met lof), Ria de Munnik, Joke Slaats uit Waalwijk; Thérèse van der Heij den, Ans Steffen (met lof), Trudy Steffen uit Kaatsheuvel; Leny Pij nenborg uit Drunen en Finy Coesmans uit Waspik. Herexamen: 1. Afgewezen: 3. Van klas 4 naar 5 Henny Hellings, Ted de Kort (met lof), Bernadette Riksen, El len van Steenderen, Jacqueline v. a. Velden, Marie-José Vugs uit Waalwijk; Joke Beerens (met lof) Kaatsheuvel en Ans Achten uit Vlijmen. Afgewezen: 4. .1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1956 | | pagina 1